Help Print this page 

Document 32009D0561

Title and reference
2009/561/EZ: Odluka Komisije od 22. srpnja 2009. o izmjeni Odluke 2006/679/EZ u odnosu na provedbu tehničkih specifikacija za interoperabilnost prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog podsustava transeuropskog konvencionalnog željezničkog sustava (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 5607) Tekst značajan za EGP
  • No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2012; stavljeno izvan snage 32012D0088
OJ L 194, 25.7.2009, p. 60–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 004 P. 193 - 207

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/561/oj
Multilingual display
Text

07/Sv. 004

HR

Službeni list Europske unije

193


32009D0561


L 194/60

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

22.07.2009.


ODLUKA KOMISIJE

od 22. srpnja 2009.

o izmjeni Odluke 2006/679/EZ u odnosu na provedbu tehničkih specifikacija za interoperabilnost prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog podsustava transeuropskog konvencionalnog željezničkog sustava

(priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 5607)

(Tekst značajan za EGP)

(2009/561/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o interoperabilnosti željezničkog sustava u Zajednici (1), a posebno njezin članak 6. stavak 1.,

uzimajući u obzir preporuku Europske agencije za željeznice o Europskom razvojnom planu (ERA-REC-02-2009-ERTMS) od 23. veljače 2009.,

budući da:

(1)

U svakoj tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost (TSI-ju) trebala bi biti navedena strategija za provedbu TSI-ja kao i faze koje treba provesti kako bi se postigao postupan prijelaz iz postojećeg stanja u završno stanje u kojem će sukladnost s TSI-jem biti pravilo.

(2)

U Odluci Komisije 2006/679/EZ od 28. ožujka 2006. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog podsustava transeuropskog konvencionalnog željezničkog sustava (2) utvrđen je TSI koji se odnosi na prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav transeuropskog konvencionalnog željezničkog sustava.

(3)

U skladu s člankom 3. Odluke 2006/679/EZ, države članice su utvrdile nacionalni plan provedbe prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog TSI-a te su o tom planu provedbe obavijestile Komisiju.

(4)

Temeljem tih nacionalnih planova treba izraditi nacrt glavnog plana EU-a, slijedeći načela iz poglavlja 7. Priloga Odluci 2006/679/EZ.

(5)

Poglavljem 7. Priloga Odluci 2006/679/EZ predviđa se da će glavni plan EU-a biti dodan TSI-ju kroz postupak revizije te će se zvati Europski razvojni plan.

(6)

U Direktivi 2008/57/EZ navodi se da se TSI-jima mogu uspostaviti okviri potrebni za odlučivanje hoće li se postojeći podsustav morati ponovno odobriti, kao i odgovarajući krajnji rokovi.

(7)

Strategija provedbe prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog TSI-ja ne bi se smjela oslanjati samo na sukladnost podsustava s TSI-jem u vrijeme njihovog početka rada, modernizacije ili obnove, nego se također treba temeljiti na usklađenoj provedbi na paneuropskim koridorima koji povezuju glavna europska područja teretnog prometa. Kako se interoperabilnost može postići samo ako su ti koridori potpuno opremljeni, u Europskom razvojnom planu treba navesti odgovarajuće krajnje rokove za obnovu ili modernizaciju podsustava.

(8)

Države članice moraju uložiti sve napore kako bi stavile na raspolaganje vanjski specifični prijenosni modul za njihove postojeće sustave razreda B, koji su navedeni u Prilogu B TSI-ju.

(9)

Projekti za uspostavu Europskog sustava upravljanja željezničkim prometom (ERTMS) općenito, a posebno pruge uključene u Europski razvojni plan, mogu koristiti pomoć Zajednice iz programa TEN-T ili iz drugih programa financijske potpore Zajednice.

(10)

Odgovarajuća financijska potpora važna je za osiguravanje uspostave ERTMS-a u skladu s opsegom i rokovima Europskog razvojnog plana. Stoga se plan može prilagoditi kako bi se uvažila raspoloživa financijska sredstva.

(11)

Dobavljači opreme za ERTMS koja se ugrađuje u vozila potvrdili su da će najkasnije do 2015. moći isporučiti opremu za vozila koja će biti u skladu s novim standardom (poznatim kao osnovna konfiguracija 3); stoga bi lokomotive za međunarodni promet, koje se isporuče do 2015. trebale u pravilu biti opremljene ERTMS-om.

