EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1266

Uredba Komisije (EU) br. 1266/2009 od 16. prosinca 2009. o desetoj prilagodbi tehničkom napretku Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 o tahografu u cestovnom prometu Tekst značajan za EGP

OJ L 339, 22.12.2009, p. 3–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 010 P. 193 - 213

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2014; stavljeno izvan snage 32014R0165

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1266/oj

07/Sv. 010

HR

Službeni list Europske unije

193


32009R1266


L 339/3

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

16.12.2009.


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1266/2009

od 16. prosinca 2009.

o desetoj prilagodbi tehničkom napretku Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 o tahografu u cestovnom prometu

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 3821/85 od 20. prosinca 1985. o tahografu u cestovnom prometu (1), a posebno njezin članak 17. stavak 1.,

budući da:

(1)

Članak 1. Uredbe (EEZ) br. 3821/85 propisuje da tahografu u cestovnom prometu, s obzirom na izradu, ispitivanje, ugradnju i uporabu, mora biti u skladu sa zahtjevima priloga I., I. B i II. toj Uredbi.

(2)

Članak 5. Uredbe (EEZ) br. 3821/85 navodi da država članica izdaje homologaciju za svaki tip digitalnog tahografa koji je u skladu sa zahtjevima iz Priloga I. B toj Uredbi.

(3)

Članak 3. Uredbe (EEZ) br. 3821/85 propisuje da se tahograf ugrađuje i upotrebljava u odgovarajućim vozilima koja su registrirana u državi članici.

(4)

Prilog I. B Uredbi (EEZ) br. 3821/85 navodi tehničke zahtjeve za izradu, ispitivanje, ugradnju i nadzor digitalnog tahografa.

(5)

Radi poboljšanja i unapređenja digitalnog tahografa, s ciljem smanjenja administrativnih opterećenja sektora i osiguranja sigurnih informacija o razdobljima vožnje i odmora, i zbog prijevoznika i zbog nacionalnih nadzornih tijela, Prilog I. B Uredbi (EEZ) br. 3821/85 treba prilagoditi tehničkom napretku,

(6)

Ova Uredba ne sprečava države članice da homologiraju opremu koja je u skladu sa navedenim zahtjevima čak i prije datuma početka primjene Uredbe, tako da se sigurniji tahografi mogu brzo komercijalizirati. Ova Uredba ne sprečava države članice da homologiraju softver koji unapređuje postojeće digitalne tahografe kako bi ispunile zahtjeve ove Uredbe.

(7)

Ova Uredba ne zahtijeva zamjenu ispravnog digitalnog tahografa koji je ugrađen prije dana primjene ove Uredbe.

(8)

Proizvođači digitalnih tahografa izjavili su da će na temelju uzajamnosti te pod pravednim, razumnim i nediskriminirajućim uvjetima, osigurati bilo koji pristup bilo kojem intelektualnom vlasništvu, u svrhu davanja temeljnih znanja.

(9)

Kako bi se olakšala višestupanjska homologacija pojedinih homologiranih sastavnih dijelova i osiguralo da novim proizvođačima digitalnih tahografa ili njihovih sastavnih dijelova nije onemogućen ulazak na tržište, potrebno je utvrditi međunarodne norme za tehnička sučelja među različitim sastavnim dijelovima.

(10)

Kako bi se pomoglo prijevoznicima u ispunjavanju njihovih obveza iz Direktive 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (2), treba povećati nivo zaštite u poduzeću.

(11)

Kako bi se osigurala pravilna provedba nadzora vozila i identifikacija vozača, u digitalne tahografe treba integrirati širi skup znakova.

(12)

U svrhu potpore sektoru, proizvođačima i nadzornim tijelima pri utvrđivanju postojećih proizvođača na tržištu te da se na temelju oznaka, koje se upotrebljavaju na vozilima u međunarodnom prometu utvrđenim u Bečkoj konvenciji Ujedinjenih naroda o cestovnom prometu iz 1968., mogu razlikovati države i odgovarajuće šifre, laboratorij nadležan za provođenje ispitivanja interoperabilnosti treba čuvati odgovarajuće popise te ih objaviti na javnoj internetskoj stranici.

(13)

Kako bi prijevoznička poduzeća mogla ispuniti zakonske obveze pohrane odgovarajućih informacija, treba ustanoviti zajedničke ispitne zahtjeve za papir za ispis koji se koristi pri izdavanju homologacije.

(14)

Radi smanjenja administrativnih opterećenja, a stoga i troškova za prijevoznike i vozače koji upotrebljavaju digitalni tahograf, odredbe za ugradnju, aktivaciju, kalibraciju i nadzor opreme treba pojednostaviti i usmjeriti posebno na ona vozila koja se koriste za vožnju, a koja pripadaju unutar područja pravila o vožnji, kako je navedeno u Uredbi (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva u odnosu na cestovni promet (3).

(15)

Za vrijeme periodičnih pregleda ili u drugim prilikama kad tahograf treba provjeriti, kalibrirati, popraviti ili izvršiti nadzor nad njim, radionice trebaju ispitati prisutnost ili upotrebu uređaja za manipulaciju te o svim takvim slučajevima, uključujući nepostojeće ili slomljene pečate, voditi evidenciju.

(16)

Samo digitalni tahograf vozila koja pripadaju kategoriji M2, M3, N2 ili N3, kako je utvrđeno u Prilogu II. Direktivi 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (4), treba automatski bilježiti događaje prekoračenja brzine.

(17)

Slijedom izvješća koje je objavio Zajednički istraživački centar (Report on the Attacks to Security of the Digital Tachograph and on the Risk Associated With the Introduction of Adaptors to be fitted into Light Vehicles – Izvješće o napadima na sigurnost digitalnog tahografa i rizicima povezanim s uvođenjem adaptera u laka vozila), komunikacija elektroničkih podataka između izvora kretanja vozila i senzora kretanja treba biti zaštićena od neovlaštenih zahvata kao što je upotreba magneta te podatak o kretanju vozila treba potvrditi dodatnim i neovisnim, unutarnjim i vanjskim izvorima.

(18)

U svrhu integriteta i pouzdanosti sustava digitalnog tahografa, neophodno je osigurati da su vozačke kartice jedinstvene. Kako bi se spriječila prijava, ili posjedovanje više od jedne valjane kartice, treba postojati elektronička razmjena podataka između država članica.

(19)

Sučelje čovjek-stroj za ručni unos aktivnosti, kad su vozači udaljeni od vozila i u tom razdoblju ne mogu bilježiti aktivnosti na svoje vozačke kartice, treba pojednostaviti i pojasniti.

(20)

Vozačima bi bili od pomoći dodatni, neobavezni podaci, prikazani na zaslonu digitalnog tahografa, kao i smanjenje upozorenja kada je vozilo voženo izvan područja primjene pravila.

(21)

Poboljšanjima tehničkih sučelja treba skratiti vrijeme potrebno za preuzimanje podataka iz tahografa.

(22)

Radi očuvanja pouzdanosti trenutačno upotrebljavanih sustava, zbog skore zastarjelosti njihovih sigurnosnih mehanizama, a kako bi se osigurala neprekinutost postupka homologacije tahografske opreme, potrebne su mjere za nepredviđene događaje.

