Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0142

Direktiva 2009/142/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o aparatima na plinovita goriva (kodificirana verzija) Tekst značajan za EGP

OJ L 330, 16.12.2009, p. 10–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 048 P. 3 - 20

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2018; Stavljeno izvan snage i zamijenjeno 32016R0426

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/142/oj

13/Sv. 048

HR

Službeni list Europske unije

3


32009L0142


L 330/10

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

30.11.2009.


DIREKTIVA 2009/142/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 30. studenoga 2009.

o aparatima na plinovita goriva

(kodificirana verzija)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 95.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (2),

budući da:

(1)

Direktiva Vijeća 90/396/EEZ od 29. lipnja 1990. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na uređaje u kojima izgaraju plinska goriva (3) je znatno izmijenjena (4). Radi jasnoće i racionalnosti navedenu Direktivu treba kodificirati.

(2)

Države članice su na svom području odgovorne za osiguranje zdravlja i sigurnosti svojih ljudi i, prema potrebi, domaćih životinja i robe, u vezi s opasnostima koje proizlaze iz upotrebe aparata na plinovita goriva.

(3)

U nekim državama članicama obavezne odredbe utvrđuju posebno razinu sigurnosti potrebnu za aparate na plinovita goriva navodeći konstrukciju, radne karakteristike i nadzorne postupke. Ove obavezne odredbe ne dovode nužno do različitih sigurnosnih razina u pojedinim državama članicama, ali svojim razlikama ometaju trgovinu unutar Zajednice.

(4)

U državama članicama su na snazi različiti uvjeti u vezi s vrstama plina i dobavnim tlakom. Ovi uvjeti nisu usklađeni, jer je opskrba energije i njena distribucija specifična za svaku državu članicu.

(5)

Pravo Zajednice propisuje - iznimno od jednog od temeljnih pravila Zajednice, to jest slobodnog kretanja roba - da se moraju prihvatiti prepreke pri kretanju unutar Zajednice, koje proizlaze iz razlika u nacionalnom zakonodavstvu u vezi stavljanja u promet proizvoda, ako se takve prepreke mogu priznati kao nužne za ispunjenje obaveznih zahtjeva. Stoga treba usklađivanje zakonodavstva u ovom slučaju ograničiti na odredbe, koje su potrebne za ispunjenje kako obaveznih, tako i bitnih zahtjeva s obzirom na sigurnost, zdravlje i očuvanje energije u vezi s plinskim aparatima. Ovi zahtjevi trebaju zamijeniti nacionalne odredbe povezane s tim, jer su to bitni zahtjevi.

(6)

Održavanje ili poboljšanje razine sigurnosti postignute u državama članicama je jedan od osnovnih ciljeva ove Direktive i sigurnosti, kao što je određeno bitnim zahtjevima.

(7)

Treba poštovati bitne sigurnosne i zdravstvene zahtjeve kako bi se osigurala sigurnost aparata na plinovita goriva. Očuvanje energije smatra se ključnim. Ove zahtjeve treba primjenjivati rasuđivanjem, kako bi se uzela u obzir tehnička dostignuća u vrijeme izrade.

(8)

Ova Direktiva stoga treba sadržavati samo bitne zahtjeve. Za omogućavanje dokaza sukladnosti s bitnim zahtjevima, treba imati usklađene norme na razini Zajednice, posebno u vezi s izradom, djelovanjem i ugradnjom aparata na plinovita goriva, tako da se proizvodi koji su s njima sukladni, mogu smatrati sukladnima s bitnim zahtjevima. Ove, na razini Zajednice usklađene norme, sastavljaju privatna tijela i moraju ostati neobavezni tekstovi. U tu svrhu su Europski odbor za normizaciju (CEN), Europski odbor za elektrotehničku normizaciju (Cenelec) i Europski institut za telekomunikacijske norme (ETSI) priznati kao nadležna tijela za donošenje usklađenih normi u skladu s općim smjernicama za suradnju između Komisije, Europske udruge slobodne trgovine (EFTA) i ta tri tijela, potpisanima 28. ožujka 2003. (5). „Usklađena norma” označuje tehničku specifikaciju (europsku normu ili dokument o usklađivanju) koji su donijeli CEN, Cenelec ili ETSI ili dva ili tri između tih tijela prema ovlasti Komisije u skladu s Direktivom 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih normi i propisa i o pravilima o uslugama informacijskog društva (6) i gore spomenutih općih smjernica za suradnju.

(9)

Vijeće je donijelo niz Direktiva namijenjenih uklanjanju tehničkih prepreka u trgovini u skladu s načelima utvrđenima u Rezoluciji od 7. svibnja 1985. o novom pristupu tehničkoj usklađenosti i normama (7); svaka od tih Direktiva propisuje stavljanje CE oznake sukladnosti. Komisija je, u svojoj Komunikaciji od 15. lipnja 1989. o globalnom pristupu u vezi s certificiranjem i ispitivanjem (8), predložila da se sastave zajednička pravila u vezi s CE oznakom sukladnosti jedinstvenog oblika. Vijeće je, u svojoj Rezoluciji od 21. prosinca 1989. o globalnom pristupu u vezi s ocjenom sukladnosti (9), kao vodeće načelo odobrilo donošenje takvog dosljednog pristupa u pogledu upotrebe CE oznake sukladnosti. Dva osnovna elementa novog pristupa, koja se trebaju primijeniti su bitni zahtjevi i postupci za ocjenu sukladnosti.

(10)

Provjera sukladnosti s odgovarajućim tehničkim zahtjevima je potrebna za učinkovitu zaštitu korisnika i trećih strana. Postojeći postupci certificiranja se razlikuju među državama članicama. Kako bi se izbjegle višestruki nadzori, koji su ustvari prepreke slobodnom kretanju aparata na plinovita goriva, trebaju se postići dogovori za uzajamno priznavanje postupaka certificiranja država članica. Za olakšanje uzajamnog priznavanje postupaka certificiranja, treba utvrditi usklađene postupke Zajednice i utvrditi kriterije za imenovanje tijela, odgovornih za provođenje tih postupaka.

(11)

Odgovornost država članica za sigurnost, zdravlje i očuvanje energije na njihovom području koje obuhvaćaju bitni zahtjevi, treba se priznati u klauzuli o zaštiti koja osigurava odgovarajući postupak Zajednice.

(12)

Adresati, na koje je naslovljena bilo koja odluka, donesena na temelju ove Direktive, trebaju se obavijestiti o razlozima za takvu odluku i pravnim sredstvima koja su im dostupna.

(13)

Ova Direktiva ne dovodi u pitanje obveze država članica vezano uz rokove za prenošenje u nacionalno pravo i primjenu direktiva u Prilogu VI. dijelu B,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

POGLAVLJE I.

PODRUČJE PRIMJENE, DEFINICIJE, STAVLJANJE NA TRŽIŠTE I SLOBODNO KRETANJE

Članak 1.

1.   Ova Direktiva se primjenjuje na aparate i opremu.

Aparati posebno namijenjeni za upotrebu u industrijskim procesima, koji se provode u industrijskim pogonima, isključeni su iz njenog područja primjene.

