EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0109

Direktiva 2009/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o izmjeni direktiva Vijeća 77/91/EEZ, 78/855/EEZ i 82/891/EEZ i Direktive 2005/56/EZ u odnosu na zahtjeve za izvještavanje i dokumentiranje u slučaju spajanja i podjele

OJ L 259, 2.10.2009, p. 14–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 001 P. 284 - 291

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2017; Implicitno stavljeno izvan snage 32017L1132

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/109/oj

17/Sv. 001

HR

Službeni list Europske unije

284


32009L0109


L 259/14

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

16.09.2009.


DIREKTIVA 2009/109/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 16. rujna 2009.

o izmjeni direktiva Vijeća 77/91/EEZ, 78/855/EEZ i 82/891/EEZ i Direktive 2005/56/EZ u odnosu na zahtjeve za izvještavanje i dokumentiranje u slučaju spajanja i podjele

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 44. stavak 2. točku (g),

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (2),

budući da:

(1)

Europsko vijeće je na sastanku 8. i 9. ožujka 2007. dogovorilo da se administrativna opterećenja trgovačkih društava trebaju smanjiti za 25 % do 2012. godine da bi se povećala konkurentnost trgovačkih društava u Zajednici.

(2)

Pravo trgovačkih društava prepoznato je kao područje koje trgovačkim društvima nameće brojne obveze informiranja od kojih se neke čine zastarjelim i prekomjernim. Stoga je prikladno revidirati te obveze i prema potrebi smanjiti administrativna opterećenja koja opterećuju trgovačka društva u Zajednici na ono što je minimalno potrebno da bi se zaštitili interesi drugih zainteresiranih strana.

(3)

Područje primjene Druge direktive Vijeća 77/91/EEZ od 13. prosinca 1976. o koordinaciji zaštitnih mehanizama koje, radi zaštite interesa članica i ostalih, države članice zahtijevaju od društava u smislu članka 58. stavka 2. Ugovora, s obzirom na osnivanje dioničkih društava i održavanje i promjenu njihovog kapitala, a s ciljem ujednačavanja tih zaštitnih mehanizama (3), i Treće direktive Vijeća 78/855/EEZ od 9. listopada 1978. na temelju članka 54. stavka 3. točke (g) Ugovora o spajanjima dioničkih društava (4), trebalo bi prilagoditi da bi odražavalo promjene u finskom pravu trgovačkih društava.

(4)

Internetske stranice trgovačkog društva ili druge internetske stranice nude, u pojedinim slučajevima, alternativu objavi putem registra trgovačkih društava. Države bi članice trebale moći odrediti one internetske stranice koje trgovačka društva mogu koristiti besplatno za takvu objavu, kao što su stranice poslovnih udruženja ili trgovačkih komora ili središnje elektroničke platforme navedene u Prvoj direktivi Vijeća 68/151/EEZ od 9. ožujka 1968. o usklađivanju zaštitnih mjera koje su radi zaštite interesa njihovih članova i drugih predviđene u državama članicama za društva u smislu članka 58. stavka 2. Ugovora, a s ciljem izjednačavanja takvih zaštitnih mjera u čitavoj Zajednici (5). Kada postoji mogućnost korištenja internetskih stranica trgovačkog društva ili nekih drugih za objavu nacrta uvjeta za spajanje i/ili podjelu kao i drugih dokumenata koji moraju biti dostupni dioničarima i vjerovnicima u postupku, treba se moći zajamčiti sigurnost internetske stranice i vjerodostojnost dokumenata.

(5)

Zahtjevi u vezi s objavom nacrta uvjeta spajanja u prekograničnim spajanjima u skladu s Direktivom 2005/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o prekograničnim spajanjima društava kapitala (6) trebali bi biti slični onim primjenjivim na domaća spajanja i podjele u skladu s Direktivom 78/855/EEZ i Šestom direktivom Vijeća 82/891/EEZ od 17. prosinca 1982. na temelju članka 54. stavka 3. točke (g) Ugovora, koja se odnosi na podjelu dioničkih društava (7).

