Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0642

Uredba Komisije (EZ) br. 642/2009 od 22. srpnja 2009. o provedbi Direktive 2005/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na zahtjeve za ekološki dizajn televizora Tekst značajan za EGP

OJ L 191, 23.7.2009, p. 42–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 059 P. 95 - 105

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/642/oj

13/Sv. 59

HR

Službeni list Europske unije

95


32009R0642


L 191/42

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EZ) BR. 642/2009

od 22. srpnja 2009.

o provedbi Direktive 2005/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na zahtjeve za ekološki dizajn televizora

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu 2005/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju i o izmjeni Direktive Vijeća 92/42/EEZ te direktiva 96/57/EZ i 2000/55/EZ Europskog parlamenta i Vijeća  (1), a posebno njezin članak 15. stavak 1.,

nakon savjetovanja sa Savjetodavnim forumom za ekološki dizajn,

budući da:

(1)

Sukladno Direktivi 2005/32/EZ, Komisija bi trebala utvrditi zahtjeve za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju, a koji se prodaju i kojima se trguje u velikim količinama, te koji imaju značajan utjecaj na okoliš i nude znatan potencijal za unapređenje njihova utjecaja na okoliš bez prekomjernih troškova.

(2)

Prvom alinejom stavka 2. članka 16. Direktive 2005/32/EZ predviđa se da će u skladu s postupkom iz članka 19. stavka 3. i kriterijima utvrđenim u članku 15. stavku 2., te nakon savjetovanja sa Savjetodavnim forumom za ekološki dizajn, Komisija prema potrebi uvesti provedbene mjere usmjerene na elektroničku robu široke potrošnje.

(3)

Komisija je provela pripremnu studiju u kojoj je analizirala tehničke, ekološke i ekonomske aspekte televizora. Studija je izrađena u suradnji s interesnim skupinama i drugim zainteresiranim stranama iz EU-a i trećih zemalja, a njezini su rezultati javno objavljeni na internetskim stranicama Komisije EUROPA.

(4)

S obzirom na potrošnju električne energije televizori predstavljaju značajnu skupinu potrošačkih električnih proizvoda te su stoga prioritet u politici ekološkog dizajna.

(5)

Utjecaj televizora na okoliš važan za potrebe ove Uredbe je potrošnja energije u fazi uporabe.

(6)

Godišnja potrošnja električne energije televizora u 2007. u Zajednici bila je procijenjena na 60 TWh što odgovara emisiji CO2 od 24 Mt. Ako se ne poduzmu posebne mjere ograničavanja ove potrošnje, previđa se da će godišnja potrošnja porasti na 132 TWh u 2020. Pripremna je studija pokazala da se potrošnja energije u fazi uporabe može značajno smanjiti.

(7)

Ostali bitni utjecaji na okoliš odnose se na štetne tvari korištene u proizvodnji televizora i otpad koji nastaje od televizora koji se nakon svog životnog vijeka odlažu. Poboljšanja vezana za utjecaj na okoliš navedena su u Direktivi 2002/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi  (2) i Direktivi 2002/96/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 2003. o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO)  (3) te ih nije potrebno navoditi u ovoj Uredbi.

(8)

Pripremna studija pokazuje da zahtjevi u pogledu ostalih parametara za ekološki dizajn navedenih u dijelu 1. Priloga I. nisu potrebni.

(9)

Manja potrošnja električne energije televizora moguća je i izvediva primjenom postojećih nezaštićenih troškovno učinkovitih tehnologija koje vode do smanjenja zajedničkog troška kupnje i uporabe televizora.

(10)

Zahtjeve za ekološki dizajn u pogledu potrošnje električne energije televizora trebalo bi postaviti s ciljem usklađivanja u cijeloj Zajednici i postizanja boljeg funkcioniranja unutarnjeg tržišta te radi boljeg rada samih uređaja s obzirom na okoliš.

