EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0008

Direktiva Komisije 2009/8/EZ od 10. veljače 2009. o izmjeni Priloga I. Direktivi 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na najveće dopuštene količine neizbježnog onečišćenja hrane za životinje kokcidiostaticima ili histomonostaticima za one vrste i/ili kategorije životinja za koje njihovo dodavanje u hrani nije namijenjeno Tekst značajan za EGP

OJ L 40, 11.2.2009, p. 19–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 034 P. 235 - 241

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/8/oj

03/Sv. 034

HR

Službeni list Europske unije

235


32009L0008


L 040/19

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

10.02.2009.


DIREKTIVA KOMISIJE 2009/8/EZ

od 10. veljače 2009.

o izmjeni Priloga I. Direktivi 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na najveće dopuštene količine neizbježnog onečišćenja hrane za životinje kokcidiostaticima ili histomonostaticima za one vrste i/ili kategorije životinja za koje njihovo dodavanje u hrani nije namijenjeno

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. svibnja 2002. o nepoželjnim tvarima u hrani za životinje (1), a posebno njezin članak 8. stavak 1.,

budući da:

(1)

Kokcidiostatici i histomonostatici su tvari namijenjene uništavanju ili sprečavanju protozoa, koje mogu, inter alia, biti odobrene za korištenje kao dodaci hrani za životinje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje koji se koriste u hranidbi životinja (2). Odobrenja kokcidiostatika i histomonostatika kao dodataka hrani za životinje predviđaju posebne uvjete korištenja, poput životinjskih vrsta ili kategorija za koje su dodaci hrani za životinje namijenjeni.

(2)

Subjekti u poslovanju hranom za životinje mogu unutar jednog objekta proizvesti široki spektar hrane za životinje, koja će biti proizvedena jedna za drugom na istoj proizvodnoj liniji. Može se dogoditi da neizbježni ostaci proizvoda zaostanu u proizvodnoj liniji i završe u početku proizvodnje druge hrane za životinje. Ovaj prijenos iz jedne proizvodne serije u drugu naziva se „neizbježno onečišćenje” ili „unakrižna kontaminacija” i može se dogoditi, na primjer, kada se kokcidiostatici ili histomonostatici koriste kao odobreni dodaci hrani za životinje u hrani za životinje. To može imati za posljedicu onečišćenje tehnički neizbježnim ostacima naknadno proizvedene„hrane za životinje za one vrste i/ili kategorije životinja za koje njihovo dodavanje u hrani nije namijenjeno”, tj. hrane za koju uporaba kokcidiostatika ili histomonostatika nije odobrena, poput hrane namijenjene životinjskim vrstama ili kategorijama koje nisu navedene u odobrenju dodatka hrani za životinje. Ova neizbježna unakrižna kontaminacija može se dogoditi u svim fazama proizvodnje i prerade hrane za životinje, ali i tijekom skladištenja i prijevoza hrane za životinje.

(3)

Uredba (EZ) br. 183/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. siječnja 2005. o utvrđivanju zahtjeva za higijenu hrane za životinje (3) predviđa posebne zahtjeve za poslovanje s hranom za životinje u čijoj se proizvodnji koriste kokcidiostatici i histomonostatici. Posebno, dotični subjekti moraju poduzeti sve odgovarajuće mjere što se tiče objekata i opreme, proizvodnje, skladištenja i prijevoza, kako bi spriječili svaku unakrižnu kontaminaciju, i to u skladu s obvezama predviđenim u člancima 4. i 5. gore spomenute Uredbe. Uspostava najvećih dopuštenih količina neizbježnog onečišćenja hrane za životinje kokcidiostaticima i histomonostaticma za one vrste i/ili kategorije životinja za koje njihovo dodavanje u hrani nije namijenjeno u skladu s Direktivom 2002/32/EZ ne bi smjela utjecati na primarnu obvezu subjekata da primijene dobru proizvođačku praksu koja nastoji izbjeći ovu unakrižnu kontaminaciju. Stoga je još uvijek potreban neprekidan napor dotičnih subjekata da izbjegnu prisutnost takvih nepoželjnih tvari u hrani za životinje.

