EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0116

Uredba Vijeća (EZ) br. 116/2009 od 18. prosinca 2008. o izvozu kulturnih dobara (Kodificirana verzija)

OJ L 39, 10.2.2009, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 021 P. 176 - 182

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/116/oj

02/Sv. 021

HR

Službeni list Europske unije

176


32009R0116


L 039/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

18.12.2008.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 116/2009

od 18. prosinca 2008.

o izvozu kulturnih dobara

(Kodificirana verzija)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 133.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

budući da:

(1)

Uredba Vijeća (EEZ) br. 3911/92 od 9. prosinca 1992. o izvozu kulturnih dobara (1) nekoliko je puta znatno izmijenjena (2). Zbog jasnoće i preglednosti spomenutu Uredbu treba kodificirati.

(2)

Kako bi se održalo unutarnje tržište, u robnoj razmjeni s trećim zemljama treba donijeti propise kojima se osigurava zaštita kulturnih dobara.

(3)

Čini se potrebnim poduzeti posebno one mjere kojima se osigurava da izvoz kulturnih dobara podliježe jedinstvenim provjerama na vanjskim granicama Zajednice.

(4)

U takvom sustavu bi se prije izvoza kulturnih dobara obuhvaćenih ovom Uredbom trebalo zatražiti podnošenje dozvole koju izdaje nadležna država članica. To zahtijeva jasno utvrđivanje opsega takvih mjera i postupaka za njihovu provedbu. Provedba sustava treba biti što je moguće jednostavnija i učinkovitija.

(5)

Mjere potrebne za provedbu ove Uredbe treba usvojiti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za provedbu provedbenih ovlastih dodijeljenih Komisiji (3).

(6)

S obzirom na znatna iskustva tijela država članica u primjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 515/97 od 13. ožujka 1997. o uzajamnoj pomoći upravnih tijela država članica i o suradnji potonjih s Komisijom radi osiguranja pravilne primjene propisa o carinskim i poljoprivrednim pitanjima (4), spomenutu Uredbu treba primijeniti na ovaj predmet.

(7)

Svrha Priloga I. ovoj Uredbi je jasno odrediti kategorije kulturnih dobara koje treba posebno zaštititi u trgovini s trećim zemljama, ali se njime ne dovodi u pitanje utvrđivanje predmeta koji se kategoriziraju kao nacionalno blago u smislu članka 30. Ugovora od strane država članica,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Definicija

Ne dovodeći u pitanje ovlasti država članica prema članku 30. Ugovora, za potrebe primjene ove Uredbe izraz „kulturna dobra” odnosi se na predmete navedene u Prilogu I.

Članak 2.

Izvozna dozvola

1.   Izvoz kulturnih dobara izvan carinskog područja Zajednice podliježe podnošenju izvozne dozvole.

2.   Izvoznu dozvolu na zahtjev dotične osobe izdaje:

(a)

nadležno tijelo države članice na čijem se području predmetno kulturno dobro zakonito i konačno nalazilo 1. siječnja 1993.;

(b)

ili, poslije spomenutog datuma, nadležno tijelo države članice na čijem se području ono nalazi nakon zakonite i konačne otpreme iz neke druge države članice, nakon uvoza iz treće zemlje ili nakon ponovnog uvoza iz treće zemlje nakon zakonite otpreme iz države članice u tu zemlju.

Međutim, ne dovodeći u pitanje stavak 4., država članica nadležna u skladu s točkama (a) ili (b) prvog podstavka, ovlaštena je ne zatražiti izvozne dozvole za kulturna dobra navedena u Prilogu I. u prvoj i drugoj alineji kategorije A.1 ako su ona ograničenog arheološkog ili znanstvenog značaja i pod uvjetom da ne potječu neposredno od iskapanja, nalaza ili arheoloških nalazišta unutar države članice i da je trgovina tim dobrima zakonita.

Za potrebe primjene ove Uredbe izvozna dozvola se može odbiti ako su navedena kulturna dobra obuhvaćena zakonodavstvom koje štiti nacionalno blago umjetničke, povijesne ili arheološke vrijednosti u dotičnoj državi članici.

Ako je potrebno, tijelo spomenuto u prvom podstavku točki (b) stupa u vezu s nadležnim tijelima države članice iz koje je predmetno kulturno dobro stiglo, a posebno s nadležnim tijelima u smislu Direktive Vijeća 93/7/EEZ od 15. ožujka 1993. o povratu kulturnih dobara nezakonito odnesenih s područja države članice (5).