(11)

Zahtjevi za ekološki dizajn ne smiju imati negativan učinak na funkcionalnost proizvoda te ne smiju negativno utjecati na zdravlje, sigurnost i okoliš. Posebno, prednosti smanjenja potrošnje električne energije tijekom faze uporabe trebale bi nadoknaditi bilo koji dodatni utjecaj na okoliš tijekom proizvodne faze.

(12)

Postupnim bi se stupanjem na snagu zahtjeva za ekološki dizajn trebalo proizvođačima dati dovoljno vremena da izmijene dizajn proizvoda na koje se primjenjuje ova Uredba. Vremenski je okvir potrebno utvrditi tako da se izbjegnu negativni učinci na rad opreme prisutne na tržištu i da se uzme u obzir učinak na troškove proizvođača, a posebno malih i srednjih poduzeća, a da se pritom osigura pravovremeno postizanje ciljeva ove Uredbe.

(13)

Mjerenja odgovarajućih parametara proizvoda potrebno je obaviti koristeći pouzdane, točne i ponovljive metode mjerenja uzimajući u obzir najnovije općepriznate metode mjerenja koje, gdje je to moguće, uključuju usklađene standarde usvojene od strane europskih tijela za normizaciju navedenih u Prilogu I. Direktivi 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. o utvrđivanju postupka osiguravanja informacija u području tehničkih normi i propisa i pravila o uslugama informacijskog društva  (4).

(14)

Ova bi Uredba trebala povećati prodor tehnologija na tržište koje smanjuju utjecaj televizora na okoliš što bi do 2020. dovelo do procijenjene uštede energije od 28 TWh u usporedbi sa situacijom u kojoj se ne bi poduzele nikakve mjere.

(15)

U skladu s člankom 8. Direktive 2005/32/EZ u ovoj je Uredbi potrebno navesti primjenljive postupke ocjene sukladnosti.

(16)

Radi lakše provjere sukladnosti proizvođači bi trebali dostaviti podatke u tehničkoj dokumentaciji iz priloga IV. i V. Direktivi 2005/32/EZ budući da se ti podaci odnose na zahtjeve utvrđene u ovoj Uredbi.

(17)

Trenutačno najbolja dostupna energetska učinkovitost u stanju uključenosti i smanjeni utjecaji na okoliš u vezi sa štetnim tvarima utvrđeni su u Odluci Komisije 2009/300/EZ od 12. ožujka 2009. o utvrđivanju revidiranih ekoloških mjerila za dodjelu znaka zaštite okoliša Zajednice za televizore  (5). Takva uputa osigurat će širu dostupnost i jednostavan pristup informacijama, posebno za mala i srednja poduzeća i vrlo male tvrtke što će olakšati daljnju integraciju najboljih tehnologija dizajna za smanjenje utjecaja televizora na okoliš. Ovom se Uredbom stoga ne utvrđuju okvirna mjerila za najbolje raspoložive tehnologije.

(18)

Zahtjevi za ekološki dizajn na snazi od 7. siječnja 2013. sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 1275/2008 od 17. prosinca 2008. o provedbi Direktive 2005/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za ekološki dizajn za upotrebu električne energije u električnoj i elektroničkoj kućanskoj i uredskoj opremi u stanju pripravnosti ili isključenosti  (6) primjenjuju se na televizore ranije nego što je to utvrđeno Uredbom jer je za njih moguće brže uvesti tehnologije koje su u skladu s njenim odredbama što omogućuje dodatnu uštedu energije. Uredba (EZ) br. 1275/2008 se stoga ne bi trebala primjenjivati na televizore i trebalo bi je na odgovarajući način izmijeniti.

(19)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog u skladu s člankom 19. stavkom 1. Direktive 2005/32/EZ,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

Ovom se Uredbom utvrđuju zahtjevi za ekološki dizajn za stavljanje televizora na tržište.

Članak 2.

Definicije

Osim definicija utvrđenih Direktivom 2005/32/EZ, primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„televizor” znači televizijski prijamnik ili televizijski monitor;

2.