(6)

Države članice trebale bi moći osigurati da zahtjevi za opširno izvještavanje ili informiranje vezano uz spajanje ili podjelu trgovačkih društava utvrđeno u članku 9. i članku 11. stavku 1. točki (c) Direktive 78/855/EEZ i u članku 7. i članku 9. stavku 1. točki (c) Direktive 82/891/EEZ ne moraju biti ispunjeni ako se svi dioničari trgovačkih društava uključenih u spajanje ili podjelu tako dogovore.

(7)

Svaka promjena direktiva 78/855/EEZ i 82/891/EEZ kojom se omogućava takav dogovor među dioničarima ne bi trebao dovoditi u pitanje sustave zaštite interesa vjerovnika uključenih društava niti pravila čiji je cilj osiguranje dostavljanja potrebnih informacija zaposlenicima tih trgovačkih društava i javnim tijelima kao što su nadležna porezna tijela koja nadziru spajanje ili podjelu u skladu s postojećim pravom Zajednice.

(8)

Nije nužno uvesti zahtjev za sastavljanje računovodstvenog izvješća kada izdavatelj čije su vrijednosnice uvrštene u trgovanje na uređenom tržištu objavljuje polugodišnje financijske izvještaje u skladu s Direktivom 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o usklađivanju zahtjeva za transparentnošću u vezi s informacijama o izdavateljima čije su vrijednosnice uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu (8).

(9)

Izvješće neovisnog stručnjaka kako je predviđeno Direktivom 77/91/EEZ često nije potrebno kada izvješće neovisnog stručnjaka kojim se štite interesi dioničara ili vjerovnika također treba biti sastavljeno u kontekstu spajanja ili podjele. Prema tome, države članice trebaju imati mogućnost u takvim slučajevima osloboditi trgovačka društva zahtjeva za izvješće iz Direktive 77/91/EEZ ili osigurati da oba izvješća sastavi isti stručnjak.

(10)

Spajanja između matičnih trgovačkih društava i njihovih društava kćeri imaju smanjeni gospodarski učinak na dioničare i vjerovnike kada udio matičnog društva u društvu kćeri iznosi 90 % ili više dionica i drugih vrijednosnica kojima se omogućava pravo glasovanja. Isto se primjenjuje na pojedine podjele posebno kada se trgovačka društva razdijele na nova trgovačka društva čiji su vlasnici dioničari razmjerno njihovim pravima u trgovačkom društvu koje se dijeli. U tim slučajevima zahtjevi za izvješća utvrđeni direktivama 78/855/EEZ i 82/891/EEZ bi se trebali smanjiti.

(11)

Budući da cilj ove Direktive, smanjenje administrativnih opterećenja posebno vezanih uz obveze objavljivanja i dokumentiranja dioničkih društava u Zajednici, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego ih se, s obzirom na njegov opseg i učinke, može na bolji način ostvariti na razini Zajednice, Zajednica može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti određenim u članku 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti određenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(12)

Direktive 77/91/EEZ, 78/855/EEZ, 82/891/EEZ i 2005/56/EZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(13)

U skladu s točkom 34. Međuinstitucionalnog sporazuma o boljem zakonodavstvu (9), države članice se potiču sastaviti, za sebe i u interesu Zajednice, vlastite tablice kojima se što je bolje moguće prikazuje korelacija između ove Direktive i mjera za prijenos te da ih objave,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Izmjene Direktive 77/91/EEZ

Direktiva 77/91/EEZ mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 1. stavku 1. četrnaesta alineja zamjenjuje se sljedećom:

„—

u Finskoj: osakeyhtiö/publikt aktiebolag”;

2.

u članku 10. dodaje se sljedeći stavak:

„5.   Države članice mogu odlučiti ne primijeniti ovaj članak na osnivanje novog trgovačkog društva putem spajanja ili podjele kada je sastavljeno izvješće neovisnog stručnjaka o nacrtu uvjeta spajanja ili podjele.

Ako države članice odluče primijeniti ovaj članak u slučajevima navedenim u prvom podstavku, one mogu osigurati da je izvješće u skladu s ovim člankom i izvješće neovisnog stručnjaka o nacrtu uvjeta spajanja ili podjele sastavio isti stručnjak ili stručnjaci.”;

3.

