EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0640

Uredba (EU) br. 640/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. o uspostavi programa za dokumentaciju o ulovu plavoperajne tune ( Thunnus thynnus ) i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1984/2003

OJ L 194, 24.7.2010, p. 1–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 007 P. 266 - 287

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/640/oj

04/Sv. 7

HR

Službeni list Europske unije

266


32010R0640


L 194/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA (EU) br. 640/2010 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 7. srpnja 2010.

o uspostavi programa za dokumentaciju o ulovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1984/2003

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (1),

djelujući u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Unija je ugovorna stranka Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora od 10. prosinca 1982., koja je odobrena Odlukom Vijeća 98/392/EZ (3), Sporazuma o provedbi odredaba navedene Konvencije u vezi s očuvanjem i upravljanjem migratornim ribljim vrstama i visoko migratornim ribljim vrstama, koji je ratificiran Odlukom Vijeća 98/414/EZ (4) i Sporazuma o promicanju sukladnosti s međunarodnim mjerama za očuvanje i upravljanje od strane ribarskih plovila na otvorenom moru, koji je prihvaćen Odlukom Vijeća 96/428/EC (5). U okviru navedenih međunarodnih obveza, Unija sudjeluje u nastojanjima koji su poduzimaju s ciljem osiguranja održivog upravljanja visoko migratornim ribljim vrstama.

(2)

Unija je ugovorna stranka Međunarodne konvencije za očuvanje atlantskih tuna u skladu s Odlukom Vijeća 86/238/EEZ (6) (Konvencija ICCAT). Konvencijom ICCAT se osigurava okvir za regionalnu suradnju kod očuvanja i upravljanja tunom i vrstama srodnim tuni u Atlantskom oceanu i okolnim morima putem Međunarodne komisije za očuvanje atlantskih tuna (ICCAT) i za donošenje preporuka koje se mogu primijeniti u području Konvencije ICCAT, a koje postaju obvezujuće za ugovorne stranke, neugovorne stranke suradnice, ribolovne i druge subjekte (potpisnice Konvencije).

(3)

Preporuke ICCAT-a 1992-01, 1993-03, 1996-10, 1997-04, 1998-12, 03-19 i 06-15 te rezolucije 1993-02, 1994-04 i 1994-05 o programu statističkih dokumenata za plavoperajnu tunu su bile provedene Uredbom Vijeća (EZ) br. 1984/2003 od 8. travnja 2003. o uvođenju sustava statističkog praćenja trgovine plavoperajnom tunom, iglunom i velikookom tunom u Zajednici (7).

(4)

Kao dio mjera za reguliranje stokova plavoperajne tune, poboljšanje kvalitete i pouzdanosti statističkih podataka te radi sprečavanja, suzbijanja i zaustavljanja nezakonitog ribolova, ICCAT je na svom godišnjem sastanku u Recifeu (Brazil) 15. studenoga 2009. donio Preporuku 09-11 o izmjeni Preporuke 08-12 o programu ICCAT-a za dokumentaciju o ulovu plavoperajne tune. Navedena je Preporuka stupila na snagu 1. lipnja 2010. i Unija je treba provesti.

(5)

Radi osiguranja čitljivosti i jedinstvene primjene odredaba o programu ICCAT-a za dokumentaciju o ulovu plavoperajne tune, odgovarajuće je odredbe Uredbe (EZ) br. 1984/2003 u vezi sa statističkim dokumentima i potvrdom o ponovnom izvozu ICCAT-a za plavoperajne tune potrebno brisati. Stoga Uredbu (EZ) br. 1984/2003 treba izmijeniti na odgovarajući način.

(6)

Komisiju bi trebalo ovlastiti da donese delegirane akte u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s prenošenjem novih mjera očuvanja koje je donio ICCAT, na taj način ažurirajući i dopunjujući priloge ovoj Uredbi. Od posebne je važnosti da Komisija u okviru svog rada na pripremama održava odgovarajuće konzultacije, uključujući i one na stručnoj razini,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet i područje primjene

Ovom se Uredbom uspostavlja program Unije za dokumentaciju o ulovu plavoperajne tune radi podupiranja provedbe mjera za očuvanje i upravljanje koje je donijela Međunarodna komisija za očuvanje atlantskih tuna (ICCAT), uključujući odredbe programa ICCAT-a za dokumentaciju o ulovu plavoperajne tune s ciljem utvrđivanja podrijetla svih plavoperajnih tuna.

Članak 2.

Definicije

U smislu ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„Plavoperajna tuna” znači riba vrste Thunnus thynnus tarifnih oznaka u skladu s kombiniranom nomenklaturom navedenom u Prilogu I.;

(b)

„Unutrašnja trgovina” znači:

i.

trgovina unutar jedne države članice ili između dvije ili više država članica plavoperajnom tunom ulovljenom u području Konvencije ICCAT ribarskim plovilom ili klopkom Unije i iskrcanom u području Unije; te

ii.

trgovina unutar jedne države članice ili između dvije ili više država članica uzgojenom plavoperajnom tunom ulovljenom u području Konvencije ICCAT ribarskim plovilom Unije koja je uzgojena u uzgojnim kavezima smještenima u području Unije;

(c)

„Izvoz” znači svako premještanje plavoperajne tune ulovljene u području Konvencije ICCAT ribarskim plovilom ili klopkom Unije, s područja Unije, trećih zemalja ili ribolovnih područja u treće države;

(d)

„Uvoz” znači uvođenje plavoperajne tune ulovljene od strane ribarskog plovila ili klopke treće države u području Konvencije ICCAT na područje Unije, uključujući u svrhe uzgoja, tova ili prekrcaja;

(e)

„Ponovni izvoz” znači svako premještanje plavoperajne tune s područja Unije koje su prethodno bile uvezene na područje Unije;

(f)

„Područje Konvencije ICCAT” znači područje utvrđeno Međunarodnom konvencijom za očuvanje atlantskih tuna;

(g)

„Država članica zastave” znači država članica pod čijom zastavom ribarsko plovilo plovi;

(h)

„Država članica klopke” znači država članica u kojoj se nalazi klopka za tune;

(i)

„Država članica uzgajališta” znači država članica u kojoj se nalazi uzgajalište za uzgoj tuna;

(j)

„Potpisnice Konvencije (CPC)” znači ugovorne stranke, neugovorne stranke suradnice, ribolovni i druge subjekti ICCAT-a;

(k)

„Pošiljka” znači proizvodi plavoperajne tune iste prezentacije i podrijetla iz istog zemljopisnog područja i s istog ribarskog plovila, grupe ribarskih plovila ili iz iste klopke.

POGLAVLJE II.

DOKUMENT O ULOVU PLAVOPERAJNE TUNE

Članak 3.