3.   Izvozna dozvola vrijedi u cijeloj Zajednici.

4.   Ne dovodeći u pitanje odredbe stavaka 1., 2. i 3., neposredni izvoz nacionalnog blaga umjetničke, povijesne ili arheološke vrijednosti iz carinskog područja Zajednice koje nije kulturno dobro u smislu ove Uredbe podliježe nacionalnom zakonodavstvu države članice izvoznice.

Članak 3.

Nadležna tijela

1.   Države članice Komisiji dostavljaju popis tijela ovlaštenih za izdavanje izvoznih dozvola za kulturna dobra.

2.   Komisija objavljuje popis tijela i svaku izmjenu popisa u seriji „C”Službenog lista Europske unije.

Članak 4.

Podnošenje dozvole

Izvozna dozvola se podnosi carinarnici nadležnoj za prihvat te deklaracije prilikom obavljanja carinskih formalnosti i potkrepljuje izvoznu deklaraciju.

Članak 5.

Ograničenje nadležnih carinarnica

1.   Države članice mogu ograničiti broj carinarnica ovlaštenih za obavljanje formalnosti u vezi s izvozom kulturnih dobara.

2.   Države članice koje koriste mogućnost iz stavka 1. obavješćuju Komisiju o propisno ovlaštenim carinarnicama.

Komisija objavljuje ove obavijesti u seriji „C”Službenog lista Europske unije.

Članak 6.

Upravna suradnja

Za potrebe provedbe ove Uredbe primjenjuju se mutatis mutandis odredbe Uredbe (EZ) br. 515/97, a posebno odredbe o povjerljivosti informacija.

Pored suradnje predviđene u prvom stavku, države članice u okviru međusobnih odnosa poduzimaju sve potrebne korake kako bi uspostavile suradnju između carinskih tijela i nadležnih tijela iz članka 4. Direktive 93/7/EEZ.

Članak 7.

Provedbene mjere

Mjere potrebne za provedbu ove Uredbe, a posebno one koje se odnose na obrazac koji se treba koristiti (na primjer njegov predložak i tehničke pojedinosti) usvajaju se u skladu s postupkom spomenutim u članku 8. stavku 2.

Članak 8.

Odbor

1.   Komisiji pomaže odbor.

2.   Prilikom pozivanja na ovaj stavak primjenjuju se članci 3. i 7. Odluke 1999/468/EZ.

Članak 9.

Kazne

Države članice utvrđuju pravila o kaznama koje se primjenjuju u slučaju kršenja odredaba ove Uredbe i poduzimaju sve mjere potrebne kako bi se osigurala njihova provedba. Predviđene kazne moraju biti učinkovite, razmjerne i odvraćajuće.

Članak 10.

Izvješćivanje

1.   Svaka država članica obavješćuje Komisiju o mjerama koje je poduzela u skladu s ovom Uredbom.

Komisija te informacije prosljeđuje drugim državama članicama.

2.   Svake tri godine Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu, Vijeću i Gospodarskom i socijalnom odboru o provedbi ove Uredbe.

Vijeće, odlučujući na prijedlog Komisije, na temelju gospodarskih i monetarnih pokazatelja u Zajednici svake tri godine razmatra i prema potrebi ažurira iznose navedene u Prilogu I.

Članak 11.

Stavljanje izvan snage

Uredba (EEZ) br. 3911/92, kako je izmijenjana i dopunjena Uredbama navedenim u Prilogu II., stavlja se izvan snage.

Upućivanja na Uredbu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu III.

Članak 12.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. prosinca 2008.

Za Vijeće

Predsjednik

M. BARNIER


(1)  SL L 395, 31.12.1992., str. 1.

(2)  Vidjeti Prilog II.

(3)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(4)  SL L 82, 22.3.1997., str. 1.

(5)  SL L 74, 27.3.1993., str. 74.


PRILOG I.

Kategorije kulturnih dobara prema članku 1.

1.

Arheološki predmeti stariji od 100 godina koji potječu iz:

 

kopnenih ili podvodnih iskapanja i nalaza

9705 00 00

arheoloških nalazišta

9706 00 00

arheoloških zbirki

 

2.