2.   U smislu ove Direktive, primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„aparati” znači aparati na plinovita goriva, koji se upotrebljavaju za kuhanje, grijanje, pripremu tople vode, hlađenje, rasvjetu ili pranje i koji imaju, ako je to primjenjivo, normalnu temperaturu vode nižu od 105 °C. Pretlačni plamenici i grijaća tijela koja se opremaju takvim plamenicima također se smatraju aparatima;

(b)

„oprema” znači sigurnosne, kontrolne ili regulacijske naprave i podsklopove, osim pretlačnih plamenika i grijaćih tijela koja se opremaju takvim plamenicima, posebno stavljene na tržište za trgovinsku upotrebu te namijenjene za ugradnju u aparat na plinovita goriva ili sastavljeni kao dio takvog aparata;

(c)

„plinovito gorivo” znači svako gorivo, koje je pri temperaturi od 15 °C i tlaku od 1 bar u plinovitom stanju.

3.   U smislu ove Direktive, aparat se „uobičajeno upotrebljava” kada:

(a)

je ispravno ugrađen i redovito održavan u skladu s uputama proizvođača;

(b)

se upotrebljava pri uobičajenom variranju kvalitete plina i uobičajenoj fluktuaciji dobavnog pretlaka; i

(c)

se upotrebljava u skladu s predviđenom namjenom ili na način koji se može razumno predvidjeti.

Članak 2.

1.   Države članice poduzimaju sve potrebne mjere za osiguranje da se aparati mogu staviti na tržište i u upotrebu samo, ako pri uobičajenoj upotrebi ne ugrožavaju sigurnost ljudi, domaćih životinja i imovine.

2.   Države članice pravovremeno dostavljaju drugim državama članicama i Komisiji sve promjene vrsta plina i odgovarajućeg dobavnog pretlaka, koji se upotrebljavaju na njihovom području, koji su bili dostavljeni u skladu s člankom 2. stavkom 2. Direktive 90/396/EEZ.

Komisija osigurava, da se te informacije objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Aparati i oprema moraju ispunjavati bitne zahtjeve koji se na njih primjenjuju i navedeni su u Prilogu I.

Članak 4.

1.   Države članice ne smiju zabraniti, ograničiti ili spriječiti stavljanje na tržište i u upotrebu aparata koji su u skladu s ovom Direktivom i koji imaju CE oznaku sukladnosti predviđenu člankom 10.

2.   Države članice ne smiju zabraniti, ograničiti ili spriječiti stavljanje na tržište opreme kojoj je priložen certifikat, kako je navedeno u članku 8. stavku 4.

Članak 5.

1.   Države članice pretpostavljaju da aparati i oprema udovoljavaju bitnim zahtjevima navedenim u Prilogu I., kad su u skladu s:

(a)

nacionalnim normama koje se na njih primjenjuju i koje provode usklađene norme, čiji su referentni brojevi objavljeni u Službenom listu Europske unije;

(b)

nacionalnim normama koje se na njih primjenjuju, ako na područjima koje obuhvaćaju takve norme, ne postoje usklađene norme.

2.   Države članice objavljuju referentne brojeve nacionalnih normi iz stavka 1. točke (a).

Komisiji dostavljaju tekstove svojih nacionalnih normi iz stavka 1. točke (b), za koje smatraju, da su u skladu s bitnim zahtjevima navedenim u Prilogu I.

Komisija te nacionalne norme prosljeđuje drugim državama članicama. U skladu s postupkom predviđenim u članku 6. stavku 2., obavješćuje države članice o tim nacionalnim normama, za koje se pretpostavlja da su u skladu s bitnim zahtjevima navedenim u Prilogu I.

Članak 6.

1.   Ako država članica ili Komisija smatra da norme iz članka 5. stavka 1. ne zadovoljavaju u potpunosti bitne zahtjeve iz Priloga I., Komisija ili dotična država članica upućuje predmet stalnom odboru ustanovljenom na temelju članka 5. Direktive 98/34/EZ, dalje u tekstu „Odbor”, navodeći za to razlog.

Odbor bez odlaganja daje mišljenje.

S obzirom na mišljenje odbora, Komisija obavješćuje države članice treba li te norme povući iz publikacija iz članka 5. stavka 2. prvog podstavka ili ne.

2.   Nakon primitka priopćenja iz članka 5. stavka 2. drugog podstavka, Komisija se savjetuje s Odborom.

Nakon dobivanja mišljenja odbora, Komisija u roku od jednog mjeseca obavješćuje države članice hoće li dotična(-e) nacionalna(-e) norma(-e) imati pretpostavku sukladnosti. Ako hoće, države članice objavljuju referentne brojeve tih normi.

Komisija ih također objavljuje u Službenom listu Europske unije.

Članak 7.

1.   Ako država članica sazna da aparati u uobičajenoj upotrebi koji nose CE oznaku sukladnosti, mogu ugroziti sigurnost ljudi, domaćih životinja ili imovine, poduzima sve odgovarajuće mjere da te aparate povuče s tržišta i zabrani ili ograniči njihovo stavljanje na tržište.

Dotična država članica odmah obavješćuje Komisiju o svakoj takvoj mjeri, navodeći razloge za svoju odluku i posebno, je li nesukladnost posljedica:

(a)

neispunjenja bitnih zahtjeva navedenih u Prilogu I., ako aparat nije sukladan sa zahtjevima normi iz članka 5. stavka 1.;

(b)

neispravne primjene normi iz članka 5. stavka 1.;

(c)

nedostataka u normama iz članka 5. stavka 1.

2.   Komisija čim prije započinje savjetovanje s predmetnim strankama. Ako nakon takvih konzultacija Komisija dozna, da je bilo koja mjera iz stavka 1. opravdana, ona odmah obavješćuje državu članicu koja je poduzela mjeru i druge države članice.

Ako je odluka iz stavka 1. posljedica nedostataka u normama, Komisija nakon savjetovanja s predmetnim strankama, upućuje predmet odboru u roku od dva mjeseca, ako država članica koja je poduzela mjere namjerava iste održati, te započinje postupke iz članka 6.

3.   Ako nesukladan aparat ima CE oznaku sukladnosti, nadležna država članica poduzima odgovarajuće mjere protiv onoga, tko je postavio CE oznaku sukladnosti te o tom obavješćuje Komisiju i druge države članice.

4.   Komisija osigurava da su države članice obaviještene o napretku i rezultatu postupaka.

POGLAVLJE II.

NAČINI OCJENJIVANJA SUKLADNOSTI

Članak 8.

1.   Načini certificiranja sukladnosti serijski proizvedenih aparata su:

(a)

EZ pregled tipa, kako je navedeno u Prilogu II. točki 1.; te

(b)

prije stavljanja na tržište, po izboru proizvođača:

i.

EZ izjava o sukladnosti s tipom navedena u Prilogu II. točki 2.; ili

ii.

EZ izjava o sukladnosti s tipom (osiguranje kvalitete proizvodnje) navedena u Prilogu II. točki 3.; ili

iii.

EZ izjava o sukladnosti s tipom (osiguranje kvalitete proizvoda) navedena u Prilogu II. točki 4.; ili

iv.

EZ provjera, kako je navedeno u Prilogu II. točki 5.

2.   U slučaju pojedinačne proizvodnje aparata ili maloserijske proizvodnje, proizvođač može izabrati EZ pojedinačnu provjeru, kako je navedeno u Prilogu II. točki 6.

3.   Nakon završetka postupaka navedenih u stavku 1. točki (b) i stavku 2., na aparat, koji je sukladan, mora se postaviti CE oznaka sukladnosti u skladu s člankom 10.

4.   Načini ocjenjivanja sukladnosti iz stavka 1. se primjenjuju na opremu, s izuzetkom postavljanja CE oznake sukladnosti i, ako je to primjenjivo, izdavanja Izjave o sukladnosti.