(4)

Uzimajući u obzir primjenu dobre proizvođačke prakse, trebalo bi utvrditi najveću dopuštenu količinu neizbježnog onečišćenja hrane za životinje kokcidiostaticima i histomonostaticma za one vrste i/ili kategorije životinja za koje njihovo dodavanje u hrani nije namijenjeno u skladu s načelom ALARA (onoliko niske koliko se mogu razumno postići). Da bi se proizvođaču hrane omogućilo upravljanje gore spomenutim neizbježnim onečišćenjem, trebalo bi uzeti u obzir stopu onečišćenja od oko 3 % odobrene najveće dopuštene količine kada se radi o hrani za životinje za manje osjetljive životinjske vrste za koje njihovo dodavanje u hrani nije namijenjeno, dok bi se stopa onečišćenja od oko 1 % s odobrene najveće dopuštene količine trebala zadržati za hranu za životinje namijenjenu osjetljivim životinjskim vrstama za koje njihovo dodavanje u hrani nije namijenjeno i „hranu za životinje s propisanom karencijom”, tj. za hranu za životinje koja se koristi u razdoblju prije klanja. Također bi trebalo uzeti u obzir stopu onečišćenja od 1 % za unakrižnu kontaminaciju druge hrane za životinje za ciljne vrste kojoj nisu dodani kokcidiostatici ili histomonostatici, te što se tiče hrane za životinje za one vrste i/ili kategorije životinja za koje njihovo dodavanje u hrani nije namijenjeno „za životinje za proizvodnju hrane”, poput mliječnih krava ili kokoši nesilica, ako postoji dokaz prijenosa s hrane za životinje na hranu životinjskoga podrijetla. Ako se životinje neposredno hrane krmivima ili ako se koristi dopunska krmna smjesa, njihova uporaba u dnevnim obrocima ne bi smjela dovesti do toga da životinje budu izložene višim količinama kokcidiostatika ili histomonostatika od odgovarajućih najvećih dopuštenih količina izloženosti kada se u dnevnim obrocima koristi samo potpuna hrana za životinje.

(5)

Kako bi se spriječilo da države članice donesu nacionalne propise koji se odnose na pitanje neizbježnog onečišćenja odobrenih kokcidiostatika ili histomonostatika u hrani za životinje za one vrste i/ili kategorije životinja za koje njihovo dodavanje u hrani nije namijenjeno, te kao rezultat toga, njihovu prisutnost u dobivenoj hrani za životinje, a što bi priječilo funkcioniranje unutarnjeg tržišta, potrebno je u ovom slučaju donijeti usklađena pravila Zajednice.

(6)

Aktivne tvari sadržane u odobrenim kokcidiostaticima ili histomonostaticima koje se zbog neizbježnog onečišćenja nađu u hrani za životinje za one vrste i/ili kategorije životinja za koje njihovo dodavanje u hrani nije namijenjeno, trebalo bi smatrati nepoželjnim tvarima u hrani za životinje u smislu Direktive 2002/32/EZ i njihova prisutnost ne bi smjela ugroziti zdravlje životinja, ljudi ili okoliš. Stoga bi trebalo utvrditi najveće dopuštene količine ovih tvari u hrani za životinje u smislu Priloga I. spomenute Direktive, kako bi se spriječili nepoželjni i štetni učinci.

(7)

Ako su utvrđene NDK-e u okviru Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2377/90 od 26. lipnja 1990. o utvrđivanju postupka Zajednice za određivanje najvećih dopuštenih količina rezidua veterinarsko-medicinskih proizvoda u hrani životinjskog podrijetla (4) ili u okviru Uredbe (EZ) br. 1831/2003, trebalo bi osigurati sukladnost dotičnim odredbama pri uspostavi najvećih dopuštenih količina neizbježnog onečišćenja kokcidiostatika ili histomonostatika u hrani za životinje za one vrste i/ili kategorije životinja za koje njihovo dodavanje u hrani nije namijenjeno.

