Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1005

Uredba (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (preinaka) Tekst značajan za EGP

OJ L 286, 31.10.2009, p. 1–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 006 P. 279 - 308

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1005/oj

15/Sv. 006

HR

Službeni list Europske unije

279


32009R1005


L 286/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

16.09.2009.


UREDBA (EZ) br. 1005/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 16. rujna 2009.

o tvarima koje oštećuju ozonski sloj

(preinaka)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 175. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (2),

budući da:

(1)

Uredba (EZ) br. 2037/2000 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. lipnja 2000. o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (3) više je puta bila znatno izmijenjena. Budući da je potrebno unijeti nove izmjene, navedenu bi Uredbu radi jasnoće trebalo preinačiti.

(2)

Utvrđeno je da stalne emisije tvari koje osiromašuju ozon izazivaju velika oštećenja ozonskog sloja. Postoje jasni dokazi o smanjenju opterećenja atmosfere tvarima koje oštećuju ozonski sloj, a opaženi su i neki rani znaci obnavljanja ozona u stratosferi. Međutim, ne predviđa se da će se ozonski sloj prije sredine 21. stoljeća obnoviti do razine koncentracija ozona koje su postojale prije 1980. godine. Zato povećano UV-B zračenje uzrokovano oštećenjem ozonskog sloja i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju za zdravlje i okoliš. Istodobno većina tih tvari ima visok potencijal globalnog zatopljenja i predstavlja faktore koji pridonose povećanju temperature Zemlje. Zato bi trebalo poduzimati daljnje djelotvorne mjere za zaštitu zdravlja ljudi i okoliša od štetnih učinaka koji proizlaze iz takvih emisija i za sprečavanje opasnosti od još dužeg obnavljanja ozonskog sloja.

(3)

S obzirom na svoje odgovornosti za okoliš i trgovinu, Zajednica je u skladu s Odlukom Vijeća 88/540/EEZ (4) postala strankom Bečke konvencije o zaštiti ozonskog sloja i Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (dalje u tekstu „Protokol”).

(4)

Mnoge tvari koje oštećuju ozonski sloj pripadaju stakleničkim plinovima, ali nisu obuhvaćene Okvirnom konvencijom Ujedinjenih naroda o promjeni klime i njezinim Kyotskim protokolom, pod pretpostavkom da će tvari koje oštećuju ozonski sloj biti postupno ukinute u skladu s Protokolom. Usprkos napretku postignutom primjenom Protokola, zadatak postupnog ukidanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj još uvijek treba ispuniti do kraja i u Europskoj uniji i globalno, pri čemu treba imati na umu da mnoge tvari koje se danas koriste kao zamjena za tvari koje oštećuju ozonski sloj imaju visok potencijal globalnog zatopljenja. Zato je potrebno svesti na minimum i eliminirati proizvodnju i uporabu tvari koje oštećuju ozonski sloj kad god postoje raspoložive zamjenske tvari čija je proizvodnja tehnički izvediva i koje imaju nizak potencijal globalnog zatopljenja.

(5)

Zadnje dodatne mjere za zaštitu ozonskog sloja stranke Protokola usvojile su na zasjedanju održanom u rujnu 2007. u Montrealu i u studenom 2008. u Dohi. Na razini Zajednice potrebno je poduzeti mjere za ispunjavanje obveza Zajednice u okviru Protokola te posebno za provođenje ubrzanog postupnog ukidanja potrošnje klorofluorougljikovodika, pri čemu treba uzeti u obzir rizik postupnog uvođenja zamjenskih tvari koje imaju visok potencijal globalnog zatopljenja.

(6)

Zbog zabrinutosti koju je Odbor za znanstvenu evaluaciju izrazio u svojem izvješću 2006. godine u vezi s ubrzanim rastom proizvodnje i potrošnje klorofluorougljikovodika u zemljama u razvoju, stranke Protokola na svojem su 19. zasjedanju, 2007. godine donijele Odluku XIX/6 kojom su utvrdile plan za ubrzano postupno ukidanje potrošnje klorofluorougljikovodika. U skladu s tom Odlukom, datum do kojeg treba postupno ukinuti proizvodnju trebalo bi pomaknuti iz godine 2025. u 2020.

(7)

U skladu s Uredbom (EZ) br. 2037/2000, čisti nerabljeni klorofluorougljikovodici od 2010. godine ne mogu se više koristiti za održavanje ni servisiranje opreme za hlađenje ili klimatizaciju. Da bi se rizik od nezakonite uporabe nerabljenih klorofluorougljikovodika kao obnovljenih ili oporabljenih materijala sveo na minimum, za održavanje ili servisiranje trebalo bi koristiti samo obnovljene ili oporabljene materijale. Ponovnu prodaju obnovljenih klorofluorougljikovodika trebalo bi zabraniti, a obnovljene klorofluorougljikovodike trebalo bi koristiti samo ako su prikupljeni iz takve opreme i smije ih koristiti samo poduzeće koje je obavilo ili naručilo prikupljanje. Zbog dosljednosti ovaj izuzetak trebao bi vrijediti i za dizalice topline.

(8)

S obzirom na široku dostupnost tehnologija i zamjena za tvari koje oštećuju ozonski sloj, u nekim je slučajevima primjereno utvrditi kontrolne mjere koje su strože od mjera utvrđenih u Uredbi (EZ) br. 2037/2000 i strože od mjera iz Protokola.

(9)

U skladu s Uredbom (EZ) br. 2037/2000, proizvodnja i stavljanje na tržište klorofluorougljika, ostalih potpuno halogeniranih klorofluorougljika, halona, ugljik tetraklorida, 1,1,1-trikloroetana, bromofluorougljikovodika, bromoklorometana i metil bromida postupno su ukinuti, pa je stoga zabranjeno stavljanje na tržište tih tvari kao i proizvoda i opreme koji te tvari sadrže. Sada je isto tako primjereno postupno proširiti zabranu na uporabu tih tvari za održavanje ili servisiranje takve opreme.

(10)

Čak i nakon postupnog ukidanja potrošnje kontroliranih tvari, Komisija bi pod određenim uvjetima trebala odobriti izuzeća za neophodnu laboratorijsku i analitičku primjenu. U Odluci X./14 stranaka Protokola utvrđeni su kriteriji za odobravanje izuzeća za takve primjene. Komisija bi trebala biti ovlaštena za utvrđivanje kriterija za neophodnu laboratorijsku i analitičku primjenu. Da bi se izbjeglo povećavanje količina koje se koriste u takve svrhe, proizvođačima i uvoznicima ne bi trebalo dopustiti značajnije povećanje količina koje se stavljaju na tržište. U ovu bi Uredbu trebalo uvrstiti posebne uvjete koje su stranke Protokola utvrdile za stavljanje na tržište tvari predviđenih za te namjene, kako bi se osigurala poštovanje tih uvjeta.

(11)

Raspoloživost zamjenskih tvari za metil bromid rezultirala je značajnim smanjenjem njegove proizvodnje i potrošnje u usporedbi s Protokolom, te donošenjem Odluke Komisije 2008/753/EZ od 18. rujna 2008. o neuvrštavanju metil bromida u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ i povlačenju odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže tu tvar (5) i u Direktivu 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o stavljanju biocidnih proizvoda na tržište (6). Izuzeće za kritične primjene metil bromida trebalo bi potpuno ukinuti, a privremeno omogućiti izdavanje odobrenja za odstupanje u izvanrednim situacijama, kada se radi o neočekivanoj najezdi štetnih organizama ili izbijanju bolesti i kada takvu izvanrednu primjenu treba dopustiti u skladu s Direktivom Vijeća 91/414/EEZ od 15. srpnja 1991. o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (7) i Direktivom 98/8/EZ. U takvim bi slučajevima trebalo utvrditi mjere za maksimalno smanjivanje emisija, kao što je na primjer uporaba praktično nepropusnih folija pri fumigaciji tla.

(12)

S obzirom na Uredbu Komisije (EZ) br. 2032/2003 od 4. studenog 2003. o drugoj fazi desetogodišnjeg programa rada iz članka 16. stavka 2. Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (8), kojom je od 1. rujna 2006. zabranjena primjena metil bromida kao biocida, i Odluku 2008/753/EZ, kojom se od 18. ožujka 2010. zabranjuje primjena metil bromida kao sredstva za zaštitu bilja, metil bromid isto bi tako trebalo zabraniti od 18. ožujka 2010. za primjenu u karanteni i prije otpreme.

(13)

U članku 2.F stavku 7. Protokola od stranaka se zahtijeva da se pobrinu za ograničavanje primjene klorofluorougljikovodika na slučajeve kad ne postoje zamjenske tvari ni alternativne tehnologije pogodnije za okoliš. S obzirom na raspoloživost zamjenskih tvari i alternativnih tehnologija, stavljanje na tržište i uporaba klorofluorougljikovodika, kao i proizvoda i opreme koji sadrže klorofluorougljikovodike ili o njima ovise, mogu se još više ograničiti. Odlukom VI/13 stranaka Protokola utvrđeno je da bi pri ocjenjivanju tvari koje se mogu alternativno koristiti umjesto klorofluorougljikovodika trebalo uzeti u obzir faktore kao što su potencijal oštećenja ozonskog sloja, energetska učinkovitost, potencijalna zapaljivost, toksičnost, potencijal globalnog zatopljenja i potencijalno djelovanje na učinkovitu primjenu i postupno ukidanje potrošnje klorofluorougljikovodika i halona. Stranke su u toj Odluci zaključile da bi kontrole klorofluorougljikovodika u skladu s Protokolom trebalo znatno postrožiti radi zaštite ozonskog sloja i ukazivanja na raspoloživa alternativna rješenja.

(14)

Kontrolne mjere vezane uz proizvode i opremu koji sadrže kontrolirane tvari trebalo bi proširiti na proizvode i opremu koji ovise o tim tvarima, radi sprečavanja izbjegavanja ograničenja utvrđenih ovom Uredbom. Dodatnim uključivanjem proizvoda i opreme čija konstrukcija, uporaba ili ispravan rad zahtijevaju prisutnost neke kontrolirane tvari, eliminira se potencijalna mogućnost stavljanja na tržište, uvoz ili izvoz proizvoda ili opreme koji u tom trenutku ne sadrže kontrolirane tvari, ali koji bi se kasnije morali napuniti. Osim toga, trebalo bi ukinuti izuzeća za proizvode i opremu koji su bili proizvedeni prije stupanja kontrolnih mjera na snagu, budući da ona više nisu relevantna i mogla bi predstavljati rizik od nezakonitog stavljanja na tržište ili nezakonite trgovine.

(15)

Kontrolirane tvari, kao ni proizvode i opremu koji sadrže kontrolirane tvari ili o njima ovise, iz država koje nisu stranke Protokola, ne bi trebalo uvoziti. Osim toga, izvoz proizvoda i opreme koji sadrže klorofluorougljikovodike ili o njima ovise, nakon stupanja na snagu zabrane primjene tih proizvoda i opreme ili kontroliranih tvari za njihovo održavanje ili servisiranje u Zajednici, trebalo bi zabraniti kako bi se izbjeglo nakupljanje zaliha tih tvari u zemljama u kojima nema na raspolaganju dovoljno postrojenja za njihovo uništavanje.

(16)

Sustav izdavanja dozvola za kontrolirane tvari uključuje odobrenja za izvoz kontroliranih tvari, što poboljšava praćenje i kontrolu trgovine tvarima koje oštećuju ozonski sloj i omogućava razmjenu informacija između stranaka. Sustav izdavanja dozvola trebalo bi proširiti na proizvode i opremu koji sadrže kontrolirane tvari ili o njima ovise.

(17)

Da bi se poboljšalo praćenje i kontrola trgovine, izdavanjem dozvola trebalo bi obuhvatiti ulaz u carinsko područje ne samo robe namijenjene za puštanje u slobodan promet u Zajednici već i ulaz robe u okviru drugih carinskih postupaka, odnosno robe namijenjene za carinski dopuštena postupanja i uporabe. Provoz kroz carinsko područje Zajednice, privremeno skladištenje, carinsko skladištenje i primjena postupka slobodne zone ipak bi trebalo omogućiti bez izdavanja dozvola, kako bi se izbjegla nepotrebna opterećenja za gospodarske subjekte i carinska tijela. Isporuka robe na područje ili s područja države članice koja nije dio carinskog područja Zajednice ili nije obuhvaćena ovom Uredbom, ali je ratificirala Protokol, državama članicama ne smije stvarati nepotrebna opterećenja u pogledu izdavanja dozvola i prijavljivanja, pod uvjetom da obveze utvrđene ovom Uredbom i Protokolom budu ispunjene.

(18)

Radi izbjegavanja nezakonite i neželjene trgovine, prije izdavanja uvoznih i izvoznih dozvola Komisiji bi trebalo omogućiti da kod nadležnih tijela predmetne treće zemlje provjeri ispunjava li planirana transakcija zahtjeve koji se u toj zemlji primjenjuju.

(19)

Direktivom Vijeća 67/548/EEZ od 27. lipnja 1967. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih tvari (9), Direktivom 1999/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. svibnja 1999. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih pripravaka (10) i Uredbom (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (11), predviđa se označivanje tvari koje su razvrstane kao tvari koje oštećuju ozonski sloj i smjesa koje sadrže takve tvari. Budući da se tvari koje oštećuju ozonski sloj i koje su proizvedene da bi se koristile kao sirovine, kao procesni agensi, te za laboratorijske i analitičke primjene mogu pustiti u slobodan promet u Zajednici, trebalo bi ih razlikovati od istih tvari proizvedenih za druge namjene, kako bi se spriječilo da se kontrolirane tvari namijenjene za korištenje kao sirovine, procesni agensi ili za laboratorijsku i analitičku primjenu koriste za druge namjene koje podliježu kontroli u skladu s ovom Uredbom. Osim toga, radi informiranja krajnjih korisnika i radi lakše provedbe ove Uredbe, tijekom održavanja ili servisiranja isto bi tako trebalo označiti i proizvode i opremu koji sadrže takve tvari ili o njima ovise.

