EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0583

Uredba Komisije (EU) br. 583/2010 od 1. srpnja 2010. o provedbi Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s ključnim informacijama za ulagatelje i uvjetima koje je potrebno ispuniti prilikom dostavljanja ključnih informacija ulagateljima ili prospekta na trajnom mediju koji nije papir ili putem internetske stranice Tekst značajan za EGP

OJ L 176, 10.7.2010, p. 1–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 003 P. 278 - 292

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/583/oj

06/Sv. 003

HR

Službeni list Europske unije

278


32010R0583


L 176/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

01.07.2010.


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 583/2010

od 1. srpnja 2010.

o provedbi Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s ključnim informacijama za ulagatelje i uvjetima koje je potrebno ispuniti prilikom dostavljanja ključnih informacija ulagateljima ili prospekta na trajnom mediju koji nije papir ili putem internetske stranice

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (1), a posebno njezin članak 75. stavak 4., članak 78. stavak 7. i članak 81. stavak 2,

budući da:

(1)

Direktiva 2009/65/EZ navodi glavna načela kojih se potrebno pridržavati prilikom pripremanja i pružanja ključnih informacija za ulagatelje, uključujući zahtjeve u vezi njihovog oblika i prikaza, njihovih ciljeva, glavnih elemenata informacija koje treba objaviti, tko bi trebao dostaviti informacije kome, i metoda koje bi trebalo koristiti prilikom takve dostave. Pojedinosti o sadržaju i obliku ostavljene su za kasniju razradu kroz provedbene mjere, koje bi trebale biti dovoljno određene kako bi osigurale da ulagatelji dobiju informacije koje trebaju u vezi s posebnim strukturama fondova.

(2)

Oblik uredbe je opravdan jer samo ovaj oblik može osigurati usklađenost detaljnog sadržaja ključnih informacija za ulagatelje. Osim toga, dokument s ključnim informacijama za ulagatelje bit će učinkovitiji ako su zahtjevi, koji važe za njega, isti u svim državama članicama. Svi dionici trebali bi imati koristi od usklađenog režima za oblik i sadržaj objave kojom se osigurava da informacije o investicijskim prilikama na tržištu UCITS-a budu dosljedne i usporedive.

(3)

U nekim slučajevima ključne informacije za ulagatelje mogu se dostaviti učinkovitije ako se dokument s ključnim informacijama za ulagatelje dostavi ulagateljima putem internetske stranice ili ako je dokument s ključnim informacijama za ulagatelje priložen drugom dokumentu, kad se daje potencijalnom ulagatelju. Međutim, kontekst u kojem se pojavljuje dokument s ključnim informacijama za ulagatelje u tim slučajevima ne bi smio umanjiti značaj dokumenta s ključnim informacijama za ulagatelje ili podrazumijevati da je navedeni dokument dio promidžbenog materijala ili da popratni elementi promidžbenog materijala imaju istu ili veću važnost za male ulagatelje.

(4)

Potrebno je osigurati da je sadržaj informacija relevantan, organizacija informacija logična, a jezik primjeren za male ulagatelje. Za rješavanje ovih pitanja, ova bi Uredba trebala osigurati da dokument s ključnim informacijama za ulagatelje svojim oblikom, prikazom i kvalitetom te prirodom korištenog jezika, bude u stanju pobuditi interes ulagatelja i pomoći u usporedbama. Ova Uredba nastoji osigurati dosljednost u obliku dokumenta, uključujući zajednički redoslijed s istim naslovima.

(5)

Ova Uredba određuje sadržaj informacija o investicijskim ciljevima i investicijske politike UCITS-a, tako da ulagateljima omogućuje da jednostavno procijene da li će fond odgovarati njihovim potrebama ili ne. Informacije bi stoga trebale ukazivati da li se dobit može očekivati u obliku rasta kapitala, isplate dohotka, ili kombinacijom ova dva načina. Opis investicijske politike morao bi ukazivati ulagatelju na opće ciljeve UCITS-a i kako će se ti ciljevi postići. U odnosu na financijske instrumente, u koja se ulaganja predviđaju, potrebno je navesti samo one koji mogu imati značajan utjecaj na rezultat UCITS-a, radije nego li sve moguće prihvatljive instrumente.

(6)

Uredbom se utvrđuju detaljna pravila o prikazu profila rizičnosti i uspješnosti ulaganja, tako da se zahtijeva korištenje sintetičkog pokazatelja i specificira sadržaj opisnih objašnjenja samih pokazatelja i rizika, koji nisu obuhvaćeni pokazateljem, ali koji mogu imati značajan učinak na profil rizičnosti i uspješnosti UCITS-a. Prilikom primjene pravila o sintetičkom pokazatelju, potrebno je uzeti u obzir metodologiju za izračun sintetičkog pokazatelja, koju su razvila nadležna tijela koja rade unutar Odbora europskih regulatora za tržišta vrijednosnih papira. Društvo za upravljanje trebalo bi odlučiti, na pojedinačnoj osnovi, koje bi posebne rizike trebalo objaviti analiziranjem posebnih značajki svakog fonda, vodeći računa o potrebi da se izbjegne preopterećivanje dokumenta informacijama koje će mali ulagatelji teško razumjeti. Osim toga, opisno objašnjenje profila rizičnosti i uspješnosti trebalo bi ograničiti obzirom na prostor koji zauzima u dokumentu s ključnim informacijama za ulagatelje. Trebala bi postojati mogućnost upućivanja na prospekt UCITS-a, gdje su objavljene sve pojedinosti njegovih rizika.

(7)

Potrebno je osigurati dosljednost između objašnjenja rizika u dokumentu s ključnim informacijama za ulagatelje i unutarnjih procesa društva za upravljanje koji se odnose na upravljanje rizikom, uspostavljenima u skladu s Direktivom Komisije 2010/43/EU od 1. srpnja 2010. o provedbi Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu organizacijskih zahtjeva, sukoba interesa, poslovanja, upravljanja rizicima i sadržaja sporazuma između depozitara i društva za upravljanje (2). Kako bi se osigurala sukladnost, potrebno je, na primjer, stalnoj funkciji upravljanja rizikom, gdje je to primjereno, dati mogućnost da pregleda i komentira odjeljak koji se odnosi na profil rizičnosti i uspješnosti u dokumentu s ključnim informacijama za ulagatelje.

(8)

Ova Uredba određuje zajednički oblik za prikaz i objašnjenje troškova, uključujući odgovarajuća upozorenja, tako da su ulagatelji na primjeren način obaviješteni o troškovima koje će snositi i o njihovom udjelu u iznosu kapitala koji je stvarno uložen u fond. Prilikom primjene ovih pravila, potrebno je povesti računa o metodologiji za izračun troškova koju su razradila nadležna tijela koja rade u okviru Odbora europskih regulatora za tržišta vrijednosnih papira.

(9)

Detaljna pravila o prikazu informacija o povijesnim prinosima temelje se na zahtjevima za takvim informacijama, sadržanima u Direktivi 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o tržištima financijskih instrumenata te o izmjeni Direktiva Vijeća 85/611/EEZ i 93/6/EEZ i Direktive 2000/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/22/EEZ (3). Ova Uredba dopunjuje pravila Direktive 2004/39/EZ, tako da uključuje posebne zahtjeve, potrebne za usklađivanje informacija kako bi se olakšale usporedbe između različitih dokumenata koji sadrže ključne informacije za ulagatelje. Ova Uredba posebno propisuje da se u stupčastom grafikonu iskazuje samo neto godišnja dobit. Trebalo bi propisati određene aspekte prikaza stupčastoga grafikona, uključujući ograničene okolnosti u kojima bi se simulirani podaci mogli koristiti.

