EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0110

Direktiva 2009/110/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o osnivanju, obavljanju djelatnosti i bonitetnom nadzoru poslovanja institucija za elektronički novac te o izmjeni direktiva 2005/60/EZ i 2006/48/EZ i stavljanju izvan snage Direktive 2000/46/EZ Tekst značajan za EGP

OJ L 267, 10.10.2009, p. 7–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 011 P. 94 - 104

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/01/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/110/oj

06/Sv. 11

HR

Službeni list Europske unije

94


32009L0110


L 267/7

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


DIREKTIVA 2009/110/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 16. rujna 2009.

o osnivanju, obavljanju djelatnosti i bonitetnom nadzoru poslovanja institucija za elektronički novac te o izmjeni direktiva 2005/60/EZ i 2006/48/EZ i stavljanju izvan snage Direktive 2000/46/EZ

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno prvu i treću rečenicu njegovog članka 47. stavka 2. i njegov članak 95.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke (2),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (3),

budući da:

(1)

Direktiva 2000/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. rujna 2000. o osnivanju, obavljanju djelatnosti i bonitetnom nadzoru poslovanja institucija za elektronički novac (4) usvojena je kao odgovor na pojavu novih proizvoda elektroničkog plaćanja s plaćanjem unaprijed te je namijenjena stvaranju jasnoga pravnog okvira čiji je cilj jačanje unutarnjeg tržišta osiguravajući adekvatnu razinu bonitetnog nadzora.

(2)

Pri preispitivanju Direktive 2000/46/EZ Komisija je naglasila potrebu za revidiranjem te Direktive budući da se za neke od njezinih odredbi smatralo da su spriječile pojavljivanje istinskoga jedinstvenog tržišta usluga elektroničkog novca i razvoj takvih usluga prilagođenih korisniku.

(3)

Direktivom 2007/64/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2007. o platnim uslugama na unutarnjem tržištu (5) uspostavljen je moderan i dosljedan pravni okvir za platne usluge, uključujući koordinaciju nacionalnih odredbi o bonitetnim zahtjevima za novu kategoriju pružatelja platnih usluga, preciznije institucija za platni promet.

(4)

S obzirom da je cilj uklanjanje prepreka pri ulasku na tržište i omogućavanje osnivanja i obavljanja djelatnosti izdavanja elektroničkog novca, potrebno je preispitati pravila koja institucije za elektronički novac moraju poštovati kako bi se osigurala jednaka pravila igre za sve pružatelje platnih usluga.

(5)

Primjereno je ograničiti primjenu ove Direktive na pružatelje platnih usluga koji izdaju elektronički novac. Ova se Direktiva ne treba primjenjivati na novčanu vrijednost pohranjenu na specifične instrumente s plaćanjem unaprijed, čija je svrha zadovoljiti točno određene potrebe koje se mogu koristiti samo na ograničen način budući da imatelju elektroničkog novca dopuštaju kupovanje dobara ili usluga samo u prostorima izdavatelja elektroničkog novca ili unutar ograničene mreže pružatelja usluga koji imaju sklopljene direktne trgovinske sporazume s profesionalnim izdavateljem, ili zbog toga što se mogu koristiti samo za stjecanje ograničenog raspona dobara ili usluga. Treba smatrati da se instrument koristi unutar tako ograničene mreže ako se on može koristiti isključivo za kupovanje dobara i usluga u određenoj trgovini ili lancu trgovina, ili za ograničeni raspon dobara ili usluga, bez obzira na zemljopisni položaj prodajnog mjesta. Takvi instrumenti mogli bi uključivati kartice pojedine trgovine, kartice za kupnju goriva, članske kartice, kartice javnog prijevoza, bonove za prehranu ili bonove za usluge (kao što su bonovi za skrb za djecu, ili bonovi za socijalne usluge ili programe usluga kojima se subvencionira zapošljavanje osoba za obavljanje kućanskih poslova kao što su čišćenje, peglanje ili vrtlarski radovi), na koje se ponekad primjenjuje poseban porezni ili radni pravni okvir čija je svrha promicanje korištenja takvih instrumenata radi ostvarivanja ciljeva utvrđenih socijalnim zakonodavstvom. U slučajevima u kojima takav instrument za specifičnu namjenu preraste u instrument za opću namjenu, izuzeće iz područja primjene ove Direktive neće se više primjenjivati. Instrumenti koji se mogu koristiti za kupnje u trgovinama trgovaca navedenih u popisu ne mogu biti isključeni iz područja primjene ove Direktive budući da su takvi instrumenti u pravilu namijenjeni za mrežu pružatelja usluga koja neprekidno raste.

(6)

Također je primjereno da se ova Direktiva ne primjenjuje na novčanu vrijednost koja se koristi za kupnju digitalnih dobara ili usluga, kojoj, na temelju prirode dobra ili usluge, operator dodaje svojstvenu vrijednost, npr. u obliku mogućnosti pristupa, pretraživanja ili distribuiranja, pod uvjetom da se dotično dobro ili usluga može koristiti samo posredstvom digitalnog uređaja, kao što su mobilni telefon ili računalo, te pod uvjetom da operator telekomunikacijske, digitalne ili informacijske tehnologije ne djeluje samo kao posrednik između korisnika platnih usluga i dobavljača tog dobra ili usluge. Ovo je situacija u kojoj pretplatnik mreže mobilne telefonije ili neke druge digitalne mreže plaća direktno mrežnom operatoru i ne postoji niti odnos direktnog plaćanja niti direktni odnos dužnika i vjerovnika između pretplatnika mreže i trećeg dobavljača dobara ili usluga isporučenih u sklopu transakcije.

(7)

Primjereno je uvesti jasnu definiciju elektroničkog novca kako bi ona postala tehnički neutralna. Ta bi definicija trebala pokriti sve situacije u kojima, u zamjenu za sredstva, pružatelj platnih usluga izdaje unaprijed plaćenu pohranjenu vrijednost koja se može koristiti u svrhu plaćanja zbog toga što ju treće osobe prihvaćaju kao sredstvo plaćanja.

(8)

Definicija elektroničkog novca treba uključivati elektronički novac bez obzira je li on pohranjen na uređaju za plaćanje koji je u posjedu imatelja elektroničkog novca ili je pohranjen udaljeno na poslužitelju te njime imatelj elektroničkog novca upravlja posredstvom specifičnog računa za elektronički novac. Ta definicija trebala bi biti dovoljno široka da se izbjegne sprečavanje tehnoloških inovacija i pokriju ne samo svi proizvodi elektroničkog novca koji su danas dostupni na tržištu, već i oni proizvodi koji bi mogli biti razvijeni u budućnosti.