Članak 27. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Države članice mogu odlučiti da ne primijene stavak 2. u slučaju povećanja upisanog kapitala nastalog da bi se provelo spajanje, podjela ili javna ponuda za kupnju ili zamjenu dionica i da bi se isplatili dioničari trgovačkog društva koje se preuzima, dijeli ili koje je predmet javne ponude za kupnju ili zamjenu dionica.

Međutim, u slučaju spajanja ili podjele države članice primjenjuju prvi podstavak samo kada je sastavljeno izvješće neovisnog stručnjaka o nacrtu uvjeta spajanja ili podjele.

Ako države članice odluče primijeniti stavak 2. u slučaju spajanja ili podjele, one mogu osigurati da je izvješće u skladu s ovim člankom i izvješće neovisnog stručnjaka o nacrtu uvjeta spajanja ili podjele sastavio isti stručnjak ili stručnjaci.”.

Članak 2.

Izmjene Direktive 78/855/EEZ

Direktiva 78/855/EEZ mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 1. stavku 1. četrnaesta alineja zamjenjuje se sljedećom:

„—

u Finskoj: osakeyhtiö/publikt aktiebolag”;

2.

u članku 6. dodaju se sljedeći stavci:

„Svako od društava koja se spajaju izuzima se iz zahtjeva za objavu utvrđenog u članku 3. Direktive 68/151/EEZ ako, na neprekinuto razdoblje s početkom barem jedan mjesec prije dana utvrđenog za glavnu skupštinu na kojoj se odlučuje o nacrtu uvjeta za spajanje i koje ne završava prije zaključivanja skupštine, omogućava dostupnost nacrta uvjeta za spajanje na svojoj internetskoj stranici besplatno za javnost. Države članice ne uvjetuju to izuzeće zahtjevima ni ograničenjima osim onime što je nužno da bi se osigurala sigurnost internetske stranice i vjerodostojnost dokumenata i mogu nametnuti zahtjeve ili ograničenja samo u mjeri u kojoj su oni razmjerni postizanju tih ciljeva.

Odstupajući od drugog stavka države članice mogu zatražiti da se objava provede putem središnje elektroničke platforme navedene u članku 3. stavku 4. Direktive 68/151/EEZ. Države članice umjesto toga mogu zatražiti da se objava provede na bilo kojoj drugoj internetskoj stranici koju su one odredile za tu namjenu. Kada države članice iskoriste jednu od ovih mogućnosti, one osiguravaju da se trgovačkim društvima ne naplaćuje posebna naknada za objavu.

Kada se koristi internetska stranica koja nije središnja elektronička platforma, objavljuje se uputa kojom se daje pristup toj internetskoj stranici najmanje jedan mjesec prije dana određenog za glavnu skupštinu. Ta uputa uključuje datum objave nacrta uvjeta za spajanje na internetskoj stranici i besplatno je dostupna javnosti. Trgovačkim se društvima ne naplaćuje posebna naknada za tu objavu.

Zabrana koja obuhvaća naplatu trgovačkim društvima posebne naknade za objavu, utvrđena u trećem i četvrtom stavku, ne utječe na sposobnost država članica da trgovačkim društvima naplate troškove vezane uz središnju elektroničku platformu.

Države članice mogu zatražiti od trgovačkih društava da određeno vrijeme nakon glavne skupštine drže informacije na svojoj internetskoj stranici ili gdje je prikladno na središnjoj elektroničkoj platformi ili nekoj drugoj internetskoj stranici koju odredi predmetna država članica. Države članice mogu odrediti posljedice za privremeni prekid dostupnosti internetskoj stranici ili središnjoj elektroničkoj platformi koji je uzrokovan tehničkim ili drugim čimbenicima.”;

3.

u članku 8. dodaje se sljedeći stavak:

„Za potrebe točke (b) prvog stavka primjenjuje se članak 11. stavci 2., 3. i 4.”;

4.

Članak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 9.

1.   Upravna ili upravljačka tijela svakog od trgovačkih društava koja se spajaju sastavljaju detaljno pisano izvješće u kojem se objašnjava nacrt uvjeta za spajanje i navode pravni i gospodarski razlozi za te uvjete, posebno omjer zamjene dionica.