Opće odredbe

1.   Države članice zahtijevaju ispunjeni dokument o ulovu plavoperajne tune („dokument o ulovu”) za svaku plavoperajnu tunu iskrcanu ili prekrcanu u njihovim lukama, zatvorenu u uzgojni kavez, kako je utvrđeno u Prilogu IV., i izlovljenu iz njihovih uzgajališta.

2.   Svaka pošiljka plavoperajne tune u unutrašnjoj trgovini, uvezena, izvezena ili ponovno izvezena s područja Unije prati ovjereni dokument o ulovu, osim u slučajevima u kojima se primjenjuje članak 4. stavak 3. te, gdje je primjenjivo, deklaracija ICCAT-a o prebacivanju ili ovjerena potvrda o ponovnom izvozu plavoperajne tune („potvrda o ponovnom izvozu”).

Zabranjuje se svaki iskrcaj, prekrcaj, stavljanje u kaveze, izlov, unutrašnja trgovina, uvoz, izvoz i ponovni izvoz plavoperajne tune bez ispunjenog i ovjerenog dokumenta o ulovu te, gdje je primjenjivo, potvrde o ponovnom izvozu.

3.   Države članice ne smiju stavljati plavoperajnu tunu u uzgajalište koje nije odobrila država članica ili potpisnice Konvencije ili koje nije navedeno u evidenciji ICCAT-a uzgajališta ovlaštenih za uzgoj plavoperajne tune ulovljene u području Konvencije ICCAT.

4.   Države članice uzgajališta osiguravaju da se ulovi plavoperajne tune smještaju u u odvojene kaveze ili serije kaveza te se raspoređuju na temelju podrijetla iz države članice ili potpisnica Konvencije.

5.   Odstupajući od stavka 4., države članice uzgajališta osiguravaju da se plavoperajna tuna, ulovljena u okviru zajedničkih ribolovnih operacija u skladu s člankom 2. (g) Uredbe Vijeća (EZ) br. 302/2009 od 6. travnja 2009. o višegodišnjem planu oporavka stoka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru (8), smjesti u odvojene kaveze ili serije kaveza te rasporedi na temelju zajedničkih ribolovnih operacija.

6.   Države članice uzgajališta osiguravaju da se izlov plavoperajne tune iz uzgajališta obavlja se u istoj godini u kojoj je ulovljena ili prije početka ribolovnog razdoblja za okružujuće mreže plivarice, ako se izlov obavlja u sljedećoj godini. Ako operacije izlova nisu obavljene unutar tog razdoblja, države članice uzgajališta moraju ispuniti i dostaviti Komisiji izjavu o godišnjem prijenosu u roku od deset dana od kraja tog razdoblja. Navedena izjava sadrži:

količine (izražene u kg) i broj riba koje se namjerava prenijeti,

godinu ulova,

veličinski sastav,

državu članicu zastave ili potpisnice Konvencije te broj ICCAT i ime ribarskog plovila,

referentne brojeve dokumenta o ulovu koji odgovaraju prenesenom ulovu,

naziv i broj ICCAT uzgajališta,

broj kaveza, i

podatke o izlovljenim količinama (izraženi u kg), kad su potpuni.

Komisija u roku od pet dana dostavlja navedene izjave Tajništvu ICCAT-a.

7.   Količine prenesene u skladu sa stavkom 6. smještaju se u odvojene kaveze ili serije kaveza u uzgajalištu i raspoređuju na temelju godine ulova.

8.   Države članice zastave ili klopke izdaju obrasce dokumenta o ulovu samo za svoja ribarska plovila i klopke ovlaštene za ribolov plavoperajne tune u području Konvencije ICCAT, uključujući i za usputni ulov.

9.   Svaki dokument o ulovu ima jedinstveni identifikacijski broj dokumenta. Brojevi dokumenata su posebno određeni za državu članicu zastave ili klopke te se dodjeljuju za svako ribarsko plovilo ili klopku. Obrasci nisu prenosivi na drugo ribarsko plovilo ili klopku.

10.   Kopije dokumenata o ulovu moraju pratiti svaki dio razdijeljene pošiljke ili prerađeni proizvod, pri čemu se za praćenje koristi jedinstveni identifikacijski broj originalnog dokumenta o ulovu.

11.   Unutrašnja trgovina, uvoz, izvoz i ponovni izvoz ribljih dijelova koji nisu meso (tj. glave, oči, ikra, crijeva i repovi) izuzeti su od zahtjeva ove Uredbe.

Članak 4.

Ovjeravanje

1.   Kapetani ribarskih plovila, odgovorne osobe za klopke i u uzgajalištu, prodavači, izvoznici ili njihovi ovlašteni predstavnici ispunjavaju dokument o ulovu, ako je moguće u elektroničkom obliku, pružajući tražene informacije u odgovarajućim odjeljcima te moraju zatražiti ovjeravanje u skladu sa stavkom 2. svaki put pri iskrcaju, prijenosu, stavljanju u kavez, izlovu iz uzgajališta, unutrašnjoj trgovini ili izvozu plavoperajne tune.

2.   Dokument o ulovu ovjerava nadležno tijelo države članice zastave, klopke ili uzgajališta ili one države članice u kojoj prodavač ili izvoznik imaju sjedište. Države članice ovjeravaju dokument o ulovu za svu plavoperajnu tunu samo kada:

(a)

ribarsko plovilo plovi pod zastavom države članice ili je klopka ili uzgajalište osnovano u državi članici koja je izlovila plavoperajnu tunu;

(b)

je nakon pregleda pošiljke utvrđena točnost svih informacija sadržanih u dokumentu o ulovu;

(c)

je ukupna količina, koju treba ovjeriti, unutar njihove kvote ili ograničenja ulova pojedine godine upravljanja, uključujući, prema potrebi, individualne kvote dodijeljene pojedinim ribarskim plovilima ili klopkama; te

(d)

je plavoperajna tuna u skladu s odgovarajućim odredbama mjera ICCAT-a za očuvanje i upravljanje.

3.   Ovjeravanje na temelju stavka 2. ovog članka nije potrebno kad je sva plavoperajna tuna koja je na raspolaganju za prodaju označena, kako je navedeno u članku 5., od strane države članice zastave ili klopke, koja je tunu ulovila.

4.   Kada su količine ulovljene i iskrcane plavoperajne tune manje od jedne tone ili tri ribe, dok se čeka ovjeravanje dokumenta o ulovu, unutar sedam dana, te prije unutrašnje trgovine i izvoza, kao privremeni dokument o ulovu mogu se koristiti očevidnik o ulovu ili prodajni list.

5.   Ovjereni dokument o ulovu sadrži, prema potrebi, podatke navedene u Prilogu II.

6.   Obrazac dokumenta o ulovu priložen je u Prilogu III. U slučajevima kada pojedini odjeljak dokumenta o ulovu ne pruža dovoljno prostora kako bi se u potpunosti pratilo kretanje plavoperajne tune od ulova do trgovanja, relevantni odjeljak se može prema potrebi proširiti te priložiti u obliku priloga. Nadležno tijelo dotične države članice ovjerava prilog što je moguće prije i ne kasnije od sljedećeg premještanja plavoperajne tune.