(9)

Sustav bonitetnog nadzora institucija za elektronički novac treba preispitati i bolje uskladiti s rizicima s kojima se te institucije suočavaju. Taj sustav također treba uskladiti sa sustavom bonitetnog nadzora koji se primjenjuje na institucije za platni promet prema Direktivi 2007/64/EZ. U tom pogledu, odgovarajuće odredbe Direktive 2007/64/EZ treba primjenjivati mutatis mutandis na institucije za elektronički novac, ne dovodeći u pitanje odredbe ove Direktive. Upućivanje na „instituciju za platni promet” u Direktivi 2007/64/EZ stoga treba čitati kao upućivanje na instituciju za elektronički novac; upućivanje na „platne usluge” treba čitati kao upućivanje na aktivnost platnih usluga i izdavanja elektroničkog novca; upućivanje na „korisnika platnih usluga ‚ treba čitati kao upućivanje na korisnika platnih usluga i imatelja elektroničkog novca; upućivanje na ’ovu Direktivu” treba čitati kao upućivanje i na Direktivu 2007/64/EZ i na ovu Direktivu; upućivanje na glavu II. Direktive 2007/64/EZ treba čitati kao upućivanje na glavu II. Direktive 2007/64/EZ i glavu II. ove Direktive; upućivanje na članak 6. Direktive 2007/64/EZ treba čitati kao upućivanje na članak 4. ove Direktive; upućivanje na članak 7. stavak 1. Direktive 2007/64/EZ treba čitati kao upućivanje na članak 5. stavak 1. ove Direktive; upućivanje na članak 7. stavak 2. Direktive 2007/64/EZ treba čitati kao upućivanje na članak 5. stavak 6. ove Direktive; upućivanje na članak 8. Direktive 2007/64/EZ treba čitati kao upućivanje na članak 5. stavke 2. do 5. ove Direktive; upućivanje na članak 9. Direktive 2007/64/EZ treba čitati kao upućivanje na članak 7. ove Direktive; upućivanje na član 16. stavak 1. Direktive 2007/64/EZ treba čitati kao upućivanje na članak 6. stavak 1. točke (c) do (e) ove Direktive; i upućivanje na članak 26. Direktive 2007/64/EZ treba čitati kao upućivanje na članak 9. ove Direktive.

(10)

Priznato je da institucije za elektronički novac distribuiraju elektronički novac, uključujući prodajom ili preprodajom proizvoda elektroničkog novca javnosti, omogućavajući načine distribuiranja elektroničkog novca klijentima, ili iskup elektroničkog novca na zahtjev klijenata, ili nadoplatu klijentovih proizvoda elektroničkog novca, posredstvom fizičkih ili pravnih osoba u njihovo ime, u skladu sa zahtjevima njihovih odgovarajućih poslovnih modela. Iako institucijama za elektronički novac ne treba biti dopušteno izdavanje elektroničkog novca posredstvom agenata, ipak im treba biti dopušteno pružanje platnih usluga navedenih u Prilogu Direktivi 2007/64/EZ posredstvom agenata, u slučajevima kada su ispunjeni uvjeti iz članka 17. te Direktive.

(11)

Postoji potreba da sustav za osnivački kapital zajedno s onime za tekući kapital osigura primjerenu razinu zaštite potrošača i pravilno i sigurno poslovanje institucija za elektronički novac s obzirom na specifičnost elektroničkog novca, treba propisati dodatnu metodu izračunavanja tekućeg kapitala. Treba očuvati potpunu nadzornu diskreciju kako bi se osiguralo da se jednaki rizici tretiraju na jednak način za sve pružatelje platnih usluga te da metoda izračunavanja uključuje specifične poslovne situacije određene institucije za elektronički novac. Osim toga, treba osigurati da se od institucija za elektronički novac zahtijeva pohranjivanje sredstava imatelja elektroničkog novca odvojeno od sredstava institucija za elektronički novac namijenjenih ostalim poslovnim aktivnostima. Na institucije za elektronički novac također se trebaju primjenjivati učinkovita pravila protiv pranja novca i protiv financiranja terorizma.

(12)

Poslovanje platnih sustava je djelatnost koja nije rezervirana samo za specifične kategorije institucija. Međutim, važno je prepoznati da je, kao što je slučaj s institucijama za platni promet, također moguće da poslovanje platnih sustava obavljaju institucije za elektronički novac.

(13)

Izdavanje elektroničkog novca ne predstavlja aktivnost primanja depozita u skladu s Direktivom 2006/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o osnivanju i obavljanju djelatnosti kreditnih institucija (6), s obzirom na njegov specifični karakter elektroničkog surogata za kovanice i novčanice, koji se koristi za izvršavanje plaćanja, obično u ograničenom iznosu i ne kao način štednje. Institucijama za elektronički novac ne treba dopustiti odobravanje kredita iz sredstava koja su primljena ili se drže s namjenom izdavanja elektroničkog novca. Nadalje, izdavateljima elektroničkog novca ne treba dopustiti odobravanje kamate niti pogodnosti, osim ako su te pogodnosti vezane uz vremensko razdoblje tijekom kojega imatelj elektroničkog novca posjeduje elektronički novac. Uvjeti za odobravanje i zadržavanje odobrenja za rad institucije za elektronički novac trebaju uključivati bonitetne zahtjeve koji su razmjerni operativnim i financijskim rizicima s kojima se takva tijela suočavaju tijekom svojeg poslovanja povezano s izdavanjem elektroničkog novca, neovisno od drugih komercijalnih djelatnosti koju obavlja institucija za elektronički novac.

(14)

Međutim, potrebno je zaštititi jednaka pravila igre između institucija za elektronički novac i kreditnih institucija s obzirom na izdavanje elektroničkog novca kako bi se osiguralo pošteno tržišno natjecanje za jednaku uslugu unutar šireg raspona institucija u korist imatelja elektroničkog novca. To se treba postići uravnoteživanjem manje zahtjevnih značajki sustava bonitetnog nadzora koji se primjenjuje na institucije za elektronički novac s odredbama koje su strože od onih koje se primjenjuju na kreditne institucije, posebno što se tiče sigurnog čuvanja sredstava imatelja elektroničkog novca. S obzirom na ključni značaj sigurnog čuvanja, potrebno je unaprijed obavijestiti nadležna tijela o svakoj bitnoj promjeni, kao što su promjena metode sigurnog čuvanja, promjena u kreditnoj instituciji u kojoj su deponirana sredstva koja se čuvaju, ili promjena u društvu za osiguranje ili kreditnoj instituciji koja je osigurala ili jamči za sredstva koja se čuvaju.