(10)

Trebalo bi priznati da bi upućivanje na informacije na drugim mjestima moglo biti korisno za ulagatelja, ali je bitno da dokument s ključnim informacijama za ulagatelje sadrži sve informacije koje su potrebne ulagatelju, kako bi on shvatio temeljne elemente UCITS-a. Ako se koristi upućivanje na izvore informacija koji ne uključuju prospekt i periodička izvješća, potrebno je pojasniti da su prospekt i periodička izvješća primarni izvori dodatnih informacija za ulagatelje i da upućivanja na druga mjesta ne bi smjela umanjiti njihov značaj.

(11)

Dokument s ključnim informacijama za ulagatelje potrebno je pregledati i ispraviti, prema potrebi i onoliko često koliko je to potrebno, da se osigura da on i dalje ispunjava zahtjeve u vezi ključnih podataka za ulagatelje koji su navedeni u članku 78. stavku 2. i članku 79. stavku 1. Direktive 2009/65/EZ. Kao pitanje dobre prakse, društva za upravljanje trebala bi pregledati dokument s ključnim informacijama za ulagatelje prije poduzimanja bilo koje inicijative, koja bi mogla dovesti do toga da značajan broj novih investitora kupuje udjele u fondu.

(12)

U posebnim slučajevima, možda će biti potrebno prilagoditi oblik ili sadržaj ključnih informacija za ulagatelje. Shodno tome, ova Uredba prilagođava opća pravila koja važe za UCITS, kako bi se povelo računa o posebnim situacijama veznim za određene vrste UCITS-a, naime onima koji imaju različite investicijske dijelove ili klase dionica, oni sa strukturama fonda fondova, s glavnim i napajajućim strukturama i oni koji su strukturirani kao kapitalno zaštićeni ili usporedivi UCITS-i.

(13)

U pogledu UCITS-a koji imaju različite klase dionica, ne bi trebala postojati obveza da se dostavi poseban dokument s ključnim informacijama za ulagatelje za svaku takvu klasu dionica, sve dok nisu ugroženi interesi ulagatelja. Pojedinosti o dvije ili više klasa mogu se objediniti u jednom dokumentu s ključnim informacijama za ulagatelje, samo ako je to moguće, a da pri tome dokument ne postane previše složen ili pretrpan. Umjesto toga, može se izabrati reprezentativna klasa, ali samo u slučajevima kod kojih postoji dovoljno sličnosti između klasa, tako da su informacije o reprezentativnoj klasi istinite, jasne i nedvosmislene u pogledu predstavljene klase. Prilikom određivanja da li je korištenje reprezentativne klase istinito, jasno i nedvosmisleno, trebalo bi uvažiti značajke UCITS-a, prirodu razlika predstavljenih svakom klasom i nizom izbora koji se nude svakom ulagatelju ili skupini ulagatelja.

(14)

Kod fonda fondova, održava se odgovarajuća ravnoteža između informacija o UCITS-u, u kojega ulagatelj ulaže, i njegovih temeljnih fondova za zajedničko ulaganje. Stoga bi dokument o fondu fondova s ključnim informacijama za ulagatelje trebalo pripremiti na temelju činjenice da ulagatelj ne želi ili nema potrebe za tim da bude detaljno informiran o pojedinim obilježjima svakog temeljnog fonda za zajedničko ulaganje, za koje je u svakom slučaju vjerojatno da će s vremena na vrijeme varirati ako se UCITS-om bude aktivno upravljalo. Međutim, da bi dokument s ključnim informacijama za ulagatelje učinkovito objavio ciljeve i investicijsku politiku fonda fondova, njegove čimbenike rizika i strukturu troškova, značajke njegovih temeljnih fondova moraju biti transparentne.

(15)

Kod glavnih i napajajućih struktura, opis profila rizičnosti i uspješnosti napajajućeg UCITS-a ne bi se smio značajno razlikovati od onoga u odgovarajućem odjeljku dokumenta s ključnim informacijama za ulagatelje o glavnom UCITS-u, tako da napajajući UCITS može kopirati informacije iz dokumenta s ključnim informacijama za ulagatelje o glavnom UCITS-u, kad god je to prikladno. Ove bi informacije, međutim, trebalo dopuniti odgovarajućim izjavama ili bi ih trebalo prikladno primjereno prilagoditi u onim slučajevima gdje bi dodatna sredstva koja ima napajajući UCITS mogla primijeniti profil rizičnosti u odnosu na glavni UCITS, kako bi se uzeli u obzir rizici svojstveni tim dodatnim sredstvima, na primjer kad se koriste izvedenice. Ulagateljima u napajajući UCITS trebali bi biti objavljeni ukupni troškovi ulaganja u napajajući UCITS i u glavni UCITS.

(16)

U pogledu strukturiranih UCITS-a, kao što su kapitalno zaštićeni i drugi usporedivi UCITS-i, umjesto informacija o povijesnim prinosima, potrebno je dostaviti scenarije buduće uspješnosti. Scenariji buduće uspješnosti uključuju izračun očekivane dobiti fonda na temelju povoljnih, nepovoljnih ili neutralnih pretpostavki o tržišnim uvjetima. Ovi bi scenariji trebali biti odabrani tako da učinkovito prikazuju cijeli niz mogućih rezultata u skladu s formulom.

(17)

Kad je ključne informacije za ulagatelje i prospekt potrebno dostaviti na trajnom mediju koji nije papir, ili putem internetske stranice, nužne su dodatne sigurnosne mjere zbog zaštite ulagatelja kako bi se osiguralo da ulagatelji prime informacije u obliku koji odgovara njihovim potrebama i da se očuva cjelovitost dostavljenih informacija, spriječe izmjene koje dovode u pitanje njihovu razumljivost i učinkovitost te da bi se izbjeglo manipuliranje ili promjene od strane neovlaštenih osoba. Kako bi se osigurao ravnopravan postupak prema ulagateljima i jednaka pravila igre za sve u financijskim sektorima, ova Uredba sadrži pozivanje na pravila o trajnom mediju propisana Direktivom Komisije 2006/73/EZ od 10. kolovoza 2006. o provedbi Direktive 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s organizacijskim zahtjevima i uvjetima poslovanja investicijskih društava i izraza definiranih za potrebe te Direktive (4).

(18)

Kako bi se društvima za upravljanje i društvima za investicije omogućilo da se na uspješan i učinkovit način prilagode novim zahtjevima iz ove Uredbe, trebalo bi uskladiti datum početka primjene ove Uredbe s prenošenjem Direktive 2009/65/EZ.

(19)

Radi tehničkog mišljenja, konzultiran je Odbor europskih regulatora za tržišta vrijednosnih papira, koji je osnovan Odlukom Komisije 2009/77/EZ (5).

(20)

Mjere predviđene ovom Uredbom, u skladu su s mišljenjem Europskog odbora za vrijednosne papire,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

PREDMET I OPĆA NAČELA

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju detaljna pravila za provedbu članka 75. stavka 2., članka 78. stavaka od 2. do 5. i članka 81. stavka 1. Direktive 2009/65/EZ.

Članak 2.

Opća načela

1.   Zahtjevi utvrđeni ovom Uredbom primjenjuju se na bilo koje društvo za upravljanje u odnosu na svaki UCITS kojim upravlja.