7.   Upute za izdavanje, numeriranje, ispunjavanje i ovjeravanje dokumenta o ulovu navedene su u Prilogu IV.

Članak 5.

Označavanje

1.   Države članice mogu zatražiti od svojih ribarskih plovila ili klopki postavljanje oznake na svaku plavoperajnu tunu, po mogućnosti u vrijeme usmrćivanja, ali ne kasnije od vremena iskrcavanja. Oznake, koje nije moguće mijenjati, imaju jedinstvene brojeve specifične za državu članicu. Brojevi oznake su povezani s dokumentom o ulovu.

2.   Nadležne države članice Komisiji šalju sažetak provedbe programa označavanja. Komisija u razumnom vremenskom roku prosljeđuje sažetke Tajništvu ICCAT-a.

3.   Upotreba oznaka odobrava se tek kada je ukupna količina unutar kvote ili ograničenja ulova država članica za pojedinu godinu upravljanja, uključujući, prema potrebi, individualne kvote dodijeljene ribarskim plovilima ili klopkama.

POGLAVLJE III.

POTVRDA O PONOVNOM IZVOZU PLAVOPERAJNE TUNE

Članak 6.

Opće odredbe

1.   Države članice osiguravaju da svaka pošiljka plavoperajne tune koja se ponovno izvozi s njihovog područja prati ovjerena potvrda o ponovnom izvozu.

Potvrda o ponovnom izvozu ne primjenjuje se u slučajevima kada je uzgojena plavoperajna tuna uvezena živa.

2.   Osoba odgovorna za ponovni izvoz treba ispuniti potvrdu o ponovnom izvozu pružajući tražene informacije u odgovarajućim odjeljcima te mora zatražiti ovjeravanje za pošiljku plavoperajne tune koja se ponovno izvozi. Ispunjenu potvrdu o ponovnom izvozu treba pratiti kopija ovjerenog/ovjerenih dokumenta/dokumenata o ulovu prethodno uvezene plavoperajne tune.

Članak 7.

Ovjeravanje ponovnog izvoza

1.   Nadležno tijelo države članice koja ponovno izvozi ovjerava potvrdu o ponovnom izvozu.

2.   Nadležno tijelo ovjerava potvrdu o ponovnom izvozu za sve proizvode plavoperajne tune samo kad:

(a)

je utvrđena točnost svih informacija sadržanih u potvrdi o ponovnom izvozu;

(b)

je ovjereni dokument/i o ulovu, podnesen uz potvrdu o ponovnom izvozu, prihvaćen za uvoz proizvoda prijavljenih u potvrdi o ponovnom izvozu;

(c)

proizvodi koji se ponovno izvoze odgovaraju u potpunosti ili djelomično onima navedenim u ovjerenom dokumentu/ima o ulovu; te

(d)

je kopija dokumenta/dokumenata o ulovu priložena ovjerenoj potvrdi o ponovnom izvozu.

3.   Ovjerena potvrda o ponovnom izvozu sadrži podatke navedene u Prilogu V.

POGLAVLJE IV.

KOMUNIKACIJA I PROVJERA

Članak 8.

Dostava i zaštita ovjerenih dokumenata

1.   Države članice dostavljaju elektroničkim putem kopiju svih ovjerenih dokumenata o ulovu ili potvrda o ponovnom izvozu, osim u slučajevima u kojima se primjenjuje članak 4. stavak 3., što je prije moguće, a u svakom slučaju unutar pet radnih dana od datuma ovjeravanja ili bez odgode ako je očekivano trajanje prijevoza kraće od pet radnih dana, sljedećim tijelima:

(a)

Komisiji;

(b)

nadležnim tijelima države članice ili potpisnica Konvencije u kojima se plavoperajnom tunom trguje, uzgaja ili uvozi; i

(c)

Tajništvu ICCAT-a.

2.   Države članice najmanje dvije godine čuvaju izdane ili primljene kopije ovjerenih dokumenata o ulovu i ovjerenih potvrda o ponovnom izvozu.

Članak 9.

Provjera

1.   Države članice osiguravaju da njihova nadležna tijela provjere svaku pošiljku plavoperajne tune koja je iskrcana, prekrcana, kojom se trgovalo, koja je uvezena, izvezena ili ponovno izvezena s njihovog područja. Nadležno tijelo će zatražiti i pregledati ovjerene dokumente o ulovu i povezanu dokumentaciju svake pošiljke plavoperajne tune. Provjera mora uključivati konzultaciju baze podataka o ovjeravanju Tajništva ICCAT-a.

2.   Nadležna tijela također mogu pregledati sadržaj pošiljke za provjeru informacija sadržanih u dokumentu o ulovu i povezanim dokumentima te, ako je potrebno, provesti provjere kod odgovornih subjekata.

3.   Ako se kao rezultat pregleda i provjera u skladu sa stavcima 1. i 2. pojavi sumnja vezana uz informacije sadržane u dokumentu o ulovu, države članice će surađivati s nadležnim tijelima koja su vršila ovjeru dokumenta o ulovu ili potvrda o ponovnom izvozu, radi rješavanja takvih sumnji.

4.   Ako država članica identificira pošiljku bez dokumenta o ulovu, o tome obavješćuje državu članicu isporuke iz koje je pošiljka poslana ili potpisnicu Konvencije izvoza iz koje je pošiljka izvezena te, ako je poznato, državu članicu zastave ili potpisnicu Konvencije zastave.

5.   Dok je u tijeku pregled i provjera na temelju stavka 1. i 2., države članice neće odobriti pošiljku za unutrašnju trgovinu, uvoz ili izvoz, niti prihvatiti deklaraciju o prijenosu u slučaju žive plavoperajne tune namijenjene za uzgajališta.

6.   Kada se na temelju pregleda i provjera iz stavka 1. i u suradnji s dotičnim tijelima koja vrše ovjeravanje utvrdi neispravnost dokumenta o ulovu ili potvrde o ponovnom izvozu, zabranjuje se unutrašnja trgovina, uvoz, izvoz ili ponovni izvoz dotične pošiljke plavoperajne tune.

POGLAVLJE V.

PRIJENOS PODATAKA

Članak 10.

Informacije koje se odnose na ovjeravanje i kontakt osobe

1.   Države članice obavješćuju Komisiju o:

(a)

nazivu i punoj adresi svojih tijela nadležnih za ovjeravanje i potvrđivanje dokumenata o ulovu ili potvrda o ponovnom izvozu;

(b)

imenima, titulama i uzorku otiska pečata ili žiga službenika individualno ovlaštenih za ovjeravanje; i

(c)

prema potrebi, uzorcima oznaka.

