Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0078

Direktiva 2009/78/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o osloncima za motorna vozila na dva kotača (Kodificirana verzija) Tekst značajan za EGP

OJ L 231, 3.9.2009, p. 8–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 016 P. 193 - 205

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; stavljeno izvan snage 32013R0168

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/78/oj

07/Sv. 016

HR

Službeni list Europske unije

193


32009L0078


L 231/8

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

13.07.2009.


DIREKTIVA 2009/78/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 13. srpnja 2009.

o osloncima za motorna vozila na dva kotača

(Kodificirana verzija)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 95.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (2),

budući da:

(1)

Direktiva Vijeća 93/31/EEZ od 14. lipnja 1993. o osloncima za motorna vozila na dva kotača (3) je znatno nekoliko puta izmijenjena (4). Radi jasnoće i racionalnosti spomenuta Direktiva treba se kodificirati.

(2)

Direktiva 93/31/EEZ jedna je od posebnih direktiva o sustavu EZ homologacija tipa utvrđenog u Direktivi Vijeća 92/61/EEZ od 30. lipnja 1992. o homologaciji tipa motornih vozila na dva ili tri kotača, kako je zamijenjena Direktivom 2002/24/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. ožujka 2002. o homologaciji tipa motornih vozila na dva ili tri kotača (5) i utvrđuje tehničke propise o projektiranju i konstrukciji motornih vozila na dva kotača s obzirom na njihove oslonce. Ti se tehnički propisi odnose na usklađivanje zakonodavstava država članica kako bi se omogućila primjena postupka EZ homologacije tipa utvrđenog u Direktivi 2002/24/EZ koji se primjenjuje na svaki tip vozila. Zbog toga se odredbe utvrđene u Direktivi 2002/24/EZ koje se odnose na traktore za poljoprivredu i šumarstvo, njihove prikolice i priključne vučene strojeve, zajedno s njihovim sustavima, sastavnim dijelovima i zasebnim tehničkim jedinicama primjenjuju na ovu Direktivu.

(3)

Budući da cilj ove Direktive, a to je dodjeljivanje EZ homologacije tipa sastavnog dijela s obzirom na oslonac za tip motornog vozila na dva kotača, države članice ne mogu u dovoljnoj mjeri ostvariti i može se, zbog razloga opsega i učinaka, bolje ostvariti na razini Zajednice, Zajednica može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kako je određeno u članku 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti kako je utvrđen u tom članku, ova Direktiva ne prelazi okvire potrebnog za postizanje tog cilja.

(4)

Ova Direktiva ne utječe na obveze država članica u odnosu na rokove prenošenja u nacionalno pravo i primjenu direktiva utvrđenih u Prilogu II. dijelu B,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Ova se Direktiva primjenjuje na oslonce za sve tipove motornih vozila na dva kotača, kako su navedeni u članku 1. Direktive 2002/24/EZ.

Članak 2.

Postupak za dodjeljivanje EZ homologacije tipa sastavnog dijela s obzirom na oslonac za tip motornog vozila na dva kotača i uvjeti koji se odnose na slobodno kretanje takvih vozila utvrđeni su u poglavljima II. i III. Direktive 2002/24/EZ.

Članak 3.

Izmjene potrebne za prilagodbu zahtjeva iz Priloga I. tehničkom napretku donose se u skladu s postupkom iz članka 18. stavka 2. Direktive 2002/24/EZ.

Članak 4.

1.   Države članice ne smiju, zbog razloga koji se odnose na oslonce:

odbiti dodjeljivanje EZ homologacije za tip motornog vozila na dva kotača, ili

zabraniti registraciju, prodaju ili početak uporabe motornih vozila na dva kotača,

ako su oslonci tih vozila u skladu sa zahtjevima ove Direktive.

2.   Države članice odbijaju dodjeljivanje EZ homologacije za svaki novi tip motornog vozila na dva kotača zbog razloga koji se odnose na oslonce ako zahtjevi ove Direktive nisu ispunjeni.

3.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 5.

Direktiva 93/31/EEZ, kako je izmijenjena Direktivom navedenom u Prilogu II. dijelu A stavlja se izvan snage bez utjecanja na obveze država članica u odnosu na rokove prenošenja u nacionalno pravo i primjenu direktiva utvrđenih u Prilogu II. dijelu B.

Upućivanje na Direktivu koja je izvan snage smatra se upućivanjem na ovu Direktivu i tumači se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu III.

Članak 6.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2010.

Članak 7.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. srpnja 2009.

Za Europski parlament

Predsjednik

H.-G. PÖTTERING

Za Vijeće

Predsjednik

E. ERLANDSSON


(1)  SL C 234, 30.9.2003., str. 20.

(2)  Mišljenje Europskog parlamenta od 25. rujna 2007. (SL C 219 E, 28.8.2008., str. 66.) i Odluka Vijeća od 7. srpnja 2009.