(15)

Pravila koja uređuju podružnice institucija za elektronički novac sa sjedištem izvan Zajednice trebaju biti jednaka u svim državama članicama. Važno je osigurati da takva pravila ne budu povoljnija od onih za podružnice institucija za elektronički novac sa sjedištem u nekoj drugoj državi članici. Zajednica bi trebala moći sklapati sporazume s trećim zemljama koji određuju primjenu pravila kojima se podružnicama institucija za elektronički novac sa sjedištem izvan Zajednice osigurava jednak tretman na cijelom području Zajednice. Podružnice institucija za elektronički novac sa sjedištem izvan Zajednice ne trebaju uživati ni slobodu poslovnog nastana prema članku 43. Ugovora u državama članicama osim u onima u kojima imaju poslovni nastan, niti slobodu pružanja usluga prema članku 49. stavku 2. Ugovora.

(16)

Primjereno je dopustiti državama članicama odstupanje od primjene određenih odredbi ove Direktive što se tiče institucija koje izdaju samo ograničen iznos elektroničkog novca. Institucije kojima je priznato odstupanje prema ovoj Direktivi ne bi smjele imati pravo ostvarivanja slobode poslovnog nastana ili slobode pružanja usluga i ne trebaju posredno ostvarivati ta prava kao članice platnog sustava. Međutim, poželjno je registrirati podatke o svim subjektima koji pružaju usluge izdavanja elektroničkog novca, uključujući one kojima je priznato odstupanje. S tim ciljem države članice trebaju takve subjekte upisati u registar institucija za elektronički novac.

(17)

Zbog razloga povezanih s bonitetnim nadzorom države članice trebaju osigurati da elektronički novac mogu izdavati samo institucije za elektronički novac koje imaju propisno odobrenje za rad ili koje koriste odstupanje u skladu s ovom Direktivom, kreditne institucije koje imaju odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2006/48/EZ, poštanske žiro institucije koje prema nacionalnim zakonima imaju pravo izdavati elektronički novac, institucije navedene u članku 2. Direktive 2006/48/EZ, Europska središnja banka, nacionalne središnje banke kad ne djeluju u svojstvu monetarnog tijela ili drugih javnih tijela te države članice ili njihova regionalna ili lokalna tijela kad djeluju u svojstvu javnih tijela.

(18)

Kako bi se očuvalo povjerenje imatelja elektroničkog novca, elektronički novac treba biti iskupiv. Iskupivost ne podrazumijeva da sredstva primljena u zamjenu za elektronički novac treba smatrati depozitima ili drugim povratnim sredstvima u smislu Direktive 2006/48/EZ. Iskup treba biti moguć u bilo kojem trenutku, po nominalnoj vrijednosti bez ikakve mogućnosti dogovaranja minimalnog praga za iskup. Općenito, iskup treba biti odobren bez naknade. Međutim, u slučajevima koji su propisno određeni u ovoj Direktivi treba biti moguće zahtijevati razmjernu naknadu koja je utemeljena na troškovima, ne dovodeći u pitanje nacionalno zakonodavstvo o poreznim ili socijalnim pitanjima ili bilo koju obavezu izdavatelja elektroničkog novca u skladu s drugim relevantnim nacionalnim ili zakonodavstvom Zajednice, kao što su pravila protiv pranja novca i protiv financiranja terorizma, bilo koju aktivnost čiji je cilj zamrzavanje sredstava ili bilo koju specifičnu mjeru povezanu sa sprečavanjem i istraživanjem zločina.

(19)

Imateljima elektroničkog novca trebaju na raspolaganju biti izvansudski postupci pritužbi i postupci izvansudskog rješavanja sporova. Glava IV. poglavlje 5. Direktive 2007/64/EZ treba se stoga primjenjivati mutatis mutandis u kontekstu ove Direktive, ne dovodeći u pitanje odredbe ove Direktive. Upućivanje na „pružatelja platnih usluga ” u Direktivi 2007/64/EZ stoga treba čitati kao upućivanje na izdavatelja elektroničkog novca; upućivanje na „korisnika platnih usluga ” treba čitati kao upućivanje na imatelja elektroničkog novca; te upućivanje na glave III. i IV. Direktive 2007/64/EZ treba čitati kao upućivanje na glavu III. ove Direktive.

(20)

Treba usvojiti mjere neophodne za provedbu ove Direktive u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (7).

(21)

Posebno, Komisija treba biti ovlaštena za donošenje provedbenih odredbi kako bi se uzele u obzir inflacija i tehnološka i tržišna kretanja te osigurala usklađena primjena izuzeća u skladu s ovom Direktivom. Budući da su takve mjere općeg područja primjene i svrha im je izmijeniti elemente ove Direktive koji nisu ključni, one moraju biti donesene u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

(22)

Bit će potrebno preispitati učinkovito funkcioniranje ove Direktive. Stoga se od Komisije treba tražiti sastavljanje izvješća tri godine nakon roka za prenošenje ove Direktive. Države članice trebaju Komisiji dostaviti informacije vezane uz primjenu nekih od odredbi ove Direktive.

(23)

U interesu pravne sigurnosti, treba predvidjeti prijelazne odredbe kako bi se osiguralo da institucije za elektronički novac, koje su počele obavljati svoje djelatnosti u skladu s nacionalnim zakonodavstvom koje prenosi Direktivu 2000/46/EZ, budu u mogućnosti nastaviti sa svojim aktivnostima unutar dotične države članice tijekom određenog razdoblja. To razdoblje trebalo bi biti dulje za institucije za elektronički novac kojima je priznato odstupanje predviđeno u članku 8. Direktive 2000/46/EZ.

(24)

Ovom se Direktivom uvodi nova definicija elektroničkog novca, čije izdavanje može ostvariti korist od odstupanja u člancima 34. i 53. Direktive 2007/64/EZ. Stoga, pojednostavljeni sustav dubinske analize klijenata institucija za elektronički novac prema Direktivi 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma (8) treba na odgovarajući način izmijeniti.

(25)

U skladu s Direktivom 2006/48/EZ, institucije za elektronički novac smatraju se kreditnim institucijama, iako one ne mogu ni primiti depozit od javnosti niti odobriti kredit iz sredstava primljenih od javnosti. Uzimajući u obzir sustav uveden ovom Direktivom, primjereno je izmijeniti definiciju kreditne institucije u Direktivi 2006/48/EZ kako bi se osiguralo da se institucije za elektronički novac ne smatraju kreditnim institucijama. Međutim, kreditnim institucijama treba i dalje biti dopušteno izdavanje elektroničkog novca i nastavljanje te djelatnosti na razini cijele Zajednice, pod uvjetom međusobnog priznavanja i primjene sveobuhvatnog sustava bonitetnog nadzora na njih u skladu sa zakonodavstvom Zajednice na polju bankarstva. Međutim, u interesu održavanja jednakih pravila igre za sve, kreditne bi institucije alternativno trebale moći provoditi tu djelatnost posredstvom podružnice prema sustavu bonitetnog nadzora iz ove Direktive, umjesto prema Direktivi 2006/48/EZ.