To izvješće također opisuje svaku posebnu poteškoću vrednovanja koja nastane.

2.   Upravna ili upravljačka tijela svakog od uključenih trgovačkih društava obavješćuju glavnu skupštinu svojeg trgovačkog društva i upravna ili upravljačka tijela drugih uključenih trgovačkih društava tako da navedena tijela drugih uključenih trgovačkih društava mogu obavijestiti glavne skupštine svojih trgovačkih društava o svakoj značajnoj promjeni u aktivi i pasivi nastaloj u razdoblju od dana pripreme nacrta uvjeta za spajanje do dana glavnih skupština na kojima se odlučuje o nacrtu uvjeta za spajanje.

3.   Države članice mogu osigurati da se ne zahtijeva izvješće navedeno u stavku 1. i/ili informacije navedene u stavku 2. ako su se tako dogovorili svi dioničari i nositelji drugih vrijednosnica koji imaju pravo glasovanja svih trgovačkih društava uključenih u spajanje.”;

5.

Članak 11. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. mijenja se kako slijedi:

i.

točke (c) i (d) zamjenjuju se sljedećim:

„(c)

gdje je primjenjivo, računovodstveno izvješće sastavljeno na datum koji nije prije prvog dana trećeg mjeseca koji prethodi datumu nacrta uvjeta za spajanje, ako se zadnji godišnji financijski izvještaj odnosi na poslovnu godinu koja je završila prije više od šest mjeseci prije tog datuma.

(d)

gdje je primjenjivo, izvješća upravnih ili upravljačkih tijela trgovačkih društava koja se spajaju predviđena u članku 9.;”;

ii.

dodaje se sljedeći podstavak:

„Za potrebe točke (c) prvog podstavka, ne zahtijeva se računovodstveno izvješće ako društvo objavljuje polugodišnji financijski izvještaj u skladu s člankom 5. Direktive 2004/109/EZ i omogući da je ono dostupno dioničarima u skladu s ovim stavkom. Nadalje, države članice mogu osigurati da se računovodstveno izvješće ne zahtijeva ako su se svi dioničari i nositelji ostalih vrijednosnica koji imaju pravo glasovanja, svakog trgovačkog društva uključenog u spajanje, tako dogovorili.”;

(b)

u stavku 3. dodaje se sljedeći podstavak:

„Ako je dioničar pristao na to da se trgovačko društvo koristi elektroničkim sredstvima za dobivanje podataka, takve se kopije mogu osigurati putem elektroničke pošte.”;

(c)

dodaje se sljedeći stavak:

„4.   Trgovačko se društvo se izuzima od zahtjeva da učini dokumente navedene u stavku 1. dostupnima u svom sjedištu ako, u neprekinutom razdoblju koje počinje barem jedan mjesec prije dana utvrđenog za glavnu skupštinu na kojoj se odlučuje o nacrtu uvjeta za spajanje i koje ne završava prije nego što je sastanak zaključen, omogući da su dostupni na njegovoj internetskoj stranici. Države članice ne uvjetuju to izuzeće zahtjevima ni ograničenjima osim onime što je nužno da bi se osigurala sigurnost internetske stranice i vjerodostojnost dokumenata i mogu nametnuti zahtjeve ili ograničenja samo u mjeri u kojoj su oni razmjerni postizanju tih ciljeva.

Stavak 3. ne primjenjuje se ako internetska stranica pruža dioničarima mogućnost, kroz cijelo razdoblje navedeno u prvom podstavku ovog stavka, da preuzimaju i tiskaju dokumente navedene u stavku 1. Međutim, u tom slučaju države članice mogu osigurati da trgovačko društvo učini te dokumente dostupnima u svom sjedištu za savjetovanje s dioničarima.

Države članice mogu zatražiti od trgovačkih društava da zadrže informacije na svojoj stranici određeno vrijeme nakon glavne skupštine. Države članice mogu odrediti posljedice privremenog prekida pristupa internetskoj stranici uzrokovanog tehničkim ili drugim čimbenicima.”;

6.

u članku 13. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   S tim ciljem zakonodavstvo država članica mora barem osigurati da su vjerovnici ovlašteni dobiti odgovarajuće zaštitne mehanizme kada je zbog financijske situacije trgovačkih društava koja sudjeluju u spajanju takva zaštita potrebna i ako vjerovnici već nemaju zaštitne mehanizme.