Izdaje se potvrda (certifikat) kojim se potvrđuje sukladnost opreme s odredbama ove Direktive, koja se na njih primjenjuje, i navode se njezine značajke te način ugradnje u aparat ili njezino sastavljanje, radi postizanja sukladnosti s bitnim zahtjevima koji se primjenjuju na gotove aparate navedene u Prilogu I.

Potvrda o sukladnosti (certifikat) se prilaže uz opremu.

5.   Kad aparati podliježu i zahtjevima drugih direktiva, koji zahtijevaju stavljanje CE oznake sukladnosti, ona označava da su aparati također sukladni sa zahtjevima tih direktiva.

Međutim, kada jedan ili više propisa dozvoljavaju proizvođaču da odabere koje će propise primijeniti, CE oznaka sukladnosti označava sukladnost samo s onim propisima koje je proizvođač primijenio U tom slučaju, pojedinosti iz primijenjenih Direktiva, objavljenih u Službenom listu Europske unije, moraju se navesti u dokumentima, obavijestima ili uputama koje zahtijevaju Direktive, a koje se prilažu uz takve aparate.

6.   Zapisi i prepiska u vezi s ocjenom sukladnosti moraju biti na službenom jeziku ili jezicima države članice, u kojoj je registrirano tijelo za ocjenu sukladnosti ili na jeziku koji je to tijelo prihvatilo.

Članak 9.

1.   Države članice obavješćuju Komisiju i druge države članice o tijelima koje su imenovale za provedbu postupaka iz članka 8. zajedno sa specifičnim zadacima koje ta tijela trebaju obaviti i identifikacijskim brojevima koje im je prethodno dodijelila Komisija.

Komisija u Službenom listu Europske unije informativno objavljuje popis tih tijela i identifikacijske brojeve koje im je dodijelila, te osigurava ažuriranje popisa.

2.   Države članice pri ocjenjivanju prijavljenih tijela primjenjuju kriterije navedene u Prilogu V.

Za tijela, koja zadovoljavaju kriterije ocjenjivanja navedene u primjenjivim usklađenim normama, smatra se da zadovoljavaju kriterije, navedene u tom Prilogu.

3.   Država članica koja je prijavila tijelo mora povući svoje odobrenje, ako ustanovi da to tijelo više ne zadovoljava kriterije navedene u Prilogu V. Ona o tome odmah obavješćuje Komisiju i druge države članice.

POGLAVLJE 3.

CE OZNAKA SUKLADNOSTI

Članak 10.

1.   CE oznaka sukladnosti i natpisi navedeni u Prilogu III. se postavljaju na vidljivom mjestu i u lako čitljivom i neizbrisivom obliku na aparat ili na natpisnu pločicu, koja je na njega pričvršćena. Natpisna pločica je izrađena tako da se ne može ponovno upotrijebiti.

2.   Zabranjeno je stavljanje na aparate oznake čiji bi sadržaj i oblik mogli navesti treće strane da ih zamjene za CE oznaku sukladnosti. Dozvoljeno je stavljanje svih drugih oznaka na aparat ili natpisnu pločicu, pod uvjetom da se time ne smanjuje vidljivost i čitljivost CE oznake sukladnosti.

Članak 11.

Ne dovodeći u pitanje članak 7.:

(a)

ako država članica ustanovi da je CE oznaka sukladnosti neopravdano stavljena, proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik s poslovnim nastanom unutar Zajednice, dužni su uskladiti proizvod s odredbama koje se odnose na stavljanje CE oznake sukladnosti. i prestati s kršenjem pod uvjetima, koje utvrdi ta država članica;

(b)

ako se neusklađenost nastavi, država članica mora poduzeti sve odgovarajuće mjere za ograničenje ili zabranu stavljanja predmetnog aparata na tržište ili osiguranje njegovog povlačenja s tržišta u skladu s postupkom, utvrđenim u članku 7.

POGLAVLJE 4.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Svaka odluka kojom se ograničava stavljanje na tržište i u uporabu ili kojom se zahtijeva povlačenje s tržišta aparata u skladu s ovom Direktivom mora biti detaljno obrazložena. Zainteresirane se strane odmah obavješćuju o toj odluci, kao i o pravnom lijeku u skladu s važećim propisima. u predmetnoj državi članici, te o rokovima za takve pravne lijekove.

Članak 13.

Države članice Komisiji dostavljaju tekst odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 14.

Direktiva 90/396/EEZ, kako je izmijenjena Direktivom navedenom u Prilogu VI. dijelu A se stavlja izvan snage, ne dovodeći u pitanje obveze država članica vezano za vremenske rokove za prenošenje u nacionalno pravo i primjenu Direktiva navedenih u Prilogu VI. dijelu B.

Upućivanja na direktivu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Direktivu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu VII.

Članak 15.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 16.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. studenoga 2009.

Za Europski parlament

Predsjednik

J. BUZEK

Za Vijeće

Predsjednik

B. ASK


(1)  SL C 151, 17.6.2008., str. 12.

(2)  Mišljenje Europskog parlamenta od 20. listopada 2009. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 26. studenoga 2009.

(3)  SL L 196, 26.7.1990., str. 15.

(4)  Vidjeti Prilog VI. dio A.

(5)  SL C 91, 16.4.2003., str. 7.

(6)  SL L 204, 21.7.1998., str. 37.

(7)  SL C 136, 4.6.1985., str. 1.

(8)  SL C 231, 8.9.1989., str. 3. i SL C 267, 19.10.1989., str. 3.

(9)  SL C 10, 16.1.1990., str. 1.


PRILOG I.

BITNI ZAHTJEVI

PRETHODNA NAPOMENA

Obveze koje proizlaze iz bitnih zahtjeva za aparate u ovom Prilogu, također se primjenjuju na opremu kada postoje odgovarajuće opasnosti.

1.   OPĆI UVJETI

1.1.   Aparati moraju biti konstruirani i izrađeni tako, da prilikom pravilnog korištenja rade sigurno i ne predstavljaju nikakvu opasnost za osobe, domaće životinje ili imovinu, kako je utvrđeno u članku 1. stavku 3. ove Direktive.

1.2.   Kad se stavljaju na tržište, svi aparati moraju:

imati priložene tehničke upute namijenjene ugraditelju (instalateru),

imati priložene upute za uporabu i održavanje namijenjene korisniku,

nositi odgovarajuća upozorenja koje se također moraju navesti i na ambalaži.

Upute i upozorenja moraju biti na službenom jeziku ili jezicima države članice odredišta.

1.2.1.

Tehničke upute, namijenjene ugraditelju, moraju sadržavati sve upute za ugradnju, prilagodbu i održavanje, kako bi se osiguralo pravilno izvođenje tih radnji i sigurna uporaba aparata. U uputama se mora posebno navesti sljedeće:

vrstu plina koji se koristi,

dobavni tlak plina koji se koristi,

potrebni dotok svježeg zraka:

za dovod zraka za izgaranje,

za izbjegavanje stvaranja opasnih neizgorjelih plinskih smjesa u aparatima koji nisu opremljeni napravom navedenom u točki 3.2.3.,

uvjete za odvod proizvoda izgaranja,

za pretlačne plamenike i grijaća tijela, koja se opremaju takvim plamenicima, njihove značajke, zahtjeve za sastavljanje (montažu) radi postizanja sukladnosti s bitnim zahtjevima koji se primjenjuju na gotove aparate i, prema potrebi, popis kombinacija prema preporuci proizvođača.

1.2.2.

Upute za upotrebu i održavanje namijenjene korisniku moraju sadržavati sve obavijesti potrebne za sigurnu uporabu i moraju posebno ukazati korisniku na svako ograničenje kod uporabe.

1.2.3.

