Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0308

Uredba Komisije (EZ) br. 308/2009 od 15. travnja 2009. o izmjeni u svrhu prilagođavanja znanstvenom i tehničkom napretku priloga III.A i VI. Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada Tekst značajan za EGP

OJ L 97, 16.4.2009, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 034 P. 127 - 130

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/308/oj

15/Sv. 34

HR

Službeni list Europske unije

127


32009R0308


L 097/8

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 308/2009

od 15. travnja 2009.

o izmjeni u svrhu prilagođavanja znanstvenom i tehničkom napretku priloga III.A i VI. Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o pošiljkama otpada (1), a posebno njezin članak 58. stavak 1.,

budući da:

(1)

Sporazumom postignutim na osmom zasjedanju Konferencije stranaka Bazelske konvencije o kontroli prekograničnih kretanja opasnih otpada i njihovom odlaganju, koje je održano od 27. studenoga do 1. prosinca 2006., zahtijeva se izmjena Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1013/2006 o pošiljkama otpada. Izmjena odnosi se na zamjenu jedinica „kg” i „litra” s jedinicom „tone (Mg)” za ukupnu prethodno odobrenu količinu otpada s ciljem usklađivanja s jedinicama predviđenim u prilozima I.A, I.B i VII. toj Uredbi.

(2)

Osim toga države članice su, prema članku 58. stavku 1. točki (c) Uredbe (EZ) br. 1013/2006 od 29. veljače 2008., 10. ožujka 2008., 17. ožujka 2008. i 29. travnja 2008. podnijele Komisiji zahtjeve da razmotri uvrštenje u Prilog III.A mješavina dvije ili više vrsta otpada navedenih u popisu iz Priloga III.

(3)

Korespondenti imenovani prema članku 54. Uredbe (EZ) br. 1013/2006 dogovorili su na sastanku održanom u skladu s člankom 57. te Uredbe da će uz svaki zahtjev za uvrštenje mješavina u Prilog III.A dostaviti određene informacije kako bi omogućili procjenu dotičnih mješavina. Te su informacije bile predmetom procjene u skladu s Uredbom (EZ) br. 1013/2006.

(4)

Koncept gospodarenja otpadom na način koji je prihvatljiv za okoliš obuhvaća tehnike i tehnologije koje omogućuju smanjenje štete za okoliš kroz postupke i materijale koji proizvode manje potencijalno štetnih tvari i oporabljaju te tvari iz emisija prije ispuštanja ili upotrebljavaju i recikliraju ostatke iz proizvodnje. Zemlje koje obvezuje Odluka OECD-a dužne su osigurati da se u njihovim postrojenjima za oporabu koriste napredne tehnike oporabe otpada. Napredne tehnike oporabe od bitne su važnosti ako mješavine otpada obuhvaćaju heterogeni otpad kao što je šljaka od obrade plemenitih metala i bakra. Nije zajamčeno da zemlje na koje se Odluka OECD-a ne odnosi te norme zadovoljavaju. Stoga za mješavine otpada koje uključuju šljaku od obrade plemenitih metala i bakra razvrstane u unos (OECD) GB040 u Prilogu III.A te odredbe se ne trebaju primjenjivati za zemlje na koje se Odluka OECD-a ne primjenjuje.

(5)

Priloge III.A i VI. Uredbi (EZ) br. 1013/2006 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Možda je primjereno preispitati popis mješavina iz Priloga III.A, a posebno unose koji ne važe za zemlje na koje se ne primjenjuje Odluka OECD-a, uzimajući u obzir informacije koje su dobivene iz tih zemalja o tehnološkom kapacitetu oporabe otpada kao i o gospodarenju otpadom na način koji je prihvatljiv za okoliš.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 18. Direktive 2006/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi III.A i VI. Uredbi (EZ) br. 1013/2006 zamjenjuju se tekstom utvrđenim u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Prilog III.A preispituje se prema potrebi u roku 12 mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe, posebno kako bi se uzele u obzir informacije primljene iz zemalja na koje se Odluka OECD-a ne primjenjuje u pogledu njihovog tehnološkog kapaciteta za oporabu otpada i dokaza da se gospodarenje otpadom odvija pod uvjetima koji su ekvivalentni uvjetima u zemljama na koje se Odluka OECD-a primjenjuje.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. travnja 2009.

Za Komisiju

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  SL L 190, 12.7.2006., str. 1.

(2)  SL L 114, 27.4.2006., str. 9.


PRILOG

1.

Prilog III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006 zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG III.A

MJEŠAVINE JEDNE ILI VIŠE VRSTA OTPADA KOJE SU NAVEDENE U PRILOGU III., A NISU RAZVRSTANE NI U JEDAN OD POJEDINAČNIH UNOSA IZ ČLANKA 3. STAVKA 2.

1.

Neovisno o tome jesu li uvrštene na ovaj popis, za mješavine ne smiju vrijediti opći zahtjevi za dostavljanje informacija utvrđeni u članku 18. ako su onečišćene drugim materijalima do mjere koja:

(a)

dovoljno povećava rizike povezane s otpadom da ako se uzmu u obzir opasne karakteristike navedene u Prilogu III. Direktivi 91/689/EEZ, otpad postaje primjereno podvrći postupku prethodne pismene prijave ili odobrenja; ili

(b)

sprečava oporabu otpada na način koji je prihvatljiv za okoliš.

2.

U ovaj Prilog uvrštene su sljedeće mješavine otpada:

(a)

mješavine otpada razvrstanog u unose B1010 i B1050 prema Bazelskoj konvenciji;

(b)

mješavine otpada razvrstanog u unose B1010 i B1070 prema Bazelskoj konvenciji;

(c)

mješavine otpada razvrstanog u unos GB040 prema Odluci OECD-a i unos B1100 prema Bazelskoj konvenciji, koji se ograničava na tvrdi nepročišćeni cink, na drozgu koja sadrži cink, na taloge kod obiranja aluminija (ili obrani površinski sloj aluminija) uz izuzetak solne šljake i na otpad od vatrostalnih obloga uključujući ostatke od lijevanja, koji nastaje kod taljenja bakra;

(d)

mješavine otpada razvrstanog u unos GB040 prema Odluci OECD-a i unos B1070 i B11000 prema Bazelskoj konvenciji, koji se ograničava na otpad od vatrostalnih obloga uključujući ostatke od lijevanja, koji nastaje kod taljenja bakra.

Unosi spomenuti u točkama (c) i (d) ne vrijede za izvoz u zemlje na koje se ne primjenjuje Odluka OECD-a.”;

2.

Prilog VI. Uredbi (EZ) br. 1013/2006 zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG VI.

OBRAZAC ZA POSTROJENJA/GRAĐEVINE ZA KOJE JE DOBIVENO PRETHODNO ODOBRENJE (ČLANAK 14.)

Nadležno tijelo

Postrojenje/građevina u kojem se vrši oporaba

Identifikacija otpada

Rok valjanosti

Količina za koju je dobiveno prethodno odobrenje

Naziv i broj postrojenja/građevine u kojem se vrši oporaba

Adresa

Operacija oporabe

(+ oznaka R)

Primijenjene tehnologije

(oznaka)

od

do

(tone (Mg))”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Top