(23)

Kako bi se osiguralo, da se pri provjerama uz cestu mogu utvrditi vozački zapisi i „pravi” zapisi vožnje, treba pojednostaviti izračun razdoblja vožnje i zaokruživanje do jedne minute pri razdobljima aktivnosti.

(24)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog člankom 18. Uredbe (EEZ) br. 3821/85.

(25)

Uredbu (EEZ) br. 3821/85 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. B Uredbi (EEZ) br. 3821/85 izmjenjuje se kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ona se primjenjuje od 1. listopada 2011. Međutim, točke 3.1., 3.8., 3.9., 3.11., 3.20., 8.2., 9.2., 12.3., 12.4. i 13. Priloga primjenjuju se od 1. listopada 2012., a točke 7.2., 7.3. i 7.5. od dana stupanja na snagu.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. prosinca 2009.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 370, 31.12.1985., str. 8.

(2)  SL L 281, 23.11.1995., str. 31.

(3)  SL L 102, 11.4.2006., str. 1.

(4)  SL L 263, 9.10.2007., str. 1.


PRILOG

Prilog I. B Uredbi (EEZ) br. 3821/85 mijenja se kako slijedi:

1.   IZMJENE POGLAVLJA I. (DEFINICIJE)

1.1.

Definicija (f) zamjenjuje se sljedećim:

„(f)   ‚kalibracija’ znači: ažuriranje ili potvrđivanje parametara vozila koji se čuvaju u podatkovnoj memoriji. Parametri vozila uključuju identifikaciju vozila (VIN, VRN i država registracije) i značajke vozila (w, k, l, veličina guma, podešenje ograničivača brzine (prema potrebi), trenutačno UTC vrijeme, trenutačno stanje na brojaču kilometara);

Svako ažuriranje ili potvrđivanje samo UTC vremena, smatra se podešavanjem vremena, a ne kalibracijom, pod uvjetom da ne proturječi zahtjevu 256.

Za kalibraciju tahografa potrebna je kartica radionice;”.

1.2.

Definicija (l) zamjenjuje se sljedećim:

„(l)   ‚kartica poduzeća’ znači: kartica tahografa koju nadležna tijela države članice izdaju vlasniku ili posjedniku vozila opremljenih tahografom;

kartica poduzeća identificira poduzeće i omogućuje prikaz, preuzimanje podataka i ispis podataka pohranjenih u tahografu, koje je blokiralo to poduzeće ili koje nije blokiralo nijedno poduzeće.”

1.3.

Definicija (s) zamjenjuje se sljedećim:

„(s)   ‚preuzimanje podataka’ znači: kopiranje, zajedno s digitalnim potpisom, dijela ili čitave skupine datoteka pohranjenih u podatkovnoj memoriji vozila ili u memoriji kartice tahografa, za koje su ti podaci potrebni, kako bi se ustanovila sukladnost s odredbama Uredbe (EZ) br. 561/2006.

Proizvođači jedinica vozila digitalnih tahografa i proizvođači opreme, oblikovane i namijenjene za preuzimanje datoteka, poduzimaju sve razumne mjere kojima osiguravaju, da se takvi podaci mogu preuzeti s minimalnim gubitkom vremena za prijevoznička poduzeća ili vozače.

Pri preuzimanju podataka pohranjeni se podaci ne smiju mijenjati niti brisati. Preuzimanje datoteke s detaljnim podacima o brzini ne mora biti potrebno za ustanovljenje sukladnosti s Uredbom (EZ) br. 561/2006, no može se upotrijebiti za druge potrebe, kao što je istraživanje nesreća.”

1.4.

U bilješki (1), sljedeći stavak dodaje se definicijama „n” i „p”:

„Alternativni načini izračuna neprekidnog razdoblja vožnje i zbirnog vremena odmora mogu se koristiti za zamjenu tih definicija ako su postale zastarjele ažuriranjem u drugim odgovarajućim zakonima.”

2.   IZMJENE POGLAVLJA II. (OPĆE ZNAČAJKE)

2.1.

Sljedeći novi zahtjev dodaje se nakon zahtjeva 001:

Zahtjev 001a Sučelje između senzora kretanja i jedinice vozila u skladu je s normom ISO 16844-3:2004, Cor 1:2006”.

2.2.

Zahtjev 010 mijenja se kako slijedi:

treća alineja briše se,

posljednja alineja zamjenjuje se sljedećim:

„Funkcija preuzimanja podataka nije dostupna u radnom režimu (osim kako je predviđeno u zahtjevu 150) osim preuzimanja podataka s kartice vozača kad nijedna druga kartica nije umetnuta u jedinicu vozila.”

2.3.

Druga alineja zahtjeva 011 zamjenjuje se sljedećim:

„—

u režimu poduzeća, podaci o vozaču (zahtjevi 081, 084 i 087) mogu se prenijeti samo za razdoblja u kojima nema blokade ili za razdoblja koja nije blokiralo neko drugo poduzeće (koje je identificirano s prvih 13 znamenki broja kartice poduzeća).”

3.   IZMJENE POGLAVLJA III. (FUNKCIJE I ZAHTJEVI)

3.1.

Sljedeći se zahtjev dodaje nakon zahtjeva 019:

Zahtjev 019a Za otkrivanje manipulacije podacima o kretanju vozila, podaci iz senzora kretanja potvrđuju se podacima o kretanju vozila iz jednog ili više izvora, koji su neovisni od senzora kretanja.”

3.2.

Zahtjev 028 zamjenjuje se sljedećim:

Zahtjev 028 Pri datiranju podataka u tahografu (zapisi, razmjena podataka) i za sve ispise navedene u Dodatku 4. ‚Ispisi’, upotrebljavaju se UTC vrijeme i datum.”

3.3.

Zahtjev 029 zamjenjuje se sljedećim:

Zahtjev 029 Za prikaz lokalnog vremena mora biti moguće mijenjati prikaz razlike vremena u polusatnim koracima. Drugi pomaci, osim negativnih ili pozitivnih višekratnika pola sata, nisu dozvoljeni.”

3.4.

Zahtjev 040 briše se.

3.5.

Zahtjev 038, zahtjev 041 i zahtjev 042 zamjenjuju se sljedećim:

Zahtjev 038 Prva promjena aktivnosti u aktivnost ODMOR ili PRIPRAVNOST nastaje u roku 120 sekundi od automatske promjene aktivnosti u aktivnost RAD nakon zaustavljanja vozila. Pretpostavlja se da je promjena aktivnosti nastupila u trenutku kad se vozilo zaustavilo (čime se moguće poništava promjena aktivnosti u RAD).”

Zahtjev 041 Ako je u minuti neposredno prije određene kalendarske minute i u minuti neposredno nakon nje registrirana aktivnost VOŽNJA, i ta minuta se u cijelosti smatra kao minuta VOŽNJE.”

Zahtjev 042 Određena kalendarska minuta, koja se po gornjem zahtjevu 041 ne smatra minutom VOŽNJE, u cijelosti se smatra kao minuta one vrste aktivnosti koja je najdulje neprekidno trajala u toj minuti (ili posljednja aktivnost od jednako dugih aktivnosti).”