Elementi koji su sastavni dio umjetničkih, povijesnih ili vjerskih spomenika koji nisu u jednom komadu, stariji od 100 godina

9705 00 00

9706 00 00

3.

Slike, osim onih uključenih u kategoriju 4. ili 5., u potpunosti izrađene rukom na bilo kojem mediju i bilo kojim materijalom (1)

9701

4.

Akvareli, gvaševi i pasteli, u potpunosti izrađeni rukom na bilo kojem mediju1

9701

5.

Mozaici koji nisu obuhvaćeni kategorijama 1. ili 2., u potpunosti izrađeni rukom bilo kojim materijalom i crteži u potpunosti izrađeni rukom na bilo kojem mediju i bilo kojim materijalom (1)

6914

9701

6.

Originalne gravure, grafike, serigrafije i litografije s odgovarajućim pločama i originalni posteri (1)

Poglavlje 49.

9702 00 00

8442 50 99

7.

Originalne skulpture ili kipovi i kopije izrađene istim postupkom kao i original (1), osim onih iz kategorije 1.

9703 00 00

8.

Fotografije, filmovi i njihovi negativi (1)

3704

3705

3706

4911 91 80

9.

Inkunabule i rukopisi, uključujući zemljovide i glazbene partiture, pojedinačno ili u zbirkama (1)

9702 00 00

9706 00 00

4901 10 00

4901 99 00

4904 00 00

4905 91 00

4905 99 00

4906 00 00

10.

Knjige starije od 100 godina, pojedinačno ili u zbirkama

9705 00 00

9706 00 00

11.

Tiskani zemljovidi stariji od 200 godina

9706 00 00

12.

Arhivi, s arhivalijama, stariji od 50 godina, bilo koje vrste i na bilo kojem mediju

3704

3705

3706

4901

4906

9705 00 00

9706 00 00

13.

(a)

Zbirke (2) i primjerci iz zooloških, botaničkih i mineraloških ili anatomskih zbirki;

9705 00 00

(b)

Zbirke (2) od povijesnog, paleontološkog, etnografskog ili numizmatičkog značaja

9705 00 00

14.

Prijevozna sredstva starija od 75 godina

9705 00 00

Poglavlja 86.-89.

15.

Ostali antikviteti koji nisu uključeni u kategorije od A.1 do A.14

 

 

(a)

stari između 50 i 100 godina

 

 

igračke, igre

Poglavlje 95.

 

predmeti od stakla

7013

 

radovi zlatara i srebrnara

7114

 

namještaj

Poglavlje 94.

 

optički, fotografski ili filmski aparati

Poglavlje 90.

 

glazbala

Poglavlje 92.

 

zidne ure i ručni satovi i njihovi dijelovi

Poglavlje 91.

 

predmeti od drva

Poglavlje 44.

 

lončarski predmeti

Poglavlje 69.

 

tapiserije

5805 00 00

 

sagovi

Poglavlje 57.

 

tapete

4814

 

oružje

Poglavlje 93.

 

(b)

starije od 100 godina

9706 00 00

Kulturna dobra obuhvaćena kategorijama od A.1 do A.15 obuhvaćena su ovom Uredbom samo ako je njihova vrijednost jednaka graničnim novčanim vrijednostima navedenim u dijelu B ili ih premašuje.

B.   Granične novčane vrijednosti koje se primjenjuju na određene kategorije navedene u dijelu A (u eurima)

Vrijednost:

 

Bilo koja vrijednost

1 (arheološki predmeti)

2 (spomenici koji nisu u jednom komadu)

9 (inkunabule i rukopisi)

12 (arhivi)

 

15 000

5 (mozaici i crteži)

6 (gravure)

8 (fotografije)

11 (tiskani zemljovidi)

 

30 000

4 (akvareli, gvaševi i pasteli)

 

50 000

7 (kipovi)

10 (knjige)

13 (zbirke)

14 (prijevozna sredstva)

15 (ostali predmeti)

 

150 000

3 (slike)

Ispunjenje uvjeta u pogledu novčane vrijednosti mora se procijeniti prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje izvozne dozvole. Novčana vrijednost je vrijednost kulturnog dobra u državi članici spomenutoj u članku 2. stavku 2.