„televizijski prijamnik” znači proizvod namijenjen prvenstveno za prikazivanje i prijam audiovizualnih signala, koji se stavlja na tržište pod jednom oznakom modela ili sustava, a sastoji se od:

(a)

ekrana;

(b)

jednog ili više podešivača/prijamnika i mogućih dodatnih funkcija za pohranjivanje i/ili prikazivanje podataka kao što su višenamjenski digitalni disk (DVD), tvrdi disk (HDD) ili video rekorder (VCR), u jednom uređaju s ekranom ili jednom ili više zasebnih uređaja;

3.

„televizijski monitor” znači proizvod namijenjen da na integriranom zaslonu prikazuje video signale iz različitih izvora, uključujući televizijske signale, koji ima opciju regulacije i reprodukcije audio signala iz vanjskog uređaja povezanog preko standardiziranih priključaka za prijenos video signala, uključujući CINCH priključak (komponentni, kompozitni), SCART, HDMI, i budućih bežičnih standardnih priključaka (ipak isključujući nestandardiziranu opremu za prijenos video signala kao što su DVI i SDI), ali emitirane signale ne može primati niti obrađivati;

4.

„stanje uključenosti” znači stanje u kojem je televizor priključen na izvor napajanja iz mreže i proizvodi zvuk i sliku;

5.

„kućni način rada” znači postavke televizora koje proizvođač preporučuje za normalnu uporabu u kućanstvu;

6.

„stanje ili stanja pripravnosti” znači stanje u kojem je oprema priključena na izvor napajanja iz mreže, koje može trajati neograničeno dugo i u kojem njezino pravilno funkcioniranje ovisi o napajanju iz mreže te omogućuje samo sljedeće funkcije:

funkcija ponovne aktivacije ili funkcija ponovne aktivacije samo uz indikaciju da je funkcija ponovne aktivacije omogućena, i/ili,

prikaz neke informacije ili nekog statusa;

7.

„stanje isključenosti” znači stanje u kojem je oprema priključena na izvor napajanja iz električne mreže, ali ne obavlja nikakvu funkciju; stanjem isključenosti smatra se i sljedeće:

(a)

situacije u kojima se daje samo indikacija o stanju isključenosti;

(b)

situacije u kojima su moguće samo one funkcije čija je svrha osigurati elektromagnetsku kompatibilnost u skladu s Direktivom 2004/108/EZ Europskog parlamenta i Vijeća  (7);

8.

„funkcija ponovne aktivacije” znači funkcija koja omogućuje aktivaciju drugih načina rada, uključujući i stanje uključenosti, daljinskim prekidačem, uključujući i daljinski upravljač, ugrađeni senzor ili sat u kojima su omogućene dodatne funkcije, što podrazumijeva i stanje uključenosti;

9.

„prikaz informacije ili statusa” znači kontinuirana funkcija pružanja određene informacije ili indikacije statusa opreme na ekranu, uključujući satove;

10.

„obvezni izbornik” znači set tvornički postavljenih postavki televizora od kojih korisnik televizora kod prvog uključivanja televizijskog prijamnika mora odabrati određene postavke;

11.

„puna HD rezolucija” znači rezolucija ekrana s fizičkim brojem piksela od najmanje 1 920 × 1 080 piksela.

Članak 3.

Zahtjevi za ekološki dizajn

Zahtjevi za ekološki dizajn televizora utvrđeni su u Prilogu I.

Usklađivanje sa zahtjevima za ekološki dizajn mjeri se u skladu s metodama navedenim u Prilogu II.

Članak 4.

Ocjena sukladnosti

Postupak za ocjenu sukladnosti iz članka 8. Direktive 2005/32/EZ je sustav unutarnje kontrole dizajna utvrđen u Prilogu IV. toj Direktivi ili sustav upravljanja utvrđen u Prilogu V. toj Direktivi.

Tehnička dokumentacija koju treba priložiti za ocjenu sukladnosti navedena je u točki 1. dijela 5. Priloga I. ovoj Uredbi.

Članak 5.

Postupak verifikacije u svrhu nadzora tržišta

Provjere s ciljem nadzora provode se u skladu s postupkom verifikacije utvrđenim u Prilogu III.

