Help Print this page 

Document 32010D0640

Title and reference
2010/640/EU: Odluka Komisije od 21. listopada 2010. o izmjeni odluka 2006/920/EZ i 2008/231/EZ o tehničkim specifikacijama za interoperabilnost operativnog podsustava „Odvijanje i upravljanje prometom” transeuropskog konvencionalnog željezničkog sustava i transeuropskog željezničkog sustava velikih brzina (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 7179) Tekst značajan za EGP
OJ L 280, 26.10.2010, p. 29–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 263 - 292

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/640/oj
Multilingual display
Text

13/Sv. 038

HR

Službeni list Europske unije

263


32010D0640


L 280/29

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

21.10.2010.


ODLUKA KOMISIJE

od 21. listopada 2010.

o izmjeni odluka 2006/920/EZ i 2008/231/EZ o tehničkim specifikacijama za interoperabilnost operativnog podsustava „Odvijanje i upravljanje prometom” transeuropskog konvencionalnog željezničkog sustava i transeuropskog željezničkog sustava velikih brzina

(priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 7179)

(Tekst značajan za EGP)

(2010/640/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o interoperabilnosti željezničkog sustava unutar Zajednice (1), a posebno njezin članak 6. stavak 1.,

uzimajući u obzir preporuke Europske agencije za željeznice od 17. srpnja 2009. o dosljednim pravilima Europskog sustava upravljanja željezničkim prometom (ERTMS-a) u TSI-jevima za prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav, te za podsustav odvijanje i upravljanje prometom (ERA/REC/2009-02/INT), o izmijenjenom Prilogu P TSI-jeva za podsustav odvijanje i upravljanje prometom za željeznice velikih brzina i za konvencionalne željeznice (ERA/REC/2009-03/INT), o izmijenjenom Prilogu T TSI-jeva za podsustav odvijanje i upravljanje prometom za konvencionalne željeznice (ERA/REC/2009-04/INT) i o izmjeni s ciljem usklađivanja Direktive 2007/59/EZ i TSI-jeva za podsustav odvijanje i upravljanje prometom u pogledu odredbi o stručnoj sposobnosti strojovođa (ERA/REC/2009-05/INT),

budući da:

(1)

U članku 12. Uredbe (EZ) br. 881/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (2) zahtijeva se od Europske agencije za željeznice (dalje u tekstu „Agencija”) da osigura prilagodbu tehničkih specifikacija za interoperabilnost (dalje u tekstu „TSI-jevi”) tehničkom napretku i tržišnim kretanjima kao i društvenim potrebama te da Komisiji predlaže izmjene TSI-jeva koje smatra potrebnim.

(2)

Odlukom C(2007) 3371 od 13. srpnja 2007. Komisija je Agenciji dala okvirnu ovlast za obavljanje određenih aktivnosti u skladu s Direktivom Vijeća 96/48/EZ od 23. srpnja 1996. o interoperabilnosti transeuropskog željezničkog sustava velikih brzina (3) i Direktivom 2001/16/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2001. o interoperabilnosti transeuropskog konvencionalnog željezničkog sustava (4). Sukladno uvjetima te okvirne ovlasti, od Agencije je zatraženo da obavi izmjene TSI-ja za podsustav odvijanje i upravljanje prometom za konvencionalne željeznice, koji je donesen Odlukom Komisije 2006/920/EZ (5) i izmijenjenog TSI-ja za podsustav odvijanje i upravljanje prometom za željeznice velikih brzina, koji je donesen Odlukom Komisije 2008/231/EZ (6), te da dostavi tehnička mišljenja o kritičnim greškama i objavi popis manjih utvrđenih grešaka.

(3)

Europski sustav upravljanja i nadzora vlakova (dalje u tekstu „ETCS”) i Globalni sustav pokretnih komunikacija za željeznički promet (dalje u tekstu „GSM-R”) smatraju se važnim sredstvima na putu k usklađenom transeuropskom željezničkom sustavu. Stoga treba, što je prije moguće, uskladiti pravila za te sustave. Temeljem toga načela, u TSI-jevima se utvrđuju specifikacije za ETCS i GSM-R.

(4)

Usklađenost i nedvosmislenost zahtjeva utvrđenih u TSI-jevima od presudne su važnosti. To znači i da se različiti TSI-jevi ne smiju odnositi na tehničke zahtjeve u različitim fazama razvoja. Prema tome, svi bi se TSI-jevi trebali odnositi na jednake tehničke specifikacije.

(5)

Kako bi se uskladila relevantna pravila u TSI-jevima za transeuropski konvencionalni željeznički sustav i transeuropski željeznički sustav velikih brzina, na mrežnoj stranici Agencije potrebno je objaviti pravila o operativnim aspektima u obliku tehničkog dokumenta.

(6)

TSI-jevi za podsustav odvijanje i upravljanje prometom za konvencionalne željeznice trebali bi sadržavati jednaka upućivanja kao i izmijenjeni TSI-jevi za podsustav odvijanje i upravljanje prometom za željeznice velikih brzina.

(7)

Tehnički dokument „Prilog A TSI-ja podsustava odvijanje i upravljanje prometom (OPE)” potrebno je izmijeniti u skladu s „Procesom upravljanja i kontrole izmjena (Change Control and Management process, CCM)”, koji se primjenjuje prilikom potvrđivanja tehničkih specifikacija ERTMS-a.

(8)

Sukladno članku 32. stavku 1. Direktive 2008/57/EZ, svakom se vozilu prilikom davanja prvog odobrenja za uporabu vozila mora dodijeliti Europski broj vozila (EVN). Sukladno Odluci Komisije 2007/756/EZ od 9. studenoga 2007. o donošenju zajedničke specifikacije nacionalnog registra vozila u skladu s člankom 14. stavcima 4. i 5. direktiva 96/48/EZ i 2001/16/EZ (7), EVN se upisuje u nacionalni registar vozila, koji vodi i ažurira nacionalno tijelo određeno od strane dotične države članice.

(9)

Zahtjeve u vezi s identifikacijom vozila određene u Prilogu P TSI-ja za podsustav odvijanje i upravljanje prometom (za željeznice velikih brzina i za konvencionalne željeznice) potrebno je izmijeniti, uzimajući također u obzir razvoj pravnog okvira Direktiva 2008/57/EZ i Odluka 2007/756/EZ. Budući da je određeni broj tehničkih oznaka zbog tehničkog napretka podložan stalnim izmjenama, Agenciju bi trebalo zadužiti da takve popise tehničkih oznaka objavljuje i ažurira.

(10)

Zahtjevi u vezi s učinkovitošću kočnica otvorena su stavka u TSI-jima za podsustav odvijanje i upravljanje prometom za konvencionalne željeznice. Potrebno je uskladiti operativne aspekte učinkovitosti kočnica.

(11)

Zahtjevi u vezi sa stručnom osposobljenosti, fizičkom i psihološkom spremom strojovođa utvrđeni su u Direktivi 2007/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (8). Kako bi se izbjegla preklapanja i ponavljanja, TSI-jevi za podsustav odvijanje i upravljanje prometom ne bi trebali uključivati takve zahtjeve.

(12)

Odluke 2006/920/EZ i 2008/231/EZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(13)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog u skladu s člankom 29. stavkom 1. Direktive 2008/57/EZ,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Izmjena Odluke 2006/920/EZ

Odluka 2006/920/EZ mijenja se kako slijedi:

(a)

umeću su sljedeći članci 1.a i 1.b:

„Članak 1.a

Upravljanje tehničkim oznakama

1.   Europska agencija za željeznice (ERA) objavljuje na svojoj mrežnoj stranici popise tehničkih oznaka iz Priloga P.9, P.10, P.11, P.12 i P.13.

2.   ERA ažurira popise oznaka iz stavka 1. i obavješćuje Komisiju o njihovim izmjenama. Komisija obavješćuje države članice o izmjeni tih tehničkih oznaka putem Odbora osnovanog na temelju članka 29. Direktive 2008/57/EZ.

Članak 1.b

Do 31. prosinca 2013. Europski broj vozila (EVN) može se promijeniti putem nove registracije vozila i povlačenja prve registracije ako se vozilo proda ili daje u najam u neprekidnom razdoblju duljem od 6 mjeseci i ako su sve tehničke značajke na temelju kojih je vozilu izdano odobrenje za uporabu ostale neizmijenjene.

Ako se takva nova registracija odnosi na državu članicu koja je različita od države članice prve registracije, registracijski subjekt nadležan za novu registraciju može zatražiti presliku dokumentacije koja se odnosi na prethodnu registraciju.

Takva promjena EVN-a ne dovodi u pitanje primjenu članaka od 21. do 26. Direktive 2008/57/EZ gdje se oni odnose na postupke odobrenja.

Administrativne troškove koji nastaju zbog promjene EVN-a snosi podnositelj zahtjeva za promjenom EVN-a.”;

(b)

Prilozi se izmjenjuju kako je navedeno u Prilogu I.

Članak 2.

Izmjena Odluke 2008/231/EZ

Odluka 2008/231/EZ mijenja se kako slijedi:

(a)

umeću se sljedeći članci 1.a i 1.b:

„Članak 1.a

Upravljanje tehničkim oznakama

1.   Europska agencija za željeznice (ERA) objavljuje na svojoj mrežnoj stranici popise tehničkih oznaka iz Priloga P.9, P.10, P.11, P.12 i P.13.

2.   ERA ažurira popise oznaka iz stavka 1. i obavješćuje Komisiju o njihovim izmjenama. Komisija obavješćuje države članice o izmjeni tih tehničkih oznaka putem Odbora osnovanog na temelju članka 29. Direktive 2008/57/EZ.

Članak 1.b

Do 31. prosinca 2013. Europski broj vozila (EVN) može se promijeniti putem nove registracije vozila i povlačenja prve registracije ako se vozilo proda ili daje u najam u neprekidnom razdoblju duljem od 6 mjeseci i ako su sve tehničke značajke na temelju kojih je vozilu izdano odobrenje za uporabu ostale neizmijenjene.

Ako se takva nova registracija odnosi na državu članicu koja je različita od države članice prve registracije, registracijski subjekt nadležan za novu registraciju može zatražiti presliku dokumentacije koja se odnosi na prethodnu registraciju.