(3)  SL L 188, 29.7.1993., str. 19.

(4)  Vidjeti Prilog II. dio A.

(5)  SL L 124, 9.5.2002., str. 1.


PRILOG I.

1.   DEFINICIJE

Za potrebe ove Direktive:

1.1.

„oslonac” znači naprava koja je čvrsto pričvršćena na vozilo i može držati vozilo u uspravnom (ili gotovo uspravnom) parkirnom položaju kada je ostavljeno bez nadzora vozača;

1.2.

„bočni oslonac” znači oslonac koji, kada se izvuče ili zaokrene u otvoreni položaj, podupire vozilo samo s jedne strane, pri čemu oba kotača dodiruju površinu oslanjanja;

1.3.

„središnji oslonac” znači oslonac koji, kada se zaokrene u otvoreni položaj, podupire vozilo tako da osigurava jednu ili više dodirnih površina između vozila i površine oslanjanja s obje strane središnje uzdužne ravnine vozila;

1.4.

„poprečni nagib (tt)” znači nagib stvarne površine oslanjanja izražen u postocima, pri čemu su presjek uzdužne središnje ravnine vozila i površine oslanjanja okomiti na crtu najvećeg nagiba (slika 1.);

1.5.

„uzdužni nagib (lt)” znači nagib stvarne površine oslanjanja izražen u postocima, pri čemu je središnja uzdužna ravnina vozila usporedna s crtom najvećeg nagiba (slika 2.);

1.6.

„središnja uzdužna ravnina vozila” znači uzdužna ravnina simetrije stražnjeg kotača vozila.

2.   OPĆI ZAHTJEVI

2.1.

Vozila na dva kotača moraju biti opremljena najmanje s jednim osloncem koji osigurava njihovu stabilnost u stanju mirovanja (npr. kada su parkirana), a da ih pri tom ne pridržavaju neka osoba ili neka vanjska sredstva. Vozila s udvojenim kotačima ne moraju biti opremljena osloncima, ali moraju ispunjavati zahtjeve navedene u točki 6.2.2. kada su u parkirnom položaju (primijenjena parkirna kočnica).

2.2.

Oslonac mora biti bočnog ili središnjeg tipa, ili oboje.

2.3.

Kada se oslonac zaokreće oko donjeg dijela vozila ili ispod njega, vanjski rub (rubovi) tog oslonca mora (moraju) se pri postavljanju u zatvoreni ili putni položaj zaokretati prema stražnjem dijelu vozila.

3.   POSEBNI ZAHTJEVI

3.1.   Bočni oslonci

3.1.1.   Bočni oslonci moraju:

3.1.1.1.

moći držati vozilo tako da osiguravaju njegovu bočnu stabilnost kada je vozilo na vodoravnoj površini oslanjanja, ili na kosini, tako da se spriječi previše lako daljnje naginjanje (i da se pri tom ne zaokreće oko točke oslanjanja bočnog oslonca) ili da se previše lako ne pomakne u uspravni položaj, i preko (te da se pri tom ne prevrne na suprotnu stranu od bočnog oslonca);

3.1.1.2.

moći držati vozilo tako da zadrži stabilnost kada je vozilo parkirano na kosini sukladno točki 6.2.2.;

3.1.1.3.

se moći automatski zaokrenuti natrag u sklopljeni ili putni položaj:

3.1.1.3.1.

kada se vozilo vrati u uobičajeni (uspravni) položaj za vožnju;

ili

3.1.1.3.2.

kada vozilo krene naprijed kao posljedica namjernog vozačevog djelovanja;

3.1.1.4.

unatoč zahtjevima navedenima u točki 3.1.1.3. biti projektirani i konstruirani tako da se ne mogu automatski zatvoriti ako se kut nagiba neočekivano izmijeni (na primjer, ako vozilo lagano gurne treća osoba ili nalet vjetra uzrokovan prolaskom nekog vozila):

3.1.1.4.1.

kada su u izvučenom ili parkirnom položaju;

3.1.1.4.2.

kada je vozilo nagnuto kako bi se vanjski kraj bočnog oslonca stavio u dodir s tlom;

i

3.1.1.4.3.

kada se vozilo ostavi bez nadzora u parkirnom položaju.

3.1.2.   Zahtjevi navedeni u točki 3.1.1.3. ne primjenjuju se ako je vozilo projektirano tako se ne može pokrenuti vlastitim motorom kada je bočni oslonac izvučen.

