Help Print this page 

Document 32009D0912

Title and reference
Odluka br. 912/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o sudjelovanju Zajednice u Europskom programu istraživanja i razvoja u području mjeriteljstva, koji je poduzelo nekoliko država članica Tekst značajan za EGP
  • In force
OJ L 257, 30.9.2009, p. 12–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 08 Volume 004 P. 253 - 266

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/912(1)/oj
Multilingual display
Text

08/Sv. 004

HR

Službeni list Europske unije

253


32009D0912


L 257/12

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

16.09.2009.


ODLUKA br. 912/2009/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 16. rujna 2009.

o sudjelovanju Zajednice u Europskom programu istraživanja i razvoja u području mjeriteljstva, koji je poduzelo nekoliko država članica

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 169. i članak 172. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog vijeća (1),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (2),

budući da:

(1)

Odluka br. 1982/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o Sedmom okvirnom programu Europske zajednice za istraživanja, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (2007. - 2013.) (3) (Sedmi okvirni program) predviđa sudjelovanje Zajednice u programima istraživanja i razvoja koje je poduzelo nekoliko država članica, uključujući sudjelovanje u strukturama uspostavljenima radi izvršavanja tih programa, u smislu članka 169. Ugovora.

(2)

Sedmi okviri program definirao je niz kriterija za identifikaciju takvih područja iz članka 169.: važnost za ciljeve Zajednice, jasna definicija cilja koji se želi postići i njegova mjerodavnost za ciljeve Okvirnog programa, postojanje osnove (postojeći ili predviđeni nacionalni istraživački programi), dodana vrijednost za Europu, kritična masa s obzirom na veličinu i broj predmetnih programa i sličnost aktivnosti koje obuhvaćaju, kao i učinkovitost članka 169. kao najprimjerenijeg sredstva za postizanje tih ciljeva.

(3)

Odluka Vijeća 2006/971/EZ od 19. prosinca 2006. o posebnom programu „Suradnje” kojim se provodi Sedmi okvirni program Europske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (2007. do 2013.) (4) (posebni program Suradnja) potiče višetematski pristup predmetima istraživanja mjerodavnim za jednu ili više tema Sedmog okvirnog programa, te u tom kontekstu Odluka utvrđuje inicijativu iz članka 169. u području mjeriteljstva kao jednu od inicijativa primjerenih za sudjelovanje Zajednice, i to kroz nacionalne istraživačke programe koji se zajednički provode na temelju članka 169. Ugovora.

(4)

Mjeriteljstvo je višedisciplinarno znanstveno područje i ključna je sastavnica modernog društva temeljenog na znanju. Pouzdani i usporedivi standardi mjeriteljstva, kao i odgovarajuće provjerene metode mjerenja i testiranja, temelj su procesa znanstvenog napretka i tehnoloških inovacija, zbog čega imaju znatan učinak na gospodarstvo i kvalitetu života u Europi.

(5)

Danas postoji niz programa istraživanja i razvoja, koje države članice poduzimaju pojedinačno kako bi na nacionalnoj razini pružile podršku istraživanjima i razvoju u području mjeriteljstva i koji nisu dovoljno koordinirani na europskoj razini pa ne omogućuju stvaranje potrebne kritične mase koja mora postojati u strateškim područjima istraživanja i razvoja.

(6)

Želeći koherentan pristup području mjeriteljstva na europskoj razini i učinkovito djelovanje, nekoliko država članica dalo je inicijativu za uspostavu zajedničkog programa istraživanja i razvoja nazvanog „Europski istraživački program u području mjeriteljstva” (EMRP) kako bi odgovorile na rastuće zahtjeve za vrhunsko mjeriteljstvo u Europi, posebno u područjima tehnologije koja je tek u nastajanju, kao alat inovacija, znanstvenog istraživanja i podrške politikama.

(7)

U svom programu rada za razdoblje 2007.-2008., od 11. lipnja 2007., za provedbu posebnog programa „Suradnja” Komisija predviđa financijsku podršku programu ERA-NET Plus u području mjeriteljstva kako bi olakšala prijelaz između „iMERA” ERA-NET projekta i zajedničkog programa istraživanja i razvoja u području mjeriteljstva koji će se provoditi na temelju članka 169. Ugovora. To je rezultiralo razvojem EMRP-a koji je definirao glavne izazove i aktivnosti zajedničkog programa.

(8)

Cilj je EMRP-a pružiti podršku znanstvenom razvoju i inovacijama osiguravanjem potrebnog pravnog i organizacijskog okvira za sveobuhvatnu suradnju država članica na europskoj razini u istraživačkim aktivnostima na području mjeriteljstva na bilo kojem polju tehnologije ili industrije. Belgija, Češka, Danska, Njemačka, Estonija, Španjolska, Francuska, Italija, Mađarska, Nizozemska, Austrija, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovenija, Slovačka, Finska, Švedska i Ujedinjena Kraljevina, kao i Norveška, Švicarska i Turska (države sudionice) dogovorile su koordinaciju i zajedničku provedbu aktivnosti usmjerenih na doprinos EMRP-u. Ukupna vrijednost njihovog sudjelovanja procjenjuje se na najmanje 200 milijuna eura, uvećano za 100 milijuna eura pričuvnog financiranja za predloženo sedmogodišnje razdoblje.

(9)

Radi povećanja učinka programa, države sudionice dogovorile su sudjelovanje Zajednice u EMRP-u. Zajednica bi trebala sudjelovati davanjem financijskog doprinosa koji odgovara doprinosu država sudionica, u iznosu do 200 milijuna eura i u razdoblju trajanja EMRP-a. S obzirom da EMRP ispunjava znanstvene ciljeve Sedmog okvirnog programa i da su aktivnosti u području mjeriteljstva horizontalne prirode odnosno nisu izravno vezane uz 10 tema, EMRP bi trebao biti zajednički podržan u svim odgovarajućim temama.

(10)

Daljnje mogućnosti financiranja mogu biti dostupne, između ostalog, od Europske investicijske banke (EIB), posebno kroz Financijski instrument za podjelu rizika koji su zajedno razvile EIB i Komisija u skladu s Prilogom III. posebnog programa „Suradnja”.

(11)

Financijsku podršku Zajednice potrebno je davati prema definiciji financijskog plana koji se temelji na formalnim obvezama nadležnih nacionalnih tijela da zajednički provode programe i aktivnosti istraživanja i razvoja poduzete na nacionalnoj razini te da financijski doprinose zajedničkom izvršavanju EMRP-a.

(12)

Zajednička provedba nacionalnih istraživačkih programa nalaže uspostavu odnosno postojanje posebne provedbene strukture, kao što je predviđeno posebnim programom „Suradnja”. Države sudionice usuglasile su takvu posebnu provedbenu strukturu za provedbu EMRP-a. Posebna provedbena struktura treba biti primatelj financijskog doprinosa Zajednice te treba osigurati učinkovito izvršavanje EMRP-a.

(13)

Financijski doprinos Zajednice ovisi o iznosu izdvojenih sredstava država sudionica i stvarnom plaćanju njihovih financijskih doprinosa.

(14)

Iako je Zajednički istraživački centar odjel Komisije, njegovi instituti posjeduju kapacitete od važnosti za EMRP te ih je potrebno aktivirati u njegovoj provedbi. Stoga je primjereno definirati ulogu Zajedničkog istraživačkog centra u smislu njegove prihvatljivosti za sudjelovanje i financiranje i njegove uključenosti u upravljanje EMRP-om.