Takva promjena EVN-a ne dovodi u pitanje primjenu članaka od 21. do 26. Direktive 2008/57/EZ gdje se oni odnose na postupke odobrenja.

Administrativne troškove koji nastaju radi promjene EVN-a snosi podnositelj zahtjeva za promjenom EVN-a.”;

(b)

Prilozi se izmjenjuju kako je navedeno u Prilogu II.

Članak 3.

Ova se Odluka primjenjuje od 25. listopada 2010.

Međutim, točka 6. Priloga I. i točka 5. Priloga II. primjenjuju se od 1. siječnja 2014.

Članak 4.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. listopada 2010.

Za Komisiju

Siim KALLAS

Potpredsjednik


(1)  SL L 191, 18.7.2008., str. 1.

(2)  SL L 164, 30.4.2004., str. 1.

(3)  SL L 235, 17.9.1996., str. 6.

(4)  SL L 110, 20.4.2001., str. 1.

(5)  SL L 359, 18.12.2006., str. 1.

(6)  SL L 84, 26.3.2008., str. 1.

(7)  SL L 305, 23.11.2007., str. 30.

(8)  SL L 315, 3.12.2007., str. 51.


PRILOG I.

Prilozi Direktive 2006/920/EZ mijenjaju se kako slijedi:

(1)

Prilog se mijenja kako slijedi:

(a)

Odjeljak 2.2.1. zamjenjuje se sljedećim:

„2.2.1.   OSOBLJE I VLAKOVI

Odjeljci 4.6. i 4.7. primjenjuju se na prateće osoblje vlaka koje obavlja sigurnosno relevantne zadatke kod prelaska granice (granica) između država i kod rada izvan bilo koje lokacije, odnosno lokacija koje su označene kao ‚pogranično područje’ u Izvješću o mreži koje donosi upravitelj infrastrukture i koja su sadržana u njegovom rješenju o sigurnosti.

Odjeljak ‚4.6.2. Poznavanje jezika’ dodatno se primjenjuje na strojovođe, kako je određeno Prilogom VI. točkom 8. Direktive 2007/59/EZ.

Ako je aktivnost člana osoblja ograničena na rad samo do bilo kojih lokacija unutar ‚pograničnog područja’ kako je opisano u prvom stavku ovog odjeljka, smatrat će se da taj član osoblja pritom ne prelazi granicu.

Za osoblje koje obavlja sigurnosno relevantne zadatke pri otpremi vlakova i odobrenju vožnje vlakova, primjenjivat će se međusobno priznavanje stručnih kvalifikacija kao i zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta među državama članicama.

Za osoblje koje obavlja sigurnosno relevantne zadatke povezane s posljednjom pripremom vlaka prije njegovog planiranog prelaska granice (granica) kao i poslove izvan bilo koje lokacije ili lokacija unutar ‚pograničnih područja’ kako su opisani u prvom stavku ovog odjeljka, primjenjivat će se pododjeljak 4.6., uz međusobno priznavanje zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta među državama članicama. Ako sva vozila vlaka koja prelaze državnu granicu istu pređu samo do lokacije, odnosno lokacija unutar ‚pograničnog područja’ kako je opisano u prvom stavku ovog odjeljka, vlak se neće smatrati međunarodnim vlakom.

To se može sažeti u sljedećim tablicama:

Osoblje koje sudjeluje u prometu vlakova koji prelaze državne granice i nastavljaju vožnju izvan pograničnog područja

Zadatak

Stručne kvalifikacije

Zdravstveni zahtjevi

Pratnja vlaka

4.6.

4.7.

Odobrenje vožnje vlaka

Uzajamno priznavanje

Uzajamno priznavanje

Priprema vlaka

4.6.

Uzajamno priznavanje

Otprema vlaka

Uzajamno priznavanje

Uzajamno priznavanje


Osoblje koje sudjeluje u prometu vlakova koji ne prelaze državne granice ili ih prelaze samo do pograničnih područja

Zadatak

Stručne kvalifikacije

Zdravstveni zahtjevi

Pratnja vlaka

Uzajamno priznavanje

Uzajamno priznavanje

Odobrenje vožnje vlaka

Uzajamno priznavanje

Uzajamno priznavanje

Priprema vlaka

Uzajamno priznavanje

Uzajamno priznavanje

Otprema vlaka

Uzajamno priznavanje

Uzajamno priznavanje”

(b)

u odjeljku 2.2.2, četvrti se stavak zamjenjuje sljedećim:

„Nakon toga, u Prilogu A ovog TSI-ja sada su određena detaljna operativna pravila Europskog sustava upravljanja i nadzora vlakova (ETCS) i Globalnog sustava pokretnih komunikacija za željeznički promet (GSM-R).”;

(c)

odjeljak 4.2.2.6.2. zamjenjuje se sljedećim:

„4.2.2.6.2.   Učinkovitost kočnica

Upravitelj infrastrukture mora željezničkom prijevozniku dostaviti stvarne zahtjeve u pogledu učinkovitosti. Ti podaci prema potrebi uključuju uvjete za uporabu kočnih sustava koji bi mogli utjecati na infrastrukturu, kao što su magnetski i regeneracijski kočni sustavi, kao i kočni sustavi koji rade na principu vrtložnih struja.

Željeznički prijevoznik dužan je osigurati da vlak posjeduje dostatnu učinkovitost kočnica, tako što će predvidjeti pravila kočenja kojih se njegovo osoblje treba pridržavati.

Pravilima u vezi s učinkovitosti kočnica mora se upravljati u okviru Sustava za upravljanje sigurnosti željezničkog prijevoznika i upravitelja infrastrukture.

Daljnji su zahtjevi navedeni u Prilogu T.”;

(d)

odjeljak 4.3.2.6. zamjenjuje se sljedećim:

„4.3.2.6.    Uporaba opreme za posipanje pijeskom. Osnovni zahtjevi u vezi sa stručnim kvalifikacijama za vožnju vlaka

Postoji veza između Priloga B (odjeljak C1) ovog TSI-ja s jedne strane, i pododjeljka 4.2.11 (usklađenost s pružnim sustavima za detekciju vlaka) i točke 4.1 Dodatka 1. Priloga A (kako je navedeno u pododjeljku 4.3.1.10) TSI-ja za prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav za konvencionalne željeznice (CR CCS TSI), s druge strane, u vezi s upotrebom opreme za posipanje pijeskom.”;

(e)

odjeljak 4.3.3.11 zamjenjuje se sljedećim:

„4.3.3.11.   Sastav vlaka, Prilog L

Postoji veza između pododjeljka 4.2.2.5 i Priloga L ovog TSI-ja i pododjeljka 4.2.3.5 (uzdužne tlačne sile) TSI-ja za željeznička vozila za konvencionalne željeznice (CR RST) (teretni vagoni) u pogledu vožnje vlakova, postupanja s vlakovima i rasporeda vozila u vlaku.

Postojat će veza s budućim verzijama TSI-ja za željeznička vozila gdje se on bude odnosio na vučna vozila i putničke vagone.”;

(f)

posljednja rečenica u odjeljku 4.6.3.1 zamjenjuje se sljedećim:

„Osnovni zahtjevi u vezi sa stručnim kvalifikacijama za pojedine zadatke nalaze se u prilozima J i L.”;

(g)

točke C i D odjeljka 4.6.3.1 zamjenjuju se sljedećim:

„C   Prvotna ocjena

osnovni uvjeti,

program ocjenjivanja, uključujući praktičnu demonstraciju,

stručne kvalifikacije instruktora,

izdavanje potvrde o stručnoj osposobljenosti;

D   Zadržavanje stručne osposobljenosti

načela zadržavanja stručne osposobljenosti,

metode koje treba primjenjivati,

formalno utvrđivanje postupka zadržavanja stručne osposobljenosti,

postupak ocjenjivanja.”;

(h)

odjeljak 4.6.3.2.3.1 zamjenjuje se sljedećim:

„4.6.3.2.3.1.   Znanje o prugama

Željeznički prijevoznik mora odrediti postupak kojim posada vlaka stječe i obnavlja znanje o prugama na kojima se obavlja vožnja vlaka. Taj proces mora biti:

temeljen na informacijama o prugama koje je dostavio upravitelj infrastrukture, i

u skladu s procesom opisanim u pododjeljku 4.2.1 ovog TSI-ja.”;

(i)

odjeljak 4.7.5.4. briše se;

(j)

odjeljak 4.7.6. briše se;

(k)

odjeljak 7.2.3. zamjenjuje se sljedećim:

„7.3.2.   POPIS POSEBNIH SLUČAJEVA

Namjerno ostavljeno prazno”;

(2)

Prilog A1 i Prilog A2 zamjenjuju se sljedećim Prilogom A:

„PRILOG A

OPERATIVNA PRAVILA ERTMS-a/ETCS-a i ERTMS-a/GSM-R-a

Operativna pravila ERTMS-a/ETCS-a i ERTMS-a/GSM-R-a utvrđena su u Tehničkom dokumentu ‚Pravila i načela ETCS-a i GSM-R-a – verzija 1’ objavljenom na mrežnoj stranici ERA-e (www.era.europa.eu).”

(3)

u Prilogu G, tablica se mijenja kako slijedi:

(a)

kod parametra „Zdravstveni i sigurnosni uvjeti”, u stupcu „Elementi koje treba provjeriti za svaki parametar”, stavka „trudnoća (strojovođe)” briše se;

(b)

kod parametra „Zdravstveni i sigurnosni uvjeti” redak koji uključuje „Posebni zahtjevi za strojovođe: vid, zahtjevi u vezi sa sluhom/govorom, antropometrija” briše se, zajedno s uputom na odjeljak 4.7.6.;

(4)

Prilog H briše se;

(5)

u Prilogu N, posljednji redak tablice (4.7.6. – Posebni zahtjevi u vezi sa zadatkom vožnje vlaka) briše se;

(6)

prilozi P, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 i P13 zamjenjuju se sljedećim:

„PRILOG P

IDENTIFIKACIJA VOZILA

1.   Opće napomene

U ovom se Prilogu opisuje Europski broj vozila (European Vehicle Number, EVN) i s njim povezane oznake koje se na vidljiv način postavljaju na vozilo radi njegove jedinstvene i trajne identifikacije tijekom prometovanja. U njemu se ne opisuju ostali brojevi ili oznake koje se trajno ugraviraju ili pričvršćuju na postolje ili osnovne sastavne dijelove vozila tijekom njegove izrade.