3.2.   Središnji oslonci

3.2.1.   Središnji oslonci moraju:

3.2.1.1.

moći držati vozilo kada jedan ili oba kotača dodiruju površinu oslanjanja ili ni jedan od kotača ne dodiruje tu površinu tako da osiguravaju stabilnost tog vozila:

3.2.1.1.1.

na vodoravnoj površini oslanjanja;

3.2.1.1.2.

u nagnutom položaju;

3.2.1.1.3.

na kosini sukladno točki 6.2.2.;

3.2.1.2.

sklopiti se automatski natrag u sklopljeni ili putni položaj:

3.2.1.2.1.

kada vozilo krene naprijed tako da se središnji oslonac podigne od površine oslanjanja.

3.2.2.   Zahtjevi navedeni u točki 3.2.1.2. ne primjenjuju se ako je vozilo projektirano tako da se ne može pokrenuti vlastitim motorom kada je središnji oslonac izvučen.

4.   OSTALI ZAHTJEVI

4.1.

Osim toga, vozila se smiju opremiti pokaznom svjetiljkom koja je jasno vidljiva vozaču kada sjedi u položaju za vožnju i koja, kada se uključi paljenje, zasvijetli i nastavi svijetliti dok se oslonac ne postavi u sklopljeni ili putni položaj.

4.2.

Svi oslonci moraju biti opremljeni sustavom držanja koji ih drži u sklopljenom ili putnom položaju. Taj se sustav može sastojati od:

dvije nezavisne naprave, kao što su dvije zasebne opruge ili jedna opruga i jedna naprava za držanje poput kopče,

ili

jedne naprave koja mora moći djelovati bez neispravnosti najmanje,

10 000 ciklusa uobičajene uporabe ako je vozilo opremljeno dvama osloncima,

ili

15 000 ciklusa uobičajene uporabe ako je vozilo opremljeno samo jednim osloncem.

5.   ISPITIVANJA STABILNOSTI

5.1.   Sljedeća se ispitivanja moraju provesti sa svrhom određivanja mogućnosti držanja vozila u stabilnom stanju, kako je navedeno u točkama 3. i 4.

5.2.   Stanje vozila

5.2.1.

Treba dostaviti vozilo s masom u voznom stanju.

5.2.2.

Gume moraju biti napuhane na tlak koji je proizvođač preporučio za to stanje vozila.

5.2.3.

Prijenosnik mora biti u neutralnom položaju ili, u slučaju automatskog prijenosnika, u parkirnom položaju, ako takav postoji.

5.2.4.

Ako je vozilo opremljeno parkirnom kočnicom, ona mora biti aktivirana.

5.2.5.

Upravljač mora biti u zaključanom položaju. Ako se upravljač može zaključati kada se zakrene ulijevo ili udesno, ispitivanja se moraju provesti u oba položaja.

5.3.   Ispitna podloga

5.3.1.

Za ispitivanja navedena u točki 6.1. smije se upotrebljavati ravna vodoravna podloga čija je površina tvrda, suha i bez zrnaca pijeska.

5.4.   Ispitna oprema

5.4.1.

Za ispitivanja navedena u točki 6.2. mora se upotrebljavat parkirna platforma.

5.4.2.

Parkirna platforma mora imati čvrstu, ravnu, pravokutnu površinu koja može bez primjetnog savijanja držati vozilo.

5.4.3.

Površina parkirne platforme mora imati dovoljna protuklizna svojstva kako bi se spriječilo klizanje vozila preko površine oslanjanja za vrijeme ispitivanja naginjanjem.

5.4.4.

Parkirna platforma mora biti oblikovana tako da može zauzeti najmanji poprečni nagib (tt) i uzdužni nagib (lt), kao što se zahtijeva u točki 6.2.2.

6.   POSTUPCI ISPITIVANJA

6.1.   Stabilnost na vodoravnoj površini oslanjanja (ispitivanje za točku 3.1.1.4.)

6.1.1.

Na vozilu koje se ispituje, bočni se oslonac postavlja u izvučeni ili parkirni položaj te se vozilo oslanja na bočni oslonac.

6.1.2.

Vozilo se pomakne tako da se za 3° poveća kut koji čine uzdužna središnja ravnina i površina oslanjanja (pomicanjem vozila prema uspravnom položaju).

6.1.3.

Nakon tog pomicanja, bočni oslonac ne smije se automatski vratiti u sklopljeni ili putni položaj.

6.2.   Stabilnost na kosoj površini (ispitivanja koja se odnose na točke 3.1.1.1., 3.1.1.2., 3.2.1.1.2. i 3.2.1.1.3.)

6.2.1.

Vozilo se postavlja na parkirnu platformu s bočnim osloncem i, zasebno, sa središnjim osloncem u izvučenom ili parkirnom položaju te se vozilo ostavlja oslonjeno na oslonac.

6.2.2.

