EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0801

Uredba Komisije (EU) br. 801/2010 od 13. rujna 2010. o provedbi članka 10. stavka 3. Direktive 2009/16/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s kriterijima države zastave Tekst značajan za EGP

SL L 241, 14.9.2010, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ovaj dokument objavljen je u određenim posebnim izdanjima (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/801/oj

07/Sv. 018

HR

Službeni list Europske unije

296


32010R0801


L 241/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

13.09.2010.


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 801/2010

od 13. rujna 2010.

o provedbi članka 10. stavka 3. Direktive 2009/16/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s kriterijima države zastave

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2009/16/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o nadzoru države luke (1), a posebno njezin članak 10. stavak 3.,

budući da:

(1)

Rezultati države zastave jedan su od općih parametara na temelju kojih se određuje rizičan profil brodova.

(2)

Kako bi se procijenio rizičan profil nekog broda, treba uzeti u obzir broj zabrana plovidbe unutar Unije i unutar područja obuhvaćenog Pariškim memorandumom o suglasnosti o nadzoru države luke (Pariški memorandum).

(3)

Potrebno je oslanjati se na stručno znanje stečeno primjenom Pariškog memoranduma u pogledu metodologije koja će se koristiti za procjenu rezultata države zastave.

(4)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za sigurnost na moru i sprečavanje onečišćenja s brodova,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Kategorizacija država zastave na temelju broja zabrana plovidbe

1.   Radi utvrđivanja rezultata države zastave u smislu Direktive 2009/16/EZ, države zastave razvrstavaju se u crne, sive ili bijele liste, usvojene u skladu s Pariškim memorandumom, na temelju ukupnih inspekcijskih pregleda i zabrana plovidbe u razdoblju od tri godine. Pored toga, države zastave razvrstane u crnu listu dijele se na one vrlo visokog rizika, visokog rizika, srednjeg do visokog rizika i srednjeg rizika, ovisno o broju zabrana plovidbe. Ta se klasifikacija ažurira svake godine.

2.   Za razvrstavanje države zastave u crnu, sivu ili bijelu listu potrebno je najmanje trideset inspekcijskih pregleda u nadzoru države luke.

3.   Metodologija i formule koje će se koristiti za kategorizaciju država zastave moraju biti u skladu s kriterijima države zastave navedenim u Prilogu.

Članak 2.

Rezultati države zastave na temelju pregleda IMO-a

Usklađenost iz točke (c) iii. dijela I.1. Priloga I. Direktivi 2009/16/EZ propisana za brodove koji se smatraju manje rizičnim, smatra se dokazanom kad Komisija dobije pisanu potvrdu od države zastave da je dovršeno konačno izvješće o pregledu i dostavljen plan korektivnih mjera ako je potrebno. Isto tako se uzimaju u obzir pregledi obavljeni prije 17. lipnja 2009.

Članak 3.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ona se primjenjuje od 1. siječnja 2011.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. rujna 2010.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 131, 28.5.2009., str. 57.


PRILOG

Kriteriji u vezi s državom zastave

(navedeni u članku 10. stavku 3. točki (a) Direktive 2009/16/EZ)

1.

Rezultati države zastave računaju se pomoću standardne formule za statističke proračune u kojima su određene vrijednosti fiksne. Granice između crne i sive te sive i bijele određene su ovim formulama:

Formula Formula

pri čemu je:

N broj inspekcijskih pregleda

p dopustiva granica zabrane plovidbe

z kritična vrijednost normalne razdiobe (1,645 za razinu pouzdanosti od 95 %)

2.

Formule navedene u točki 1. daju dopušten broj zabrane plovidbe za crnu ili bijelu listu. Broj zabrana plovidbe iznad granice između crne i sive znači lošije od prosjeka, te se stoga mora razvrstati u crnu listu, a broj zabrana plovidbe ispod granice između bijele i sive znači bolje od prosjeka te se stoga mora razvrstati u bijelu listu. Kad je broj zabrana plovidbe za određenu državu zastave između navedene dvije granice, država zastave razvrstava se u sivu listu.

3.

Radi usporedbe rezultata država zastave na crnoj, sivoj ili bijeloj listi, izračun se ponavlja prilagođavanjem p u formulama iz točke 1.

4.

Kako bi se rezultati države zastave mogli usporediti, upotrebljava se faktor prekoračenja (EF). EF označava koliko se puta p mora promijeniti i ponovno izračunati dok se broj zabrana plovidbe za pojedinu državu zastave ne izjednači s graničnim vrijednostima. Svako povećanje ili smanjenje p od 3 % odgovara jednom cijelom bodu EF. Za države zastave razvrstane u sivu listu, EF se računa pomoću ove formule:

Formula

5.

Za razvrstavanje država zastave na crnoj listi u one vrlo visokog rizika, visokog rizika, srednjeg do visokog ili srednjeg rizika, uzimaju se u obzir sljedeće vrijednosti EF-a:

 

EF = 4,01 i više znači vrlo visok rizik

 

EF = 3,01 do 4,00 znači visok rizik

 

EF = 2,01 do 3,00 znači srednji do visok rizik

 

EF = 1,01 do 2,00 znači srednji rizik.


Top