2.   Europski broj vozila i povezane kratice

Svakom željezničkom vozilu dodjeljuje se broj koji se sastoji od 12 znamenki (nazvan Europski broj vozila (EVN)) sa sljedećom strukturom:

Skupina željezničkih vozila

Sposobnost interoperabilnosti i tip vozila

[2 znamenke]

Zemlja u kojoj je vozilo registrirano

[2 znamenke]

Tehničke značajke

[4 znamenke]

Serijski broj

[3 znamenke]

Kontrolna znamenka

[1 znamenka]

Teretni vagoni

od 00 do 09

od 10 do 19

od 20 do 29

od 30 do 39

od 40 do 49

od 80 do 89

[detalji se nalaze u Prilogu P.6]

od 01 do 99

[detalji se nalaze u Prilogu P.4]

od 0000 do 9999

[detalji se nalaze u Prilogu P.9]

od 000 do 999

od 0 do 9

[detalji se nalaze u Prilogu P.3]

Vučeni putnički vagoni

od 50 do 59

od 60 do 69

od 70 do 79

[detalji se nalaze u Prilogu P.7]

od 0000 do 9999

[detalji se nalaze u Prilogu P.10]

od 000 do 999

Vučna vozila i jedinice u kompoziciji vlaka u stalnom ili unaprijed određenom sastavu

od 90 do 99

[detalji se nalaze u Prilogu P.8]

0000000 do 8999999

[značenje ovih brojki konačno određuju države članice dvostranim ili višestranim sporazumima]

Posebna vozila

od 9000 do 9999

[detalji se nalaze u Prilogu P.11]

od 000 do 999

U određenoj zemlji, 7 znamenki tehničkih značajki i serijski broj dovoljni su za jednoznačnu identifikaciju vozila unutar skupina vučenih putničkih vagona i posebnih vozila (1).

Abecedne oznake nadopunjuju taj broj:

(a)

oznake vezane za interoperabilnost (detalji se nalaze u Prilogu P.5);

(b)

kratica za zemlju u kojoj je vozilo registrirano (detalji se nalaze u Prilogu P.4);

(c)

oznaka posjednika vozila (detalji se nalaze u Prilogu P.1);

(d)

kratice za tehničke značajke (detalji se nalaze u Prilogu P.12 za teretne vagone; Prilogu P.13 za vučene putničke vagone).

3.   Dodjela broja

Europski broj vozila mora se dodijeliti u skladu s pravilima utvrđenim u Odluci Komisije 2007/756/EZ od 9. listopada 2007. o donošenju zajedničke specifikacije nacionalnog registra vozila u skladu s člankom 14. stavcima 4. i 5. direktiva 96/48/EZ i 2001/16/EZ.

Europski broj vozila mora se promijeniti onda kada zbog tehničkih preinaka vozila taj broj prestane odražavati sposobnost interoperabilnosti ili tehničke značajke sukladno ovom Prilogu. Zbog takvih tehničkih preinaka može se zahtijevati novo odobrenje za uporabu u skladu s člancima od 20. do 25. Direktive o interoperabilnosti 2008/57/EZ.

PRILOG P.1

OZNAKA POSJEDNIKA VOZILA

1.   Definicija oznake posjednika vozila (VKM)

Oznaka posjednika vozila (Vehicle Keeper Marking, VKM) je abecedna oznaka koja se sastoji od 2 do 5 slova (2 4 5 9). Oznaka posjednika vozila ispisuje se na svakom željezničkom vozilu, blizu Europskog broja vozila. Oznaka posjednika vozila identificira posjednika vozila koji je unesen u Nacionalni registar vozila.

Oznaka posjednika vozila je jedinstvena i valjana je u svim zemljama koje su obuhvaćene ovim TSI-jem kao i u svim zemljama koje sklope sporazum koji podrazumijeva primjenu sustava brojčanog označavanja vozila i oznake posjednika vozila kako su opisani u ovom TSI-ju.

2.   Oblik oznake posjednika vozila

Oznaka posjednika vozila je prikaz punog imena ili kratice posjednika vozila, po mogućnosti u prepoznatljivoj izvedbi. Može se upotrijebiti svih 26 slova latinske abecede. Slova u oznaci posjednika vozila ispisuju se velikim tiskanim slovima. Slova koja ne stoje za prva slova riječi u imenu posjednika vozila mogu se pisati malim slovom. Prilikom provjere jedinstvenosti, slova pisana malim slovima smatrat će se pisanim velikim tiskanim slovima.

Slova mogu sadržavati dijakritičke znakove (3 6 10). Dijakritički znakovi koji se koriste na tim slovima zanemaruju se prilikom provjere jedinstvenosti.

Na vozilima posjednika s prebivalištem u zemlji u kojoj se ne upotrebljava latinska abeceda, iza oznake posjednika vozila može stajati prijevod oznake posjednika vozila na abecedu te zemlje, odvojen kosom crtom (‚/’). Za potrebe obrade podataka, ta se prevedena oznaka posjednika vozila zanemaruje.

3.   Odredbe o dodjeli oznake posjednika vozila

Posjedniku vozila može se dati više od jedne oznake posjednika vozila u slučaju:

kada posjednik vozila ima formalno ime u više od jednog jezika,

kada posjednik vozila ima valjane razloge za razlikovanje pojedinih voznih parkova u svojoj organizaciji.

Jedna se oznaka posjednika vozila može dodijeliti skupini društava:

koja pripadaju istoj poduzetničkoj strukturi (npr. holding),

koja pripadaju istoj poduzetničkoj strukturi koja je imenovala i ovlastila jednu organizaciju unutar te strukture da u svim pitanjima djeluje u ime svih drugih,

koja je ovlastila zasebnu, jedinstvenu pravnu osobu da u svim pitanjima djeluje u njihovo ime, u kom je slučaju pravna osoba posjednik.

4.   Registar oznaka posjednika vozila i postupak dodjele

Registar oznaka posjednika vozila je javan i ažurira se u realnom vremenu.

Zahtjev za oznaku posjednika vozila podnosi se nadležnom državnom tijelu podnositelja zahtjeva i prosljeđuje se ERA-i. Oznaka posjednika vozila može se upotrebljavati samo nakon što ju je ERA objavila.

Posjednik oznake posjednika vozila mora obavijestiti nadležno državno tijelo kada prestane upotrebljavati oznaku posjednika vozila, a nadležno državno tijelo tu informaciju prosljeđuje ERA-i. Oznaka posjednika vozila tada se opoziva, nakon što posjednik dokaže da su oznake na svim predmetnim vozilima izmijenjene. Oznaku nije moguće ponovno izdavati sljedećih 10 godina, osim ako se ponovno izdaje izvornom posjedniku ili, na njegov zahtjev, drugom posjedniku.

Oznaka posjednika vozila može se prenijeti na drugog posjednika koji je pravni slijednik izvornog posjednika. Oznaka posjednika vozila ostaje na snazi i onda kada posjednik oznake posjednika vozila svoje ime promijeni tako da ono više nema sličnosti s oznakom posjednika vozila.

PRILOG P.2

ISPISIVANJE BROJA I POVEZANIH ABECEDNIH OZNAKA NA SANDUKU VOZILA

1.   Opće odredbe za vanjsko označivanje

Velika tiskana slova i brojevi koji čine natpis oznake moraju biti visine najmanje 80 mm i moraju biti izvedeni u fontu Sans-serif vrhunske kvalitete koja se koristi u korespondenciji. Manja visina dopuštena je samo tamo gdje se oznaka ne može postaviti nigdje drugdje osim na glavni okvir vozila.

Oznaka se postavlja najviše 2 metra iznad gornjeg ruba tračnica.

2.   Teretni vagoni

Oznaka se ispisuje na sanduk vagona na sljedeći način:

23.

TEN

 

80.

D-RFC

 

7369

 

553-4

Zcs

 

 

31

TEN

 

80

D-DB

 

0619

 

235-2

Tanoos

 

 

33

TEN

 

84

NL-ACTS

 

4796

 

100-8

Slpss

 

 

Kod vagona sa sandukom bez dovoljno velikih stranica, posebno u slučaju otvorenih ravnih vagona, oznake se raspoređuju kako slijedi:

01. 87 3320 644-7

TEN

F-SNCF

Ks

Kada je na teretnom vagonu ispisano jedno ili više indeksnih slova s nacionalnim značenjem, ta se nacionalna oznaka mora staviti nakon međunarodne slovne oznake, i od nje mora biti odvojena povlakom, kako slijedi:

01. 87 3320 644-7

TEN

F-SNCF

Ks-xy

3.   Putnički vagoni i vučeni putnički vagoni

Broj se postavlja na obje stranice vozila na sljedeći način:

F-SNCF

61 87 20 - 72 021 - 7

 

B10 tu

Oznaka zemlje u kojoj je vozilo registrirano i oznake tehničkih značajki tiskaju se odmah ispred, iza ili ispod Europskog broja vozila.

U slučaju putničkih vagona s upravljačnicom, Europski broj vozila mora se ispisati i unutar upravljačnice.

4.   Lokomotive, pogonska vozila i posebna vozila

Europski broj vozila mora se označiti na obje stranice vučnog vozila na sljedeći način:

92 10 1108 062-6

Europski broj vozila ispisuje se i unutar svake upravljačnice vučnog željezničkog vozila.

Posjednik može dodati, slovima većima od Europskog broja vozila, svoju vlastitu brojčanu oznaku (koja se općenito sastoji od znamenki serijskog broja dopunjenih abecednim oznakama) ako mu je to korisno za poslovanje. Posjedniku se ostavlja mogućnost izbora mjesta na koje će postaviti oznaku vlastitog broja; međutim, uvijek se mora moći jasno razlučiti EVN od posjednikove vlastite brojčane oznake.