3.6.

Zahtjevi 050, 050a i 050b zamjenjuju se sljedećim:

Zahtjev 050 Putem naredbi u menijima mora biti moguće unijeti mjesta početka i/ili završetka dnevnog razdoblja rada. Ako se u jednoj kalendarskoj minuti dogodi više od jednog takvog unosa, bilježi se samo unos zadnjeg mjesta početka i unos zadnjeg mjesta završetka, izvršen u tom vremenu.”

Zahtjev 50a Nakon umetanja kartice vozača (ili radionice), i samo tada, tahograf mora dopustiti ručne unose aktivnosti. Prema potrebi su ručni unosi mogući pri prvom umetanju prethodno neupotrebljavane kartice vozača (ili radionice).

Ručni unosi aktivnosti izvode se upotrebom vremenske zone lokalnog vremena i datuma (odmak UTC) koja je trenutačno namještena u jedinicu u vozilu.

Pri umetanju kartice vozača ili radionice, nositelja kartice se podsjeća na:

datum i vrijeme njegovog posljednjeg vađenja kartice,

po izboru: odmak lokalnog vremena, koji je trenutačno namješten u jedinici vozila.

Mora biti moguć unos aktivnosti sa sljedećim ograničenjima:

vrste aktivnosti su RAD, PRIPRAVNOST ili STANKA/ODMOR,

vremena početka i završetka za svaku aktivnost mogu biti samo u okviru razdoblja od posljednjeg vađenja do trenutačnog umetanja kartice.

Ne smije biti dopušteno da se aktivnosti uzajamno vremenski preklapaju.

Postupak za ručni unos aktivnosti uključuje onoliko uzastopnih koraka, koliko je potrebno za namještanje vrste, vremena početka i vremena završetka za svaku aktivnost. Za bilo koji dio vremenskog razdoblja između posljednjeg vađenja i trenutačnog umetanja kartice, nositelj kartice ima mogućnost ne prijaviti nikakvu aktivnost.

Za vrijeme ručnih unosa povezanih uz umetanje kartice i ako je primjenljivo, nositelj kartice ima mogućnost unijeti:

mjesto gdje je završilo prethodno razdoblje dnevnog rada, povezano s odgovarajućim vremenom (ako nije već uneseno pri posljednjem vađenju kartice),

mjesto gdje je trenutačno razdoblje dnevnog rada započelo, povezano s odgovarajućim vremenom.

Ako se unese lokacija, ista se bilježi na odgovarajuću tahografsku karticu.

Ručni se unosi prekidaju, ako:

se kartica izvadi, ili

se vozilo kreće i kartica je u vozačkom prorezu.

Dozvoljeni su dodatni prekidi, npr. kratki odmor nakon određenog razdoblja korisnikove neaktivnosti. Ako su ručni unosi prekinuti, tahograf potvrđuje sva potpuno unesena mjesta i aktivnosti (koja imaju nedvojbeno mjesto i vrijeme, ili vrstu aktivnosti, vrijeme početka i vrijeme završetka).

Ako se za vrijeme ručnih unosa aktivnosti za prvu umetnutu karticu, umetne kartica drugog vozača ili kartica radionice, prije ručnih unosa za drugu umetnutu karticu mora se omogućiti da se završe ručni unosi za prvu umetnutu karticu.

Nositelj kartice ima mogućnost unijeti ručne unose prema sljedećem minimalnom postupku:

Ručni unos aktivnosti, kronološkim redom, za razdoblje od posljednjeg vađenja kartice do trenutačnog umetanja kartice.

Vrijeme početka prve aktivnosti namješta se na vrijeme vađenja kartice. Za svaki sljedeći unos, vrijeme početka se unaprijed namješta tako da odmah slijedi vrijeme završetka ranijeg unosa. Za svaku se aktivnost izabere vrsta aktivnosti i vrijeme završetka.

Postupak završava kad je vrijeme završetka ručno unesene aktivnosti jednako vremenu umetanja kartice. Tahograf može po izboru nositelju kartice omogućiti da do potvrde unosa posebnom naredbom izmijeni bilo koju ručno unesenu aktivnost. Nakon potvrde svaka je takva izmjena zabranjena.”

Zahtjev 50b Tahograf mora vozaču dopustiti unos sljedeća dva posebna stanja, u realnom vremenu:

‚IZVAN PODRUČJA PRIMJENE’ (početak, završetak)

‚VOŽNJA TRAJEKTOM/VLAKOM’

Stanje ‚VOŽNJA TRAJEKTOM/VLAKOM’ ne može se pojaviti ako je otvoreno stanje ‚IZVAN PODRUČJA PRIMJENE’.

Otvoreno stanje ‚IZVAN PODRUČJA PRIMJENE’ tahograf automatski zatvara ako se kartica vozača umeće ili vadi.

Otvoreno stanje ‚IZVAN PODRUČJA PRIMJENE’ sprečava sljedeće događaje i upozorenja:

vožnja bez odgovarajuće kartice,

upozorenja povezana s neprekidnim razdobljem vožnje.”

3.7.

Zahtjev 065 zamjenjuje se sljedećim:

Zahtjev 065 Ovaj se događaj aktivira pri svakom prekoračenju brzine. Ovaj se zahtjev primjenjuje samo na vozila kategorije M2, M3, N2 ili N3, kako je definirano u Prilogu II. Direktivi 2007/46/EZ, o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica.”

3.8.

Sljedeći tekst dodaje se nakon zahtjeva 067:

„9.9.a Događaj   ‚Proturječnost u kretanju vozila

Zahtjev 067a Ovaj se događaj također aktivira kad je mjerenje nulte brzine u suprotnosti s podacima o kretanju iz najmanje još jednog neovisnog izvora kretanja dulje od jedne neprekinute minute.

Zahtjev 067b Ovaj se događaj također može aktivirati u slučajevima kad jedinica vozila dobiva ili preračunava vrijednost brzine iz vanjskog neovisnog izvora podataka o kretanju, ali su takve vrijednosti brzine znatno u suprotnostima s vrijednostima preračunatim na temelju signala brzine senzora kretanja i traju dulje od jedne minute.”

3.9.

U zahtjevu 094 se nakon događaja „Pogreška u podacima o kretanju” dodaje sljedeći red:

Proturječnost u kretanju vozila

najdulji događaj za svaki od 10 zadnjih dana pojave,

5 najduljih događaja u zadnjih 365 dana

datum i vrijeme početka događaja,

datum i vrijeme završetka događaja,

vrsta, broj i država članica izdavanja bilo koje kartice umetnute na početku i/ili završetku događaja,

broj sličnih događaja tog dana.

3.10.

Zahtjev 104 zamjenjuje se sljedećim:

Zahtjev 104 Tahograf bilježi i pohranjuje u svojoj podatkovnoj memoriji sljedeće podatke koji se odnose na 255 posljednjih blokadi od strane poduzeća:

datum i vrijeme zaključavanja blokade,

datum i vrijeme otključavanja blokade,

broj kartice poduzeća i državu članicu izdavanja kartice,

naziv i adresu poduzeća.

Podaci koji su bili prethodno zaključani blokadom, koja je radi gore navedene granice odstranjena iz memorije, tretiraju se kao da nisu zaključani.”