2.   Ova se Uredba primjenjuje na bilo koje društvo za investicije koje nije odabralo ovlašteno društvo za upravljanje u skladu s Direktivom 2009/65/EZ.

Članak 3.

Načela koja se odnose na dokument s ključnim informacijama za ulagatelje

1.   Ova Uredba na sveobuhvatan način navodi oblik i sadržaj dokumenta koji sadrži ključne informacije za ulagatelje (dalje u tekstu dokument s ključnim informacijama za ulagatelje). Ako to nije drukčije propisano ovom Uredbom, taj dokument ne obuhvaća nikakve druge informacije ili izjave.

2.   Ključne informacije za ulagatelje moraju biti istinite, jasne i nedvosmislene.

3.   Dokument s ključnim informacijama za ulagatelje dostavlja se na način koji osigurava da ga ulagatelji mogu razlikovati od drugih informativnih materijala. Posebno se ne iznosi i ne dostavlja na način koji bi mogao navesti ulagatelje da ga smatraju manje važnim od ostalih informacija o UCITS-u i njegovim rizicima i koristima.

POGLAVLJE II.

OBLIK I PRIKAZ KLJUČNIH INFORMACIJA ZA ULAGATELJE

ODJELJAK 1.

Naslov dokumenta, red sadržaja i naslovi odjeljaka

Članak 4.

Naslov i sadržaj dokumenta

1.   Sadržaj dokumenta s ključnim informacijama za ulagatelje iznosi se redom koji je utvrđen u stavcima od 2. do 13.

2.   Naslov „Ključne informacije za ulagatelje” pojavljuje se vidljivo na vrhu prve stranice dokumenta s ključnim informacijama za ulagatelje.

3.   Odmah ispod naslova pojavljuje se obrazloženje koje glasi:

Ovaj dokument sadrži ključne informacije za ulagatelje o ovom fondu. Ne radi se o promidžbenom materijalu. Informacije sadržane u ovom dokumentu propisane su zakonom kako bi pomogle u razumijevanju prirode ovog fonda i s njim povezanih rizika ulaganja. Savjetujemo vam da ih pročitate, kako biste mogli donijeti informiranu odluku o mogućem ulaganju.”

4.   Vidljivo mora biti navedena identifikacija UCITS-a, uključujući njegovu klasu dionica ili investicijski dio. Kad je naveden investicijski dio ili klasa dionica, ime UCITS-a mora slijediti ime investicijskog dijela ili klase dionica. Kad postoji kodni broj za identifikaciju UCITS-a, investicijskog dijela ili klase dionica, on mora biti sastavni dio identifikacije UCITS-a.

5.   Navodi se ime društva za upravljanje.

6.   Osim toga, u slučajevima u kojima je društvo za upravljanje dio skupine društava za pravne, administrativne ili tržišne namjene, može se navesti naziv skupine. Može se uključiti i korporacijsko obilježavanje, pod uvjetom da ono ne sprečava ulagatelja u razumijevanju ključnih elemenata ulaganja ili ne umanjuje njegovu sposobnost da usporedi investicijske proizvode.

7.   Odjeljak dokumenta s ključnim informacijama za ulagatelje pod naslovom „Ciljevi i investicijska politika” sadrži informacije određene u odjeljku 1. poglavlja III. ove Uredbe.

8.   Odjeljak dokumenta s ključnim informacijama za ulagatelje pod naslovom „Profil rizičnosti i uspješnosti” sadrži informacije određene u odjeljku 2. poglavlja III. ove Uredbe.

9.   Odjeljak dokumenta s ključnim informacijama za ulagatelje pod naslovom „Troškovi” sadrži informacije propisane u odjeljku 3. poglavlja III. ove Uredbe.

10.   Odjeljak dokumenta s ključnim informacijama za ulagatelje pod naslovom „Povijesni prinosi” sadrži informacije određene odjeljkom 4. poglavlja III. ove Uredbe.

11.   Odjeljak dokumenta s ključnim informacijama za ulagatelje pod naslovom „Praktične informacije” sadrži informacije određene u odjeljku 5. poglavlja III. ove Uredbe.

12.   Pojedinosti u vezi autorizacije uključuju sljedeću izjavu:

Ovaj je fond odobren u (ime države članice) i regulira ga (naziv nadležnog tijela).”

Kad UCITS-om upravlja društvo za upravljanje koje koristi pravo iz članka 16. Direktive 2009/65/EZ, potrebno je uključiti sljedeću izjavu:

(Naziv društva za upravljanje) odobren je u (ime države članice) i regulira ga (naziv nadležnog tijela)”.

13.   Informacije u vezi objavljivanja sadrže sljedeću izjavu:

Iskazane ključne informacije za ulagatelje točne su na dan (datum objave)”.

ODJELJAK 2.

Jezik, dužina i prikaz

Članak 5.

Prikaz i jezik

1.   Dokument s ključnim informacijama za ulagatelje mora biti:

(a)

prikazan i strukturiran tako da je jednostavan za čitanje, napisan slovima veličine koja omogućuje čitanje;

(b)

jasno formuliran i napisan na jeziku koji izvješćuje na način koji ulagatelju olakšava razumijevanje priopćenih informacija, posebno kad:

i.

se koristi jezik koji je jasan, jezgrovit i razumljiv;

ii.

se izbjegava korištenje žargona;

iii.

se izbjegavaju stručni izrazi, kad je umjesto njih moguće koristiti svakodnevne riječi;

(c)

usredotočen na ključne informacije koje ulagatelji trebaju.

2.   Kad se koriste boje, one ne umanjuju razumljivost informacija kad je dokument s ključnim informacijama za ulagatelje odštampan ili fotokopiran u crno-bijeloj tehnici.

3.   Kad se koristi dizajn korporacijskog obilježavanja društva za upravljanje ili skupine kojoj to društvo pripada, on ne smije omesti ulagatelja niti učiniti tekst nejasnim.

Članak 6.

Dužina

Kad je odštampan, dokument s ključnim informacijama za ulagatelje ne smije biti duži od dvije stranice formata A4.

POGLAVLJE III.

SADRŽAJ ODJELJAKA DOKUMENTA S KLJUČNIM INFORMACIJAMA ZA ULAGATELJE

ODJELJAK 1.

Ciljevi i investicijska politika

Članak 7.

Posebni sadržaji opisa

1.   Opis sadržan u odjeljku „Ciljevi i investicijska politika” dokumenta s ključnim informacijama za ulagatelje, obuhvaća ona temeljna obilježja UCITS-a s kojima ulagatelj treba biti upoznat, čak i ako ta obilježja nisu dio opisa ciljeva i investicijske politike u prospektu, uključujući:

(a)

glavne kategorije prihvatljivih financijskih instrumenata koji su predmet ulaganja;

(b)

mogućnost da ulagatelj na zahtjev otkupi udjele UCITS-a, ograničivši navedenu izjavu naznakom u pogledu učestalosti trgovanja udjelima;

(c)

da li UCITS ima poseban cilj u odnosu na bilo koji industrijski, zemljopisni ili neke druge tržišne sektore ili posebne klase imovine;

(d)

da li UCITS omogućuje diskrecijski izbor u vezi s posebnim ulaganjima koje je potrebno realizirati i da li ovaj pristup uključuje ili podrazumijeva pozivanje na mjerilo i, u potvrdnom slučaju, na koje mjerilo;

(e)

da li se prihod od dividende razdjeljuje ili se ponovno ulaže.