PRILOG P.3

PRAVILA ZA ODREĐIVANJE KONTROLNE ZNAMENKE (12. ZNAMENKA)

Kontrolna znamenka određuje se na sljedeći način:

znamenke na parnim položajima osnovnog broja (računajući zdesna na lijevo) uzimaju se s njihovim stvarnim decimalnim vrijednostima,

znamenke na neparnim položajima osnovnog broja (računajući zdesna na lijevo) množe se s 2,

tada se izračunava zbroj koji čine znamenke na parnim položajima i sve znamenke koje predstavljaju umnoške dobivene iz neparnih položaja,

zadržava se jedinična znamenka tog zbroja,

brojčana razlika od jedinične znamenke zbroja do 10 predstavlja kontrolnu znamenku; ako je ta jedinična znamenka nula, tada će i kontrolna znamenka biti nula.

Primjeri

1 —

Neka je osnovni broj

3

3

8

4

4

7

9

6

1

0

0

Faktor množenja

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

0

0

Zbroj: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52

Jedinična znamenka ovog zbroja je 2.

Broj kontrolne znamenke stoga će biti 8, a osnovni broj na taj način postaje registracijski broj 33 84 4796 100 – 8.

2 —

Neka je osnovni broj

3

1

5

1

3

3

2

0

1

9

8

Faktor množenja

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

2

9

16

Zbroj: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40

Jedinična znamenka ovog zbroja je 0.

Broj kontrolne znamenke stoga će biti 0, a osnovni broj na taj način postaje registracijski broj 31 51 3320 198 – 0.

PRILOG P.4

OZNAKE ZEMALJA U KOJIMA SU VOZILA REGISTRIRANA (3. I 4. ZNAMENKA I KRATICA)

Podaci vezani uz treće zemlje navedene su samo radi primjera.

Zemlja

Abecedna oznaka zemlje (2 4 5 9)

Brojčana oznaka zemlje

Albanija

AL

41

Alžir

DZ

92

Armenija

AM

58

Austrija

A

81

Azerbajdžan

AZ

57

Bjelarus

BY

21

Belgija

B

88

Bosna i Hercegovina

BIH

49

Bugarska

BG

52

Kina

RC

33

Hrvatska

HR

78

Kuba

CU (2 4 5 9)

40

Cipar

CY

 

Češka

CZ

54

Danska

DK

86

Egipat

ET

90

Estonija

EST

26

Finska

FIN

10

Francuska

F

87

Gruzija

GE

28

Njemačka

D

80

Grčka

GR

73

Mađarska

H

55

Iran

IR

96

Irak

IRQ (2 4 5 9)

99

Irska

IRL

60

Izrael

IL

95

Italija

I

83

Japan

J

42

Kazakstan

KZ

27

Kirgistan

KS

59

Latvija

LV

25

Libanon

RL

98

Lihtenštajn

FL

 

Litva

LT

24

Luksemburg

L

82

Makedonija

MK

65

Malta

M

 

Moldova

MD (2 4 5 9)

23

Monako

MC

 

Mongolija

MGL

31

Crna Gora

ME

62

Maroko

MA

93

Nizozemska

NL

84

Sjeverna Koreja

PRK (2 4 5 9)

30

Norveška

N

76

Poljska

PL

51

Portugal

P

94

Rumunjska

RO

53

Rusija

RUS

20

Srbija

SRB

72

Slovačka

SK

56

Slovenija

SLO

79

Južna Koreja

ROK

61

Španjolska

E

71

Švedska

SE

74

Švicarska

CH

85

Sirija

SYR

97

Tadžikistan

TJ

66

Tunis

TN

91

Turska

TR

75

Turkmenistan

TM

67

Ukrajina

UA

22

Ujedinjena Kraljevina

GB

70

Uzbekistan

UZ

29

Vijetnam

VN (2 4 5 9)

32

PRILOG P.5

ABECEDNE OZNAKE INTEROPERABILNOSTI

‚TEN’: vozilo koje ispunjava sljedeće uvjete:

u skladu je sa svim relevantnim TSI-jevima koji su na snazi u trenutku stavljanja vozila u uporabu i dobilo je odobrenje za uporabu sukladno članku 22. stavku 1. Direktive 2008/57/EZ;

ima odobrenje koje je na snazi u svim državama članicama sukladno članku 23. stavku 1. Direktive 2008/57/EZ, ili, kao alternativa, vozilo koje je dobilo pojedinačna odobrenja od svih država članica.

‚PPV/PPW’: vozilo koje je u skladu sa sporazumom o PPV-u/PPW-u ili PGW-u (unutar država OSJD-a)

(izvornik: PPV/PPW: ППВ (Правила пользования вагонами в международном сообщении; PGW: Правила Пользования Грузовыми Вагонами)

Napomene:

(a)

Vozila s oznakom TEN kao prvu znamenku imaju broj 0 do 3 sukladno Prilogu P.6.

(b)

Vozila koja nemaju odobrenje za uporabu u svim državama članicama moraju imati oznake u kojima su navedene države članice u kojima imaju odobrenje. Popis država članica u kojima imaju odobrenje za uporabu treba biti označen u skladu s jednim od sljedećih crteža, u kojima D stoji za državu članicu koja je dala prvo odobrenje za uporabu (u danom primjeru, Njemačka), a F stoji za drugu državu koja je izdala odobrenje za uporabu (u danom primjeru, Francuska). Države članice nose oznake u skladu s Prilogom P.4. To može obuhvaćati vozila koja su sukladna s TSI-jem, ili ona koja nisu. Ta vozila odgovaraju oznakama 4 ili 8 u prvoj znamenci broja vozila utvrđenog u Prilogu P.6.

Image

Image

PRILOG P.6

OZNAKE INTEROPERABILNOSTI ZA TERETNE VAGONE (1. I 2. ZNAMENKA)

 

1. znamenka

2. znamenka

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2. znamenka

1. znamenka

 

 

Širina kolosijeka

stalna ili promjenjiva

stalna

promjenjiva

stalna

promjenjiva

stalna

promjenjiva

stalna

promjenjiva

stalna ili promjenjiva

Širina kolosijeka

 

TEN (2 4 5 9)

i/ili

COTIF (3 6 10)

i/ili

PPV/PPW

0

s osovinama

Ne treba upotrebljavati

Vagoni TEN (2 4 5 9) i/ili COTIF

ne treba upotrebljavati (8)

Vagoni PPV/PPW

(promjenjiva širina kolosijeka)

s osovinama

0

1

s okretnim postoljima

s okretnim postoljima

1

TEN (2 4 5 9)

i/ili

COTIF (3 6 10)

i/ili

PPV/PPW

2

s osovinama

Vagoni TEN (2 4 5 9) i/ili COTIF

Vagoni PPV/PPW

(stalna širina kolosijeka)

s osovinama

2

3

s okretnim postoljima

s okretnim postoljima

3

Ostali teretni vagoni

4

s osovinama (7 11)

Vagoni za održavanje

Ostali teretni vagoni

Vagoni s posebnim oznakama za tehničke značajke, koji nisu u uporabi unutar EU-a

s osovinama

4

8

s okretnim postoljima (7 11)

s okretnim postoljima

8

 

 

Promet

Domaći promet ili međunarodni promet prema posebnom sporazumu

 

 

 

1. znamenka

2. znamenka

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2. znamenka

1. znamenka

PRILOG P.7

OZNAKE ZA SPOSOBNOST MEĐUNARODNOG PROMETOVANJA ZA VUČENE PUTNIČKE VAGONE (1. I 2. ZNAMENKI)

 

Domaći promet

TEN (2 4 5 9) i COTIF (3 6 10) i/ili PPV/PPW

Domaći promet ili međunarodni promet prema posebnom sporazumu

TEN (2 4 5 9) i/ili COTIF (3 6 10)

PPV/PPW

2. znamenka

1. znamenka

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

Vozila za domaći promet

Vozila sa stalnom širinom kolosijeka i bez klimatizacije uključujući vagone za prijevoz automobila

Vozila s promjenjivom širinom kolosijeka (1435/1520) bez klimatizacije

Ne treba upotrebljavati

Vozila s promjenjivom širinom kolosijeka (1435/1668) bez klimatizacije

Povijesna vozila

Ne treba upotrebljavati (7 11)

Vozila sa stalnom širinom kolosijeka

Vozila s promjenjivom širinom kolosijeka (1435/1520) i izmjenjivim okretnim postoljem

Vozila s promjenjivom širinom kolosijeka (1435/1520) i osovinama s promjenjivom širinom.

6

Servisna vozila

Vozila sa stalnom širinom kolosijeka i klimatizacijom

Vozila s promjenjivom širinom kolosijeka (1435/1520) i klimatizacijom

Ne treba upotrebljavati

Vozila s promjenjivom širinom kolosijeka (1435/1668) i klimatizacijom

Vagoni za prijevoz automobila

Ne treba upotrebljavati (7 11)

7

Klimatizirana i hermetički zatvorena vozila.

Ne treba upotrebljavati

Ne treba upotrebljavati

Hermetički zatvorena vozila sa stalnom širinom kolosijeka i klimatizacijom

Ne treba upotrebljavati

Ostala vozila

Ne treba upotrebljavati

Ne treba upotrebljavati

Ne treba upotrebljavati

Ne treba upotrebljavati

PRILOG P.8

VRSTE VUČNIH ŽELJEZNIČKIH VOZILA I JEDINICA U KOMPOZICIJI VLAKA U STALNOM ILI UNAPRIJED ODREĐENOM SASTAVU (1. I 2. ZNAMENKA)

Prva znamenka je ‚9’.

Ako druga znamenka opisuje vrstu vučnog vozila, sljedeće su oznake obvezne:

Oznaka

Opći tip vozila

0

Razno

1

Električna lokomotiva

2

Dizel lokomotiva

3

Električni motorni vlak (velike brzine) [pogonski vagon ili priključni vagon]

4

Električni motorni vlak (osim za velike brzine) [pogonski vagon ili priključni vagon]

5

Dizelski motorni vlak [pogonski vagon ili priključni vagon]

6

Specijalizirani priključni vagon

7

Električna manevarska lokomotiva

8

Dizelska manevarska lokomotiva

9

Posebno vozilo

PRILOG P.9

STANDARDNE BROJČANE OZNAKE TERETNIH VAGONA (OD 5. DO 8. ZNAMENKE)

Ovaj Prilog navodi brojčane oznake vezane za osnovne tehničke značajke vagona i objavljen je na mrežnoj stranici ERA-e (www.era.europa.eu).