3.11.

Nakon zahtjeva 109a, dodaje se sljedeći zahtjev:

Zahtjev 109b događaj ‚Proturječnost u kretanju vozila’ ne pohranjuje se na karticama vozača i radionice.”

3.12.

Zahtjev 114a zamjenjuje se sljedećim:

Zahtjev 114a Prikaz podržava znakove navedene u Dodatku 1. poglavlja 4. ‚Skupine znakova’. Prikaz može koristiti pojednostavnjene znakove (npr. znakovi s naglaskom mogu se prikazivati bez naglaska ili se mala slova mogu prikazivati kao velika slova).”

3.13.

Zahtjev 121 zamjenjuje se sljedećim:

Zahtjev 121 Kada nije potreban prikaz nikakvih drugih podataka, tahograf mora standardno prikazivati sljedeće informacije:

lokalno vrijeme (kao rezultat UTC vremena i odmaka kojeg namješta vozač),

režim rada,

trenutnu aktivnost vozača i trenutnu aktivnost suvozača.

Informacije koje se odnose na vozača:

ako je njegova trenutačna aktivnost VOŽNJA, njegovo trenutačno neprekidno razdoblje vožnje i njegovo trenutačno zbirno vrijeme stanke,

ako njegova trenutačna aktivnost nije VOŽNJA, trenutačno trajanje ove aktivnosti (od kada je odabrana) i njegovo trenutačno zbirno vrijeme stanke.”

3.14.

Zahtjev 127 zamjenjuje se sljedećim:

Zahtjev 127 Na zahtjev se mora omogućiti odabir sljedećih prikaza:

UTC datum i vrijeme, te odmak lokalnog vremena,

sadržaj bilo kojeg od šest ispisa u istom obliku kao što su sami ispisi,

neprekidno razdoblje vožnje i zbirno vrijeme stanke vozača,

neprekidno razdoblje vožnje i zbirno vrijeme stanke suvozača,

zbirno razdoblje vožnje vozača u prethodnom i tekućem tjednu,

zbirno razdoblje vožnje suvozača u prethodnom i tekućem tjednu.

Neobavezno:

sadašnje trajanje aktivnosti suvozača (otkad je odabrana),

zbirno razdoblje vožnje vozača u tekućem tjednu,

zbirno razdoblje vožnje vozača za tekuće razdoblje dnevnog rada,

zbirno razdoblje vožnje suvozača za tekuće razdoblje dnevnog rada.”

3.15.

Zahtjev 133a zamjenjuje se sljedećim:

Zahtjev 133a Pisač podržava znakove navedene u Dodatku 1. poglavlju 4. ‚Skupine znakova’ ”.

3.16.

Zahtjev 136 zamjenjuje se sljedećim:

Zahtjev 136 Papir za tahograf mora imati odgovarajuću oznaku homologacije i naznaku vrste (vrsta) tahografa u kojima se može upotrebljavati.”

3.17.

Sljedeći zahtjevi dodaju se nakon zahtjeva 136:

Zahtjev 136a Ispisi moraju u normalnim uvjetima čuvanja, s obzirom na jakost svjetla, vlažnost i temperaturu, ostati jasno čitljivi i prepoznatljivi najmanje dvije godine.

Zahtjev 136b Papir za ispis mora biti najmanje u skladu sa specifikacijama ispitivanja, definiranim na internetskoj stranici laboratorija imenovanog za obavljanje ispitivanja interoperabilnosti, kako je utvrđeno u zahtjevu 278.

Zahtjev 136c Specifikacije, opisane u gornjem stavku, mogu se izmijeniti, dopuniti ili ažurirati samo nakon što se imenovani laboratorij, skupa s tijelima za homologaciju, posavjetuje s proizvođačem homologiranih jedinica vozila digitalnog tahografa.”

3.18.

Zahtjev 141 zamjenjuje se sljedećim:

Zahtjev 141 Tahograf mora upozoriti vozača 15 minuta prije i u trenutku prekoračenja najvećeg dozvoljenog neprekidnog razdoblja vožnje”.

3.19.

Zahtjev 145 zamjenjuje se sljedećim:

Zahtjev 145 U potonjem slučaju treba se označiti simbolom ‚T’.”

3.20.

Nakon zahtjeva 161, dodaje se sljedeći zahtjev:

Zahtjev 161a Senzori kretanja:

reagiraju na magnetsko polje koje ometa detekciju kretanja vozila. U takvim okolnostima jedinica vozila bilježi i pohranjuje grešku senzora (zahtjev 070) ili,

su tako izvedeni da je senzorski element zaštićen od magnetskih polja ili je na njih imun.”

4.   IZMJENE POGLAVLJA V. (UGRADNJA)

4.1.

Zahtjevu 239 dodaje se sljedeća rečenica:

„Dostava dijelova tahografa vezanih uz sigurnost može se ograničiti ako se tako zahtijeva za vrijeme sigurnosnog certificiranja.”

4.2.

Zahtjev 243 zamjenjuje se sljedećim:

Zahtjev 243 Proizvođači vozila ili instalateri aktiviraju ugrađene tahografe najkasnije prije upotrebe vozila u području primjene Uredbe (EZ) br. 561/2006”.

4.3.

Zahtjev 248 i zahtjev 249 zamjenjuju se sljedećim:

Zahtjev 248 Nakon ugradnje slijedi kalibracija. Prva kalibracija ne mora nužno uključivati unos registracijskog broja vozila (VRN) ako ga ovlaštena radionica koja treba obaviti tu kalibraciju ne zna. Samo u tim okolnostima moguće je da vlasnik vozila samo jednom može unijeti VRN koristeći svoju karticu poduzeća prije upotrebe vozila u području primjene Uredbe (EZ) br. 561/2006 (npr. koristeći naredbe putem odgovarajuće strukture menija sučelja čovjek-stroj jedinice vozila.) (1). Bilo koji naknadni unos ili ažuriranje postojećeg unosa moguće je samo karticom radionice.”

Zahtjev 249 Nakon provjere tahografa pri ugradnji, na njega se pričvršćuje jasno vidljiva i lako dostupna ugradbena pločica. Ako to nije moguće, pločica se pričvršćuje na stup ‚B’ vozila tako da je jasno vidljiva. Za vozila koja nemaju stup ‚B’, ugradbena se pločica pričvršćuje na okvir vrata na vozačevoj strani vozila i jasno je vidljiva u svim slučajevima.

Nakon svakog nadzora kod ovlaštenog instalatera ili radionice, na mjesto prethodne pločice pričvršćuje se nova pločica.”

4.4.

Zahtjev 250, šesta alineja zamjenjuje se sljedećim:

„datum mjerenja karakterističnog koeficijenta vozila i djelatnog opsega pogonskih kotača”

4.5.

Nakon Zahtjeva 250. umeće se sljedeći zahtjev:

Zahtjev 250a Samo za vozila M1 i N1 koja su opremljena adapterom u skladu s Uredbom (EZ) br. 68/2009 (2), a kada nije moguće uključiti sve potrebne informacije opisane u zahtjevu 250, može se upotrijebiti druga, dodatna pločica. U takvim slučajevima, dodatna pločica sadrži najmanje zadnje četiri alineje opisane u zahtjevu 250.