Za potrebe točke (d), kad se podrazumijeva pozivanje na mjerilo, potrebno je naznačiti stupanj diskrecije u odnosu na ovo mjerilo, a kad je cilj UCITS-a praćenje indeksa, potrebno je navesti taj podatak.

2.   Opis iz stavka 1. uključuje sljedeće informacije, sve dok su one relevantne:

(a)

kad UCITS ulaže u dužničke vrijednosnice, naznaku da li su ih izdale pravne osobe, vlade ili drugi subjekti i, ako je to primjenjivo, sve minimalne zahtjeve u vezi rejtinga;

(b)

kad je UCITS strukturirani fond, objašnjenje, jednostavnim izrazima, svih elemenata koji su potrebni za pravilno razumijevanje isplate i čimbenika koji se očekuju da će odrediti rezultat, uključujući, prema potrebi, pozivanja na pojedinosti o algoritmu i njegovom funkcioniranju o kome se izvješćuje u prospektu;

(c)

kad je izbor imovine određen posebnim kriterijima, objašnjenje tih kriterija kao što su „rast”, „vrijednost” ili „visoke dividende”;

(d)

kad se koriste posebne tehnike upravljanja koje mogu uključivati zaštitu od rizika, arbitražu ili učinak financijske poluge, objašnjenje, jednostavnim izrazima, čimbenika za koje se očekuje da će odrediti rezultat UCITS-a;

(e)

kad postoji vjerojatnost da će troškovi portfeljskih transakcija imati značajan utjecaj na dobit zbog strategije koju je usvojio UCITS, izjavu koja navodi da je to slučaj, uz jasno objašnjenje da su troškovi portfeljskih transakcija plaćeni iz imovine fonda kao i troškovi iz odjeljka 3. ovog poglavlja;

(f)

kad je u prospektu ili u bilo kojem promidžbenom dokumentu naveden najkraći preporučeni rok za držanje udjela u UCITS-u, ili kad je navedeno da je minimalno razdoblje držanja temeljni element investicijske strategije, navodi se izjava formulirana kako slijedi:

Preporuka: ovaj fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do (vremensko razdoblje)”.

3.   Informacije iz stavaka 1. i 2. prave razliku između širokih kategorija ulaganja, kako je to navedeno u stavku 1. točkama (a) i (c) i stavku 2. točki (a), i pristupa tim ulaganjima koje će društvo za upravljanje usvojiti kako je to navedeno u stavku 1. točki (d) i stavku 2. točkama (b), (c) i (d).

4.   Odjeljak „Ciljevi i investicijska politika” dokumenta s ključnim informacijama za ulagatelje može sadržavati i elemente koji nisu oni navedeni u stavku 2., uključujući opis investicijske strategije UCITS-a, kad su ti elementi potrebni za odgovarajući opis ciljeva i investicijske politike UCITS-a.

ODJELJAK 2.

Profil rizičnosti i uspješnosti

Članak 8.

Objašnjenje mogućih rizika i koristi, uključujući korištenje pokazatelja

1.   Odjeljak dokumenta s ključnim informacijama za ulagatelje „Profil rizičnosti i uspješnosti” sadrži sintetički pokazatelj, koji je dopunjen:

(a)

opisnim objašnjenjem pokazatelja i njegovih glavnih ograničenja;

(b)

opisnim objašnjenjem rizika koji su materijalno relevantni za UCITS i koji nisu na primjeren način obuhvaćeni sintetičkim pokazateljem.

2.   Sintetički pokazatelj iz stavka 1. pojavljuje se u obliku niza kategorija na numeričkoj skali kod UCITS-a koji je pripisan jednoj od kategorija. Predstavljanje sintetičkog pokazatelja u skladu je sa zahtjevima iz Priloga I.

3.   Izračun sintetičkog pokazatelja iz stavka 1. kao i svih naknadnih izmjena, potrebno je na primjeren način dokumentirati.

Društva za upravljanje vode evidenciju o tim izračunima tijekom razdoblja od najmanje pet godina. Kod strukturiranih fondova ovo se razdoblje produžuje na pet godina nakon dospijeća.

4.   Opisno objašnjenje iz stavka 1. točke (a) sadrži sljedeće informacije:

(a)

izjavu da povijesni podaci koji se koriste za izračun sintetičkog pokazatelja ne smiju biti pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti UCITS-a;

(b)

izjavu da nije zajamčeno da će kategorija rizičnosti i uspješnosti fonda ostati nepromijenjena i da se kategorizacija UCITS-a tijekom vremena može promijeniti;

(c)

izjavu da najniža kategorija ne znači ulaganje bez rizika;

(d)

kratko objašnjenje zbog čega se UCITS nalazi u posebnoj kategoriji;

(e)

pojedinosti o vrsti, vremenu i opsegu svih kapitalnih jamstava ili zaštite koje nudi UCITS, uključujući moguće učinke isplate udjela izvan razdoblja jamstva ili zaštite.

5.   Opisno objašnjenje iz stavka 1. točke (b) sadrži sljedeće kategorije rizika, kad su one značajne:

(a)

kreditni rizik, kad značajan dio ulaganja uključuje dužničke vrijednosnice;

(b)

likvidnosni rizik, kad značajan dio ulaganja uključuje financijske instrumente koji su po svojoj prirodi dovoljno likvidni, ali koji u određenim okolnostima mogu imati relativno nisku razinu likvidnosti, što bi moglo utjecati na likvidnosni rizik UCITS-a u cjelini;

(c)

rizik druge ugovorne strane, u slučaju kad je fond poduprt jamstvom treće osobe ili kad je njegova investicijska izloženost velikim dijelom nastala zbog jednog ili više ugovora s drugom ugovornom stranom;

(d)

operativni rizici i rizici povezani s čuvanjem imovine;

(e)

učinak financijskih tehnika iz članka 50. stavka 1. točke (g) Direktive 2009/65/EZ, poput izvedenih ugovora o profilu rizičnosti UCITS-a, kad se takve tehnike koriste kako bi se postiglo povećanje ili smanjenje izloženosti temeljne imovine.

Članak 9.

Načela koja reguliraju identifikaciju, objašnjenje i prikaz rizika

Identifikacija i objašnjenje rizika iz članka 8. stavka 1. točke (b) mora biti u skladu s unutarnjim procesom identificiranja mjerenja i praćenja rizika koje je usvojilo društvo za upravljanje UCITS-om, kako je to određeno Direktivom 2010/43/EU. Kad društvo za upravljanje upravlja više od jednim UCITS-om, rizik se utvrđuje i objašnjava na dosljedan način.

ODJELJAK 3.

Troškovi

Članak 10.

Prikaz troškova

1.   Odjeljak „Troškovi” dokumenta s ključnim informacijama za ulagatelje sadrži prikaz troškova u obliku tablice, kako je to propisano Prilogom II.

2.   Tablica iz stavka 1. popunjava se u skladu sa sljedećim zahtjevima:

(a)

ulazni i izlazni troškovi pojedinačno odgovaraju maksimalnom postotku koji bi se mogao odbiti od kapitalne obveze ulagatelja u UCITS-u;

(b)

za troškove koji su u UCITS-u nastali tijekom godine, iskazuje se jedinstvena brojka poznata kao „tekući troškovi” koji predstavljaju sve godišnje troškove i druga plaćanja iz imovine UCITS-a, tijekom utvrđenog razdoblja, a koja se temelji na brojkama za prethodnu godinu;

(c)

tablica nabraja i objašnjava sve troškove koji su u UCITS-u nastali na temelju posebnih okolnosti, navodeći osnovu na kojoj je trošak obračunat i kada se trošak primjenjuje.

