Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0297

Uredba Komisije (EU) br. 297/2010 od 9. travnja 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 272/2009 o dopunama zajedničkih osnovnih standarda o zaštiti civilnog zračnog prometa Tekst značajan za EGP

OJ L 90, 10.4.2010, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 51 - 53

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/297/oj

07/Sv. 23

HR

Službeni list Europske unije

51


32010R0297


L 090/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 297/2010

od 9. travnja 2010.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 272/2009 o dopunama zajedničkih osnovnih standarda o zaštiti civilnog zračnog prometa

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 300/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o zajedničkim pravilima u području zaštite civilnog zračnog prometa i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2320/2002 (1), a posebno njezin članak 4. stavak 2.,

budući da:

(1)

Trebalo bi donijeti opće mjere kojima se dopunjuju zajednički osnovni standardi za zaštitu civilnog zračnog prometa u području zaštitnog pregleda, kontrole pristupa i drugih zaštitnih kontrola, kao i u području zabranjenih predmeta, priznavanja jednakovrijednosti u trećim zemljama, zapošljavanja osoblja, osposobljavanja, posebnih zaštitnih postupaka i izuzeća od zaštitnih kontrola.

(2)

Ove su opće mjere potrebne za postizanje zajedničke razine zaštite zračnog prometa unutar Europske unije kako bi se putnici zaštitili od djela nezakonitog ometanja. Glavni olakšavajući element koji nudi zakonodavstvo EU-a je model „one-stop security”. Stoga je usklađivanje metoda pregleda bitno za održavanje modela „one-stop security” unutar EU-a, uključujući kontrolu tekućina, raspršivača i gelova, a da se pri tom ne naruše prednosti jedinstvenog zrakoplovnog tržišta za građane EU-a.

(3)

U dijelu A.3 Priloga Uredbi Komisije (EZ) br. 272/2009 od 2. travnja 2009. o dopunjavanju zajedničkih osnovnih standarda zaštite civilnog zračnog prometa utvrđenih u Prilogu Uredbi (EZ) br. 300/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (2), navode se metode zaštitnih pregleda dopuštene za prtljagu, teret i poštu koji se ukrcavaju u prtljažni prostor zrakoplova. Povremeno se moraju donositi odredbe o dodatnim metodama zaštitnih pregleda koje se pokažu učinkovitima za pregled nekih vrsta tereta te se mora osigurati pravna osnova za razvoj detaljnih provedbenih mjera. Oprema za otkrivanje metala smatra se učinkovitom metodom zaštitnog pregleda za neke vrste tereta.

(4)

Uredba (EZ) br. 272/2009 ne predviđa da se tekućine, raspršivači i gelovi moraju smatrati kategorijom predmeta čije se unošenje u zaštitno ograničeno područje i u zrakoplov može zabraniti. Umjesto toga, Uredbom (EZ) br. 272/2009 zahtijeva se da se u zračnim lukama EU-a uvedu metode i tehnologije za otkrivanje tekućih eksploziva što je prije moguće, ali najkasnije 29. travnja 2010.

(5)

Sada je trenutak da se prekinu ograničenja za tekućine, raspršivače i gelove, te da se postupno prijeđe sa zabrane većine tekućina, na upotrebu sustava zaštitnog pregleda za otkrivanje tekućih eksploziva. Stoga su potrebni prijelazni dogovori za razdoblje nakon travnja 2010. kako bi se postupno uvele metode i tehnologije otkrivanja u svim zračnim lukama EU-a, bez ugrožavanja zaštite zračnog prometa. Tijela kaznenog progona čiji je cilj sprečavanje mogućih terorističkih prijetnji u budućnosti, zahtijevaju upotrebu učinkovitog mehanizma dok se u zračnim lukama ne bude mogla instalirati pouzdana oprema za otkrivanje. Stoga je potreban novi pristup. To se mora postići do 29. travnja 2013., datuma do kojeg sve zračne luke moraju imati mogućnost zaštitnog pregleda tekućina, raspršivača i gelova.

(6)

Međutim, ovim se pristupom ne sprečava da zračne luke ranije uvedu i koriste takvu opremu, pod uvjetom da ona ispunjava standarde utvrđene u provedbenom zakonodavstvu koje je donijela Komisija. Na taj bi način zračne luke mogle olakšati odlazećim putnicima nošenje tekućina, raspršivača i gelova, tako da, na primjer, na jednom prolazu za zaštitni pregled uvedu opremu za zaštitni pregled kojom se otkrivaju tekući eksplozivi. Osim toga, neke zračne luke mogu odlučiti da naprednu opremu instaliraju ranije.

(7)

Uvažavajući potrebu za fleksibilnošću načina provođenja zaštitnih mjera u zračnim lukama, zajednički osnovni standardi za zaštitu civilnog zračnog prometa ostaju strogo neutralni što se tiče tehnologije. Države članice i zračne luke mogu iz popisa raspoloživih mogućnosti navedenih u Uredbi (EZ) br. 272/2009, koja se ovime izmjenjuje, odabrati tehnologije koje će se uvesti i najučinkovitije upotrebljavati u zračnim lukama.

