EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0573

Uredba Komisije (EU) br. 573/2010 od 30. lipnja 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 185/2010 o utvrđivanju detaljnih mjera za provedbu zajedničkih osnovnih standarda o zaštiti zračnog prometa Tekst značajan za EGP

OJ L 166, 1.7.2010, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 024 P. 21 - 25

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; Implicitno stavljeno izvan snage 32015R1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/573/oj

07/Sv. 24

HR

Službeni list Europske unije

21


32010R0573


L 166/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 573/2010

od 30. lipnja 2010.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 185/2010 o utvrđivanju detaljnih mjera za provedbu zajedničkih osnovnih standarda o zaštiti zračnog prometa

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 300/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o utvrđivanju zajedničkih pravila u području zaštite civilnog zračnog prometa i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2320/2002 (1), a posebno njezin članak 4. stavak 3.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 4. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 300/2008 Komisija bi trebala donijeti detaljne mjere za provedbu zajedničkih osnovnih standarda iz članka 4. stavka 1. i opće mjere kojima se dopunjuju zajednički osnovni standardi iz članka 4. stavka 2. te Uredbe.

(2)

Ako one sadrže osjetljive mjere zaštite, te se mjere moraju smatrati tajnim podacima EU-a u smislu Odluke Komisije 2001/844/EZ, EZUČ, Euratom od 29. studenoga 2001. o izmjeni njezina unutarnjeg poslovnika (2), kako je predviđeno člankom 18. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 300/2008 i stoga se ne bi trebale objavljivati. Te bi mjere trebalo donijeti zasebno, odlukom upućenom državama članicama.

(3)

Uredba (EZ) br. 300/2008 počinje se primjenjivati u cijelosti od datuma navedenog u provedbenim pravilima donesenim u skladu s postupkom iz članka 4. stavka 2. i članka 4. stavka 3. te Uredbe, ali najkasnije do 29. travnja 2010. Ta bi se Uredba stoga trebala početi primjenjivati od 29. travnja 2010. kako bi se uskladila primjena Uredbe (EZ) br. 300/2008 i njezinih provedbenih akata.

(4)

Stoga bi trebalo staviti izvan snage uredbe (EZ) br. 1217/2003 od 4. srpnja 2003. o utvrđivanju zajedničkih zahtjeva u pogledu nacionalnih programa kontrole kvalitete u području zaštite civilnog zračnog prometa (3), (EZ) br. 1486/2003 od 22. kolovoza 2003. o utvrđivanju postupaka provedbe inspekcije Komisije u području zaštite civilnog zračnog prometa (4), (EZ) br. 1138/2004 od 21. lipnja 2004. o uvođenju zajedničke definicije kritičnih zona zaštitno ograničenih područja u zračnim lukama (5) i (EZ) br. 820/2008 od 8. kolovoza 2008. o utvrđivanju mjera za provedbu zajedničkih osnovnih standarda o zaštiti zračnog prometa (6), koje su se sve odnosile na provedbu Uredbe (EZ) br. 2320/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2002. o uspostavljanju zajedničkih pravila u području zaštite civilnog zračnog prometa (7).

(5)

Člankom 18. Uredbe (EZ) br. 300/2008 dopušta se, bez obzira na opće pravilo, da Komisija objavljuje mjere koje imaju izravan utjecaj na putnike, da se neke mjere koje sadrže informacije o zaštiti zračnog prometa razvrstaju kao povjerljive u skladu s Odlukom Komisije 2001/844/EZ, EZUČ, Euratom od 29. studenoga 2001. o izmjeni njezina unutarnjeg poslovnika te se one ne objavljuju. Te bi mjere trebalo donijeti zasebno, odlukom upućenom državama članicama. Dio odluke koji sadrži osjetljive mjere i postupke zaštite ne bi trebalo objaviti i trebalo bi ga staviti na raspolaganje samo onim operatorima i subjektima koji za to imaju utemeljen interes. Takve mjere uključuju, posebno, neke detaljne postupke i izuzeća od njih, u vezi s načinom na koji se zrakoplovi, vozila, osobe, prtljaga, pošta i teret kontroliraju kada ulaze u zaštitno ograničeno područje ili kada se nalaze u njemu te tehničke specifikacije opreme za zaštitni pregled.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za zaštitu civilnog zračnog prometa, uspostavljenog člankom 19. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 300/2008,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Ovom se Uredbom utvrđuju detaljne mjere za provedbu zajedničkih osnovnih standarda za zaštitu civilnog zračnog prometa od djela nezakonitog ometanja koji ugrožavaju sigurnost civilnog zračnog prometa i opće mjere kojima se dopunjuju zajednički osnovni standardi.

Članak 2.