(8)

Pojava neizbježnog onečišćenja kokcidiostaticima ili histomonostaticima u hrani za životinje za one vrste i/ili kategorije životinja za koje njihovo dodavanje u hrani nije namijenjeno, čak i ispod najvećih dopuštenih količina koje bi trebalo utvrditi u skladu s Direktivom 2002/32/EZ, može za posljedicu imati prisutnost rezidua ovih tvari u hrani životinjskog podrijetla. Stoga su, u svrhu zaštite javnoga zdravlja i ako još ne postoji najveća dopuštena količina (NDK) utvrđena za posebnu dotičnu hranu, najveća odstupanja u prisutnosti aktivnih tvari sadržanih u kokcidiostaticima ili histomonostaticima donesena u Uredbi Komisije (EZ) br. 124/2009 od 10. veljače 2009. o određivanju najvećih dopuštenih količina kokcidiostatika ili histomonostatika u hrani koji su posljedica neizbježnog onečišćenja tim tvarima u hrani za životinje za one vrste i/ili kategorije životinja za koje njihovo dodavanje u hrani nije namijenjeno (5), u kontekstu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 315/93 o utvrđivanju postupaka Zajednice za kontaminante u hrani (6).

(9)

Na zahtjev Komisije, Europska agencija za sigurnost hrane (Agencija) usvojila je nekoliko mišljenja (7) o postojećim opasnostima za zdravlje životinja i javno zdravlje kao posljedici neizbježnog onečišćenja kokcidiosticima ili histomonostaticima koji su odobreni kao dodaci hrani za životinje u hrani za životinje za one vrste i/ili kategorije životinja za koje njihovo dodavanje u hrani nije namijenjeno. Za svaki kokcidiostatik ili histomonostatik odobren kao dodatak hrani za životinje ocjena Agencije uzela je u obzir hipotetske stope onečišćenja od 2 %, 5 % i 10 % hrane za životinje za one vrste i/ili kategorije životinja za koje njihovo dodavanje u hrani nije namijenjeno koja je proizvedena nakon hrane za životinje proizvedene s najvećom odobrenom količinom kokcidiostatika ili histomonostatika.

(10)

Uzimajući u obzir zaključke pojedinačnih znanstvenih mišljenja, može se navesti da je Agencija općenito zaključila kako postoji mala vjerojatnost da prisutnost kokcidiostatika ili histomonostatika odobrenih kao dodataka hrani za životinje, u hrani za životinje za one vrste i/ili kategorije životinja za koje njihovo dodavanje u hrani nije namijenjeno, koje proizlaze iz neizbježnog onečišćenja te uzimajući u obzir sve mjere predostrožnosti, može imati štetne učinke na zdravlje životinja, te da je opasnost za potrošače, za zdravlje zbog unošenja rezidua iz životinjskih proizvoda izloženih unakrižno zagađenoj hrani za životinje zanemariva.

(11)

Uzimajući u obzir mišljenja Agencije i trenutačno različite pristupe primijenjene u državama članicama da bi se riješilo pitanje neizbježne unakrižne kontaminacije, predlaže se odrediti najveće dopuštene količine za hranu za životinje kako je utvrđeno u prilozima ove Direktive, u svrhu osiguranja pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta i zaštite zdravlja životinja i javnoga zdravlja.

