Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1228

Uredba Komisije (EU) br. 1228/2010 od 15. prosinca 2010. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi

OJ L 336, 21.12.2010, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 018 P. 113 - 115

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1228/oj

02/Sv. 018

HR

Službeni list Europske unije

113


32010R1228


L 336/17

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

15.12.2010.


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1228/2010

od 15. prosinca 2010.

o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajuću u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (1), a posebno njezin članak 9. stavak 1. točku (a),

budući da:

(1)

Uredbom (EEZ) br. 2658/87 utvrđena je kombinirana nomenklatura (KN), kako bi se zadovoljili zahtjevi Zajedničke carinske tarife, statistike vanjske trgovine Unije i druge politike Unije u vezi uvoza ili izvoza robe.

(2)

Uredba Vijeća (EZ) br. 1186/2009 od 16. studenoga 2009. o uspostavi sustava oslobođenja od carina u Zajednici (2) odnosi se na slučajeve u kojima oporezivanje nije opravdano.

(3)

U određenim okolnostima, uzimajući u obzir određena posebna kretanja robe, utvrđena Uredbom (EZ) br. 1186/2009, prikladno je smanjiti administrativni teret pri prijavi takvih kretanja i dodijeliti im posebnu oznaku KN. To posebno vrijedi kada razvrstavanje robe i sastavljanje carinske deklaracije stvara opterećenje i trošak nerazmjeran interesima u pitanju.

(4)

Uredba Komisije (EU) br. 113/2010 οd 9. veljače 2010. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa državama nečlanicama, što se tiče pokrivenosti tržišta, utvrđivanja podataka, razvrstavanja statističkih podataka o trgovini po poslovnim obilježjima i valuti fakturiranja i pojedine robe ili kretanja (3) i Uredba Komisije (EZ) br. 1982/2004 od 18. studenoga 2004. o provedbi Uredbe (EZ) br. 638/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s robnom razmjenom između država članica i o stavljaju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 1901/2000 i (EEZ) br. 3590/92 (4), dopušta državama članicama da se koriste pojednostavnjenim sustavom za brojčano označivanje robe određene robe u statistici unutarnje i vanjske trgovine Europske unije.

(5)

Ovi propisi osiguravaju da se oznake za određenu robu koriste pod posebnim uvjetima. Radi transparentnosti, kao i u svrhu informiranosti, te oznake moraju biti navedene u KN.

(6)

Stoga je potrebno umetnuti poglavlje 99. u KN.

(7)

Prilog I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(8)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za Carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2011.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. prosinca 2010.

Za Komisiju, u ime predsjednika,

Algirdas ŠEMETA

Član Komisije


(1)  SL C 256, 7.9.1987., str. 1.

(2)  SL C 324, 10.12.2009., str. 23.

(3)  SL C 37, 10.2.2010., str. 1.

(4)  SL C 343, 19.11.2004., str. 3.


PRILOG

Prilog I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87 mijenja se kako slijedi:

(1)

U sažetku, drugome dijelu, odjeljku XXI., poglavlju 99., izraz „(Rezervirano za posebne namjene utvrđene od strane nadležnih tijela Zajednice)” zamjenjuje se sljedećim: „Posebne oznake kombinirane nomenklature”.

(2)

U drugome dijelu, odjeljku XXI., između kraja poglavlja 98. i „Trećeg dijela”, dodaje se sljedeće „poglavlje 99.”

POGLAVLJE 99.

POSEBNE OZNAKE KOMBINIRANE NOMENKLATURE

Potpoglavlje I.

Oznake kombinirane nomenklature za posebnu robu i posebna kretanja

(Uvoz ili izvoz)

Dodatne napomene:

1.

Odredbe ovog potpoglavlja primjenjuju se samo na kretanja robe na koje se poglavlje odnosi.

Ako su svi uvjeti i zahtjevi ispunjeni te propisi koji se primjenjuju usklađeni, roba se prijavljuje u odgovarajući tarifni broj. Opis takve robe mora biti dovoljno precizan kako bi mogla biti identificirana.

U pogledu uvoznih carina i drugih troškova, države članice se mogu odlučiti ne primijeniti odredbe ovog potpoglavlja.

2.

Odredbe ovog potpoglavlja ne primjenjuju se na promet robe između država članica.

3.

Kako je utvrđeno Uredbom (EZ) br. 1186/2009, uvozna ili izvozna roba, koja nije stekla pravo na oslobađanje od carinjenja, isključena je iz ovog potpoglavlja.

Iz ovog potpoglavlja isključena su kretanja robe koja podliježe zabranama ili ograničenjima.

Oznaka KN

Naziv

Napomena

1

2

3

 

Određena roba iz Uredbe (EZ) br. 1186/2009 (uvoz i izvoz):

 

9905 00 00

osobna imovina fizičke osobe koja mijenja uobičajeno prebivalište

 (1)

9919 00 00

sljedeći proizvodi, osim onih gore navedenih:

 

osobna imovina i imovina kućanstva koje pripadaju osobi koja mijenja svoje uobičajeno prebivalište povodom sklapanja braka; osobna imovina stečena nasljeđivanjem.

 (1)

školske uniforme, obrazovni materijali i slični predmeti za kućanstvo

 (1)

lijesovi koji sadrže tijela, pogrebne urne koje sadrže pepeo preminulih osoba i ukrasni pogrebni predmeti

 (1)

roba za dobrotvorne ili filantropske organizacije i roba za potrebe stradalih u nesrećama

 (1)

Potpoglavlje II.

Statističke oznake za određena posebna kretanja roba

Dodatne napomene:

1.

Uredba Komisije (EU) br. 113/2010 οd 9. veljače 2010. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa državama nečlanicama, što se tiče pokrivenosti tržišta, utvrđivanja podataka, razvrstavanja statističkih podataka o trgovini po poslovnim obilježjima i valuti fakturiranja i pojedinih roba ili kretanja (2) i Uredba Komisije (EZ) br 1982/2004 od 18. studenoga 2004. o provedbi Uredbe (EZ) br 638/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s robnom razmjenom između država članica i o stavljaju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 1901/2000 i (EEZ) br. 3590/92 (3), dopušta državama članicama da se koriste pojednostavnjenim sustavom za brojčano označivanje određene robe u statistici unutarnje i vanjske trgovine Europske unije.

2.

Oznake iz ovog potpoglavlja su povrgnute uvjetima utvrđenima u Uredbi (EU) br. 113/2010 i Uredbi (EZ) br. 1982/2004.

Oznaka KN

Naziv

1

2

9930

Roba isporučena plovilima i zrakoplovima:

9930 24 00

roba iz poglavlja 1. do 24. KN

9930 27 00

roba iz poglavlja 27. KN

9930 99 00

roba razvrstana drugdje

9931

Roba namijenjena upraviteljima objekata na moru ili za rad motora, strojeva te ostale opreme na objektima na moru:

9931 24 00

roba iz poglavlja 1. do 24. KN

9931 27 00

roba iz poglavlja 27. KN

9931 99 00

roba razvrstana drugdje

9950 00 00

Oznaka koja se koristi samo u robnoj razmjeni između država članica za pojedine transakcije čija je vrijednost manja od 200 EUR i za obavješćivanje o preostalim proizvoda u nekim slučajevima”


(1)  Pri uvozu, proizvodi iz ovog potpoglavlja i oslobađanje od uvoznih carina podliježu uvjetima iz Uredbe (EZ) br. 1186/2009.

(2)  SL C 37, 10.2.2010., str. 1.

(3)  SL C 343, 19.11.2004., str. 3.


Top