Članak 11.

Objašnjenje troškova i izjava o važnosti troškova

1.   Odjeljak „Troškovi” sadrži opisno objašnjenje svakog troška navedenog u tablici, uključujući sljedeće informacije:

(a)

u vezi s ulaznim i izlaznim troškovima:

i.

pojašnjava da su troškovi uvijek iskazani najvišim iznosima, budući da u nekim slučajevima ulagatelj može platiti manji iznos;

ii.

uključuje se izjava koja navodi da ulagatelj može od svoga financijskog savjetnika ili distributera saznati stvarne ulazne i izlazne troškove;

(b)

u vezi s „tekućim troškovima” potrebna je izjava da se iznos tekućih troškova temelji na prošlogodišnjim rashodima za godinu koja završava (mjesec/godina), i da taj iznos može varirati od godine do godine.

2.   Odjeljak „Troškovi” sadrži izjavu o važnosti troškova iz koje je razvidno, da se troškovi koje plaća ulagatelj koriste za plaćanje troškova vođenja UCITS-a, uključujući troškove marketinga i distribucije UCITS-a i da ovi troškovi smanjuju mogući rast ulaganja.

Članak 12.

Dodatni zahtjevi

1.   Svi elementi strukture troškova prikazuju se na najjasniji način kako bi se ulagateljima omogućilo da uzmu u obzir zajednički učinak troškova.

2.   Kad postoji vjerojatnost da će troškovi portfeljske transakcije biti znatni zbog strategije koju je usvojio UCITS, to se navodi u odjeljku „Ciljevi i investicijska politika”, kako je to propisano člankom 7. stavkom 2. točkom (e).

3.   Naknade vezane za poslovanje, objavljuju se u skladu s člankom 10. stavkom 2. točkom (c). Visina naknada vezanih za poslovanje, zaračunatih tijekom posljednje financijske godine UCITS-a, uključuju se u obliku postotka.

Članak 13.

Posebni slučajevi

1.   Kad novi UCITS ne može ispuniti zahtjeve iz članka 10. stavka 2. točke (b) i članka 11. stavka 1. točke (b), tekući troškovi se procjenjuju na temelju očekivanih ukupnih troškova.

2.   Stavak 1. se ne koristi u sljedećim slučajevima:

(a)

za fondove koji zaračunavaju fiksnu sveobuhvatnu naknadu, u kojem slučaju se objavljuje ta brojka;

(b)

za fondove koji odrede gornju granicu ili najviši iznos koji se može zaračunati, u kojem slučaju se objavljuje ta brojka, sve dok se društvo za upravljanje obvezuje da će poštovati objavljenu brojku i da će preuzeti sve troškove koji bi inače doveli do toga da se iznos prekorači.

Članak 14.

Upućivanje

Gdje je to relevantno, odjeljak „Troškovi” upućuje na one dijelove prospekta UCITS-a gdje se mogu pronaći detaljnije informacije o troškovima, uključujući informacije o naknadama vezanima za poslovanje i o tome kako se one izračunavaju.

ODJELJAK 4.

Povijesni prinosi

Članak 15.

Prikaz povijesnih prinosa

1.   Informacije o povijesnim prinosima UCITS-a prikazuju se u stupčastom grafikonu koji obuhvaća rezultate UCITS-a tijekom posljednjih 10 godina.

Veličina stupčastoga grafikona iz prvog podstavka omogućuje čitljivost, ali ni u kojim okolnostima ne smije prijeći polovinu stranice u dokumentu s ključnim informacijama za ulagatelje.

2.   UCITS s poslovanjem kraćim od 5 potpunih kalendarskih godina, koristi prikaz koji obuhvaća samo posljednjih 5 godina.

3.   Za svaku godinu za koju podaci nisu dostupni, godina se iskazuje prazninom, bez ikakvih napomena, osim datuma.

4.   Za UCITS-e koji još ne raspolažu podacima o poslovanju, za jednu potpunu kalendarsku godinu, uključuje se objašnjenje da nema dovoljno podataka da bi se ulagateljima osigurala korisna naznaka o povijesnim prinosima za ulagatelje.

5.   Struktura stupčastoga grafikona dopunjena je vidljivim izjavama koje:

(a)

upozoravaju o ograničenoj vrijednosti grafikona kao pokazatelja budućeg rezultata;

(b)

ukratko ukazuju na uključene i isključene troškove i naknade iz izračuna povijesnog prinosa;

(c)

navode godinu osnivanja fonda;

(d)

navode valutu u kojoj je izračunan povijesni prinos.

Zahtjev iz točke (b) se ne primjenjuje na UCITS-e koji nemaju ulazne ili izlaze troškove.

6.   Dokument s ključnim informacijama za ulagatelje ne iskazuje rezultate koji se odnose na bilo koji dio tekuće godine.

Članak 16.

Metodologija izračuna povijesnog prinosa

Izračun povijesnog prinosa temelji se na neto vrijednosti imovine UCITS-a i izračunava se uz pretpostavku ponovnog ulaganja prihoda fonda koji se može raspodijeliti.

Članak 17.

Učinak i postupanje značajnim promjenama

1.   Kad u razdoblju koje je prikazano u stupčastom grafikonu iz članka 15. dođe do značajne promjene ciljeva i investicijske politike UCITS-a, i dalje se iskazuje povijesni prinos UCITS-a prije te značajne promjene.

2.   Razdoblje prije značajne promjene iz stavka 1. označava se na stupčastom grafikonu s jasnim upozorenjem da je rezultat ostvaren pod okolnostima koje više ne vrijede.

Članak 18.

Korištenje mjerila pored povijesnog prinosa

1.   Kad odjeljak „Ciljevi i investicijska politika” dokumenta s ključnim informacijama za ulagatelje upućuje na mjerilo, u grafikonu se dodaje stupac koji iskazuje rezultat navedenog mjerila pored svakog stupca koji prikazuje povijesni prinos UCITS-a.

2.   Kod UCITS-a koji nemaju podatke o povijesnim prinosima, tijekom zahtijevanog razdoblja od pet ili deset godina, mjerilo se ne iskazuje za godine u kojima UCITS nije postojao.

Članak 19.

Korištenje „simuliranih” podataka za povijesni prinos

1.   Korištenje simuliranih rezultata za razdoblje u kojem podaci još nisu bili dostupni, dozvoljeno je samo u sljedećim slučajevima, pod uvjetom da je njihovo korištenje istinito, jasno i nedvosmisleno:

(a)

nova klasa dionica postojećeg UCITS-a ili investicijski dio mogu simulirati svoj rezultat na temelju rezultata neke druge klase, pod uvjetom da se ove dvije klase ne razlikuju značajno u opsegu njihovog sudjelovanja u imovini UCITS-a;

(b)

napajajući UCITS može simulirati svoj rezultat na temelju rezultata glavnog UCITS-a, pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

i.

strategija i ciljevi napajajućeg UCITS-a ne dozvoljavaju mu da posjeduje imovinu drugačiju od udjela glavnog UCITS-a i dodatnih likvidnih sredstva;

ii.

između značajki napajajućeg UCITS-a i glavnog UCITS-a nema bitnih razlika.

2.   U svim slučajevima u kojima se rezultati simuliraju u skladu sa stavkom 1., na stupčastom grafikonu mora biti vidljivo navedeno da je rezultat simuliran.

3.   UCITS koji mijenja svoj pravni status, iako je i dalje osnovan u istoj državi članici, zadržava svoju evidenciju rezultata samo kad nadležna tijela države članice utemeljeno procijene da promjena statusa neće utjecati na rezultat UCITS-a.