(15)

Plaćanje financijskog doprinosa Zajednice treba podlijegati zaključenju općeg sporazuma između Komisije, u ime Europske zajednice, i posebne provedbene strukture, koji sadrži detaljno uređenje korištenja doprinosa Zajednice. Taj opći sporazum treba sadržavati nužne odredbe kojima se osigurava zaštita financijskih interesa Zajednice.

(16)

Kamata ostvarena od financijskog doprinosa Zajednice treba se smatrati namjenskim prihodom, u skladu s člankom 18. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica (5) (Financijska uredba). Komisiji treba omogućiti da poveća najviši doprinos Zajednice, kako je predviđeno ovom Odlukom.

(17)

Zajednica treba imati pravo smanjiti, povući ili obustaviti svoj financijski doprinos u slučaju da se EMRP ne provodi ili se provodi neprimjereno, djelomično ili s kašnjenjem, odnosno u slučaju da države sudionice ne doprinose financiranju EMRP-a ili to čine s kašnjenjem, i to pod uvjetima navedenim u općem sporazumu koji se zaključuje između Zajednice i posebne provedbene strukture.

(18)

Kako bi se EMRP učinkovito provodio, potrebno je dati financijsku podršku sudionicima EMRP projekata koji su izabrani na središnjoj razini pod nadležnošću posebne provedbene strukture, slijedom poziva na podnošenje projektnih prijedloga. Takva financijska podrška i plaćanja koja iz nje proizlaze trebaju biti transparentna i učinkovita.

(19)

Ocjenjivanje prijedloga trebaju na središnjoj razini provoditi neovisni stručnjaci pod nadležnošću posebne provedbene strukture. Rangiranje treba potvrditi posebna provedbena struktura i ono je tada obvezujuće u pogledu raspodjele sredstava iz financijskog doprinosa Zajednice i iz nacionalnih proračuna namijenjenih za projekte EMRP-a.

(20)

U skladu s Financijskom uredbom i Uredbom Komisije (EZ, Euratom) br. 2342/2002 od 23. prosinca 2002. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica (6) (Provedbena pravila), financijskim doprinosom Zajednice treba se upravljati u okviru neizravnog centraliziranog upravljanja u skladu s člankom 54. stavkom 2. točkom (c) i člankom 56. Financijske uredbe te člankom 35., 38. stavkom 2. i 41. Provedbenih pravila.

(21)

Svaka država članica i svaka zemlja pridružena Sedmom okvirnom programu treba imati pravo priključiti se EMRP-u.

(22)

U skladu s ciljevima Sedmog okvirnog programa, potrebno je omogućiti sudjelovanje svih ostalih zemalja u EMRP-u, ako je takvo sudjelovanje predviđeno mjerodavnim međunarodnim sporazumom te ako se o tome sporazume i Komisija, u ime Zajednice, i države članice sudionice. U skladu sa Sedmim okvirnim programom te pravilima i uvjetima navedenima u ovoj Odluci, Zajednica treba imati pravo dogovarati uvjete vezane uz financijski doprinos EMRP-u, a u odnosu na sudjelovanje ostalih zemalja.

(23)

Potrebno je poduzeti odgovarajuće mjere za sprječavanje nepravilnosti i prijevara, kao i korake potrebne za povrat sredstava koja su izgubljena, pogrešno plaćena ili nepravilno korištena, u skladu s Uredbom Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (7), Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija radi zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (8) te Uredbom (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 1999. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (9).

(24)

Od ključne je važnosti da istraživačke aktivnosti koje se provode u okviru EMRP-a poštuju osnovna etička načela, uključujući načela koja odražava članak 6. Ugovora o Europskoj uniji i Povelja EU-a o temeljnim pravima te da slijede načela promicanja jednakosti i ravnopravnosti spolova.

(25)

Komisija treba provesti privremeno ocjenjivanje, ocjenjujući kvalitetu i učinkovitost provedbe EMRP-a, kao i napredak prema zadanim ciljevima, te treba provesti završno ocjenjivanje.

(26)

Posebna provedbena struktura treba poticati sudionike izabranih EMRP projekata na informiranje o postignutim rezultatima te na osiguravanje javne dostupnosti tih informacija,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

Financijski doprinos Zajednice

1.   Zajednica financijski doprinosi „Europskom istraživačkom programu u području mjeriteljstva” (EMRP) koji su zajedno poduzele Belgija, Češka, Danska, Njemačka, Estonija, Španjolska, Francuska, Italija, Mađarska, Nizozemska, Austrija, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovenija, Slovačka, Finska, Švedska i Ujedinjena Kraljevina, kao i Norveška, Švicarska i Turska (države sudionice).

2.   Za vrijeme trajanja Sedmog okvirnog programa te u skladu s načelima navedenim u prilozima I. i II. koji čine sastavni dio ove Odluke, Zajednica daje financijski doprinos koji odgovara doprinosu država sudionica i ne premašuje 200 milijuna eura i koji će se plaćati iz odobrenih sredstava općeg proračuna Europske unije.

3.   Financijski doprinos Zajednice plaća se zajednički iz odobrenih proračunskih sredstava raspoređenih na sve odgovarajuće teme posebnog programa „Suradnja”.

Članak 2.

Uvjeti financijskog doprinosa Zajednice

Financijski doprinos Zajednice uvjetovan je:

(a)

dokazivanjem država članica da je EMRP, kako je opisan u Prilogu I., učinkovito uspostavljen;

(b)

formalnom uspostavom posebne provedbene strukture s pravnom osobnošću, koja je odgovorna za provedbu EMRP-a te za primanje, raspodjelu i nadzor nad financijskim doprinosom Zajednice u okviru neizravnog centraliziranog upravljanja, u skladu s člankom 54. stavkom 2. točkom (c) i stavkom 56. Financijske uredbe te člankom 35., 38. stavkom 2. i 41. Provedbenih pravila;

(c)

uspostavom odgovarajućeg, učinkovitog modela upravljanja EMRP-om u skladu s Prilogom II.;

(d)

učinkovitom izvedbom aktivnosti EMRP-a, opisanih u Prilogu I., od strane posebne provedbene strukture, što uključuje objavu poziva na podnošenje projektnih prijedloga;

(e)

obvezivanjem svake države sudionice da će doprinijeti svojim dijelom financiranja EMRP-a i da će taj doprinos uvećati za pričuvno financiranje od 50 % radi održavanja visoke stope uspješnosti svojih sudionika u EMRP projektima, kao i stvarnim plaćanjem financijskog doprinosa korisnicima;

(f)

pridržavanjem pravila Zajednice o državnim potporama, a posebno s Okvirom Zajednice za državne potpore za istraživanje, razvoj i inovacije (10);

(g)

osiguravanjem visoke razine znanstvene izvrsnosti i poštovanja etičkih načela u skladu s općim načelima Sedmog okvirnog programa te promicanja jednakosti i ravnopravnosti spolova i održivog razvoja;

(h)

sastavljanjem odredbi koje uređuju prava intelektualnog vlasništva koja proizlaze iz aktivnosti provedenih u okviru EMRP-a te iz provedbe i koordinacije programa istraživanja i razvoja, kao i aktivnosti koje su na nacionalnoj razini poduzele države sudionice, i to tako da te odredbe budu usmjerene na promicanje i stvaranje znanja te na poticanje široke uporabe i prenošenja tog znanja. Odabrani pristup treba slijediti model uspostavljen Uredbom (EZ) br. 1906/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o utvrđivanju pravila sudjelovanja poduzetnika, istraživačkih centara i sveučilišta u aktivnostima u okviru Sedmog okvirnog programa te pravila o objavljivanju rezultata istraživanja (2007. do 2013.) (11) (Pravila sudjelovanja u Sedmom okvirnom programu).