(20)

Radi smanjivanja ispuštanja kontroliranih tvari u atmosferu, trebalo bi donijeti mjere za prikupljanje uporabljenih kontroliranih tvari i sprečavanje istjecanja kontroliranih tvari.

(21)

Protokol zahtijeva izvješćivanje o trgovini tvarima koje oštećuju ozonski sloj. Zato bi od proizvođačâ, uvoznikâ i izvoznikâ kontroliranih tvari trebalo zahtijevati podnošenje godišnjih izvješća. Kako bi se Komisiji omogućila racionalizacija postupka izvješćivanja u skladu s Protokolom te kako bi se izbjeglo dupliciranje u okviru tog postupka, postrojenja za uništavanje svoja bi izvješća isto tako trebala podnositi izravno Komisiji. Kako bi se osiguralo ispunjavanje obveza izvješćivanja u skladu s Protokolom i unapređenje njihove praktične provedbe, Komisija bi trebala biti ovlaštena za izmjenu zahtjevâ izvješćivanja za države članice i poduzeća. S obzirom na predviđen razvoj internetskih alata za izvješćivanje, Komisija bi prema potrebi trebala pripremati mjere za prilagodbu tih zahtjeva čim se pojave odgovarajući alati za izvješćivanje.

(22)

Zaštita pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane država članica regulirana je Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (12), a zaštita pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane Komisije Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti podataka pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom protoku takvih podataka (13), posebno što se tiče zahtjevâ u pogledu povjerljivosti i sigurnosti obrade, prijenosa osobnih podataka koje Komisija upućuje državama članicama, zakonitosti obrade podataka i pravâ navedenih osoba na informiranje, pristup svojim osobnim podacima i ispravak tih podataka.

(23)

Države članice trebale bi provoditi inspekcijske preglede, primjenjujući pristup temeljen na riziku, radi osiguravanja poštovanja svih odredaba ove Uredbe, ciljajući pritom na aktivnosti koje predstavljaju najveći rizik od nezakonite trgovine ili emisija kontroliranih tvari. Preporuka 2001/331/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. travnja 2001. u kojoj su utvrđeni minimalni kriteriji za inspekciju zaštite okoliša u državama članicama (14) trebala bi poslužiti kao uputa za obavljanje inspekcije u državama članicama.

(24)

S obzirom na stalne inovacije u sektorima na koje se odnosi ova Uredba, Komisija bi ovu Uredbu trebala redovito revidirati i prema potrebi davati prijedloge, posebno o izuzećima i odstupanjima predviđenima u slučajevima kada postanu dostupne zamjenske tvari čija uporaba s tehničkog i ekonomskog stajališta može zamijeniti uporabu kontroliranih tvari, kako bi se dodatno pojačala zaštita ozonskog sloja i istodobno smanjile emisije stakleničkih plinova. Radi osiguranja poštovanja Protokola, Komisija bi trebala biti ovlaštena za usklađivanje Priloga ove Uredbe s odlukama stranaka, posebno onima koje se odnose na odobrene metode uništavanja, uvjete za stavljanje na tržište kontroliranih tvari za neophodnu laboratorijsku i analitičku primjenu i za procese u kojima se kontrolirane tvari mogu koristiti kao procesni agensi.

(25)

Mjere potrebne za provođenje ove Uredbe trebalo bi donijeti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za primjenu provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (15).

(26)

Komisija bi trebala biti ovlaštena posebno za utvrđivanje oblika i sadržaja oznaka za kontrolirane tvari koje se proizvode, stavljaju na tržište ili koriste kao sirovine, kao procesni agensi ili za laboratorijsku i analitičku primjenu; za izmjene Priloga III. o procesima za koje se kontrolirane tvari mogu koristiti kao procesni agensi; za izmjenu maksimalnih količina kontroliranih tvari koje se smiju primjenjivati kao procesni agensi ili emitirati tijekom takve primjene; za izmjenu Priloga V. o uvjetima za stavljanje na tržište i daljnju distribuciju kontroliranih tvari za laboratorijsku i analitičku primjenu; za utvrđivanje mehanizma za raspodjelu kvota za kontrolirane tvari za laboratorijsku i analitičku primjenu; za izmjenu Priloga VI.; za usvajanje izmjena i utvrđivanje vremenskih okvira za postupno ukidanje kritične primjene halona; za izmjene popisa stavki koje treba navesti u zahtjevu za izdavanje dozvole; za donošenje dodatnih mjera za praćenje trgovine kontroliranim tvarima ili novim tvarima te proizvodima i opremom koji sadrže kontrolirane tvari ili o njima ovise; za donošenje pravila koja se primjenjuju na slobodan promet proizvoda i opreme unutar Zajednice, koji su uvezeni iz bilo koje države koja nije stranka Protokola i za čiju su proizvodnju korištene kontrolirane tvari; za izmjenu Priloga VII. o tehnologijama uništavanja; za uspostavljanje popisa proizvoda i opreme za koje prikupljanje za uništavanje ili za uništavanje prije prethodnog prikupljanja kontroliranih tvari treba smatrati mogućim s tehničkog i ekonomskog stajališta, pa prema tome i obveznim; za donošenje minimalnih zahtjeva u pogledu kvalifikacija osoblja; za utvrđivanje popisa tehnologija i praksi koje će poduzeća koristiti za sprečavanje i maksimalno smanjivanje svakog istjecanja i emisija kontroliranih tvari; za uvrštavanje novih tvari u Prilog II. i za izmjene zahtjeva za države članice i poduzeća. Budući da su te mjere općenitog karaktera, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, između ostalog dopunjujući je novim elementima koji nisu ključni, te se mjere moraju usvojiti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

(27)

Direktivom 2006/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2006. o otpadu (16) i Direktivom Vijeća 91/689/EEZ od 12. prosinca 1991. o opasnom otpadu (17) predviđene su mjere za okolišno prihvatljivo zbrinjavanje i oporabu otpada i za kontrolu opasnog otpada. S tim u vezi posebnu pozornost trebalo bi posvetiti tvarima koje oštećuju ozonski sloj, a nalaze se u otpadu nastalom pri gradnji i rušenju te u opremi koja pripada području primjene Direktive 2002/96/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 2003. o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE) (18). U skladu s Protokolom za uništavanje kontroliranih tvari, smiju se koristiti samo tehnologije koje su stranke odobrile. Prema tome, u ovu bi Uredbu trebalo ugraditi relevantne odluke stranaka kako bi se osigurala primjena samo tih tehnologija pod uvjetom da je njihova primjena u skladu sa zakonodavstvom Zajednice i nacionalnim zakonodavstvom o otpadu.

(28)

Trebalo bi uspostaviti fleksibilan mehanizam za uvođenje obveznog izvješćivanja o tvarima za koje je utvrđeno da oštećuju ozonski sloj, koji će omogućiti procjenu jačine njihovog utjecaja na okoliš i osigurati da se na nove tvari za koje se utvrdi da imaju značajan potencijal oštećenja ozonskog sloja primjenjuju kontrolne mjere. U tom kontekstu posebnu pozornost trebalo bi obratiti na ulogu tvari vrlo kratke trajnosti, posebno uzimajući u obzir procjenu ozonskog sloja u okviru Programa Ujedinjenih naroda za zaštitu okoliša iz 2006./Svjetske meteorološke organizacije, (UNEP/WMO), prema kojoj te tvari imaju veći potencijal oštećenja ozonskog sloja od ranije procijenjenog.

(29)

Države članice trebale bi utvrditi pravila o kaznama za kršenje odredaba ove Uredbe i osigurati njihovu primjenu. Te kazne trebale bi biti učinkovite, primjerene i odvraćajuće.

(30)

Budući da države članice ne mogu u dovoljnoj mjeri ispuniti ciljeve ove Uredbe, odnosno, kao stranke Protokola osigurati ispunjavanje obveza Zajednice i rješavati probleme prekograničnog onečišćenja okoliša s globalnim učincima ako trgovinu unutar Zajednice i vanjsku trgovinu tvarima koje oštećuju ozonski sloj te proizvodima i opremom koji sadrže te tvari ili o njima ovise reguliraju pojedinačno i budući da se ti ciljevi bolje mogu ispunjavati na razini Zajednice, Zajednica može usvajati mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kako je utvrđeno u članku 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti kako je utvrđeno u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju pravila za proizvodnju, uvoz, izvoz, stavljanje na tržište, korištenje, prikupljanje, obnavljanje, oporabu i uništavanje tvari koje oštećuju ozonski sloj, na dostavljanje informacija o tim tvarima i na uvoz, izvoz, stavljanje na tržište i korištenje proizvoda i opreme koji te tvari sadrže ili o njima ovise.

Članak 2.

Područje primjene

Ova se Uredba odnosi na kontrolirane tvari, na nove tvari i na proizvode i opremu koji kontrolirane tvari sadrže ili o njima ovise.

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe:

1.

„Protokol” znači Montrealski protokol iz 1987. o tvarima koje oštećuju ozonski sloj, kako je zadnje izmijenjen i prilagođen;

2.

„stranka” znači bilo koja stranka Protokola;

3.

„država koja nije stranka Protokola” znači, u odnosu na određenu kontroliranu tvar, bilo koja država ili regionalna gospodarska integracijska organizacija koja se nije suglasila da bude obvezana odredbama Protokola koje se primjenjuju na tu tvar;

4.

„kontrolirane tvari” znači tvari navedene u Prilogu I., uključujući njihove izomere, bilo pojedinačne ili u mješavini i bez obzira na to jesu li nerabljene, prikupljene, obnovljene ili oporabljene;

5.

„klorofluorougljici” znači kontrolirane tvari navedene u Prilogu I. skupini I., uključujući njihove izomere;

6.

„haloni” znači kontrolirane tvari navedene u Prilogu I. skupini III., uključujući njihove izomere;

7.

„ugljik tetraklorid” znači kontrolirana tvar navedena u Prilogu I. skupini IV.;

8.

„metil bromid” znači kontrolirana tvar navedena u Prilogu I. skupini VI.;

9.

„klorofluorougljikovodici” znači kontrolirane tvari navedene Prilogu I. skupini VIII., uključujući njihove izomere;

10.

„nove tvari” znači tvari navedene u Prilogu II. bilo pojedinačne ili u mješavini, bez obzira na to jesu li nerabljene, prikupljene, obnovljene ili oporabljene;

11.

„sirovina” znači bilo koja kontrolirana tvar ili nova tvar koja je podvrgnuta kemijskoj pretvorbi u procesu u kojem je u potpunosti promijenjen njezin izvoran sastav i čija emisija je beznačajna;

12.

„procesni agensi” znači kontrolirane tvari koje se koriste kao kemijski procesni agensi za primjene navedene u Prilogu III.;

13.

„proizvođač” znači svaka fizička ili pravna osoba koja unutar Zajednice proizvodi kontrolirane ili nove tvari;

14.

„proizvodnja” znači proizvedena količina kontroliranih ili novih tvari, uključujući količinu koja je namjerno ili nenamjerno proizvedena kao nusproizvod, ako se taj nusproizvod ne uništi u okviru proizvodnog procesa ili prema dokumentiranom postupku i tako osigura usklađenost s ovom Uredbom te sa zakonodavstvom Zajednice i nacionalnim zakonodavstvom o otpadu. Prikupljene, obnovljene ili oporabljene količine kao ni beznačajne količine koje su u tragovima neizbježno prisutne u proizvodima ili su emitirane tijekom proizvodnje, ne smatraju se „proizvodnjom”;

15.

„potencijal oštećenja ozonskog sloja” ili „ODP” znači brojka navedena u prilozima I. i II. koja predstavlja potencijalni učinak svake kontrolirane ili nove tvari na ozonski sloj;

16.

„izračunana razina” znači količina utvrđena množenjem količine svake kontrolirane tvari s njezinim faktorom oštećenja ozonskog sloja i zbrajanjem dobivenih vrijednosti, zasebno za svaku skupinu kontroliranih tvari iz Priloga I.;

17.

„industrijska racionalizacija” znači prijenos cijele ili dijela izračunane razine proizvodnje jednog proizvođača na drugog, između stranaka Protokola ili unutar države članice, u svrhu optimizacije gospodarske učinkovitosti ili kao odgovor na očekivani deficit u opskrbi zbog zatvaranja tvornica;

18.

„uvoz” znači ulaz tvari, proizvoda i opreme na koju se odnosi ova Uredba u carinsko područje Zajednice, ako se radi o državnom području države članice koja je ratificirala Protokol i u kojoj se primjenjuje ova Uredba;

19.

„izvoz” znači izlaz tvari, proizvoda i opreme obuhvaćenih ovom Uredbom koji imaju status robe iz Zajednice ili ponovni izvoz tvari proizvoda i opreme obuhvaćenih ovom Uredbom koji imaju status robe koja ne potječe iz Zajednice, iz carinskog područja Zajednice, ako se radi o državnom području države članice koja je ratificirala Protokol i u kojoj se primjenjuje ova Uredba;

20.

„stavljanje na tržište” znači opskrba ili stavljanje na raspolaganje trećim osobama unutar Zajednice, uz naplatu ili besplatno, uključujući i puštanje u slobodan promet u Zajednici iz Uredbe (EZ) br. 450/2008. Što se tiče proizvoda i opreme koji čine dio nepokretne imovine ili dio prijevoznog sredstva, ovo se odnosi samo na opskrbu ili stavljanje na raspolaganje unutar Zajednice po prvi put;

21.

„korištenje” znači korištenje kontroliranih tvari ili novih tvari u proizvodnji, održavanju ili servisiranju, uključujući ponovno punjenje proizvoda i opreme, ili u drugim procesima;

22.

„dizalica topline” znači uređaj ili postrojenje koje pri niskim temperatura izvlači toplinu iz zraka, vode ili zemlje i tu toplinu isporučuje;

23.