Parkirna se platforma nagne do najmanjeg poprečnog nagiba (tt), a zatim do najmanjeg uzdužnog nagiba (lt) sukladno sljedećoj tablici:

Nagib

Bočni oslonac

Središnji oslonac

Moped

Motocikl

Moped

Motocikl

tt (lijevo i desno)

5 %

6 %

6 %

8 %

lt naviše

5 %

6 %

6 %

8 %

lt naniže

6 %

8 %

12 %

14 %

Vidjeti slike 1.a, 1.b i 2.

6.2.3.

Kada se vozilo na nagnutoj platformi oslanja na središnji oslonac i samo na jedan kotač te se može zadržati u tom položaju središnjim osloncem kada prednji ili stražnji kotač dodiruju površinu oslanjanja, gore opisana ispitivanja moraju se provesti samo s vozilom koje se oslanja na središnji oslonac i stražnji kotač pod uvjetom da ispunjava ostale zahtjeve u ovoj točki.

6.2.4.

Vozilo mora ostati stabilno kada se parkirna platforma nagne za svaki zahtijevani iznos i gore navedeni zahtjevi su na odgovarajući način ispunjeni.

6.2.5.

Kao druga mogućnost, parkirna se platforma može nagnuti do propisanih nagiba prije nego što se vozilo postavi na nju.

Slika 1.a

Poprečni nagib

Image

Slika 1.b

Poprečni nagib

Image

Slika 2.

Uzdužni nagib naviše

Image

Uzdužni nagib naniže

Image

Dodatak 1.

Opisni dokument s obzirom na oslonce na tipu motornog vozila na dva kotača

(treba priložiti uz zahtjev za EZ homologaciju tipa sastavnog dijela kada je podnesen odvojeno od zahtjeva za homologaciju tipa vozila)

Br. naloga (dodjeljuje podnositelj zahtjeva): …

Zahtjev za EZ homologaciju tipa sastavnoga dijela s obzirom na oslonce na tipu motornog vozila na dva kotača mora sadržavati podatke navedene u sljedećim točkama Priloga II. Direktivi 2002/24/EZ:

u dijelu 1. odjeljku A točkama:

0.1.,

0.2.,

od 0.4. do 0.6.,

2.1.,

2.1.1.,

u dijelu 1. odjeljku B točki:

1.3.1.

Dodatak 2.

Image


PRILOG II.

DIO A

Direktiva stavljena izvan snage s izmjenama

(iz članka 5.)

Direktiva Vijeća 93/31/EEZ

(SL L 188, 29.7.1993., str. 19.)

Direktiva Komisije 2000/72/EZ

(SL L 300, 29.11.2000., str. 18.)

DIO B

Rokovi za prenošenje u nacionalno pravo i primjenu

(iz članka 5.)

Direktiva

Rok za prenošenje

Datum primjene

93/31/EEZ

14. prosinca 1994.

14. lipnja 1995. (1)

2000/72/EZ

31. prosinca 2001.

1. siječnja 2002. (2)


(1)  U skladu s člankom 4. stavkom 1. trećim podstavkom Direktive 93/31/EEZ:

„Od datuma navedenog u prvom podstavku države članice ne smiju, zbog razloga koji se odnose na oslonce, zabraniti početak uporabe vozila koja su u skladu s ovom Direktivom.”

Navedeni datum je 14. prosinca 1994.; vidjeti članak 4. stavak 1. prvi podstavak Direktive 93/31/EEZ.

(2)  U skladu s člankom 2. Direktive 2000/72/EZ:

„1.   S učinkom od 1. siječnja 2002. države članice ne smiju, zbog razloga koji se odnose na oslonce:

odbiti dodjeljivanje EZ homologacije za tip motornog vozila na dva kotača, ili

zabraniti registraciju, prodaju ili početak uporabe motornih vozila na dva kotača,

ako su oslonci tih vozila u skladu sa zahtjevima Direktive 93/31/EEZ, kako je izmijenjena ovom Direktivom.

2.   S učinkom od 1. srpnja 2002. države članice odbijaju dodjeljivanje EZ homologacije tipa za svaki novi tip motornog vozila na dva kotača zbog razloga koji se odnose na oslonce ako zahtjevi Direktive 93/31/EEZ, kako je izmijenjena ovom Direktivom, nisu ispunjeni.”


PRILOG III.

KORELACIJSKA TABLICA

Direktiva 93/31/EEZ

Direktiva 2000/72/EZ

Ova Direktiva

Članci 1., 2. i 3.

 

Članci 1., 2. i 3.

Članak 4. stavak 1.

 

 

Članak 2. stavak 1.

Članak 4. stavak 1.

 

Članak 2. stavak 2.

Članak 4. stavak 2.

Članak 4. stavak 2.

 

Članak 4. stavak 3.

 

Članak 5.

 

Članak 6.

Članak 5.

 

Članak 7.

Prilog

 

Prilog I.

Dodatak 1.

 

Dodatak 1.

Dodatak 2.

 

Dodatak 2.

 

Prilog II.

 

Prilog III.


Top