Članak 3.

Aktivnosti EMRP-a

1.   Osnovna aktivnost EMRP-a sastoji se od financiranja višepartnerskih, višenacionalnih EMRP projekata koji se bave istraživanjem, tehnološkim razvojem, aktivnostima izobrazbe i informiranja (EMRP projekti). S obzirom na kapacitete koncentrirane u mjeriteljstvu, osnovni dio EMRP projekata izvršavaju nacionalni instituti za mjeriteljstvo i posebni instituti država sudionica (tj. specijalizirani instituti odgovorni za određene nacionalne standarde i povezane usluge koje nisu obuhvaćene aktivnostima nacionalnih instituta za mjeriteljstvo).

2.   Kako bi se povećali i diversificirali kapaciteti u području mjeriteljstva, EMRP također financira nekoliko programa stipendija za istraživače, kojima se nadopunjuju EMRP projekti.

3.   Odabir EMRP projekata i dodjela stipendija za istraživače slijedi nakon poziva na podnošenje projektnih prijedloga, kod kojeg se poštuju načela jednakog postupanja, transparentnosti, neovisnog ocjenjivanja, sufinanciranja, financiranja koje ne proizvodi dobit i ne-retroaktivnosti, koja su navedena u članku 112. stavku 1. Financijske uredbe, kako je utvrđeno u Prilogu I. ovoj Odluci.

4.   Osnovni kriteriji ocjenjivanja su, mutatis mutandis, oni iz članka 15. stavka 1. točaka (a) i (b) Pravila sudjelovanja u Sedmom okvirnom programu za EMRP projekte odnosno programe stipendija za istraživače. U pozivu na podnošenje projektnih prijedloga konkretiziraju se osnovni kriteriji ocjenjivanja. Moguće je uvesti i dodatne kriterije pod uvjetom da su objavljeni u pozivu na podnošenje projektnih prijedloga, da su nediskriminacijski i ne prevaguju nad osnovnim kriterijima ocjenjivanja.

5.   Daljnji detalji vezani uz provedbu aktivnosti EMRP-a navedeni su u Prilogu I.

Članak 4.

Uloga Zajedničkog istraživačkog centra

1.   Zajednički istraživački centar Komisije prihvatljiv je za sudjelovanje i financiranje kroz EMRP pod uvjetima koji su usporedivi s uvjetima koje postavljaju nacionalni instituti za mjeriteljstvo država sudionica.

2.   Vlastiti resursi Zajedničkog istraživačkog centra, koji nisu obuhvaćeni sredstvima EMRP-a, ne ubrajaju se u financijski doprinos Zajednice u smislu članka 1.

3.   Institut Zajedničkog istraživačkog centra koji je odgovoran za mjeriteljstvo, kao odjel Komisije koja nastupa u ime Zajednice, ovlašten je sudjelovati u provedbi EMRP-a u okviru posebne provedbene strukture kao promatrač bez prava glasa.

Članak 5.

Sporazumi između Zajednice i posebne provedbene strukture

Detaljna uređenja upravljanja i nadzora sredstava, kao i zaštita financijskih interesa Zajednica, utvrđuju se u općem sporazumu i godišnjim financijskim sporazumima koji će biti zaključeni između Komisije, u ime Zajednice, i posebne provedbene strukture.

Opći sporazum posebno uključuje sljedeće odredbe:

1.

definiciju dodijeljenih zadataka;

2.

uvjete i detaljna uređenja izvedbe zadataka, uključujući odgovarajuće odredbe o razgraničenju odgovornosti i organiziranju nadzora koji će se provoditi;

3.

pravila o izvješćivanju Komisije o izvedbi zadataka;

4.

uvjete koji se odnose na obustave izvođenja zadataka;

5.

detaljna uređenja nadzora koji provodi Komisija;

6.

uvjete kojima se uređuje korištenje zasebnih bankovnih računa i postupanje s uprihođenom kamatom;

7.

odredbe kojima se jamči vidljivost aktivnosti Zajednice vezano uz ostale djelatnosti posebne provedbene strukture;

8.

obvezu suzdržavanja od svakog djelovanja koje može dovesti do sukoba interesa u smislu članka 52. stavka 2. Financijske uredbe;

9.

odredbe kojima se uređuju prava intelektualnog vlasništva proizašla iz aktivnosti koje se provode u okviru EMRP-a i koje se navode u članku 2.;

10.

popis kriterija koji će se koristiti u privremenom i završnom ocjenjivanju, uključujući kriterije iz članka 13.

Članak 6.

Kamata od financijskog doprinosa Zajednice

U skladu s člankom 18. stavkom 2. Financijske uredbe, kamata ostvarena od financijskog doprinosa Zajednice i raspoređena na EMRP smatra se namjenskim prihodom. Najviši doprinos Zajednice iz članka 1. stavka 2. ove Odluke u skladu s tim Komisija može uvećati.

Članak 7.

Smanjenje, povlačenje ili suspenzija financijskog doprinosa Zajednice

Ako se EMRP ne provodi ili se provodi neprimjereno, djelomično ili s kašnjenjem, Zajednica može smanjiti, povući ili obustaviti svoj financijski doprinos u skladu sa stvarnom provedbom EMRP-a.

Ako države sudionice ne doprinose financiranju EMRP-a odnosno doprinose samo djelomično ili s kašnjenjem, Zajednica može smanjiti svoj financijski doprinos u skladu sa stvarnim iznosom javnih sredstava dodijeljenih od strane država sudionica u skladu s uvjetima utvrđenim u općem sporazumu koji se zaključuje između Komisije i posebne provedbene strukture.

Članak 8.

Zaštita financijskih interesa Zajednica od strane država sudionica

Pri provedbi EMRP-a države sudionice poduzimaju zakonodavne, regulatorne, upravne ili druge mjere potrebne za zaštitu financijskih interesa Zajednica. Posebno, države članice poduzimaju mjere potrebne za osiguranje punog povrata svih iznosa koji se duguju Zajednici u skladu s člankom 54. stavkom 2. točkom (c) Financijske uredbe i člankom 38. stavkom 2. Provedbenih pravila.

Članak 9.

Nadzor koji provodi Revizorski sud

Komisija i Revizorski sud ovlašteni su, kroz svoje službenike ili zastupnike, provoditi sve provjere i inspekcije potrebne kako bi se osiguralo uredno upravljanje sredstvima Zajednice i zaštitilo financijske interese Zajednica od prijevara i nepravilnosti. U tom smislu, države sudionice i/ili posebna provedbena struktura u razumnom roku stavljaju svu mjerodavnu dokumentaciju na raspolaganje Komisiji i Revizorskom sudu.

Članak 10.

Informiranje

Komisija dostavlja sve mjerodavne informacije Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu. Države sudionice pozivaju se na podnošenje Komisiji, kroz posebnu provedbenu strukturu, svih dodatnih informacija koje zahtijevaju Europski parlament, Vijeće i Revizorski sud u vezi s financijskim upravljanjem posebne provedbene strukture, a što je u skladu sa sveukupnim obvezama izvještavanja navedenim u članku 13.

Članak 11.

Sudjelovanje daljnjih država članica i pridruženih zemalja

Svaka država članica i svaka zemlja pridružena Sedmom okvirnom programu ima pravo priključiti se EMRP-u u skladu s kriterijima navedenima u članku 2. točkama (e) i (f) ove Odluke te se smatra državom sudionicom.

Članak 12.