(8)

Korištenje opreme za zaštitni pregled kojom se mogu otkriti tekući eksplozivi zahtijeva od zračnih luka ili drugih subjekata odgovornih za zaštitu zračnog prometa da nabave i uvedu opremu koja je dokazano u skladu s tehničkim standardima donesenim u skladu s člankom 4. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 300/2008. Države članice se moraju pobrinuti da se ispune svi regulatorni zahtjevi kako bi se takva oprema mogla uvesti pravovremeno u smislu ispunjavanja rokova iz ove Uredbe.

(9)

Tijekom prijelaznog razdoblja, putnici moraju biti jasno obaviješteni o zračnim lukama EU-a na kojima se provodi zaštitni pregled tekućina. Zračne luke i zračni prijevoznici moraju surađivati kako bi se osiguralo da oduzimanje tekućina, raspršivača i gelova ostane posljednja mjera.

(10)

Opće mjere predviđene Uredbom (EZ) br. 272/2009 treba proširiti kako bi se uvela pravila kojima se za zaštitni pregled predane prtljage, tereta i pošte dopušta, kada je primjereno, upotreba opreme za otkrivanje metala te kako bi se odobrili postupni dogovori za unošenje tekućina, raspršivača i gelova u zaštitno ograničeno područje ili u zrakoplov tijekom ograničenog vremenskog razdoblja, tako da se ne ugroze standardi zaštite.

(11)

Uredbu (EZ) br. 272/2009 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(12)

Razvoji tehnološke ili regulatorne prirode na razini EU-a i na međunarodnoj razini mogu utjecati na datume utvrđene u ovoj Uredbi. Kada je primjereno, Komisija može dati prijedlog za reviziju, posebno uvažavajući operabilnost opreme i olakšice za putnike.

(13)

Uredba (EZ) br. 300/2008 primjenjuje se u cijelosti od datuma navedenog u provedbenim pravilima donesenim u skladu s postupkom iz članka 4. stavka 2. i članka 4. stavka 3. te Uredbe, ali najkasnije do 29. travnja 2010. Ova se Uredba stoga mora početi primjenjivati od 29. travnja 2010. zajedno s Uredbom (EZ) br. 300/2008 i njezinim dopunjujućim i provedbenim aktima.

(14)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za zaštitu civilnog zračnog prometa, uspostavljenog člankom 19. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 300/2008,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Uredbi (EZ) br. 272/2009 izmjenjuje se kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 29. travnja 2010.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. travnja 2010.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 97, 9.4.2008., str. 72.

(2)  SL L 91, 3.4.2009., str. 7.


PRILOG

Prilog Uredbi (EZ) br. 272/2009 mijenja se kako slijedi:

1.

U dijelu A.3, točke (f) i (g) zamjenjuju se sljedećim:

„(f)

oprema za otkrivanje tragova eksploziva (ETD);

(g)

simulacijska komora; i

(h)

oprema za otkrivanje metala.”

2.

Nakon dijela B, dodaje se sljedeći dio B1:

„DIO B1.

Tekućine, raspršivači i gelovi

Dopušta se unošenje tekućina, gelova i raspršivača u zaštitno ograničena područja i u zrakoplov, pod uvjetom da su zaštitno pregledani ili izuzeti od pregleda u skladu sa zahtjevima provedbenih pravila donesenih u skladu s člankom 4. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 300/2008.

1.

Do 29. travnja 2011. dopušta se unošenje tekućina, gelova i raspršivača, kupljenih u zračnoj luci treće zemlje ili u zrakoplovu zračnog prijevoznika koji nije iz Zajednice, u zaštitno ograničena područja i u zrakoplov, pod uvjetom da je tekućina zapakirana u vrećicu koja je u skladu s preporučenim smjernicama za zaštitne kontrole Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva i da vrećica predstavlja zadovoljavajući dokaz da je kupovina obavljena unutar prethodnih trideset šest sati u štićenom području zračne luke ili u zrakoplovu. Oni se zaštitno pregledavaju u skladu sa zahtjevima provedbenih pravila donesenih u skladu s člankom 4. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 300/2008.

2.

Do 29. travnja 2013. u svim će se zračnim lukama pregledavati tekućine, raspršivači i gelovi u skladu sa zahtjevima provedbenih pravila donesenih u skladu s člankom 4. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 300/2008.

3.

Kako bi se ispunili rokovi iz stavaka 1. i 2., države članice osiguravaju postojanje svih regulatornih uvjeta koji omogućavaju pravovremeno uvođenje opreme za zaštitni pregled tekućina, koja je u skladu sa zahtjevima provedbenih pravila donesenih u skladu s člankom 4. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 300/2008.

Putnici se jasno obavješćuju o tome u kojim zračnim lukama EU-a im se dopušta unošenje tekućina, raspršivača i gelova u zaštitno ograničeno područje i u zrakoplov, te o svim uvjetima u vezi s tim.”


Top