Ako se upotrebljava druga, dodatna pločica, ista se pričvršćuje pored ili uz prvu primarnu pločicu, opisanu u zahtjevu 250, i ima istu razinu zaštite. Nadalje, na dodatnoj pločici je također navedeno ime, adresa ili trgovački naziv ovlaštenog instalatera ili radionice koja je izvršila ugradnju te datum ugradnje.”

5.   IZMJENE POGLAVLJA VI. (NADZORI)

5.1.

Zahtjev 257 zamjenjuje se sljedećim:

Četvrta alineja zamjenjuje se „— da se pričvrsti ugradbena pločica, kao što je određeno zahtjevom 250, i opisna pločica, kao što je određeno zahtjevom 169” i dodaje se sljedeća alineja: „— da uređaju nije dodan uređaj za manipulaciju”.

5.2.

Sljedeći zahtjevi umeću se nakon zahtjeva 257:

Zahtjev 257a Ako se ustanovi da se nakon posljednjeg nadzora dogodio jedan od događaja navedenih u poglavlju III. odjeljku 9. (Otkrivanje događaja i/ili pogrešaka) i proizvođači tahografa i/ili nacionalna tijela smatraju da on potencijalno dovodi u opasnost sigurnost uređaja, radionica tada:

(a)uspoređuje identifikacijske podatke senzora kretanja, koji je priključen na mjenjač, s podacima povezanog senzora kretanja registriranog u jedinici vozila;(b)provjerava podudaraju li se informacije zabilježene na ugradbenoj pločici s informacijama koje sadrži zapis jedinice vozila;(c)provjerava podudara li se serijski broj i homologacijski broj senzora kretanja, ako je ispisan na tijelu senzora kretanja, s informacijama koje sadrži zapis jedinice vozila.

Zahtjev 257b Radionice u svojim izvješćima o nadzoru zapisuju sva saznanja o slomljenim pečatima ili uređajima za manipulaciju. Radionice ta izvješća čuvaju najmanje dvije godine i stavljaju ih na raspolaganje na zahtjev nadležnih tijela.”

6.   IZMJENE POGLAVLJA VII. (IZDAVANJE KARTICE)

6.1.

Sljedeći se zahtjev umeće nakon zahtjeva 268:

Zahtjev 268a Države članice elektronički razmjenjuju podatke kako bi osigurale jedinstvenost tahografske kartice vozača koju izdaju.

Nadležna tijela država članica također mogu pri pregledima kartica vozača na cesti ili u prostorijama poduzeća elektronički razmjenjivati podatke, kako bi provjerili jedinstvenost i status kartica.”

7.   IZMJENE POGLAVLJA VIII. (HOMOLOGACIJA)

7.1.

U odjeljku 1. Općenito, prvom se stavku dodaje nova rečenica:

„Svaki proizvođač jedinice vozila može zahtijevati homologaciju njegovog sastavnog dijela s bilo kojom vrstom senzora kretanja, i obrnuto, pod uvjetom da je svaki sastavni dio usklađen sa zahtjevom 001a”.

7.2.

Nakon zahtjeva 274 umeću se sljedeći zahtjevi:

Zahtjev 274a U iznimnim okolnostima, kad tijela za sigurnosno certificiranje odbijaju certificirati novu opremu radi zastarjelosti sigurnosnih mehanizama, homologacija se nastavlja izdavati u skladu s Uredbom samo u tim specifičnim i iznimnim okolnostima te kad ne postoji alternativno rješenje”.

Zahtjev 274b U takvim okolnostima, dotična država članica bez odgode obavješćuje Europsku komisiju, koja u roku dvanaest kalendarskih mjeseci od dodjele homologacije, pokreće postupak kojim osigurava da se ponovno uspostavi prvotna razina sigurnosti”.

7.3.

Nakon zahtjeva 275 umeće se sljedeći zahtjev:

Zahtjev 275a Proizvođači u roku mjesec dana od datuma zahtjeva, osiguravaju odgovarajuće uzorke homologiranih proizvoda i s tim povezanu dokumentaciju, koju zahtijevaju laboratoriji imenovani za obavljanje funkcionalnih ispitivanja. Sve troškove koji nastanu radi tog zahtjeva snosi podnositelj zahtjeva. Laboratoriji povjerljivo postupaju sa svim poslovno osjetljivim informacijama.”

7.4.

Nakon zahtjeva 277, umeće se sljedeći zahtjev:

Zahtjev 277a U funkcionalnom certifikatu bilo kojeg dijela tahografa su također navedeni homologacijski brojevi svih drugih homologiranih kompatibilnih sastavnih dijelova tahografa”.

7.5.

Zahtjev 281 zamjenjuje se sa:

Zahtjev 281 Laboratorij ne obavlja nikakva ispitivanja interoperabilnosti za tahografe ili tahografske kartice, koji nisu dobili sigurnosni certifikat i funkcionalni certifikat, osim u iznimnim okolnostima opisanim u zahtjevu 274a.”

8.   IZMJENE DODATKA 1. (PODATKOVNI RJEČNIK)

8.1.

Odjeljak 2.2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.2.

Address

Adresa.

Adress: = SEQUENCE {

codePage INTEGER (0..255),

address OCTET STRING (SIZE(35))

}

codePage utvrđuje niz znakova, definiranih u poglavlju 4.,

address je adresa, šifrirana određenim nizom znakova”.

8.2.

U odjeljku 2.54., red „ ‚0A’H do ‚0F’H RFU,” zamjenjuje se:

„ ‚0A’H

Proturječnost u kretanju vozila,

‚0B’H do ‚0F’H

RFU,”

8.3.

Odjeljak 2.70. zamjenjuje se sljedećim:

„2.70.

Name

Naziv.

Name: = SEQUENCE {

codePage INTEGER (0..255),

name OCTET STRING (SIZE(35))

}

codePage utvrđuje niz znakova, definiranih u poglavlju 4.,

name je naziv, šifriran određenim nizom znakova”.

8.4.

Odjeljak 2.114. zamjenjuje se sljedećim:

„2.114.

VehicleRegistrationNumber

Registracijski broj vozila (VRN). Registracijski broj dodjeljuje tijelo nadležno za registraciju.

VehicleRegistrationNumber: = SEQUENCE {

codePage INTEGER (0..255),

vehicleRegNumber OCTET STRING (SIZE(13))

}

codePage utvrđuje niz znakova, definiranih u poglavlju 4.,

vehicleRegNumber je VRN šifriran određenim nizom znakova.

Dodjela vrijednosti: utvrđuje pojedina država”.

8.5.