„prikupljanje” znači prikupljanje i skladištenje kontroliranih tvari iz proizvoda i opreme ili posuda tijekom održavanja ili servisiranja ili prije njihovog zbrinjavanja;

24.

„obnavljanje” znači ponovno korištenje prikupljenih kontroliranih tvari nakon osnovnog postupka pročišćavanja;

25.

„oporaba” znači postupak ponovne obrade prikupljenih kontroliranih tvari kako bi ta tvar ponovo stekla svojstva jednaka svojstvima čiste nerabljene tvari, uzimajući u obzir planiranu namjenu;

26.

„poduzeće” znači bilo koja pravna ili fizička osoba koja:

(a)

proizvodi, prikuplja, obnavlja, oporabljuje, primjenjuje ili uništava kontrolirane tvari ili nove tvari;

(b)

takve tvari uvozi;

(c)

takve tvari izvozi;

(d)

takve stvari stavlja na tržište; ili

(e)

upravlja rashladnom ili klimatizacijskom opremom ili dizalicama topline ili protupožarnim sustavima koji sadrže kontrolirane tvari;

27.

„primjena u karanteni” znači tretiranje radi sprečavanja unošenja, nastanjivanja i širenja karantenskih štetnih organizama, (uključujući bolesti), odnosno, radi službene kontrole, pri čemu:

službeni nadzor provodi ili odobrava nadležno nacionalno tijelo za zaštitu bilja, životinja, okoliša ili zdravlja,

karantenski štetni organizmi imaju potencijalnu važnost za područja koja ugrožavaju, ali još tamo nisu prisutni, ili su prisutni, ali nisu rašireni na veće područje i pod službenom su kontrolom;

28.

„primjena prije otpreme” znači primjena koja se provodi najviše 21 dan prije izvoza radi ispunjavanja službenih zahtjeva zemlje uvoznice ili službenih zahtjeva zemlje izvoznice, koji su bili na snazi prije 7. prosinca 1995. Službeni zahtjevi su zahtjevi koje provodi ili odobrava nadležno nacionalno tijelo za zaštitu bilja, životinja, okoliša ili zdravlja;

29.

„proizvodi i oprema koji ovise o kontroliranim tvarima” znači proizvodi i oprema koji ne funkcioniraju bez kontroliranih tvari, osim proizvoda i opreme koji se koriste za proizvodnju, preradu, prikupljanje, oporabu, obnavljanje ili uništavanje kontroliranih tvari;

30.

„nerabljene tvari” znači tvari koje prethodno nisu bile korištene;

31.

„proizvodi i oprema” znači svi proizvodi i oprema, osim spremnika, koji se koriste za prijevoz ili pohranjivanje kontroliranih tvari.

POGLAVLJE II.

ZABRANE

Članak 4.

Proizvodnja kontroliranih tvari

Zabranjuje se proizvodnja kontroliranih tvari.

Članak 5.

Stavljanje na tržište i korištenje kontroliranih tvari

1.   Zabranjuju se stavljanje na tržište i korištenje kontroliranih tvari.

2.   Kontrolirane tvari ne smiju se stavljati na tržište u nepovratnoj ambalaži, osim za laboratorijsku i analitičku primjenu iz članka 10. i članka 11. stavka 2.

3.   Ovaj se članak ne odnosi na kontrolirane tvari u proizvodima i opremi.

Članak 6.

Stavljanje na tržište proizvoda i opreme koji sadrže kontrolirane tvari ili o njima ovise

1.   Zabranjuje se stavljanje na tržište proizvoda i opreme koji sadrže kontrolirane tvari ili o njima ovise, osim proizvoda i opreme za koje je korištenje odgovarajuće kontrolirane tvari odobreno u skladu s člankom 10., člankom 11. stavkom 2. ili člankom 13., ili je odobreno na temelju članka 3. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 2037/2000.

2.   Osim za primjene iz članka 13. stavka 1., protupožarni sustavi i aparati za gašenje požara koji sadrže halone zabranjeni su i mora ih se povući iz uporabe.

POGLAVLJE III.

IZUZEĆA I ODSTUPANJA

Članak 7.

Proizvodnja, stavljanje na tržište i korištenje kontroliranih tvari kao sirovina

1.   Odstupajući od članaka 4. i 5., kontrolirane tvari smiju se proizvoditi, stavljati na tržište i koristiti kao sirovine.

2.   Kontrolirane tvari proizvedene i stavljene na tržište kao sirovine smiju se koristiti samo za tu svrhu. Od 1. srpnja 2010. spremnici s takvim tvarima moraju na sebi imati oznaku s jasnim upozorenjem da se te tvari mogu koristiti samo kao sirovina. U slučajevima kad takve tvari moraju biti označene u skladu s Direktivom 67/548/EEZ, Direktivom 1999/45/EZ ili Uredbom (EZ) br. 1272/2008, takvo upozorenje mora biti navedeno na oznaci koja se spominje u navedenim Direktivama ili na dijelu oznake koji je namijenjen za dopunske informacije iz članka 25. stavka 3. te Uredbe.

Komisija može utvrditi oblik i sadržaj oznake koja će se koristiti. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, između ostalog njezinim dopunjavanjem, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 25. stavka 3.

Članak 8.

Proizvodnja, stavljanje na tržište i primjena kontroliranih tvari kao procesnih agensa

1.   Odstupajući od članaka 4. i 5., kontrolirane tvari smiju se proizvoditi, stavljati na tržište i koristiti kao procesni agensi.

2.   Kontrolirane tvari smiju se koristiti kao procesni agensi samo u postrojenjima koja su postojala 1. rujna 1997. i ako su emisije neznatne.

3.   Kontrolirane tvari proizvedene i stavljene na tržište kao procesni agensi smiju se koristiti samo za tu svrhu. Od 1. srpnja 2010. spremnici s takvim tvarima moraju na sebi imati oznaku s jasnim upozorenjem da se te tvari mogu koristiti samo kao procesni agensi. U slučajevima kada takve tvari moraju biti označene u skladu s Direktivom 67/548/EEZ, Direktivom 1999/45/EZ ili Uredbom (EZ) br. 1272/2008, takvo upozorenje mora biti navedeno na oznaci iz tih Direktiva ili na dijelu oznake koji je namijenjen za dopunske informacije iz članka 25. stavka 3. te Uredbe.

Komisija može utvrditi oblik i sadržaj oznake koja će se koristiti. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, između ostalog njezinim dopunjavanjem, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 25. stavka 3.

4.   U skladu s postupkom upravljanja iz članka 25. stavka 2. Komisija prema potrebi sastavlja popis poduzeća u kojima se dopušta korištenje kontroliranih tvari kao procesnih agensa i utvrđuje maksimalne količine koje se smiju koristiti kao sastojci ili kao procesni agensi, kao i razine emisija za svako predmetno poduzeće.

Maksimalna količina kontroliranih tvari koje se u Zajednici smiju koristiti kao procesni agensi ne smije prijeći 1 083 metričke tone na godinu.

Maksimalna količina kontroliranih tvari koje se u Zajednici smiju emitirati u okviru njihove primjene kao procesnih agensa ne smije prijeći 17 metričkih tona na godinu.

5.   S obzirom na nove informacije ili tehnička dostignuća ili odluka koje donesu stranke, Komisija prema potrebi:

(a)

mijenja Prilog III.;

(b)

mijenja maksimalnu količinu kontroliranih tvari koja se u Zajednici smije koristiti ili emitirati u okviru njihove primjene kao procesnih agensa iz drugog i trećeg podstavka članka 4.

Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 25. stavka 3.

Članak 9.

Stavljanje na tržište kontroliranih tvari za uništavanje ili oporabu te proizvoda i opreme koji sadrže kontrolirane tvari za uništavanje ili o njima ovise

Odstupajući od članaka 5. i 6., kontrolirane tvari te proizvodi i oprema koji sadrže kontrolirane tvari ili o njima ovise mogu se staviti na tržište za uništavanja unutar Zajednice u skladu sa zahtjevima za uništavanje iz članka 22. stavka 1. Kontrolirane tvari isto se tako mogu staviti na tržište za oporabu unutar Zajednice.

Članak 10.

Neophodna laboratorijska i analitička primjena kontroliranih tvari koje nisu klorofluorougljikovodici

1.   Odstupajući od članaka 4. i 5., kontrolirane tvari koje nisu klorofluorougljikovodici mogu se proizvoditi, stavljati na tržište i koristiti za neophodnu laboratorijsku i analitičku primjenu, pri čemu podliježu registraciji i izdavanju dozvola u skladu s ovim člankom.

2.   Prema potrebi i u skladu s postupkom upravljanja iz članka 25. stavka 2., Komisija utvrđuje sve neophodne laboratorijske i analitičke primjene za koje se u Zajednici može odobriti proizvodnja i uvoz kontroliranih tvari koje nisu klorofluorougljikovodici, količine za svaku primjenu, razdoblja važenja izuzeća, te korisnike koji ih mogu koristiti za te laboratorijske i analitičke primjene.

3.   Kontrolirane tvari proizvedene i stavljene na tržište za neophodnu laboratorijsku i analitičku primjenu smiju se koristiti samo u tu svrhu. Od 1. srpnja 2010. spremnici s takvim tvarima moraju na sebi imati oznaku s jasnim upozorenjem da su te tvari dopuštene samo za laboratorijsku i analitičku primjenu. U slučajevima kada takve tvari moraju biti označene u skladu s Direktivom 67/548/EEZ, Direktivom 1999/45/EZ ili Uredbom (EZ) br. 1272/2008, takvo upozorenje mora biti navedeno na oznaci iz tih Direktiva ili na dijelu oznake koji je namijenjen za dopunske informacije iz članka 25. stavka 3. te Uredbe.

Komisija može utvrditi oblik i sadržaj oznake koja će se koristiti. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 25. stavka 3.

Kontrolirane tvari iz prvog podstavka stavljaju se na tržište i dalje distribuiraju u skladu s uvjetima utvrđenima u Prilogu V. Komisija taj Prilog može izmjenjivati. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 25. stavka 3.

4.   Svako poduzeće koje kontrolirane tvari koje nisu klorofluorougljikovodici koristi za neophodnu laboratorijsku i analitičku primjenu mora se registrirati kod Komisije i navesti tvari koje koristi, za koje namjene, procijenjenu godišnju potrošnju i dobavljače tih tvari, te u slučaju promjena mora te podatke ažurirati.

5.   Do datuma navedenog u obavijesti koju izdaje Komisija, proizvođači i uvoznici koji opskrbljuju poduzeća iz stavka 4. ili koji kontrolirane tvari koriste za vlastite potrebe moraju Komisiju obavijestiti o predviđenim potrebama za razdoblje navedeno u obavijesti, te navesti vrste i količine potrebnih kontroliranih tvari.

6.   Komisija izdaje dozvole proizvođačima i uvoznicima kontroliranih tvari koje nisu klorofluorougljikovodici, koje se proizvode ili uvoze za neophodnu laboratorijsku i analitičku primjenu te ih obavješćuje o primjeni za koju imaju odobrenje kao i o tvarima i količinama tvari koje smiju staviti na tržište ili koristiti za vlastite potrebe. Godišnja količina koja se odobri putem dozvola za pojedinačne proizvođače ili uvoznike ne smije prijeći 130 % godišnjeg prosjeka izračunane razine kontroliranih tvari za neophodnu laboratorijsku i analitičku primjenu za koju je proizvođač ili uvoznik dobio dozvolu u razdoblju od 2007. do 2009. godine.

Ukupna godišnja količina odobrena putem dozvola, uključujući dozvole za klorofluorougljikovodike u skladu s člankom 11. stavkom 2., ne smije prijeći 110 ODP tona. Preostale količine mogu se dodijeliti proizvođačima i uvoznicima koji kontrolirane tvari u razdoblju od 2007. do 2009. nisu stavili na tržište niti koristili za vlastite potrebe za neophodnu laboratorijsku i analitičku primjenu.

Komisija odobrava mehanizam za dodjelu kvota proizvođačima i uvoznicima. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, između ostalog njezinim dopunjavanjem, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 25. stavka 3.

7.   Nadležno tijelo države članice u kojoj je smještena relevantna proizvodnja može proizvođaču odobriti proizvodnju kontroliranih tvari iz stavka 1. u svrhu ispunjavanja zahtjeva u okviru dozvola izdanih u skladu sa stavkom 6.

Nadležno tijelo predmetne države članice Komisiju unaprijed obavješćuje o svojoj namjeri izdavanja takvog odobrenja.

8.   U mjeri dopuštenoj Protokolom, nadležno tijelo države članice u kojoj je smještena relevantna proizvodnja može predmetnom proizvođaču odobriti proizvodnju ili prekoračenje izračunanih razina proizvodnje utvrđenih u stavku 6., na zahtjev stranaka Protokola radi zadovoljavanja njihovih potreba u vezi s neophodnim laboratorijskim i analitičkim primjenama.

Nadležno tijelo predmetne države članice Komisiju unaprijed obavješćuje o svojoj namjeri izdavanja takvog odobrenja.

Članak 11.

Proizvodnja, stavljanje na tržište i primjena klorofluorougljikovodika te stavljanje na tržište proizvoda i opreme koji sadrže klorofluorougljikovodike ili o njima ovise

1.   Odstupajući od članka 4., klorofluorougljikovodici smiju se proizvoditi pod uvjetom da svaki proizvođač osigura sljedeće:

(a)

da izračunana razina njegove proizvodnje klorofluorougljikovodika u razdoblju od 1. siječnja 2010. do 31. prosinca 2010. i u svakom 12-mjesečnom razdoblju nakon toga do 31. prosinca 2013., ne prijeđe 35 % izračunane razine njegove proizvodnje klorofluorougljikovodika u 1997. godini.;

(b)

da izračunana razina njegove proizvodnje klorofluorougljikovodika u razdoblju od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2014. i u svakom 12-mjesečnom razdoblju nakon toga do 31. prosinca 2016., ne prijeđe 14 % izračunane razine njegove proizvodnje klorofluorougljikovodika u 1997. godini.;

(c)

da izračunana razina njegove proizvodnje klorofluorougljikovodika u razdoblju od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. i u svakom 12-mjesečnom razdoblju nakon toga do 31. prosinca 2019., ne prijeđe 7 % izračunane razine njegove proizvodnje klorofluorougljikovodika u 1997. godini.;

(d)

da nakon 31. prosinca 2019. više ne proizvodi klorofluorougljikovodike.