Provedbena pravila

1.   Mjere iz članka 1. utvrđene su u Prilogu.

2.   U skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 300/2008, ova Uredba mora voditi računa o nacionalnim programima zaštite civilnog zračnog prometa.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. lipnja 2010.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 97, 9.4.2008., str. 72.

(2)  SL L 317, 3.12.2001., str. 1.

(3)  SL L 169, 8.7.2003., str. 44.

(4)  SL L 213, 23.8.2003., str. 3.

(5)  SL L 221, 22.6.2004., str. 6.

(6)  SL L 221, 19.8.2008., str. 8.

(7)  SL L 355, 30.12.2002., str. 1.


PRILOG

Prilog Uredbi (EU) br. 185/2010 (1) mijenja se kako slijedi:

A.

U poglavlju 4., točki 4.1.1.2, dodaje se podtočka (c):

„(c)

psima za otkrivanje eksploziva u kombinaciji s točkom (a).”

B.

U poglavlju 4., dodaje se točka 4.1.1.9:

„4.1.1.9

Psi za otkrivanje eksploziva mogu se koristiti samo kao dopunski način zaštitnog pregleda.”

C.

U poglavlju 4. točki 4.1.2.3, dodaje se podtočka (d):

„(d)

psima za otkrivanje eksploziva u kombinaciji s točkom (a).”

D.

U poglavlju 5. točki 5.1.1, dodaje se podtočka (e):

„(e)

psi za otkrivanje eksploziva.”

E.

U poglavlju 12., dodaje se točka 9.:

„12.9.   PSI ZA OTKRIVANJE EKSPLOZIVA

12.9.1.   Opća načela

12.9.1.1.

Pas za otkrivanje eksploziva (EDD) mora imati sposobnost otkrivanja utvrđenih i većih pojedinačnih količina eksplozivnog materijala i ukazivanja na njih.

12.9.1.2.

Otkrivanje mora biti neovisno o obliku, položaju ili smjeru eksplozivnih materijala.

12.9.1.3.

Kada otkrije eksplozivne materijale navedene u privitku 12-D posebne odluke Komisije, EDD uzbunjuje u obliku pasivne reakcije.

12.9.1.4.

EDD i njegov vodič mogu se koristiti za zaštitni pregled ako su odobreni neovisno jedan o drugome i u kombinaciji kao tim.

12.9.1.5

EDD i njegov vodič podliježu osnovnom osposobljavanju i obnovi znanja kako bi se osiguralo da su naučili i da održavaju potrebne vještine i, prema potrebi, radi učenja novih vještina.

12.9.1.6.

Kako bi bio odobren, tim EDD-a koji se sastoji od EDD-a i vodiča(a) mora uspješno završiti tečaj osposobljavanja.

12.9.1.7.

Tim EDD-a odobrava nadležno tijelo ili neko drugo tijelo u njegovo ime, u skladu s privicima 12-E i 12-F posebne odluke Komisije.

12.9.1.8.

Kada ga nadležno tijelo odobri, tim EDD-a se može koristiti za obavljanje zaštitnih pregleda upotrebom metode slobodnog trčanja ili metode traganja s udaljenosti po mirisu eksploziva.

12.9.2.   Standardi za EDD

12.9.2.1.

Zahtjevi u vezi učinkovitosti EDD-a utvrđeni su u privitku 12-D posebne odluke Komisije.

12.9.2.2.

Tim EDD-a koji se upotrebljava za zaštitni pregled osoba, ručne prtljage, stvari koje sa sobom nose osobe koje nisu putnici, vozila, zrakoplova, zaliha za opskrbu tijekom leta i zaliha za opskrbu zračne luke te zaštitno ograničenih područja, mora ispunjavati standard 1 za otkrivanje.

12.9.2.3.

Tim EDD-a koji se upotrebljava za zaštitni pregled predane prtljage, pošte zračnog prijevoznika, materijala, tereta i pošte zračnog prijevoznika, mora ispunjavati standard 2 za otkrivanje.

12.9.2.4.

Tim EDD-a, odobren za otkrivanje eksplozivnih materijala primjenom metode traganja s udaljenosti po mirisu eksploziva, može se koristiti samo za zaštitni pregled tereta, ali za niti jedno drugo područje iz standarda 2.

12.9.2.5.

EDD koji se koristi za zaštitni pregled eksplozivnih materijala, opremljen je primjerenom oznakom, na temelju koje je moguća jedinstvena identifikacija EDD-a.

12.9.2.6.

Tijekom obavljanja zadaće otkrivanja eksploziva, EDD uvijek ima pratnju vodiča koji je odobren za rad s EDD-om.

12.9.2.7.

EDD koji je odobren za metodu slobodnog trčanja ima samo jednog vodiča. Jedan se vodič može odobriti za vođenje najviše dvaju EDD-ova.

12.9.2.8.