(12)

Uspostava najvećih dopuštenih količina nepoželjnih tvari u hrani za životinje trebala bi se provesti prilagodbom Priloga I. Direktivi 2002/32/EZ kao što je predviđeno u članku 8. stavku 1. dotične Direktive. Kod prilagodbe tehničkih odredbi u Prilogu I. Direktivi 2002/32/EZ, uzet je u obzir razvoj znanstvenih i tehničkih saznanja razmatranjem znanstvenih mišljenja Agencije i razvoja analitičkih metoda u odnosu na hranu za životinje. Odredbe predviđene u Prilogu trebalo bi pregledati najkasnije do 1. srpnja 2011. kako bi se u obzir uzeo razvoj znanstvenih i tehničkih saznanja.

(13)

Najveće dopuštene količine navedene u Prilogu ovoj Direktivi trebale bi se stalno prilagođavati uvjetima uporabe predviđenim u odobrenjima kokcidiostatika i histomonostatika kao dodataka hrani za životinje. S obzirom na mogućnost nastanka vremenskog razmaka između odobrenja – ili preinake, obustave ili opoziva odobrenja - kokcidiostatika i histomonostatika kao dodataka hrani za životinje i izmjene najvećih dopuštenih količina utvrđenih u prilozima ove Direktive koje iz toga proizlaze, ova izmjena ne bi trebala dovoditi u pitanje količine kokcidiostatika ili histomonostatika koji su odobreni kao dodaci hrani za životinje u okviru Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(14)

Zahvaljujući činjenici da neizbježno onečišćenje kokcidiostaticima ili histomonostaticima u hrani za životinje za one vrste i/ili kategorije životinja za koje njihovo dodavanje u hrani nije namijenjeno može za posljedicu imati prisutnost ovih tvari kao kontaminanta u dobivenoj hrani životinjskog podrijetla, potreban je sveobuhvatni i integrirani pristup kako bi se ovo pitanje riješilo putem istovremenog donošenja i primjene ove Direktive, utvrđujući najveće dopuštene količine neizbježnog onečišćenja kokcidiostaticima ili histomonostaticima u hrani za životinje za one vrste i/ili kategorije životinja za koje njihovo dodavanje u hrani nije namijenjeno i Uredbe Komisije, utvrđujući iz toga proizašle najveće dopuštene količine prisutnosti ovih tvari u hrani.

(15)

Mjere predviđene u ovoj Direktivi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Prilog I. Direktivi 2002/32/EZ mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Direktivi.

Članak 2.

Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 1. srpnja 2009. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba i korelacijsku tablicu između tih odredaba i ove Direktive. Kad države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. veljače 2009.

Za Komisiju

Androulla VASSILIOU

Član Komisije


(1)  SL L 140, 30.5.2002., str. 10.

(2)  SL L 268, 18.10.2003., str. 29.

(3)  SL L 35, 8.2.2005., str. 1.

(4)  SL L 224, 18.8.1990., str. 1.

(5)  SL L 40, 11.2.2009., str. 7.

(6)  SL L 37, 13.2.1993., str. 1.

(7)  Mišljenje znanstvenog skupa o kontaminantima u prehrambenom lancu na zahtjev Europske komisije za unakrižnu kontaminaciju hrane za one vrste i/ili kategorije životinja za koje njihovo dodavanje u hrani nije namijenjeno lasalocidom odobrenim za korištenje kao dodatak hrani za životinje, The EFSA Journal (2007) 553, 1-46.

http://www.efsa.europs.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/CONTAM_ej553_lasalocid_en.pdf?ssbinary=true

Mišljenje znanstvenog skupa o kontaminantima u prehrambenom lancu na zahtjev Europske komisije za unakrižnu kontaminaciju hrane za one vrste i/ili kategorije životinja za koje njihovo dodavanje u hrani nije namijenjeno narasinom odobrenim za korištenje kao dodatak hrani za životinje, The EFSA Journal (2007) 552, 1-35

http://www.efsa.europs.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/CONTAM_ej552_narasin_en.pdf?ssbinary=true

Mišljenje znanstvenog skupa o kontaminantima u prehrambenom lancu na zahtjev Europske komisije za unakrižnu kontaminaciju hrane za one vrste i/ili kategorije životinja za koje njihovo dodavanje u hrani nije namijenjeno maduramicinom odobrenim za korištenje kao dodatak hrani za životinje, EFSA Journal (2008) 594, 1-30.