4.   Kod spajanja iz članka 2. stavka 1. točke (p) pod i. i iii. Direktive 2009/65/EZ u dokumentu s ključnim informacijama za ulagatelje vodi se samo povijesni prinos UCITS-a preuzimatelja.

ODJELJAK 5.

Praktične informacije i upućivanje

Članak 20.

Sadržaj odjeljka „Praktične informacije”

1.   Odjeljak „Praktične informacije” dokumenta s ključnim informacijama za ulagatelje sadrži sljedeće informacije koje su bitne za ulagatelje u svakoj državi članici u kojoj se UCITS stavlja na tržište:

(a)

ime depozitara;

(b)

gdje i kako se mogu dobiti dodatne informacije o UCITS-u, primjerci njegovog prospekta i posljednje godišnje izvješće i bilo koje naknadno polugodišnje izvješće, pri čemu se navodi jezik ili jezici na kojima su ti dokumenti dostupni te da se mogu besplatno dobiti;

(c)

gdje i kako se mogu dobiti ostale praktične informacije, uključujući gdje se mogu naći najnovije cijene udjela;

(d)

izjavu da porezno zakonodavstvo matične države članice UCITS-a može utjecati na osobnu poreznu poziciju ulagatelja;

(e)

sljedeću izjavu:

(Unesite naziv društva za investicije ili društva za upravljanje) može se smatrati odgovornim samo na temelju bio koje izjave sadržane u ovom dokumentu koja je obmanjujuća, netočna i neusklađena s odgovarajućim dijelovima prospekta o UCITS-u.

2.   Kad je dokument s ključnim informacijama za ulagatelje izrađen za investicijski dio UCITS-a, odjeljak „Praktične informacije” uključuje informacije navedene u članku 25. stavku 2., uključujući pravo ulagatelja da zamijeni dijelove.

3.   Gdje je to potrebno, odjeljak „Praktične informacije” dokumenta s ključnim informacijama za ulagatelje navodi informacije koje se traže u vezi raspoloživih klasa dionica u skladu s člankom 26.

Članak 21.

Korištenje upućivanja na druge izvore informacija

1.   Upućivanja na druge izvore informacija, uključujući prospekt s godišnjim i polugodišnjim izvješćima, mogu se uključiti u dokumentu s ključnim informacijama za ulagatelje pod uvjetom da su sve informacije koje su temeljne za ulagateljevo razumijevanje bitnih elemenata ulaganja uključene u samom dokumentu s ključnim informacijama za ulagatelje.

Dozvoljava se upućivanje na internetsku stranicu UCITS-a ili društva za upravljanje, uključujući dijelove bilo koje takve internetske stranice koji sadrže prospekt i periodička izvješća.

2.   Upućivanja iz stavka 1. usmjeravaju ulagatelja na poseban odjeljak odgovarajućeg izvora informacija. U dokumentu s ključnim informacijama za ulagatelje može se koristiti više različitih upućivanja, iako je njihov broj potrebno svesti na minimum.

ODJELJAK 6.

Pregled i izmjena dokumenta s ključnim informacijama za ulagatelje

Članak 22.

Pregled ključnih informacija za ulagatelje

1.   Društvo za upravljanje ili društvo za investicije osigurava da se pregled dokumenta s ključnim informacijama za ulagatelje provodi najmanje svakih dvanaest mjeseci.

2.   Pregled se provodi prije bilo koje predložene izmjene prospekta, pravila fonda ili osnivačkog akta društva za investicije, kad te izmjene nisu bile podložne pregledu iz stavka 1.

3.   Pregled se provodi prije ili nakon bilo koje izmjene za koju se smatra da je bitna za informacije sadržane u dokumentu s ključnim informacijama za ulagatelje.

Članak 23.

Objava izmijenjene verzije

1.   Kad pregled iz članka 22. ukazuje da je potrebno izvršiti izmjene u dokumentu s ključnim informacijama za ulagatelje, njegova izmijenjena verzija se pravodobno objavljuje.

2.   Kad je izmjena dokumenta s ključnim informacijama za ulagatelje očekivani rezultat odluke društva za upravljanje, uključujući izmjene prospekta, pravila fonda ili osnivačkog akta društva za investicije, izmijenjena verzija dokumenta s ključnim informacijama za ulagatelje objavljuje se prije nego što izmjena stupi na snagu.

3.   Dokument s ključnim informacijama za ulagatelje, s pravodobno preispitanim povijesnim prinosom UCITS-a, objavljuje se najkasnije u roku od 35 radnih dana nakon 31. prosinca svake godine.

Članak 24.

Značajne promjene u strukturi troškova

1.   Informacije o troškovima moraju na primjeren način odražavati sve promjene u strukturi troškova koje su rezultat povećanja maksimalno dozvoljenog iznosa bilo kojeg jednokratnog troška koji ulagatelj izravno plaća.

2.   Kad „tekući troškovi” izračunani u skladu s člankom 10. stavkom 2. točkom (b), nisu više pouzdani, društvo za upravljanje umjesto toga procjenjuje iznos „tekućih troškova”, za koje utemeljeno vjeruje da predstavlja iznos za koji će se UCITS vjerojatno ubuduće teretiti.

Ova promjena osnove prikazana je sljedećom izjavom:

Iznos ovdje iskazanih tekućih troškova odražava procjenu troškova. (Unesite kratak opis razloga zbog kojih se koristi procjena radije nego li iznos izračunan ex post.) Godišnje izvješće UCITS-a za svaku financijsku godinu uključivati će pojedinosti o točnom iznosu nastalih troškova.

POGLAVLJE IV.

POSEBNE STRUKTURE UCITS-a

ODJELJAK 1.

Investicijski dijelovi

Članak 25.

Investicijski dijelovi

1.   Kad se UCITS sastoji od dva ili više investicijskih dijelova, za svaki se dio dostavlja poseban dokument s ključnim informacijama za ulagatelje.

2.   Svaki dokument s ključnim informacijama za ulagatelje iz stavka 1. uključuje u odjeljku „Korisne informacije” sljedeće informacije:

(a)

da dokument s ključnim informacijama za ulagatelje opisuje dio UCITS-a i, ako je to slučaj, da su prospekt i periodička izvješća pripremljena za cijeli UCITS koji je imenovan na početku dokumenta s ključnim informacijama za ulagatelje;

(b)

izjavu da li su imovina i obveze svakog dijela odvojene po zakonu ili ne, i kako bi to moglo utjecati na ulagatelja;

(c)

izjavu da li ulagatelj ima pravo zamijeniti svoje udjele u jednom dijelu za udjele u drugom dijelu ili ne i, ako je to slučaj, gdje se mogu dobiti informacije o tome kako ostvariti to pravo.

3.   Ako društvo za upravljanje zahtijeva od ulagatelja naknadu za zamjenu njegovih ulaganja u skladu sa stavkom 2. točkom (c), i ako se ova naknada razlikuje od standardne naknade za kupovinu ili prodaju udjela, ta se naknada navodi posebno u odjeljku „Troškovi” dokumenta s ključnim informacijama za ulagatelje.

ODJELJAK 2.

Klasa dionica

Članak 26.

Dokument s ključnim informacijama za ulagatelje za klase dionica

1.   Kad se UCITS sastoji od više od jedne klase udjela ili dionica, izrađuje se dokument s ključnim informacijama za ulagatelje za svaku klasu udjela ili dionica.