Upozorenja na aparatima i njegovoj ambalaži moraju jasno sadržavati vrstu plina koji se koristi, dobavni tlak plina i sva ograničenja pri uporabi, posebno ona, pri kojima se aparat mora postaviti samo u prostorima s dostatnim provjetravanjem.

1.3.   Oprema koja je sastavni dio aparata mora se konstruirati i ugraditi tako da ispravno udovoljava svojoj namjeni kada je ugrađena sukladno uputama za ugradnju.

Upute za ugradnju, prilagodbu, posluživanje i održavanje moraju se priložiti dotičnoj opremi.

2.   MATERIJALI

2.1.

Materijali moraju odgovarati svojoj predviđenoj namjeni i moraju izdržati tehničke, kemijske i toplinske uvjete kojima će prema očekivanjima biti izloženi.

2.2.

Značajke materijala koje su bitne za sigurnost mora jamčiti proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik.

3.   KONSTRUKCIJA I IZRADA

3.1.   Općenito

3.1.1.

Aparati se moraju izraditi tako da pri pravilnom korištenju ne može doći do nestabilnosti, izobličenja, loma ili trošenja koja bi narušila njihovu sigurnost.

3.1.2.

Kondenzat koji nastaje pri paljenju i/ili tijekom uporabe ne smije utjecati na sigurnost aparata.

3.1.3.

Aparati moraju biti konstruirani i izrađeni tako da se opasnost eksplozije u slučaju vanjskog požara svede na najmanju moguću mjeru.

3.1.4.

Aparati moraju biti izrađeni tako da ne može doći do neželjenog prodora vode i zraka u plinovodne dijelove.

3.1.5.

U slučaju dozvoljenog kolebanja pomoćne energije, aparati moraju nastaviti sigurno raditi.

3.1.6.

Nedozvoljeno kolebanje ili kvar pomoćne energije ili njezina ponovna uspostava ne smiju uzrokovati opasno stanje.

3.1.7.

Aparati moraju biti konstruirani i izrađeni tako da se izbjegnu električne opasnosti. U području na koje se odnosi, sukladnost sa sigurnosnim ciljevima u pogledu električne opasnosti, utvrđenima u Direktivi 2006/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1) treba biti istovjetna ispunjenju ovog zahtjeva.

3.1.8.

Svi dijelovi aparata izvrgnuti tlaku moraju izdržati mehanička i toplinska naprezanja bez deformacija koje bi utjecale na sigurnost.

3.1.9.

Aparati moraju biti konstruirani i izrađeni tako da kvar sigurnosne, kontrolne ili regulacijske naprave ne može uzrokovati opasno stanje.

3.1.10.

Ako je aparat opremljen sigurnosnim i kontrolnim napravama, djelovanje kontrolnih naprava ne smije ugroziti prorad sigurnosnih naprava.

3.1.11.

Svi dijelovi aparata, koji su postavljeni ili podešeni tijekom izrade i kojima korisnik ili ugraditelj ne smije rukovati, moraju se odgovarajuće zaštititi.

3.1.12.

Uklopne i regulirajuće naprave moraju biti jasno označene i nositi odgovarajuće upute kako bi se spriječila pogreška pri rukovanju. Njihova konstrukcija mora biti izvedena na način koji onemogućava slučajne pogreške pri rukovanju.

3.2.   Istjecanje neizgorjelog plina

3.2.1.

Aparati moraju biti izrađeni tako da količina propuštanja plina ne predstavlja opasnost.

3.2.2.

Aparati moraju biti izrađeni tako da je istjecanje plina tijekom paljenja i ponovljenog paljenja nakon gašenja plamena ograničeno, kako bi se spriječilo opasno nakupljanje neizgorjelog plina u aparatu.

3.2.3.

Aparati namijenjeni uporabi u zatvorenim prostorima i prostorijama moraju biti opremljeni posebnim napravama koje sprječavaju opasno nakupljanje neizgorjelog plina u takvim prostorima i prostorijama.

Aparati koji nisu opremljeni takvim napravama mogu se koristiti samo u prostorima u kojima je dostatno provjetravanje da bi se izbjeglo opasno nakupljanje neizgorjelog plina.

Države članice mogu na svom području utvrditi uvjete odgovarajućeg provjetravanja prostora u koje se ugrađuju plinski aparati, vodeći računa o značajkama aparata.

Ugostiteljski aparati i aparati pogonjeni plinom koji sadrži otrovne sastojke moraju se opremiti gore navedenom napravom za sprječavanje opasnog nakupljanja neizgorjelog plina.

3.3.   Paljenje

Aparati moraju biti tako izrađeni da se pri pravilnoj uporabi:

paljenje i ponovno paljenje odvija nesmetano,

da je osigurano međupaljenje.

3.4.   Izgaranje

3.4.1.

Aparati moraju biti tako izrađeni da je pri pravilnom korištenju osigurana stabilnost plamena i da proizvodi izgaranja ne sadrže neprihvatljive koncentracije tvari koje su štetne po zdravlje.

3.4.2.

Aparati moraju biti tako izrađeni da prilikom pravilne uporabe ne može doći do slučajnog istjecanja proizvoda izgaranja.

3.4.3.

Aparati spojeni na dimovodnu cijev za odvod proizvoda izgaranja moraju biti tako izrađeni da u uvjetima nepravilnog propuha kroz dimnjak ne dođe do istjecanja opasne količine proizvoda izgaranja u dotičnu prostoriju.

3.4.4.

Samostojeći kućanski aparati za grijanje bez dimnjaka i protočne vodogrijalice bez dimnjaka ne smiju uzrokovati u dotičnoj prostoriji ili prostoru takovu koncentraciju ugljičnog monoksida koja bi mogla predstavljati opasnost po zdravlje izloženih osoba, imajući u vidu predvidivo trajanje njihovog izlaganja.

3.5.   Učinkovito korištenje energije

Aparati moraju biti tako izrađeni da osiguraju učinkovito korištenje energije, uzimajući u obzir stanje tehnike i sigurnosna polazišta.

3.6.   Temperature

3.6.1.

Dijelovi aparata koji su predviđeni postavljanju u neposrednoj blizini poda ili drugih ploha ne smiju postići temperature koje predstavljaju opasnost za okruženje.

3.6.2.

Površinska temperatura drški i ručica aparata namijenjenih rukovanju ne smiju predstavljati opasnost za korisnika.

3.6.3.

Površinske temperature vanjskih dijelova aparata namijenjenih kućanskoj uporabi, s izuzetkom površina ili dijelova povezanih s prijenosom topline, ne smiju pri radnim uvjetima predstavljati opasnost za korisnika, a naročito za djecu kod koje u obzir treba uzeti odgovarajuće razdoblje reagiranja.

3.7.   Prehrambeni proizvodi, pitka voda i voda za pranje (sanitarne namjene)

Ne dovodeći u pitanje pravila Zajednice u ovom području, materijali i sastavni dijelovi, koji se koriste u izradi aparata i koji mogu doći u dodir s hranom, pitkom vodom i vodom za pranje, ne smiju narušiti njihovu kvalitetu.


(1)  SL L 374, 27.12.2006., str. 10.


PRILOG II.

POSTUPCI OCJENE SUKLADNOSTI

1.   EZ PREGLED TIPA

1.1.   EZ pregled tipa čini dio postupka kojim tijelo za ocjenu sukladnosti provjerava i potvrđuje da aparat kao uzorak predviđene proizvodnje, udovoljava odgovarajućim odredbama ove Direktive.