http://www.efsa.europs.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/CONTAM_ej594_maduramicin_en.pdf?ssbinary=true

Mišljenje znanstvenog skupa o kontaminantima u prehrambenom lancu na zahtjev Europske komisije za unakrižnu kontaminaciju hrane za životinje za one vrste i/ili kategorije životinja za koje njihovo dodavanje u hrani nije namijenjeno semduramicinom odobrenim za korištenje kao dodatak hrani za životinje, EFSA Journal (2008) 593, 1-27.

http://www.efsa.europs.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej593_semduramicin_en.pdf?ssbinary=true

Mišljenje znanstvenog skupa o kontaminantima u prehrambenom lancu na zahtjev Europske komisije za unakrižnu kontaminaciju hrane za životinje za one vrste i/ili kategorije životinja za koje njihovo dodavanje u hrani nije namijenjeno salinomicinom odobrenim za korištenje kao dodatak hrani za životinje, EFSA Journal (2008) 591, 1-38.

http://www.efsa.europs.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej591_salinomicin_en.pdf?ssbinary=true

Mišljenje znanstvenog skupa o kontaminantima u prehrambenom lancu na zahtjev Europske komisije za unakrižnu kontaminaciju hrane za životinje za one vrste i/ili kategorije životinja za koje njihovo dodavanje u hrani nije namijenjeno monensinom odobrenim za korištenje kao dodatak hrani za životinje, EFSA Journal (2008) 592, 1-40.

http://www.efsa.europs.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej592_monensin_en.pdf?ssbinary=true

Mišljenje znanstvenog skupa o kontaminantima u prehrambenom lancu na zahtjev Europske komisije za unakrižnu kontaminaciju hrane za životinje za one vrste i/ili kategorije životinja za koje njihovo dodavanje u hrani nije namijenjeno halofuginon hidrobromidom odobrenim za korištenje kao dodatak hrani za životinje, EFSA Journal (2008) 657, 1-31.

http://www.efsa.europs.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej657_halofuginon_en.pdf?ssbinary=true

Mišljenje sa znanstvene panel-rasprave o kontaminantima u prehrambenom lancu na zahtjev Europske komisije za unakrižnu kontaminaciju hrane za životinje za one vrste i/ili kategorije životinja za koje njihovo dodavanje u hrani nije namijenjeno dekokvinatom odobrenim za korištenje kao dodatak hrani za životinje, EFSA Journal (2008) 656, 1-26.

http://www.efsa.europs.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej656_dekokvinat_en.pdf?ssbinary=true

Mišljenje znanstvenog skupa o kontaminantima u prehrambenom lancu na zahtjev Europske komisije za unakrižnu kontaminaciju hrane za životinje za one vrste i/ili kategorije životinja za koje njihovo dodavanje u hrani nije namijenjeno robenidinom odobrenim za korištenje kao dodatak hrani za životinje, EFSA Journal (2008) 655, 1-29.

http://www.efsa.europs.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej655_robenidin_en,0.pdf?ssbinary=true

Mišljenje znanstvenog skupa o kontaminantima u prehrambenom lancu na zahtjev Europske komisije za unakrižnu kontaminaciju hrane za životinje za one vrste i/ili kategorije životinja za koje njihovo dodavanje u hrani nije namijenjeno nikarbazinom odobrenim za korištenje kao dodatak hrani za životinje, EFSA Journal (2008) 690, 1-34.

http://www.efsa.europs.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej690_nikarbazin_en.pdf?ssbinary=true

Mišljenje znanstvenog skupa o kontaminantima u prehrambenom lancu na zahtjev Europske komisije za unakrižnu kontaminaciju hrane za životinje za one vrste i/ili kategorije životinja za koje njihovo dodavanje u hrani nije namijenjeno e diklazurilom odobrenim za korištenje kao dodatak hrani za životinje, EFSA Journal (2008) 716, 1-31.

http://www.efsa.europs.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej716_diklazuril_en.pdf?ssbinary=true


PRILOG

Sljedeće se točke dodaju u Prilog I. Direktivi 2002/32/EZ:

„Nepoželjne tvari

Proizvodi namijenjeni za hranu za životinje (1)

Najveća dopuštena količina u mg/kg (ppm) kada je udio vlage u hrani za životinje, preračunat na 12 %

1.