Države članice utvrđuju uvjete za zaštitu predviđenu stavkom 1. i u prvom podstavku ovog stavka. U svakom slučaju, države članice osiguravaju da su vjerovnici ovlašteni podnijeti zahtjev odgovarajućem upravnom ili sudskom tijelu za odgovarajuće zaštitne mehanizme pod uvjetom da mogu vjerodostojno pokazati da je zbog spajanja namirenje njihovih tražbina upitno i da od trgovačkog društva nisu dobili odgovarajuće zaštitne mehanizme.”;

7.

u članku 23. stavak 4. se briše;

8.

Članak 24. mijenja se kako slijedi:

(a)

druga rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Takve djelatnosti uređene su odredbama poglavlja II.”;

(b)

dodaje se sljedeća rečenica:

„Međutim, države članice ne nameću zahtjeve određene u točkama (b), (c) i (d) članka 5. stavka 2., člancima 9. i 10., članku 11. stavku 1. točkama (d) i (e), članku 19. stavku 1. točki (b) i člancima 20. i 21.”;

9.

Članak 25. mijenja se kako slijedi:

(a)

uvodni tekst zamjenjuje se sljedećim:

„Države članice ne primjenjuju članak 7. na djelatnosti navedene u članku 24. ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:”;

(b)

u točki (b) briše se druga rečenica;

(c)

dodaje se sljedeći stavak:

„Za potrebe točke (b) prvog stavka primjenjuje se članak 11. stavci 2., 3. i 4.”;

10.

Članak 27. mijenja se kako slijedi:

(a)

uvodni tekst zamjenjuje se sljedećim:

„Kada spajanje preuzimanjem provodi trgovačko društvo koje ima 90 % ili više, ali ne sve dionice i druge vrijednosnice kojima se omogućuje pravo glasovanja na glavnoj skupštini trgovačkog društva ili trgovačkih društava koja se preuzimaju, države članice ne zahtijevaju odobrenje spajanja od strane glavne skupštine trgovačkog društva koje provodi preuzimanje, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:”;

(b)

točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

barem jedan mjesec prije datuma određenog u točki (a) svi dioničari trgovačkog društva koje se preuzima moraju biti ovlašteni u sjedištu trgovačkog društva pregledati dokumente navedene u točkama (a), (b) i, gdje je primjenjivo, (c), (d) i (e) članka 11. stavka 1.;”;

(c)

dodaje se sljedeći stavak:

„Za potrebe točke (b) prvog stavka primjenjuje se članak 11. stavci 2., 3. i 4.”;

11.

Članak 28. mijenja se kako slijedi:

(a)

uvodni tekst zamjenjuje se sljedećim:

„Države članice ne nameću zahtjeve određene u člancima 9., 10. i 11. u slučaju spajanja u smislu članka 27. ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:”;

(b)

u točki (c) dodaju se sljedeće riječi:

„ili od strane upravnog tijela koje država članica odredi u tom smislu.”;

(c)

dodaje se sljedeći stavak:

„Država članica ne treba primijeniti prvi stavak ako pravo te države članice dopušta preuzimajućem trgovačkom društvu, bez prethodne javne ponude za preuzimanje, da zatraži od svih nositelja preostalih vrijednosnica trgovačkog društva ili trgovačkih društava koja se preuzimaju da mu prodaju vrijednosnice prije spajanja po poštenoj cijeni.”.

Članak 3.

Izmjene Direktive 82/891/EEZ

Direktiva 82/891/EEZ mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 4. dodaju se sljedeći stavci:

„Svako od trgovačkih društava uključenih u podjelu izuzima se od zahtjeva za objavu utvrđenih u članku 3. Direktive 68/151/EEZ ako, u neprekinutom razdoblju koje počinje barem jedan mjesec prije dana utvrđenog za glavnu skupštinu na kojoj se odlučuje o nacrtu uvjeta za podjelu i koje ne završava prije nego što je skupština zaključena, omogući da je nacrt uvjeta za podjelu besplatno dostupan na njegovoj internetskoj stranici. Države članice ne uvjetuju to izuzeće zahtjevima ni ograničenjima osim onime što je nužno da bi se osigurala sigurnost internetske stranice i vjerodostojnost dokumenata i mogu nametnuti zahtjeve ili ograničenja samo u mjeri u kojoj su oni razmjerni postizanju tih ciljeva.