Sudjelovanje ostalih trećih zemalja

Države sudionice i Komisija mogu dogovoriti sudjelovanje bilo koje zemlje, ovisno o kriterijima navedenim u članku 2. stavku (e) i pod uvjetom da je takvo sudjelovanje predviđeno mjerodavnim međunarodnim sporazumom. One definiraju uvjete pod kojima su pravne osobe s nastanom u tim zemljama, odnosno pojedinci koji tamo imaju boravište, prihvatljivi kao primatelji sredstava u okviru EMRP-a.

Članak 13.

Godišnje izvješćivanje i ocjenjivanje

Godišnje izvješće o Sedmom okvirnom programu, koje se podnosi Europskom parlamentu i Vijeću prema članku 173. Ugovora, uključuje izvješće o aktivnostima EMRP-a.

Komisija provodi privremeno ocjenjivanje tri godine nakon početka EMRP-a. To ocjenjivanje obuhvaća napredak prema ciljevima zadanim u Prilogu I., kao i preporuke EMRP-a u pogledu najprimjerenijih načina za daljnje poboljšanje integracije, kvalitete i učinkovitosti provedbe, uključujući znanstvenu, upravljačku i financijsku integraciju, te pitanje je li razina financijskih doprinosa država sudionica prikladna s obzirom na potencijalnu potražnju raznih nacionalnih istraživačkih zajednica.

Komisija priopćava Europskom parlamentu i Vijeću zaključke, zajedno s napomenama i, ako je prikladno, prijedlozima za izmjene ove Odluke.

Na kraju sudjelovanja Zajednice u EMRP-u, a najkasnije 2017. godine, Komisija će uz pomoć neovisne stručne skupine provesti završno ocjenjivanje općih, posebnih i operativnih ciljeva EMRP-a.

Ta skupina svoju ocjenu temelji, između ostalog, na sljedećim pokazateljima:

(a)

znanstvena izvrsnost projekata i dodijeljenih stipendija, mjerena brojem objava, patenata i drugih pokazatelja znanstvenog rada;

(b)

razina sudjelovanja vanjskih istraživača i istraživačkih institucija u programu;

(c)

povećanje kapaciteta u području mjeriteljstva u državama članicama i zemljama koje su pridružene Sedmom okvirnom programu, a čiji su programi mjeriteljstva u ranoj fazi razvoja;

(d)

broj i kvaliteta aktivnosti izobrazbe;

(e)

broj i kvaliteta aktivnosti vezanih uz informiranje o mjeriteljstvu.

Rezultati završnog ocjenjivanja podnose se Europskom parlamentu i Vijeću.

Članak 14.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu trećeg dana od objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 15.

Adresati

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 16. rujna 2009.

Za Europski parlament

Predsjednik

J. BUZEK

Za Vijeće

Predsjednica

C. MALMSTRÖM


(1)  Mišljenje od 25. ožujka 2009. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Mišljenje Europskog parlamenta od 22. travnja 2009. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 27. srpnja 2009.

(3)  SL L 412, 30.12.2006., str. 1.

(4)  SL L 400, 30.12.2006., str. 86.

(5)  SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(6)  SL L 357, 31.12.2002., str. 1.

(7)  SL L 312, 23.12.1995., str. 1.

(8)  SL L 292, 15.11.1996., str. 2.

(9)  SL L 136, 31.5.1999., str. 1.

(10)  SL C 323, 30.12.2006., str. 1.

(11)  SL L 391, 30.12.2006., str. 1.


PRILOG I.

Opis ciljeva i aktivnosti Europskog istraživačkog program u području mjeriteljstva (EMRP)

I.   CILJEVI

U današnjem globalnom gospodarstvu, mjeriteljstvo daje znatan doprinos tehnološkom i gospodarskom razvoju mnogih svjetskih država. Istraživanje u mjeriteljstvu potrebno je radi rješavanja društvenih problema, a primjeri takvog istraživanja utječu na područja kao što su svemir i satelitska navigacija, sigurnost, zdravstvena zaštita, industrija poluvodiča i klimatske promjene. Istraživanje u mjeriteljstvu od velike je koristi za društvo i glavna je podrška državnoj regulaciji i standardizaciji. Mjeriteljstvo je skriveno od očiju javnosti, pa ipak ključno je za pospješivanje moderne trgovine i komunikacija. Pristup tržištima može biti onemogućen nedostatkom jednoobraznih i točnih pondera i mjera. Sve glavne gospodarske sile u svijetu prepoznale su tehnološko istraživanje i razvoj u mjeriteljstvu kao ključne za dugoročni gospodarski rast naprednih zemalja.

Istraživanje u mjeriteljstvu tradicionalno ima visoki prioritet u mnogim zemljama. Međutim, europske zemlje vode svoje nacionalne programe istraživanja u mjeriteljstvu u potpunoj izolaciji pa države članice EU-a nisu u mogućnosti vlastitim snagama stvoriti jedinstven i istinski integriran EMRP. Nacionalni instituti za mjeriteljstvo, uz podršku posebnih instituta, nadležni su za provedbu nacionalnih istraživačkih programa u mjeriteljstvu na temelju institucionalnog financiranja od tijela središnje države odnosno ministarstva. Europska istraživačka zajednica u području mjeriteljstva specijalizirana je zajednica, tek labavo povezana s istraživačkim ili akademskim organizacijama. Vrlo je rascjepkana i obuhvaća nekoliko središta globalne izvrsnosti kojima bi koristilo široko tržišno natjecanje međunarodnih razmjera. Razvidno je postojanje dupliciranja istraživanja.

Pravo Zajednice da djeluje na ovom području utvrđeno je u nekoliko članaka Ugovora, koji predviđaju koordinaciju istraživanja i suradnju između država članica i Zajednice. Članak 165. nalaže da „Zajednica i države članice koordiniraju svoje aktivnosti istraživanja i tehnološkog razvoja kako bi se osigurala međusobna dosljednost nacionalnih politika i politike Zajednice”. Članak 169. poziva Zajednicu da predvidi sudjelovanje u programima istraživanja i razvoja koje poduzima više država članica. Djelovanje Zajednice čini se vrlo opravdanim, budući da države članice samostalno neće moći riješiti ove probleme.

EMRP će okupiti nacionalne programe država članica, njih 22, u jedinstveni istraživački program te će posebno podržavati ciljeve Europskih nacionalnih sustava mjeriteljstva. Ciljevi EMRP-a su ubrzanje razvoja, potvrđivanje i iskorištavanje novih mjeriteljskih tehnika, standarda, procesa, instrumenata, referentnih materijala i znanja s ciljem poticanja inovativnog razvoja industrije i trgovine, poboljšanja kvalitete podataka koji se koriste u znanosti, industriji i osmišljavanju politika, te poticanje razvoja i provedbe direktiva i uredbi.

EMRP će ove ciljeve postići na sljedeće načine:

(a)

objedinjavanjem izvrsnosti u istraživanju u području mjeriteljstva – osmišljavanjem konkurentnih zajedničkih istraživačkih projekata, tj. EMRP projekata, raspoređivanjem kapaciteta dostatne kritične mase iz mreža nacionalnih i posebnih instituta država sudionica na rješavanje glavnih izazova koji postoje na europskoj razini;

(b)

otvaranjem sustava najboljima u znanosti – povećanim sudjelovanjem šire europske istraživačke zajednice kroz stipendije istraživačima;

(c)

jačanjem kapaciteta – povećanjem sposobnosti europske istraživačke zajednice u području mjeriteljstva kroz stipendije za mobilnost istraživača, usmjerene na države članice EURAMET-a s ograničenim kapacitetom za istraživanja u mjeriteljstvu.

EMRP nadopunjuje nacionalne programe i aktivnosti u tijeku koji su usmjereni na isključivo nacionalne prioritete.