2.   Ključne informacije za ulagatelje koje se odnose na dvije ili više klasa istog UCITS-a, mogu se objediniti u jedan dokument s ključnim informacijama za ulagatelje, pod uvjetom da dobiveni dokument u potpunosti ispunjava sve zahtjeve koji su propisani u odjeljku 2. poglavlju II., uključujući one u vezi njegove dužine.

3.   Društvo za upravljanje može odabrati klasu koja predstavlja jednu ili više drugih klasa UCITS-a, pod uvjetom da je izbor istinit, jasan i nedvosmislen za potencijalne ulagatelje u navedene druge klase. U takvim slučajevima odjeljak „Profil rizičnosti i uspješnosti” dokumenta s ključnim informacijama za ulagatelje sadrži objašnjenje o značajnim rizicima koji vrijede za sve ostale predstavljene klase. Dokument s ključnim informacijama za ulagatelje koji se temelji na reprezentativnoj klasi, može se dostaviti ulagateljima u druge klase.

4.   Različite klase se ne objedinjuju u složenu reprezentativnu klasu iz stavka 3.

5.   Društvo za upravljanje vodi evidenciju o tome koje su ostale klase predstavljene reprezentativnom klasom iz stavka 3. i o razlozima koji opravdavaju taj izbor.

Članak 27.

Odjeljak „Praktične informacije”

Ako je potrebno, odjeljak „Praktične informacije” dokumenta s ključnim informacijama za ulagatelje dopunjava se oznakom klase koja je odabrana kao reprezentativna, pri čemu se koristi izraz kojim je ta klasa označena u prospektu UCITS-a.

Navedeni odjeljak također navodi gdje ulagatelji mogu dobiti informacije o drugim klasama UCITS-a kojima se trguje u njihovoj državi članici.

ODJELJAK 3.

Fond fondova

Članak 28.

Odjeljak o ciljevima i investicijskoj politici

Ako UCITS ulaže veliki dio svoje imovine u drugi UCITS ili druge subjekte za zajednička ulaganja, kako je to navedeno u članku 50. stavku 1. točki (e) Direktive 2009/65/EZ, opis ciljeva i investicijske politike tog UCITS-a u dokumentu s ključnim informacijama za ulagatelje sadrži kratko objašnjenje o tome kako se kontinuirano odabiru drugi subjekti za zajednička ulaganja.

Članak 29.

Profil rizičnosti i uspješnosti

Opisno objašnjenje o čimbenicima rizika iz članka 8. stavka 1. točke (b) uzima u obzir rizike svojstvene za svaki temeljni subjekt za zajednička ulaganja, u mjeri u kojoj bi oni mogli biti značajni za UCITS u cjelini.

Članak 30.

Odjeljak o troškovima

Opis troškova uzima u obzir sve troškove, koje snosi sam UCITS kao ulagatelj u temeljne subjekte za zajednička ulaganja. Posebno, u izračunu iznosa vlastitih tekućih troškova UCITS-a, prikazuju se svi ulazni i izlazni troškovi i tekući troškovi koje su naplatili temeljni subjekti za zajednička ulaganja.

ODJELJAK 4.

Napajajući UCITS

Članak 31.

Odjeljak „Ciljevi i investicijska politika”

1.   Kako je to utvrđeno u članku 58. Direktive 2009/65/EZ, dokument s ključnim informacijama za ulagatelje za napajajući UCITS u opisu ciljeva i investicijske politike sadrži podatke o udjelu imovine napajajućeg UCITS-a koja je uložena u glavni UCITS.

2.   Odjeljak također sadrži i opis ciljeva i investicijske politike glavnog UCITS-a, koji je, prema potrebi, dopunjen jednim od sljedećih elementa:

i.

izjavom koja ukazuje da će dobit od ulaganja napajajućeg UCITS-a biti vrlo slična dobiti od ulaganja glavnog UCITS-a; ili

ii.

objašnjenjem koje ukazuje kako i zašto se dobiti od ulaganja napajajućeg UCITS-a i glavnog UCITS-a mogu razlikovati.

Članak 32.

Odjeljak o profilu rizičnosti i uspješnosti

1.   Kad se profil rizičnosti i uspješnosti napajajućeg UCITS-a u velikoj mjeri razlikuju od profila rizičnosti i uspješnosti glavnog UCITS-a, ova činjenica i razlozi objašnjavaju se u odjeljku „Profil rizičnosti i uspješnosti” dokumenta s ključnim informacijama za ulagatelje.

2.   Svaki likvidnosni rizik i odnos između modaliteta kupovine i otkupa za glavni i napajajući UCITS, objašnjavaju se u odjeljku „Profil rizičnosti i uspješnosti” dokumenta s ključnim informacijama za ulagatelje.

Članak 33.

Odjeljak „Troškovi”

Odjeljak „Troškovi” dokumenta s ključnim informacijama za ulagatelje obuhvaća troškove ulaganja u napajajući UCITS i sve troškove koje glavni UCITS može zaračunati napajajućem UCITS-u.

Osim toga, on objedinjuje troškove napajajućeg i glavnog UCITS-a u iznosu tekućih troškova za napajajući UCITS.

Članak 34.

Odjeljak „Praktične informacije”

1.   Dokument s ključnim informacijama za ulagatelje za napajajući UCITS u odjeljku „Praktične informacije” sadrži informacije koje su specifične za napajajući UCITS.

2.   Informacije iz stavka 1. sadrže:

(a)

izjavu da su prospekt glavnog UCITS-a, dokument s ključnim informacijama za ulagatelje i periodička izvješća i poslovne knjige dostupni na zahtjev ulagateljima napajajućeg UCITS-a zajedno s objašnjenjem kako se mogu dobiti i na kojem jeziku/kojim jezicima;

(b)

izjavu koja navodi da su dokumenti iz točke (a) dostupni samo kao papirnati primjerci ili na nekom drugom trajnom mediju i da li se za dokumente koji se ne dostavljaju besplatno u skladu s člankom 63. stavkom 5. Direktive 2009/65/EZ, plaća naknada;

(c)

izjavu o tome da, u slučaju kad je glavni UCITS osnovan u državi članici različitoj od one u kojoj je osnovan napajajući UCITS, to može utjecati na porezni režim koji vrijedi za napajajući UCITS.

Članak 35.

Povijesni prinosi

1.   Prikaz povijesnih prinosa u dokumentu s ključnim informacijama za ulagatelje o napajajućem UCITS-u, odnosi se samo na napajajući UCITS i ne odražava evidenciju o rezultatima glavnog UCITS-a.

2.   Stavak 1. se ne primjenjuje:

(a)

kad napajajući UCITS iskazuje povijesne prinose svoga glavnog UCITS-a kao mjerilo; ili

(b)

kad je napajajući fond uveden kao napajajući UCITS na datum koji je kasniji od datuma glavnog UCITS-a i kad su ispunjeni uvjeti iz članka 19. i kad su simulirani rezultati prikazani za godine prije nego je napajajući fond postojao na temelju povijesnog prinosa glavnog UCITS-a; ili

(c)

kad postoji evidencija o povijesnom prinosu napajajućeg UCITS-a prije datuma nego li je počeo poslovati kao napajajući fond, njegova evidencija je zadržana u stupčastom grafikonu za dotične godine, uz označenu znatnu promjenu, u skladu sa zahtjevima iz članka 17. stavka 2.

ODJELJAK 5.

Strukturirani UCITS

Članak 36.