Zahtjev za novom oznakom podnosi se registracijskom subjektu (kako je navedeno u Odluci 2007/756/EZ) i šalje se ERA-i. Nova se oznaka može upotrebljavati tek nakon što ju objavi ERA.

PRILOG P.10

OZNAKE ZA TEHNIČKE ZNAČAJKE VUČENIH PUTNIČKIH VOZILA (5. I 6. ZNAMENKA)

Prilog P.10 objavljen je na mrežnoj stranici ERA-e (www.era.europa.eu).

Zahtjev za novom oznakom podnosi se registracijskom subjektu (kako je navedeno u Odluci 2007/756/EZ) i šalje se ERA-i. Nova se oznaka može upotrebljavati tek nakon što ju objavi ERA.

PRILOG P.11

OZNAKE ZA TEHNIČKE ZNAČAJKE POSEBNIH VOZILA (OD 6. DO 8. ZNAMENKE)

Prilog P.11 objavljen je na mrežnoj stranici ERA-e (www.era.europa.eu).

Zahtjev za novom oznakom podnosi se registracijskom subjektu (kako je navedeno u Odluci 2007/756/EZ) i šalje se ERA-i. Nova se oznaka može upotrebljavati tek nakon što ju objavi ERA.

PRILOG P.12

SLOVNA OZNAKA ZA TERETNE VAGONE, OSIM ZGLOBNIH I VIŠEDIJELNIH VAGONA

Prilog P.12 objavljen je na mrežnoj stranici ERA-e (www.era.europa.eu).

Zahtjev za novom oznakom podnosi se registracijskom subjektu (kako je navedeno u Odluci 2007/756/EZ) i šalje se ERA-i. Nova se oznaka može upotrebljavati tek nakon što ju objavi ERA.

PRILOG P.13

SLOVNA OZNAKA ZA VUČENE PUTNIČKE VAGONE

Prilog P.13 objavljen je na mrežnoj stranici ERA-e (www.era.europa.eu).

Zahtjev za novom oznakom podnosi se registracijskom subjektu (kako je navedeno u Odluci 2007/756/EZ) i šalje se ERA-i. Nova se oznaka može upotrebljavati tek nakon što ju objavi ERA.;

(7)

Prilog P.14 stavlja se izvan snage;

(8)

Prilog T zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG T

UČINKOVITOST KOČNICA

Uloga upravitelja infrastrukture

Upravitelj infrastrukture mora obavijestiti željezničkog prijevoznika o učinkovitosti kočnica za svaku prugu i mora dostaviti informacije o značajkama tih pruga. Upravitelj infrastrukture mora osigurati da zahtijevana učinkovitost kočnica uključuje i utjecaj značajki pruge kao i moguća odstupanja zbog ostalih čimbenika vezanih uz prugu.

Zahtijevana učinkovitost kočnica u načelu se iskazuje kao postotak kočne mase osim ako su se upravitelj infrastrukture i željeznički prijevoznik suglasili oko druge jedinice za iskazivanje učinkovitosti kočnica (npr. kočna masa u tonama, kočna sila, vrijednosti usporenja, profili usporenja).

Za kompozicije i stalne sastave vlaka upravitelj infrastrukture dostavlja zahtjeve za učinkovitost kočnica u vrijednostima usporenja ako to zatraži željeznički prijevoznik.

Uloga željezničkog prijevoznika

Željeznički prijevoznik osigurava da svaki vlak zadovolji ili nadmaši učinkovitost kočnica koju zahtijeva upravitelj infrastrukture. Stoga željeznički prijevoznik izračunava učinkovitost kočnica vlaka uzimajući u obzir sastav vlaka.

Željeznički prijevoznik mora uzeti u obzir učinkovitost kočnica vozila ili kompozicije vlaka utvrđene prilikom njihovog stavljanja u uporabu. Moraju se uvažiti i moguća odstupanja vezana za željeznička vozila kao što su pouzdanost i raspoloživost kočnica. Željeznički prijevoznik mora uzeti u obzir i podatke o značajkama pruge koje utječu na ponašanje vlaka pri podešavanju učinkovitosti kočnica za zaustavljanje i osiguravanje vlaka od samopokretanja.

Učinkovitost kočnica koja je utvrđena pri provjeri samog vlaka (kao što je sastav vlaka, raspoloživost kočnica, postavke kočnica) upotrebljavat će se kao polazna vrijednost za sva operativna pravila koja će se naknadno primjenjivati na vlak.

Učinkovitost kočnica nije postignuta

Upravitelj infrastrukture mora uspostaviti pravila koja će se primjenjivati ako vlak ne ostvaruje zahtijevanu učinkovitost kočnica i ta pravila mora staviti na raspolaganje željezničkim prijevoznicima.

Ako vlak ne dosegne učinkovitost kočnica potrebnu za pruge na kojima će vlak prometovati, željeznički se prijevoznik mora pridržavati ograničenja koja iz toga slijede, kao što je ograničenje brzine.”

(9)

Prilog U zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG U

POPIS OTVORENIH PITANJA

Odjeljak 4.2.2. —   Dokument o sastavu vlaka

Prilog B (vidjeti pododjeljak 4.4. ovog TSI-ja) – Ostala pravila koja omogućuju usklađen rad različitih novih strukturnih podsustava

Prilog R (vidjeti pododjeljak 4.2.3.2. ovog TSI-ja) - Identifikacija vlakova

Prilog S (vidjeti pododjeljak 4.2.2.1.3. ovog TSI-ja) – Vidljivost vlaka – stražnji kraj”


(1)  Za posebna vozila taj broj u određenoj zemlji mora biti jedinstven s prvom znamenkom i 5 posljednjih znamenki tehničkih značajki i serijskim brojem.

(2)  Za NMBS/SNCB može se nastaviti upotrebljavati zaokruženo slovo B.

(3)  Dijakritički znakovi su znakovi za ‚naglaske’, kao što su À, Ç, Ö, Č, Ž, Å itd. Posebna slova kao što su Ø i Æ prikazivat će se jednim slovom; pri provjeri jedinstvenosti Ø se tretira kao O, a Æ kao A.

(4)  Sukladno sustavu abecednog označivanja opisanom u Dodatku 4. konvencije iz 1949. i članku 45. stavku 4. konvencije o cestovnom prometu iz 1968.

(5)  Teretni vagoni kojima je dopušteno nositi oznaku TEN, vidjeti Prilog P.5.

(6)  Uključujući teretne vagone, koji prema postojećim propisima nose znamenke određene u ovoj tablici. COTIF: vozilo koje je sukladno s uredbom COTIF-a koja je na snazi u trenutku stavljanja vozila u uporabu.

(7)  Stalna ili promjenjiva širina kolosijeka.

(8)  Iznimno teretni vagoni u kategoriji 1 (vagoni s regulacijom temperature); ne upotrebljavati za nova vozila stavljena u uporabu

(9)  Sukladnost s primjenjivim TSI-jevima, vidjeti Prilog P.5.

(10)  Uključujući vozila koja sukladno postojećim propisima nose znamenke određene u ovoj tablici. COTIF: vozilo koje je sukladno s uredbom COTIF-a koja je na snazi u trenutku stavljanja vozila u uporabu.

(11)  Iznimno putnički vagoni sa stalnom širinom kolosijeka (56) i promjenjivom širinom kolosijeka (66) koja su već u uporabi; ne treba upotrebljavati za nova vozila.


PRILOG II.

Prilozi Odluci 2008/231/EZ mijenjaju se kako slijedi:

(1)

Prilog se mijenja kako slijedi:

(a)

odjeljak 2.2.1. zamjenjuje se sljedećim:

„2.2.1.   Osoblje i vlakovi

Odjeljci 4.6. i 4.7. primjenjuju se na prateće osoblje vlaka koje obavlja sigurnosno relevantne zadatke kod prelaska granice (granica) između država i kod rada izvan bilo koje lokacije, odnosno lokacija koje su označene kao ‚pogranično područje’ u Izvješću o mreži koje donosi upravitelj infrastrukture i koja su sadržana u njegovo rješenje o sigurnosti.

Odjeljak ‚4.6.2. Poznavanje jezika’ dodatno se primjenjuje na strojovođe, kako je određeno Prilogom VI. točkom 8. Direktive 2007/59/EZ.

Ako je aktivnost člana osoblja ograničena na rad samo do bilo kojih lokacija unutar ‚pograničnog područja’ kako je opisano u prvom stavku ovog odjeljka, smatrat će se da taj član osoblja pritom ne prelazi granicu.

Za osoblje koje obavlja sigurnosno relevantne zadatke pri otpremi vlakova i odobrenju vožnje vlakova, primjenjivat će se međusobno priznavanje stručnih kvalifikacija kao i zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta među državama članicama.

Za osoblje koje obavlja sigurnosno relevantne zadatke povezane s posljednjom pripremom vlaka prije njegovog planiranog prelaska granice (granica) kao i poslove izvan bilo koje lokacije ili lokacija unutar ‚pograničnih područja’ kako su opisani u prvom stavku ovog odjeljka, primjenjivat će se pododjeljak 4.6., uz međusobno priznavanje zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta među državama članicama. Ako sva vozila vlaka koja prelaze državnu granicu istu pređu samo do lokacije, odnosno lokacija unutar ‚pograničnog područja’ kako je opisano u prvom stavku ovog odjeljka, vlak se neće smatrati međunarodnim vlakom.

To se može sažeti u sljedećim tablicama:

Osoblje koje sudjeluje u prometovanju vlakova koji prelaze državne granice i nastavljaju vožnju izvan pograničnog područja

Zadatak

Stručne kvalifikacije

Zdravstveni zahtjevi

Pratnja vlaka

4.6.

4.7.

Odobrenje vožnje vlaka

Uzajamno priznavanje

Uzajamno priznavanje

Priprema vlaka

4.6.