2.   Obavijest sadrži datum kojim podaci iz stavka 1. stupaju na snagu. Promjene podataka nadležnih tijela i službenika zaduženih za ovjeravanje pravovremeno se dostavljaju Komisiji.

3.   Države članice obavješćuju Komisiju o imenima kontakt osoba koje trebaju biti informirane kad se pojave pitanja vezana uz dokumente o ulovu ili potvrde o ponovnom izvozu.

4.   Komisija odmah šalje ove informacije Tajništvu ICCAT-a.

Članak 11.

Godišnji izvještaj o programu

1.   Države članice do 15. rujna svake godine dostavljaju Komisiji izvještaj o programu elektroničkim putem, uključujući podatke navedene u Prilogu VI., koji pokrivaju razdoblje od 1. srpnja prethodne godine do 30. lipnja tekuće godine.

2.   Komisija utvrđuje godišnji izvještaj Unije o programu te ga dostavlja Tajništvu ICCAT-a do 1. listopada svake godine.

POGLAVLJE VI.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Izmjena priloga

Radi primjene mjera očuvanja koje je donio ICCAT, Komisija putem delegiranih akata može izmijeniti priloge ovoj Uredbi, u skladu s člankom 13. i podložno uvjetima utvrđenima u člancima 14. i 15.

Pri donošenju navedenih delegiranih akata, Komisija djeluje u skladu s odredbama ove Uredbe.

Članak 13.

Izvršavanje delegiranja

1.   Ovlasti za donošenje delegiranih akata iz članka 12. dodjeljuju se Komisiji na razdoblje od pet godina nakon 14. kolovoza 2010. Prenošenje ovlasti automatski se produljuje za razdoblja jednake dužine, osim ako ga Europski parlament ili Vijeće ne opozove u skladu s člankom 14.

2.   Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću.

3.   Ovlasti za donošenje delegiranih akata Komisiji se dodjeljuju podložno uvjetima utvrđenima u člancima 14. i 15.

Članak 14.

Opoziv delegacije ovlasti

1.   Europski parlament ili Vijeće mogu u bilo kojem trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članka 12.

2.   Institucija koja je pokrenula interni postupak za odlučivanje o opozivu delegacije ovlasti nastojat će o tome obavijestiti drugu instituciju i Komisiju u razumnom roku prije donošenja konačne odluke.

3.   Odlukom o ukidanju ovlasti prestaju važiti ovlasti navedene u toj odluci. Odluka stupa na snagu bez odgode ili kasnije na dan koji je u njoj naveden i ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi. Ona se objavljuje u Službenom listu Europske unije.

Članak 15.

Prigovori na delegirane akte

1.   Europski parlament ili Vijeće mogu uložiti prigovor na delegirani akt u roku od dva mjeseca od datuma obavijesti.

Na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća navedeni se rok produžuje za dva mjeseca.

2.   Ako do isteka tog roka ni Europski parlament niti Vijeće ne ulože prigovor na delegirani akt, on se objavljuje u Službenom listu Europske unije i stupa na snagu na dan koji je u njemu naveden.

3.   Ako Europski parlament ili Vijeće uloži prigovor na delegirani akt, on ne stupa na snagu. Institucija koja ulaže prigovor navodi razloge prigovora na delegirani akt.

Članak 16.

Izmjene Uredbe (EZ) br. 1984/2003

1.   Uredba (EZ) br. 1984/2003 mijenja se kako slijedi:

(a)

u naslovu se riječi „plavoperajna tuna” brišu;

(b)

u članku 1. (a) se riječi „plavoperajna tuna (Thunnus thynnus)” brišu;

(c)

u članku 2. se riječi „plavoperajna tuna” brišu;

(d)

u članku 3. se briše točka (a);

(e)

u članku 4. stavku 1. se briše prva alineja;

(f)

u članku 4. stavku 2. točki (b) podtočki iii. se riječi „plavoperajna tuna” brišu;

(g)

u članku 5. stavku 1. se briše prva alineja;

(h)

u članku 6. (1.) drugi stavak, točka (a) se briše;

(i)

u članku 8. (a) se riječi „plavoperajna tuna” brišu;

(j)

u članku 9. stavku 2. se briše točka (a);

(k)

prilozi I., IV. a, IX. i XV. se ovime stavljaju izvan snage.

2.   Upućivanja na odredbe stavljene izvan snage Uredbe (EZ) br. 1984/2003 tumačit će se kao upućivanja na ovu Uredbu.

Članak 17.

Pregled

Komisija pregledava ovu Uredbu prateći preporuke koje je donio ICCAT, uzimajući u obzir najnovija znanstvena mišljenja o veličini stokova koja će biti izložena na njegovim sastancima, te dostavlja prijedloge svih eventualno potrebnih izmjena.

Članak 18.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 7. srpnja 2010.

Za Europski parlament

Predsjednik

J. BUZEK

Za Vijeće

Predsjednik

O. CHASTEL


(1)  Mišljenje od 17. ožujka 2010. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Mišljenje Europskog parlamenta od 17. lipnja 2010. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 29. lipnja 2010.

(3)  SL L 179, 23.6.1998., str. 1.

(4)  SL L 189, 3.7.1998., str. 14.

(5)  SL L 177, 16.7.1996., str. 24.

(6)  SL L 162, 18.6.1986., str. 33.

(7)  SL L 295, 13.11.2003., str. 1.

(8)  SL L 96, 15.4.2009., str. 1.


PRILOG I.

PROIZVODI IZ ČLANKA 2. (a)

Opis robe

(Podbroj 0806 10 11 kombinirane nomenklature) (1)

Živa plavoperajna tuna (Thunnus thynnus)

0301 94 00

Plavoperajna tuna (Thunnus thynnus), svježa ili rashlađena, isključujući filete i drugo meso

0302 35 10

Plavoperajna tuna (Thunnus thynnus), svježa ili rashlađena, isključujući filete i drugo meso koje nije namijenjeno industrijskoj proizvodnji pripremljene ili konzervirane ribe

0302 35 90

Cijela plavoperajna tuna (Thunnus thynnus), smrznuta, isključujući filete i drugo meso namijenjeno industrijskoj proizvodnji pripremljene ili konzervirane ribe

0303 45 11

Plavoperajna tuna (Thunnus thynnus), smrznuta, bez škrga i utrobe, isključujući filete i drugo meso namijenjeno industrijskoj proizvodnji pripremljene ili konzervirane ribe

0303 45 13

Plavoperajna tuna (Thunnus thynnus), smrznuta, koja nije cijela, ali je bez škrga i utrobe, isključujući filete i drugo meso namijenjeno industrijskoj proizvodnji pripremljene ili konzervirane ribe

0303 45 19

Plavoperajna tuna (Thunnus thynnus), smrznuta, isključujući filete i drugo meso koje nije namijenjeno industrijskoj proizvodnji pripremljene ili konzervirane ribe