(26)

Odredbe ove Direktive zamjenjuju sve odgovarajuće odredbe Direktive 2000/46/EZ. Direktivu 2000/46/EZ stoga treba staviti izvan snage.

(27)

Budući da cilj ove Direktive ne mogu dostatno ostvariti države članice zbog toga što on zahtijeva usklađivanje velikog broja različitih postojećih pravila u zakonskim sustavima različitih država članica, nego ga se može na bolji način ostvariti na razini Zajednice, Zajednica može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kao što je određeno u članku 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti, kao što je određeno u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

(28)

U skladu s točkom 34. Međuinstitucionalnog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva (9), države članice se potiče na sastavljanje, za sebe i u interesu Zajednice, vlastite tablice koje odražavaju, koliko je to moguće, korelaciju između ove Direktive i mjera prenošenja, te ih objaviti,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

GLAVA I.

PODRUČJE PRIMJENE I DEFINICIJE

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.   Ova Direktiva utvrđuje pravila koja se odnose na obavljanje djelatnosti izdavanja elektroničkog novca pri čemu države članice s tim ciljem priznaju sljedeće kategorije izdavatelja elektroničkog novca:

(a)

kreditne institucije kako su određene u članku 4. točki 1. Direktive 2006/48/EZ uključujući, u skladu s nacionalnim pravom, njihove podružnice u smislu članka 4. točke 3. te Direktive, kada je takva podružnica smještena unutar Zajednice, a njezino je sjedište smješteno izvan Zajednice, u skladu s člankom 38. te Direktive;

(b)

institucije za elektronički novac kako su određene člankom 2. točkom 1. ove Direktive uključujući, u skladu s člankom 8. ove Direktive i nacionalnim pravom, njihove podružnice kada je takva podružnica smještena unutar Zajednice, a njezino je sjedište smješteno izvan Zajednice;

(c)

poštanske žiro institucije koje su prema nacionalnom pravu ovlaštene izdavati elektronički novac;

(d)

Europska središnja banka i nacionalne središnje banke kad ne djeluju u svojstvu monetarnog tijela ili drugih javnih tijela;

(e)

Države članice ili njihova regionalna ili lokalna tijela kad djeluju u svojstvu javnih tijela.

2.   Glavom II. ove Direktive utvrđuju se pravila o osnivanju, obavljanju djelatnosti i bonitetnom nadzoru poslovanja institucija za elektronički novac.

3.   Države članice mogu izuzeti od primjene svih ili dijela odredbi glave II. ove Direktive institucije navedene u članku 2. Direktive 2006/48/EZ, uz iznimku onih navedenih u prvoj i drugoj alineji tog članka.

4.   Ova se Direktiva ne primjenjuje na novčanu vrijednost pohranjenu u instrumentima izuzetima kako je navedeno u članku 3. točki (k) Direktive 2007/64/EZ.

5.   Ova se Direktiva ne primjenjuje na novčanu vrijednost koja se koristi za provođenje transakcija plaćanja izuzetih kako je navedeno u članku 3. točki (l) Direktive 2007/64/EZ.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Direktive primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„institucija za elektronički novac” znači pravna osoba kojoj je prema glavi II. dobila odobrenje za izdavanje elektroničkog novca;

2.

„elektronički novac” znači elektronički, uključujući magnetski, pohranjena novčana vrijednost kako je predstavljena na zahtjev upućen izdavatelju i koja je izdana po primitku sredstava u svrhu izvršenja platnih transakcija u smislu članka 4. točke 5. Direktive 2007/64/EZ, te koju prihvaća fizička ili pravna osoba koja nije izdavatelj elektroničkog novca;

3.

„izdavatelj elektroničkog novca” znači subjekti navedeni u članku 1. stavku 1., institucije koje ostvaruju korist od izuzeća prema članku 1. stavku 3. i pravne osobe koje ostvaruju korist od izuzeća prema članku 9.;

4.

„prosječan iznos elektroničkog novca u opticaju” znači prosječan ukupni iznos financijskih dugovanja vezanih uz izdani elektronički novac na kraju svakoga kalendarskog dana tijekom prethodnih šest kalendarskih mjeseci, izračunan prvoga kalendarskog dana svakoga kalendarskog mjeseca i primijenjen za taj kalendarski mjesec.

GLAVA II.

ZAHTJEVI KOJI SE ODNOSE NA OSNIVANJE, OBAVLJANJE DJELATNOSTI I BONITETNI NADZOR POSLOVANJA INSTITUCIJA ZA ELEKTRONIČKI NOVAC

Članak 3.

Opća bonitetna pravila

1.   Ne dovodeći u pitanje ovu Direktivu, članci 5. i 10. do 15., članak 17. stavak 7. i članci 18. do 25. Direktive 2007/64/EZ primjenjuju se na institucije za elektronički novac mutatis mutandis.

2.   Institucije za elektronički novac unaprijed izvješćuju nadležna tijela o svakoj bitnoj promjeni u mjerama poduzetima za sigurno čuvanje sredstava koja su primljena u zamjenu za izdani elektronički novac.

3.   Svaka fizička ili pravna osoba koja je donijela odluku o stjecanju ili raspolaganju, izravno ili neizravno, kvalificiranog udjela u smislu članka 4. točke 11. Direktive 2006/48/EZ u nekoj instituciji za elektronički novac, ili o dodatnom povećanju ili smanjenju, izravnom ili neizravnom, takvog kvalificiranog udjela zbog kojeg bi njezini udjeli kapitala ili prava glasa dosegli, premašili ili pali ispod 20 %, 30 % ili 50 %, ili tako da bi institucija za elektronički novac postala ili prestala biti njezino podređeno društvo, unaprijed izvješćuje nadležna tijela o svojoj namjeri takvog stjecanja, prodaje, povećanja ili smanjenja.

Predloženi stjecatelj nadležnom tijelu dostavlja informacije koje pokazuju veličinu namjeravanog udjela i odgovarajuće informacije navedene u članku 19.a stavku 4. Direktive 2006/48/EZ.

U slučajevima kada je vjerojatno da će utjecaj koji ostvare osobe navedene u drugom podstavku djelovati na štetu razboritog i pravilnog upravljanja tom institucijom, nadležna tijela iskazuju svoje protivljenje ili poduzimaju druge primjerene mjere za okončanje takve situacije. Takve mjere mogu uključivati sudske zabrane, sankcije protiv direktora ili rukovoditelja, ili privremeno ukidanje ostvarivanja prava glasa koja proizlaze iz dionica koje imaju dotični dioničari ili članovi.

Slične se mjere primjenjuju na fizičke ili pravne osobe koje ne udovoljavaju obvezi dostavljanja prethodnih informacija, kako je utvrđeno u ovom stavku.

