EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0440

Uredba Komisije (EU) br. 440/2010 od 21. svibnja 2010. o naknadama koje se plaćaju Europskoj agenciji za kemikalije na temelju Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa Tekst značajan za EGP

OJ L 126, 22.5.2010, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 061 P. 230 - 234

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/440/oj

13/Sv. 61

HR

Službeni list Europske unije

230


32010R0440


L 126/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 440/2010

od 21. svibnja 2010.

o naknadama koje se plaćaju Europskoj agenciji za kemikalije na temelju Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktiva 67/548/EEZ i 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (1), a posebno njezin članak 24. stavak 2. i članak 37. stavak 3.,

Budući da:

(1)

Proizvođač, uvoznik ili daljnji korisnik tvari u smjesi može predati zahtjev Europskoj agenciji za kemikalije, dalje u tekstu: „Agencija” za korištenje drugog kemijskog naziva.

(2)

Prema članku 24. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1272/2008 za takve se zahtjeve

naplaćuje naknada.

(3)

Proizvođač, uvoznik ili daljnji korisnik mogu Agenciji podnijeti prijedlog za

usklađivanje razvrstavanja ili označivanja tvari pod uvjetom da za tu opasnost ili razlikovanje ne postoji napomena u 3. dijelu Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008.

(4)

Tim se prijedlozima mora priložiti naknada u slučajevima navedenim u članku 37. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1272/2008.

(5)

Potrebno je utvrditi visinu naknade koju naplaćuje Agencija kao i pravila za plaćanje.

(6)

Iznos naknade mora uzeti u obzir poslove propisane Uredbom (EZ) br. 1272/2008 koje mora izvršiti Agencija i naknade moraju biti utvrđene na razini koja osigurava da prihod od njih, zajedno s drugim izvorima prihoda Agencije na temelju članka 96. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (2) pokriva trošak pruženih usluga.

(7)

U „Zakonu o malom poduzetništvu” za Europu (3) Europska je unija jasno smjestila potrebe malog i srednjeg poduzetništva (MSP) u središte Lisabonske strategije za rast i radna mjesta. Stoga će kapacitet Unije za unaprjeđenje potencijala MSP-a za rast i inovacije biti odlučujući za buduće blagostanje Unije. Međutim, MSP snosi neproporcionalno velik regulatorni i administrativni teret u usporedbi s većim poslovnim subjektima. Stoga je potrebno smanjiti razinu naknada za MSP.

(8)

MSP se utvrđuje na temelju definicija iz Preporuke Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikro, malog i srednjeg poduzeća (4).

(9)

Smanjene naknade za prijedloge usklađenog razvrstavanja i označivanja treba preispitati unutar tri godine nakon što Uredba stupi na snagu zbog njihova ponovnog pregleda ili uklanjanja, prema potrebi.

(10)

Ova Uredba treba stupiti na snagu što je prije moguće, jer je zahtjeve za korištenje drugih kemijskih naziva i prijedloge za usklađivanje razvrstavanja i označivanja tvari bilo moguće predati Agenciji od 20. siječnja 2009., kad je Uredba (EZ) br. 1272/2008 stupila na snagu.

(11)

Mjere navedene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora uspostavljenog u članku 133. Uredbe (EZ) br. 1907/2006,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

PREDMET I DEFINICIJE

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju razine i pravila plaćanja naknada koje naplaćuje Europska agencija za kemikalije, dalje u tekstu „Agencija”, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„MSP” znači mikro, malo ili srednje poduzeće u smislu Preporuke 2003/361/EZ;

2.

„srednje poduzeće” znači srednje poduzeće u smislu Preporuke 2003/361/EZ;

3.

„malo poduzeće” znači malo poduzeće u smislu Preporuke 2003/361/EZ;

4.

„mikro poduzeće ” znači mikro poduzeće u smislu Preporuke 2003/361/EZ;

POGLAVLJE II.

NAKNADE

Članak 3.

Naknada za zahtjev za korištenje drugog kemijskog naziva

1.   Agencije naplaćuje naknadu navedenu u Prilogu I. za zahtjev za korištenje drugog kemijskog naziva za tvar u najviše pet smjesa, u skladu s člankom 24. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1272/2008.

2.   Ako je podnositelj prijave MSP, Agencija zaračunava smanjenu naknadu, kako je utvrđeno u Prilogu III.

3.   Za korištenje drugog kemijskog naziva tvari u dodatnim smjesama, u skladu s člankom 24. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1272/2008, naplaćuje se dodatna naknada za do deset dodatnih smjesa i ista dodatna naknada naplaćuje se za daljnjih deset dodatnih smjesa, kako je navedeno odjeljku 3. Priloga I.

4.   Datum na koji se Agenciji uplati naknada za zahtjev smatraju se datumom zaprimanja zahtjeva.

Članak 4.

Naknade za predaju prijedloga za usklađeno razvrstavanje i označivanjetvari

1.   Agencije naplaćuje naknadu navedenu u Prilogu II. za predaju prijedloga za usklađivanje razvrstavanja i označivanja, u skladu s člankom 37. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1272/2008.

2.   Kad je podnositelj prijedloga MSP, Agencija naplaćuje smanjenu naknadu, kako je navedeno Prilogu II.

3.   Datum na koji se Agenciji uplati naknada za prijedlog smatra se datumom zaprimanja prijedloga.

Članak 5.

