EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0258

Uredba Komisije (EZ) br. 258/2008 od 26. ožujka 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 595/2004 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1788/2003 o uvođenju pristojbe u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda

OJ L 81, 27.3.2009, p. 19–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 057 P. 141 - 143

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/258/oj

03/Sv. 57

HR

Službeni list Europske unije

141


32009R0258


L 081/19

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 258/2008

od 26. ožujka 2009.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 595/2004 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1788/2003 o uvođenju pristojbe u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (1), a posebno njezin članak 69. stavak 2., članak 80. stavak 1. i članak 85., u vezi s njezinim člankom 4.,

budući da:

(1)

Članak 10. Uredbe Komisije (EZ) br. 595/2004 (2) predviđa uvjete prema kojima se kod sastavljanja konačnog izvješća o isporukama uzima u obzir sadržaj masti u mlijeku.

(2)

Koeficijenti prilagodbe koji se primjenjuju na isporuke mlijeka kojeg je sadržaj masti viši ili niži od referentne razine ostali su isti od 1989. S obzirom da je od tada mnogo puta promijenjen režim potpora za sektor mlijeka, primjereno je smanjiti stopu prilagodbe koja se primjenjuje na mlijeko isporučeno sa sadržajem masti većim od referentnog sadržaja masti. Koeficijent koji se mora primjenjivati kad je stvaran sadržaj masti isporuka manji od referentne masti, ostaje nepromijenjen.

(3)

S obzirom na te različite stope prilagodbi, također je primjereno promijeniti informacije koje države članice dostavljaju Komisiji u godišnjim upitnicima kako bi u njima bile navedene i pojedinosti prilagodbi prema višim i nižim vrijednostima.

(4)

Članak 2. Uredbe (EZ) br. 595/2004 traži da Komisija svake godine, na temelju obavijesti od država članica, raspoređuje nacionalne kvote za svaku pojedinu državu članicu na isporuke i na izravnu prodaju. Te se obavijesti odnose na zahtjeve za promjenama koje podnose proizvođači. Dodatne kvote dodijeljene državama članicama raspoređuju se najprije u nacionalnu pričuvu te ih potom države članice prema predvidivim potrebama dijele na isporuke i izravne prodaje. Međutim, ne postoji formalna odredba prema kojoj Komisija mora biti obaviještena o toj podjeli. Stoga je primjereno zahtijevati da Komisija tu podjelu uzima u obzir u godišnjoj prilagodbi te da državama članicama osigura mehanizam kojim će obavješćivati Komisiju o podjeli takvih kvota.

(5)

U više država članica već niz godina isporuke su bitno niže od udjela isporuka u nacionalnim kvotama. Mogućnost da se prekorače kvote i dalje će se smanjivati kako se budu povećavale nacionalne kvote. Iskustvo pokazuje da, kako se smanjuje rizik od pristojbi, tako se smanjuje i opasnost da gospodarski subjekti umanjuju ili prikrivaju količine isporuka. Stoga je primjereno smanjiti intenzitet kontrola koje se vrše u takvim državama članicama kako bi se na najbolji način iskoristila sredstva kontrole.

(6)

U skladu s drugim podstavkom članka 19. stavka 3. Uredbe (EZ) 595/2004, države članice moraju ispuniti sva izvješća o kontroli koja se odnose na dvanaestomjesečno razdoblje, u roku od 18 mjeseci nakon predmetnog razdoblja. U slučaju kada države članice izaberu opciju koja im je sada na raspolaganju da u određenim okolnostima provode sniženi stupanj kontrole, primjereno je skratiti i najdulje vrijeme dozvoljeno za dovršenje svih izvješća.

(7)

Kako bi se državama članicama omogućilo da iskoriste stanje koje manje opterećuje, a što je rezultat prilagođenog intenziteta kontrole, te uzimajući u obzir da se u skladu s člankom 19. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 595/2004 kontrole provode dijelom za vrijeme predmetnog dvanaestomjesečnog razdoblja, a dijelom po isteku dvanaestomjesečnog razdoblja, primjereno je primijeniti prilagođen intenzitet kontrola od dvanaestomjesečnog razdoblja 2008./2009., tj. od razdoblja koje počinje 1. travnja 2008. i završava 31. ožujka 2009.

(8)

Kako bi se Komisiji olakšao nadzor provedbe sustava kvota, a posebno u pogledu izvješća koja Komisija mora dostaviti Vijeću do kraja 2010. i 2012., primjereno je predvidjeti pružanje detaljnijih informacija o razmjeru korištenja kvota, dodjeli neiskorištenih kvota proizvođačima i, prema potrebi, o prikupljanju pristojbi od proizvođača.