1.2.   Zahtjev za pregled tipa mora podnijeti proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik s poslovnim nastanom unutar Zajednice samo jednom tijelu za ocjenu sukladnosti.

1.2.1.

Zahtjev mora sadržavati:

naziv i adresu proizvođača, a ako je zahtjev podnio ovlašteni predstavnik i njegov naziv i adresu,

pismenu izjavu da zahtjev nije podnesen niti jednom drugom tijelu za ocjenu sukladnosti,

konstrukcijsku dokumentaciju, kako je opisano u Prilogu IV.

1.2.2.

Proizvođač mora tijelu za ocjenu sukladnosti staviti na raspolaganje aparat koji predstavlja uzorak namjeravane proizvodnje (dalje u tekstu „tip”). Tijelo za ocjenu sukladnosti može zahtijevati daljnje primjerke tipa ako je to neophodno za program ispitivanja.

Tip može osim toga obuhvatiti više inačica (varijanti) istog proizvoda pod uvjetom da te inačice ne posjeduju drukčije značajke u pogledu vrste rizika.

1.3.   Tijelo za ocjenu sukladnosti mora:

1.3.1.

Pregledati konstrukcijsku dokumentaciju i provjeriti je li tip izrađen sukladno konstrukcijskoj dokumentaciji i navesti elemente koji su konstruirani u skladu s odgovarajućim zahtjevima norma iz članka 5. i bitnim zahtjevima ove Direktive;

1.3.2.

Izvesti ili dati da se izvedu odgovarajući pregledi i/ili ispitivanja kako bi se provjerilo da li rješenja koje je donio proizvođač zadovoljavaju bitne zahtjeve, ako nisu primijenjene norme iz članka 5.;

1.3.3.

Izvesti ili dati da se izvedu odgovarajući pregledi i/ili ispitivanja kako bi se provjerilo jesu li odgovarajuće norme stvarno primijenjene, za koje se je proizvođač odlučio, a čime se osigurava sukladnost s bitnim zahtjevima.

1.4.   Ako je tip sukladan s odredbama ovog Pravilnika, tijelo za ocjenu sukladnosti mora podnositelju zahtjeva izdati EZ certifikat o pregledu tipa. Certifikat mora sadržavati zaključke pregleda, moguće uvjete njegove valjanosti i potrebne podatke za prepoznavanje odobrenog tipa i opise njegovog rada, ako su potrebni. Odgovarajuća tehnička dokumentacija kao što su crteži i sheme moraju se priložiti certifikatu.

1.5.   Tijelo za ocjenu sukladnosti mora odmah obavijestiti ostala tijela za ocjenu sukladnosti (prijavljena tijela) o izdavanju certifikata o pregledu tipa i mogućim dodacima tipu koji su navedeni u točki 1.7. Ona mogu dobiti presliku certifikata o pregledu tipa i/ili dodacima istog i na opravdan zahtjev mogu dobiti presliku priloga certifikatu i izvješća o pregledima i ispitivanjima koja su obavljena.

1.6.   Tijelo za ocjenu sukladnosti koje odbije izdati ili povuče EZ certifikat o pregledu tipa mora odmah o tome obavijestiti državu članicu koja ga je prijavila i ostala tijela za ocjenu sukladnosti (prijavljena tijela) i navesti obrazloženje odluke.

1.7.   Podnositelj zahtjeva mora izvješćivati tijelo za ocjenu sukladnosti, koje je izdalo EZ certifikat o pregledu tipa, o svim promjenama odobrenog tipa, koje bi mogle utjecati na sukladnost s bitnim zahtjevima.

Tijelo za ocjenu sukladnosti, koje je izdalo EZ certifikat o pregledu tipa, mora dodatno odobriti izmjene odobrenog tipa, ako takve promjene utječu na sukladnost s bitnim zahtjevima ili uvjetima propisanim za korištenje aparata. Dodatno odobrenje izdaje se u obliku dodatka izvornom EZ certifikatu o pregledu tipa.

2.   EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI S TIPOM

2.1.

EZ Izjava o sukladnosti s tipom je dio postupka kojim proizvođač izjavljuje da su dotični aparati u skladu s tipom opisanim u certifikatu o pregledu tipa i da su sukladni odgovarajućim bitnim zahtjevima ove Direktive. Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik s poslovnim nastanom unutar Zajednice mora postaviti oznaku sukladnosti na svaki aparat i sastaviti pismenu Izjavu o sukladnosti. Izjava o sukladnosti može obuhvatiti jedan ili više aparata, a proizvođač ju je dužan čuvati. Oznaku sukladnosti mora pratiti identifikacijski broj tijela za ocjenu sukladnosti odgovornog za nenajavljene provjere navedene u točki 2.3.

2.2.

Proizvođač mora poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurao da proizvodni proces, uključujući završnu kontrolu i ispitivanje proizvoda ima za posljedicu istovrsnost proizvoda i sukladnost svih aparata s tipom opisanim u certifikatu o pregledu tipa i s odgovarajućim zahtjevima ove Direktive. Tijelo za ocjenu sukladnosti koje odabire proizvođač, mora obavljati nenajavljene provjere na aparatima prema točki 2.3.

2.3.

Provjere aparata na mjestu proizvodnje tijelo za ocjenu sukladnosti mora nenajavljeno obavljati u rokovima od najviše godinu dana ili češće. Potrebno je pregledati odgovarajući broj aparata i provesti odgovarajuća ispitivanja propisana u primjenjivim normama iz članka 5. ove Direktive ili njima jednakovrijedna ispitivanja kako bi se osigurala sukladnost s odgovarajućim bitnim zahtjevima ove Direktive. Tijelo za ocjenu sukladnosti u svakom će slučaju odrediti je li ova ispitivanja potrebno obaviti u cijelosti ili djelomično. U slučaju odbijanja jednog ili više aparata tijelo za ocjenu sukladnosti poduzima odgovarajuće mjere kako bi spriječilo prodaju tih aparata.

3.   EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI S TIPOM (osiguranje kvalitete proizvodnje)

3.1.

Izjava o sukladnosti s tipom (osiguranje kvalitete proizvodnje) postupak je kojim proizvođač koji zadovoljava obveze propisane u točki 3.2. izjavljuje da su dotični aparati u skladu s tipom opisanim u certifikatu o pregledu tipa i da su sukladni odgovarajućim bitnim zahtjevima ove Direktive. Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik s poslovnim nastanom unutar Zajednice mora postaviti oznaku sukladnosti na svaki aparat i sastaviti pismenu Izjavu o sukladnosti. Ova izjava može obuhvatiti jedan ili više aparata, a proizvođač ju je dužan čuvati. Oznaku sukladnosti mora pratiti identifikacijski broj tijela za ocjenu sukladnosti odgovornog za nadzor.

3.2.

Proizvođač primjenjuje sustav kvalitete koji osigurava sukladnost aparata s tipom kao što je opisano u certifikatu o pregledu tipa i s odgovarajućim bitnim zahtjevima ove Direktive. Proizvođač podliježe EZ nadzoru, kako je navedeno u točki 3.4.

3.3.   Sustav kvalitete

3.3.1.

Proizvođač mora za dotične aparate podnijeti zahtjev za odobrenjem svoga sustava kvalitete tijelu za ocjenu sukladnosti po vlastitom izboru.

Zahtjev mora sadržavati:

dokumentaciju o sustavu kvalitete,

izjavu da će provoditi obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete,

izjavu da će održavati odobreni sustav kvalitete kako bi se osigurala njegova trajna prikladnost i djelotvornost,

dokumentaciju koja se odnosi na odobreni tip i presliku EZ certifikata o pregledu tipa.

