Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0756

Uredba Komisije (EU) br. 756/2010 od 24. kolovoza 2010. o izmjeni priloga IV. i V. Uredbi (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima Tekst značajan za EGP

OJ L 223, 25.8.2010, p. 20–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 068 P. 225 - 233

No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2019; stavljeno izvan snage 32019R1021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/756/oj

03/Sv. 068

HR

Službeni list Europske unije

225


32010R0756


L 223/20

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

24.08.2010.


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 756/2010

od 24. kolovoza 2010.

o izmjeni priloga IV. i V. Uredbi (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima i izmjeni Direktive 79/117/EEZ (1), a posebno njezin članak 7. stavak 4. točku (a), članak 7. stavak 5. i članak 14.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 850/2004 provode se u okviru prava Unije obaveze utvrđene u Stockholmskoj konvenciji o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (dalje u tekstu „Konvencija”), koja je odobrena Odlukom Vijeća 2006/507/EZ od 14. listopada 2004. o sklapanju Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u ime Europske zajednice (2) i u Protokolu o postojanim organskim onečišćujućim tvarima uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. (dalje u tekstu „Protokol”), koji je odobren Odlukom Komisije 2004/259/EZ od 19. veljače 2004. o zaključivanju Protokola o postojanim organskim onečišćujućim tvarima uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979., u ime Europske zajednice (3).

(2)

Po primitku prijedloga za uvrštenje tvari od Europske unije i njezinih država članica, Norveške i Meksika, Odbor za reviziju postojanih organskih onečišćujućih tvari, osnovan u skladu s Konvencijom, završio je pregled devet predloženih tvari za koje je utvrđeno da ispunjavaju kriterije Konvencije. Na četvrtom zasjedanju Konferencije stranaka Konvencije od 4. do 8. svibnja 2009. (dalje u tekstu „zasjedanje COP4”) dogovoreno je da se svih devet tvari uvrsti u priloge Konvenciji.

(3)

Priloge IV. i V. Uredbi (EZ) br. 850/2004 treba izmijeniti kako bi se uzele u obzir nove tvari koje su uvrštene u popis tijekom zasjedanja COP4.

(4)

Na zasjedanju COP4 odlučeno je da se klordekon, heksabromobifenil i heksaklorocikloheksani, uključujući lindan, uvrste u Prilog A (eliminacija) Konvenciji. Te su tvari uvrštene u priloge IV. i V. Uredbi (EZ) br. 850/2004 budući da su bile navedene u Protokolu.

(5)

Na zasjedanju COP4 odlučeno je da se pentaklorobenzen uvrsti u Prilog A (eliminacija) Konvenciji. Prema tome, pentaklorobenzen treba uvrstiti u priloge IV. i V. Uredbi (EZ) br. 850/2004, pri čemu treba navesti odgovarajuće maksimalne granične koncentracije koje su bile utvrđene uz primjenu metodologije korištene za utvrđivanje graničnih vrijednosti za postojane organske onečišćujuće tvari (dalje u tekstu „POP tvari”) u Uredbi Vijeća (EZ) br. 1195/2006 od 18. srpnja 2006. o izmjeni Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (4) i u Uredbi Vijeća (EZ) br. 172/2007 od 16. veljače 2007. o izmjeni Priloga V. Uredbi (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (5). Te privremene maksimalne granične koncentracije treba preispitati s obzirom na rezultate studije o provedbi odredaba o otpadu iz Uredbe (EZ) br. 850/2004, koja će biti provedena u ime Komisije.

(6)

Na zasjedanju COP4 odlučeno je da se perfluoroktan sulfonska kiselina i njezini derivati (dalje u tekstu „PFOS-i”) uvrste u Prilog B (ograničenje) Konvenciji, uz neka izuzeća za posebne primjene. Uporaba PFOS-a trenutačno je dopuštena za neke posebne primjene. Zbog vijeka trajanja proizvoda koji sadrže PFOS-e, ti će proizvodi još nekoliko godina ulaziti u tokove otpada, iako u smanjenom opsegu. Kad se u nekom toku otpada utvrđuju određeni materijali koji sadrže PFOS-e, mogu se pojaviti praktične teškoće. Podaci o količinama i koncentracijama PFOS-a u proizvodima i otpadu za sada još uvijek nisu dostatni. Proširenje obaveze u Uredbi (EZ) br. 850/2004 da se POP tvari uništavaju ili trajno transformiraju u PFOS-e, u slučaju otpada koji prekoračuje granične koncentracije navedene u Prilogu IV., moglo bi utjecati na postojeće režime recikliranja, što bi moglo ugroziti neki drugi okolišni prioritet u okviru osiguravanja održivog korištenja resursa. Stoga su PFOS-i u prilozima IV. i V. navedeni bez naznačenih graničnih koncentracija.