Posljednji stavak poglavlja 4. zamjenjuje se sljedećim tekstom:

„Druge skupine znakova (adresa, naziv, registracijski broj vozila) također upotrebljavaju znakove iz raspona decimalnih šifri od 161 do 255 od sljedećih 8-bitnih standardnih skupina znakova, koje utvrđuje broj kodne stranice:

Standardna skupina znakova

Kodna stranica

(Decimalno)

ISO/IEC 8859-1 Latinica-1 Zapadnoeuropski

1

ISO/IEC 8859-2 Latinica-2 Srednjeeuropski

2

ISO/IEC 8859-3 Latinica-3 Južnoeuropski

3

ISO/IEC 8859-5 Latinica/Ćirilica

5

ISO/IEC 8859-7 Latinica/Grčki

7

ISO/IEC 8859-9 Latinica-5 Turski

9

ISO/IEC 8859-13 Latinica-7 Baltički krug

13

ISO/IEC 8859-15 Latinica-9

15

ISO/IEC 8859-16 Latinica-10 Jugoistočnoeuropski

16

KOI8-R Latinica/Ćirilica

80

KOI8-U Latinica/Ćirilica

85”

8.6.

U poglavlju 2., odjeljak 2.67. zamjenjuje se sljedećim:

„2.67.

ManufacturerCode

Šifra, koja označuje proizvođača homologirane opreme.

ManufacturerCode: = INTEGER (0..255)

Laboratorij nadležan za ispitivanja interoperabilnosti, održava svoju internetsku stranicu, na kojoj objavljuje popis šifri proizvođača (zahtjev 290).

ManufacturerCodes se na temelju zahtjeva laboratorija nadležnog za ispitivanja interoperabilnosti, privremeno dodjeljuju proizvođačima tahografske opreme”.

8.7.

Odjeljak 2.71. zamjenjuje se sljedećim:

„2.71.

NationAlpha

Abecedna oznaka države u skladu je s razlikovnim oznakama koji se upotrebljavaju na vozilima u međunarodnom prometu (Bečka konvencija Ujedinjenih naroda o cestovnom prometu, 1968.)

NationAlpha: = IA5String (SIZE (3))

Šifre Nation Alpha i numeričke šifre su na popisu na internetskoj stranici laboratorija imenovanog za obavljanje ispitivanja interoperabilnosti, kako je utvrđeno u Zahtjevu 278”.

8.8.

Odjeljak 2.72. zamjenjuje se sljedećim:

„2.72.

NationNumeric

Brojčana oznaka države.

NationNumeric: = INTEGER (0.. 255)

Dodjela vrijednosti: vidjeti vrstu podatka 2.71. (NationAlpha)

Specifikaciju Nation Alpha ili Numeric, opisanu u gornjem stavku, može se izmijeniti ili ažurirati, samo nakon što je imenovani laboratorij dobio stajališta proizvođača homologiranih digitalnih tahografa jedinica vozila.”

9.   IZMJENE DODATKA 3. (PIKTOGRAMI)

9.1.

Zahtjev PIC_001 zamjenjuje se s:

„PIC_001 Tahograf može neobavezno upotrebljavati sljedeće piktograme i kombinacije piktograma (ili piktograme i kombinacije piktograma koji su dovoljno slični da ih je nedvojbeno moguće povezati s ovima)”:

9.2.

U odjeljku 2., u podpododjeljku „Događaji” dodaje se sljedeći piktogram:

Imageproturječnost u kretanju vozila

10.   IZMJENE DODATKA 4. (ISPISI)

10.1.

PRT_006 u odjeljku 2., Specifikacija podatkovnog bloka, zamjenjuje se s:

„PRT_006 Za ispise se koriste sljedeći podatkovni blokovi i/ili zapisi podataka, u skladu sa sljedećim značenjima i formatima:

Broj bloka ili zapisa

Značenje

format podataka


1.

Datum i vrijeme ispisa dokumenta

Image

dd/mm/yyyy hh:mm (UTC)


2.    Vrsta ispisa

Identifikator bloka

Image

Kombinacija piktograma i ispisa (vidjeti Dodatak 3.), Podešenje ograničivača brzine (samo pri ispisu prekoračenja brzine)

Picto xxx km/h


3.    Identifikacija nositelja kartice

Identifikator bloka. P = piktogram „osoba”

P

Prezime nositelja kartice

P Last_Name

Ime(na) nositelja kartice (ako postoji)

First_Name

Identifikacija kartice

Card_Identification

Datum isteka valjanosti kartice (ako postoji)

dd/mm/yyyy

U slučaju neosobne kartice koja ne sadrži prezime nositelja kartice, umjesto toga se tiska naziv poduzeća, radionice ili nadzornog tijela.


4.    Identifikacija vozila

Identifikator bloka

Image

VIN

Image

VIN

Država članica registracije i registracijski broj vozila (VRN)

Nat/VRN


5.    Identifikacija jedinice vozila (JV)

Identifikator bloka

Image

Naziv proizvođača JV

Image

VU_Manufacturer

Kataloški broj JV

VU_Part_Number


6.    Zadnja kalibracija tahografa

Identifikator bloka

Image

Naziv radionice

Image

Last_Name

Identifikacija kartice radionice

Card_Identification

Datum kalibracije

Image

dd/mm/yyyy


7.    Zadnji nadzor (od strane službenika za nadzor)

Identifikator bloka

Image

Identifikacija nadzorne kartice

Card_Identification

Datum, vrijeme i vrsta nadzora

Image

dd/mm/yyyy hh:mm pppp

Vrsta nadzora: Do četiri piktograma. Vrsta nadzora može biti (kombinacija) sljedećeg:

Image:Preuzimanje podataka s karticeImage:Preuzimanje podataka s JVImage:IspisImage:Prikaz


8.    Aktivnosti vozača pohranjene na kartici prema redoslijedu nastajanja

Identifikator bloka

Image

Datum upita (kalendarski dan ispisa) + brojač dnevne nazočnosti kartice

dd/mm/yyyy xxx


8.a

Stanje izvan područja primjene na početku ovog dana (ostaviti prazno ako nije otvoreno stanje izvan područja primjene)

OUT


8.1.   Razdoblje u kojem kartica nije bila umetnuta

8.1.a

Identifikator zapisa (početak razdoblja)

 

8.1.b

Nepoznato razdoblje. Vrijeme početka, trajanje

Image

: hh:mm hhhmm

8.1.c

Ručno unesena aktivnost

A: hh:mm hhhmm

Piktogram aktivnosti, vrijeme početka, trajanje.

 


8.2.   Umetanje kartice u utor S

Identifikator zapisa; S = piktogram utora

S

Država članica registracije vozila i registracijski broj vozila (VRN)

Image

Nat/VRN

Stanje brojača kilometara vozila pri umetanju kartice

x xxx xxx km


8.3.   Aktivnost (dok je kartica bila umetnuta)

Piktogram aktivnosti, vrijeme početka, trajanje, stanje posade (piktogram posade ako je stanje CREW, prazno ako je SINGLE)

A: hh:mm hhhmm 

Image

Image


8.3.a

Posebno stanje. Vrijeme unosa, piktogram posebnog stanja (ili kombinacija piktograma).

hh:mm - - - pppp - - -


8.4.   Vađenje kartice

Brojač kilometara vozila i prijeđena udaljenost od zadnjeg umetanja za koje je poznat brojač kilometara

x xxx xxx km; x xxx km


9.    Aktivnosti vozača pohranjene u VU, po utoru, kronološkim redom

Identifikator bloka

Image

Datum upita (kalendarski dan ispisa)

dd/mm/yyyy

Brojač kilometara vozila u 00:00 i 24:00

x xxx xxx – x xxx xxx km


10.    Aktivnosti koje se obavljaju u utoru S

Identifikator bloka

S

10.a

Stanje izvan područja primjene na početku ovog dana (ostaviti prazno ako nije otvoreno stanje izvan područja primjene)