Scenariji poslovanja

1.   Dokument s ključnim informacijama za ulagatelje o strukturiranom UCITS-u ne sadrži odjeljak „Povijesni prinos”.

Za potrebe ovog odjeljka, podrazumijeva se da strukturirani UCITS znači UCITS koji osigurava ulagateljima na određene, unaprijed utvrđene datume, isplate na osnovi algoritma, koje su povezane s rezultatom ili realizacijom promjene cijena ili drugim uvjetima, povezanim uz financijsku imovinu, indekse ili referentni portfelj ili UCITS sa sličnim značajkama.

2.   Za strukturirane UCITS-e odjeljak „Ciljevi i investicijska politika” dokumenta s ključnim informacijama za ulagatelje sadrži objašnjenje o tome kao funkcionira formula ili kako je izračunana isplata.

3.   Objašnjenje iz stavka 2. popraćeno je ilustracijom koja prikazuje najmanje tri scenarija mogućeg poslovanja UCITS-a. Odabiru se odgovarajući scenariji kako bi se prikazale okolnosti u kojima bi formula mogla proizvesti nisku, srednju ili visoku dobit, uključujući, gdje je to primjereno, negativan povrat za ulagatelja.

4.   Scenariji iz stavka 3. omogućuju ulagatelju da u potpunosti shvati sve učinke mehanizma izračuna koji su ugrađeni u formulu.

Takvi scenariji prikazani su na istinit, jasan i nedvosmislen način, koji prosječan mali ulagatelj vjerojatno može shvatiti. Scenariji posebno ne smiju na umjetan način povećavati važnost završnog poslovanja UCITS-a.

5.   Scenariji iz stavka 3. temelje se na razumnim i opreznim pretpostavkama o budućim tržišnim uvjetima i kretanjima cijena.

Međutim, kad formula izlaže ulagatelje mogućnosti znatnih gubitaka, kao što je kapitalno jamstvo, koje funkcionira samo u određenim okolnostima, takve gubitke treba na primjeren način prikazati, čak i ako je vjerojatnost nastanka odgovarajućih tržišnih uvjeta mala.

6.   Scenariji iz stavka 3. popraćeni su izjavom o tome da su primjeri uključeni u svrhu objašnjenja formule i da oni ne predstavljaju predviđanja onoga što bi se moglo dogoditi. Jasno treba navesti da prikazani scenariji možda neće imati istu vjerojatnost nastanka.

Članak 37.

Dužina

Dokument s ključnim informacijama za ulagatelje za strukturirane UCITS-e ne smije u odštampanom obliku biti duži od tri stranice formata A 4.

POGLAVLJE V.

TRAJNI MEDIJ

Članak 38.

Uvjeti koji se primjenjuju na dostavljanje dokumenta s ključnim informacijama za ulagatelje ili prospekta na trajnom mediju, koji nije papir ili putem internetske stranice

1.   Kad za potrebe Direktive 2009/65/EZ dokument s ključnim informacijama za ulagatelje ili prospekt treba dostaviti ulagateljima na trajnom mediju koji nije papir, trebaju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

dostavljanje ključnih informacija za ulagatelje ili prospekta korištenjem trajnog medija primjereno je u kontekstu u kojem se odvija ili će se odvijati poslovanje između društva za upravljanje i ulagatelja; i

(b)

osoba kojoj se moraju dostaviti ključne informacije za ulagatelje ili prospekt ima mogućnost izbora između informacija na papiru ili na drugom trajnom mediju, izričito odabere taj drugi trajni medij.

2.   Kad dokument s ključnim informacijama za ulagatelje ili prospekt treba dostaviti putem internetske stranice i te informacije nisu izravno naslovljene na ulagatelja, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

dostavljanje takvih informacija na navedenom mediju je primjerno u kontekstu u kojem se odvija ili će se odvijati poslovanje između društva za upravljanje i ulagatelja;

(b)

ulagatelj mora izričito pristati na dostavljanje informacija u tom obliku;

(c)

ulagatelj mora biti obaviješten elektroničkim putem o adresi internetske stranice i mjestu na internetskoj stranici gdje može pristupiti informacijama;

(d)

informacije se moraju ažurirati;

(e)

informacije moraju biti neprekidno dostupne preko navedene internetske stranice tijekom vremenskog razdoblja u kome klijent opravdano može imati potrebu da ih pregleda.

3.   Za potrebe ovog članka, dostavljanje informacija putem elektroničkih komunikacija smatra se primjerenim u kontekstu u kojem se odvija ili će se odvijati poslovanje između društva za upravljanje i ulagatelja, ako postoji dokaz da ulagatelj ima stalan pristup internetu. Dostava adrese elektroničke pošte od strane ulagatelja smatra se takvim dokazom u svrhu odvijanja navedenoga poslovanja.

POGLAVLJE VI.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 39.

Stupanje na snagu

1.   Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

2.   Ova se Uredba primjenjuje od 1. srpnja 2011.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. srpnja 2010.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 302, 17.11.2009., str. 32.

(2)  SL L 176, 10.07.2010., str. 42.

(3)  SL L 145, 30.4.2004., str. 1.

(4)  SL L 241, 2.9.2006., str. 26.

(5)  SL L 25, 29.1.2009., str. 18.


PRILOG I.

ZAHTJEVI ZA PRIKAZOM SINTETIČKOG POKAZATELJA

1.   Sintetički pokazatelj rangira fond na skali od 1 do 7 na temelju evidencije o njegovoj volatilnosti.

2.   Skala se iskazuje kao slijed kategorija označenih cijelim brojevima uzlaznim redom od 1 do 7 od lijeva na desno, koji predstavljaju razinu rizika i uspješnost od najniže do najviše vrijednosti.

3.   Skala mora jasno ukazivati da niži rizik potencijalno podrazumijeva nižu dobit i da viši rizik potencijalno podrazumijeva veće koristi.

4.   Kategorija u koju spada UCITS mora biti jasno označena.

5.   Za razlikovanje elemenata na skali ne smiju se koristiti boje.


PRILOG II.

PRIKAZ TROŠKOVA

Troškovi se prikazuju u tablici koja je strukturirana na sljedeći način:

Jednokratni troškovi koji nastanu prije ili nakon vašeg ulaganja

Ulazni troškovi

Izlazni troškovi

() %

() %

Ovo je najviši iznos vašega novca koji možete podignuti (prije nego je uložen) (prije isplate prinosa vašeg ulaganja)

Troškovi iz fonda tijekom godine

Tekući troškovi

() %

Troškovi iz fonda pod određenim posebnim uvjetima

Provizije vezane za poslovanje

() % godišnje dobiti koji fond ostvari iznad mjerila za te provizije, (unijeti naziv mjerila)

Za svaki od tih troškova treba naznačiti iznos u postotku.

Kod provizija vezanih za poslovanje, iznos za koji je terećen fond u posljednjoj financijskoj godini označen kao postotak.


PRILOG III.

PRIKAZ INFORMACIJA O POVIJESNOM PRINOSU

Stupčasti grafikon koji prikazuje povijesni prinos mora ispunjavati sljedeće kriterije:

1.

skala osi Y stupčastoga grafikona mora biti linearna, a ne logaritamska;

2.

skala mora biti prilagođena rasponu iskazanih stupaca i ne smije ih sažimati što bi dovelo do toga da se kolebanja u dobiti teže razlikuju;

3.

os X mora krenuti s razine 0 % rezultata;

4.

u svakom stupcu dodaje se natpis koji označuje ostvarenu dobit u postocima;

5.

brojka o povijesnim prinosima zaokružuje se na jedno decimalno mjesto.


Top