Lasalocid natrij

Krmiva

1,25

Krmna smjesa za

 

pse, telad, kuniće, kopitare, mliječne životinje, svu perad koja služi za proizvodnju jaja, purane (> 12 tjedana) i pilenke koje se uzgajaju za nesenje (> 16 tjedana);

1,25

piliće za tov, pilenke koje se uzgajaju za nesenje (< 16 tjedana) i purane (< 12 tjedana) za razdoblje prije klanja u kojem je uporaba lasalocid natrija zabranjena (hrana za životinje koja ima propisanu karenciju);

1,25

druge životinjske vrste.

3,75

Premiksi namijenjeni za hranu za životinje u kojima nije odobrena uporaba lasalocid natrija.

 (2)

2.

Narazin

Krmiva

0,7

Krmne smjese za

 

purane, kuniće, kopitare, svu perad koja služi za proizvodnju jaja i pilenke koje se uzgajaju za nesenje (> 16 tjedana);

0,7

piliće za tov za razdoblje prije klanja u kojem je uporaba narazina zabranjena (hrana za životinje koja ima propisanu karenciju);

0,7

druge životinjske vrste.

2,1

Premiksi namijenjeni za hranu za životinje u kojoj nije odobrena uporaba narazina.

 (2)

3.

Salinomicin natrij

Krmiva

0,7

Krmne smjese za

 

kopitare, purane, svu perad koja služi za proizvodnju jaja i pilenke koje se uzgajaju za nesenje (> 12 tjedana);

0,7

piliće za tov, pilenke koje se uzgajaju za nesenje (< 12 tjedana) i kuniće za tov za razdoblje prije klanja u kojem je uporaba salinomicin natrija zabranjena (hrana za životinje koja ima propisanu karenciju);

0,7

druge životinjske vrste.

2,1

Premiksi namijenjeni za hranu za životinje u kojoj nije odobrena uporaba salinomicin natrija.

 (2)

4.

Monenzin natrij

Krmiva

1,25

Krmne smjese za

 

kopitare, pse, male preživače (ovce i koze), patke, goveda, mliječna goveda, svu perad koja služi za proizvodnju jaja, pilenke uzgajane za nesenje (> 16 tjedana) i purane (> 16 tjedana);

1,25

piliće za tov, pilenke uzgajane za nesenje (< 16 tjedana) i purane (< 16 tjedana) za razdoblje prije klanja u kojem je uporaba monensin natrija zabranjena (hrana za životinje koja ima propisanu karenciju);

1,25

druge životinjske vrste.

3,75

Premiksi namijenjeni za hranu za životinje u kojoj nije odobrena uporaba monensin natrija.

 (2)

5.

Semduramicin natrij

Krmiva

0,25

Krmne smjese za

 

svu perad koja služi za proizvodnju jaja i pilenke uzgajane za nesenje (> 16 tjedana);

0,25

piliće za tov za razdoblje prije klanja u kojem je uporaba semduramicin natrija zabranjena (hrana za životinje koja ima propisanu karenciju);

0,25

druge životinjske vrste.

0,75

Premiksi namijenjeni za hranu za životinje u kojoj nije odobrena uporaba semduramicin natrija.

 (2)

6.