Odstupajući od drugog stavka države članice mogu zatražiti da se objava provede putem središnje elektroničke platforme navedene u članku 3. stavku 4. Direktive 68/151/EEZ. Države članice umjesto toga mogu zatražiti da se objava provede na bilo kojoj drugoj internetskoj stranici koju su one odredile za tu namjenu. Kada države članice iskoriste jednu od ovih mogućnosti, one osiguravaju da se trgovačkim društvima ne naplati posebna naknada za objavu.

Kada se koristi internetska stranica koja nije središnja elektronička platforma, objavljuje se uputa kojom se daje pristup toj internetskoj stranici najmanje jedan mjesec prije dana određenog za glavnu skupštinu. Ta uputa uključuje datum objave nacrta uvjeta za podjelu na internetskoj stranici i besplatno je dostupna javnosti. Trgovačkim društvima se ne naplaćuje posebna naknada za tu objavu.

Zabrana koja obuhvaća naplatu trgovačkim društvima posebne naknade za objavu, utvrđena u trećem i četvrtom stavku, ne utječe na mogućnost država članica da trgovačkim društvima naplate troškove vezane uz središnju elektroničku platformu.

Države članice mogu zatražiti od trgovačkih društava da određeno vrijeme nakon glavne skupštine drže informacije na svojoj internetskoj stranici ili, ako je prikladno, na središnjoj elektroničkoj platformi ili nekoj drugoj internetskoj stranici koju odredi predmetna država članica. Države članice mogu odrediti posljedice za privremeni prekid dostupnosti internetskoj stranici ili središnjoj elektroničkoj platformi koji je uzrokovan tehničkim ili drugim čimbenicima.”;

2.

u članku 6. dodaje se sljedeći stavak:

„Za potrebe točke (b) prvog stavka primjenjuje se članak 9. stavci 2., 3. i 4.”;

3.

u članku 7. stavku 2. drugi se podstavak zamjenjuje sljedećim:

„Kada je primjenjivo, ono objavljuje pripremu izvješća o nenovčanom ulogu, navedenog u članku 27. stavku 2. Direktive 77/91/EEZ, za trgovačka društva primatelje i registar gdje se to izvješće mora pohraniti.”;

4.

u članku 8. stavak 3. se briše;

5.

Članak 9. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. mijenja se kako slijedi:

i.

točke (c) i (d) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

gdje je primjenjivo, računovodstvena izjava sastavljena na datum koji ne smije biti prije prvog dana trećeg mjeseca koji prethodi datumu nacrta uvjeta za podjelu, ako se zadnji godišnji financijski izvještaj odnosi na poslovnu godinu koja je završila više od šest mjeseci prije tog datuma.

(d)

gdje je primjenjivo, izvješća upravnih ili upravljačkih tijela društava uključenih u podjelu predviđena u članku 7. stavku 1.;”;

ii.

dodaje se sljedeći podstavak:

„Za potrebe točke (c) prvog podstavka, ne zahtijeva se računovodstveno izvješće ako društvo objavljuje polugodišnji financijski izvještaj u skladu s člankom 5. Direktive 2004/109/EZ i omogući da je ono dostupno dioničarima u skladu s ovim stavkom.”;

(b)

u stavku 3. dodaje se sljedeći podstavak:

„Ako je dioničar pristao na to da se društvo koristi elektroničkim sredstvima za dobivanje podataka, takve se kopije mogu osigurati putem elektroničke pošte.”;

(c)

dodaje se sljedeći stavak:

„4.   Društvo se izuzima od zahtjeva da učini dokumente navedene u stavku 1. dostupnima u svom sjedištu ako, u neprekinutom razdoblju koje počinje barem jedan mjesec prije dana utvrđenog za glavnu skupštinu na kojoj se odlučuje o nacrtu uvjeta za podjelu i koje ne završava prije nego što je sastanak zaključen, omogući da su dostupni na njegovoj internetskoj stranici. Države članice ne uvjetuju to izuzeće zahtjevima ni ograničenjima osim onime što je nužno da bi se osigurala sigurnost internetske stranice i vjerodostojnost dokumenata i mogu nametnuti zahtjeve ili ograničenja samo u mjeri u kojoj su oni razmjerni postizanju tih ciljeva.