(9)

Uredbu (EZ) br. 595/2004 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(10)

Upravni odbor za zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda nije dostavio mišljenje u roku koji je odredio njegov predsjednik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 595/2004 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 2., prvom stavku, „članak 21.” zamjenjuje se s „članak 25.”;

2.

Članak 10. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. mijenja se kako slijedi:

i.

drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Ako se ustanovi pozitivna razlika, količina isporučenog mlijeka povećava se za 0,09 % po 0,1 gramu dodatne masti po kilogramu mlijeka.”;

ii.

peti podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„U slučaju kada je količina isporučenoga mlijeka izražena u litrama, prilagodba se množi s koeficijentom od 0,971.”;

(b)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Države članice utvrđuju prilagodbu isporuka na nacionalnoj razini u skladu s člankom 80. stavkom 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 (*).

(*)  SL L 299, 16.11.2007., str. 1.”;"

3.

U članku 19. stavku 3., u drugom podstavku dodaje se sljedeća rečenica:

„Međutim, u državama članicama u kojima se primjenjuje članak 22. stavak 1. točke (aa) i (ba), izvješća o kontroli moraju se ispuniti najkasnije 12 mjeseci po isteku predmetnog razdoblja.”;

4.

u članku 22. stavku 1., točke (a) i (b) zamjenjuju se sljedećim:

„(a)

2 % proizvođača za svako dvanaestomjesečno razdoblje, ili

(aa)

1 % proizvođača u državama članicama u kojima su ukupne prilagođene isporuke iznosile manje od 95 % udjela isporuka od pojedinačnih nacionalnih kvota u svakom od tri prethodna dvanaestomjesečna razdoblja; i

(b)

40 % količine prijavljenog mlijeka nakon prilagodbe za predmetno razdoblje, ili

(ba)

20 % količine prijavljenog mlijeka nakon prilagodbe u državama članicama u kojima su ukupne prilagođene isporuke iznosile manje od 95 % udjela isporuka od pojedinačnih nacionalnih kvota u svakom od tri prethodna dvanaestomjesečna razdoblja; i”;

5.

U članku 25., stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   U skladu s člankom 69. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 1234/2007, države članice obavješćuju Komisiju prije 1. veljače svake godine o:

(a)

količinama koje su konačno promijenjene među pojedinačnim kvotama za isporuke i izravne prodaje na zahtjev pojedinih proizvođača;

(b)

podjeli na isporuke i izravne prodaje kvota stavljenih u nacionalnu pričuvu u skladu s člankom 71. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1234/2007 s učinkom od 1. travnja predmetnog dvanaestomjesečnoga razdoblja.”;

6.

U članku 27., dodaje se sljedeći stavak 4.:

„4.   Prije 1. listopada svake godine države članice dostavljaju Komisiji izvješće o iskorištenim kvotama i prikupljenim pristojbama za vrijeme dvanaestomjesečnoga razdoblja koje završava 31. ožujka te kalendarske godine. Izvješće mora sadržavati informacije o preraspodjeli neiskorištenih kvota, uključujući i broj proizvođača obuhvaćenih raspodjelom, kao i osnovu raspodjele. Prema potrebi, u izvješću se navodi broj proizvođača koji pridonose plaćanju dodatnih pristojbi te broj slučajeva, ako ih ima, u kojima dodatna pristojba nije mogla biti naplaćena zbog konačne nesposobnosti plaćanja ili stečaja proizvođača. Do 1. prosinca svake godine države članice dostavljaju Komisiji ažurirano izvješće s novim dostupnim informacijama. Svako uzastopno izvješće ažurira stanje u vezi s prikupljanjem dodatnih pristojbi za koje je prethodno obaviješteno da nisu naplaćene.”;

7.

U Prilogu I., točka 1.8. zamjenjuje se sljedećim:

„1.8.

Prilagodba isporuka na osnovi sadržaja masti:

(a)

količina isporuka koje podliježu prilagodbama prema višoj vrijednosti (kilogrami);

(b)

ukupne prilagodbe prema višoj vrijednosti (kilogrami);

(c)

količina isporuka koje podliježu prilagodbama prema nižoj vrijednosti (kilogrami);

(d)

ukupne prilagodbe prema nižoj vrijednosti (kilogrami).”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ona se primjenjuje od 1. travnja 2009., osim točaka 3. i 4. članka 1., koje se primjenjuju od 1. travnja 2008.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. ožujka 2009.

Za Komisiju

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  SL L 299, 16.11.2007., str. 1.

(2)  SL L 94, 31.3.2004., str. 22.


Top