EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0044

Uredba Vijeća (EZ) br. 44/2009 od 18. prosinca 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1338/2001 o utvrđivanju mjera potrebnih za zaštitu eura od krivotvorenja

OJ L 17, 22.1.2009, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 011 P. 131 - 133

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/01/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/44/oj

19/Sv. 11

HR

Službeni list Europske unije

131


32009R0044


L 017/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 44/2009

od 18. prosinca 2008.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1338/2001 o utvrđivanju mjera potrebnih za zaštitu eura od krivotvorenja

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 123. stavak 4. treću rečenicu,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (2),

budući da:

(1)

Uredba Vijeća (EZ) br. 1338/2001 (3) zahtijeva od kreditnih institucija i svih ostalih povezanih institucija da iz optjecaja povuku sve euronovčanice i eurokovanice koje su primile, a za koje znaju ili imaju dovoljan razlog da vjeruju da su krivotvorene te da ih predaju nadležnim državnim tijelima.

(2)

Važno je osigurati da euronovčanice i eurokovanice koje su u optjecaju budu vjerodostojne. U tu svrhu bi kreditne institucije, drugi pružatelji usluga platnog prometa i drugi gospodarski čimbenici koji sudjeluju u obradi i distribuciji novčanica i kovanica trebali provjeriti vjerodostojnost euronovčanica i eurokovanica koje primaju, prije nego što ih puste ponovno u optjecaj, osim u slučaju kada su ih primili od drugih institucija ili osoba koje su same dužne provjeriti ili ako su dobiveni od tijela ovlaštenih za njihovo izdavanje. Drugi gospodarski subjekti, kao što su to trgovci i kasina također bi trebali podlijegati toj obvezi kada opskrbljuju bankomate (uređaje za isplatu gotovine), ali ta obveza ne bi trebala prelaziti njihove sekundarne aktivnosti. Kako bi udovoljili obvezi provjeravanja vjerodostojnosti, ti gospodarski subjekti ipak trebaju određeno vrijeme za prilagodbu svoga unutarnjeg funkcioniranja. U pogledu novčanica, postupci utvrđeni za države članice koje su uvele euro kao jedinstvenu valutu mogu uključivati i prikladnost provjerenih novčanica za stavljanje u optjecaj.

(3)

Odgovarajuća prilagodba opreme preduvjet je za provjeravanje vjerodostojnosti euronovčanica i eurokovanica. Za prilagodbu opreme koja se koristi za provjeravanje vjerodostojnosti bitno je da na mjestima gdje se provodi provjeravanje bude na raspolaganju odgovarajuća količina krivotvorenih novčanica i kovanica. Stoga je važno dopustiti prijenos krivotvorenih novčanica i kovanica između nadležnih državnih tijela te institucija i tijela Europske unije.

(4)

Odlukom Vijeća 2003/861/EZ (4) i Odlukom Komisije 2005/37/EZ (5) unutar Komisije je formalno osnovan Europski tehnički i znanstveni centar (ETZC). Stoga odredba kojom se navodi da ETZC podatke priopćava Komisiji više nije potrebna.

(5)

Uredbu (EZ) br. 1338/2001 bi stoga trebalo na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene

Uredba (EZ) br. 1338/2001 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

‚kreditne institucije’ znači kreditne institucije iz članka 4. stavka 1. točke (a) Direktive 2006/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o osnivanju i poslovanju kreditnih institucija (*);

(b)

dodaje se sljedeća točka:

„(g)

‚pružatelji usluga platnog prometa’ znači pružatelji usluga platnog prometa iz članka 1. stavka 1. Direktive 2007/64/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2007. o uslugama platnog prometa na unutarnjem tržištu (**).

2.

Članak 4. mijenja se kako slijedi:

(a)

naslov se zamjenjuje sljedećim:

„Obveza prijenosa krivotvorenih novčanica”;

(b)

na kraju stavka 2. dodaju se sljedeće rečenice:

„U svrhu lakšeg provjeravanja vjerodostojnosti euronovčanica koje su u optjecaju, dopušta se slanje krivotvorenih novčanica između nadležnih državnih tijela te institucija i tijela Europske unije. Za vrijeme prijevoza krivotvorene novčanice su popraćene putnim nalogom kojeg su u tu svrhu izdala gore navedena tijela i institucije ustanove.”;

(c)

na kraju stavka 3. dodaje se sljedeća rečenica:

„Međutim, nadležna državna tijela mogu poslati dio serije tih novčanica NKP-u i, prema potrebi, ESB-u, radi proučavanja ili testiranja.”

3.

Članak 5. mijenja se kako slijedi:

(a)

naslov se zamjenjuje sljedećim:

„Obveza slanja krivotvorenih kovanica”;

(b)

na kraju stavka 2. dodaju se sljedeće rečenice:

„U svrhu lakšeg provjeravanja vjerodostojnosti eurokovanica koje su u optjecaju, dopušta se slanje krivotvorenih kovanica između nadležnih državnih tijela te institucija i tijela Europske unije. Za vrijeme prijevoza krivotvorene kovanice su popraćene putnim nalogom kojeg su u tu svrhu izdala gore navedena tijela i institucije.”;

(c)

na kraju stavka 3. dodaje se sljedeća rečenica:

„Međutim, nadležna državna tijela mogu poslati dio serije tih kovanica NKP-u i, prema potrebi, ESB-u, radi proučavanja ili testiranja.”

