Help Print this page 

Document 32010L0061

Title and reference
Direktiva Komisije 2010/61/EU od 2. rujna 2010. o prvoj prilagodbi znanstvenom i tehničkom napretku Priloga Direktivi 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o kopnenom prijevozu opasnih tvari Tekst značajan za EGP
  • In force
OJ L 233, 3.9.2010, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 74 - 75

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/61/oj
Multilingual display
Text

07/Sv. 23

HR

Službeni list Europske unije

74


32010L0061


L 233/27

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


DIREKTIVA KOMISIJE 2010/61/EU

od 2. rujna 2010.

o prvoj prilagodbi znanstvenom i tehničkom napretku Priloga Direktivi 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o kopnenom prijevozu opasnih tvari

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o kopnenom prijevozu opasnih tvari (1), a posebno njezin članak 8. stavak 1.,

budući da:

(1)

Prilog I. odjeljak I.1., Prilog II. odjeljak II.1. i Prilog III. odjeljak III.1. Direktivi 2008/68/EZ odnose se na odredbe navedene u međunarodnim sporazumima o kopnenom prijevozu opasnih tvari cestom, željeznicom i unutarnjim plovnim putovima, kako je određeno u članku 2. te Direktive.

(2)

Odredbe tih međunarodnih sporazuma ažuriraju se svake dvije godine. Stoga se izmijenjene verzije tih sporazuma primjenjuju od 1. siječnja 2011., uz prijelazno razdoblje do 30. lipnja 2011.

(3)

Prilog I. odjeljak I.1., Prilog II. odjeljak II.1. i Prilog III. odjeljak III.1. Direktivi 2008/68/EZ treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(4)

Mjere predviđene ovom Direktivom u skladu su s mišljenjem Odbora za unutarnji prijevoz opasnih tvari,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Izmjene Direktive 2008/68/EZ

Prilozi Direktivi 2008/68/EZ mijenjaju se kako slijedi:

1.

U Prilogu I., odjeljak I.1. zamjenjuje se sljedećim:

„I.1.   ADR

Prilozi A i B ADR-u, primjenjuju se s učinkom od 1. siječnja 2011., pri čemu se ugovorna strana prema potrebi zamjenjuje s ‚država članica’.”

2.

U Prilogu II., odjeljak II.1. zamjenjuje se sljedećim:

„II.1.   RID

Prilog RDI-u, iz Dodatka C COTIF-u, koji se primjenjuje s učinkom od 1. siječnja 2011., pri čemu se ‚država ugovornica RID-a’ prema potrebi zamjenjuje s ‚država članica’.”

3.

U Prilogu III., odjeljak II.1. zamjenjuje se sljedećim:

„III.1.   ADN

Uredbe priložene ADN-u, primjenjuju se s učinkom od 1. siječnja 2011., kao i članak 3. točka (f), članak 3. točka (h), članak 8. stavak l., članak 8. stavak 3. ADN-a, pri čemu se ‚ugovorna strana’ prema potrebi zamjenjuje s ‚država članica’.”

Članak 2.

Prenošenje

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 30. lipnja 2011. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba i korelacijsku tablicu između tih odredaba i ove Direktive.

Kada države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. rujna 2010.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 260, 30.9.2008., str. 13.


Top