EDD koji je odobren za metodu traganja s udaljenosti po mirisu eksploziva može imati najviše dva vodiča na jednog EDD-a.

12.9.3.   Zahtjevi u vezi s osposobljavanjem

Opće obveze osposobljavanja

12.9.3.1.

Osposobljavanje tima EDD-a uključuje elemente teoretskog osposobljavanja, praktičnog osposobljavanja i osposobljavanja na radnom mjestu.

12.9.3.2.

Sadržaj tečajeva za osposobljavanje određuje ili odobrava nadležno tijelo.

12.9.3.3.

Osposobljavanje izvodi nadležno tijelo ili neko drugo tijelo u njegovo ime, upotrebom instruktora koji su kvalificirani u skladu s točkom 11.5 Priloga Uredbi (EU) br. 185/2010.

12.9.3.4.

Psi koji se osposobljavaju za otkrivanje eksploziva, upotrebljavaju se samo za tu namjenu.

12.9.3.5.

Tijekom osposobljavanja koriste se pomagala koja predstavljaju eksplozivne materijale.

12.9.3.6.

Za sve osobe koje rukuju pomagalima za osposobljavanje obavlja se osposobljavanje kako bi se spriječilo onečišćenje.

Osnovno osposobljavanje za timove EDD-a

12.9.3.7.

Tim EDD-a podliježe osnovnom osposobljavanju koje se temelji na načelima utvrđenim u točki 12.9.3 posebne odluke Komisije.

12.9.3.8.

Osnovno osposobljavanje tima EDD-a uključuje praktično osposobljavanje u predviđenom radnom okružju.

Obnova znanja tima EDD-a

12.9.3.9.

EDD i njegov vodič podliježu zahtjevima za obnovu znanja, kako pojedinačno, tako i u kombinaciji kao tim.

12.9.3.10.

Obnovom znanja se održavaju postojeće vještine, koje se zahtijevaju osnovnim osposobljavanjem, kao i one koje se stječu u skladu s razvojima u području zaštite.

12.9.3.11.

Obnova znanja za tim EDD-a izvodi se najmanje svakih 6 tjedana. Obnova znanja traje najmanje 4 sata u svakom razdoblju od 6 tjedana.

12.9.3.12.

Točka 11. ne primjenjuje se na EDD-ove za koje se osposobljavanje za prepoznavanje svih materijala navedenih u privitku 12-D posebne odluke Komisije izvodi najmanje na tjednoj osnovi.

Evidencija o osposobljavanju za timove EDD-a

12.9.3.13.

Evidencije o osnovnom osposobljavanju i obnovi znanja čuvaju se i za EDD i za njegovog vodiča najmanje tijekom trajanja njihovog ugovora o radu te se na zahtjev stavljaju na raspolaganje nadležnom tijelu.

Operativno osposobljavanje za timove EDD-a

12.9.3.14.

Kada se upotrebljava za obavljanje pretraga, EDD podliježe operativnom osposobljavanju kako bi se osiguralo da ispunjava učinkovitost navedenu u privitku 12-D posebne odluke Komisije.

12.9.3.15.

Operativno osposobljavanje se obavlja stalno i nasumično tijekom razdoblja upotrebe EDD-a te se pomoću odobrenih pomagala za osposobljavanje mjeri učinkovitost EDD-a pri otkrivanju.

12.9.4.   Postupci odobravanja

12.9.4.1.

Postupkom odobravanja se osigurava mjerenje sljedećih sposobnosti:

(a)

sposobnost EDD-a da postigne učinkovitost otkrivanja utvrđenu u privitku 12-D posebne odluke Komisije;

(b)

sposobnost EDD-a da pasivno ukaže na prisutnost eksplozivnih materijala;

(c)

sposobnost EDD-a i njegovog (njegovih) vodiča da rade učinkovito kao tim; i

(d)

sposobnost vodiča da ispravno vodi EDD, tumači i primjereno odgovara na reakcije EDD-a na prisutnost eksplozivnog materijala.

12.9.4.2.

U postupku odobravanja se simulira svako od radnih područja u kojima radi tim EDD-a.

12.9.4.3.

Tim EDD-a mora imati uspješno završeno osposobljavanje u svakom području za koje se traži odobrenje.

12.9.4.4.

Postupci odobravanja se provode u skladu s privicima 12-E i 12-F posebne odluke Komisije.

12.9.4.5.

Valjanost pojedinog razdoblja odobrenja je najviše 12 mjeseci.

12.9.5.   Kontrola kvalitete

12.9.5.1.

Tim EDD-a podliježe mjerama kontrole kvalitete navedenim u privitku 12-G posebne odluke Komisije.

12.9.6.   Metodologija zaštitnih pregleda

Daljnji detaljni zahtjevi navedeni su u posebnoj odluci Komisije.”


(1)  SL L 55, 5.3.2010., str. 1.


Top