(7)

Na zasjedanju COP4 odlučeno je da se tetrabromodifenil eter, pentabromodifenil eter, heksabromodifenil eter i heptabromodifenil eter (dalje u tekstu „polibromirani difenil eteri”) uvrste u Prilog A (eliminacija) Konvenciji. Stavljanje na tržište i uporaba pentabromodifenil etera i oktabromodifenil etera u Uniji su ograničeni na temelju Priloga XVII. Uredbi (EZ) 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registriranju, ocjenjivanju, odobravanju i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije (6), maksimalnom graničnom koncentracijom od 0,1 % masenog udjela. Pentabromodifenil eter, heksabromodifenil eter, heptabromodifenil eter i tetrabromodifenil eter u Uniji se trenutačno ne stavljaju na tržište, budući da su ograničeni Uredbom Komisije (EZ) br. 552/2009 od 22. lipnja 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registriranju, ocjenjivanju, odobravanju i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu njezinog Priloga XVII., (7) i Direktivom 2002/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 2003. o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (8). Međutim, zbog vijeka trajanja proizvoda koji sadrže te polibromirane difenil etere, proizvodi koji se više ne proizvode („end-of-life” proizvodi) koji sadrže te tvari još će nekoliko godina ulaziti u tokove otpada. Uzimajući u obzir praktične teškoće pri utvrđivanju materijala koji sadrže polibromirane difenil etere u frakciji miješanog otpada i trenutačni nedostatak sveobuhvatnih znanstvenih podataka o količinama i koncentracijama polibromiranih difenil etera u proizvodima i različitim vrstama otpada, proširenje obaveze uništavanja ili nepovratnog transformiranja POP tvari na te nove tvari čiji sadržaj u otpadu prekoračuje granične koncentracije navedene u Prilogu IV. moglo bi ugroziti postojeće režime recikliranja i tako omesti održivu uporabu resursa. Ovaj je problem potvrđen na zasjedanju COP4 i dogovorena su posebna izuzeća za daljnje recikliranje otpada koji sadrži navedene polibromirane difenil etere, čak i ako to može dovesti do recikliranja POP tvari. Stoga Uredba (EZ) br. 850/2004 treba odražavati te izuzetke.

(8)

U Uniji su potrebne jedinstvene maksimalne granične koncentracije da bi se izbjeglo narušavanje unutarnjeg tržišta. Privremene maksimalne granične koncentracije utvrđene su u prilozima IV. i V. Uredbi (EZ) br. 850/2004 na temelju raspoloživih podataka i u skladu s primjenom načela predostrožnosti.

(9)

S obzirom na nedostatak sveobuhvatnih znanstvenih podataka o količinama i koncentracijama u proizvodima i otpadu, kao i scenarija o izloženosti, u ovoj se fazi ne mogu utvrditi maksimalne granične koncentracije za PFOS-e i polibromirane difenil etere u prilozima IV. i V. Uredbi (EZ) br. 850/2004. Na temelju daljnjih informacija koje postanu raspoložive i revizije Komisije, bit će predložene maksimalne granične koncentracije za tih devet POP tvari, uzimajući u obzir ciljeve Uredbe o POP tvarima.

(10)

U skladu s člankom 22. Konvencije, izmjene njezinih priloga A, B i C stupaju na snagu godinu dana od datuma kad je depozitar poslao obavijest o izmjeni, odnosno 26. kolovoza 2010. Sukladno tomu i radi koherentnosti, ova se Uredba primjenjuje od istog datuma.

(11)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju Direktive Vijeća 75/442/EEZ (9). Ova Uredba treba hitno stupiti na snagu,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Prilog IV. Uredbi (EZ) br. 850/2004 zamjenjuje se Prilogom I. ovoj Uredbi.

2.   Prilog V. Uredbi (EZ) br. 850/2004 izmjenjuje se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ona se primjenjuje od 26. kolovoza 2010.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. kolovoza 2010.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 158, 30.4.2004., str. 7.

(2)  SL L 209, 31.7.2006., str. 1.

(3)  SL L 81, 19.3.2004., str. 35.

(4)  SL L 217, 8.8.2006., str. 1.

(5)  SL L 55, 23.2.2007., str. 1.

(6)  SL L 396, 30.12.2006., str. 1.

(7)  SL L 164, 26.6.2009., str. 7.

(8)  SL L 37, 13.2.2003., str. 19.

(9)  SL L 194, 25.7.1975., str. 39.


PRILOG I.

„PRILOG IV.

Popis tvari koje podliježu odredbama o gospodarenju otpadom utvrđenim u članku 7.

Tvar

CAS br.

EZ br.