Smanjene naknade

1.   Fizička ili pravna osoba koja smatra da ima pravo na smanjenu naknadu na temelju članaka 3. i 4. obavješćuje Agenciju o tome u vrijeme predaje zahtjeva.

2.   Agencija može u bilo koje vrijeme zatražiti dokaze o tome da su uvjeti za smanjenu naknadu ispunjeni.

3.   Kad fizička ili pravna osoba koja smatra da ima pravo na smanjenje naknade ne može dokazati da ima pravo na nju, Agencija naplaćuje punu naknadu. Ako je fizička ili pravna osoba koja smatra da ima pravo na smanjenje naknade već platila smanjenu naknadu, ali ne može dokazati da na nju ima pravo, Agencija naplaćuje razliku do pune naknade.

POGLAVLJE III.

PLAĆANJA

Članak 6.

Način plaćanja

1.   Naknade se plaćaju u eurima.

2.   Plaćanja se izvršavaju tek kad Agencija izda račun.

3.   Plaćanja se izvršavaju prijenosom sredstava na bankovni račun Agencije.

Članak 7.

Identifikacija plaćanja

1.   Kod svakog plaćanja mora se navesti broj računa u odgovarajućoj rubrici.

2.   Ako se svrha plaćanja ne može utvrditi, Agencija utvrđuje rok do kojeg je platitelj mora obavijestiti pisanim putem o svrsi plaćanja. Ako Agencija ne zaprimi obavijest o svrsi plaćanja prije isteka roka, plaćanje se smatra nevažećim te se plaćeni iznos vraća platitelju.

Članak 8.

Datum plaćanja

Datum na koji se puni iznos plaćanja položi na bankovni račun Agencije smatra se datumom na koji je izvršeno plaćanje.

Članak 9.

Povrat preplaćenih iznosa

1.   Postupak povrata preplaćenog iznosa naknade platitelju utvrđuje izvršni direktor Agencije i objavljuje se na portalu Agencije. Međutim, ako je preplaćeni iznos manji od 100 eura i dotična strana nije izričito zatražila povrat, preplaćeni iznos neće biti refundiran.

2.   Preplaćeni iznosi ne mogu se smatrati budućim plaćanjima Agenciji.

POGLAVLJE IV.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Privremena procjena

Prilikom izrade procjene ukupnog troška i prihoda za sljedeću financijsku godinu u skladu s člankom 96. stavkom 5. Uredbe (EZ) 1907/2006, upravni odbor Agencije mora priložiti

i privremenu procjenu prihoda od naknada, zasebno od prihoda od bilo kakvih subvencija Zajednice.

Članak 11.

Revizija naknada

1.   Naknade utvrđene u ovoj Uredbi analiziraju se svake godine u odnosu na stopu inflacije, na temelju mjerila Europskog indeksa potrošačkih cijena koje objavljuje Eurostat u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 2494/95 (5). Prvu reviziju naknada treba obaviti do 1. lipnja 2011.

2.   Smanjenje naknade za MSP za usklađeno razvrstavanje i označivanje preispituje se unutar tri godine nakon što Uredba stupi na snagu.

3.   Komisija također kontinuirano preispituje ovu Uredbu zbog značajnih informacija koje postanu dostupne vezano za dodatne pretpostavke o očekivanim prihodima i troškovima Agencije.

4.   Komisija preispituje ovu Uredbu najkasnije do 1. siječnja 2013. s ciljem njenih izmjena prema potrebi, posebno uzimajući u obzir troškove Agencije.

Članak 12.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od objave u Službenom listu Europske unije.

Ova Uredba je u cijelosti obvezuje i neposredno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. svibnja 2010.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 353, 31.12.2008., str. 1.

(2)  SL L 396, 30.12.2006., str. 1.

(3)  COM(2008) 394 konačni tekst.

(4)  SL L 124, 20.5.2003., str. 36.

(5)  SL L 257, 27.10.1995., str. 1.


PRILOG I.

Naknade za zahtjev u skladu s člankom 24. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1272/2008:

Odjeljak 1. —   Standardna naknada za tvar u najviše pet smjesa

4 000 EUR

Odjeljak 2. —   Smanjena naknada za MSP-ove za tvar u najviše pet smjesa

2.1   Smanjena naknada za srednje poduzeće

2 800 EUR

2.2   Smanjena naknada za malo poduzeće

1 600 EUR

2.3   Smanjena naknada za mikro poduzeće

400 EUR

Odjeljak 3. —   Naknada za korištenje drugog kemijskog naziva za 10 dodatnih smjesa

3.1   Standardna naknada

500 EUR

3.2   Smanjena naknada za srednje poduzeće

350 EUR

3.3   Smanjena naknada za malo poduzeće

200 EUR

3.4   Smanjena naknada za mikro poduzeće

100 EUR


PRILOG II.

Naknade za prijedloge podnesene u skladu s člankom 37. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1272/2008

Odjeljak 1. —   Standardna naknada

12 000 EUR

Odjeljak 2. —   Smanjena naknada za MSP-ove

2.1.   Smanjena naknada za srednje poduzeće

8 400 EUR

2.2   Smanjena naknada za malo poduzeće

4 800 EUR

2.3   Smanjena naknada za mikro poduzeće

1 200 EUR


Top