Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0270

2010/270/EU: Odluka Komisije od 6. svibnja 2010. o izmjeni dijelova 1. i 2. Priloga E Direktivi Vijeća 92/65/EEZ u pogledu obrazaca zdravstvenih certifikata za životinje s gospodarstava te za pčele i bumbare (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 2624) Tekst značajan za EGP

OJ L 118, 12.5.2010, p. 56–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 271 - 277

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/270/oj

03/Sv. 52

HR

Službeni list Europske unije

271


32010D0270


L 118/56

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA KOMISIJE

od 6. svibnja 2010.

o izmjeni dijelova 1. i 2. Priloga E Direktivi Vijeća 92/65/EEZ u pogledu obrazaca zdravstvenih certifikata za životinje s gospodarstava te za pčele i bumbare

(priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 2624)

(Tekst značajan za EGP)

(2010/270/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 92/65/EEZ od 13. srpnja 1992. o utvrđivanju uvjeta zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina i uvoz u Zajednicu životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu uvjetima zdravlja životinja utvrđenima u određenim propisima Zajednice iz Priloga A dijela I. Direktivi 90/425/EEZ (1), a posebno prvi stavak njezinog članka 22.,

budući da:

(1)

Članak 10. Direktive 92/65/EEZ utvrđuje uvjete zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina psima, mačkama i pitomim vreticama.

(2)

Dio 1. Priloga E toj Direktivi određuje obrazac zdravstvenog certifikata za trgovinu životinjama s gospodarstava uključujući pse, mačke i pitome vretice.

(3)

Uredba (EZ) br. 998/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (2) utvrđuje uvjete zdravlja životinja koji se primjenjuju na nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca i pravila koja se primjenjuju za kontrolu takvih kretanja. Ona se primjenjuje na kretanja vrsta kućnih ljubimaca navedenih u Prilogu I. toj Uredbi između država članica ili iz trećih zemalja. Psi, mačke i pitome vretice navedeni su u dijelu A i dijelu B tog Priloga.

(4)

Zahtjevi utvrđeni u Uredbi (EZ) br. 998/2003 razlikuju se ovisno o odredišnoj državi članici i državi članici ili trećoj zemlji podrijetla.

(5)

Treće zemlje koje primjenjuju pravila za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca koja su barem istovjetna pravilima iz Uredbe (EZ) br. 998/2003 navedene su u odjeljku 2. Dijela B Priloga II. toj Uredbi.

(6)

Kako bi se izbjeglo prikrivanje komercijalnih kretanja kao nekomercijalnih kretanja kućnih ljubimaca u smislu Uredbe (EZ) br. 998/2003, točka (b) prvog stavka članka 12. te Uredbe predviđa da se moraju primjenjivati zahtjevi i provjere utvrđeni u Direktivi 92/65/EEZ na kretanja više od pet kućnih ljubimaca, kad se životinje unose u Uniju iz treće zemlje koja nije navedena u odjeljku 2. dijelu B Priloga II. toj Uredbi.

(7)

Pored toga, Uredba Komisije (EU) br. 388/2010 od 6. svibnja 2010. o provedbi Uredbe (EZ) br. 998/2003 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu najvećeg broja kućnih ljubimaca određenih vrsta koji mogu biti predmet nekomercijalnog kretanja (3) predviđa da se zahtjevi i provjere iz točke (b) prvog stavka članka 12. Uredbe (EZ) br. 998/2003 moraju također primjenjivati na kretanja kućnih ljubimaca pasa, mačaka i pitomih vretica kada ukupan broj životinja premještenih u državu članicu iz druge države članice ili treće zemlje navedene u odjeljku 2. dijela B Priloga II. toj Uredbi prelazi pet.

(8)

Uredba (EZ) br. 998/2003 također predviđa da tijekom prijelaznog razdoblja nekomercijalna kretanja pasa, mačaka i pitomih vretica na državno područje Irske, Malte, Švedske ili Ujedinjene Kraljevine podliježu nekim dodatnim zahtjevima.

(9)

Direktiva 92/65/EEZ upućuje na te dodatne zahtjeve samo u slučaju trgovine psima, mačkama i pitomim vreticama s odredištem u Irskoj, Švedskoj i Ujedinjenoj Kraljevini.

(10)

Obrasci certifikata za trgovinu unutar Unije trebaju biti kompatibilni s integriranim računalnim veterinarskim sustavom „TRACES” razvijenim u skladu s Odlukom Komisije 2003/623/EZ (4).

(11)

Kako bi se osiguralo da se zahtjevi i provjere nekomercijalnih kretanja više od pet pasa, mačaka i pitomih vretica u svim državama članicama, uključujući Maltu, primjenjuju na ujednačen način, potrebno je prilagoditi obrazac zdravstvenog certifikata iz dijela 1. Priloga E Direktivi 92/65/EZ.

(12)

Pored toga, obrazac zdravstvenog certifikata za trgovinu unutar Unije živim pčelama (Apis mellifera) i bumbarima (Bombus spp.) propisan je u dijelu 2. Priloga E Direktivi 92/65/EEZ.

(13)

Taj certifikat utvrđuje uvjete zdravlja životinja u pogledu američke gnjiloće za pčele i za bumbare. Ti zahtjevi dozvoljavaju samo kretanja pčela i bumbara s područja koja su slobodna od te bolesti. U slučaju izbijanja bolesti predviđeno je mirovanje u trajanju trideset dana i primjenjuje se na područje u krugu tri kilometra od izbijanja.

(14)

Međutim, u većini slučajeva bumbari se uzgajaju u strukturama koje su odvojene od vanjskog okoliša i koje nadležno tijelo redovito kontrolira i provjerava radi otkrivanja prisutnosti bolesti. Za takve objekte, koje je nadležno tijelo dotične države članice priznalo i koje nadzire, malo je vjerojatno da su pogođeni prisutnošću američke gnjiloće u krugu tri kilometra određenom u dijelu 2. Priloga E, za razliku od kolonija na otvorenom.

(15)

Stoga je potrebno izmijeniti obrazac zdravstvenog certifikata za trgovinu unutar Unije živim pčelama i bumbarima kako bi se uveli posebni zahtjevi zdravlja životinja u vezi bumbara uzgojenih u strukturama odvojenima od vanjskog okoliša.

(16)

Dio 1. i dio 2. Priloga E Direktivi 92/65/EEZ treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(17)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog E Direktivi 92/65/EEZ mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. svibnja 2010.

Za Komisiju

John DALLI

Član Komisije


(1)  SL L 268, 14.9.1992., str. 54.

(2)  SL L 146, 13.6.2003., str. 1.

(3)  SL L 114, 7.5.2010., str. 3.

(4)  SL L 216, 28.8.2003., str. 58.


PRILOG

Prilog E Direktivi 92/65/EEZ mijenja se kako slijedi:

1.

Dio 1. zamjenjuje se sljedećim:

„Dio 1. —   Zdravstveni certifikat za trgovinu životinjama s gospodarstava (kopitari i papkari, ptice, dvojezupci, psi, mačke i pitome vretice)

92/65 EI

Image

Image

Image

2.

Dio 2. zamjenjuje se sljedećim:

„Dio 2. —   Zdravstveni certifikat za trgovinu pčelama i bumbarima

92/65 EII

Image

Image


Top