Granične koncentracije navedene u članku 7. stavku 4. točki (a)

Tetrabromodifenil eter C12H6Br4O

 

 

 

Pentabromodifenil eter C12H5Br5O

 

 

 

Heksabromodifenil eter C12H4Br6O

 

 

 

Heptabromodifenil eter C12H3Br7O

 

 

 

Perfluoroktan sulfonska kiselina i njezini derivati (PFOS) C8F17SO2X (X = OH, metalna sol (O-M+), halid, amid i ostali derivati uključujući polimere)

 

 

 

Poliklorirani dibenzo-p-dioksini i dibenzofurani (PCDD/PCDF)

 

 

15 μg/kg (1)

DDT (1,1,1-trikloro-2,2-bis(4-klorofenil)etan)

50-29-3

200-024-3

50 mg/kg

Klordan

57-74-9

200-349-0

50 mg/kg

Heksaklorocikloheksani, uključujući lindan

58-89-9

210-168-9

50 mg/kg

319-84-6

200-401-2

319-85-7

206-270-8

608-73-1

206-271-3

Dieldrin

60-57-1

200-484-5

50 mg/kg

Endrin

72-20-8

200-775-7

50 mg/kg

Heptaklor

76-44-8

200-962-3

50 mg/kg

Heksaklorobenzen

118-74-1

200-273-9

50 mg/kg

Klordekon

143-50-0

205-601-3

50 mg/kg

Aldrin

309-00-2

206-215-8

50 mg/kg

Pentaklorobenzen

608-93-5

210-172-5

50 mg/kg

Poliklorirani bifenili (PCB)

1336-36-3 i ostali

215-648-1

50 mg/kg (2)

Mireks

2385-85-5

219-196-6

50 mg/kg

Toksafen

8001-35-2

232-283-3

50 mg/kg

Heksabromobifenil

36355-01-8

252-994-2

50 mg/kg


(1)  Granične vrijednosti izračunavaju se kao PCDD i PCDF prema sljedećim faktorima ekvivalentne toksičnosti (TEF):

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

(2)  Prema potrebi primjenjuje se metoda izračuna utvrđena u europskim normama EN 12766-1 i EN 12766-2.”


PRILOG II.

U dijelu 2. Priloga V. Uredbi (EZ) br. 850/2004 tablica se zamjenjuje sljedećim:

„Otpad koji je klasificiran u Odluci Komisije 2000/532/EZ

Maksimalne granične koncentracije tvari navedenih u Prilogu IV. (1)

Postupak

10

OTPAD IZ TERMIČKIH PROCESA

Aldrin: 5 000 mg/kg;

Klordan: 5 000 mg/kg;

Klordekon: 5 000 mg/kg;

DDT (1,1,1-trikloro-2,2-bis(4-klorofenil)etan): 5000 mg/kg;

Dieldrin: 5 000 mg/kg;

Endrin: 5 000 mg/kg;

Heptabromodifenil eter (C12H3Br7O);

Heptaklor: 5 000 mg/kg;

Heksabromobifenil: 5 000 mg/kg;

Heksabromodifenil eter (C12H4Br6O);

Heksaklorobenzen: 5 000 mg/kg;

Heksaklorocikloheksani, uključujući lindan: 5 000 mg/kg;

Mireks: 5 000 mg/kg;

Pentabromodifenil eter (C12H5Br5O);

Pentaklorobenzen: 5 000 mg/kg;

Perfluoroktan sulfonska kiselina i njezini derivati (PFOS);

(C8F17SO2X);

(X = OH, metalna sol (O-M+), halid, amid i ostali derivati uključujući polimere);

Poliklorirani bifenili (PCB) (5): 50 mg/kg;

Poliklorirani dibenzo-p-dioksini i dibenzofurani (PCDD/PCDF) (6): 5 mg/kg;

Tetrabromodifenil eter (C12H6Br4O);

Toksafen: 5 000 mg/kg.

Trajno odlaganje dopušteno je samo ako su ispunjeni svi dolje navedeni uvjeti:

1.

skladištenje se obavlja na jednoj od sljedećih lokacija:

u sigurnim, dubokim, podzemnim, tvrdim formacijama stijena,

rudnicima soli,

odlagalištima za opasni otpad, pod uvjetom da se otpad stvrdne ili djelomično stabilizira, tamo gdje je to tehnički izvedivo, u skladu s uvjetima za klasifikaciju otpada navedenima u potpoglavlju 1903 Odluke 2000/532/EZ;

2.

postupa se u skladu s odredbama Direktive Vijeća 1999/31/EZ (3) i Odluke Vijeća 2003/33/EZ (4);

3.

dokazano je da je odabrani postupak najprihvatljiviji za okoliš.