3.3.2.

Svi elementi, zahtjevi i odredbe koje proizvođač donese moraju se dokumentirati na sustavan i logičan način u obliku mjera, postupaka i pisanih uputa. Takva dokumentacija o sustavu kvalitete mora omogućiti jednoobrazno tumačenje programa kvalitete, planova, priručnika i zapisa. Ista posebno sadržava primjeren opis:

ciljeva kvalitete, organizacijskog ustroja i odgovornosti uprave kao i njezinih ovlaštenja u pogledu kvalitete aparata,

proizvodnih procesa, kontrole kvalitete i tehnika osiguranja kvalitete te sustavnih postupaka koji će se koristiti,

pregleda i ispitivanja koji će se provoditi prije, tijekom i nakon izrade te učestalost kojim će se provoditi,

načina praćenja postizanja zahtijevane kvalitete aparata i stvarnog djelovanja sustava kvalitete.

3.3.3.

Tijelo za ocjenu sukladnosti mora pregledati i ocijeniti sustav kvalitete kako bi utvrdilo ispunjava li zahtjeve propisane u točki 3.3.2. Pretpostavlja sukladnost s ovim zahtjevima u pogledu sustava kvalitete koji su propisani odgovarajućom usklađenom normom.

O svojoj odluci obavješćuje proizvođača i ostala tijela za ocjenu sukladnosti (prijavljena tijela). Obavijest proizvođaču mora sadržavati zaključke pregleda, naziv i adresu tijela za ocjenu sukladnosti i obrazloženu odluku o ocjeni.

3.3.4.

Proizvođač mora obavješćivati tijelo za ocjenu sukladnosti, koje je odobrilo sustav kvalitete, o svim poboljšanjima sustava kvalitete u odnosu na promjene koje donose (na primjer, nove tehnologije i poimanja kvalitete).

Tijelo za ocjenu sukladnosti mora pregledati predložene izmjene i odlučiti da li izmijenjeni sustav kvalitete zadovoljava odgovarajuće odredbe ili je potrebno provesti novo ocjenjivanje. O svojoj odluci obavješćuje proizvođača. Obavijest mora sadržavati rezultate kontrole i obrazloženu odluku o ocjeni.

3.3.5.

Tijelo za ocjenu sukladnosti koje povlači odobrenje sustava kvalitete o tome mora obavijestiti ostala tijela za ocjenu sukladnosti (prijavljena tijela) uz obrazloženje odluke.

3.4.   EZ nadzor

3.4.1.

Svrha je EZ nadzora osigurati da proizvođač uredno ispunjava obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete.

3.4.2.

Proizvođač u svrhu inspekcije tijelu za ocjenu sukladnosti mora omogućiti pristup mjestu proizvodnje, kontrole, ispitivanja i skladištenja, te mu dostaviti sve potrebne podatke, a posebno:

dokumentaciju o sustavu kvalitete,

zapise o kvaliteti, kao što su izvješća o kontroli i podaci o ispitivanju, podaci o umjeravanju, izvješća o osposobljenosti osoblja itd.

3.4.3.

Tijelo za ocjenu sukladnosti mora najmanje jednom u dvije godine obaviti provjeru kako bi osiguralo da proizvođač održava i primjenjuje odobreni sustav kvalitete i mora dostaviti proizvođaču izvješće o provjeri.

3.4.4.

Tijelo za ocjenu sukladnosti može nenajavljeno posjećivati proizvođača. Tijekom takvih posjeta tijelo za ocjenu sukladnosti može provoditi ispitivanja aparata ili ih dati ispitati. Ono proizvođaču mora dostaviti izvješće o kontroli i prema potrebi izvješće o ispitivanju, ako je ono provedeno.

3.4.5.

Proizvođač može, na zahtjev, zainteresiranim stranama dostaviti izvješća tijela za ocjenu sukladnosti.

4.   EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI S TIPOM (osiguranje kvalitete proizvoda)

4.1.   Izjava o sukladnosti s tipom (osiguranje kvalitete proizvoda) je dio postupka kojim proizvođač, koji udovoljava obvezama prema točki 4.2., izjavljuje da su dotični aparati sukladni tipu opisanom u EZ certifikatu o pregledu tipa i da zadovoljavaju bitne zahtjeve ove Direktive. Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik s poslovnim nastanom unutar Zajednice mora postaviti CE oznaku sukladnosti na svaki aparat i sastaviti pismenu EZ Izjavu o sukladnosti. Ova izjava može obuhvatiti jedan ili više aparata, a proizvođač ju je dužan čuvati. CE oznaku sukladnosti mora pratiti identifikacijski broj tijela za ocjenu sukladnosti odgovornog za nadzor.

4.2.   Proizvođač mora primijeniti odobren sustav kvalitete za završnu kontrolu aparata i kod ispitivanja, kako je propisano u točki 4.3., i podliježe EZ nadzoru, kako je utvrđeno u točki 4.4.

4.3.   Sustav kvalitete

4.3.1.

Sukladno ovom postupku, proizvođač mora za dotične aparate podnijeti zahtjev za odobrenje svog sustava kvalitete tijelu za ocjenu sukladnosti po vlastitom izboru.

Zahtjev mora sadržavati:

dokumentaciju o sustavu kvalitete,

izjavu da će provoditi obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete,

izjavu da će održavati odobreni sustav kvalitete kako bi se osigurala njegova trajna prikladnost i djelotvornost,

dokumentaciju koja se odnosi na odobreni tip i presliku certifikata o pregledu tipa.

4.3.2.

U okviru sustava kvalitete, svaki se aparat mora pregledati i moraju se provesti odgovarajuća ispitivanja utvrđena u odgovarajućoj normi odnosno normama iz članka 5. ili njima jednakovrijedna ispitivanja, kako bi se provjerila sukladnost s odgovarajućim bitnim zahtjevima ove Direktive.

Svi elementi, zahtjevi i odredbe koje proizvođač donese moraju se dokumentirati na sustavan i logičan način u obliku mjera, postupaka i pisanih uputa. Ovakva dokumentacija sustava kvalitete mora omogućiti jednoobrazno tumačenje programa, planova, priručnika i zapisa o kvaliteti.

Dokumentacija o sustavu kvalitete posebno treba sadržavati primjeren opis:

ciljeva kvalitete, organizacijskog ustroja i odgovornosti uprave i njezinih ovlaštenja u pogledu kvalitete aparata,

provjera i ispitivanja koje je potrebno obaviti nakon izrade,

postupke provjere stvarnog djelovanja sustava kvalitete.

4.3.3.

Tijelo za ocjenu sukladnosti mora pregledati i ocijeniti sustav kvalitete kako bi utvrdilo da li on ispunjava zahtjeve propisane u točki 4.3.2. Ono mora prihvatiti sukladnost s onim zahtjevima u vezi s sustava kvalitete koji su propisani odgovarajućim hrvatskim normama. O tome obavješćuje proizvođača i izvješćuje ostala tijela za ocjenu sukladnosti (prijavljena tijela). Obavijest proizvođaču mora sadržavati rezultate pregleda, naziv i adresu tijela za ocjenu sukladnosti i obrazloženu odluku o ocjeni.

4.3.4.

Proizvođač mora obavješćivati tijelo za ocjenu sukladnosti koje je odobrilo sustav kvalitete o svim poboljšanjima sustava kvalitete koje npr. zahtjeva nova tehnologija i poimanje kvalitete.