2.   Odstupajući od članka 4. i članka 5. stavka 1., klorofluorougljikovodici se smiju proizvoditi, stavljati na tržište i koristiti za laboratorijsku i analitičku primjenu.

Članak 10. stavci od 3. do 7. primjenjuju se mutatis mutandis.

3.   Odstupajući od članka 5., oporabljeni klorofluorougljikovodici smiju se stavljati na tržište i koristiti za održavanje ili servisiranje postojeće rashladne i klimatizacijske opreme i dizalica topline do 31. prosinca 2014. pod uvjetom da se na oznaci spremnika navede da je tvar oporabljena, kao i broj šarže te naziv i adresa postrojenja u kojem je oporabljena.

4.   Obnovljeni klorofluorougljikovodici smiju se koristiti za održavanje ili servisiranje postojeće rashladne i klimatizacijske opreme i dizalica topline do 31. prosinca 2014. pod uvjetom da su bili prikupljeni iz takve opreme te ih mogu koristiti samo poduzeća koja su prikupljanje obavila kao dio održavanja i servisiranja ili za koje je prikupljanje obavljeno kao dio održavanja i servisiranja.

5.   Odstupajući od članka 5., klorofluorougljikovodici se smiju stavljati na tržište za prepakiranje i naknadni izvoz do 31. prosinca 2019. Svako poduzeće koje obavlja prepakiranje i naknadni izvoz klorofluorougljikovodika mora se registrirati kod Komisije navodeći predmetne kontrolirane tvari, procijenjenu godišnju potražnju i dobavljače tih tvari te u slučaju promjena mora te podatke ažurirati.

6.   Kada se prikupljeni ili obnovljeni klorofluorougljikovodici koriste za održavanje ili servisiranje, predmetna rashladna i klimatizacijska oprema i dizalica topline moraju na sebi imati oznaku s navedenom vrstom i količinom tvari sadržane u opremi i elementima oznake utvrđenima u Prilogu I. Uredbe (EZ) br. 1272/2008 za tvari ili mješavine koje su razvrstane kao opasne za ozonski sloj.

7.   Poduzeća koja upravljaju opremom iz stavka 4. koja sadrži tekuće punjenje od 3 kg ili više, vode evidenciju o količinama i vrsti prikupljenih i dodanih tvari, te o poduzeću ili tehničkom osoblju koje obavlja održavanje ili servisiranje.

Poduzeća koja oporabljene ili obnovljene klorofluorougljikovodike koriste za održavanje ili servisiranje, vode evidenciju o poduzećima koja isporučuju prikupljene klorofluorougljikovodike i o izvorima obnovljenih klorofluorougljikovodika.

8.   Odstupajući od članaka 5. i 6., Komisija može, na temelju zahtjeva nadležnog tijela države članice i u skladu s postupkom upravljanja iz članka 25. stavka 2., odobriti vremenski ograničeno izuzeće koje omogućuje uporabu i stavljanje na tržište klorofluorougljikovodika i proizvoda i opreme koji klorofluorougljikovodike sadrže ili o njima ovise, u slučajevima kada je dokazano da za određenu primjenu zamjenske tvari nisu dostupne ili se ne mogu koristiti.

Ovo se izuzeće ne može odobriti za razdoblje koje traje nakon 31. prosinca 2019.

Članak 12.

Primjena metil bromida u karanteni i prije otpreme te u izvanrednim okolnostima

1.   Odstupajući od članka 5. stavka 1., do 18. ožujka 2010. metil bromid smije se stavljati na tržište i koristiti u karanteni i prije otpreme za tretiranje robe namijenjene izvozu, pod uvjetom da je prema nacionalnom zakonodavstvu dopušteno stavljanje na tržište odnosno korištenje metil bromida u skladu s Direktivom 91/414/EEZ i Direktivom 98/8/EZ.

Metil bromid smije se koristiti samo na lokacijama koje su odobrila nadležna tijela predmetne države članice i pod uvjetom, ako je to tehnički i ekonomski izvedivo, da najmanje 80 % metil bromida iz pošiljke bude oporabljeno.

2.   Izračunana razina metil bromida koji poduzeća u razdoblju od 1. siječnja 2010. do 18. ožujka 2010. stave na tržište ili uporabe za vlastite potrebe ne smije prijeći 45 ODP tona.

Svako poduzeće osigurava da izračunana razina metil bromida koji ono stavi na tržište ili iskoristi za vlastite potrebe primjenjujući ga u karanteni i prije isporuke ne prijeđe 21 % prosječne izračunane razine metil bromida koji je stavilo na tržište ili iskoristilo za vlastite potrebe za karantenu i prije otpreme u razdoblju od 2005. do 2008. godine.

3.   U izvanrednim okolnostima, kada je to uvjetovano neočekivanom pojavom određenih štetnih organizama ili bolesti, na zahtjev nadležnog tijela države članice Komisija može odobriti privremenu proizvodnju, stavljanje na tržište i primjenu metil bromida pod uvjetom da je dopušteno stavljanje na tržište odnosno korištenje metil bromida u skladu s Direktivom 91/414/EEZ i Direktivom 98/8/EZ.

Takvo odobrenje vrijedi za razdoblje ne dulje od 120 dana i za količinu ne veću od 20 metričkih tona, te su u njemu navedene mjere koje treba poduzeti za smanjenje emisija tijekom primjene.

Članak 13.

Kritična primjena halona i isključivanje iz uporabe opreme koja sadrži halone

1.   Odstupajući od članka 5. stavka 1., haloni se mogu staviti na tržište i koristiti za kritične primjene navedene u Prilogu VI. Halone na tržište mogu staviti samo poduzeća koja imaju odobrenje nadležnog tijela predmetne države članice za skladištenje halona za kritičnu primjenu.

2.   Komisija revidira Prilog VI. i prema potrebi usvaja izmjene i vremenske okvire za postupno ukidanje kritičnih primjena, određujući rokove za nove primjene i krajnje rokove za postojeće primjene, uzimajući u obzir raspoloživost tehnički i ekonomski izvedivih zamjena i tehnologija prihvatljivih sa stajališta zaštite okoliša i zdravlja.

Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, između ostalog njezinim dopunjavanjem, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 25. stavka 3.

3.   Protupožarni sustavi i aparati za gašenje požara koji sadrže halone i koriste se za primjene iz stavka 1. moraju se povući iz uporabe do krajnjih rokova koje treba navesti u Prilogu VI.

4.   Komisija može, na zahtjev nadležnog tijela države članice i u skladu s postupkom upravljanja iz članka 25. stavka 2. odobriti odstupanja od krajnjih rokova za postojeće primjene i rokova za nove primjene, pod uvjetom da su ti datumi navedeni u Prilogu VI. u skladu sa stavkom 2., za posebne slučajeve kada je dokazano da nema nikakve tehnički i ekonomski izvedive zamjene.

Članak 14.

Prijenos prava i industrijska racionalizacija

1.   Svaki proizvođač ili uvoznik koji ima pravo kontrolirane tvari staviti na tržište ili ih koristiti za vlastite potrebe može to pravo prenijeti za sve ili određene količine predmetne skupine tvari, utvrđene u skladu s ovim člankom, na bilo kojeg drugog proizvođača ili uvoznika te skupine tvari u okviru Zajednice. O svakom takvom prijenosu, unaprijed se obavješćuje Komisiju. Prijenos prava na stavljanje na tržište ili na korištenje ne podrazumijeva daljnje pravo na proizvodnju ili uvoz.

2.   U mjeri dopuštenoj Protokolom, nadležno tijelo države članice u kojoj je smještena relevantna proizvodnja može predmetnom proizvođaču odobriti prekoračenje izračunanih razina proizvodnje utvrđenih u članku 10. i članku 11. stavku 2. u svrhu industrijske racionalizacije unutar predmetne države članice, pod uvjetom da izračunane razine proizvodnje te države članice nisu veće od zbroja izračunanih razina proizvodnje njezinih domaćih proizvođača, kako je utvrđeno u članku 10. i članku 11. stavku 2. za navedena razdoblja. Nadležno tijelo predmetne države članice unaprijed obavješćuje Komisiju o svojoj namjeri izdavanja takvog odobrenja.

3.   U mjeri dopuštenoj Protokolom, Komisija može u dogovoru s nadležnim tijelom države članice u kojoj je smještena relevantna proizvodnja predmetnom proizvođaču odobriti prekoračenje izračunanih razina proizvodnje utvrđenih u članku 10. i članku 11. stavku 2. u svrhu industrijske racionalizacije između država članica, pod uvjetom da kombinirane izračunane razine proizvodnje predmetnih država članica ne premašuju zbroj izračunanih razina proizvodnje njihovih domaćih proizvođača, kako je utvrđeno u članku 10. i članku 11. stavku 2. za dotična razdoblja. Za to je potrebna i suglasnost nadležnog tijela države članice u kojoj se namjerava smanjiti proizvodnja.

4.   U mjeri dopuštenoj Protokolom, Komisija može, u dogovoru s nadležnim tijelom države članice u kojoj je smještena relevantna proizvodnja i s vladom predmetne treće zemlje stranke, odobriti proizvođaču kombiniranje izračunanih razina proizvodnje utvrđenih u članku 10. i članku 11. stavku 2. i izračunanih razina proizvodnje dopuštenih nekom proizvođaču u trećoj zemlji stranci u skladu s Protokolom i nacionalnim zakonodavstvom tog proizvođača u svrhu industrijske racionalizacije s trećom zemljom strankom, pod uvjetom da kombinacija izračunanih razina proizvodnje tih dvaju proizvođača ne prelazi zbroj izračunanih razina proizvodnje dopuštenih proizvođaču iz Zajednice u skladu s člankom 10. i člankom 11. stavkom 2. i izračunanih razina proizvodnje dozvoljenih proizvođaču iz treće zemlje stranke u skladu s Protokolom i bilo kojim relevantnim nacionalnim zakonodavstvom.

POGLAVLJE IV.

TRGOVINA

Članak 15.

Uvoz kontroliranih tvari ili proizvoda i opreme koji sadrže kontrolirane tvari ili o njima ovise

1.   Zabranjuje se uvoz kontroliranih tvari ili proizvoda i opreme, osim osobnih predmeta, koji sadrže kontrolirane tvari ili o njima ovise.

2.   Zabrana utvrđena u stavku 1. ne odnosi se na uvoz:

(a)

kontroliranih tvari koje se koriste za laboratorijsku i analitičku primjenu iz članka 10. i članka 11. stavka 2.;

(b)

kontroliranih tvari koje se koriste kao sirovine;

(c)

kontroliranih tvari koje se koriste kao procesni agensi;

(d)

kontroliranih tvari za uništavanje primjenom tehnologija iz članka 22. stavka 2.;

(e)

do 31. prosinca 2019., klorofluorougljikovodika koji će najkasnije do 31. prosinca sljedeće kalendarske godine biti prepakirani i ponovno izvezeni u stranku u kojoj potrošnja ili izvoz predmetnog klorofluorougljikovodika nisu zabranjeni;

(f)

metil bromida za primjenu u izvanrednim okolnostima iz članka 12. stavka 3. ili, do 31. prosinca 2014., za prepakiranje i ponovni izvoz za primjenu u karanteni i prije otpreme, pod uvjetom da se ponovni izvoz obavi u godini uvoza;

(g)

prikupljenih, obnovljenih ili oporabljenih halona, samo za kritične primjene iz članka 13. stavka 1., pod uvjetom da ih uvoze poduzeća koja imaju odobrenje nadležnog tijela predmetne države članice za skladištenje halona za kritične primjene;

(h)

proizvoda i opreme koji sadrže kontrolirane tvari za uništavanje ili o njima ovise, primjenom tehnologija iz članka 22. stavka 2. prema potrebi;

(i)

proizvoda i opreme koji sadrže kontrolirane tvari ili o njima ovise, za ispunjavanje potreba veznih uz laboratorijsku i analitičku primjenu iz članka 10. i članka 11. stavka 2.;

(j)

proizvoda i opreme koji sadrže halon ili o njemu ovise, za zadovoljavanje potreba za kritičnu primjenu članka 13. stavka 1.;

(k)

proizvoda i opreme koji sadrže klorofluorougljikovodike za koje je stavljanje na tržište odobreno u skladu s člankom 11. stavkom 5.

3.   Za uvoz tvari iz stavka 2., uz izuzetak uvoza radi provoza kroz carinsko područje Zajednice ili uvoza u okviru privremenog skladištenja, carinskog skladištenja ili postupka slobodne zone iz Uredbe (EZ) br. 450/2008, pod uvjetom da tvari ostanu na carinskom području Zajednice najduže 45 dana i da se nakon toga ne puštaju u slobodan promet u Zajednici, ne uništavaju niti prerađuju, treba predočiti uvoznu dozvolu. Te dozvole izdaje Komisija nakon provjere usklađenosti s člancima 16. i 20.

Članak 16.

Puštanje uvezenih kontroliranih tvari u slobodan promet u Zajednici

1.   Puštanje uvezenih kontroliranih tvari u slobodan promet u Zajednici podliježe količinskim ograničenjima. Komisija utvrđuje ta ograničenja i poduzećima dodjeljuje kvote za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2010. i za svako sljedeće 12-mjesečno razdoblje u skladu s postupkom upravljanja iz članka 25. stavka 2.