0303 45 90

Fileti plavoperajne tune (Thunnus thynnus), svježi ili rashlađeni

ex 0304 19 39

Meso plavoperajne tune (Thunnus thynnus) osim fileta, svježe ili rashlađeno

ex 0304 19 39

Fileti i drugo meso plavoperajne tune (Thunnus thynnus), smrznuto

ex 0304 29 45

Drugo meso plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

ex 0304 99 99

Fileti plavoperajne tune (Thunnus thynnus), sušeni, soljeni ili u salamuri, ali nedimljeni

ex 0305 30 90

Dimljena plavoperajna tuna (Thunnus thynnus) uključujući filete

ex 0305 49 80

Sušena plavoperajna tuna (Thunnus thynnus) neovisno je li soljena ili ne, ali nedimljena

ex 0305 59 80

Plavoperajna tuna (Thunnus thynnus), soljena, ali nesušena niti dimljena i u salamuri

ex 0305 69 80

Plavoperajna tuna (Thunnus thynnus), cijela ili u komadima, ali nemljevena, pripremljena ili konzervirana u biljnom ulju

ex 1604 14 11

Plavoperajna tuna (Thunnus thynnus), cijela ili u komadima, ali nemljevena, koja nije pripremljena ili konzervirana u biljnom ulju i fileti poznati kao „loins”

ex 1604 14 16

Plavoperajna tuna (Thunnus thynnus), cijela ili u komadima, ali nemljevena, koja nije pripremljena ili konzervirana u biljnom ulju i koja nije fileti poznati kao „loins”

ex 1604 14 18

Plavoperajna tuna (Thunnus thynnus) koja nije cijela ili je u komadima, ali nemljevena, pripremljena ili konzervirana

ex 1604 20 70


(1)  Prilog I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1.).


PRILOG II.

PODACI KOJE TREBA UKLJUČITI U DOKUMENT O ULOVU PLAVOPERAJNE TUNE

1.   broj dokumenta ICCAT o ulovu plavoperajne tune

2.   Informacije o ulovu

Opis plovila ili klopke

Ime ribarskog plovila ili klopke

Državu zastave ili klopke

Broj izvještaja ICCAT-a za plovila ili klopke (ako se primjenjuje)

Opis ulova

Datum, područje ulova i korišteni alat

Broj ribe, ukupna zaokružena težina i prosječna težina (1)

Broj oznake (ako se primjenjuje)

Broj izvještaja ICCAT-a za zajedničke ribolovne operacije (ako se primjenjuje)

Ovjeravanje od strane vlade

Ime nadležnog tijela i potpisnika, titula, potpis, pečat i datum

3.   Informacije o trgovini za trgovanje živom ribom

Opis proizvoda

Ukupna živa vaga, broj ribe, područje ulova

Podaci o izvozniku/prodavatelju

Mjesto izvoza ili otpreme

Naziv tvrtke izvoznice, adresa, potpis i datum

Uzgajalište (naziv i broj ICCAT) i država odredišta

Opis prijevoza (prilaže se odgovarajuća dokumentacija)

Podaci o uvozniku/kupcu

Mjesto uvoza ili odredišta

Naziv tvrtke uvoznice, adresa, potpis i datum potpisa

Ovjeravanje od strane vlade

Ime nadležnog tijela i potpisnika, titula, potpis, pečat i datum

4.   Informacije o prijenosu

Opis vučnog plovila

Broj deklaracije o prijenosu ICCAT

Ime plovila, zastava

Broj izvještaja ICCAT-a i broj vučnog kaveza (ako se primjenjuje)

Broj ribe uginule tijekom prijenosa, ukupna težina

5.   Informacije o prekrcaju

Opis transportnog plovila

Ime

Država zastave

Broj izvještaja ICCAT-a

Datum

Luka (naziv i država ili položaj)

Opis proizvoda

(F/FR; RD/GG/DR/FL/OT)

Ukupna težina (neto)

Ovjeravanje od strane vlade

Ime nadležnog tijela i potpisnika, titula, potpis, pečat i datum

6.   Informacije o uzgajanju

Opis uzgajališnog pogona

Ime, država članica uzgajališta

Broj FFB ICCAT i mjesto uzgajališta

Sudjelovanje u nacionalnom programu uzorkovanja (da ili ne)

Opis kaveza

Datum stavljanja u kavez, broj kaveza

Opis ribe

Procjene broja ribe, ukupna težina i prosječna težina (2)

Informacije o regionalnom promatraču ICCAT-a

Ime, broj ICCAT, potpis

Procijenjeni veličinski sastav (< 8 kg, 8-30 kg, > 30 kg)

Ovjeravanje od strane vlade

Ime nadležnog tijela i potpisnika, titula, potpis, pečat i datum

7.   Informacije o izlovljavanju

Opis izlovljavanja

Datum izlova

Broj ribe, ukupna zaokružena težina i prosječna težina

Brojevi oznaka (ako se primjenjuje)

Informacije o regionalnom promatraču ICCAT-a

Ime, broj ICCAT, potpis

Ovjeravanje od strane vlade

Ime nadležnog tijela i potpisnika, titula, potpis, pečat i datum

8.   Informacije o trgovini

Opis proizvoda

F/FR; RD/GG/DR/FL/OT (kad se u ovom odjeljku bilježe različiti tipovi proizvoda, težina se bilježi za svaki tip proizvoda)

Ukupna težina (neto)

Podaci o izvozniku/prodavatelju

Mjesto izvoza ili otpreme

Naziv tvrtke izvoznice, adresa, potpis i datum

Država odredišta

Opis prijevoza (prilaže se odgovarajuća dokumentacija)

Ovjeravanje od strane vlade

Ime nadležnog tijela i potpisnika, titula, potpis, pečat i datum

Podaci o uvozniku/kupcu

Mjesto uvoza ili odredišta

Naziv tvrtke uvoznice, adresa, potpis i datum potpisa


(1)  Težina se, gdje je to dostupno, prijavljuje kao zaokružena težina. Ako se zaokružena težina ne koristi, točno navedite tip proizvoda (npr. GG) u odjeljcima obrasca „ukupna težina” i „prosječna težina”.

(2)  Težina se, gdje je to dostupno, prijavljuje kao zaokružena težina. Ako se zaokružena težina ne koristi, točno navedite tip proizvoda (npr. GG) u odjeljcima obrasca „ukupna težina” i „prosječna težina”.


PRILOG III.

OBRAZAC DOKUMENTA ICCAT-a O ULOVU PLAVOPERAJNE TUNE

Image

Image


PRILOG IV.

Upute za izdavanje, numeriranje, ispunjavanje i ovjeravanje dokumenta o ulovu

1.   OPĆA NAČELA

(1)   Jezik

Ako je pri ispunjavanju dokumenta o ulovu korišten jezik koji nije službeni jezik ICCAT-a (engleski, francuski i španjolski), dokumentu se mora priložiti engleski prijevod.