OUT


10.1.   Razdoblje kada u utoru S nema kartice

Identifikator zapisa

 

Nije umetnuta kartica

Image

Image

- - -

Brojač kilometara vozila na početku razdoblja.

x xxx xxx km


10.2.   Umetanje kartice

Identifikator zapisa o umetanju kartice

 

Prezime vozača

Image

Last_Name

Ime vozača

First_Name

Identifikacija kartice vozača

Card_Identification

Datum isteka kartice vozača

dd/mm/yyyy

Država članica registracije i registracijska oznaka prethodno korištenog vozila

Image

Image

Nat/VRN

Datum i vrijeme vađenja kartice iz prethodnog vozila

dd/mm/yyyy hh:mm

Prazna crta

 

Brojač kilometara vozila pri umetanju kartice. Znak ručnog unosa aktivnosti vozača (M: da, prazno: ne)

x xxx xxx km M

Ako nije bilo umetanja kartice vozača na dan kad se vrši ispis tada se za blok 10.2. koristi očitanje podataka brojača kilometara od zadnjeg dostupnog umetanja kartice.

 


10.3.   Aktivnost

Piktogram aktivnosti, vrijeme početka, trajanje, status posade (piktogram posade ako je CREW, prazno ako je SINGLE)

A ÷ hh:mm hhhmm

Image

Image


10.3.a

Posebno stanje. Vrijeme unosa, piktogram posebnog stanja (ili kombinacija piktograma).

hh:mm - - - pppp - - -


10.4.   Vađenje kartice ili kraj razdoblja „bez kartice”

Brojač kilometara vozila pri vađenju kartice ili na kraju razdoblja „bez kartice” i prijeđena udaljenost od umetanja kartice ili od početka razdoblja „bez kartice”.

x xxx xxx km; x xxx km


11.    Dnevni sažetak

Identifikator bloka

Image


11.1.    Dnevni sažetak JV za razdoblja bez kartice u utoru vozača

Identifikator bloka

1

Image

Image

- - -


11.2.    Dnevni sažetak JV za razdoblja bez kartice u utoru suvozača

Identifikator bloka

2

Image

Image

- - -


11.3.    Dnevni sažetak JV po vozaču

Identifikator zapisa

 

Prezime vozača

Image

Last_Name

Ime(na) vozača

First_Name

Identifikacija kartice vozača

Card_Identification


11.4.   Unos mjesta gdje dnevno razdoblje rada počinje i/ili završava

pi = piktogram početka/završetka, vremena, države, regije, stanje brojača kilometara

pihh:mm Cou Reg

Brojač kilometara

x xxx xxx km


11.5.   Aktivnosti ukupno (s kartice)

Ukupno trajanje vožnje, prijeđena udaljenost

Image

hhhmm x xxx km

Ukupno trajanje rada i pripravnosti

Image

hhhmm 

Image

hhhmm

Ukupno trajanje odmora i nepoznato

Image

hhhmm 

Image

hhhmm

Ukupno trajanje aktivnosti posade

Image

Image

hhhmm


11.6.   Aktivnosti ukupno (razdoblja bez kartice u utoru vozača)

Ukupno trajanje vožnje, prijeđena udaljenost

Image

hhhmm x xxx km

Ukupno trajanje rada i pripravnosti

Image

hhhmm 

Image

hhhmm

Ukupno trajanje odmora

Image

hhhmm


11.7.   Aktivnosti ukupno (razdoblje bez kartice u utoru suvozača)

Ukupno trajanje rada i pripravnosti

Image

hhhmm 

Image

hhhmm

Ukupno trajanje odmora

Image

hhhmm


11.8.   Aktivnosti ukupno (po vozaču, uključuje oba utora)

Ukupno trajanje vožnje, prijeđena udaljenost

Image

hhhmm x xxx km

Ukupno trajanje rada i pripravnosti

Image

hhhmm 

Image

hhhmm

Ukupno trajanje odmora

Image

hhhmm

Ukupno trajanje aktivnosti posade

Image

Image

hhhmm

Ako se traži dnevni ispis za tekući dan, informacije o dnevnom sažetku računaju se iz dostupnih podataka u vrijeme ispisa.


12.    Događaji i/ili pogreške pohranjeni na kartici

12.1.

Identifikator bloka pet zadnjih „Događaja i pogrešaka” s kartice

Image

Image

Image


12.2.

Identifikator bloka svi zabilježeni „Događaji” na kartici

- - - - - - - - - - -

Image

Image

- - - - - - - - -


12.3.

Identifikator bloka sve zabilježene „Pogreške” na kartici

Image

Image


12.4.   Zapis Događaja i/ili pogreške

Identifikator zapisa

 

Piktogram događaj/pogreška, svrha zapisa, datum i vrijeme početka

Pic (p) dd/mm/yyyy hh:mm

Dodatna šifra događaja/pogreške (ako postoji), trajanje

Image

xx hhhmm

Država članica registracije i registracijska oznaka vozila (VRN) u kojem se dogodio događaj ili pogreška

Image

Nat/VRN


13.    Događaji i/ili pogreške, otprije pohranjeni ili još uvijek traju u JV

13.1.

Identifikator bloka zadnjih pet „Događaja i pogrešaka” iz JV

Image

Image

Image


13.2.

Identifikator bloka otprije zabilježeni ili još uvijek traju „Događaji” u JV

Image

Image


13.3.

Identifikator bloka otprije zabilježeni ili još uvijek traju „Pogreške” u JV

Image

Image


13.4.   Zapis događaja i/ili pogreške

Identifikator zapisa

 

Piktogram događaja/pogreške, svrha zapisa, datum i vrijeme početka,

Pic (p) dd/mm/yyyy hh:mm

Dodatna šifra događaja/pogreške (ako postoji), broj sličnih događaja tog dana, trajanje

Image

xx (xxx) hhhmm

Identifikacija kartica umetnutih na početku ili na kraju događaja ili pogreške (do četiri reda bez ponavljanja istih brojeva kartica dva puta)

Card_Identification

Card_Identification

Card_Identification

Card_Identification

Slučaj kad nije bila umetnuta nijedna kartica

Image

- - -

Svrha zapisa (p) je numerička šifra koja objašnjava zašto je događaj ili pogreška zabilježena, a šifrirana u skladu s podatkovnim elementom EventFaultRecordPurpose.


14.    Identifikacija JV

Identifikator bloka

Image

Naziv proizvođača JV

Image

Name

Adresa proizvođača JV

Address

Kataloški broj JV

PartNumber

Homologacijski broj JV

Apprv

Serijski broj JV

S/N

Godina proizvodnje JV

Yyyy

Verzija programa u JV i datum instalacije

V xxxx dd/mm/yyyy


15.    Identifikacija senzora

Identifikator bloka

Image

Serijski broj senzora

Image

S/N

Homologacijski broj senzora

Apprv

Datum prve ugradnje senzora

dd/mm/yyyy”

10.2.