(a)

kontrolirane tvari koje se koriste za laboratorijske i analitičke ili kritične primjene iz članka 10., članka 11. stavka 2. i članka 13.;

(b)

kontrolirane tvari koje se koriste kao sirovine;

(c)

kontrolirane tvari koje se koriste kao procesni agensi.

2.   Do datuma navedenog u priopćenju koje izdaje Komisija, uvoznici tvari iz točaka (a), (b) i (c) stavka 1. dostavljaju Komisiji izjavu o predviđenoj potražnji u kojoj točno navode vrstu i količinu potrebnih kontroliranih tvari. Na temelju tih izjava Komisija utvrđuje količinska ograničenja za uvoznike tvari iz točaka (a), (b) i (c) stavka 1.

Članak 17.

Izvoz kontroliranih tvari ili proizvoda i opreme koji sadrže kontrolirane tvari ili o njima ovise

1.   Zabranjuje se izvoz kontroliranih tvari ili proizvoda i opreme koji nisu osobni predmeti i koji sadrže kontrolirane tvari ili o njima ovise.

2.   Zabrana utvrđena u stavku 1. ne odnosi se na izvoz:

(a)

kontroliranih tvari koje se koriste za neophodnu laboratorijsku i analitičku primjenu iz članka 10.;

(b)

kontroliranih tvari koje se koriste kao sirovine;

(c)

kontroliranih tvari koje se koriste kao procesni agensi;

(d)

proizvoda i opreme koji sadrže kontrolirane tvari ili o njima ovise i koji su proizvedeni u skladu s člankom 10. stavkom 7. ili uvezeni u skladu s točkom (h) ili (i) članka 15. stavka 2.;

(e)

prikupljenih, obnovljenih ili oporabljenih halona, koje za kritične primjene iz članka 13. stavku 1. skladište poduzeća koja za to imaju odobrenje nadležnog tijela države članice, te proizvoda i opreme koji sadrže halon ili o njemu ovise, za zadovoljavanje potreba vezanih uz kritičnu primjenu;

(f)

čistih nerabljenih ili oporabljenih klorofluorougljikovodika za druge primjene osim uništavanja;

(g)

do 31. prosinca 2014., metil bromida koji se ponovno izvozi za primjene u karanteni i prije otpreme;

(h)

dozirnih inhalatora koji sadrže klorofluorougljik i čija je uporaba odobrena na temelju članka 3. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 2037/2000.

3.   Odstupajući od stavka 1., Komisija može, na zahtjev nadležnog tijela države članice i u skladu s postupkom upravljanja iz članka 25. stavka 2., odobriti izvoz proizvoda i opreme koji sadrže klorofluorougljikovodike u slučajevima kada se dokaže da bi, s obzirom na komercijalnu vrijednost i očekivani preostali vijek trajanja određene robe, zabrana izvoza predstavljala nerazmjerno opterećenje za izvoznika. U takvom slučaju Komisija najprije obavješćuje zemlju uvoznicu.

4.   Izvoz iz stavaka 2. i 3. podliježe ishođenju dozvole, uz izuzetak ponovnog izvoza nakon provoza kroz carinsko područje Zajednice, ili u okviru privremenog skladištenja, carinskog skladištenja ili postupka slobodne zone iz Uredbe (EZ) br. 450/2008, pod uvjetom da se takav ponovni izvoz obavi najkasnije 45 dana nakon uvoza. Izvozne dozvole poduzećima izdaje Komisija, nakon provjere usklađenosti s člankom 20.

Članak 18.

Izdavanje dozvola za uvoz i izvoz

1.   Komisija uspostavlja elektronički sustav za izdavanje dozvola i njime upravlja, a zahtjeve za izdavanje dozvola rješava u roku od 30 dana od primitka.

2.   Zahtjevi za dozvole iz članaka 15. i 17. dostavljaju se putem sustava iz stavka 1. Prije podnošenja zahtjeva za dozvolu poduzeća se obvezno trebaju registrirati u taj sustav.

3.   U zahtjevu za dozvolu treba navesti sljedeće:

(a)

naziv i adresu uvoznika i izvoznika;

(b)

zemlju uvoza i izvoza;

(c)

kada se radi o uvozu ili izvozu kontroliranih tvari, opis svake kontrolirane tvari, uključujući:

i.

komercijalni naziv;

ii.

naziv i oznaku Kombinirane nomenklature kako je utvrđena u Prilogu IV.;

iii.

je li tvar nerabljena, prikupljena, obnovljena ili oporabljena;

iv.

količinu tvari u metričkim kilogramima;

v.

kada se radi o halonima, izjavu da ih treba uvesti ili izvesti zbog kritične primjene iz članka 13. stavka 1., navodeći o kojoj se točno primjeni radi;

(d)

kada se radi o uvozu ili izvozu proizvoda i opreme koji sadrže kontrolirane tvari ili o njima ovise:

i.

tip i vrstu proizvoda i opreme;

ii.

za brojive artikle, broj jedinica te opis i količinu svake kontrolirane tvari po jedinici, u metričkim kilogramima;

iii.

za nebrojive artikle, ukupnu količinu proizvoda te opis i ukupnu neto količinu svake kontrolirane tvari, u metričkim kilogramima;

iv.

zemlju/zemlje konačnog odredišta proizvoda i opreme;

v.

je li kontrolirana tvar nerabljena, obnovljena, prikupljena ili oporabljena;

vi.

kad se radi o uvozu i izvozu proizvoda i opreme koji sadrže halon ili o njemu ovise, izjavu da ih treba uvesti ili izvesti zbog kritične primjene iz članka 13. stavka 1., navodeći o kojoj se točno primjeni radi;

vii.

kad se radi o proizvodima i opremi koji sadrže klorofluorougljikovodike ili o njima ovise, uputu na odobrenje Komisije iz članka 17. stavka 3.;

viii.

oznaku Kombinirane nomenklature proizvoda ili opreme koji se uvoze ili izvoze;

(e)

svrhu predloženog uvoza, uključujući planirano carinsko postupanje i primjenu, navodeći, tamo gdje je to primjereno, planiran carinski postupak;

(f)

mjesto i očekivani datum predloženog uvoza ili izvoza;

(g)

carinarnicu kojoj će roba biti prijavljena;

(h)

kada se radi o uvozu kontroliranih tvari ili proizvoda i opreme namijenjenih za uništenje, naziv i adresu postrojenja u kojem će oni biti uništeni;

(i)

sve dodatne podatke koje nadležno tijelo države članice smatra potrebnima.

4.   Svaki uvoznik ili izvoznik mora Komisiju obavijestiti o bilo kakvim promjenama u vezi s podacima navedenima u obavijestima u skladu sa stavkom 3., do kojih bi moglo doći tijekom razdoblja važenja dozvole.

5.   Komisija može zahtijevati potvrdu o vrsti i sastavu tvari koje se uvoze ili izvoze i može zahtijevati presliku dozvole izdane u zemlji iz koje se tvari uvoze ili u koju se izvoze.

6.   Komisija u određenim slučajevima može, u mjeri u kojoj je to potrebno, razmjenjivati dostavljene podatke s nadležnim tijelima predmetnih zemalja stranaka i može zahtjev za dozvolu odbiti u slučaju da bilo koja relevantna obveza utvrđena ovom Uredbom nije ispunjena, ili iz sljedećih razloga:

(a)

kada se radi o uvoznoj dozvoli, ako se na temelju informacija dobivenih od nadležnih tijela predmetne zemlje utvrdi da izvoznik nije poduzeće ovlašteno za trgovinu predmetnom tvari u toj zemlji;

(b)

kada se radi o izvoznoj dozvoli, ako su nadležna tijela zemlje uvoznice obavijestila Komisiju da bi uvoz kontrolirane tvari predstavljao slučaj nezakonite trgovine ili bi štetno utjecao na provedbu kontrolnih mjera zemlje uvoznice uvedenih s ciljem ispunjavanja obveza u skladu s Protokolom ili bi doveo do prekoračenja količinskih ograničenja utvrđenih Protokolom za tu zemlju.

7.   Nadležno tijelo predmetne države članice može od Komisije dobiti presliku svake dozvole.

8.   Komisija, čim je prije moguće, obavješćuje podnositelja zahtjeva i predmetnu državu članicu o svakom zahtjevu odbijenom na temelju stavka 6., navodeći razlog za odbijanje.

9.   Komisija može izmjenjivati popis podataka spomenutih u stavku 3. i Prilogu IV. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 25. stavka 3.

Članak 19.

Mjere za praćenje nezakonite trgovine

Komisija može donijeti dodatne mjere za praćenje kontroliranih tvari ili novih tvari, te proizvoda i opreme koji sadrže kontrolirane tvari ili o njima ovise, koji su pohranjeni u privremenom skladištu, carinskom skladištu ili slobodnoj zoni, ili su u provozu kroz carinsko područje Zajednice, te se kasnije ponovno izvoze, na temelju ocjene potencijalnog rizika nezakonite trgovine povezanog s takvim kretanjima, uzimajući u obzir korist za okoliš i socijalno gospodarski utjecaj tih mjera.

Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, između ostalog njezinim dopunjavanjem, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 25. stavka 3.

Članak 20.

Trgovina s državama koje nisu stranke Protokola i područjima koja nisu obuhvaćena Protokolom

1.   Zabranjuje se uvoz i izvoz kontroliranih tvari te proizvoda i opreme koji sadrže kontrolirane tvari ili o njima ovise u ili iz bilo koje države koja nije stranka Protokola.

2.   Komisija može donijeti pravila koja se odnose na puštanje u slobodan promet unutar Zajednice proizvoda i opreme uvezenih iz bilo koje države koja nije stranka Protokola i za čiju su proizvodnju korištene kontrolirane tvari, ali koji ne sadrže tvari koje se sa sigurnošću mogu identificirati kao kontrolirane tvari. Identifikacija takvih proizvoda i opreme mora biti u skladu s tehničkim preporukama koje stranke periodički dobivaju. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, između ostalog njezinim dopunjavanjem, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 25. stavka 3.

3.   Odstupajući od stavka 1., Komisija može odobriti trgovinu kontroliranim tvarima te proizvodima i opremom koji sadrže takve tvari ili o njima ovise, ili su proizvedene pomoću jedne ili više takvih tvari, s bilo kojom državom koja nije stranka Protokola ako se na zasjedanju stranaka u skladu s člankom 4. stavkom 8. Protokola utvrdi da država koja nije stranka Protokola u potpunosti ispunjava zahtjeve Protokola i da je, u skladu s člankom 7. Protokola, dostavila podatke koji to potvrđuju. Komisija postupa u skladu s postupkom upravljanja iz članka 25. stavka 2. ove Uredbe.

4.   Ovisno o odlukama donesenima u skladu s drugim podstavkom, stavak 1. primjenjuje se na područja koja nisu obuhvaćena Protokolom jednako kao i na bilo koju državu koja nije stranka Protokola.

Ako nadležna tijela na područjima koja nisu obuhvaćena Protokolom u potpunosti poštuju Protokol i ako su u skladu s člankom 7. Protokola, dostavila podatke koji to potvrđuju, Komisija može odlučiti da se u vezi s tim područjem ne primjenjuju neke ili ni jedna odredba stavka 1. ovog članka.

Komisija postupa u skladu s postupkom upravljanja iz članka 25. stavka 2.

Članak 21.

Popis proizvoda i opreme koji sadrže kontrolirane tvari ili o njima ovise

Najkasnije 1. siječnja 2010. Komisija kao smjernice carinskim vlastima država članica stavlja na raspolaganje popis proizvoda i opreme koji bi mogli sadržavati kontrolirane tvari ili o njima ovisiti, te oznaka Kombinirane nomenklature.

POGLAVLJE V.

KONTROLA EMISIJA

Članak 22.

Prikupljanje i uništavanje uporabljenih kontroliranih tvari

1.   Kontrolirane tvari sadržane u rashladnoj i klimatizacijskoj opremi i dizalicama topline, opremi koja sadrži otapala ili u protupožarnim sustavima i aparatima za gašenje, prikupljaju se prilikom održavanja, servisiranja, demontaže ili uklanjanja opreme za uništavanje, obnavljanje ili oporabu.

2.   Kontrolirane tvari i proizvodi koji sadrže takve tvari smiju se uništavati samo uz primjenu odobrenih tehnologija navedenih u Prilogu VII. ili, kada se radi o kontroliranim tvarima koje nisu spomenute u tom Prilogu, primjenom okolišno najprihvatljivijih tehnologija koje ne uključuju pretjerane troškove, pod uvjetom da su te tehnologije u skladu sa zakonodavstvom Zajednice i nacionalnim zakonodavstvom o otpadu i da su dodatni zahtjevi u skladu s tim zakonodavstvima ispunjeni.

3.   Komisija može izmijeniti Prilog VII. da bi uzela u obzir nova tehnološka dostignuća.

Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 25. stavka 3.

4.   Kontrolirane tvari sadržane u proizvodima i opremi osim onih spomenutih u stavku 1. prikupljaju se za uništenje, obnavljanje ili oporabu ako je to tehnički i ekonomski izvedivo, ili se uništavaju bez prethodnog prikupljanja, primjenom tehnologija iz stavka 2.

Komisija utvrđuje Prilog ovoj Uredbi koji sadrži popis proizvoda i opreme za koje se prikupljanje kontroliranih tvari ili uništavanje proizvoda i opreme bez prethodnog prikupljanja kontroliranih tvari smatra tehnički i ekonomski izvedivima, u kojem prema potrebi navodi tehnologije koje pritom treba koristiti. Svakom prijedlogu mjera za utvrđivanje takvog Priloga treba priložiti cjelovitu ekonomsku procjenu troškova i koristi, uzimajući u obzir okolnosti u pojedinačnim državama članicama.

Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, između ostalog njezinim dopunjavanjem, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 25. stavka 3.

5.   Države članice poduzimaju mjere za promicanje prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja kontroliranih tvari i utvrđuje minimalne zahtjeve u pogledu kvalifikacija za osoblje koje se time bavi.