Članak 6.

Preispitivanje

Najkasnije tri godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe, Komisija je preispituje s obzirom na tehnološki napredak i rezultat tog preispitivanja dostavlja Savjetodavnom forumu za ekološki dizajn.

Članak 7.

Izmjena Uredbe (EZ) br. 1275/2008

Točka 3. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1275/2008 zamjenjuje se tekstom navedenim u Prilogu IV. ovoj Uredbi.

Članak 8.

Stupanje na snagu

1.   Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

2.   Zahtjevi za ekološki dizajn navedeni u točki 1. dijela 1., dijelu 3., dijelu 4. i točki 2. dijela 5. Priloga I. primjenjuju se od 20. kolovoza 2010.

Zahtjevi za ekološki dizajn navedeni u točki 2. dijela 1. Priloga I. primjenjuju se od 1. travnja 2012.

Zahtjevi za ekološki dizajn navedeni u točki 1. podtočkama od (a) do (d) dijela 2. Priloga I. primjenjuju se od 7. siječnja 2010.

Zahtjevi za ekološki dizajn navedeni u točki 2. podtočkama od (a) do (e) dijela 2. Priloga I. primjenjuju se od 20. kolovoza 2011.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. srpnja 2009.

Za Komisiju

Andris PIEBALGS

Član Komisije


(1)  SL L 191, 22.7.2005., str. 29.

(2)  SL L 37, 13.2.2003., str. 19.

(3)  SL L 37, 13.2.2003., str. 24.

(4)  SL L 204, 21.7.1998., str. 37.

(5)  SL L 82, 28.3.2009., str. 3.

(6)  SL L 339, 18.12.2008., str. 45.

(7)  SL L 390, 31.12.2004., str. 24.


PRILOG I.

ZAHTJEVI ZA EKOLOŠKI DIZAJN

1.   POTROŠNJA ENERGIJE U STANJU UKLJUČENOSTI

1.

Od 20. kolovoza 2010.:

Potrošnja energije televizora s vidljivom površinom ekrana A u stanju uključenosti izražena u dm² ne smije prelaziti sljedeće vrijednosti:

 

Puna HD rezolucija

Sve ostale rezolucije

Televizijski prijamnici

20 W + A ∙ 1,12 ∙ 4,3224 W/dm²

20 W + A ∙ 4,3224 W/dm²

Televizijski monitori

15 W + A ∙ 1,12 ∙ 4,3224 W/dm²

15 W + A ∙ 4,3224 W/dm²

2.

Od 1. travnja 2012.:

Potrošnja energije televizora s vidljivom površinom ekrana A u stanju uključenosti izražena u dm² ne smije prelaziti sljedeće vrijednosti:

 

Sve rezolucije

Televizijski prijamnici

16 W + A ∙ 3,4579 W/dm²

Televizijski monitori

12 W + A ∙ 3,4579 W/dm²

2.   POTROŠNJA ENERGIJE U STANJU PRIPRAVNOSTI/STANJU ISKLJUČENOSTI

1.

Od 7. siječnja 2010.:

(a)

Potrošnja energije u stanju isključenosti:

Potrošnja energije televizora u svakom stanju isključenosti ne smije prelaziti 1,00 W.

(b)

Potrošnja energije u stanju pripravnosti/stanjima pripravnosti:

Potrošnja energije televizora u bilo kojem stanju koje ima funkciju ponovne aktivacije ili funkciju ponovne aktivacije samo uz indikaciju da je funkcija ponovne aktivacije uključena ne smije prelaziti 1,00 W.

Potrošnja energije televizora u bilo kojem stanju koje ima prikaz informacije ili statusa ili koje ima kombinaciju funkcije ponovne aktivacije i prikaza informacije ili statusa ne smije prelaziti 2,00 W.

(c)

Mogućnost stanja isključenosti i/ili stanja pripravnosti:

Televizori moraju imati stanje isključenosti i/ili stanje pripravnosti/ili bilo koje drugo stanje koje ne prelazi zahtjeve za potrošnju energije koji se primjenjuju za stanje isključenosti i/ili stanje pripravnosti kada je televizor spojen na glavni izvor napajanja.