Ako je udio stečen unatoč protivljenju nadležnih tijela, ta tijela, bez obzira na druge sankcije koje će biti usvojene, određuju privremeno ukidanje ostvarivanja prava glasa stjecatelja, ništavost danih glasova ili mogućnost poništavanja tih glasova.

Države članice mogu izuzeti ili dopustiti svojim nadležnim tijelima da izuzmu od primjene dijela ili svih obaveza u skladu s ovim stavkom s obzirom na institucije za elektronički novac koje provode jednu ili više djelatnosti navedenih u članku 6. stavku 1. točki (e).

4.   Države članice dopuštaju institucijama za elektronički novac distribuiranje i iskup elektroničkog novca posredstvom fizičkih ili pravnih osoba koje djeluju u njihovo ime. U slučajevima kada institucija za elektronički novac želi distribuirati elektronički novac u drugoj državi članici angažiranjem takve fizičke ili pravne osobe, primjenjuje postupak određen u članku 25. Direktive 2007/64/EZ.

5.   Neovisno o stavku 4., institucije za elektronički novac ne smiju izdavati elektronički novac posredstvom agenata. Institucijama za elektronički novac dopušteno je pružati platne usluge navedene u članku 6. stavku 1. točki (a) posredstvom agenata samo ako su ispunjeni uvjeti iz članka 17. Direktive 2007/64/EZ.

Članak 4.

Osnivački kapital

Države članice zahtijevaju da institucije za elektronički novac, u trenutku izdavanja odobrenja za rad, posjeduju osnivački kapital koji se sastoji od stavki navedenih u članku 57. točkama (a) i (b) Direktive 2006/48/EZ, u iznosu od najmanje 350 000 EUR.

Članak 5.

Vlastita sredstva

1.   Vlastita sredstva institucije za elektronički novac, kao što je određeno u člancima 57. do 61. te člancima 63., 64. i 66. Direktive 2006/48/EZ ne smiju pasti ispod iznosa koji se zahtijeva prema stavcima 2. do 5. ovog članka ili prema članku 4. ove Direktive, ovisno o tome koji je viši.

2.   Što se tiče djelatnosti navedenih u članku 6. stavku 1. točki (a) koje nisu povezane s izdavanjem elektroničkog novca, zahtjevi za vlastita sredstva institucije za elektronički novac izračunavaju se u skladu s jednom od triju metoda (A, B ili C) navedenih u članku 8. stavcima 1. i 2. Direktive 2007/64/EZ. Primjerenu metodu određuju nadležna tijela u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Što se tiče djelatnosti izdavanja elektroničkog novca, zahtjevi koji se odnose na vlastita sredstva institucije za elektronički novac izračunavaju se u skladu s metodom D, kao što je određeno u stavku 3.

Institucije za elektronički novac posjeduju u svakom trenutku vlastita sredstva koja su najmanje jednaka zbroju zahtjeva navedenih u prvom i drugom podstavku.

3.   Metoda D: Vlastita sredstva institucije za elektronički novac za djelatnost izdavanja elektroničkog novca iznosi najmanje 2 % prosječnog iznosa elektroničkog novca u opticaju.

4.   U slučajevima u kojima neka institucija za elektronički novac provodi neku od djelatnosti navedenih u članku 6. stavku 1. točki (a) koje nisu povezane s izdavanjem elektroničkog novca ili neku od djelatnosti navedenih u članku 6. stavku 1. točkama (b) do (e) i iznos elektroničkog novca u opticaju nije unaprijed poznat, nadležna tijela dopuštaju instituciji za elektronički novac izračunavanje svojih potreba za vlastitim sredstvima na temelju reprezentativnog dijela za koji se pretpostavlja da se koristi za elektronički novac, pod uvjetom da se takav reprezentativni dio može razumno procijeniti na temelju povijesnih podataka i ako su se nadležna tijela u to uvjerila. U slučajevima kada institucija za elektronički novac nije zaključila dovoljno razdoblje poslovanja, njezine potrebe za vlastitim sredstvima izračunavaju se na temelju očekivanog elektroničkog novca u opticaju što dokazuje njezin poslovni plan na koji se primjenjuju prilagodbe tog plana koje zahtijevaju nadležna tijela.

5.   Na temelju procjene procesa upravljanja rizicima, baza podataka o gubicima na osnovi rizika i mehanizama unutarnje kontrole institucija za elektronički novac, nadležna tijela mogu od institucija za elektronički novac zahtijevati da posjeduju iznos vlastitih sredstava koji je do 20 % viši od iznosa do kojega bi se došlo primjenom relevantne metode u skladu sa stavkom 2., ili dopustiti da institucija za elektronički novac posjeduje iznos vlastitih sredstava koji je do 20 % niži od iznosa do kojega bi se došlo primjenom relevantne metode u skladu sa stavkom 2.

6.   Države članice poduzimaju mjere neophodne za sprečavanje višestrukog korištenja elemenata koji su prihvatljivi kao vlastita sredstva:

(a)

kada institucija za elektronički novac pripada istoj grupi s nekom drugom institucijom za elektronički novac, kreditnom institucijom, institucijom za platni promet, investicijskim društvom, društvom za upravljanje imovinom, ili društvom za osiguranje ili reosiguranje;

(b)

kada institucija za elektronički novac provodi djelatnosti različite od izdavanja elektroničkog novca.

7.   U slučajevima kada su zadovoljeni uvjeti utvrđeni u članku 69. Direktive 2006/48/EZ, države članice ili njihova nadležna tijela mogu odlučiti da neće primjenjivati stavke 2. i 3. ovog članka na institucije za elektronički novac koje su uključene u konsolidirani nadzor njihove nadređene kreditne institucije u skladu s Direktivom 2006/48/EZ.

Članak 6.

Djelatnosti

1.   Osim izdavanja elektroničkog novca, institucije za elektronički novac imaju pravo baviti se nekom od sljedećih djelatnosti:

(a)

pružanje platnih usluga navedenih u Prilogu Direktivi 2007/64/EZ;

(b)

odobravanje kredita vezanih uz platne usluge navedenih u točkama 4., 5. ili 7. Priloga Direktivi 2007/64/EZ, u slučajevima u kojima su zadovoljeni uvjeti navedeni u članku 16. stavcima 3. i 5. te Direktive;

(c)

pružanje operativnih usluga i sličnih pomoćnih usluga s obzirom na izdavanje elektroničkog novca ili na pružanje platnih usluga navedenih u točki (a);

(d)

poslovanje platnih sustava u smislu članka 4. točke 6. Direktive 2007/64/EZ i ne dovodeći u pitanje članak 28. te Direktive;

(e)

poslovne aktivnosti osim izdavanja elektroničkog novca, uzimajući u obzir primjenjivo pravo Zajednice i nacionalno pravo.