Komisija ocjenjuje mjere koje poduzimaju države članice i s obzirom na te ocjene i tehničke i druge relevantne informacije prema potrebi može usvojiti mjere koje se odnose na minimalne zahtjeve u pogledu kvalifikacija.

Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, između ostalog njezinim dopunjavanjem, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 25. stavka 3.

Članak 23.

Propuštanje i emisije kontroliranih tvari

1.   Poduzeća poduzimaju sve izvedive mjere predostrožnosti radi sprečavanja i što većeg smanjivanja propuštanja i emisija kontroliranih tvari.

2.   Poduzeća koja upravljaju rashladnom i klimatizacijskom opremom te dizalicama topline ili protupožarnim sustavima, uključujući njihove cjevovode koji sadrže kontrolirane tvari, osiguravaju da se nepokretna oprema ili sustavi:

(a)

s tekućim punjenjem od 3 kg ili više kontrolirane tvari provjeravaju se na propuštanje najmanje jednom svakih 12 mjeseci; ovo ne vrijedi za opremu s hermetički zatvorenim sustavima koji su označeni kao takvi i sadrže manje od 6 kg kontrolirane tvari;

(b)

s tekućim punjenjem od 30 kg ili više kontrolirane tvari provjeravaju se na propuštanje najmanje jednom svakih 6 mjeseci;

(c)

s tekućim punjenjem od 300 kg ili više kontrolirane tvari provjeravaju se na propuštanje najmanje jednom svaka 3 mjeseca;

i da se svako otkriveno propuštanje prijavi čim prije, ali u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana.

Oprema odnosno sustav provjerava se s obzirom na propuštanje u roku od mjesec dana nakon što je propuštanje bilo otklonjeno, kako bi se potvrdilo da je popravak bio uspješan.

3.   Poduzeća iz stavka 2. vode evidencije o količinama i vrstama kontroliranih tvari koje su dodane, te količinama koje su prikupljene tijekom održavanja, servisiranja i konačnog zbrinjavanja opreme ili sustava iz tog stavka. Isto tako bilježe druge relevantne podatke, uključujući naziv poduzeća ili podatke o tehničkom osoblju koje obavlja održavanje ili servisiranje, kao i datume i rezultate obavljenih kontrola u vezi s propuštanjem. Nadležno tijelo države članice i Komisija te evidencije mogu dobiti na zahtjev.

4.   Države članice utvrđuju minimalne zahtjeve u pogledu kvalifikacija za osoblje koje obavlja aktivnosti iz stavka 2. S obzirom na ocjenu takvih mjera koju poduzimaju države članice i druge relevantne informacije, Komisija može usvojiti mjere u pogledu usklađivanja tih minimalnih zahtjeva u pogledu kvalifikacija.

Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, između ostalog njezinim dopunjavanjem, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 25. stavka 3.

5.   Poduzeća moraju poduzeti sve moguće mjere predostrožnosti radi sprečavanja i što većeg smanjivanja propuštanja i emisija kontroliranih tvari.

6.   Poduzeća moraju poduzeti sve moguće mjere predostrožnosti radi sprečavanja i što većeg smanjivanja propuštanja i emisija kontroliranih tvari proizvedenih nenamjerno tijekom proizvodnje drugih kemikalija.

7.   Komisija može uspostaviti popis tehnologija ili praksi koje poduzeća trebaju primjenjivati radi sprečavanja i što većeg smanjivanja propuštanja i emisija kontroliranih tvari.

Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, između ostalog njezinim dopunjavanjem, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 25. stavka 3.

POGLAVLJE VI.

NOVE TVARI

Članak 24.

Nove tvari

1.   Zabranjuje se proizvodnja, uvoz, stavljanje na tržište, korištenje i izvoz novih tvari iz dijela A Priloga II. Ta se zabrana ne primjenjuje na nove tvari ako se one koriste kao sirovina ili za laboratorijsku i analitičku primjenu, na tvari uvezene radi provoza kroz carinsko područje Zajednice ili u okviru privremenog skladištenja, carinskog skladištenja ili postupka slobodne zone iz Uredbe (EZ) br. 450/2008 ako za tako uvezene tvari nije utvrđen neki drugi odobreni carinski režim ili neka druga primjena iz te Uredbe, ili na izvoz prethodno izuzete uvezene robe.

2.   Komisija, prema potrebi, u dio A Priloga II. uključuje tvari koje su uključene u dio B tog Priloga za koje se utvrdi da se izvoze, uvoze, proizvode ili stavljaju na tržište u značajnim količinama i za koje je Odbor za znanstvenu evaluaciju u skladu s Protokolom utvrdio da imaju znatan potencijal oštećenja ozonskog sloja i, prema potrebi, utvrđuje eventualna izuzeća od stavka 1.

Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 25. stavka 3.

3.   S obzirom na relevantne znanstvene informacije, Komisija prema potrebi u dio B Priloga II. uključuje sve tvari koje ne pripadaju kontroliranim tvarima, ali za koje je Odbor za znanstvenu evaluaciju u skladu s Protokolom ili neko drugo priznato tijelo jednakog formata utvrdilo da imaju visok potencijal oštećenja ozonskog sloja. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 25. stavka 3.

POGLAVLJE VII.

ODBOR, IZVJEŠĆIVANJE, INSPEKCIJA I KAZNE

Članak 25.

Odbor

1.   Komisiji pomaže Odbor.

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članci 4. i 7. Odluke 1999/468/EZ s obzirom na odredbe članka 8. te Odluke.

Rok utvrđen u članku 4. stavku 3. Odluke 1999/468/EZ je jedan mjesec.

3.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuje se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ s obzirom na odredbe članka 8. te Odluke.

Članak 26.

Izvješća država članica

1.   Države članice će svake godine do 30. lipnja u elektroničkom obliku dostaviti Komisiji sljedeće podatke za prethodnu kalendarsku godinu:

(a)

količine metil bromida koje su u skladu s člankom 12. stavcima 2. i 3. odobrene za različite primjene u karanteni i prije otpreme, na njihovom državnom području, pri čemu treba navesti svrhe u koje je metil bromid korišten i podatke o ocjenjivanju i korištenju zamjenskih tvari;

(b)

količine halona koji je ugrađen, korišten i uskladišten za kritične primjene u skladu s člankom 13. stavkom 1., mjere koje su poduzete za smanjivanje njihovih emisija i procjenu takvih emisija, te podatke o napretku u ocjenjivanju i korištenju adekvatnih zamjenskih tvari;

(c)

opis slučajeva nezakonite trgovine, posebno onih koji su bili otkriveni prilikom inspekcijskih pregleda provedenih u skladu s člankom 28.

2.   U skladu s postupkom upravljanja iz članka 25. stavka 2. Komisija utvrđuje obrazac za podnošenje podataka spomenutih u stavku 1.

3.   Komisija može izmijeniti stavak 1.

Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 25. stavka 3.

Članak 27.

Izvješća poduzeća

1.   Svake godine do 31. ožujka svako poduzeće mora za prethodnu kalendarsku godinu dostaviti Komisiji podatke iz stavaka 2. do 6. za svaku kontroliranu tvar i svaku novu tvar navedenu u Prilogu II., a presliku dostaviti nadležnom tijelu predmetne države članice.

2.   Svaki proizvođač treba dostaviti sljedeće podatke:

(a)

ukupnu proizvedenu količinu svake tvari iz stavka 1.;

(b)

sve proizvedene količine stavljene na tržište ili korištene za vlastite potrebe proizvođača unutar Zajednice, pri čemu treba odvojeno prikazati količine proizvedene za primjenu kao sirovine, procesne agense i ostale primjene;

(c)

sve količine proizvedene za neophodnu laboratorijsku i analitičku primjenu u Zajednici, za koje je izdana dozvola u skladu s člankom 10. stavkom 6.;

(d)

sve količine proizvedene u skladu s člankom 10. stavkom 8. za potrebe stranaka vezane uz neophodnu laboratorijsku i analitičku primjenu.

(e)

svako povećanje proizvodnje odobreno u skladu s člankom 14. stavcima 2., 3. i 4., u vezi s industrijskom racionalizacijom;

(f)

sve obnovljene, oporabljene ili uništene količine i tehnologije primijenjene za uništavanje, uključujući količine koje su proizvedene i uništene kao nusproizvodi iz članka 3. stavka 14.;

(g)

sve zalihe;

(h)

sve količine kupljene od drugih proizvođača ili prodane drugim proizvođačima u Zajednici.

3.   Svaki uvoznik za svaku tvar iz stavka 1. dostavlja sljedeće podatke:

(a)

sve količine puštene u slobodan promet u Zajednici, zasebno navodeći količine koje će se primjenjivati kao sirovine i procesni agensi, za laboratorijsku i analitičku primjenu za koju je izdana dozvola u skladu s člankom 10. stavkom 6., za primjenu u karanteni i prije otpreme i za uništavanje. Uvoznici koji su uvezli kontrolirane tvari za uništavanje isto tako moraju navesti stvarno konačno odredište ili odredišta za svaku tvar, pri čemu za svako odredište zasebno navode količinu svake tvari te naziv i adresu postrojenja za uništavanje u koje je tvar isporučena;

(b)

sve količine uvezene pod drugim carinskim postupcima, odvojeno navodeći carinski postupak i predviđenu namjenu;

(c)

sve količine uporabljenih tvari iz stavka 1. uvezenih radi obnavljanja ili oporabe;

(d)

sve zalihe;

(e)

sve količine kupljene od drugih poduzeća ili prodane drugim poduzećima u Zajednici;

(f)

zemlju izvoznicu.

4.   Svaki izvoznik za svaku tvar iz stavka 1. dostavlja sljedeće podatke:

(a)

sve izvezene količine tih tvari, navodeći zasebno količine izvezene u svaku odredišnu zemlju i količine izvezene kao sirovine i procesni agensi, za neophodnu laboratorijsku i analitičku primjenu, kritičnu primjenu i za primjenu u karanteni i prije otpreme;

(b)

sve zalihe;

(c)

sve količine kupljene od drugih poduzeća ili prodane drugim poduzećima u Zajednici;

(d)

zemlju odredišta.

5.   Svako poduzeće koje se bavi uništavanjem kontroliranih tvari iz stavka 1. i koje nisu obuhvaćene stavkom 2. dostavlja sljedeće podatke:

(a)

sve uništene količine takvih tvari, uključujući količine sadržane u proizvodima i opremi;

(b)

sve zalihe takvih tvari koje čekaju na uništavanje, uključujući količine sadržane u proizvodima i opremi;

(c)

tehnologije primijenjene za uništavanje.

6.   Svako poduzeće koje kontrolirane tvari koristi kao sirovine ili procesne agense dostavlja sljedeće podatke:

(a)

sve količine takvih tvari koje se koriste kao sirovine ili procesni agensi;

(b)

sve zalihe takvih tvari;

(c)

s tim povezane procese i emisije.

7.   Svake godine prije 31. ožujka, svaki proizvođač ili izvoznik koji ima dozvolu u skladu s člankom 10. stavkom 6. mora za svaku tvar za koju je dobio odobrenje poslati izvješće Komisiji, a njegovu presliku nadležnim tijelima predmetne države članice, o vrsti primjena, količinama uporabljenima u prethodnoj godini, količinama zaliha, svim obnovljenim, oporabljenim ili uništenim količinama, te o proizvodima i opremi koji sadrže te tvari ili o njima ovise, koji su stavljeni na tržište Zajednice i/ili izvezeni.

8.   Komisija poduzima odgovarajuće mjere za zaštitu povjerljivosti informacija koje su joj dostavljene.

9.   Obrazac za izvješća iz stavaka 1. do 7. utvrđuje se u skladu s postupkom upravljanja iz članka 25. stavka 2.

10.   Komisija može izmijeniti zahtjeve u pogledu izvješćivanja utvrđene u stavcima 1. do 7.

Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 25. stavka 3.

Članak 28.

Inspekcija

1.   Države članice provode inspekcijske preglede radi provjere usklađenosti poduzeća s ovom Uredbom primjenjujući pristup temeljen na riziku, uključujući inspekciju uvoza i izvoza kontroliranih tvari kao i proizvoda i opreme koji sadrže te tvari ili o njima ovise. Nadležna tijela država članica provode istrage koje Komisija bude smatrala potrebnima u skladu s ovom Uredbom.

2.   Podložno dogovoru Komisije i tijela države članice nadležnog za područje na kojem treba obaviti istragu, službenici Komisije pomažu službenicima tog tijela u obavljanju dužnosti.

3.   Pri obavljanju zadataka utvrđenih ovom Uredbom, sve potrebne informacije Komisija može pribavljati od vlada i nadležnih tijela država članica, kao i od poduzeća. Kad traži podatke od nekog poduzeća, Komisija istodobno šalje presliku zahtjeva nadležnom tijelu države članice na čijem se području nalazi sjedište poduzeća.

4.   Komisija poduzima odgovarajuće mjere za promicanje adekvatne razmjene informacija i suradnje između nacionalnih tijela i između nacionalnih tijela i Komisije.

Komisija poduzima odgovarajuće mjere za zaštitu povjerljivosti informacija pribavljenih u skladu s ovim člankom.

5.   Država članica može na zahtjev druge države članice obavljati inspekcijski nadzor ili provoditi istrage u poduzećima za koja se sumnja da su upletena u nezakonito kretanje kontroliranih tvari i koja djeluju na području te države članice.

Članak 29.

Kazne

Države članice utvrđuju pravila o kaznama za kršenje odredaba ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale njihovo provođenje. Predviđene kazne moraju biti učinkovite, primjerene i odvraćajuće. Države članice obavješćuju Komisiju o tim mjerama najkasnije do 30. lipnja 2011. te je bez odlaganja obavješćuju o svakoj naknadnoj izmjeni koja se odnosi na njih.

