Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0059

Direktiva 2009/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o retrovizorima za traktore na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo (kodificirana verzija) Tekst značajan za EGP

OJ L 198, 30.7.2009, p. 9–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 054 P. 198 - 203

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; stavljeno izvan snage 32013R0167

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/59/oj

13/Sv. 54

HR

Službeni list Europske unije

198


32009L0059


L 198/9

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


DIREKTIVA 2009/59/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 13. srpnja 2009.

o retrovizorima za traktore na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo

(kodificirana verzija)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 95.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (2),

budući da:

(1)

Direktiva Vijeća 74/346/EEZ od 25. srpnja 1974. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na retrovizore za traktore na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo (3) je nekoliko puta znatno izmijenjena (4). Radi jasnoće i racionalnosti spomenuta Direktiva se treba kodificirati.

(2)

Direktiva 74/346/EEZ je jedna od posebnih direktiva sustava EZ homologacija tipa utvrđenog u Direktivi Vijeća 74/150/EEZ od 4. ožujka 1974. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na homologaciju tipa traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo, kako je zamijenjena Direktivom 2003/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o homologaciji tipa traktora za poljoprivredu i šumarstvo, njihovih prikolica i priključnih vučenih strojeva, kao i njihovih sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica (5) i utvrđuje tehničke propise o projektiranju i konstrukciji traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na retrovizore. Ti se tehnički propisi odnose na usklađivanje zakonodavstava država članica kako bi se omogućila primjena postupka EZ homologacije tipa utvrđenog u Direktivi 2003/37/EZ koji se primjenjuje u odnosu na svaki tip traktora. Zbog toga se odredbe utvrđene u Direktivi 2003/37/EZ koje se odnose na traktore za poljoprivredu i šumarstvo, njihove prikolice i priključne vučene strojeve, kao i njihove sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice primjenjuju na ovu Direktivu.

(3)

Ova Direktiva ne utječe na obveze država članica u odnosu na rokove za prenošenje u nacionalno pravo i primjenu direktiva utvrđenih u dijelu B Priloga II.,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

1.   „Traktor” (za poljoprivredu ili šumarstvo) znači svako motorno vozilo opremljeno kotačima ili gusjenicama, koje ima najmanje dvije osovine, čija je glavna funkcija vučna snaga i koje je posebno osmišljeno da vuče, gura, nosi ili pokreće određena oruđa, strojeve ili prikolice za uporabu u poljoprivredi ili šumarstvu. Može biti opremljeno za prijevoz tereta i putnika.

2.   Ova se Direktiva primjenjuje samo za traktore utvrđene u stavku 1. koji su opremljeni pneumatskim gumama i imaju najveću konstrukcijsku brzinu između 6 i 40 km/h.

Članak 2.

1.   Nijedna država članica ne smije odbiti dodjeljivanje EZ homologacije tipa, izdavanje dokumenta utvrđenog u članku 2. stavku (u) Direktive 2003/37/EZ ni dodjeljivanje nacionalne homologacije tipa u odnosu na tip traktora na temelju retrovizora, ako ispunjavaju zahtjeve utvrđene u Prilogu I.

2.   Države članice ne smiju više izdavati dokument iz članka 2. stavak (u) Direktive 2003/37/EZ za tip traktora koji ne ispunjava zahtjeve ove Direktive.

Države članice mogu odbiti dodjeljivanje nacionalne homologacije tipa za tip traktora koji ne ispunjava zahtjeve ove Direktive.

Članak 3.

Niti jedna država članica ne smije odbiti ni zabraniti prodaju, registraciju, početak uporabe ni uporabu traktora zbog razloga koji se odnose na retrovizore, ako oni ispunjavaju zahtjeve utvrđene u Prilogu I.

Članak 4.

Svaka izmjena potrebna da bi se zahtjevi iz Priloga I. prilagodili tehničkom napretku donosi se u skladu s postupkom iz članka 20. stavka 3. Direktive 2003/37/EZ.

Članak 5.

Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 6.

Direktiva 74/346/EEZ, kako je izmijenjena direktivama nabrojanim u dijelu A Priloga II., stavlja se izvan snage bez utjecanja na obveze država članica u odnosu na rokove za prenošenje u nacionalno pravo i primjenu direktiva utvrđenih u dijelu B Priloga II.