Kredit naveden u točki (b) prvog podstavka ne odobrava se iz sredstava primljenih u zamjenu za elektronički novac, koja se drže u skladu s člankom 7. stavkom 1.

2.   Institucije za elektronički novac ne primaju depozite ili druga povratna sredstva od javnosti u smislu članka 5. Direktive 2006/48/EZ.

3.   Sva sredstva koja institucije za elektronički novac prime od imatelja elektroničkog novca zamjenjuju se za elektronički novac bez odgode. Takva sredstva ne predstavljaju niti depozit ni drugo povratno sredstvo primljeno od javnosti u smislu članka 5. Direktive 2006/48/EZ.

4.   Članak 16. stavci 2. i 4. Direktive 2007/64/EZ primjenjuju se na sredstva primljena za djelatnosti navedene u stavku 1. točki (a) ovog članka koje su povezane s djelatnostima izdavanja elektroničkog novca.

Članak 7.

Zahtjevi koji se odnose na sigurno čuvanje

1.   Države članice zahtijevaju da institucija za elektronički novac sigurno čuva sredstva koja su primljena u zamjenu za izdani elektronički novac, u skladu s člankom 9. stavcima 1. i 2. Direktive 2007/64/EZ. Sredstva primljena u obliku plaćanja putem instrumenta plaćanja ne trebaju se sigurno čuvati dok nisu knjižena na platežni račun institucije za elektronički novac ili na drugi način postanu dostupna instituciji za elektronički novac u skladu sa zahtjevima koji se odnose na rok izvršenja utvrđenim u Direktivi 2007/64/EZ, ako je to primjenjivo. U svakom slučaju, takva sredstva treba početi sigurno čuvati najkasnije pet radnih dana, u smislu točke 27. članka 4. te Direktive, nakon izdavanja elektroničkog novca.

2.   Za potrebe stavka 1., sigurna imovina niskog rizika su one stavke imovine koje pripadaju jednoj od kategorija navedenih u tablici 1. točke 14. Priloga I. Direktivi 2006/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o adekvatnosti kapitala investicijskih društava i kreditnih institucija (10) za kojima se dodjeljuje ponder rizika za specifični rizik koji nije viši od 1,6 %, ali ne ograničavajući se na druge kvalificirajuće stavke u smislu točke 15. tog Priloga.

Za potrebe stavka 1., sigurna imovina niskog rizika su također jedinice u društvima za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) koja investiraju isključivo u imovinu kako je određeno u prvom podstavku.

U iznimnim okolnostima i uz adekvatno opravdanje, nadležna tijela mogu na temelju procjene sigurnosti, dospijeća, vrijednosti ili drugih elemenata rizika imovine kako je određena u prvom i drugom podstavku utvrditi što od te imovine ne predstavlja sigurnu imovinu niskog rizika za potrebe stavka 1.

3.   Članak 9. Direktive 2007/64/EZ primjenjuje se na institucije za elektronički novac za djelatnosti navedene u članku 6. stavku 1. točki (a) ove Direktive koje nisu povezane s djelatnošću izdavanja elektroničkog novca.

4.   Za potrebe stavaka 1. i 3., države članice ili njihova nadležna tijela mogu odrediti, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, koju metodu institucije za elektronički novac trebaju koristiti za sigurno čuvanje sredstava.

Članak 8.

Odnosi s trećim zemljama

1.   Države članice ne primjenjuju na podružnice institucije za elektronički novac sa sjedištem izvan Zajednice, prilikom osnivanja ili obavljanja svoje djelatnosti, odredbe koje dovode do povoljnijeg tretmana od onoga kojega imaju institucije za elektronički novac sa sjedištem unutar Zajednice.

2.   Nadležna tijela obavješćuju Komisiju o svim odobrenjima za rad podružnicama institucija za elektronički novac sa sjedištem izvan Zajednice.

3.   Ne dovodeći u pitanje stavak 1., Zajednica može, posredstvom sporazuma zaključenih s jednom ili više trećih zemalja dogovoriti primjenu odredbi koje osiguravaju jednak tretman podružnica neke institucije za elektronički novac sa sjedištem izvan Zajednice na cijelom području Zajednice.

Članak 9.

Neobavezna izuzeća

1.   Države članice mogu izuzeti ili dopustiti svojim nadležnim tijelima da izuzmu od primjene svih ili dijela postupaka i uvjeta navedenih u člancima 3., 4., 5. i 7. ove Direktive, uz iznimku članaka 20., 22., 23. i 24. Direktive 2007/64/EZ, te pravnim osobama dopustiti upisivanje u registar institucija za elektronički novac ako su zadovoljena oba sljedeća zahtjeva:

(a)

ukupne poslovne djelatnosti ostvaruju prosječan iznos elektroničkog novca u opticaju koji ne premašuje ograničenje koje je postavila država članica ali koje, ni u kojem slučaju, ne iznosi više od 5 milijuna eura; i

(b)

nijedna fizička osoba odgovorna za upravljanje ili poslovanje poduzeća nije osuđivana za kažnjiva djela vezana uz pranje novca ili financiranje terorizma ili za ostala financijska kaznena djela.

U slučajevima kada neka institucija za elektronički novac obavlja neku od djelatnosti navedenih u članku 6. stavku 1. točki (a) koja nije povezana s izdavanjem elektroničkog novca ili neku od djelatnosti navedenih u članku 6. stavku 1. točkama (b) do (e) i iznos elektroničkog novca u opticaju nije unaprijed poznat, nadležna tijela dopuštaju da institucija za elektronički novac primijeni točku (a) prvog podstavka na temelju reprezentativnog dijela za koji se pretpostavlja da se koristi za elektronički novac, pod uvjetom da se takav reprezentativni dio može razumno procijeniti na temelju povijesnih podataka i ako su se nadležna tijela u to uvjerila. U slučajevima kada institucija za elektronički novac nije zaključila dovoljno dugo razdoblje poslovanja, taj se zahtjev prosuđuje na temelju očekivanog elektroničkog novca u opticaju što dokazuje da se na njezin poslovni plan primjenjuju prilagodbe tog plana koje zahtijevaju nadležna tijela.

Države članice mogu također predvidjeti da se na odobravanje neobaveznih izuzeća prema ovom članku primjenjuje dodatan zahtjev koji se odnosi na najviši mogući iznos pohrane na instrumentu plaćanja ili računu plaćanja potrošača na kojem je elektronički novac pohranjen.

Pravna osoba registrirana u skladu s ovim stavkom može pružati platne usluge koje nisu povezane s elektroničkim novcem izdanim u skladu s ovim člankom samo ako su zadovoljeni uvjeti određeni u članku 26. Direktive 2007/64/EZ.