(2)   Brojčano označivanje

Države članice moraju razviti jedinstvene sustave brojnog označavanja dokumenata o ulovu korištenjem svog koda zemlje ISO 2-alpha u kombinaciji s brojem koji se sastoji od najmanje osam znamenki od kojih najmanje dvije znamenke moraju označavati godinu ulova.

Primjer: FR-09-123456 (FR = Francuska)

U slučaju podijeljenih pošiljki ili prerađenih proizvoda, kopije originalnih dokumenta o ulovu moraju biti označene tako da se broju originalnog dokumenta o ulovu doda dvoznamenkasti broj.

Primjer: FR-09-123456-01, FR-09-123456-02, FR-09-123456-03 itd.

Brojčano označivanje mora biti uzastopno i po mogućnosti tiskano. Serijski brojevi izdanih neispunjenih dokumenata o ulovu bilježe se u skladu s imenom primatelja.

(3)   Ovjeravanje

Primjerak dokumenta o ulovu nije zamjena za prethodno odobrenje prijenosa ili odobrenje za stavljanje u kavez.

2.   INFORMACIJE O ULOVU

(1)   Ispunjavanje

(a)   Opća načela

Ovaj se odjeljak primjenjuje na sve ulove plavoperajne tune.

Kapetan ribarskog plovila ili operator klopke ili njihov ovlašteni predstavnik ili ovlašteni predstavnik države članice zastave ili države članice klopke je odgovoran za ispunjavanje odjeljka i zahtjev za ovjeravanjem odjeljka „Informacije o ulovu”.

Odjeljak „Informacije o ulovu” se mora ispuniti najkasnije do kraja prvog prijenosa u uzgajališne kaveze, prekrcaja ili iskrcaja.

Napomena: kod zajedničkih ribolovnih operacija, kapetan svakog ribarskog plovila koje sudjeluje u zajedničkoj ribolovnoj operaciji mora ispuniti dokument o ulovu za svaki ulov.

(b)   Posebne upute

„ZASTAVA”

:

Navedite državu članicu zastave ili državu članicu klopke.

„Broj izvještaja ICCAT-a”

:

Navedite broj ICCAT ribarskog plovila ili klopke koji su ovlašteni za ribolov plavoperajne tune u području Konvencije ICCAT-a. Ovaj se podatak ne primjenjuje za ribarska plovila koja ulove plavoperajnu tunu kao usputni ulov.

„ALAT”

:

navedite ribolovni alat koristeći sljedeće šifre:

BB

Čamac sa štapovima s mamcima

GILL

Mreža stajačica

HAND

Udica

HARP

Harpun

LL

Parangal

MWT

Pelagijska povlačna mreža

PS

Okružujuća mreža plivarica

RR

Štap i blinker

SURF

Neklasificirani površinski ribolov

TL

Panula

TRAP

Klopka

TROL

Prutilo

UNCL

Neodređene metode

OT

Ostalo

„UKUPNA TEŽINA”

:

Navedite zaokruženu težinu u kilogramima. Ako se zaokružena težina ne koristi u vrijeme ulova, navedite tip proizvoda (npr. GG). U slučaju zajednički ribolovnih operacija, prijavljena količina mora odgovarati ključu raspodjele koji je određen za svako ribarsko plovilo.

„ZONA”

:

Navedite Sredozemlje, zapadni Atlantik ili istočni Atlantik.

„BR. OZNAKE (ako se primjenjuje)”

:

Može se dodati još linija kako bi se naveo broj oznake za svaku pojedinu ribu.

(2)   Ovjeravanje

Država članica zastave ili klopke je odgovorna za ovjeravanje odjeljka ‚Informacije o ulovu’ osim ako je plavoperajna tuna označena u skladu s člankom 5. ove Uredbe.

Za iskrcanu ili prekrcanu ribu ovjeravanje se mora obaviti najkasnije do kraja prekrcaja ili iskrcaja.

Za živu prenesenu ribu ovjeravanje se može obaviti u vrijeme prvog prijenosa u uzgajališne kaveze, ali u svakom slučaju najkasnije do završetka stavljanja u kaveze.

3.   INFORMACIJE O TRGOVINI ZA TRGOVANJE ŽIVOM RIBOM

(1)   Ispunjavanje

(a)   Opća načela:

Ovaj se odjeljak primjenjuje samo na unutrašnju trgovinu ili izvoz žive plavoperajne tune.

Kapetan ribarskog plovila ili njegov ovlašteni predstavnik ili ovlašteni predstavnik države članice zastave je odgovoran za ispunjavanje odjeljka i zahtjev za ovjeravanjem odjeljka „Informacije o trgovini za trgovanje živom ribom”.

Odjeljak „Informacije o trgovini za trgovanje živom ribom” se mora ispuniti najkasnije do kraja prvog prijenosa u uzgajališne kaveze.

Napomena: ako neka količina ribe ugine tijekom prijenosa, a bila je namijenjena za unutrašnju trgovinu ili izvoz, originalni dokument o ulovu se mora kopirati (odjeljak „Informacije o ulovu” treba ispuniti i, gdje se to primjenjuje, ovjeriti), a odjeljak „Informacije o trgovini” kopiranog dokumenta o ulovu mora ispuniti kapetan ribarskog plovila ili njegov ovlašteni predstavnik ili ovlašteni predstavnik države članice zastave te navedeni dokument mora poslati domaćem kupcu/uvozniku. Ovjeravanje kopije jamči autentičnost kopije kao i to da su je nadležna tijela dotične države članice zabilježila.

Bez navedenog ovjeravanja, svaka je kopija dokumenta o ulovu ništavna.

(b)   Posebne upute:

„ZONA”: Navedite područje prijenosa, Sredozemlje, zapadni Atlantik ili istočni Atlantik.

„MJESTO IZVOZA/OTPREME”: Navedite ime ribolovne zone države članice ili potpisnice Konvencije u koju je plavoperajna tuna bila prenesena, a inače navedite „otvoreno more”.

„OPIS PRIJEVOZA”: Priložite sve odgovarajuće dokumente kojima se potvrđuje trgovina.

(2)   Ovjeravanje

Država članica zastave ne smije ovjeriti dokumente o ulovu u kojima odjeljak ‚Informacije o ulovu’ nije ispunjen i, gdje se to primjenjuje, ovjeren.

Ovjeravanje se može obaviti u vrijeme prvog prijenosa u uzgajališne kaveze, ali u svakom slučaju najkasnije do završetka stavljanja u kaveze.

4.   INFORMACIJE O PRIJENOSU

(1)   Ispunjavanje

(a)   Opća načela:

Ovaj se odjeljak primjenjuje samo na živu plavoperajnu tunu.

