Help Print this page 

Document 32009L0131

Title and reference
Direktiva Komisije 2009/131/EZ od 16. listopada 2009. o izmjeni Priloga VII. Direktivi 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti željezničkog sustava unutar Zajednice Tekst značajan za EGP
  • In force
OJ L 273, 17.10.2009, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 032 P. 103 - 104

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/131/oj
Multilingual display
Text

13/Sv. 032

HR

Službeni list Europske unije

103


32009L0131


L 273/12

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

16.10.2009.


DIREKTIVA KOMISIJE 2009/131/EZ

od 16. listopada 2009.

o izmjeni Priloga VII. Direktivi 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti željezničkog sustava unutar Zajednice

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o interoperabilnosti željezničkog sustava unutar Zajednice (1), a posebno njezin članak 27. stavak 4.,

uzimajući u obzir preporuku Agencije br. ERA/REC/XA/01-2009 od 17. travnja 2009.,

budući da:

(1)

Člankom 9.b stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 881/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (2) zahtijeva se da Europska agencija za željeznice (dalje u tekstu: Agencija) do 19. siječnja 2009. ponovno pregleda popis parametara iz odjeljka 1. Priloga VII. Direktivi 2008/57/EZ i predloži Komisiji odgovarajuće preporuke.

(2)

Kako sadašnji odjeljak 1. Priloga VII. Direktivi 2008/57/EZ sadrži stavke koje nisu parametri vozila, potrebno ih je ukloniti.

(3)

Odjeljak 1. navedenog Priloga također sadrži parametre koji se prvenstveno odnose samo na podsustav željezničkih vozila. Važno je da su svi parametri vozila, koji se moraju pregledati u vezi s odobrenjem za uporabu vozila i razvrstavanje nacionalnih propisa, obuhvaćeni popisom parametara. Stoga je potrebno uključiti parametre drugih podsustava, koji su dio vozila.

(4)

Direktivu 2008/57/EZ treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Mjere predviđene ovom Direktivom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog u skladu s člankom 29. stavkom 1. Direktive 2008/57/EZ,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Odjeljak 1. Priloga VII. Direktivi 2008/57/EZ zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Direktivi.

Članak 2.

Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom do 19. srpnja 2010. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Države članice određuju načine tog upućivanja.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. listopada 2009.

Za Komisiju

Antoni TAJANI

Potpredsjednik


(1)  SL L 191, 18.7.2008., str. 1.

(2)  SL L 164, 30.4.2004., str. 1.


PRILOG

„1.   Popis parametara

1.1.

Opća dokumentacija

Opća dokumentacija (uključujući opis novog, obnovljenog ili nadograđenog vozila, njegovu planiranu uporabu te podatke o konstrukciji, popravcima, djelovanju i održavanju, tehničku dokumentaciju itd.).

1.2.

Konstrukcija i mehanički dijelovi

Mehanička cjelovitost i sučelja među vozilima (uključujući vučne naprave i odbojnike, prolaze), snaga konstrukcije vozila i opreme (npr. sjedala), opterećenje, pasivna sigurnost (uključujući vanjsku i unutarnju sigurnost pri sudaru).

1.3.

Međusobni utjecaji u sustavu kolosijeka i svijetli profil

Mehanička sučelja s infrastrukturom (uključujući statičko i dinamičko djelovanje vozila, dopuštena odstupanja i uklapanja, širinu kolosijeka, podvozje itd.).

1.4.

Sustav kočenja

Stavke povezane s kočenjem (uključujući zaštitu pri klizanju kotača, nadzor nad kočenjem i učinkovitost kočenja pri djelovanju, kočenje u hitnom slučaju i parkiranju).

1.5.

Stavke koje se odnose na putnike

Oprema koju koriste putnici i okoliš putnika (uključujući prozore i vrata, zahtjeve za osobe sa smanjenom pokretljivošću itd.).

1.6.

Uvjeti okoliša i aerodinamički učinci

Utjecaj okoliša na vozilo i učinak vozila na okoliš (uključujući aerodinamičke uvjete i sučelja između vozila i dijelova uz prugu u željezničkom sustavu s jedne strane te sučelja s vanjskim okolišem s druge strane).

1.7.

Vanjska upozorenja, označivanje, djelovanje i zahtjevi u pogledu cjelovitosti programske opreme

Vanjska upozorenja, označivanje, djelovanje i cjelovitost programske opreme, npr. funkcije povezane sa sigurnošću i s utjecajem na ponašanje vlaka, uključujući i zbirni električni vod vlaka.

1.8.

Sustavi napajanja električnom energijom na vozilu i sustavi nadzora vozila

Sustavi pogona, napajanja električnom energijom na vozilu i nadzor vozila te sučelje vozila s infrastrukturom za napajanje električnom energijom i svi drugi aspekti elektromagnetske usklađenosti.

1.9.

Zaposleno osoblje, sučelja i okoliš

Oprema na vozilu, sučelja, radni uvjeti zaposlenih i njihov okoliš (uključujući kabine strojovođe, sučelje strojovođa-stroj).

1.10.

Sigurnost od požara i evakuacija

1.11.

Održavanje

Oprema na vozilima i sučelja za održavanje.

1.12.

Nadzor, upravljanje i signalizacija na vozilu

Sva oprema na vozilu koja je potrebna za osiguravanje sigurnosti te upravljanje i nadzor vožnje vlakova kojima je dozvoljena vožnja u mreži i utjecaj na dijelove uz prugu u željezničkom sustavu.

1.13.

Posebni operativni zahtjevi

Posebni operativni zahtjevi za vozila (uključujući smanjeno prometovanje, popravke vozila itd.).

1.14.

Stavke u vezi s teretom

Posebni zahtjevi u pogledu tereta i okoliša (uključujući opremu koja se posebno zahtijeva za opasni teret).

Objašnjenja i primjeri koji su gore dani u kurzivu, informativne su naravi i nisu definicije parametara.”


Top