(d)

Za televizijske prijamnike koji se sastoje od ekrana i jednog ili više podešivača/prijamnika i mogućih dodatnih funkcija za pohranjivanje podataka i/ili prikaza kao što su višenamjenski digitalni disk (DVD), tvrdi disk (HDD) ili video rekorder (VCR) u jednom ili više zasebnih uređaja, pojedinačno za prikaz i zasebne uređaje primjenjuju se točke od (a) do (c).

2.

Od 20. kolovoza 2011.;

(a)

Potrošnja energije u stanju isključenosti:

Potrošnja energije televizora u bilo kojem stanju isključenosti ne smije prelaziti 0,30 W osim ako je ispunjen uvjet iz sljedećeg stavka.

Za televizore s dobro vidljivim prekidačem koji kada je isključen stavlja televizor u stanje u kojem potrošnja energije ne prelazi 0,01 W, potrošnja energije u bilo kojem drugom stanju isključenosti ne smije prelaziti 0,50 W.

(b)

Potrošnja energije u stanju/stanjima pripravnosti:

Potrošnja energije televizora u bilo kojem stanju koje omogućuje samo funkciju ponovne aktivacije ili funkciju ponovne aktivacije samo uz indikaciju da je funkcija ponovne aktivacije uključena ne smije prelaziti 0,50 W.

Potrošnja energije televizora u bilo kojem stanju koje ima prikaz informacije ili statusa ili koje ima kombinaciju funkcije ponovne aktivacije i prikaza informacije ili statusa ne smije prelaziti 1,00 W.

(c)

Mogućnost funkcije stanje isključenosti i/ili stanje pripravnosti:

Televizori moraju imati stanje isključenosti i/ili stanje pripravnosti/ili bilo koje drugo stanje koje ne prelazi zahtjeve za potrošnju energije koji se primjenjuju za stanje isključenosti i/ili stanje pripravnosti kada je televizor spojen na glavni izvor napajanja.

(d)

Automatsko isključivanje:

Televizori moraju imati funkciju sa sljedećim karakteristikama:

i.

televizor se nakon najviše četiri sata u aktivnom načinu rada poslije pokretanja zadnje funkcije i/ili promjene kanala od stane korisnika automatski prebacuje iz aktivnog načina rada u:

stanje pripravnosti, ili

stanje isključenosti, ili

drugo stanje koje ne prelazi zahtjeve za potrošnju energije koji se primjenjuju za stanje isključenosti i/ili stanje pripravnosti;

ii.

televizori prije automatskog prijelaza iz aktivnog načina rada u zadanu funkciju/stanje prikazuju upozoravajuću poruku.

Ova funkcija mora biti postavljena kao zadana.

(e)

Za televizijske prijamnike koji se sastoje od ekrana i jednog ili više podešivača/prijamnika i mogućih dodatnih funkcija za pohranjivanje podataka i/ili prikaza kao što su višenamjenski digitalni disk (DVD), tvrdi disk (HDD) ili video rekorder (VCR) u jednom ili više zasebnih uređaja, pojedinačno za prikaz i zasebne uređaje primjenjuju se točke od (a) do (d).

3.   KUĆNI NAČIN RADA ZA TELEVIZORE S OBVEZNIM IZBORNIKOM

Od 20. kolovoza 2010.:

Televizori s obveznim izbornikom moraju pri početnoj aktivaciji televizora osigurati kućni način rada na obveznom izborniku, a ta je mogućnost postavljena kao zadana pri početnoj aktivaciji televizora. Ako korisnik pri početnoj aktivaciji televizora izabere drugi način rada od kućnog načina rada, ponudit će mu se drugi proces izbora kako bi potvrdio svoj izbor.

4.   OMJER VRŠNOG OSVJETLJENJA

Od 20. kolovoza 2010.:

Televizori bez obveznog izbornika: vršno osvjetljenje u stanju uključenosti televizora kako ga je isporučio proizvođač ne smije biti manje od 65 % vršnog osvjetljenja najsvjetlijeg stanja koje televizor omogućuje u stanju uključenosti.