Maduramicin amonij alfa

Krmiva

0,05

Krmne smjese za

 

kopitare, kuniće, purane (> 16 tjedana), svu perad koja služi za proizvodnju jaja i pilenke uzgajane za nesenje (> 16 tjedana);

0,05

piliće za tov i purane (< 16 tjedana) tov za razdoblje prije klanja u kojem je uporaba maduramicin amonija alfa zabranjena (hrana za životinje koja ima propisanu karenciju);

0,05

druge životinjske vrste.

0,15

Premiksi namijenjeni za hranu za životinje u kojoj nije odobrena uporaba maduramicin amonija alfa

 (2)

7.

Robenidin hidroklorid

Krmiva

0,7

Krmne smjese za

 

svu perad koja služi za proizvodnju jaja i pilenke uzgajane za nesenje (> 16 tjedana);

0,7

piliće za tov, kuniće za tov i uzgoj i purane za razdoblje prije klanja u kojem je uporaba robenidin hidroklorida zabranjena (hrana za životinje koja ima propisanu karenciju);

0,7

druge životinjske vrste.

2,1

Premiksi namijenjeni za hranu za životinje u kojoj nije odobrena uporaba robenidin hidroklorida.

 (2)

8.

Dekokvinat

Krmiva

0,4

Krmne smjese za

 

svu perad koja služi za proizvodnju jaja i pilenke uzgajane za nesenje (> 16 tjedana);

0,4

piliće za tov za razdoblje prije klanja u kojem je uporaba dekokvinata zabranjena (hrana za životinje koja ima propisanu karenciju);

0,4

druge životinjske vrste.

1,2

Premiksi za namijenjeni za hranu za životinje u kojoj nije odobrena uporaba dekokvinata.

 (2)

9.

Halofuginon hidrobromid

Krmiva

0,03

Krmne smjese za

 

svu perad koja služi za proizvodnju jaja, pilenke uzgajane za nesenje (> 16 tjedana) i purane (> 12 tjedana)

0,03

piliće za tov i purane (< 12 tjedana) za razdoblje prije klanja u kojem je uporaba halofuginon hidrobromida zabranjena (hrana za životinje koja ima propisanu karenciju);

0,03

druge životinjske vrste osim pilenke uzgajane za nesenje (< 16 tjedana).

0,09

Premiksi namijenjeni za hranu za životinje u kojoj nije odobrena uporaba halofuginon hidrobromida.

 (2)

10.

Nikarbazin

Krmiva

0,5

Krmne smjese za

 

kopitare, svu perad koja služi za proizvodnju jaja i pilenke uzgajane za nesenje (> 16 tjedana),

0,5

piliće za tov za razdoblje prije klanja u kojem je uporaba nikarbazina zabranjena (hrana za životinje koja se povlači sa tržišta);

0,5

druge životinjske vrste.

1,5

Premiksi namijenjeni za hranu za životinje u kojoj nije odobrena uporaba nikarbazina.

 (2)

11.

Diklazuril

Krmiva

0,01

Krmne smjese za

 

svu perad koja služi za proizvodnju jaja, pilenke uzgajane za nesenje (> 16 tjedana) i purane za tov (> 12 tjedana);

0,01

kuniće za tov i uzgoj za razdoblje prije klanja u kojem je uporaba diklazurila zabranjena (hrana za životinje koja ima propisanu karenciju);

0,01

druge životinjske vrste osim pilenki uzgajanih za nesenje (< 16 tjedana), piliće za tov i purane za tov (< 12 tjedana).

0,03

Premiksi namijenjeni za hranu za životinje u kojoj nije odobrena uporaba diklazurila.

 (2)


(1)  Ne dovodeći u pitanje odobrene dopuštene količine u okviru Uredbe (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje koji se koriste u hranidbi životinja.

(2)  Najveća dopuštena količina tvari u premiksu koncentracija je koja neće rezultirati količinom tvari višom od 50 % najvećih dopuštenih količina utvrđenih u hrani za životinje ako se pridržava uputa za korištenje premiksa.”


Top