2.   Od pravne osobe registrirane u skladu sa stavkom 1. zahtijeva se da ima sjedište u državi članici u kojoj zaista posluje.

3.   Pravna osoba registrirana u skladu sa stavkom 1. tretira se kao institucija za elektronički novac. Međutim, na nju se ne primjenjuju članak 10. stavak 9. ni članak 25. Direktive 2007/64/EZ.

4.   Države članice mogu za pravne osobe registrirane u skladu sa stavkom 1. predvidjeti da se bave samo nekima od djelatnosti navedenih u članku 6. stavku 1.

5.   Pravna osoba navedena u stavku 1.:

(a)

obavješćuje nadležna tijela o svim promjenama svoje situacije koje su značajne za uvjete određene u stavku 1; i

(b)

najmanje jedanput godišnje, na dan koji odrede nadležna tijela, izvješćuje o prosječnom iznosu elektroničkog novca u opticaju.

6.   Države članice poduzimaju sve potrebne korake kako bi osigurale da kada se više ne zadovoljavaju uvjeti utvrđeni u stavcima 1., 2. i 4., dotična pravna osoba mora tražiti odobrenje za rad u roku 30 kalendarskih dana u skladu s člankom 3. Svakoj osobi koja nije zatražila odobrenje za rad u tom roku zabranjuje se, u skladu s člankom 10., izdavanje elektroničkog novca.

7.   Države članice osiguravaju da njihova nadležna tijela imaju ovlaštenje dostatno za provjeravanje kontinuiranog ispunjavanja zahtjeva utvrđenih u ovom članku.

8.   Ovaj se članak ne primjenjuje u pogledu odredaba Direktive 2005/60/EZ ili nacionalnih odredaba protiv pranja novca.

9.   U slučajevima u kojima država članica koristi izuzeće predviđeno u stavku 1., o tome obavješćuje Komisiju do 30. travnja 2011. Država članica odmah obavješćuje Komisiju o svim kasnijim promjenama. Osim toga, država članica obavješćuje Komisiju o broju dotičnih pravnih osoba i, na godišnjoj razini, o ukupnom iznosu izdanog elektroničkog novca u opticaju na dan 31. prosinca svake kalendarske godine, kako je navedeno u stavku 1.

GLAVA III.

IZDAVANJE I ISKUPIVOST ELEKTRONIČKOG NOVCA

Članak 10.

Zabrana izdavanja elektroničkog novca

Ne dovodeći u pitanje članak 18., države članice zabranjuju izdavanje elektroničkog novca fizičkim ili pravnim osobama koje nisu izdavatelji elektroničkog novca.

Članak 11.

Izdavanje i iskupivost

1.   Države članice osiguravaju da izdavatelji elektroničkog novca izdaju elektronički novac po nominalnoj vrijednosti primljenih sredstava.

2.   Države članice osiguravaju da, na zahtjev imatelja elektroničkog novca, izdavatelji elektroničkog novca, u svakom trenutku i po nominalnoj vrijednosti, iskupljuju novčanu vrijednost elektroničkog novca koji drže.

3.   Ugovor između izdavatelja elektroničkog novca i imatelja elektroničkog novca sadrži jasne i podrobne uvjete iskupa, uključujući naknade koje se na njega odnose, a imatelj elektroničkog novca treba biti upoznat s tim uvjetima prije no što se obaveže ugovorom ili ponudom.

4.   Na iskup se može primijeniti naknada samo ako je navedena u ugovoru u skladu sa stavkom 3. i samo u nekom od sljedećih slučajeva:

(a)

kada se iskup zahtijeva prije isteka ugovora;

(b)

kada ugovor predviđa datum isteka ugovora i imatelj elektroničkog novca raskine ugovor prije tog datuma; ili

(c)

kada se iskup zahtijeva nakon dulje od godine dana od isteka ugovora.

Svaka takva naknada treba biti razmjerna i primjerena stvarnim troškovima koji nastaju za izdavatelja elektroničkog novca.

5.   U slučajevima kada se iskup zahtijeva prije isteka ugovora, imatelj elektroničkog novca može zahtijevati iskup elektroničkog novca u cijelosti ili djelomično.

6.   U slučajevima kada imatelj elektroničkog novca zahtijeva isplatu na datum ili nakon godinu dana od datuma isteka ugovora:

(a)

iskupljuje se ukupna novčana vrijednost elektroničkog novca koju posjeduje; ili

(b)

u slučajevima u kojima institucija za elektronički novac obavlja jednu ili više djelatnosti navedenih u članku 6. stavku 1. točki (e) i nije unaprijed poznat razmjer sredstava koji će se koristiti kao elektronički novac, iskupljuju se sva sredstva koja imatelj elektroničkog novca zahtijeva.

7.   Neovisno o stavcima 4., 5. i 6., pravo na iskup neke osobe, osim potrošača, koja prihvaća elektronički novac uvjetovano je ugovornim sporazumom između izdavatelja elektroničkog novca i te osobe.

Članak 12.

Zabrana kamata

Države članice zabranjuju odobravanje kamate ili bilo koje druge koristi vezane uz vremensko razdoblje tijekom kojega imatelj elektroničkog novca posjeduje elektronički novac.

Članak 13.

Izvansudski postupci pritužbi i postupci izvansudskog rješavanja sporova

Ne dovodeći u pitanje ovu Direktivu, primjenjuje se glava IV. poglavlje 5. Direktive 2007/64/EZ mutatis mutandis na izdavatelje elektroničkog novca vezano uz njihove obaveze koje proizlaze iz te glave.

GLAVA IV.

ZAVRŠNE ODREDBE I PROVEDBENE MJERE

Članak 14.

Provedbene mjere

1.   Komisija može donijeti mjere potrebne za ažuriranje odredbi ove Direktive s ciljem uzimanja u obzir inflacije ili tehnoloških ili tržišnih kretanja. Te mjere, čija je svrha izmijeniti elemente ove Direktive koji nisu ključni, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom navedenim u članku 15. stavku 2.

2.   Komisija donosi mjere za osiguravanje usklađene primjene izuzeća navedenih u članku 1. stavcima 4. i 5. Te mjere, čija je svrha izmijeniti elemente ove Direktive koji nisu ključni, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom navedenim u članku 15. stavku 2.

Članak 15.

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže Odbor za plaćanja osnovan u skladu s člankom 85. Direktive 2007/64/EZ.

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Članak 16.

Potpuno usklađivanje

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 1. stavak 3., članak 3. stavak 3. šesti podstavak, članak 5. stavak 7., članak 7. stavak 4., članak 9. i članak 18. stavak 2. i u onoj mjeri u kojoj ova Direktiva predviđa usklađivanje, države članice ne zadržavaju niti uvode odredbe različite od onih utvrđenih u ovoj Direktivi.