Televizori s obveznim izbornikom: vršno osvjetljenje u kućnom načinu rada ne smije biti manje od 65 % vršnog osvjetljenja najsvjetlijeg stanja koje televizor omogućuje u stanju uključenosti.

5.   INFORMACIJE KOJE DOSTAVLJAJU PROIZVOĐAČI

1.

U svrhu ocjene sukladnosti u skladu s člankom 5. tehnička dokumentacija mora sadržavati sljedeće elemente:

(a)

ispitni parametri za izmjere vrijednosti:

temperatura okoline,

ispitni napon u voltima i frekvencija u herzima,

ukupna harmonička distorzija sustava napajanja električnom energijom,

utičnica za audio i video test signale,

informacije i dokumentacija o instrumentaciji, postavkama podešenja i krugovima upotrijebljenim u električnom ispitivanju;

(b)

stanje uključenosti:

podaci o potrošnji električne energije u vatima, zaokruženi na prvu decimalu za mjerenje potrošnje električne energije do 100 W i na najbliži cijeli broj za mjerenje potrošnje električne energije iznad 100 W,

karakteristike dinamičkog video signala emitiranog sadržaja koji predstavlja tipični televizijski emitirani sadržaj,

redoslijed radnji za postizanje stabilnog stanja s obzirom na potrošnju električne energije,

uz to, za televizore s obveznim izbornikom, omjer vršnog osvjetljenja kućnog načina rada i vršnog osvjetljenja najsvjetlije podešenog stanja uključenosti televizora, izražen kao postotak,

uz to, za televizijske monitore, opis relevantnih karakteristika podešivača koji se koristi za mjerenja,

(c)

za stanje pripravnosti/ili stanje isključenosti:

podaci o potrošnji električne energije u vatima, zaokruženi na dvije decimale,

upotrijebljena mjerna metoda,

opis kako je način rada odabran ili programiran,

redoslijed radnji kojima se dolazi do stanja u kojem televizor automatski mijenja načine rada;

(d)

automatsko isključivanje:

trajanje stanja uključenosti prije nego što televizor automatski pređe u stanje pripravnosti ili stanje isključenosti ili drugo stanje koje ne prelazi zahtjeve o potrošnji energije koji se primjenjuju za televizore u stanju isključenosti i/ili stanju pripravnosti;

(e)

štetne tvari:

ako televizor sadrži živu ili olovo: sadržaj žive kao X,X mg i prisutnost olova.

2.

Od 20. kolovoza 2010.:

Sljedeće informacije dostupne su javnosti na internetskim stranicama sa slobodnim pristupom:

podaci o potrošnji električne energije u stanju uključenosti u vatima, zaokruženi na prvu decimalu za mjerenje potrošnje električne energije do 100 W i na najbliži cijeli broj za mjerenje potrošnje električne energije iznad 100 W,

podaci o potrošnji energije za svako stanje pripravnosti i/ili stanje isključenosti u vatima zaokruženi na dvije decimale,

za televizore bez obveznog izbornika: omjer vršnog osvjetljenja u stanju uključenosti televizora kako ga je isporučio proizvođač i vršno osvjetljenje najsvjetlijeg stanja koje televizor omogućuje u stanju uključenosti, izražen u postocima, zaokružen na najbliži cijeli broj,

za televizore s obveznim izbornikom: omjer vršnog osvjetljenja u kućnom načinu rada i vršno osvjetljenje najsvjetlijeg stanja koje televizor omogućuje u stanju uključenosti, izražen u postocima, zaokružen na najbliži cijeli broj,

ako televizor sadrži živu ili olovo: sadržaj žive kao X,X mg i prisutnost olova.


PRILOG II.

MJERENJA

1.   Mjerenja potrošnje energije u stanju uključenosti

Mjerenja potrošnje električne energije navedena u dijelu 1. Priloga I. ispunjavaju sljedeće uvjete:

(a)

Mjerenja se provode koristeći se pouzdanim, točnim i ponovljivim postupkom mjerenja u kojem se uzimaju u obzir općepriznate najnovije mjerne metode.