Upućivanje na Direktivu stavljenu izvan snage smatra se upućivanjem na ovu Direktivu i tumači se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu III.

Članak 7.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2010.

Članak 8.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. srpnja 2009.

Za Europski parlament

Predsjednik

H.-G. PÖTTERING

Za Vijeće

Predsjednik

E. ERLANDSSON


(1)  SL C 256, 27.10.2007., str. 31.

(2)  Mišljenje Europskog parlamenta od 25. rujna 2007. (SL C 219 E, 28.8.2008., str. 67.) i Odluka Vijeća od 22. lipnja 2009.

(3)  SL L 191, 15.7.1974., str. 1.

(4)  Vidjeti Prilog II., dio A.

(5)  SL L 171, 9.7.2003., str. 1.


PRILOG I.

1.   DEFINICIJE

1.1.

„Retrovizor” znači svaki uređaj koji je namijenjen za omogućavanje jasnog pogleda unatrag, unutar vidnog polja geometrijski određenog u točki 2.5. ispod, koji u razumnim granicama ne zaklanjaju sastavni dijelovi traktora ili sami putnici traktora. Za dodatne retrovizore i retrovizore koji su oblikovani za nadzor djelovanja za vrijeme rada u polju nije potrebna homologacija tipa sastavnih dijelova, ali moraju biti postavljeni u skladu s utvrđenim zahtjevima iz točaka 2.3.3. do 2.3.5.

1.2.

„Unutrašnji retrovizor” znači uređaj određen u točki 1.1. koji je ugrađen u kabini ili okvir traktora.

1.3.

„Vanjski retrovizor” znači uređaj određen u točki 1.1. koji je ugrađen na bilo kojem dijelu vanjske površine traktora.

1.4.

„Razred retrovizora” znači svi retrovizori koji imaju jednu ili više zajedničkih značajki ili funkcija. Unutrašnji su retrovizori razvrstani u razred I., a vanjski u razred II.

2.   ZAHTJEVI ZA UGRADBU

2.1.   Općenito

2.1.1.

Traktori mogu biti opremljeni retrovizorima razreda I. ili II. koji imaju samo oznaku EZ homologacije tipa propisanu Direktivom 2003/97/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 10. studenoga 2003. o usklađivanju zakonodavstava država članica koja se odnose na homologaciju tipa uređaja za neizravno gledanje i na vozila opremljena takvim uređajima, mijenja Direktivu 70/156/EEZ i stavlja Direktivu 71/127/EEZ (1) izvan snage.

2.1.2.

Retrovizori moraju biti učvršćeni tako da ostanu nepomični u uobičajenim uvjetima vožnje.

2.2.   Broj

Svi traktori moraju biti opremljeni najmanje jednim vanjskim retrovizorom ugrađenim na lijevoj strani traktora u državama članicama u kojima se promet odvija desnom stranom, a na desnoj strani traktora u državama članicama u kojima se promet odvija lijevom stranom.

2.3.   Položaj

2.3.1.

Vanjski retrovizor mora biti ugrađen tako da vozač iz svojeg sjedala u uobičajenom položaju za vožnju može jasno vidjeti dio ceste određen u točki 2.5.

2.3.2.

Vanjski retrovizor mora biti vidljiv kroz dio vjetrobranskog stakla koji prekrivaju brisači ili kroz bočne prozore ako su ugrađeni na traktoru.

2.3.3.

Retrovizori ne smiju biti izbočeni izvan vanjskog dijela nadogradnje traktora ili skupa traktora i prikolice značajno više nego što je potrebno za zadovoljavanje vidnog polja utvrđenog u točki 2.5.

2.3.4.

Kada je razmak od donjeg ruba vanjskog retrovizora do tla manji od 2 m kada je traktor opterećen, taj retrovizor ne smije stršiti više od 0,2 m izvan vanjske širine traktora ili skupa traktora i prikolice izmjerenog bez retrovizora.

2.3.5.

Podložno zahtjevima iz točaka 2.3.3. i 2.3.4. retrovizori mogu biti izbočeni izvan najveće dopuštene širine.

2.4.   Namještanje

2.4.1.

Svaki unutrašnji retrovizor mora biti takav da ga vozač može namještati sa svojeg sjedala.