EMRP inicijativa usmjerena je na usklađivanje i integraciju mjerodavnih nacionalnih istraživačkih aktivnosti u mjeriteljstvu radi uspostave zajedničkog istraživačkog programa u obliku znanstvene, upravljačke i financijske integracije, dajući tako znatan doprinos Europskom istraživačkom prostoru i podupirući koncept Europe iz lisabonske strategije kao „najkonkurentnijeg i najdinamičnijega gospodarstva temeljenog na znanju”. Znanstvena se integracija postiže kroz zajedničko definiranje i provedbu aktivnosti u okviru EMRP-a. Upravljačka se integracija postiže kroz uporabu EURAMET e.V.-a, neprofitne udruge prema njemačkom pravu, kao posebne provedbene strukture koja podliježe detaljnom uređenju sadržanom u Prilogu II.

Financijska integracija znači da se države sudionice stvarno obvezuju na financiranje EMRP-a davanjem nacionalnih financijskih sredstava svim prihvatljivim sudionicima u odabranim EMRP projektima, iz nacionalnih namjenskih proračuna, te ako je potrebno, povlačenjem pričuvnog financiranja u iznosu do 50 % takvih proračuna, istodobno financirajući u cijelosti tekuće troškove EMRP-a. Daljnji element financijske integracije je jednoobrazni pristup prihvatljivim troškovima, na temelju pravila iz Sedmog okvirnog programa.

II.   AKTIVNOSTI

EMRP se sastoji od zajedničkih aktivnosti istraživanja i tehnološkog razvoja, i to četiri vrste aktivnosti:

A.   Osnovna aktivnost EMRP-a sastoji se od višepartnerskih, višenacionalnih EMRP projekata koji se bave istraživanjem, tehnološkim razvojem, aktivnostima izobrazbe i informiranja. S obzirom na kapacitete koncentrirane u mjeriteljstvu, osnovni dio EMRP projekata izvršavaju nacionalni instituti za mjeriteljstvo i posebni instituti država sudionica.

B.   Kako bi se povećali i diversificirali kapaciteti u području mjeriteljstva, uspostavljaju se tri programa stipendija:

B1.   Kako bi se povećao broj organizacija s kapacitetima usko vezanim uz mjeriteljstvo, stipendije za izvrsnost u istraživanju na raspolaganju su organizacijama i/ili pojedincima iz šire istraživačke zajednice država članica i zemalja pridruženih Sedmom okvirnom programu, koji su u stanju dati bitan doprinos istraživačkim aktivnostima zajedničkog programa. Svaka izabrana organizacija i/ili pojedinac pridružuje se EMRP projektu.

B2.   Kako bi se razvile sposobnosti pojedinaca u području mjeriteljstva kroz njihovu mobilnost, stipendije za mobilnost istraživača na raspolaganju su:

1.

istraživačima nacionalnih instituta za mjeriteljstvo i posebnih instituta država sudionica,

2.

istraživačima koji koriste, pojedinačno ili preko svoje organizacije, stipendije za izvrsnost u istraživanju, i

3.

istraživačima država članica EURAMET-a koje ne sudjeluju u EMRP-u i trenutačno imaju ograničene ili nikakve kapacitete za istraživanja u mjeriteljstvu.

Stipendije za mobilnost istraživača omogućuju istraživačima da ostanu ili u nacionalnom institutu za mjeriteljstvo, odnosno posebnom institutu koji sudjeluje u EMRP projektu ili u organizaciji koja koristi stipendiju za izvrsnost u istraživanju.

B3.   Kako bi se osigurala održivost suradnje između nacionalnih instituta za mjeriteljstvo i posebnih instituta država sudionica te radi pripreme sljedeće generacije iskusnih istraživača u mjeriteljstvu, stipendije za mobilnost istraživača u ranoj fazi raspoložive su istraživačima u ranoj fazi s nacionalnih instituta za mjeriteljstvo i posebnih instituta država sudionica, kako bi im se omogućilo da ostanu ili u nacionalnom institutu za mjeriteljstvo, odnosno posebnom institutu, u organizaciji koja koristi stipendiju za izvrsnost u istraživanju, ili u nekoj drugoj organizaciji koja o svom trošku sudjeluje u EMRP istraživačkom projektu.

Ove se aktivnosti osnažuju, ako je prikladno, suradnjom s ostalim mjerodavnim i zainteresiranim organizacijama, unutar ili izvan Europe, koje sudjeluju uz samo-financiranje.

Osim toga, šire aktivnosti umrežavanja podupiru se u ograničenoj mjeri, radi promicanja EMRP-a i jačanja njegovog učinka. Te aktivnosti uključuju, ako je potrebno, održavanje i ažuriranje identificiranih istraživačkih područja EMRP-a, kroz djelovanja kao što su radionice, kontaktiranje ostalih odgovarajućih dionika u Europi i šire.

III.   PROVEDBA AKTIVNOSTI

Odabir EMRP projekata i dodjela stipendija za izvrsnost u istraživanju i mobilnost istraživača podliježu periodičnim pozivima na podnošenje projektnih prijedloga. Kao okvirni vremenski raspored, predviđa se objava poziva na podnošenje projektnih prijedloga u razmaku od 12 do 18 mjeseci, najdulje tijekom sedam godina. Dodjela stipendija za mobilnost istraživača u ranoj fazi podliježe stalnom pozivu.

A.   EMRP projekti

(a)

Poziv na podnošenje mogućih istraživačkih tema EMRP projekata (faza 1.):

Svakom pozivu na podnošenje projektnih prijedloga za EMRP projekte prethodi identificiranje tema toga poziva, slijedeći dolje opisane korake. Prvo, Odbor EMRP-a (vidjeti Prilog II.) savjetujući se sa Komisijom utvrđuje dijelove istraživačkih aktivnosti uključenih u EMRP koje će podlijegati pozivu na podnošenje projektnih prijedloga. Drugo, istraživačka zajednica, tj. svaki zainteresirani pojedinac ili organizacija, poziva se kroz javni poziv da predloži moguće istraživačke teme. Treće, Odbor EMRP-a usuglašava najbolje zaprimljene potencijalne istraživačke teme. Odbor EMRP-a može izmijeniti, razdvojiti ili spojiti primljene teme i uvesti nove kako bi se optimizirao poziv u fazi 2. Odbor EMRP-a osigurava da se za konačne istraživačke teme ne može dokazati autorstvo prvotnih prijedloga te da tako ostanu anonimne.

(b)

Poziv na podnošenje projektnih prijedloga za EMRP projekte (faza 2.):

Kad je istraživačka tema odabrana, EURAMET e.V. objavljuje poziv na podnošenje projektnih prijedloga i poziva istraživačke timove nacionalnih instituta za mjeriteljstvo i posebnih instituta država sudionica na stvaranje konzorcija i podnošenje projektnih prijedloga.

Poziv na podnošenje projektnih prijedloga otvoren je najmanje dva mjeseca.

EURAMET e.V. ocjenjuje svaku primljenu ponudu uz pomoć najmanje triju neovisnih stručnjaka koje on imenuje na temelju kriterija navedenih u Pravilima sudjelovanja u Sedmom okvirnom programu. Stručnjaci sastavljaju rang-listu koja je obvezujuća u pogledu raspodjele nacionalnih sredstava i sredstava Zajednice.

Sljedeći osnovni kriteriji primjenjuju se na ocjenjivanje EMRP projekata:

i.

znanstvena i/ili tehnološka izvrsnost;

ii.

važnost za ciljeve EMRP-a;

iii.

mogući učinak kroz razvoj, objavu i korištenje rezultata projekta;

iv.

kvaliteta i učinkovitost provedbe i upravljanja.