(b)

Uvjeti televizora za mjerenje potrošnje električne energije u stanju uključenosti:

Televizorski prijamnici bez obveznog izbornika: potrošnja električne energije navedena u točkama 1. i 2. mjeri se u stanju uključenosti televizora kako ga je isporučio proizvođač, tj. s postavkama regulacije osvjetljenja televizora koje su za krajnjeg korisnika tvornički podešene.

Televizorski prijamnici s obveznim izbornikom: potrošnja električne energije navedena u točkama 1. i 2. mjeri se u stanju „kućnog načina rada”.

Televizorski monitori bez obveznog izbornika: televizorski monitor priključuje se na odgovarajući podešivač. Potrošnja električne energije navedena u točkama 1. i 2. mjeri se u stanju uključenosti televizora kako ga je isporučio proizvođač, tj. s postavkama regulacije osvjetljenja televizorskog monitora koje su za krajnjeg korisnika tvornički podešene. Potrošnja električne energije podešivača nije relevantna za mjerenje potrošnje električne energije televizijskog monitora.

Televizorski monitori s obveznim izbornikom: televizorski monitor priključuje se na odgovarajući podešivač. Potrošnja električne energije navedena u točkama 1. i 2. mjeri se u stanju „kućnog načina rada”.

(c)

Opći uvjeti:

Mjerenja se provode kod temperature okoline od 23 °C +/– 5 °C.

Mjerenja se provode primjenom dinamičkog video signala emitiranog sadržaja koji predstavlja tipični televizijski emitirani sadržaj. Izmjerena veličina je prosječna električna energija potrošena u deset uzastopnih minuta.

Mjerenja se provode nakon što je televizor bio u stanju isključenosti najmanje 1 sat i odmah nakon toga najmanje 1 sat u stanju uključenosti i završavaju prije isteka najviše 3 sata u stanju uključenosti. Relevantan video signal prikazuje se tijekom čitavog vremena u kojem je televizor u stanju uključenosti. Za televizore za koje je poznato da se stabiliziraju unutar 1 sata, to vrijeme može biti kraće ako se može dokazati da su izmjerene vrijednosti unutar 2 % rezultata koji bi se inače ostvarili primjenom ovdje navedenog vremena.

Mjerenja se provode s nesigurnošću od najviše 2 % na razini pouzdanosti od 95 %.

Mjerenja se provode kod onemogućene funkcije „automatska regulacija osvjetljenja” ako takva postoji. Ako funkcija „automatska regulacija osvjetljenja” postoji, a ne može se onemogućiti, mjerenja se provode tako da je svjetlo koje ulazi izravno na senzor ambijentalnog svjetla na razini 300 luksa ili više.

2.   Mjerenja potrošnje električne energije u stanju pripravnosti/isključenosti

Mjerenja potrošnje električne energije navedena u dijelu 2. Priloga II. ispunjavaju sljedeće uvjete:

(a)

Mjerenja potrošnje električne energije navedena u točki 1. podtočki (a), točki 2. podtočkama (a) (b) provode se koristeći se pouzdanim, točnim i ponovljivim postupkom mjerenja u kojem se uzimaju u obzir općepriznate najnovije mjerne metode.

(b)

Mjerenja potrošnje električne energije od 0,50 W ili više provode se s nesigurnošću od najviše 2 % na razini pouzdanosti od 95 %. Mjerenja potrošnje električne energije ispod 0,50 W provode se s nesigurnošću manjom ili jednakoj od 0,01 W na razini pouzdanosti od 95 %.

3.   Mjerenja vršnog osvjetljenja

Mjerenja vršnog osvjetljenja navedenog u dijelu 4. Priloga I. ispunjavaju sljedeće uvjete:

(a)

Mjerenja se provode koristeći se pouzdanim, točnim i ponovljivim postupkom mjerenja u kojem se uzimaju u obzir općepriznate najnovije mjerne metode.