Za države članice čija valuta nije euro vrijednosti navedene u Prilogu I., izražene u eurima, pretvaraju se u nacionalne valute i u njima se izražavaju, i to po deviznom tečaju od 31. prosinca 2001., objavljenom u Službenom listu Europskih zajednica. Ta protuvrijednost u nacionalnim valutama se svake dvije godine revidira s učinkom od 31. prosinca 2001. Izračun te protuvrijednosti temelji se na prosječnoj dnevnoj vrijednosti navedenih valuta, izraženoj u eurima, u razdoblju od 24 mjeseca koje završava posljednjeg dana mjeseca kolovoza koji prethodi reviziji s učinkom od 31. prosinca. Ovu metodu izračuna revidira Savjetodavni odbor za kulturna dobra na prijedlog Komisije, načelno dvije godine nakon prve primjene. Prilikom svake revizije vrijednosti izražene u eurima i njihove protuvrijednosti u nacionalnoj valuti periodično se objavljuju u Službenom listu Europske unije u prvim danima mjeseca studenoga koji prethodi danu stupanja na snagu revizije.


(1)  Koji su stariji od 50 godina i ne pripadaju njihovom tvorcu.

(2)  Kako je definirano presudom Suda pravde u predmetu 252/84, kako slijedi: „Predmeti zbirki u smislu tarifnog broja 97.05 Zajedničke carinske tarife su predmeti koji posjeduju svojstva potrebna za uvrštenje u zbirku, to jest predmeti koji su razmjerno rijetki, obično se ne rabe u izvorne svrhe, predmet su posebnih transakcija izvan uobičajene trgovine sličnim potrepštinama i imaju veliku vrijednost.”


PRILOG II.

Uredba stavljena izvan snage i njezine naknadne izmjene

Uredba Vijeća (EEZ) br. 3911/92 (SL L 395, 31.12.1992., str. 1.)

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 2469/96 (SL L 335, 24.12.1996., str. 9.)

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 974/2001 (SL L 137, 19.5.2001., str. 10.)

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 806/2003 (SL L 122, 16.5.2003., str. 1.)

Prilog I., samo točka 2.


PRILOG III.

KORELACIJSKA TABLICA

Uredba (EEZ) br. 3911/92

Ova Uredba

Članak 1.

Članak 1.

Članak 2. stavak 1.

Članak 2. stavak 1.

Članak 2. stavak 2. prvi podstavak, uvodni tekst

Članak 2. stavak 2. prvi podstavak, uvodni tekst

Članak 2. stavak 2. prvi podstavak, prva alineja

Članak 2. stavak 2. prvi podstavak, točka (a)

Članak 2. stavak 2. prvi podstavak, druga alineja

Članak 2. stavak 2. prvi podstavak, točka (b)

Članak 2. stavak 2. drugi podstavak

Članak 2. stavak 2. drugi podstavak

Članak 2. stavak 2. treći podstavak

Članak 2. stavak 2. treći podstavak

Članak 2. stavak 2. četvrti podstavak

Članak 2. stavak 2. četvrti podstavak

Članak 2. stavak 3.

Članak 2. stavak 3.

Članak 2. stavak 4.

Članak 2. stavak 4.

Članci od 3. do 9.

Članci od 3. do 9.

Članak 10. prvi stavak

Članak 10. stavak 1. prvi podstavak

Članak 10. drugi stavak

Članak 10. stavak 1. drugi podstavak

Članak 10. treći stavak

Članak 10. stavak 2. prvi podstavak

Članak 10. četvrti stavak

Članak 10. peti stavak

Članak 10. stavak 2. drugi podstavak

Članak 11.

Članak 11.

Članak 12.

Prilog, točke A.1, A.2 i A.3

Prilog I., točke A.1, A.2 i A.3

Prilog, točka A.3A

Prilog I., točka A.4

Prilog, točka A.4

Prilog I., točka A.5

Prilog, točka A.5

Prilog I., točka A.6

Prilog, točka A.6

Prilog I., točka A.7

Prilog, točka A.7

Prilog I., točka A.8

Prilog, točka A.8

Prilog I., točka A.9

Prilog, točka A.9

Prilog I., točka A.10

Prilog, točka A.10

Prilog I., točka A.11

Prilog, točka A.11

Prilog I., točka A.12

Prilog, točka A.12

Prilog I., točka A.13

Prilog, točka A.13

Prilog I., točka A.14

Prilog, točka A.14

Prilog I., točka A.15

Prilog, točka B

Prilog I., točka B

Prilog II.

Prilog III.


Top