(12)

Odluku 2006/679/EZ treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(13)

Mjere predviđene ovom Odlukom su u skladu s mišljenjem Odbora za interoperabilnost i sigurnost željeznice, osnovanog u skladu s člankom 29. Direktive 2008/57/EZ,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog Odluci 2006/679/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Odjeljci 7.1., 7.2. i 7.3. zamjenjuju se tekstom iz Priloga ovoj Odluci.

2.

U odjeljku 7.4.2.3. upućivanje na odjeljak 7.2.2.5. zamjenjuje se upućivanjem na odjeljak 7.2.

Članak 2.

Komisija će do 31. prosinca 2015. ocijeniti provedbu Europskog razvojnog plana te će, na temelju analize napretka njegove provedbe do 2015. godine, raspoloživosti opreme sukladne s novim standardom (osnovna konfiguracija 3) i izvora i iznosa financijskih sredstava koja su na raspolaganju za podršku uvođenja ERTMS-a, utvrditi jesu li potrebne izmjene ove Odluke, posebno što se tiče pruga koje treba opremiti do 2020. godine. U toj analizi sudjeluju države članice.

Članak 3.

Ova se Odluka primjenjuje od 1. rujna 2009.

Članak 4.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. srpnja 2009.

Za Komisiju

Antonio TAJANI

Potpredsjednik


(1)  SL L 191, 18.7.2008., str. 1.

(2)  SL L 284, 16.10.2006., str. 1.


PRILOG

Odjeljci 7.1., 7.2. i 7.3. Priloga Odluci 2006/679/EZ zamjenjuju se sljedećim:

„7.   PROVEDBA PROMETNO-UPRAVLJAČKOG I SIGNALNO-SIGURNOSNOG TSI-ja

U ovom se poglavlju opisuje strategija za provedbu TSI-ja (Europski razvojni plan ERTMS-a) te se navode faze koje treba provesti za postupan prijelaz iz postojećeg stanja u konačno stanje u kojem će sukladnost s TSI-jem biti pravilo.

Europski razvojni plan ERTMS-a ne primjenjuje se na pruge smještene na državnom području države članice čiji je željeznički sustav morem ili posebnim geografskim uvjetima odvojen ili izoliran od željezničke mreže ostalih dijelova Zajednice. Ova se strategija ne primjenjuje na lokomotive koje voze isključivo na takvim prugama.

7.1.    Provedba ERTMS-a na pruzi

Cilj Europskog razvojnog plana ERTMS-a je osiguravanje da lokomotive, motorni vlakovi i druga željeznička vozila opremljena ERTMS-om postupno imaju pristup većem broju pruga, luka, terminala i ranžirnih kolodvora, a da im pri tom uz ERTMS nije potrebna nacionalna oprema.

U tom se smislu razvojnim planom ne zahtijeva uklanjanje postojećih sustava razreda B na prugama obuhvaćenim planom. Međutim, do roka navedenog u provedbenom planu, opremljenost sustavom razreda B neće biti uvjet za pristup prugama obuhvaćenim razvojnim planom za lokomotive, motorne vlakove i druga željeznička vozila opremljena ERTMS-om.

Kada terminali, na primjer luke ili posebne pruge u luci, nisu opremljeni sustavom razreda B, zahtjevi što se tiče ‚povezanosti’ ovih terminalnih područja ne znače nužno da ti terminali ili pruge moraju biti opremljeni ERTMS-om tako dugo dok se opremljenost sustavom razreda B ne zahtijeva kao uvjet pristupa pruzi.

Za pruge koje se sastoje od dva ili više kolosijeka, smatra se da je pruga opremljena čim se opreme dva kolosijeka. Na dijelu koridora sa više od jednom prugom mora biti opremljena najmanje jedna pruga, a ako se opremi najmanje jedna pruga u cijeloj dužini koridora smatra se da je opremljen cijeli koridor.

7.1.1.   Koridori

Šest koridora iz Dodatka I. opremit će se ERTMS-om u skladu s rokovima navedenim u tom Dodatku (1).