POGLAVLJE VIII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Stavljanje izvan snage

Uredba (EZ) br. 2037/2000 stavlja se izvan snage od 1. siječnja 2010.

Upućivanja na Uredbu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu VIII.

Članak 31.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje od 1. siječnja 2010.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 16. rujna 2009.

Za Europski parlament

Predsjednik

J. BUZEK

Za Vijeće

Predsjednica

C. MALMSTRÖM


(1)  SL C 100, 30.4.2009., str. 135.

(2)  Mišljenje Europskog parlamenta od 25. ožujka 2009. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 27. srpnja 2009.

(3)  SL L 244, 29.9.2000., str. 1.

(4)  SL L 297, 31.10.1988., str. 8.

(5)  SL L 258, 26.9.2008., str. 68.

(6)  SL L 123, 24.4.1998., str. 1.

(7)  SL L 230, 19.8.1991., str. 1.

(8)  SL L 307, 24.11.2003., str. 1.

(9)  SL 196, 16.8.1967., str. 1.

(10)  SL L 200, 30.7.1999., str. 1.

(11)  SL L 353, 31.12.2008., str. 1.

(12)  SL L 281, 23.11.1995., str. 31.

(13)  SL L 8, 12.1.2001., str. 1.

(14)  SL L 118, 27.4.2001., str. 41.

(15)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(16)  SL L 114, 27.4.2006., str. 9. Direktiva 2006/12/EZ stavlja se izvan snage Direktivom 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage nekih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.) s učinkom od 12. prosinca 2010.

(17)  SL L 377, 31.12.1991., str. 20.

(18)  SL L 37, 13.2.2003., str. 24.


PRILOG I.

KONTROLIRANE TVARI

Skupina

Tvar

Faktor oštećenja ozonskog sloja (1)

Skupina I.

CFCl3

CFC-11

Triklorofluorometan

1,0

CF2Cl2

CFC-12

Diklorodifluorometan

1,0

C2F3Cl3

CFC-113

Triklorotrifluoroetan

0,8

C2F4Cl2

CFC-114

Diklorotetrafluoroetan

1,0

C2F5Cl

CFC-115

Kloropentafluoroetan

0,6

Skupina II.

CF3Cl

CFC-13

Klorotrifluorometan

1,0

C2FCl5

CFC-111

Pentaklorofluoroetan

1,0

C2F2Cl4

CFC-112

Tetraklorodifluoroetan

1,0

C3FCl7

CFC-211

Heptaklorofluoropropan

1,0

C3F2Cl6

CFC-212

Heksaklorodifluoropropan

1,0

C3F3Cl5

CFC-213

Pentaklorotrifluoropropan

1,0

C3F4Cl4

CFC-214

Tetraklorotetrafluoropropan

1,0

C3F5Cl3

CFC-215

Trikloropentafluoropropan

1,0

C3F6Cl2

CFC-216

Dikloroheksafluoropropan

1,0

C3F7Cl

CFC-217

Kloroheptafluoropropan

1,0

Skupina III.

CF2BrCl

halon-1211

Bromoklorodifluorometan

3,0

CF3Br

halon-1301

Bromotrifluorometan

10,0

C2F4Br2

halon-2402

Dibromotetrafluoroetan

6,0

Skupina IV.

CCl4

CTC

Tetraklorometan (ugljik tetraklorid)

1,1

Skupina V.

C2H3Cl3  (2)

1,1,1-TCA

1,1,1-trikloroetan (metil kloroform)

0,1

Skupina VI.

CH3Br

Metil bromid

Bromometan

0,6

Skupina VII.

CHFBr2

HBFC-21 B2

Dibromofluorometan

1,00

CHF2Br

HBFC-22 B1

Bromodifluorometan

0,74

CH2FBr

HBFC-31 B1

Bromofluorometan

0,73

C2HFBr4

HBFC-121 B4

Tetrabromofluoroetan

0,8

C2HF2Br3

HBFC-122 B3

Tribromodifluoroetan

1,8

C2HF3Br2

HBFC-123 B2

Dibromotrifluoroetan

1,6

C2HF4Br

HBFC-124 B1

Bromotetrafluoroetan

1,2

C2H2FBr3

HBFC-131 B3

Tribromofluoroetan

1,1

C2H2F2Br2

HBFC-132 B2

Dibromodifluoroetan

1,5

C2H2F3Br

HBFC-133 B1

Bromotrifluoroetan

1,6

C2H3FBr2

HBFC-141 B2

Dibromofluoroetan

1,7

C2H3F2Br

HBFC-142 B1

Bromodifluoroetan

1,1

C2H4FBr

HBFC-151 B1

Bromofluoroetan

0,1

C3HFBr6

HBFC-221 B6

Heksabromofluoropropan

1,5

C3HF2Br5

HBFC-222 B5

Pentabromodifluoropropan

1,9

C3HF3Br4

HBFC-223 B4

Tetrabromotrifluoropropan

1,8

C3HF4Br3

HBFC-224 B3

Tribromotetrafluoropropan

2,2

C3HF5Br2

HBFC-225 B2

Dibromopentafluoropropan

2,0

C3HF6Br

HBFC-226 B1

Bromoheksafluoropropan

3,3

C3H2FBr5

HBFC-231 B5

Pentabromofluoropropan

1,9

C3H2F2Br4

HBFC-232 B4

Tetrabromodifluoropropan

2,1

C3H2F3Br3

HBFC-233 B3

Tribromotrifluoropropan

5,6

C3H2F4Br2

HBFC-234 B2

Dibromotetrafluoropropan

7,5

C3H2F5Br

HBFC-235 B1

Bromopentafluoropropan

1,4

C3H3FBr4

HBFC-241 B4

Tetrabromofluoropropan

1,9

C3H3F2Br3

HBFC-242 B3

Tribromodifluoropropan

3,1

C3H3F3Br2

HBFC-243 B2

Dibromotrifluoropropan

2,5

C3H3F4Br

HBFC-244 B1

Bromotetrafluoropropan

4,4

C3H4FBr3

HBFC-251 B1

Tribromofluoropropan

0,3

C3H4F2Br2

HBFC-252 B2

Dibromodifluoropropan

1,0

C3H4F3Br

HBFC-253 B1

Bromotrifluoropropan

0,8

C3H5FBr2

HBFC-261 B2

Dibromofluoropropan

0,4

C3H5F2Br

HBFC-262 B1

Bromodifluoropropan

0,8

C3H6FBr

HBFC-271 B1

Bromofluoropropan

0,7

Skupina VIII.

CHFCl2

HCFC-21 (3)

Diklorofluorometan

0,040

CHF2Cl

HCFC-22 (3)

Klorodifluorometan

0,055

CH2FCl

HCFC-31

Klorofluorometan

0,020

C2HFCl4

HCFC-121

Tetraklorofluoroetan

0,040

C2HF2Cl3

HCFC-122

Triklorodifluoroetan

0,080

C2HF3Cl2

HCFC-123 (3)

Diklorotrifluoroetan

0,020

C2HF4Cl

HCFC-124 (3)

Klorotetrafluoroetan

0,022

C2H2FCl3

HCFC-131

Triklorofluoroetan

0,050

C2H2F2Cl2

HCFC-132

Diklorodifluoroetan

0,050

C2H2F3Cl

HCFC-133

Klorotrifluoroetan

0,060

C2H3FCl2

HCFC-141

Diklorofluoroetan

0,070

CH3CFCl2

HCFC-141b (3)

1,1-dikloro-1-fluoroetan

0,110

C2H3F2Cl

HCFC-142

Klorodifluoroetan

0,070

CH3CF2Cl

HCFC-142b (3)

1-kloro-1,1-difluoroetan

0,065

C2H4FCl

HCFC-151

Klorofluoroetan

0,005

C3HFCl6

HCFC-221

Heksaklorofluoropropan

0,070

C3HF2Cl5

HCFC-222

Pentaklorodifluoropropan

0,090

C3HF3Cl4

HCFC-223

Tetraklorotrifluoropropan

0,080

C3HF4Cl3

HCFC-224

Triklorotetrafluoropropan

0,090

C3HF5Cl2

HCFC-225

Dikloropentafluoropropan

0,070

CF3CF2CHCl2

HCFC-225ca (3)

3,3-dikloro-1,1,1,2,2-pentafluoropropan

0,025

CF2ClCF2CHClF

HCFC-225cb (3)

1,3-dikloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropan

0,033

C3HF6Cl

HCFC-226

Kloroheksafluoropropan

0,100

C3H2FCl5

HCFC-231

Pentaklorofluoropropan

0,090

C3H2F2Cl4

HCFC-232

Tetraklorodifluoropropan

0,100

C3H2F3Cl3

HCFC-233

Triklorotrifluoropropan

0,230

C3H2F4Cl2

HCFC-234

Diklorotetrafluoropropan

0,280

C3H2F5Cl

HCFC-235

Kloropentafluoropropan

0,520

C3H3FCl4

HCFC-241

Tetraklorofluoropropan

0,090

C3H3F2Cl3

HCFC-242

Triklorodifluoropropan

0,130

C3H3F3Cl2

HCFC-243

Diklorotrifluoropropan

0,120

C3H3F4Cl

HCFC-244

Klorotetrafluoropropan

0,140

C3H4FCl3

HCFC-251

Triklorofluoropropan

0,010

C3H4F2Cl2

HCFC-252

Diklorodifluoropropan

0,040

C3H4F3Cl

HCFC-253

Klorotrifluoropropan

0,030

C3H5FCl2

HCFC-261

Diklorofluoropropan

0,020

C3H5F2Cl

HCFC-262

Klorodifluoropropan

0,020

C3H6FCl

HCFC-271

Klorofluoropropan

0,030

Skupina IX.

CH2BrCl

BCM

Bromoklorometan

0,12


(1)  Vrijednosti koje se odnose na faktor oštećenja ozonskog sloja procijenjene su vrijednosti na temelju postojećeg znanja i periodički će se pregledavati i revidirati s obzirom na odluke koje donesu stranke.

(2)  Ova formula ne odnosi se na 1,1,2-trikloroetan.

(3)  Označava komercijalno najodrživiju tvar kako je propisana Protokolom.


PRILOG II.

NOVE TVARI

Dio A: Tvari čije je korištenje ograničeno u skladu s člankom 24. stavkom 1.

Tvar

Faktor oštećenja ozonskog sloja

CBr2F2

Dibromodifluorometan (halon-1202)

1,25

Dio B: Tvari o kojima treba izvješćivati u skladu s člankom 27.

Tvar

Faktor oštećenja ozonskog sloja (1)

C3H7Br

1-bromopropan (n-propil bromid)

0,02 – 0,10

C2H5Br

Bromoetan (etil bromid)

0,1 – 0,2

CF3I

Trifluorojodometan (trifluorometil jodid)

0,01 – 0,02

CH3Cl

Klorometan (metil klorid)

0,02


(1)  Vrijednosti koje se odnose na faktor oštećenja ozonskog sloja procijenjene su vrijednosti na temelju postojećeg znanja i periodički će se pregledavati i revidirati s obzirom na odluke koje donesu stranke.


PRILOG III.

Procesi u kojima se kontrolirane tvari primjenjuju kao procesni agensi iz članka 3. stavka 12.:

(a)

primjena ugljik tetraklorida za odstranjivanje dušičnog triklorida u proizvodnji klora i kaustične sode;

(b)

primjena ugljik tetraklorida u procesu prikupljanja klora iz rezidualnog, (suhog), plina u proizvodnji klora;

(c)

primjena ugljik tetraklorida u proizvodnji klorirane gume;

(d)

primjena ugljik tetraklorida u proizvodnji polifenilentereftalamida;

(e)

primjena CFC-12 u fotokemijskoj sintezi perfluoropolieterpoliperoksidnih preteča Z-perfluoropolietera i difunkcionalnih derivata;

(f)

primjena CFC-113 u pripremi perfluoropolieternih diola visoke funkcionalnosti;

(g)

primjena ugljik tetraklorida u proizvodnji ciklodima;

(h)

primjena klorofluorougljikovodika u procesima navedenim u točkama (a) do (g) kad se koriste kao zamjena za klorofluorougljike ili ugljik tetraklorid.


PRILOG IV.

Skupine, tarifne oznake Kombinirane nomenklature (1) i opisi tvari navedenih u Prilogu I.

Grupa

Tarifna oznaka CN

Opis

Skupina I.

2903 41 00

Triklorofluorometan

2903 42 00

Diklorodifluorometan

2903 43 00

Triklorotrifluoroetani

2903 44 10

Diklorotetrafluoroetani

2903 44 90

Kloropentafluoroetan

Skupina II.

2903 45 10

Klorotrifluorometan

2903 45 15

Pentaklorofluoroetan

2903 45 20

Tetraklorodifluoroetani

2903 45 25

Heptaklorofluoropropani

2903 45 30

Heksaklorodifluoropropani

2903 45 35

Pentaklorotrifluoropropani

2903 45 40

Tetraklorotetrafluoropropani

2903 45 45

Trikloropentafluoropropani

2903 45 50

Dikloroheksafluoropropani

2903 45 55

Kloroheptafluoropropani

Skupina III.

2903 46 10

Bromoklorodifluorometan

2903 46 20

Bromotrifluorometan

2903 46 90

Dibromotetrafluoroetani

Skupina IV.

2903 14 00

Ugljik tetraklorid

Skupina V.

2903 19 10

1,1,1-trikloroetan (metil kloroform)

Skupina VI.

2903 39 11

Bromometan (metil bromid)

Skupina VII.

2903 49 30

Hidrobromofluorometani, -etani ili -propani

Skupina VIII.