Tijelo za ocjenu sukladnosti mora ispitati predložene promjene i donijeti odluku da li poboljšan sustav kvalitete zadovoljava odgovarajuće odredbe ili je potrebna ponovna ocjena. O svojoj odluci obavješćuje proizvođača. Obavijest mora sadržavati rezultate kontrole i obrazloženu odluku o ocjeni.

4.3.5.

Tijelo za ocjenu sukladnosti koje povuče odobrenje sustava kvalitete mora o tome obavijestiti ostala tijela za ocjenu sukladnosti i obrazložiti razloge svoje odluke.

4.4.   EZ nadzor

4.4.1.

Svrha EZ nadzora je da proizvođač uredno ispunjava obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete.

4.4.2.

Proizvođač mora tijelu za ocjenu sukladnosti radi inspekcije omogućiti pristup mjestu kontrole, ispitivanja i skladištenja i dostaviti mu sve potrebne obavijesti a posebno:

dokumentaciju o sustavu kvalitete,

zapise o kvaliteti kao što su izvješća o kontroli i podaci o ispitivanju, podaci o umjeravanju,izvješće o osposobljenosti dotičnog osoblja.

4.4.3.

Tijelo za ocjenu sukladnosti mora najmanje jednom u dvije godine obaviti provjeru kako bi osiguralo da proizvođač održava i primjenjuje odobreni sustav kvalitete i mora dostaviti proizvođaču izvješće o provjeri.

4.4.4.

Tijelo za ocjenu sukladnosti može nenajavljeno posjećivati proizvođača. Tijekom takvih posjeta tijelo za ocjenu sukladnosti može provoditi ispitivanja aparata ili ih dati ispitati. Ono proizvođaču mora dostaviti izvješće o inspekciji i izvješće o ispitivanju, ako je ono provedeno.

4.4.5.

Proizvođač može, na zahtjev, zainteresiranim stranama dostaviti izvješća tijela za ocjenu sukladnosti.

5.   EZ PROVJERA

5.1.   EZ provjera je postupak, kojim proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik s poslovnim nastanom unutar Zajednice osigurava i izjavljuje da su aparati podvrgnuti postupcima propisanima u točki 3. sukladni s tipom opisanim u EZ certifikatu o pregledu tipa i da zadovoljavaju zahtjeve ove Direktive.

5.2.   Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik s poslovnim nastanom unutar Zajednice mora poduzeti sve potrebne mjere da proizvodni postupak osigura sukladnost aparata s tipom opisanim u EZ certifikatu o pregledu tipa i da zadovoljava zahtjeve ove Direktive. Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik s poslovnim nastanom unutar Zajednice mora postaviti CE oznaku sukladnosti na svaki aparat i mora napisati EZ izjavu o sukladnosti. EZ izjava o sukladnosti može obuhvatiti jedan ili više aparata, a čuva ju proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik s poslovnim nastanom unutar Zajednice.

5.3.   Tijelo za ocjenu sukladnosti mora obaviti odgovarajuće preglede i ispitivanja radi provjere sukladnosti aparata sa zahtjevima ove Direktive pregledom i ispitivanjem svakog aparata, kako je to određeno u točki 5.4. ili pregledom i ispitivanjem aparata na statističkoj osnovi, kako je to određeno u točki 5.5., prema izboru proizvođača.

5.4.   Provjera svakog aparata

5.4.1.

Svi se aparati moraju pojedinačno pregledati i odgovarajuće ispitati prema odgovarajućoj normi(-ama) iz članka 5. ili njima jednakovrijednim ispitivanjima kako bi se provjerila njihova sukladnost s tipom opisanim u EZ certifikatu o pregledu tipa i zahtjevima ove Direktive.

5.4.2.

Tijelo za ocjenu sukladnosti mora staviti ili dati staviti svoj identifikacijski broj na svaki aparat i dati pisani certifikat o sukladnosti u odnosu na obavljena ispitivanja. Certifikat o sukladnosti može obuhvatiti jedan ili više aparata.

5.4.3.

Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik mora moći predočiti, na zahtjev, certifikate o sukladnosti koje je izdalo tijelo za ocjenu sukladnosti.

5.5.   Statistička provjera

5.5.1.

Proizvođači moraju predložiti proizvedene aparate u obliku ujednačenih serija i donijeti sve potrebne mjere kako bi proizvodni proces osigurao ujednačenost svake proizvedene serije.

5.5.2.

Statistička kontrola je:

Aparati se moraju podvrgnuti statističkoj kontroli prema značajkama. Moraju se razvrstati u prepoznatljive skupine koje se sastoje od jedinica istog modela i koje su proizvedene u istim uvjetima. Skupina se pregledava u nenajavljenim razmacima. Aparati koji su odabrani kao uzorci pregledavaju se pojedinačno, a odgovarajuća ispitivanja utvrđena odgovarajućom normom, odnosno normama iz članka 5. ili njima jednakovrijedna ispitivanja, provode se u svrhu donošenja odluke o prihvaćanju ili odbijanju skupine.

Primjenjuje se plan uzorkovanja sa sljedećim značajkama:

razina kvalitete koja odgovara vjerojatnosti prihvaćanja od 95 %, s postotkom nesukladnih između 0,5 i 1,5 %,

granična kvaliteta koja odgovara vjerojatnosti prihvaćanja od 5 % s postotkom nesukladnih između 5 % i 10 %.

5.5.3.

Ako se skupina prihvaća, tijelo za ocjenu sukladnosti mora staviti ili dati staviti svoj identifikacijski broj na svaki aparat i sastaviti pisani certifikat o sukladnosti za obavljena ispitivanja. Svi aparati iz skupine mogu se staviti na tržište, osim onih proizvoda za čiji je uzorak utvrđeno da nije sukladan.

Ako je skupina odbijena, tijelo za ocjenu sukladnosti mora poduzeti odgovarajuće mjere kako bi spriječilo njezino stavljanje na tržište. U slučaju učestalog odbijanja skupina, tijelo za ocjenu sukladnosti može obustaviti statističku provjeru.

Proizvođač može, pod odgovornošću tijela za ocjenu sukladnosti, stavljati i kasnije identifikacijski broj tijekom proizvodnje.

5.5.4.

Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik mora na zahtjev predočiti certifikate o sukladnosti izdane od tijela za ocjenu sukladnosti.

6.   EZ POJEDINAČNA PROVJERA

6.1.

EZ pojedinačna provjera je postupak pri kojem proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik s poslovnim nastanom unutar Zajednice osigurava i izjavljuje da je predmetni aparat, koji je izdan s certifikatom iz točke 2., sukladan zahtjevima ove Direktive, koji se na njega odnose. Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik mora na aparat postaviti CE oznaku sukladnosti i sastaviti pisanu Izjavu o sukladnosti, koju mora čuvati.

6.2.

Tijelo za ocjenu sukladnosti mora pregledati aparat i obaviti odgovarajuća ispitivanja, uzimajući u obzir konstrukcijsku dokumentaciju radi utvrđivanja njegove sukladnosti s bitnim zahtjevima ove Direktive.

Tijelo za ocjenu sukladnosti mora staviti ili dati staviti svoj identifikacijski broj na odobreni aparat i mora sastaviti pisani certifikat o sukladnosti za obavljena ispitivanja.

6.3.

Svrha tehničke dokumentacije koja se odnosi na konstrukciju iz Priloga IV. je da omogući ispitivanje sukladnosti sa zahtjevima ove Direktive i razumijevanje konstrukcije, izrade i uporabe.

Konstrukcijska dokumentacija iz Priloga IV. mora biti dostupna tijelu za ocjenu sukladnosti.

6.4.