U pozivu na podnošenje projektnih prijedloga konkretiziraju se osnovni kriteriji ocjenjivanja. Moguće je uvesti i dodatne kriterije pod uvjetom da su objavljeni u pozivu na podnošenje projektnih prijedloga, da su nediskriminacijski i ne prevaguju nad osnovnim kriterijima ocjenjivanja.

Konzorcij koji podnosi ponudu za EMRP projekt može uključivati bilo koji drugi europski ili neeuropski subjekt koji nije prihvatljiv za financiranje, pod uvjetom da taj subjekt stvarno može osigurati raspoloživost sredstava potrebnih za svoje sudjelovanje.

Konzorcij može u fazi podnošenja ponude za EMRP projekt uključiti ponudu za stipendiju za izvrsnost u istraživanju, pod uvjetom da projektu osigurava potrebnu dodanu znanstvenu vrijednost. U tom slučaju, ocjenjivanje ponude za stipendiju za izvrsnost u istraživanju čini dio ocjenjivanja globalnog projekta. Odabir projekta za financiranje samo po sebi dovodi do dodjele takve stipendije.

Istraživačko vijeće EURAMET e.V.-a, koje se spominje u Prilogu II., izdaje svoje neovisno mišljenje o ukupnim rezultatima ocjenjivanja poziva na podnošenje projektnih prijedloga za EMRP projekte (faze 1. i 2.), ali ne i o pojedinačnim EMRP projektima. To mišljenje EURAMET e.V. uzima u obzir u sljedećim pozivima na podnošenje projektnih prijedloga.

B.   Poziv na podnošenje projektnih prijedloga za stipendije za izvrsnost u istraživanju i stipendije za mobilnost istraživača (faza 3.)

Objava popisa odabranih ponuda za EMRP projekte popraćena je pozivom široj istraživačkoj zajednici da se priključi EMRP projektima kroz stipendije za izvrsnost u istraživanju i/ili stipendije za mobilnost istraživača.

Svaki konzorcij EMRP projekta poziva se (osim ako je već podnio ponudu za stipendije za izvrsnost u istraživanju prilikom podnošenja ponude za EMRP projekt kako je opisano u sedmom stavku odjeljka A.(b)) da unutar tri mjeseca od datuma stupanja na snagu ugovora o EMRP projektu objavi poziv na podnošenje projektnih prijedloga za identificiranje mogućih korisnika te da EURAMET e.V.-u predloži da im se dodijeli stipendija za izvrsnost u istraživanju i/ili stipendija za mobilnost istraživača. Okvirna raspodjela sredstava EMRP-a izračunava se tako da se u prosjeku svaki EMRP projekt može vezati uz najmanje jednu stipendiju za izvrsnost u istraživanju i/ili stipendiju za mobilnost istraživača. Ipak, to nije obvezno i takve se stipendije provode na najfleksibilniji mogući način.

Konzorcij EMRP projekta objavljuje poziv na podnošenje projektnih prijedloga u najmanje jednom međunarodnom časopisu i u nacionalnim novinama triju država sudionica. On je također odgovoran za široko oglašavanje poziva korištenjem posebne informacijske podrške, posebno na mrežnim stranicama Sedmog okvirnog programa, u specijaliziranim tiskovinama i brošurama, te kroz nacionalne kontakt točke uspostavljene u državama članicama i zemljama koje su pridružene Sedmom okvirnom programu. Osim toga, pri objavi i oglašavanju poziva na podnošenje projektnih prijedloga poštuju se sve upute EURAMET e.V.-a. Konzorcij izvještava EURAMET e.V. o pozivu i njegovu sadržaju najmanje 30 dana prije očekivanog datuma njegove objave. EURAMET e.V. ispituje usklađenost poziva s mjerodavnim pravilima, uputama i napucima.

Poziv na podnošenje projektnih prijedloga otvoren je najmanje pet tjedana.

Konzorcij EMRP projekta ocjenjuje primljene ponude uz pomoć najmanje dvaju neovisnih stručnjaka koje on imenuje na temelju Pravila sudjelovanja u Sedmom okvirnom programu.

Sljedeći osnovni kriteriji primjenjuju se na ocjenjivanje prijedloga:

i.

znanstvena i/ili tehnološka izvrsnost;

ii.

važnost za ciljeve EMRP projekta;

iii.

kvaliteta i provedbena sposobnost kandidata i njegov/njezin potencijal za daljnji napredak;

iv.

kvaliteta predložene aktivnosti u pogledu znanstvene izobrazbe i/ili prijenosa znanja.

U pozivu na podnošenje projektnih prijedloga konkretiziraju se osnovni kriteriji ocjenjivanja. Moguće je uvesti i dodatne kriterije pod uvjetom da su objavljeni u pozivu na podnošenje projektnih prijedloga, da su nediskriminacijski i ne prevaguju nad osnovnim kriterijima ocjenjivanja.

Konzorcij EMRP projekta predlaže EURAMET e.V.-u dodjelu stipendije korisniku te ga izvještava o administraciji poziva na podnošenje projektnih prijedloga, uključujući način objave, imena i institucionalnu pripadnost stručnjaka uključenih u ocjenjivanje. U roku od 45 dana od primitka ove ponude, EURAMET e.V. dodjeljuje stipendiju ili ju odbija ako odabir nije bio u skladu s mjerodavnim pravilima, uputama i napucima.

EURAMET e.V. poziva europske zemlje koje imaju ograničene ili nikakve kapacitete za istraživanja u mjeriteljstvu da potiču svoje istraživačke institute i sveučilišta da se prijavljuju za stipendije za mobilnost istraživača kao sredstvo jačanja njihovih kapaciteta istraživanja u mjeriteljstvu.

C.   Stipendije za mobilnost istraživača u ranoj fazi

EURAMET e.V. pokreće stalno otvoren poziv na podnošenje projektnih prijedloga za stipendije za mobilnost istraživača u ranoj fazi i objavljuje ga u najmanje jednom međunarodnom časopisu i u nacionalnim novinama triju država sudionica. On je također odgovoran za široko oglašavanje poziva korištenjem posebne informacijske podrške, posebno na mrežnim stranicama Sedmog okvirnog programa, u specijaliziranim tiskovinama i brošurama, te kroz nacionalne kontakt točke uspostavljene u državama članicama i zemljama koje su pridružene Sedmom okvirnom programu.

Ponude podnose istraživač i organizacije koje ga šalju i primaju (nacionalni institut za mjeriteljstvo, posebni institut odnosno druga organizacija koja sudjeluje u EMRP projektu). Okvirna raspodjela sredstava EMRP-a izračunava se tako da se u prosjeku svaki EMRP projekt može vezati uz najmanje jednu stipendiju za mobilnost istraživača u ranoj fazi. Ipak, to nije obvezno i takve se stipendije provode na najfleksibilniji mogući način. EURAMET e.V. ocjenjuje zaprimljene ponude.

Primjenjuju se sljedeći osnovni kriteriji ocjenjivanja:

i.

znanstvena i/ili tehnološka izvrsnost;

ii.

važnost za ciljeve EMRP projekta;

iii.

kvaliteta i provedbena sposobnost kandidata i njegov/njezin potencijal za daljnji napredak;

iv.

kvaliteta predložene aktivnosti u pogledu znanstvene izobrazbe i/ili prijenosa znanja.

U pozivu na podnošenje projektnih prijedloga konkretiziraju se osnovni kriteriji ocjenjivanja. Moguće je uvesti i dodatne kriterije pod uvjetom da su objavljeni u pozivu na podnošenje projektnih prijedloga, da su nediskriminacijski i ne prevaguju nad osnovnim kriterijima ocjenjivanja.