2.   Države članice osiguravaju da izdavatelj elektroničkog novca ne odstupa, na štetu imatelja elektroničkog novca, od odredbi nacionalnog prava kojima se provode odredbe ove Direktive ili koje im odgovaraju, osim kad je njima to izričito predviđeno.

Članak 17.

Preispitivanje

Do 1. studenoga 2012. Komisija Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Europskoj središnjoj banci dostavlja izvješće o provedbi i učinku ove Direktive, posebno o primjeni zahtijeva koji se odnose na institucije za elektronički novac, uz, kad je primjereno, prijedlog za njezino preispitivanje.

Članak 18.

Prijelazne odredbe

1.   Države članice dopuštaju institucijama za elektronički novac koje su prije 30. travnja 2011. počele obavljati djelatnosti u skladu s nacionalnim pravom kojim se prenosi Direktiva 2000/46/EZ u državi članici u kojoj je smješten njihovo sjedište, nastavak obavljanja tih djelatnosti u toj državi članici ili u drugoj državi članici u skladu s dogovorima o međusobnom priznavanju predviđenima Direktivom 2000/46/EZ, a da se od njih ne zahtijeva traženje odobrenja za rad u skladu s člankom 3. ove Direktive ili usklađivanje s drugim odredbama utvrđenima ili navedenima u glavi II. ove Direktive.

Države članice zahtijevaju od takvih institucija za elektronički novac dostavljanje svih relevantnih informacija nadležnim tijelima kako bi im omogućile da do 30. listopada 2011. prosude jesu li institucije za elektronički novac usklađene sa zahtjevima navedenima u ovoj Direktivi te, ako nisu, koje mjere treba poduzeti s ciljem osiguravanja usklađenosti ili je primjereno oduzeti odobrenje za rad.

Usklađenim institucijama za elektronički novac izdaje se odobrenje za rad, upisuju se u registar i od njih se zahtijeva udovoljavanje zahtjevima iz glave II. U slučajevima u kojima institucije za elektronički novac ne udovoljavaju zahtjevima određenim u ovoj Direktivi do 30. listopada 2011., bit će im zabranjeno izdavanje elektroničkog novca.

2.   Države članice mogu predvidjeti automatsko izdavanje odobrenja za rad instituciji za elektronički novac i njezin upis u registar predviđen člankom 3. ako nadležna tijela već imaju dokaze da dotična institucija za elektronički novac udovoljava zahtjevima utvrđenim u člancima 3., 4. i 5. Nadležna tijela obavješćuju dotične institucije za elektronički novac prije izdavanja odobrenja za rad.

3.   Države članice dopuštaju institucijama za elektronički novac koje su prije 30. travnja 2011. počele obavljati djelatnosti u skladu s nacionalnim pravom koje prenosi članak 8. Direktive 2000/46/EZ, nastavak obavljanja tih djelatnosti u dotičnoj državi članici u skladu s Direktivom 2000/46/EZ do 30. travnja 2012., a da se od njih ne zahtijeva traženje odobrenja za rad u skladu s člankom 3. ove Direktive ili usklađivanje s drugim odredbama utvrđenima ili navedenima u glavi II. ove Direktive. Institucijama za elektronički novac, koje tijekom tog razdoblja nisu dobile odobrenje za rad niti im je priznato odstupanje u smislu članka 9. ove Direktive, bit će zabranjeno izdavanje elektroničkog novca.

Članak 19.

Izmjena Direktive 2005/60/EZ

Direktiva 2005/60/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 3. stavak 2. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

društvo koje nije kreditna institucija, a koje obavlja jednu ili više djelatnosti obuhvaćenih točkama 2. do 12. i točkama 14. i 15. Priloga I. Direktivi 2006/48/EZ, uključujući mjenjačke poslove (bureaux de change);”.

2.

Članak 11. stavak 5. točka (d) zamjenjuje se sljedećim:

„(d)

elektronički novac, kako je određen člankom 2. točkom 2. Direktive 2009/110/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti i bonitetnom nadzoru poslovanja institucija za elektronički novac (*) kada, ako se ne može ponovno puniti, najviši iznos elektronički pohranjen u uređaju ne iznosi više od 250 EUR, ili u slučaju da se može ponovno puniti, utvrđuje se granica za ukupni iznos transakcija unutar jedne kalendarske godine na 2 500 EUR, osim ako se u toj istoj kalendarskoj godini iskupi iznos od 1 000 EUR ili više na zahtjev imatelja elektroničkog novca u skladu s člankom 11. Direktive 2009/110/EZ. Što se tiče nacionalnih platnih transakcija, države članice ili njihova nadležna tijela mogu povisiti iznos od 250 EUR naveden u ovoj točki do gornje granice od najviše 500 EUR.

Članak 20.

Izmjena Direktive 2006/48/EZ

Direktiva 2006/48/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 4. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

,kreditna institucija' znači društvo čija je djelatnost primanje depozita ili ostalih povratnih sredstva od javnosti i odobravanje kredita za vlastiti račun;”;

(b)

točka 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.

,financijska institucija' znači društvo koje nije kreditna institucija, a čija je osnovna djelatnost stjecanje udjela ili obavljanje jedne ili više djelatnosti navedenih u točkama 2. do 12. i točki 15. Priloga I.”

2.

Prilogu I. dodaje se sljedeća točka:

„15.

Izdavanje elektroničkog novca.”

Članak 21.

Stavljanje izvan snage

Direktiva 2000/46/EZ stavlja se izvan snage s učinkom od 30. travnja 2011., ne dovodeći u pitanje članak 18. stavke 1. i 3. ove Direktive.

Upućivanja na Direktivu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Direktivu.

Članak 22.

Prenošenje

1.   Države članice donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 30. travnja 2011. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

One te mjere primjenjuju od 30. travnja 2011.

Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnoga prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 23.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske Unije.

Članak 24.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 16. rujna 2009.

Za Europski parlament

Predsjednik

J. BUZEK

Za Vijeće

Predsjednik

C. MALMSTRÖM


(1)  Mišljenje od 26. veljače 2009. (još nije objavljeno u Službenom listu)

(2)  SL C 30, 6.2.2009., str. 1.

(3)  Mišljenje Europskog parlamenta od 24. travnja 2009. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 27. srpnja 2009.

(4)  SL L 275, 27.10.2000., str. 39.

(5)  SL L 319, 5.12.2007., str. 1.

(6)  SL L 177, 30.6.2006., str. 1.

(7)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(8)  SL L 309, 25.11.2005., str. 15.

(9)  SL C 321, 31.12.2003., str. 1.

(10)  SL L 177, 30.6.2006., str. 201.

(*)  SL L 267, 10.10.2009., str. 7.”


Top