(b)

Mjerenja vršnog osvjetljenja provode se luminometrom tako postavljenim da detektira onaj dio zaslona koji prikazuje potpuno (100 %) bijelu sliku što je dio „testa cijelog zaslona” kod kojeg prosječna razina osvjetljenja slike ne prelazi točku nakon koje sustav regulacije osvjetljenja zaslona ograničava potrošnju električne energije.

(c)

Mjerenja omjera osvjetljenja provode se ne ometajući točku detekcije luminometra na zaslonu prilikom prelaska sa stanja navedenih u dijelu 4. Priloga I.


PRILOG III.

Postupak verifikacije

Kod provjera iz članka 3. stavka 2. Direktive 2005/32/EZ koje se provode u svrhu nadzora tržišta, nadležna tijela država članica na primjenljive zahtjeve utvrđene u Prilogu I. primjenjuju sljedeći postupak verifikacije.

1.

Tijela država članica ispituju samo jedan uređaj.

2.

Smatra se da model zadovoljava odredbe utvrđene u Prilogu I. ako:

(a)

rezultat potrošnje električne energije u stanju uključenosti ne prelazi deklariranu vrijednost potrošnje električne energije utvrđene točkama 1. i 2. dijela 1. Priloga I. za više od 7 %; i

(b)

rezultati vrijednosti potrošnje električne energije u stanju isključenosti/stanju pripravnosti ne prelaze deklarirane vrijednosti potrošnje električne energije utvrđene točkom 1. podtočkama (a) i (b), točkom 2. podtočkama (a) i (b) dijela 2. Priloga I. za više od 0,10 W; i

(c)

rezultat omjera vršnog osvjetljenja utvrđenog u Prilogu I. dijelu 3. ne prelazi 60 %.

3.

Ako se ne postignu rezultati iz točke 2. podtočaka (a) ili (b) ili (c), ispituju se tri dodatna primjerka istoga modela.

4.

Ako su ispitana tri dodatna primjerka istoga modela, smatra se da je model usklađen sa zahtjevima utvrđenim u Prilogu I., ako:

(a)

prosječni rezultati za spomenuta tri primjerka za potrošnju električne energije u stanju uključenosti ne prelaze deklariranu vrijednost utvrđenu u točkama 1. i 2. dijela 1. Priloga I. za više od 7 %; i

(b)

prosječni rezultati za spomenuta tri primjerka za potrošnju električne energije u stanju isključenosti/stanju pripravnosti ne prelazi deklarirane vrijednosti utvrđene točki 1. podtočkama (a) i (b), točki 2. podtočkama (a) i (b) dijela 2. Priloga I. za više od 0,10 W; i

(c)

prosječni rezultati za spomenuta tri primjerka za omjer vršnog osvjetljenja utvrđen u dijelu 3. Priloga I. nije manji od 60 %.

5.

Ako se ne postignu rezultati iz točke 4. podtočaka (a) ili (b) ili (c), za model se smatra da ne ispunjava zahtjeve.

6.

U svrhu provjere sukladnosti sa zahtjevima ove Uredbe, nadležna tijela država članica provode postupak utvrđen u Prilogu II. pouzdane, točne i ponovljive mjerne postupke kod kojih se uzimaju u obzir općepriznate najnovije mjerne metode, uključujući i metode navedene u dokumentima čiji su referentni brojevi u tu svrhu objavljeni u Službenom listu Europske unije.


PRILOG IV.

Popis proizvoda koji koriste energiju obuhvaćenih točkom 3. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1275/2008

 

Radijski prijamnici

 

Video kamere

 

Video uređaj za snimanje

 

Stereo uređaj za snimanje

 

Audio pojačala

 

Sistemi kućnog kina

 

Glazbeni instrumenti

I ostala oprema sa svrhom snimanja ili reprodukcije zvuka ili slike uključujući signale ili ostale tehnologije za distribuciju zvuka i slike osim telekomunikacijskih, ali isključujući televizore kako je definirano Uredbom Komisije (EZ) br. 642/2009.


Top