Uzajamno priznavanje

Otprema vlaka

Uzajamno priznavanje

Uzajamno priznavanje


Osoblje koje sudjeluje u prometovanju vlakova koji ne prelaze državne granice ili ih prelaze samo do pograničnih područja

Zadatak

Stručne kvalifikacije

Zdravstveni zahtjevi

Pratnja vlaka

Uzajamno priznavanje

Uzajamno priznavanje

Odobrenje vožnje vlaka

Uzajamno priznavanje

Uzajamno priznavanje

Priprema vlaka

Uzajamno priznavanje

Uzajamno priznavanje

Otprema vlaka

Uzajamno priznavanje

Uzajamno priznavanje”

(b)

u odjeljku 4.2.2.1.2., posljednja se rečenica zamjenjuje sljedećim:

„Detaljne specifikacije mogu se naći u pododjeljku 4.3.3.3.1.”;

(c)

odjeljak 4.3.2.6. zamjenjuje se sljedećim:

„4.3.2.6.   Uporaba opreme za posipanje pijeskom. Osnovni zahtjevi u vezi sa stručnim kvalifikacijama za vožnju vlaka

Postoji veza između Priloga B (odjeljak C1) ovog TSI-ja s jedne strane, i pododjeljka 4.2.11. (usklađenost s pružnim sustavima za detekciju vlaka) i odjeljka 4.1 Dodatka 1. Prilogu A (kako je navedeno u pododjeljku 4.3.1.10.) TSI-ja za prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav za željeznice velikih brzina (HS CCS TSI), s druge strane, u vezi s upotrebom opreme za posipanje pijeskom.”;

(d)

odjeljak 4.3.3.2. zamjenjuje se sljedećim:

„4.3.3.2.   Zahtjevi za putnička vozila

Postoje veze između pododjeljka 4.2.2.4. ovog TSI-ja za odvijanje i upravljanje prometom (OPE TSI) i pododjeljaka 4.2.2.4. (vrata), 4.2.5.3. (alarmi), 4.3.5.17. (alarmi za aktivaciju od strane putnika) i 4.2.7.1. (izlazi za nuždu) TSI-ja za željeznička vozila za željeznice velikih brzina (HS RST TSI).”;

(e)

odjeljak 4.3.3.9. zamjenjuje se sljedećim:

„4.3.3.9.   Posipanje pijeskom

Postoji veza između Priloga B (odjeljak C1) ovog TSI-ja s jedne strane, i pododjeljka 4.2.3.10. TSI-ja za željeznička vozila za željeznice velikih brzina (HS RST TSI), s druge strane, u pogledu uporabe opreme za posipanje pijeskom.”;

(f)

odjeljak 4.3.3.10. zamjenjuje se sljedećim:

„4.3.3.10.   Sastav vlaka, Prilog J

Postoji veza između pododjeljka 4.2.2.5. i Priloga J ovog TSI-ja i pododjeljka 4.2.1.2. (dizajniranje vlaka) i 4.2.7.10. (Koncept nadzora i dijagnostike) TSI-ja za željeznička vozila za željeznice velikih brzina (HS RST TSI) u pogledu znanja posade vlaka o funkcijama željezničkih vozila.”;

(g)

odjeljak 4.3.3.12. zamjenjuje se sljedećim:

„4.3.3.12.   Bilježenje podataka

Postoji veza između pododjeljka 4.2.3.5.2. (Bilježenje podataka o nadzoru u vlaku) ovog TSI-ja i pododjeljka 4.2.7.10. TSI-ja za željeznička vozila za željeznice velikih brzina (HS RST TSI) (Koncepti nadzora i dijagnostike).”;

(h)

u odjeljku 4.6.1., posljednja rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Osnovni zahtjevi u vezi sa stručnim kvalifikacijama za pojedine zadatke nalaze se u prilozima J i L.”;

(i)

točke C i D odjeljka 4.6.3.1. zamjenjuju se sljedećim:

„C.   Prvotna ocjena

osnovni uvjeti,

program ocjenjivanja, uključujući praktičnu demonstraciju,

stručne kvalifikacije instruktora,

izdavanje potvrde o stručnoj osposobljenosti;

D.   Zadržavanje stručne osposobljenosti

načela zadržavanja stručne osposobljenosti,

metode koje treba primjenjivati,

formalizacija postupka zadržavanja stručne osposobljenosti,

postupak ocjenjivanja.”;

(j)

odjeljak 4.6.3.2.3.1. zamjenjuje se sljedećim:

„4.6.3.2.3.1.   Znanje o prugama

Željeznički prijevoznik mora odrediti postupak kojim posada vlaka stječe i obnavlja znanje o prugama na kojima se prometuje. Taj proces mora biti:

temeljen na informacijama o prugama koje je dostavio upravitelj infrastrukture, i

u skladu s procesom opisanim u pododjeljku 4.2.1. ovog TSI-ja.”;

(k)

odjeljak 4.7.5.4. briše se;

(l)

odjeljak 4.7.6. briše se;

(m)

odjeljak 7.2.3. zamjenjuje se sljedećim:

„7.3.2.   Popis posebnih slučajeva

Namjerno ostavljeno prazno”;

(2)

u Prilogu G, tablica se mijenja kako slijedi:

(a)

kod parametra „Zdravstveni i sigurnosni uvjeti”, u stupcu „Elementi koje treba provjeriti za svaki parametar”, stavka „trudnoća (strojovođe)” briše se;

(b)

kod parametra „Zdravstveni i sigurnosni uvjeti” redak koji uključuje „Posebni zahtjevi za strojovođe: vid, zahtjevi u vezi sa sluhom/govorom, antropometrija” briše se, zajedno s uputom na odjeljak 4.7.6;

(3)

Prilog H briše se;

(4)

u Prilogu N, posljednji redak tablice (4.7.6. – Posebni zahtjevi u vezi sa zadatkom vožnje vlaka) briše se;

(5)

prilozi P, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 i P13 zamjenjuju se sljedećim:

PRILOG P

IDENTIFIKACIJA VOZILA

1.   Opće napomene

U ovom se Prilogu opisuje Europski broj vozila i povezane oznake koje se na vidljiv način postavljaju na vozilo radi njegove jedinstvene i trajne identifikacije tijekom prometovanja. U njemu se ne opisuju ostali brojevi ili oznake koje se trajno ugraviraju ili pričvršćuju na postolje ili osnovne sastavne dijelove vozila tijekom njegove izrade.

2.   Europski broj vozila i povezane kratice

Svakom željezničkom vozilu dodjeljuje se broj koji se sastoji od 12 znamenki (nazvan Europski broj vozila (European Vehicle Number – EVN)) koji ima sljedeću strukturu:

Skupina željezničkih vozila

Sposobnost interoperabilnosti i tip vozila

[2 znamenke]

Zemlja u kojoj je vozilo registrirano

[2 znamenke]

Tehničke značajke

[4 znamenke]

Serijski broj

[3 znamenke]

Kontrolna znamenka

[1 znamenka]

Teretni vagoni

od 00 do 09

od 10 do 19

od 20 do 29

od 30 do 39

od 40 do 49

od 80 do 89

[detalji se nalaze u Prilogu P.6]

od 01 do 99

[detalji se nalaze u Prilogu P.4]

od 0000 do 9999

[detalji se nalaze u Prilogu P.9]

od 000 do 999

od 0 do 9

[detalji se nalaze u Prilogu P.3]

Vučeni putnički vagoni

od 50 do 59

od 60 do 69

o d70 do 79

[detalji se nalaze u Prilogu P.7]

od 0000 do 9999

[detalji se nalaze u Prilogu P.10]

od 000 do 999

Vučna vozila i jedinice u kompoziciji vlaka u stalnom ili unaprijed određenom sastavu

od 90 do 99

[detalji se nalaze u Prilogu P.8]

od 0000000 do 8999999

[značenje ovih brojki konačno određuju države članice dvostranim ili višestranim sporazumom]

Posebna vozila

od 9000 do 9999

[detalji se nalaze u Prilogu P.11]

od 000 do 999

U određenoj zemlji, 7 znamenki tehničkih značajki i serijski broj dovoljni su za jednoznačnu identifikaciju vozila unutar skupina vučenih putničkih vagona i posebnih vozila (1).

Abecedne oznake nadopunjuju taj broj:

(a)

oznake vezane za interoperabilnost (detalji se nalaze u Prilogu P.5);

(b)

kratica za zemlju u kojoj je vozilo registrirano (detalji se nalaze u Prilogu P.4);

(c)

oznaka posjednika vozila (detalji se nalaze u Prilogu P.1);

(d)

kratice za tehničke značajke (detalji se nalaze u Prilogu P.12 za teretne vagone; Prilogu P.13 za vučene putničke vagone).

3.   Dodjela broja

Europski broj vozila mora se dodijeliti u skladu s pravilima utvrđenim u Odluci Komisije 2007/756/EZ od 9. listopada 2007. o donošenju zajedničke specifikacije nacionalnog registra vozila u skladu s člankom 14. stavcima 4. i 5. direktiva 96/48/EZ i 2001/16/EZ.

Europski broj vozila mora se promijeniti onda kada zbog tehničkih preinaka vozila taj broj prestane odražavati sposobnost interoperabilnosti ili tehničke značajke sukladno ovom Prilogu. Zbog takvih tehničkih preinaka može se zahtijevati novo odobrenje za uporabu u skladu s člancima od 20. do 25. Direktive o interoperabilnosti 2008/57/EZ.

PRILOG P.1

OZNAKA POSJEDNIKA VOZILA

1.   Definicija oznake posjednika vozila (VKM)

Oznaka posjednika vozila (Vehicle Keeper Marking – VKM) je abecedna oznaka koja se sastoji od 2 do 5 slova (2 4 5 9). Oznaka posjednika vozila ispisuje se na svakom željezničkom vozilu, blizu Europskog broja vozila. Oznaka posjednika vozila identificira posjednika vozila koji je unesen u Nacionalni registar vozila.

Oznaka posjednika vozila je jedinstvena i valjana je u svim zemljama koje su obuhvaćene ovim TSI-jem kao i u svim zemljama koje sklope sporazum koji podrazumijeva primjenu sustava brojčanog označivanja vozila i oznake posjednika vozila kako su opisani u ovom TSI-ju.