2.4.2.

Vozač mora moći namještati vanjski retrovizor bez napuštanja vozačkog mjesta. Međutim, retrovizor se može izvana učvrstiti u određeni položaj.

2.4.3.

Zahtjevi iz točke 2.4.2. ne primjenjuju se na vanjske retrovizore koji se nakon pomicanja mogu automatski vratiti u svoj prijašnji položaj ili se mogu vratiti u svoj prijašnji položaj bez uporabe alata.

2.5.   Vidna polja

2.5.1.   Države članice u kojima se promet odvija desnom stranom

Vidno polje lijevog vanjskog retrovizora mora biti takvo da vozač može vidjeti unatrag najmanje ravni vodoravni dio ceste do horizonta koji se nalazi lijevo od ravnine usporedne sa središnjom okomitom uzdužnom ravninom i koja prolazi kroz krajnju lijevu točku vanjske širine traktora ili skupa traktora i prikolice.

2.5.2.   Države članice u kojima se promet odvija lijevom stranom

Vidno polje desnog vanjskog retrovizora mora biti takvo da vozač može vidjeti unatrag najmanje ravni vodoravni dio ceste do horizonta koji se nalazi desno od ravnine usporedne sa središnjom okomitom uzdužnom ravninom i koja prolazi kroz krajnju desnu točku vanjske širine traktora ili skupa traktora i prikolice.


(1)  SL L 25, 29.1.2004., str 1.


PRILOG II.

DIO A

Direktiva stavljena izvan snage s popisom njezinih uzastopnih izmjena

(iz članka 6.)

Direktiva Vijeća 74/346/EEZ

(SL L 191, 15.7.1974., str. 1.).

 

Direktiva Vijeća 82/890/EEZ

(SL L 378, 31.12.1982., str. 45.)

Samo upućivanja iz članka 1. stavka 1. na Direktivu 74/346/EEZ

Direktiva 97/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

(SL L 277, 10.10.1997., str. 24.)

Samo upućivanja iz prve alineje članka 1. na Direktivu 74/346/EEZ

Direktiva Komisije 98/40/EZ

(SL L 171, 17.6.1998., str. 28.)

 

DIO B

Popis rokova za prenošenje u nacionalno pravo i primjenu

(iz članka 6.)

Direktiva

Rok za prenošenje

Datum primjene

74/346/EEZ

2. siječnja 1976.

82/890/EEZ

22. lipnja 1984.

97/54/EZ

22. rujna 1998.

23. rujna 1998.

98/40/EZ

30. travnja 1999. (1)


(1)  U skladu s člankom 2. Direktive 98/40/EZ:

„1.   Od 1. svibnja 1999. nijedna država članica ne smije:

odbiti, u odnosu na tip traktora, dodjeljivanje EZ homologacije tipa, izdavanje dokumenta utvrđenog u trećoj alineji članka 10. stavka 1. Direktive 74/150/EEZ ili dodjeljivanje nacionalne homologacije tipa, ili

zabraniti početak uporabe traktora, ako predmetni traktori ispunjavaju zahtjeve Direktive 74/346/EEZ, kako je izmijenjena ovom Direktivom.

2.   Od 1. listopada 1999. države članice:

ne smiju izdavati dokument utvrđen u trećoj alineji članka 10. stavka 1. Direktive 74/150/EEZ u odnosu na tip traktora koji ne ispunjava zahtjeve Direktive 74/346/EEZ, kako je izmijenjena ovom Direktivom,

mogu odbiti dodjeljivanje nacionalne homologacije tipa u odnosu na tip traktora koji ne ispunjava zahtjeve Direktive 74/346/EEZ, kako je izmijenjena ovom Direktivom.”


PRILOG III.

Korelacijska tablica

Direktiva 74/346/EEZ

Direktiva 98/40/EZ

Ova Direktiva

Članak 1.

 

Članak 1.

 

Članak 2.

Članak 2.

Članci 3. i 4.

 

Članci 3. i 4.

Članak 5. stavak 1.

 

Članak 5. stavak 2.

 

Članak 5.

 

Članak 6.

 

Članak 7.

Članak 6.

 

Članak 8.

Prilog

 

Prilog I.

 

Prilog II.

 

Prilog III.


Top