Stavak 3. ne primjenjuje se ako internetska stranica pruža dioničarima mogućnost, kroz cijelo razdoblje navedeno u prvom podstavku ovog stavka, da preuzimaju i tiskaju dokumente navedene u stavku 1. Međutim, u tom slučaju države članice mogu osigurati da trgovačko društvo učini te dokumente dostupnima u svom sjedištu za savjetovanje s dioničarima.

Države članice mogu zatražiti od trgovačkih društava da zadrže informacije na svojoj internetskoj stranici određeno vrijeme nakon glavne skupštine. Države članice mogu odrediti posljedice privremenog prekida pristupa internetskoj stranici uzrokovanog tehničkim ili drugim čimbenicima.”;

6.

u članku 12. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   S tim ciljem zakonodavstvo država članica mora barem osigurati da su vjerovnici ovlašteni na odgovarajuće zaštitne mehanizme kada je zbog financijske situacije trgovačkog društva koje se dijeli i situacije trgovačkog društva na koje će se obveza prenijeti u skladu s nacrtom uvjeta za podjelu takva zaštita potrebna i ako vjerovnici već nemaju takve zaštitne mehanizme.

Države članice utvrđuju uvjete za zaštitu predviđenu stavkom 1. i u prvom podstavku ovog stavka. U svakom slučaju, države članice osiguravaju da su vjerovnici ovlašteni podnijeti zahtjev odgovarajućem upravnom ili sudskom tijelu za odgovarajuće zaštitne mehanizme pod uvjetom da mogu vjerodostojno pokazati da je zbog podjele upitno namirenje njihovih zahtjeva i da od trgovačkog društva nisu dobili odgovarajuće zaštitne mehanizme.”;

7.

Članak 20. mijenja se kako slijedi:

(a)

uvodni tekst zamjenjuje se sljedećim:

„Ne dovodeći u pitanje članak 6., države članice ne zahtijevaju odobrenje podjele od strane glavne skupštine za trgovačko društvo koje je u postupku podjele ako trgovačka društva primatelji zajednički imaju sve dionice trgovačkog društva koje se dijeli i sve druge vrijednosnice koji omogućuju pravo na glasovanje na glavnoj skupštini trgovačkog društva koje se dijeli, i ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:”;

(b)

u točki (b) druga rečenica se briše;

(c)

točka (c) se briše;

(d)

dodaje se sljedeći stavak:

„Za potrebe točke (b) prvog stavka primjenjuje se članak 9. stavci 2., 3. i 4. i članak 10.”;

8.

Članak 22. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 4. se briše;

(b)

stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Države članice ne nameću zahtjeve određene u člancima 7. i 8. i u članku 9. stavku 1. točkama (c), (d) i (e) kada su dionice u svakom od novih trgovačkih društava dodijeljene dioničarima trgovačkog društva koje je podijeljeno razmjerno njihovim pravima u kapitalu tog trgovačkog društva.”.

Članak 4.

Izmjene Direktive 2005/56/EZ

Direktiva 2005/56/EEZ mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 6. stavku 1. dodaju se sljedeći podstavci:

„Svako od trgovačkih društava uključenih u spajanje izuzima se od zahtjeva za objavu utvrđenih u članku 3. Direktive 68/151/EEZ ako, u neprekinutom razdoblju koje počinje barem jedan mjesec prije dana utvrđenog za glavnu skupštinu na kojoj se odlučuje o nacrtu uvjeta za prekogranično spajanje i koje ne završava prije nego što je skupština zaključena, omogući da je nacrt uvjeta za spajanje besplatno dostupan na njegovoj internetskoj stranici. Države članice ne uvjetuju to izuzeće zahtjevima ni ograničenjima osim onime što je nužno da bi se osigurala sigurnost internetske stranice i vjerodostojnost dokumenata i mogu nametnuti zahtjeve ili ograničenja samo u mjeri u kojoj su oni razmjerni postizanju tih ciljeva.