Kapetan ribarskog plovila ili njegov ovlašteni predstavnik ili ovlašteni predstavnik države članice zastave je odgovoran za ispunjavanje odjeljka „Informacije o prijenosu.”

Odjeljak „Informacije o prijenosu” se mora ispuniti najkasnije do kraja prvog prijenosa.

Na kraju prvog prijenosa, kapetan ribarskog plovila mora dokument o ulovu dostaviti kapetanu vučnog plovila (odjeljke ‚Informacije o ulovu’, ‚Informacije o trgovini za trgovanje živom ribom’ i ‚Informacije o prijenosu’ treba ispuniti i, gdje se to primjenjuje, ovjeriti).

Ispunjeni i, gdje se to primjenjuje, ovjereni dokument o ulovu mora se priložiti prijenosu ribe tijekom prijevoza u uzgajalište, uključujući prijenos žive plavoperajne tune iz transportnog kaveza u drugi transportni kavez ili prijenos uginule plavoperajne tune iz transportnog kaveza na pomoćno plovilo.

Napomena: ako neka količina ribe ugine tijekom prijenosa, originalni dokument o ulovu se mora kopirati (odjeljke „Informacije o ulovu”, „Informacije o trgovini za trgovanje živom ribom” i „Informacije o prijenosu” treba ispuniti i, gdje se to primjenjuje, ovjeriti), a odjeljak „Informacije o trgovini” kopiranog dokumenta o ulovu mora ispuniti domaći prodavatelj/izvoznik ili njegov ovlašteni predstavnik ili ovlašteni predstavnik države članice zastave te navedeni dokument mora poslati domaćem kupcu/uvozniku. Ovjeravanje kopije jamči autentičnost kopije kao i to da su je nadležna tijela dotične države članice zabilježila. Bez navedenog ovjeravanja, svaka je kopija dokumenta o ulovu ništavna.

(b)   Posebne upute:

„BR. RIBE UGINULE TIJEKOM PRIJENOSA” i „UKUPNA TEŽINA UGINULE RIBE”: Informacije navodi (ako se to primjenjuje) kapetan vučnog plovila.

„KAVEZ BR.”: Navedite broj svakog kaveza ako vučno plovilo ima više od jednog kaveza.

(2)   Ovjeravanje

Nije potrebno ovjeravanje ovog odjeljka.

5.   INFORMACIJE O PREKRCAJU

(1)   Ispunjavanje

(a)   Opća načela:

Ovaj se odjeljak primjenjuje samo na uginulu plavoperajnu tunu.

Kapetan ribarskog plovila za prekrcaj ili njegov ovlašteni predstavnik ili ovlašteni predstavnik države članice zastave je odgovoran za ispunjavanje odjeljka i zahtjev za ovjeravanjem odjeljka „Informacije o prekrcaju”.

Odjeljak „Informacije o prekrcaju” se mora ispuniti najkasnije do kraja prekrcaja.

(b)   Posebne upute:

Datum: Navedite datum prekrcaja.

„IME LUKE”: Navedite utvrđenu luku prekrcaja.

„DRŽAVA LUKE”: Navedite državu članicu ili potpisnicu Konvencije utvrđene luke prekrcaja.

(2)   Ovjeravanje

Država članica zastave ne smije ovjeriti dokumente o ulovu u kojima odjeljak „Informacije o ulovu” nije ispunjen i, gdje se to primjenjuje, ovjeren.

Ovjeravanje se mora obaviti najkasnije do kraja prekrcaja.

6.   INFORMACIJE O UZGAJANJU

(1)   Ispunjavanje

(a)   Opća načela:

Ovaj se odjeljak primjenjuje samo na živu plavoperajnu tunu u kavezima.

Kapetan vučnog plovila mora dokument o ulovu dostaviti operatoru uzgajališta u vrijeme stavljanja u kaveze (odjeljke „Informacije o ulovu”, „Informacije o trgovini za trgovanje živom ribom” i „Informacije o prijenosu” treba ispuniti i, gdje se to primjenjuje, ovjeriti).

Operator uzgajališta ili njegov ovlašteni predstavnik ili ovlašteni predstavnik države članice uzgajališta je odgovoran za ispunjavanje odjeljka i zahtjev za ovjeravanjem odjeljka „Informacije o uzgajanju”.

Odjeljak „Informacije o uzgajanju” se mora ispuniti najkasnije do kraja stavljanja u kaveze.

(b)   Posebne upute:

„KAVEZ BR.”: Navedite broj svakog kaveza.

„Informacije o regionalnom promatraču ICCAT-a”: Navedite ime, broj ICCAT i potpis.

(2)   Ovjeravanje

Država članica uzgajališta je odgovorna za ovjeravanje odjeljka „Informacije o uzgajanju”.

Država članica uzgajališta ne smije ovjeriti dokumente o ulovu u kojima odjeljci „Informacije o ulovu”, „Informacije o trgovini za trgovanje živom ribom” i „Informacije o prijenosu” nisu ispunjeni i, gdje se to primjenjuje, ovjereni.

Ovjeravanje se mora obaviti najkasnije do kraja stavljanja u kaveze.

7.   INFORMACIJE O IZLOVLJAVANJU

(1)   Ispunjavanje

(a)   Opća načela:

Ovaj se odjeljak primjenjuje samo na uginulu uzgojenu plavoperajnu tunu.

Operator uzgajališta ili njegov ovlašteni predstavnik ili ovlašteni predstavnik države članice uzgajališta je odgovoran za ispunjavanje odjeljka i zahtjev za ovjeravanjem odjeljka „Informacije o izlovljavanju”.

Odjeljak „Informacije o izlovljavanju” se mora ispuniti najkasnije do kraja izlovljavanja.

(b)   Posebne upute:

„BR. OZNAKE (ako se primjenjuje)”: Može se dodati još linija kako bi se naveo broj oznake za svaku pojedinu ribu.

„Informacije o regionalnom promatraču ICCAT-a”: Navedite ime, broj ICCAT i potpis.

(2)   Ovjeravanje

Država članica uzgajališta je odgovorna za ovjeravanje odjeljka „Informacije o izlovljavanju”.

Država članica uzgajališta ne smije ovjeriti dokumente o ulovu u kojima odjeljci „Informacije o ulovu”, „Informacije o trgovini za trgovanje živom ribom” i „Informacije o prijenosu” i „Informacije o uzgajanju” nisu ispunjeni i, gdje se to primjenjuje, ovjereni.

Ovjeravanje se mora obaviti najkasnije do kraja izlovljavanja.

8.   INFORMACIJE O TRGOVINI

(1)   Ispunjavanje

(a)   Opća načela:

Ovaj se odjeljak primjenjuje za unutrašnju trgovinu ili izvoz uginule plavoperajne tune.