Odjeljak 3.1. Aktivnosti vozača iz dnevnog ispisa kartice zamjenjuje se sljedećim:

„3.1.   Aktivnosti vozača iz dnevnog ispisa kartice

PRT_007

Dnevni ispis vozačevih aktivnosti s kartice mora biti u skladu sa sljedećim formatom:

1.

Datum i vrijeme ispisa dokumenta

2.

Vrsta ispisa

3.

Identifikacija nadzornika (ako je nadzorna kartica umetnuta u VU)

3.

Identifikacija vozača (iz kartice koja je predmet ispisa)

4.

Identifikacija vozila (vozilo iz kojeg se uzima ispis)

5.

Identifikacija JV (JV iz koje se uzima ispis)

6.

Zadnja kalibracija JV

7.

Zadnji nadzor kojemu je pregledavani vozač bio podvrgnut

8.

Razdjelnik aktivnosti vozača

8.a

Stanje izvan područja primjene na početku tog dana

8.1.a / 8.1.b / 8.1.c / 8.2. / 8.3. / 8.3.a / 8.4.

Aktivnosti vozača po redoslijedu nastanka

11.

Razdjelnik dnevnog sažetka

11.4.

Mjesta unijeta kronološkim redom

11.5.

Aktivnosti ukupno

12.1.

Događaji ili pogreške s razdjelnika kartice

12.4.

Zapisi događaja/pogrešaka (zadnjih pet događaja ili pogrešaka pohranjenih na kartici)

13.1.

Događaji ili pogreške s razdjelnika JV

13.4.

Zapisi događaja/pogrešaka (zadnjih pet događaja ili pogrešaka pohranjenih ili tekućih u JV)

21.1.

Mjesto nadzora

21.2.

Potpis nadzornika

21.5.

Potpis vozača”

10.3.

Odjeljak 3.2. Aktivnosti vozača iz dnevnog ispisa JV zamjenjuje se s:

„Odjeljak 3.2.   Aktivnosti vozača iz dnevnog ispisa JV moraju biti u skladu sa sljedećim formatom:

PRT_008

The driver activities from VU daily printout shall be in accordance with the following format:

1.

Datum i vrijeme ispisa dokumenta

2.

Vrsta ispisa

3.

Identifikacija nositelja kartice (za sve kartice umetnute u JV)

4.

Identifikacija vozila (vozilo iz kojeg se uzima ispis)

5.

Identifikacija JV (JV iz koje se uzima ispis)

6.

Zadnja kalibracija JV

7.

Zadnji nadzor na ovom tahografu

9.

Razdjelnik aktivnosti vozača

10.

Razdjelnik utora vozača (utor 1)

10.a

Stanje izvan područja primjene na početku ovog dana

10.1. / 10.2. / 10.3. / 10.3.a / 10.4.

Aktivnosti kronološkim redom (utor vozača)

10.

Razdjelnik utora suvozača (utor 2)

10.a

Stanje izvan područja primjene na početku ovog dana

10.1. / 10.2. / 10.3. / 10.3.a / 10.4.

Aktivnosti kronološkim redom (utor suvozača)

11.

Razdjelnik dnevnog sažetka

11.1.

Sažetak razdoblja bez kartice u prorezu vozača

11.4.

Mjesta unijeta kronološkim redom

11.6.

Aktivnosti ukupno

11.2.

Sažetak razdoblja bez kartice u utoru suvozača

11.4.

Mjesta unijeta kronološkim redom

11.8.

Aktivnosti ukupno

11.3.

Sažetak aktivnosti za vozača, uključena oba utora

11.4.

Mjesta koja je taj vozač unio kronološkim redom

11.7.

Aktivnosti ukupno za tog vozača

13.1.

Razdjelnik događaja i pogrešaka

13.4.

Zapisi događaja/pogrešaka (zadnjih pet događaja ili pogrešaka od ranije pohranjenih ili koje još traju u JV)

21.1.

Mjesto nadzora

21.2.

Potpis nadzornika

21.3.

Od vremena (prostor na kojem vozač naznači da je bio bez kartice

21.4.

Do vremena koje se odnosi na njega)

21.5.

Potpis vozača”

11.   IZMJENE DODATKA 7. (PROTOKOL PREUZIMANJA PODATAKA)

11.1.

Bilješka u odjeljku 2.1. povezana s postupkom preuzimanja podataka zamjenjuje se sljedećim:

„(1)

Umetnuta će kartica aktivirati odgovarajuća prava pristupa funkciji preuzimanja podataka i samim podacima. Međutim, podatke s kartice vozača umetnute u jedan od utora JV bit će moguće preuzeti ako nijedna druga kartica nije umetnuta u drugi utor.”

12.   IZMJENE DODATKA 9. (HOMOLOGACIJA - POPIS OBAVEZNIH ISPITIVANJA)

12.1.

U poglavlju I., prvom stavku dodaje se sljedeća norma ISO:

ISO 16844-3:2004, Cor 1:2006 Cestovna vozila - Sustavi tahografa - Dio 3.: Sučelje senzora kretanja (s jedinicama vozila)”.

12.2.

U poglavlju II. FUNKCIONALNA ISPITIVANJA JEDINICE VOZILA, dodaje se sljedeći novi zahtjev odjeljku 3. funkcionalnih ispitivanja koja treba provesti:

„3.36.

Sučelje senzora kretanja, vezani zahtjevi 001a, zahtjev 099”

12.3.

U poglavlju II. dodaje se sljedeći novi zahtjev:

3.37.

Provjeriti detektira li, bilježi li i pohranjuje li JV događaj(e) i/ili pogrešku(-e) koje je definirao proizvođač JV, kada povezani senzor kretanja reagira na magnetska polja koja ometaju detekciju kretanja vozila, zahtjev 161a.”

12.4.

U poglavlju III. dodaje se sljedeći novi zahtjev:

Funkcionalna ispitivanja (senzor kretanja)

„3.5.

Provjeriti da je senzor kretanja neosjetljiv na magnetsko polje. Alternativno, provjeriti da senzor kretanja reagira na magnetska polja koja ometaju detekciju kretanja vozila tako da povezana JV može detektirati, zabilježiti i pohraniti greške senzora, vezano uz zahtjev 161a.”

12.5.

U poglavlju III. FUNKCIONALNA ISPITIVANJA SENZORA KRETANJA, sljedeći novi zahtjev dodaje se odjeljku 3. funkcionalnih ispitivanja koja treba provesti:

„3.4.

Sučelje jedinice vozila, zahtjev 001a”.

13.   IZMJENE DODATKA 12. (ADAPTER ZA VOZILA M1 I N1)

U poglavlju VII. odjeljku 7.2., dodaje se sljedeći novi zahtjev:

„3.3.

Provjeriti da je adapter neosjetljiv na magnetska polja. Alternativno, provjeriti da adapter reagira na magnetska polja koja ometaju detekciju kretanja vozila tako da povezana JV može detektirati, zabilježiti i pohraniti pogreške senzora, vezano uz zahtjev 161a.”


(1)  SL L 102, 11.4.2006., str. 1.

(2)  SL L 21, 24.1.2009., str. 3.


Top