2.   Oblik oznake posjednika vozila

Oznaka posjednika vozila je prikaz punog imena ili kratice posjednika vozila, po mogućnosti u prepoznatljivoj izvedbi. Može se upotrijebiti svih 26 slova latinske abecede. Slova u oznaci posjednika vozila ispisuju se velikim tiskanim slovima. Slova koja ne stoje za prva slova riječi u imenu posjednika vozila mogu se pisati malim slovom. Prilikom provjere jedinstvenosti, slova pisana malim slovima smatrat će se pisanim velikim tiskanim slovima.

Slova mogu sadržavati dijakritičke znakove (3 6 10). Dijakritički znakovi koji se koriste na tim slovima zanemaruju se prilikom provjere jedinstvenosti.

Na vozilima posjednika s prebivalištem u zemlji u kojoj se ne upotrebljava latinska abeceda, iza oznake posjednika vozila može stajati prijevod oznake posjednika vozila na abecedu te zemlje, odvojen kosom crtom (‚/’). Za potrebe obrade podataka, ta se prevedena oznaka posjednika vozila zanemaruje.

3.   Odredbe o dodjeli oznake posjednika vozila

Posjedniku vozila može se dati više od jedne oznake posjednika vozila u slučaju:

kada posjednik vozila ima formalno ime u više od jednog jezika,

kada posjednik vozila ima valjane razloge za razlikovanje pojedinih voznih parkova u svojoj organizaciji.

Jedna se oznaka posjednika vozila može dodijeliti skupini društava:

koja pripadaju istoj poduzetničkoj strukturi (npr. holding),

koja pripadaju istoj poduzetničkoj strukturi koja je imenovala i ovlastila jednu organizaciju unutar te strukture da u svim pitanjima djeluje u ime svih drugih,

koja je ovlastila zasebnu, jedinstvenu pravnu osobu da u svim pitanjima djeluje u njihovo ime, u kom je slučaju pravna osoba posjednik.

4.   Registar oznaka posjednika vozila i postupak dodjele

Registar oznaka posjednika vozila je javan i ažurira se u realnom vremenu.

Zahtjev za oznaku posjednika vozila podnosi se nadležnom državnom tijelu podnositelja zahtjeva i prosljeđuje se ERA-i. Oznaka posjednika vozila može se upotrebljavati samo nakon što ju je ERA objavila.

Posjednik oznake posjednika vozila mora obavijestiti nadležno državno tijelo kada prestane upotrebljavati oznaku posjednika vozila, a nadležno državno tijelo tu informaciju prosljeđuje ERA-i. Oznaka posjednika vozila tada se opoziva, nakon što posjednik dokaže da su oznake na svim predmetnim vozilima izmijenjene. Oznaku nije moguće ponovno izdavati sljedećih 10 godina, osim ako se ponovno izdaje izvornom posjedniku ili, na njegov zahtjev, drugom posjedniku.

Oznaka posjednika vozila može se prenijeti na drugog posjednika koji je pravni slijednik izvornog posjednika. Oznaka posjednika vozila ostaje na snazi i onda kada posjednik oznake posjednika vozila svoje ime promijeni tako da ono više nema sličnosti s oznakom posjednika vozila.

PRILOG P.2

ISPISIVANJE BROJA I POVEZANIH ABECEDNIH OZNAKA NA SANDUKU VOZILA

1.   Opće odredbe za vanjsko označivanje

Velika tiskana slova i brojevi koji čine natpis oznake moraju biti visine najmanje 80 mm i moraju biti izvedeni u fontu Sans-serif vrhunske kvalitete koja se koristi u korespondenciji. Manja visina dopuštena je samo tamo gdje se oznaka ne može postaviti nigdje drugdje osim na glavni okvir vozila.

Oznaka se postavlja najviše 2 metra iznad gornjeg ruba tračnica.

2.   Teretni vagoni

Oznaka se ispisuje na sanduk vagona na sljedeći način:

23.

TEN

 

80.

D-RFC

 

7369

 

553-4

Zcs

 

 

31

TEN

 

80

D-DB

 

0619

 

235-2

Tanoos

 

 

33

TEN

 

84

NL-ACTS

 

4796

 

100-8

Slpss

 

 

Kod vagona sa sandukom bez dovoljno velikih stranica, posebno u slučaju otvorenih ravnih vagona, oznake se raspoređuju kako slijedi:

01. 87 3320 644-7

TEN

F-SNCF

Ks

Kada je na vagonu ispisano jedno ili više indeksnih slova s nacionalnim značenjem, ta se nacionalna oznaka mora prikazati nakon međunarodne slovne oznake, i od nje mora biti odvojena povlakom, kako slijedi:

01. 87 3320 644-7

TEN

F-SNCF

Ks-xy

3.   Putnički vagoni i vučeni putnički vagoni

Broj se postavlja na obje stranice vozila na sljedeći način:

F-SNCF

61 87 20 – 72 021 - 7

 

B10 tu

Oznaka zemlje u kojoj je vozilo registrirano i oznake tehničkih značajki tiskaju se odmah ispred, iza ili ispod Europskog broja vozila.

U slučaju putničkih vagona s upravljačnicom, Europski broj vozila mora se ispisati i unutar upravljačnice.

4.   Lokomotive, pogonska vozila i posebna vozila

Europski broj vozila mora se označiti na obje stranice vučnog vozila na sljedeći način:

92. 10 1108 062-6

Europski broj vozila ispisuje se i unutar svake upravljačnice vučnog željezničkog vozila.

Posjednik može dodati, slovima većima od Europskog broja vozila, svoju vlastitu brojčanu oznaku (koja se općenito sastoji od znamenki serijskog broja dopunjenih abecednim oznakama) ako mu je to korisno za poslovanje. Posjedniku se ostavlja mogućnost izbora mjesta na koje će postaviti oznaku vlastitog broja; međutim, uvijek se mora moći jasno razlučiti EVN od posjednikove vlastite brojčane oznake.

PRILOG P.3

PRAVILA ZA ODREĐIVANJE KONTROLNE ZNAMENKE (12. ZNAMENKA)

Kontrolna znamenka određuje se na sljedeći način:

znamenke na parnim položajima osnovnog broja (računajući zdesna na lijevo) uzimaju se s njihovim stvarnim decimalnim vrijednostima,

znamenke na neparnim položajima osnovnog broja (računajući zdesna na lijevo) množe se s 2,

tada se izračunava zbroj koji čine znamenke na parnim položajima i sve znamenke koje predstavljaju umnoške dobivene iz neparnih položaja,

zadržava se jedinična znamenka tog zbroja,

brojčana razlika od jedinične znamenke zbroja do 10 predstavlja kontrolnu znamenku; ako je ta jedinična znamenka nula, tada će i kontrolna znamenka biti nula.

Primjeri

1 —

Neka je osnovni broj

3

3

8

4

4

7

9

6

1

0

0

Faktor množenja

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

0

0

Zbroj: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52

Jedinična znamenka ovog zbroja je 2.

Broj kontrolne znamenke stoga će biti 8, a osnovni broj na taj način postaje registracijski broj 33 84 4796 100 – 8.

2 —

Neka je osnovni broj

3

1

5

1

3

3

2

0

1

9

8

Faktor množenja

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

2

9

16

Zbroj: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40

Jedinična znamenka ovog zbroja je 0.

Broj kontrolne znamenke stoga će biti 0, a osnovni broj na taj način postaje registracijski broj 31 51 3320 198 – 0.

PRILOG P.4

OZNAKE ZEMALJA U KOJIMA SU VOZILA REGISTRIRANA (3. I 4. ZNAMENKA I KRATICA)

Informacije vezane za treće zemlje dane su samo radi ilustracije.

Zemlja

Abecedna oznaka zemlje (2 4 5 9)

Brojčana oznaka zemlje

Albanija

AL

41

Alžir

DZ

92

Armenija

AM

58

Austrija

A

81

Azerbajdžan

AZ

57

Bjelarus

BY

21

Belgija

B

88

Bosna i Hercegovina

BIH

49

Bugarska

BG

52

Kina

RC

33

Hrvatska

HR

78

Kuba

CU (2 4 5 9)

40

Cipar

CY

 

Češka

CZ

54

Danska

DK

86

Egipat

ET

90

Estonija

EST

26

Finska

FIN

10

Francuska

F

87

Gruzija

GE

28

Njemačka

D

80

Grčka

GR

73

Mađarska

H

55

Iran

IR

96

Irak

IRQ (2 4 5 9)

99

Irska

IRL

60

Izrael

IL

95

Italija

I

83

Japan

J

42

Kazakstan

KZ

27

Kirgistan

KS

59

Latvija

LV

25

Libanon

RL

98

Lihtenštajn

FL

 

Litva

LT

24

Luksemburg

L

82

Makedonija

MK

65

Malta

M

 

Moldova

MD (2 4 5 9)

23

Monako

MC

 

Mongolija

MGL

31

Crna Gora

ME

62

Maroko

MA

93

Nizozemska

NL

84

Sjeverna Koreja

PRK (2 4 5 9)

30

Norveška

N

76

Poljska

PL

51

Portugal

P

94

Rumunjska

RO

53

Rusija

RUS

20

Srbija

SRB

72

Slovačka

SK

56

Slovenija

SLO

79

Južna Koreja

ROK

61

Španjolska

E

71

Švedska

SE

74

Švicarska

CH

85

Sirija

SYR

97

Tadžikistan

TJ

66

Tunis

TN

91

Turska

TR

75

Turkmenistan

TM

67

Ukrajina

UA

22

Ujedinjena Kraljevina

GB

70

Uzbekistan

UZ

29

Vijetnam

VN (2 4 5 9)

32

PRILOG P.5

ABECEDNE OZNAKE INTEROPERABILNOSTI

‚TEN’

:

vozilo koje ispunjava sljedeće uvjete:

u skladu je sa svim relevantnim TSI-jevima koji su na snazi u trenutku stavljanja vozila u uporabu i dobilo je odobrenje za uporabu sukladno članku 22. stavku 1. Direktive 2008/57/EZ;

ima odobrenje koje je na snazi u svim državama članicama sukladno članku 23. stavku 1. Direktive 2008/57/EZ, ili, kao alternativa, vozilo koje je dobilo pojedinačna odobrenja od svih država članica.