Ako tijelo za ocjenu sukladnosti to smatra neophodnim, pregledi i odgovarajuća ispitivanja mogu se obaviti nakon ugradnje aparata.

6.5.

Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik mora na zahtjev predočiti certifikate o sukladnosti izdane od tijela za ocjenu sukladnosti.


PRILOG III.

CE OZNAKA SUKLADNOSTI I NATPISI

1.

CE oznaka sukladnosti sastoji se od početnih slova, kako je dolje prikazano:

Image

CE oznaku prati identifikacijski broj prijavljenog tijela, koji se postavlja tijekom proizvodne kontrole.

2.

Aparat ili njegova natpisna pločica mora nositi oznaku sukladnosti zajedno sa sljedećim podacima:

naziv proizvođača ili njegova identifikacijska oznaka,

trgovački naziv aparata,

podaci o električnom napajanju, ako je primjereno,

kategorija aparata,

posljednje dvije brojke godine u kojoj je postavljena CE oznaka sukladnosti.

Mogu se dodati potrebni podaci za ugradnju prema vrsti aparata.

3.

Ako je CE oznaka smanjena ili povećana, mora se poštovati proporcionalnost mjera CE oznake navedenih na gornjem crtežu.

Različiti dijelovi CE oznake moraju imati iste vertikalne dimenzije koje ne smiju biti manje od 5 mm.


PRILOG IV.

KONSTRUKCIJSKA DOKUMENTACIJA

Konstrukcijska dokumentacija mora sadržavati sljedeće podatke, ako ih zahtijeva tijelo za ocjenu sukladnosti:

opći opis aparata,

osnovne skice i radioničke crteže i sheme sastavnih dijelova, podsklopova, sklopova itd.,

opise i objašnjenja potrebna za razumjevanje gore navedenog, uključujući rad aparata,

popise norma iz članka 5., koje su primijenjene u cijelosti ili djelomično, kao i opise rješenja koja su donesena radi sukladnosti s bitnim zahtjevima, ako nisu primijenjene norme iz članka 5.,

izvješća o ispitivanjima,

priručnike za ugradnju i korištenje.

Ako je primjereno, konstrukcijska dokumentacija mora sadržavati sljedeće:

potvrde koje se odnose na opremu ugrađenu u aparat,

certifikate i potvrde koji se odnose na proizvodne postupke i/ili kontrolu i/ili nadzor aparata,

sve druge dokumente potrebne za ocjenu sukladnosti za donošenje ocjene.


PRILOG V.

MINIMALNI KRITERIJI KOJE JE POTREBNO ZADOVOLJITI PRI OVLAŠĆIVANJU TIJELA ZA OCJENU SUKLADNOSTI

Tijela za ocijenu sukladnosti, koja imenuju države članice, moraju zadovoljiti sljedeće minimalne uvjete:

raspoloživo osoblje i potrebna sredstva i opremu,

tehničku osposobljenost i stručno osoblje,

neovisnost u obavljanju ispitivanja, sastavljanju izvješća, izdavanju certifikata, provedbi nadzora propisanim ovom Direktivom, neovisnost rukovodstva i tehničkog osoblja u odnosu na sva područja, grupa ili osoba, koje su izravno uključene u te aktivnosti u području aparata,

čuvanje profesionalne tajne od strane osoblja,

imati osiguranje od odgovornosti, osim ako njegovu odgovornost ne preuzme država u skladu s nacionalnim zakonom.

Nadležna tijela država članica ili tijela koja imenuju države članice moraju redovito provjeravati jesu li ispunjeni uvjeti iz prve dvije alineje.


PRILOG VI.

DIO A

Direktiva sa svojim izmjenama stavljena izvan snage

(iz članka 14.)

Direktiva Vijeća 90/396/EEZ

(SL L 196, 26.7.1990., str. 15.)

 

Direktiva Vijeća 93/68/EEZ

(SL L 220, 30.8.1993., str. 1.)

samo članak 10.

DIO B

Popis rokova za prenošenje u nacionalno pravo i primjenu

(iz članka 14.)

Direktiva

Rok za prenošenje

Datum primjene

90/396/EEZ

30. lipnja 1991.

1. siječnja 1992.

93/68/EEZ

30. lipnja 1994.

1. siječnja 1995.


PRILOG VII.

Korelacijska tablica

Direktiva 90/396/EEZ

Ova Direktiva

Članak 1. stavak 1. uvodni tekst

Članak 1. stavak 1. prvi podstavak

Članak 1. stavak 1. prva i druga alineja

Članak 1. stavak 1. točke (a) i (b)

Članak 1. stavak 2.

Članak 1. stavak 1. drugi podstavak

Članak 1. stavak 3.

Članak 1. stavak 2. točka (d)

Članak 1. stavak 4.

Članak 1. stavak 3.

Članak 2. stavak 1.

Članak 2. stavak 1.

Članak 2. stavak 2. prva i druga rečenica

Članak 2. stavak 2. prvi podstavak

Članak 2. stavak 2. treća rečenica

Članak 2. stavak 2. drugi podstavak

Članci 3. i 4.

Članci 3. i 4.

Članak 5. stavak 1. točka (a) prvi podstavak

Članak 5. stavak 1. točka (a)

Članak 5. stavak 1. točka (a) drugi podstavak

Članak 5. stavak 2. prvi podstavak

Članak 5. stavak 1. točka (b)

Članak 5. stavak 1. točka (b)

Članak 5. stavak 2. prva rečenica

Članak 5. stavak 2. drugi podstavak

Članak 5. stavak 2. treća rečenica

Članak 5. stavak 2. treći podstavak

Članak 6. stavak 1. prvi podstavak prva rečenica

Članak 6. stavak 1. prvi podstavak

Članak 6. stavak 1. prvi podstavak druga rečenica

Članak 6. stavak 1. drugi podstavak

Članak 6. stavak 1. drugi podstavak

Članak 6. stavak 1. treći podstavak

Članak 6. stavak 2. prva rečenica

Članak 6. stavak 2. prvi podstavak

Članak 6. stavak 2. druga rečenica

Članak 6. stavak 2. drugi podstavak

Članak 6. stavak 2. treća rečenica

Članak 6. stavak 2. treći podstavak

Članak 7.

Članak 7.

Članak 8. stavak 1. točka (a)

Članak 8. stavak 1. točka (a)

Članak 8. stavak 1. točka (b) uvodni tekst

Članak 8. stavak 1. točka (b) uvodni tekst

Članak 8. stavak 1. točka (b) prva do četvrta alineja

Članak 8. stavak 1. točka (b) podtočke od i. do iv.

Članak 8. stavak 2. i 3.

Članak 8. stavak 2. i 3.

Članak 8. stavak 4. prvi podstavak prva rečenica

Članak 8. stavak 4. prvi podstavak

Članak 8. stavak 4. prvi podstavak druga rečenica

Članak 8. stavak 4. drugi podstavak

Članak 8. stavak 4. drugi podstavak

Članak 8. stavak 4. treći podstavak

Članak 8. stavak 5. točka (a)

Članak 8. stavak 5. prvi podstavak

Članak 8. stavak 5. točka (b)

Članak 8. stavak 5. drugi podstavak

Članak 8. stavak 6.

Članak 8. stavak 6.

Članci od 9. do 12.

Članci od 9. do 12.

Članak 13.

Članak 14. stavci 1. i 2.

Članak 14. stavak 3.

Članak 13.

Članak 14.

Članak 15.

Članak 15.

Članak 16.

Prilozi od I. do V.

Prilozi od I. do V.

Prilog VI.

Prilog VII.


Top