Domaći prodavatelj ili izvoznik ili njihov ovlašteni predstavnik ili ovlašteni predstavnik države članice u kojoj je sjedište prodavatelja/izvoznika je odgovoran za ispunjavanje odjeljka i zahtjev za ovjeravanjem odjeljka „Informacije o trgovini”, osim pododjeljka UVOZNIK/KUPAC.

Odjeljak „Informacije o trgovini”, osim pododjeljka UVOZNIK/KUPAC, se mora ispuniti prije nego što se riba proda na domaćem tržištu ili se izveze.

U slučaju unutrašnje trgovine, pododjeljak UVOZNIK/KUPAC mora ispuniti domaći kupac nakon što se riba proda na domaćem tržištu.

U slučaju međunarodne trgovine, pododjeljak UVOZNIK/KUPAC mora ispuniti uvoznik.

(b)   Posebne upute:

„OPIS PRIJEVOZA”: Priložite sve odgovarajuće dokumente kojima se potvrđuje trgovina.

(2)   Ovjeravanje

Država članica u kojoj je sjedište prodavatelja/izvoznika je odgovorna za ovjeravanje odjeljka „Informacije o trgovini” (osim pododjeljka UVOZNIK/KUPAC) osim ako je plavoperajna tuna označena u skladu s člankom 5. ove Uredbe.

Napomena: ako je na temelju samo jednog dokumenta o ulovu došlo do više izvoza ili trgovanja na domaćem tržištu, država članica u kojoj je sjedište domaćeg prodavatelja/izvoznika mora ovjeriti kopiju originalnog dokumenta o ulovu koja se mora koristiti i prihvatiti kao originalni dokument o ulovu. Ovjeravanje kopije jamči autentičnost kopije kao i to da su je nadležna tijela dotične države članice zabilježila. Bez navedenog ovjeravanja, svaka je kopija dokumenta o ulovu ništavna.

Napomena: U slučajevima ponovnog izvoza, mora se koristiti POTVRDA O PONOVNOM IZVOZU, radi praćenja daljnjih premještanja, koja mora biti povezana s informacijama o ulovu iz originalnog dokumenta o ulovu putem broja originalnog dokumenta o ulovu.

Kad je plavoperajna tuna ulovljena od strane ribarskog plovila ili klopke koji su registrirani ili plove pod zastavom države članice ili potpisnice Konvencije, koja koristi sustav označavanja, te je zatim izvezena uginula ili ponovno izvezena, dokument o ulovu, koji je priložen POTVRDI O PONOVNOM IZVOZU, ne mora biti ovjeren. POTVRDA O PONOVNOM IZVOZU, međutim, mora biti ovjerena.

Nakon uvoza plavoperajna tuna se može razrezati na nekoliko komada koji se kasnije mogu izvoziti. U ovom slučaju, država članica ili potpisnica Konvencije, koja obavlja ponovni izvoz, mora potvrditi da je ponovno izvezeni komad dio ribe uz koju je priložen dokument o ulovu.


PRILOG V.

PODACI KOJE TREBA UKLJUČITI U POTVRDU ICCAT-a O PONOVNOM IZVOZU PLAVOPERAJNE TUNE

1.   Broj potvrde o ponovnom izvozu

2.   Odjeljak o ponovnom izvozu

Država članica koja obavlja ponovni izvoz

Mjesto ponovnog izvoza

3.   Opis uvezene plavoperajne tune

Tip proizvoda F/FR RD/GG/DR/FL/OT (kad se u ovom odjeljku bilježe različiti tipovi proizvoda, težina se bilježi za svaki tip proizvoda)

Neto težina (kg)

Broj/brojevi dokumenta/dokumenata o ulovu i datum/datumi uvoza

Zastava/zastave ribarskog/ribarskih plovila ili država u kojoj je klopka registrirana, gdje je to primjereno

4.   Opis plavoperajne tune koja se ponovno izvozi

Tip proizvoda F/FR RD/GG/DR/FL/OT (kad se u ovom odjeljku bilježe različiti tipovi proizvoda, težina se bilježi za svaki tip proizvoda)

Neto težina (kg)

Odgovarajući broj/brojevi dokumenta/dokumenata o ulovu iz odjeljka 3.

Država odredišta

5.   Izjava ponovnog izvoznika

Ime

Adresa

Potpis

Datum

6.   Ovjeravanje od strane nadležnih tijela

Naziv i adresa nadležnog tijela

Ime i položaj službenika

Potpis

Datum

Vladin pečat

7.   Odjeljak o uvozu

Izjava uvoznika pošiljke plavoperajne tune u državu članicu ili potpisnicu Konvencije

Naziv i adresa uvoznika

Naziv i adresa zastupnika uvoznika i datum

Mjesto uvoza: grad i potpisnica Konvencije

Napomena: prilažu se kopije dokumenta/dokumenata o ulovu i dokumenta/dokumenata o prijevozu

Image


PRILOG VI.

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PROGRAMA ICCAT-a ZA DOKUMENTACIJU O ULOVU PLAVOPERAJNE TUNE

Država članica izvjestiteljica:

Izvještajno razdoblje: od 1. srpnja (2XXX) do 30. lipnja (2XXX)

1.   Informacije dobivene iz dokumenata o ulovu:

broj ovjerenih dokumenata o ulovu,

broj ovjerenih dokumenata i ulovu primljenih iz drugih država članica ili potpisnica Konvencije,

ukupna količina plavoperajne tune u unutrašnjoj trgovini, s raščlambom po ribolovnim područjima i ribolovnim alatima,

ukupna količina plavoperajne tune uvezene, izvezene, prenesene u uzgajališta i ponovno izvezene s raščlambom po potpisnicama Konvencije podrijetla, ponovnog izvoza ili odredišta, te po ribolovnim područjima i ribolovnim alatima,

broj provjera dokumenata o ulovu koje su zatražene od strane drugih država članica ili potpisnica Konvencije i rezime,

broj zahtjeva za provjerama dokumenata o ulovu koji su primljeni iz drugih država članica ili potpisnica Konvencije i rezime,

ukupna količina pošiljki plavoperajne tune koje podliježu odluci o zabrani, s raščlambom po proizvodima, vrsti djelovanja (unutrašnja trgovina, uvoz, izvoz, ponovni izvoz, prijenos u uzgajališta), razlozima zabrane, te državama članicama, potpisnicama Konvencije i/ili neugovornim strankama podrijetla ili odredišta.

2.   Informacije o pošiljkama u skladu s člankom 9. stavcima 1. i 2. ove Uredbe

broj pošiljki,

ukupna količina plavoperajne tune s raščlambom po proizvodima, vrsti djelovanja (unutrašnja trgovina, uvoz, izvoz, ponovni izvoz, prijenos u uzgajališta), državama članicama, potpisnicama Konvencije ili drugim državama iz članka 9. stavaka 1. i 2. ove Uredbe.


Top