2903 49 11

Klorodifluorometan (HCFC-22)

2903 49 15

1,1-dikloro-1-fluoroetan (HCFC-141b)

2903 49 19

Hidroklorofluorometani, -etani ili -propani (HCFC))

Skupina IX.

ex 2903 49 80

Bromoklorometan

Mješavine

3824 71 00

Mješavine koje sadrže klorofluorougljike (CFC), koje sadrže ili ne sadrže klorofluorougljikovodike (HCFC), perfluorougljike (PFC) ili fluorougljikovodike (HFC)

3824 72 00

Mješavine koje sadrže bromoklorodifluorometan, bromotrifluorometan ili dibromotetrafluoroetan

3824 73 00

Mješavine koje sadrže bromofluorougljikovodike (HBFC)

3824 74 00

Mješavine koje sadrže klorofluorougljikovodike (HCFC), koje sadrže ili ne sadrže perfluorougljike (PFC) ili fluorougljikovodike (HFC), ali ne sadrže klorofluorougljike (CFC)

3824 75 00

Mješavine koje sadrže ugljik tetraklorid

3824 76 00

Mješavine koje sadrže 1,1,1,-trikloroetan (metil kloroform)

3824 77 00

Mješavine koje sadrže bromometan (metil bromid) ili bromoklorometan


(1)  „ex” ispred oznake znači da i druge tvari osim onih navedenih u stupcu „Opis” mogu potpadati pod navedeni tarifni broj.


PRILOG V.

Uvjeti za stavljanje na tržište i daljnju distribuciju kontroliranih tvari za neophodnu laboratorijsku i analitičku primjenu koja se spominje u članku 10. stavku 3.

1.   Kontrolirane tvari za neophodnu laboratorijsku i analitičku primjenu smiju sadržati samo kontrolirane tvari proizvedene sa sljedećim stupnjevima čistoće:

Tvar

%

CTC (stupanj reagensa)

99,5

1,1,1-trikloroetan

99,0

CFC 11

99,5

CFC 13

99,5

CFC 12

99,5

CFC 113

99,5

CFC 114

99,5

Druge kontrolirane tvari s vrelištem > 20 °C

99,5

Druge kontrolirane tvari s vrelištem < 20 °C

99,0

Proizvođači, zastupnici ili distributeri mogu kasnije te čiste kontrolirane tvari pomiješati s drugim kemikalijama koje su kontrolirane ili nisu kontrolirane u skladu s Protokolom, kako je uobičajeno za laboratorijsku i analitičku primjenu.

2.   Ove tvari visoke čistoće i mješavine koje sadrže kontrolirane tvari smiju se dobavljati samo u posudama koje se ponovno mogu zatvoriti, ili u visokotlačnim cilindrima zapremnine ispod tri litre, ili u 10-mililitarskim ili manjim staklenim ampulama, jasno označene kao tvari koje oštećuju ozonski sloj, čija je uporaba ograničena na laboratorijsku i analitičku primjenu, uz napomenu da njihov višak treba, ako je moguće, prikupiti i reciklirati. Ako recikliranje nije izvedivo, takav materijal treba uništiti.


PRILOG VI.

KRITIČNA PRIMJENA HALONA

Primjena halona 1301:

u zrakoplovima za zaštitu odjeljaka za posadu, kućišta motora, tovarnog prostora i praznih protupožarnih komora, te za inertiranje tankova goriva,

u vojnim kopnenim vozilima i plovilima, za zaštitu prostora u kojima boravi osoblje i odjeljaka za motore,

za inertiranje prostora u kojima boravi osoblje u kojima bi moglo doći do oslobađanja zapaljive tekućine i/ili plina, u vojnom sektoru, naftnom, plinskom i petrokemijskom sektoru, te na postojećim teretnim brodovima,

za inertiranje postojećih komunikacijskih i zapovjednih središta oružanih snaga ili drugih središta s osobljem, ključnih za nacionalnu sigurnost,

za inertiranje prostora u kojima postoji rizik od širenja radioaktivnih tvari,

u tunelu ispod La Manchea i s njim povezanim uređajima i željezničkim voznim parkom.

Primjena halona 1211:

u vojnim kopnenim vozilima i plovilima, za zaštitu prostora u kojima boravi osoblje i odjeljaka za motore,

u ručnim aparatima za gašenje požara i fiksnoj opremi za gašenje požara na motorima, za uporabu u zrakoplovima,

u zrakoplovima za zaštitu odjeljaka za posadu, kućišta motora, tovarnog prostora i praznih protupožarnih komora,

u aparatima za gašenje požara koji su neophodni za osobnu sigurnost i koje vatrogasci koriste za početna gašenja,

u vojnim i policijskim aparatima za gašenje požara koji se primjenjuju na ljude.

Primjena halona 2402 samo u Češkoj, Estoniji, na Cipru, u Latviji, Litvi, Mađarskoj, na Malti, u Poljskoj, Sloveniji i Slovačkoj:

u zrakoplovima za zaštitu odjeljaka za posadu, kućišta motora, tovarnog prostora i praznih protupožarnih komora, te za inertiranje tankova goriva,

u vojnim kopnenim vozilima i plovilima, za zaštitu prostora u kojima boravi osoblje i odjeljaka za motore,

za inertiranje prostora u kojima boravi osoblje u kojima bi moglo doći do oslobađanja zapaljive tekućine i/ili plina u vojnom sektoru, naftnom, plinskom i petrokemijskom sektoru, te na postojećim teretnim brodovima,

za inertiranje postojećih komunikacijskih i zapovjednih središta oružanih snaga ili drugih središta s osobljem, ključnih za nacionalnu sigurnost,

za inertiranje prostora u kojima postoji rizik od širenja radioaktivnih tvari,

u ručnim aparatima za gašenje i fiksnoj opremi za gašenje požara na motorima, za uporabu u zrakoplovima,

u aparatima za gašenje požara koji su neophodni za osobnu sigurnost i koje vatrogasci koriste za početna gašenja,

u vojnim i policijskim aparatima za gašenje požara koji se primjenjuju na ljude.

Primjena halona 2402 samo u Bugarskoj:

u zrakoplovima za zaštitu odjeljaka za posadu, kućišta motora, tovarnog prostora i praznih protupožarnih komora, te za inertiranje tankova goriva,

u vojnim kopnenim vozilima i plovilima, za zaštitu prostora u kojima boravi osoblje i odjeljaka za motore.


PRILOG VII.

TEHNOLOGIJE UNIŠTAVANJA IZ ČLANKA 22. STAVKA 1.

Primjenjivost

Tehnologija

Kontrolirane tvari (1)  (2)

Razrijeđeni izvori (3)

 

Kontrolirane tvari navedene u Prilogu I. skupinama I., II., IV., V., VIII.

Haloni navedeni u Prilogu I. skupini III.

Pjena

Učinkovitost uništavanja i uklanjanja (DRE) (4)

99,99 %

99,99 %

95 %

Cementne peći

Odobreno (5)

Nije odobreno

Nije primjenjivo

Spaljivanje s ubrizgavanjem tekućine

Odobreno

Odobreno

Nije primjenjivo

Oksidacija s plinom/dimom

Odobreno

Odobreno

Nije primjenjivo

Spaljivanje krutog komunalnog otpada

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

Odobreno

Razbijanje u reaktoru

Odobreno

Nije odobreno

Nije primjenjivo

Spaljivanje u rotacijskim pećima

Odobreno

Odobreno

Odobreno

Plazmeni luk s argonom

Odobreno

Odobreno

Nije primjenjivo

Induktivno spregnuta radiofrekvencijska plazma

Odobreno

Odobreno

Nije primjenjivo

Mikrovalna plazma

Odobreno

Nije odobreno

Nije primjenjivo

Plazmeni luk s dušikom

Odobreno

Nije odobreno

Nije primjenjivo

Katalitička dehalogenacija plinske faze

Odobreno

Nije odobreno

Nije primjenjivo

Reaktor s pregrijanom parom

Odobreno

Nije odobreno

Nije primjenjivo


(1)  Kontrolirane tvari koje u nastavku nisu navedene uništavaju se primjenom ekološki najprihvatljivije tehnologije uništavanja koja ne povlači za sobom pretjerane troškove.

(2)  Koncentrirani izvori odnose se na čiste nerabljene, prikupljene ili oporabljene tvari koje oštećuju ozonski sloj.

(3)  Razrijeđeni izvori odnose se na tvari koje oštećuju ozonski sloj, sadržane u matrici krute tvari, na primjer u pjeni.

(4)  Kriterij učinkovitosti uništavanja i uklanjanja predstavlja sposobnost tehnologije na kojoj se temelji odobrenje. On ne odražava uvijek postignuto svakodnevno djelovanje, koje se kontrolira prema minimalnim nacionalnim standardima.

(5)  Odobrile stranke.


PRILOG VIII.

KORELACIJSKA TABLICA

Uredba (EZ) br. 2037/2000

Ova Uredba

Članak 1.

Članci 1. i 2.

Članak 2.

Članak 3.

Članak 3. stavak 1. prvi podstavak

Članak 4. stavak 1.

Članak 3. stavak 1. drugi podstavak

Članak 10. stavci 2. i 4.

Članak 3. stavak 2. točka i.

Članak 4.

Članak 3. stavak 2. točka ii. prvi podstavak

Članak 3. stavak 2. točka ii. drugi podstavak

Članak 12. stavak 3.

Članak 3. stavak 3.

Članak 11. stavak 1.

Članak 3. stavak 4.

Članak 10. stavak 6. prva rečenica

Članak 3. stavak 5.

Članak 10. stavak 7.

Članak 3. stavak 6.

Članak 3. stavak 7.

Članak 10. stavak 8.

Članak 3. stavak 8.

Članak 14. stavak 2.

Članak 3. stavak 9.

Članak 14. stavak 3.

Članak 3. stavak 10.

Članak 14. stavak 4.

Članak 4. stavak 1.

Članak 5. stavak 1.

Članak 4. stavak 2. točka i.

Članak 5. stavak 1.

Članak 4. stavak 2. točka ii.

Članak 4. stavak 2. točka iii. prvi podstavak

Članak 12. stavci 1. i 2.

Članak 4. stavak 2. točka iii. drugi podstavak

Članak 26. stavak 1. točka (a)

Članak 4. stavak 2. točka iii. treći podstavak

Članak 12. stavak 2.

Članak 4. stavak 2. točka iv.

Članak 4. stavak 3. točka i.

Članak 5. stavak 1.

Članak 4. stavak 3. točka ii.

Članak 4. stavak 3. točka iii.

Članak 4. stavak 3. točka iv.

Članak 4. stavak 4. točka i. podstavak (a)

Članak 9.

Članak 4. stavak 4. točka i. podstavak (b) prva alineja

Članak 7. stavak 1. i Članak 8. stavak 1.

Članak 4. stavak 4. točka i. podstavak (b) druga alineja

Članak 10. stavak 1. i članak 12. stavak 3.

Članak 4. stavak 4. točka ii.

Članak 4. stavak 4. točka iii.

Članak 4. stavak 4. točka iv. prva rečenica

Članak 13. stavak 1.

Članak 4. stavak 4. točka iv. druga rečenica

Članak 27. stavak 1.

Članak 4. stavak 4. točka v.

Članak 6. stavak 2.

Članak 4. stavak 5.

Članak 14. stavak 1.

Članak 4. stavak 6.

Članak 6.

Članak 4. stavak 6.

Članak 5. stavak 1.

Članak 5. stavak 1.

Članak 5. stavak 2. točka (a)

Članak 11. stavak 2.

Članak 5. stavak 2. točka (b)

Članak 7. stavak 1.

Članak 5. stavak 2. točka (c)

Članak 8. stavak 1.

Članak 5. stavak 3.

Članak 5. stavak 4. prva rečenica

Članak 11. stavak 8.

Članak 5. stavak 4. druga rečenica

Članak 5. stavak 5.

Članak 5. stavak 6.

Članak 5. stavak 7.

Članak 11. stavak 8.

Članak 6. stavak 1. prva rečenica

Članak 15. stavak 3.

Članak 6. stavak 1. druga rečenica

Članak 6. stavak 2.

Članak 6. stavak 3.

Članak 18. stavak 3.

Članak 6. stavak 4.

Članak 18. stavak 5.

Članak 6. stavak 5.

Članak 18. stavak 9.

Članak 7.

Članak 16. stavak 1.

Članak 8.

Članak 20. stavak 1.

Članak 9. stavak 1.

Članak 20. stavak 1.

Članak 9. stavak 2.

Članak 21.

Članak 10.

Članak 20. stavak 2.

Članak 11. stavak 1.

Članak 17. stavci 1. i 2.

Članak 11. stavak 2.

Članak 20. stavak 1.

Članak 11. stavak 3.

Članak 20. stavak 1.

Članak 11. stavak 4.

Članak 12. stavak 1.

Članak 17. stavak 4.

Članak 12. stavak 2.

Članak 18. stavak 4.

Članak 12. stavak 3.

Članak 18. stavak 5.

Članak 12. stavak 4.

Članak 18. stavci 3. i 4.

Članak 13.

Članak 20. stavak 3.

Članak 14.

Članak 20. stavak 4.

Članak 15.

Članak 16. stavak 1.

Članak 22. stavak 1.

Članak 16. stavak 2.

Članak 16. stavak 3.

Članak 22. stavak 3.

Članak 16. stavak 4.

Članak 16. stavak 5.

Članak 22. stavak 5.

Članak 16. stavak 6.

Članak 16. stavak 7.

Članak 17.

Članak 23.

Članak 18.

Članak 25.

Članak 19.

Članak 25.

Članak 20. stavak 1.

Članak 28. stavak 3.

Članak 20. stavak 2.

Članak 28. stavak 3.

Članak 20. stavak 3.

Članak 28. stavak 1.

Članak 20. stavak 4.

Članak 28. stavak 2.

Članak 20. stavak 5.

Članak 28. stavak 4.

Članak 21.

Članak 29.

Članak 22.

Članak 24.

Članak 23.

Članak 30.

Članak 24.

Članak 31.

Prilog I.

Prilog I.

Prilog III.

Prilog IV.

Prilog IV.

Prilog V.

Prilog VI.

Prilog III.

Prilog VII.

Prilog VI.


Top