(d)

stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   ETZC analizira i razvrstava svaku novu vrstu krivotvorene kovanice eura. U tu svrhu ETZC ima pristup tehničkim i statističkim podacima o krivotvorenim kovanicama eura koji se čuvaju u ESB-u. ETZC odgovarajuće konačne rezultate dostavlja nadležnim nacionalnim tijelima i, u skladu sa svojim nadležnostima, Europskoj središnjoj banci. Europska središnja banka te rezultate dostavlja Europolu, u skladu sa sporazumom iz članka 3. stavka 3.”;

4.

Članak 6. mijenja se kako slijedi:

(a)

naslov se zamjenjuje sljedećim:

„Obveze kreditnih institucija koje sudjeluju u obradi novčanica i kovanica i njihovoj distribuciji javnosti”;

(b)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Kreditne institucije i drugi pružatelji usluga platnog prometa u okviru njihovih platnih aktivnosti, kao i sve druge institucije koje sudjeluju u obradi novčanica i kovanica i njihovoj distribuciji javnosti, uključujući:

ustanove čija se djelatnost sastoji u razmjeni novčanica i kovanica različitih valuta, kao što su mjenjačnice,

prijevoznici financijskih sredstava,

drugi gospodarski subjekti kao što su trgovci i kasina kada prigodno sudjeluju u obradi novčanica i njihovoj distribuciji javnosti putem bankomata (uređaja za isplatu gotovine), u granicama ovih sekundarnih aktivnosti,

obvezni su osigurati provjeru vjerodostojnosti euronovčanica i eurokovanica koje su primili i koje namjeravaju staviti natrag u optjecaj te da krivotvorine budu otkrivene.

Ta provjera se obavlja u skladu s postupcima koje za euronovčanice odredi ESB (***).

Institucije i gospodarski subjekti iz prvoga podstavka obvezni su iz optjecaja povući sve novčanice i kovanice eura koje su primili, a za koje znaju ili imaju dovoljan razlog vjerovati da su krivotvorene. Novčanice i kovanice odmah predaju nadležnim državnim tijelima.

(c)

umeće se sljedeći stavak:

„1.a   Odstupajući od drugog podstavka stavka 1. provjeravanje vjerodostojnosti euronovčanica i eurokovanica u državama članicama koje nisu uvele euro kao jedinstvenu valutu, obavlja:

ili za to osposobljeno osoblje,

ili stroj za obradu novčanica i kovanica koji se nalazi na popisu kojeg je objavila Europska središnja banka, za novčanice (****), ili Komisija, za kovanice (*****).

(****)  Popis koji je objavio ESB dostupan je na sljedećoj adresi: http://www.ecb.int/euro/cashhand/devices/results/html/index.fr.html"

(*****)  Popis koji je objavila Komisija dostupan je na sljedećoj adresi: http://ec.europa.eu/anti_fraud/pages_euro/euro-coins/machines.pdf”;"

(d)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Ne dovodeći u pitanje rokove koje je odredio ESB za provedbu postupaka koje utvrđuje, države članice donose zakone i druge propise za primjenu prvog podstavka stavka 1. ovog članka najkasnije do 31. prosinca 2011. Države članice o tomu odmah obavješćuju Komisiju i ESB.”;

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama u skladu s Ugovorom o osnivanju Europske zajednice.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. prosinca 2008.

Za Vijeće

Predsjednik

M. BARNIER


(1)  SL C 27, 31.1.2008., str. 1.

(2)  Mišljenje od 17. prosinca 2008. (još nije objavljeno u Službenom listu). Mišljenje je dano nakon neobvezujućeg savjetovanja.

(3)  SL L 181, 4.7.2001., str. 6.

(4)  Odluka Vijeća 2003/861/EZ od 8. prosinca 2003. o analizi i suradnji u vezi s krivotvorenjem eurokovanica (SL L 325, 12.12.2003., str. 44.).

(5)  Odluka Komisije 2005/37/EZ od 29. listopada 2004. o osnivanju Europskog tehničkog i znanstvenog centra (ETSC) i o utvrđivanju usklađivanja tehničkih mjera za zaštitu eurokovanica od krivotvorenja (SL L 19, 21.1.2005., str. 73.).

(*)  SL L 177, 30.6.2006., str. 1.”;

(**)  SL L 319, 5.12.2007., str. 1.”;

(***)  Vidjeti okvir za otkrivanje krivotvorina i razvrstavanje novčanica s obzirom na kakvoću kojeg primjenjuju kreditne institucije i druge osobe koje rukuju gotovinom, dostupan na internetskim stranicama ESB-a na sljedećoj adresi: http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/recyclingeurobanknotes2005fr.pdf”;


Top