Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0115

Uredba Komisije (EU) br. 115/2010 od 9. veljače 2010. o utvrđivanju uvjeta za korištenje aktivnog aluminijevog oksida za uklanjanje fluorida iz prirodnih mineralnih voda i izvorskih voda Tekst značajan za EGP

OJ L 37, 10.2.2010, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 241 - 243

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/115/oj

13/Sv. 038

HR

Službeni list Europske unije

241


32010R0115


L 037/13

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

09.02.2010.


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 115/2010

od 9. veljače 2010.

o utvrđivanju uvjeta za korištenje aktivnog aluminijevog oksida za uklanjanje fluorida iz prirodnih mineralnih voda i izvorskih voda

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2009/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. (1) o iskorištavanju i stavljanju na tržište prirodnih mineralnih voda, a posebno njezin članak 4. stavak 1. točku (c) i članak 12. stavak (d),

uzimajući u obzir mišljenje Europske agencije za sigurnost hrane,

budući da:

(1)

Direktivom Komisije 2003/40/EZ od 16. svibnja 2003. o određivanju popisa, dopuštenih količina i zahtjeva za deklariranje sastojaka prirodnih mineralnih voda i uvjeta za korištenje zraka obogaćenog ozonom u obradi prirodnih mineralnih voda i izvorskih voda (2) utvrđuje se najveća dopuštena količina fluorida u prirodnim mineralnim vodama. U pogledu izvorske vode, takva granična vrijednost je utvrđena Direktivom Vijeća 98/83/EZ od 3. studenoga 1998. o kakvoći vode namijenjene za ljudsku potrošnju (3).

(2)

Kako bi se subjektima omogućilo da se usklade s tim direktivama, potrebno je odobriti postupak za uklanjanje fluorida iz prirodnih mineralnih voda i izvorskih voda korištenjem aktivnog aluminijevog oksida (dalje u tekstu „postupak uklanjanja fluorida”).

(3)

Postupkom uklanjanja fluorida ne smiju se obrađenoj vodi dodavati rezidue u koncentracijama koje bi mogle predstavljati opasnost za javno zdravlje.

(4)

O postupku uklanjanja fluorida treba obavijestiti nadležna tijela kako bi se omogućilo tim tijelima da provode kontrole potrebne za osiguravanje ispravne primjene postupka.

(5)

Korištenje postupka uklanjanja fluorida treba biti naznačeno na deklaraciji obrađene vode.

(6)

Mjere utvrđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja, a nije im se usprotivio niti Europski parlament niti Vijeće,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Odobrava se obrada prirodnih mineralnih voda i izvorskih voda aktivnim aluminijevim oksidom u svrhu uklanjanja fluorida (dalje u tekstu „postupak uklanjanja fluorida”).

Prirodne mineralne vode i izvorske vode se dalje u tekstu skupno nazivaju „vodama”.

2.   Postupak uklanjanja fluorida provodi se u skladu s tehničkim zahtjevima utvrđenim u Prilogu.

Članak 2.

Ispuštanje rezidua u vodu kao posljedica postupka uklanjanja fluorida treba biti što je moguće manje, koliko je to tehnički izvedivo u skladu s najboljim praksama, i ne smije predstavljati opasnost za javno zdravlje. Kako bi se to osiguralo, subjekt mora provoditi i pratiti ključne faze postupka utvrđene u Prilogu.

Članak 3.

1.   O primjeni postupka uklanjanja fluorida nadležna tijela moraju biti obaviještena najmanje tri mjeseca unaprijed.

2.   Uz obavijest subjekt mora nadležnim tijelima dostaviti odgovarajuće informacije, dokumentaciju i analitičke rezultate vezane za postupak koji dokazuju njegovu sukladnost s Prilogom.

Članak 4.

Deklaracija na vodi koja je bila podvrgnuta postupku uklanjanja fluorida mora uključivati, neposredno pored izjave o analitičkom sastavu, navod „voda podvrgnuta odobrenoj adsorpcijskoj tehnici”.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Proizvodi stavljeni na tržište do 10. kolovoza 2010. koji nisu sukladni s člankom 4. mogu se prodavati do 10. kolovoza 2011.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. veljače 2010.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 164, 1.9.2009., str. 45.

(2)  SL L 126, 20.5.2003., str. 34.

(3)  SL L 330, 21.7.1998., str. 32.


PRILOG

Tehnički zahtjevi za korištenje aktivnog aluminijevog oksida za uklanjanje fluorida iz prirodnih mineralnih voda i izvorskih voda

Sljedeće ključne faze postupka moraju se na odgovarajući način provoditi i pratiti:

1.

Prije korištenja aktivnog aluminijevog oksida za obradu vode, on se mora podvrgnuti postupku inicijalizacije koji uključuje korištenje kiselih ili lužnatih kemikalija za uklanjanje svih rezidua a zatim se ispire radi uklanjanja sitnih čestica.

2.

U razdoblju od jednog to četiri tjedna, ovisno o sastavu i protoku vode, mora se provesti postupak regeneracije. On uključuje primjenu odgovarajućih kemikalija radi uklanjanja apsorbiranih iona u svrhu vraćanja apsorpcijske sposobnosti aktivnog aluminijevog oksida te radi uklanjanja eventualno formiranih biofilmova. Ovaj postupak se provodi u sljedeće tri faze:

obrada natrijevim hidroksidom radi uklanjanja fluorida i njihova zamjena hidroksidnim ionima,

obrada kiselinom radi uklanjanja preostalog natrijevog hidroksida i aktivacije medija,

ispiranje vodom za piće ili demineraliziranom vodom i kondicioniranje vodom kao zadnji korak kako bi se osiguralo da filter nema utjecaj na ukupni mineralni sastav obrađene vode.

3.

Kemikalije i reagensi koji se koriste za postupke inicijalizacije i regeneracije moraju biti u skladu s odgovarajućim europskim normama (1) ili primjenjivim nacionalnim normama koje se odnose na čistoću kemijskih reagensa koji se koriste za obradu vode za ljudsku potrošnju.

4.

Aktivni aluminijev oksid mora biti sukladan europskoj normi za ispitivanje ispiranja (EN 12902) (2) kako bi se osiguralo da se u vodu ne ispuštaju rezidue što bi rezultiralo koncentracijama koje premašuju granice utvrđene u Direktivi 2003/40/EZ ili, ako granice nisu utvrđene u toj Direktivi, granice utvrđene u Direktivi 98/83/EZ ili u primjenjivom nacionalnom zakonodavstvu. Ukupna količina aluminijevih iona u obrađenoj vodi, kao rezultat otpuštanja aluminija, glavnog sastojka aktivnog aluminijevog oksida, ne smije biti veća od 200 μ/l, kako je utvrđeno u Direktivi 98/83/EZ. Ta količina se mora redovito provjeravati u skladu s Direktivom Vijeća.

5.

Faze postupka podliježu dobrim proizvođačkim praksama i HACCP načelima utvrđenim u Uredbi (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o higijeni hrane (3).

6.

Subjekt mora uspostaviti program praćenja kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje svih faza postupka, posebno u pogledu održavanja bitnih karakteristika vode i njenog sadržaja fluorida.


(1)  Europska norma koju je razvio Europski odbor za normizaciju (CEN).

(2)  Europska norma EN 12902 (2004): Proizvodi koji se koriste za obradu vode za ljudsku potrošnju. Anorganski nosači i materijali za filtriranje.

(3)  SL L 139, 30.4.2004., str. 1.


Top