10 01

Otpad iz termoelektrana i ostalih postrojenja u kojima se odvija sagorijevanje (osim 19)

10 01 14 * (2)

Pepeo ložišta, šljaka s rešetki ložišta i prašina iz kotla od suspaljivanja, koji sadrže opasne tvari

10 01 16 *

Lebdeći pepeo od suspaljivanja koji sadrži opasne tvari

10 02

Otpad iz industrije željeza i čelika

10 02 07 *

Kruti otpad od obrade plinova, koji sadrži opasne tvari

10 03

Otpad iz metalurgije aluminija

10 03 04 *

Šljaka iz primarne proizvodnje

10 03 08 *

Šljaka iz sekundarne proizvodnje, a koja sadrži soli

10 03 09 *

Crna šljaka iz sekundarne proizvodnje

10 03 19 *

Prašina iz dimnog plina koja sadrži opasne tvari

10 03 21 *

Ostale čestice i prašina (uključujući i prašinu iz kugličnog mlina) koje sadrže opasne tvari

10 03 29 *

Otpad od obrade šljake koja sadrži soli i obrade crne drozge, a koji sadrži opasne tvari

10 04

Otpad iz metalurgije olova

10 04 01*

Troska iz primarne i sekundarne proizvodnje

10 04 02 *

Drozga i nečista pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje

 

 

10 04 04 *

Prašina iz dimnih plinova

10 04 05 *

Ostale čestice i prašina

10 04 06 *

Kruti otpad od obrade plina

10 05

Otpad iz metalurgije cinka

10 05 03 *

Prašina iz dimnih plinova

10 05 05 *

Kruti otpad od obrade plina

10 06

Otpad iz metalurgije bakra

10 06 03 *

Prašina iz dimnih plinova

10 06 06 *

Kruti otpad od obrade plina

10 08

Otpad iz metalurgije ostalih obojenih metala

10 08 08 *

Troska iz primarne i sekundarne proizvodnje, a koja sadrži soli

10 08 15 *

Prašina iz dimnih plinova koja sadrži opasne tvari

10 09

Otpad od lijevanja željeza i čelika

10 09 09 *

Prašina iz dimnih plinova koja sadrži opasne tvari

16

OTPAD KOJI NIJE DRUGDJE SPECIFICIRAN NA POPISU

16 11

Otpadne obloge i vatrostalni otpad

16 11 01 *

Obloge i vatrostalni otpad na bazi ugljika, koji potječe iz metalurških procesa i sadrži opasne tvari

16 11 03 *

Ostale obloge i vatrostalni otpad iz metalurških procesa, koji sadrže opasne tvari

17

GRAĐEVINSKI OTPAD I OTPAD OD RUŠENJA OBJEKATA (UKLJUČUJUĆI ISKOPANU ZEMLJU S ONEČIŠĆENIH LOKACIJA)

 

 

17 01

Beton, opeka, crijep/ pločice i keramika

17 01 06 *

Mješavine ili odvojene frakcije betona, opeke, crijepa/pločica i keramike, koje sadrže opasne tvari

17 05

Zemlja (uključujući iskopanu zemlju s onečišćenih lokacija), kamenje i iskop od rada bagera

17 05 03 *

Zemlja i kamenja koji sadrži opasne tvari

17 09

Ostali građevinski otpad i otpad od rušenja objekata

17 09 02 *

Građevinski otpad i otpad od rušenja koji sadrži poliklorirane bifenile (PCB), isključujući opremu koja sadrži PCB

17 09 03 *

Ostali građevinski otpad i otpad od rušenja objekata koji sadrži opasne tvari

19

OTPAD IZ UREĐAJA ZA POSTUPANJE S OTPADOM, UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I PRIPREMU PITKE VODE I VODE ZA INDUSTRIJSKU UPOTREBU

19 01

Otpad od spaljivanja ili pirolize otpada

19 01 07 *

Kruti otpad od obrade plinova

19 01 11 *

Pepeo i šljaka s dna, koji sadrže opasne tvari

19 01 13 *

Lebdeći pepeo koji sadrži opasne tvari

19 01 15 *

Prašina iz kotlova koja sadrži opasne tvari

19 04

Vitrificirani otpad i otpad od vitrifikacije

 

 

19 04 02 *

Lebdeći pepeo i ostali otpad od obrade dimnih plinova

19 04 03 *

Nevitrificirana čvrsta faza


(1)  Ova ograničenja odnose se isključivo na odlagališta opasnog otpada i ne vrijede za trajna podzemna skladišta opasnog otpada, uključujući rudnike soli.

(2)  Svaki otpad označen zvjezdicom * smatra se opasnim otpadom u skladu s Direktivom 91/689/EEZ i podliježe odredbama te Direktive.

(3)  SL L 182, 16.7.1999., str. 1.

(4)  SL L 11, 16.1.2003., str. 27.

(5)  Primjenjuje se metoda izračuna utvrđena u europskim normama EN 12766-1 i EN 12766-2.

(6)  Granične vrijednosti izračunate su kao PCDD i PCDF u skladu sa sljedećim faktorima ekvivalentne toksičnosti (TEF):

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003”


Top