‚PPV/PPW’

:

vozilo koje je u skladu sa sporazumom o PPV-u/PPW-u ili PGW-u (unutar država OSJD-a)

(izvornik: PPV/PPW: ППВ (Правила пользования вагонами в международном сообщении; PGW: Правила Пользования Грузовыми Вагонами)

Napomene:

(a)

Vozila s oznakom TEN kao prvu znamenku imaju broj 0 do 3 sukladno Prilogu P.6.

(b)

Vozila koja nemaju odobrenje za uporabu u svim državama članicama moraju imati oznake u kojima su navedene države članice u kojima imaju odobrenje. Popis država članica u kojima imaju odobrenje za uporabu treba biti označen u skladu s jednim od sljedećih crteža, u kojima D stoji za državu članicu koja je dala prvo odobrenje za uporabu (u danom primjeru, Njemačka), a F stoji za drugu državu koja je izdala odobrenje za uporabu (u danom primjeru, Francuska). Države članice nose oznake u skladu s Prilogom P.4. To može obuhvaćati vozila koja su sukladna s TSI-jem, ili ona koja nisu. Ta vozila odgovaraju oznakama 4 ili 8 u prvoj znamenci broja vozila utvrđenog u Prilogu P.6.

Image

Image

PRILOG P.6

OZNAKE INTEROPERABILNOSTI ZA TERETNE VAGONE (1. I 2. ZNAMENKA)

 

1. znamenka

2. znamenka

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2. znamenka

1. znamenka

 

 

Širina kolosijeka

stalna ili promjenjiva

stalna

promjenjiva

stalna

promjenjiva

stalna

promjenjiva

stalna

promjenjiva

stalna ili promjenjiva

Širina kolosijeka

 

TEN (2 4 5 9)

i/ili

COTIF (3 6 10)

i/ili

PPV/PPW

0

s osovinama

Ne treba upotrebljavati

Vagoni TEN (2 4 5 9) i/ili COTIF

ne treba upotrebljavati (8)

Vagoni PPV/PPW

(promjenjiva širina kolosijeka)

s osovinama

0

1

s okretnim postoljima

s okretnim postoljima

1

TEN (2 4 5 9)

i/ili

COTIF (3 6 10)

i/ili

PPV/PPW

2

s osovinama

Vagoni TEN (2 4 5 9) i/ili COTIF

Vagoni PPV/PPW

(stalna širina kolosijeka)

s osovinama

2

3

s okretnim postoljima

s okretnim postoljima

3

Ostali teretni vagoni

4

s osovinama (7 11)

Vagoni za održavanje

Ostali teretni vagoni

Vagoni s posebnim oznakama za tehničke značajke, koji nisu u uporabi unutar EU-a

s osovinama

4

8

s okretnim postoljima (7 11)

s okretnim postoljima

8

 

 

Promet

Domaći promet ili međunarodni promet prema posebnom sporazumu

 

 

 

1. znamenka

2. znamenka

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2. znamenka

1. znamenka

PRILOG P.7

OZNAKE ZA SPOSOBNOST MEĐUNARODNOG PROMETOVANJA ZA VUČENE PUTNIČKE VAGONE (1. I 2. ZNAMENKI)

 

Domaći promet

TEN (2 4 5 9) i COTIF (3 6 10) i/ili PPV/PPW

Domaći promet ili međunarodni promet prema posebnom sporazumu

TEN (2 4 5 9) i/ili COTIF (3 6 10)

PPV/PPW

2. znamenka

1. znamenka

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

Vozila za domaći promet

Vozila sa stalnom širinom kolosijeka i bez klimatizacije uključujući vagone za prijevoz automobila

Vozila s promjenjivom širinom kolosijeka (1435/1520) bez klimatizacije

Ne treba upotrebljavati

Vozila s promjenjivom širinom kolosijeka (1435/1668) bez klimatizacije

Povijesna vozila

Ne treba upotrebljavati (7 11)

Vozila sa stalnom širinom kolosijeka

Vozila s promjenjivom širinom kolosijeka (1435/1520) i izmjenjivim okretnim postoljem

Vozila s promjenjivom širinom kolosijeka (1435/1520) i osovinama s promjenjivom širinom.

6

Servisna vozila

Vozila sa stalnom širinom kolosijeka i klimatizacijom

Vozila s promjenjivom širinom kolosijeka (1435/1520) i klimatizacijom

Ne treba upotrebljavati

Vozila s promjenjivom širinom kolosijeka (1435/1668) i klimatizacijom

Vagoni za prijevoz automobila

Ne treba upotrebljavati (7 11)

7

Klimatizirana i hermetički zatvorena vozila.

Ne treba upotrebljavati

Ne treba upotrebljavati

Hermetički zatvorena vozila sa stalnom širinom kolosijeka i klimatizacijom

Ne treba upotrebljavati

Ostala vozila

Ne treba upotrebljavati

Ne treba upotrebljavati

Ne treba upotrebljavati

Ne treba upotrebljavati

PRILOG P.8

VRSTE VUČNIH ŽELJEZNIČKIH VOZILA I JEDINICA U KOMPOZICIJI VLAKA U STALNOM ILI UNAPRIJED ODREĐENOM SASTAVU (1. I 2. ZNAMENKA)

Prva znamenka je ‚9’.

Ako druga znamenka opisuje vrstu vučnog vozila, sljedeće su oznake obvezne:

Oznaka

Opći tip vozila

0

Razno

1

Električna lokomotiva

2

Dizel lokomotiva

3

Električni motorni vlak (velike brzine) [pogonski vagon ili priključni vagon]

4

Električni motorni vlak (osim za velike brzine) [pogonski vagon ili priključni vagon]

5

Dizelski motorni vlak [pogonski vagon ili priključni vagon]

6

Specijalizirani priključni vagon

7

Električna manevarska lokomotiva

8

Dizelska manevarska lokomotiva

9

Posebno vozilo

PRILOG P.9

STANDARDNE BROJČANE OZNAKE TERETNIH VAGONA (OD 5. DO 8. ZNAMENKE)

Ovaj Prilog navodi brojčane oznake vezane za osnovne tehničke značajke vagona i objavljen je na mrežnoj stranici ERA-e (www.era.europa.eu).

Zahtjev za novom oznakom podnosi se registracijskom subjektu (kako je navedeno u Odluci 2007/756/EZ) i šalje se ERA-i. Nova se oznaka može upotrebljavati tek nakon što ju objavi ERA.

PRILOG P.10

OZNAKE ZA TEHNIČKE ZNAČAJKE VUČENIH PUTNIČKIH VOZILA (5. I 6. ZNAMENKA)

Prilog P.10 objavljen je na mrežnoj stranici ERA-e (www.era.europa.eu).

Zahtjev za novom oznakom podnosi se registracijskom subjektu (kako je navedeno u Odluci 2007/756/EZ) i šalje se ERA-i. Nova se oznaka može upotrebljavati tek nakon što ju objavi ERA.

PRILOG P.11

OZNAKE ZA TEHNIČKE ZNAČAJKE POSEBNIH VOZILA (OD 6. DO 8. ZNAMENKE)

Prilog P.11 objavljen je na mrežnoj stranici ERA-e (www.era.europa.eu).

Zahtjev za novom oznakom podnosi se registracijskom subjektu (kako je navedeno u Odluci 2007/756/EZ) i šalje se ERA-i. Nova se oznaka može upotrebljavati tek nakon što ju objavi ERA.

PRILOG P.12

SLOVNA OZNAKA ZA TERETNE VAGONE, OSIM ZGLOBNIH I VIŠEDIJELNIH VAGONA

Prilog P.12 objavljen je na mrežnoj stranici ERA-e (www.era.europa.eu).

Zahtjev za novom oznakom podnosi se registracijskom subjektu (kako je navedeno u Odluci 2007/756/EZ) i šalje se ERA-i. Nova se oznaka može upotrebljavati tek nakon što ju objavi ERA.

PRILOG P.13

SLOVNA OZNAKA ZA VUČENE PUTNIČKE VAGONE

Prilog P.13 objavljen je na mrežnoj stranici ERA-e (www.era.europa.eu).

Zahtjev za novom oznakom podnosi se registracijskom subjektu (kako je navedeno u Odluci 2007/756/EZ) i šalje se ERA-i. Nova se oznaka može upotrebljavati tek nakon što ju objavi ERA.;

(6)

Prilog P.14 stavlja se izvan snage.


(1)  Za posebna vozila taj broj u određenoj zemlji mora biti jedinstven s prvom znamenkom i 5 posljednjih znamenki tehničkih značajki i serijskim brojem.

(2)  Za NMBS/SNCB može se nastaviti upotrebljavati zaokruženo slovo B.

(3)  Dijakritički znakovi su ‚znakovi za naglaske’, kao što su À, Ç, Ö, Č, Ž, Å itd. Posebna slova kao što su Ø i Æ prikazivat će se jednim slovom; pri provjeri jedinstvenosti Ø se tretira kao O, a Æ kao A.

(4)  Sukladno sustavu abecednog označivanja opisanom u Dodatku 4. konvencije iz 1949. i članku 45. stavku 4. konvencije o cestovnom prometu iz 1968.

(5)  Teretni vagoni kojima je dopušteno nositi oznaku TEN, vidjeti Prilog P.5.

(6)  Uključujući teretne vagone, koji prema postojećim propisima nose znamenke određene u ovoj tablici. COTIF: vozilo koje je sukladno s uredbom COTIF-a koja je na snazi u trenutku stavljanja vozila u uporabu.

(7)  Stalna ili promjenjiva širina kolosijeka.

(8)  Iznimno teretni vagoni u kategoriji 1 (vagoni s regulacijom temperature); ne upotrebljavati za nova vozila stavljena u uporabu

(9)  Sukladnost s primjenjivim TSI-jevima, vidjeti Prilog P.5.

(10)  Uključujući vozila koja sukladno postojećim propisima nose znamenke određene u ovoj tablici. COTIF: vozilo koje je sukladno s uredbom COTIF-a koja je na snazi u trenutku stavljanja vozila u uporabu.

(11)  Iznimno putnički vagoni sa stalnom širinom kolosijeka (56) i promjenjivom širinom kolosijeka (66) koja su već u uporabi; ne treba upotrebljavati za nova vozila.


Top