EURAMET e.V. usmjerit će se na dva datuma godišnje na koje dodjeljuje ove stipendije pojednostavljenim postupkom, na temelju mišljenja najmanje dvaju neovisnih stručnjaka po ponudi, koji su pregledali i rangirali sve ponude.

D.   Zbirna tablica

Vrste financiranja

Prihvatljive organizacije (1)

Prihvatljive zemlje

Kriteriji ocjenjivanja

A.

(Konzorcij) EMRP projekt(a)

Nacionalni institut za mjeriteljstvo i posebni institut

Države sudionice EMRP-a

Članak 15. stavak 1. točka (a) Pravila sudjelovanja u Sedmom okvirnom programu

B1.

Stipendije za izvrsnost u istraživanju

 

Od:

(1)

bilo koje organizacije osim nacionalnog instituta za mjeriteljstvo ili posebnog instituta, ili

(2)

pojedinačnog istraživača

 

za:

EMRP projekt u nacionalnom institutu za mjeriteljstvo ili posebnom institutu

Države članice i zemlje pridružene Sedmom okvirnom programu

Članak 15. stavak 1. točka (b) Pravila sudjelovanja u Sedmom okvirnom programu

B2.

Stipendije za mobilnost istraživača

 

Od:

(1)

nacionalnog instituta za mjeriteljstvo i posebnog instituta, ili

(2)

organizacije koja koristi stipendiju za izvrsnost u istraživanju

(3)

istraživača država članica EURAMET-a koje ne sudjeluju u EMRP-u i trenutačno imaju ograničene ili nikakve kapacitete za istraživanja u mjeriteljstvu

 

za:

(1)

nacionalni institut za mjeriteljstvo i posebni institut, ili

(2)

organizaciju koja koristi stipendiju za izvrsnost u istraživanju

Države članice i zemlje pridružene Sedmom okvirnom programu

Članak 15. stavak 1. točka (b) Pravila sudjelovanja u Sedmom okvirnom programu

B3.

Stipendije za mobilnost istraživača u ranoj fazi

 

Od:

Nacionalnog instituta za mjeriteljstvo i posebnog instituta

 

za:

(1)

nacionalni institut za mjeriteljstvo i posebni institut, ili

(2)

druge organizacije koje sudjeluju u EMRP projektu (konzorcij)

Države sudionice EMRP-a

Članak 15. stavak 1. točka (b) Pravila sudjelovanja u Sedmom okvirnom programu

IV.   MEHANIZAM FINANCIRANJA

A.   Financiranje na razini programa

EMRP se financira sredstvima država sudionica i Zajednice.

Države sudionice definiraju višegodišnji financijski plan sudjelovanja u EMRP-u i doprinose financiranju njegovih aktivnosti. Nacionalni doprinos može dolaziti iz postojećih ili novostvorenih programa, sve dok oni poštuju osnovnu prirodu javno financiranog vrhunskog mjeriteljstva. Svaka država sudionica uz osnovnu obvezu financiranja (namjenski EMRP proračun) određuje pričuvno financiranje koje iznosi 50 % te obveze, kako bi se osigurala fleksibilnost rada EMRP-a tijekom cijelog njegovog trajanja i poštovanje rang-liste. Financiranje EMRP-a uključuje posebno obvezu da se u zajedničku blagajnu iz nacionalnih EMRP proračuna izdvajaju doprinosi za financiranje sudionika u odabranim EMRP projektima te da se osigura „gotovinski” doprinos, kod kojeg su kvote razmjerne namjenskim EMRP proračunima, uz istodobno financiranje tekućih troškova EMRP-a u cijelosti.

Ukupni financijski doprinos Zajednice EMRP-u izračunava se tako da odgovara stvarnom financijskom doprinosu država sudionica (isključujući tekuće troškove koji prelaze 16 milijuna eura i pričuvno financiranje), uz gornju granicu od 200 milijuna eura. S obzirom da su tekući troškovi uključeni u izračun odgovarajućeg doprinosa, EURAMET e.V. ih mora opravdati.

Financijski doprinos Zajednice ne koristi se za pokrivanje tekućih troškova EURAMET e.V.-a.

B.   Okvirna raspodjela sredstava

Sveukupno: 400 milijuna eura (+ 100 milijuna eura pričuvnog financiranja)

Vrsta aktivnosti

200 milijuna eura

Zajednice

200 milijuna eura

država sudionica

ukupno

400 milijuna eura

 

%

milijuni eura

%

milijuni eura

%

milijuni eura

Modul projektnih prijedloga za EMRP (dio A)

82 %

164

90 %

180

86 %

344

Modul prijedloga za stipendije za istraživače (dio B), financiranje do 100 %

18 %

36

2 %

4

10 %

40

B1.

Stipendije za izvrsnost u istraživanju

 

 

 

 

7,5 %

30

B2.

Stipendije za mobilnost istraživača

 

 

 

 

1,5 %

6

B3.

Stipendije za mobilnost istraživača u ranoj fazi

 

 

 

 

1,0 %

4

Tekući troškovi (dio C)

8 %

16 (2)

4 %

16

Ukupno

100 %

200

100 %

200

100 %

400

C.   Financiranje EMRP projekata i stipendija za istraživače

Raspored sredstava iz namjenskih EMRP proračuna i iz doprinosa Zajednice za EMRP projekte slijedi poredak rang-liste odobrene pri ocjenjivanju.

Financijski doprinos sudionicima u tim EMRP projektima izračunava se na temelju prihvatljivih troškova, kao što je definirano Pravilima sudjelovanja u Sedmom okvirnom programu. Ako je namjenski EMRP proračun iscrpljen zbog visoke stope uspješnosti nacionalnog instituta za mjeriteljstvo i posebnog instituta iz određene države sudionice, ta država koristi pričuvno financiranje od 50 % svojeg namjenskog EMRP proračuna koje se raspoređuje na daljnje odabrane prijedloge slijedom rang-liste.

Doprinos Zajednice EMRP projektima određuje se po pojedinom pozivu na podnošenje projektnih prijedloga kao postotak prihvatljivih troškova niži od 50 %. Prenosi se izravno od EURAMET e.V.-a sudionicima EMRP projekta.

Nacionalni doprinosi EMRP projektima osiguravaju se korištenjem odnosnih nacionalnih mehanizama financiranja.

Gotovinski doprinosi Zajednice i nacionalni gotovinski doprinosi, koji se koriste za financiranje stipendija za izvrsnost u istraživanju, stipendija za mobilnost istraživača i stipendija za mobilnost istraživača u ranoj fazi, prenose se EURAMET e.V.-u te od njega primateljima stipendija.

Zakonitost i regularnost temeljnih transakcija, a posebno postojanje nacionalnog doprinosa, njegovo stvarno plaćanje, primjerena uporaba sredstava Zajednice i prihvatljivost prijavljenih troškova, osiguravaju se pod odgovornošću EURAMET e.V.-a, a utvrđuje ih neovisna financijska revizija EMRP projekata slijedom načela koja su sukladna onima iz Sedmog okvirnog programa.

Stipendije za izvrsnost u istraživanju, stipendije za mobilnost istraživača i stipendije za mobilnost istraživača u ranoj fazi fiksne su stipendije koje se dodjeljuju prema unaprijed definiranim ljestvicama. Detaljni temeljni izdaci ne podliježu reviziji. Kategorije troškova koje pokriva bilo koja takva stipendija nisu prihvatljive kao troškovi EMRP projekta. Samo stvarno ukupno plaćanje određenog iznosa krajnjem korisniku treba biti popraćeno službenim dokazom. Gotovinska plaćanja se ne smatraju uredno dokumentiranima te nisu prihvatljiva. EURAMET e.V. ima mogućnost tražiti odgovarajuća sredstva od primatelja stipendija za izvrsnost u istraživanju, koji su pravni subjekti a ne pojedinci.