Odstupajući od drugog stavka države članice mogu zatražiti da se objava provede putem središnje elektroničke platforme navedene u članku 3. stavku 4. Direktive 68/151/EEZ. Države članice umjesto toga mogu zatražiti da se objava provede na bilo kojoj drugoj internetskoj stranici koju su one odredile za tu namjenu. Kada države članice iskoriste jednu od ovih mogućnosti, one osiguravaju da se trgovačkim društvima ne naplati posebna naknada za objavu.

Kada se koristi internetska stranica koja nije središnja elektronička platforma, objavljuje se uputa kojom se daje pristup toj internetskoj stranici najmanje jedan mjesec prije dana određenog za glavnu skupštinu. Ta uputa uključuje datum objave nacrta uvjeta za prekogranično spajanje na internetskoj stranici i besplatno je dostupna javnosti. Trgovačkim se društvima ne naplaćuje posebna naknada za tu objavu.

Zabrana koja obuhvaća naplaćivanje trgovačkim društvima posebne naknade za objavu, utvrđena u trećem i četvrtom stavku, ne utječe na mogućnost država članica da trgovačkim društvima naplate troškove vezane uz središnju elektroničku platformu.

Države članice mogu zatražiti od trgovačkih društava da određeno vrijeme nakon glavne skupštine drže informacije na svojoj internetskoj stranici ili, ako je prikladno, na središnjoj elektroničkoj platformi ili nekoj drugoj internetskoj stranici koju odredi predmetna država članica. Države članice mogu odrediti posljedice za privremeni prekid dostupnosti internetskoj stranici ili središnjoj elektroničkoj platformi koji je uzrokovan tehničkim ili drugim čimbenicima.”;

2.

u članku 15. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Kad prekogranično spajanje preuzimanjem provodi trgovačko društvo koje ima 90 % ili više, ali ne sve dionice i druge vrijednosnice kojima se omogućuje pravo glasovanja na glavnoj skupštini trgovačkog društva ili trgovačkih društava koja se preuzimaju, zahtijevaju se izvješća jednog ili više neovisnih stručnjaka i dokumenti potrebni za nadzor, u mjeri u kojoj to zahtijeva nacionalno zakonodavstvo koje se primjenjuje ili na trgovačko društvo koje provodi preuzimanje ili na trgovačko društvo ili trgovačka društva koja su predmet preuzimanja, u skladu s Direktivom 78/855/EEZ.”.

Članak 5.

Preispitivanje

Pet godina nakon datuma utvrđenog u članku 6. stavku 1. Komisija preispituje funkcioniranje odredaba direktiva 77/91/EEZ, 78/855/EEZ, 82/891/EEZ i 2005/56/EZ koje su izmijenjene ili dodane ovom Direktivom, a posebno njihove učinke na smanjenje administrativnih opterećenja trgovačkih društava, s obzirom na iskustvo stečeno u njihovoj primjeni, i podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću, uz koje, ako je to potrebno, prilaže prijedloge za daljnje izmjene ovih direktiva.

Članak 6.

Prenošenje

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom do 30. lipnja 2011. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 7.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 8.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 16. rujna 2009.

Za Europski parlament

Predsjednik

J. BUZEK

Za Vijeće

Predsjednik

C. MALMSTRÖM


(1)  Mišljenje od 25. veljače 2009. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Mišljenje Europskog parlamenta od 22. travnja 2009. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 27. srpnja 2009.

(3)  SL L 26, 31.1.1977., str. 1.

(4)  SL L 295, 20.10.1978., str. 36.

(5)  SL L 65, 14.3.1968., str. 8.

(6)  SL L 310, 25.11.2005., str. 1.

(7)  SL L 378, 31.12.1982., str. 47.

(8)  SL L 390, 31.12.2004., str. 38.

(9)  SL C 321, 31.12.2003., str. 1.


Top