V.   DOGOVORI VEZANI UZ PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

EURAMET e.V. donosi politiku intelektualnog vlasništva EMRP-a u skladu s člankom 2. stavkom (h) ove Odluke.


(1)  Zajednički istraživački centar ima tretman kao i nacionalni instituti za mjeriteljstvo

(2)  Za razliku od ostalih iznosa, ovaj iznos je obvezujuća gornja granica pri izračunu odgovarajućih sredstava država sudionica.


PRILOG II.

Upravljanje i provedba Europskog istraživačkog programa u području mjeriteljstva (EMRP)

I.   UVOD

Posebna provedbena struktura EMRP-a je EURAMET e.V. koji je osnovan 2007. godine kao neprofitna udruga prema njemačkom pravu. To je europska regionalna organizacija za mjeriteljstvo. Članstvo u EURAMET e.V.-u je otvoreno nacionalnim institutima za mjeriteljstvo kao članovima te posebnim institutima kao pridruženim članovima, iz država članica Europske unije i Europske udruge slobodne trgovine te iz ostalih europskih država. Institut za referentne materijale i mjerenja Europske komisije također može biti pridruženi član. Trenutno članovi dolaze iz 32 zemlje, od kojih su 22 također države sudionice EMRP-a.

II.   UPRAVLJANJE EMRP-om UNUTAR EURAMET e.V.-a

Sljedeća tijela i interne strukture EURAMET e.V.-a imaju ulogu u provedbi EMRP-a:

1.

Predsjedavajućeg EMRP-om i zamjenika bira Odbor EMRP-a. Predsjedavajući EMRP-om automatski je jedan od dvoje supredsjedatelja EURAMET e.V.-a. Predsjedavajući EMRP-om pravno zastupa EURAMET e.V. po pitanjima koja se odnose na EMRP.

2.

Odbor EMRP-a sastoji se od članova EURAMET-a (tj. nacionalnih instituta za mjeriteljstvo) čije države su sudionice EMRP-a. Odbor EMRP-a je tijelo EMRP-a koje donosi odluke i odgovorno je za sva pitanja koja se odnose na EMRP, uključujući odluke o definiranju i ažuriranju programa, o planiranju poziva na podnošenje projektnih prijedloga, o proračunu, o kriterijima prihvatljivosti i odabira, o skupini ocjenjivača, o odobrenju rang-liste EMRP projekata koji će se financirati, o praćenju napretka financiranih EMRP projekata i o nadzoru nad primjerenim i urednim radom tajništva vezano uz EMRP. Odbor EMRP-a izabire Predsjedavajućeg EMRP-om (koji je automatski supredsjedatelj EURAMET-a (EMRP)) i zamjenika.

3.

Istraživačko vijeće sastoji se od uravnoteženog broja visoko pozicioniranih stručnjaka koji dolaze iz industrije, istraživačkih i akademskih organizacija te međunarodnih dionika. Ono daje neovisni strateški savjet o pitanjima EMRP-a te izvještava odnosno očituje se Odboru EMRP-a ako je potrebno te na zahtjev, ali u svakom slučaju daje mišljenje o svakom pozivu na podnošenje projektnih prijedloga i ciklusu odabira.

4.

Tajništvo se sastoji od osoba koje zapošljava EURAMET e.V. ili su upućene na rad u EURAMET e.V. Njegova struktura i zadaće uređene su pravilima postupanja EURAMET e.V.-a. Dio tajništva odgovoran za provedbu EMRP-a smješten je u Nacionalnom fizikalnom laboratoriju, britanskom članu EURAMET e.V.-a (član domaćin).

5.

Upravitelj programa EMRP-a je stariji menadžer i kao privremeno rješenje može biti upućen na rad iz člana domaćina. Upravitelj programa EMRP-a djeluje samostalno pod izravnim nalogom EURAMET e.V.-a po svim pitanjima koja se odnose na EMRP te je odgovoran tijelima EURAMET e.V.-a. EURAMET e.V. uspostavlja učinkovite postupke kojima osigurava nepostojanje sukoba interesa između upravitelja programa EMRP-a i kandidata, sudionika ili korisnika.

III.   ISKLJUČIVE ODGOVORNOSTI EURAMET e.V.-a I PODUGOVARANJE UPRAVLJAČKIH I LOGISTIČKIH ZADAĆA S ČLANOM DOMAĆINOM PRI PROVEDBI EMRP-a

EURAMET e.V. isključivo je odgovoran za provedbu EMRP-a. On upravlja financijskim doprinosom Zajednice EMRP-u. Također je odgovoran posebno za:

i.

ažuriranje EMRP-a

ii.

definiranje poziva na podnošenje projektnih prijedloga;

iii.

objavu poziva na podnošenje projektnih prijedloga;

iv.

primanje prijedloga za fazu 1. i fazu 2. te prijedloga za stipendije za mobilnost istraživača u ranoj fazi;

v.

odabir neovisnih stručnjaka za ocjenjivanje;

vi.

primanje pojedinačnih ocjena neovisnih stručnjaka i predsjedavanje ocjenjivačkim panelima;

vii.

donošenje konačnih odluka o odabiru;

viii.

otvaranje pregovora o ugovoru i zaključivanje ugovora s odabranim konzorcijima za EMRP projekte i ostalim korisnicima;

ix.

primanje i odgovaranje na sve prigovore;

x.

primanje i raspoređivanje financijskog doprinosa Zajednice i nadzor nad njegovim korištenjem;

xi.

izvršavanje plaćanja sudionicima projekata koji se financiraju iz EMRP-a i primateljima stipendija;

xii.

odgovaranje na zahtjeve za izvješćivanje prema Komisiji (1).

Iako gore navedene odgovornosti i donošenje odluka ostaju isključivo u nadležnosti EURAMET e.V.-a, određene upravljačke i logističke zadaće pri provedbi EMRP-a mogu u opsegu nastalih troškova biti podugovorene s članom domaćinom.

Upravljačka i logistička podrška sastoji se od sljedećeg:

i.

upravljanja i logistike za provedbu postupaka poziva na podnošenje projektnih prijedloga, uključujući osiguranje posebne linije za pomoć;

ii.

pružanje podrške EURAMET e.V.-u pri izradi nacrta smjernica i ostale dokumentacije;

iii.

osiguranje posebne mrežne podrške;

iv.

pružanje podrške kod pripreme ugovora, praćenja projekta i koraka koji slijede nakon završetka EMRP projekata i stipendija za istraživače;

v.

prema potrebi, pružanje podrške Odboru EMRP-a i predsjedavajućem EMRP-om.

Uz suglasnost Komisije, moguće je podugovoriti dodatne zadaće s članom domaćinom, dok EURAMET e.V. izgradi svoje kapacitete stalnog tajništva.


(1)  Praćenje financijskog doprinosa Zajednice podrazumijeva sve aktivnosti koje su po svojoj prirodi nadzor i revizija, prethodna ili naknadna, a koje se smatraju nužnima za provedbu izvršnih zadaća, koje je povjerila Komisija, na zadovoljavajući način. Te su aktivnosti usmjerene na stjecanje razumne sigurnosti u zakonitost i regularnost temeljnih transakcija te u prihvatljivost prijavljenih troškova.


Top