7.1.2.   Povezanost s glavnim europskim lukama, ranžirnim kolodvorima, teretnim terminalima i područjima teretnog prometa

Luke, ranžirni kolodvori, teretni terminali i područja teretnog prometa navedeni u Dodatku II. povezat će se s najmanje jednim od šest koridora navedenih u Dodatku I. na dan i pod uvjetima navedenim u Dodatku II.

7.1.3.   Projekti koje financira EU

Ne dovodeći u pitanje odjeljke 7.1.1. i 7.1.2., ugradnja ERTMS-a/ETCS-a je obvezna u slučaju:

nove ugradnje prometno-upravljačke i signalno-sigurnosne opreme za zaštitu vlaka, ili

modernizacije prometno-upravljačke i signalno-sigurnosne opreme za zaštitu vlaka koji je već u uporabi, kojom se mijenjaju funkcije ili izvedba podsustava,

za projekte željezničke infrastrukture za koje se prima financijska potpora iz europskih fondova za regionalni razvoj i/ili kohezijskih fondova (Uredba Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (2)) i/ili fondova TEN-T (Odluka br. 1692/96/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3)).

Međutim, kada se signalno-sigurnosna oprema obnavlja na kratkim (manje od 150 km) i međusobno nepovezanim dionicama pruga, Komisija može odobriti odstupanje od ovog pravila, pod uvjetom da se ERTMS ugradi prije ranijeg od sljedeća dva roka:

5 godina nakon završetka projekta,

nakon povezivanja dionice pruge s drugom prugom koja je opremljena ERTMS-om.

U ovom se odjeljku raniji od ova dva roka naziva ‚kasniji rok za opremanje’.

Predmetna država članica dostavlja određenu dokumentaciju Komisiji. Ta dokumentacija sadrži ekonomsku analizu koja pokazuje značajnu ekonomsku i/ili tehničku prednost početka rada ERTMS-a u kasnijem roku za opremanje umjesto tijekom projekta kojeg financira EU.

Država članica se može pozvati na ovakvu klauzulu samo ako natječaj za obnovu ili modernizaciju sustava za zaštitu vlakova sadrži jasnu mogućnost za opremanje pruge ERTMS-om, bilo tijekom projekta ili u kasnijem roku za opremanje.

Komisija analizira dostavljenu dokumentaciju i mjere koje je predložila država članica te o rezultatima svoje analize obavješćuje odbor iz članka 29. Direktive 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4). Kada se odobri odstupanje, država članica osigurava ugradnju ERTMS-a prije kasnijeg roka za opremanje.

7.1.4.   Uvjeti pod kojima se zahtijevaju opcionalne funkcije

U skladu s karakteristikama pružne prometno-upravljačke i signalno-sigurnosne opreme i njezinih sučelja s drugim podsustavima, neke će se funkcionalnosti pružne opreme, iako nisu određene kao obvezne, možda morati provesti u nekim primjenama kako bi se ispunili osnovni zahtjevi.

Provedba nacionalnih ili opcionalnih funkcija za pružnu opremu ne smije spriječiti pristup infrastrukturi vlaku koji ispunjava samo obvezne zahtjeve sustava razreda A za opremu u vlaku, osim kada se zahtijevaju sljedeće opcionalne funkcije za opremu u vlaku:

primjena ETCS-a razine 3 pružne opreme zahtijeva nadzor cjelovitosti vlaka u samom vlaku,

primjena ETCS-a razine 1 s opcijom ‚infill’ pružne opreme zahtijeva odgovarajuću ‚infill’ funkcionalnost u vlaku ako se iz sigurnosnih razloga brzina otpuštanja postavi na nulu (npr. zaštita opasnih mjesta),

kada ETCS zahtijeva prijenos podataka radiovezom, usluge prijenosa podataka GSM-R-om moraju ispunjavati zahtjeve prijenosa podataka ETCS-a,

sklop ugrađen u vozilu, u koji je ugrađen prijenosni modul (STM) tipa KER, može zahtijevati uporabu K-sučelja.

7.1.5.   Postojeći sustavi

Države članice osiguravaju održavanje funkcionalnosti postojećih sustava iz Priloga B TSI-ju kao i njihovih sučelja u skladu s trenutnim specifikacijama, osim onih promjena koje se smatraju nužnima za uklanjanje sigurnosnih manjkavosti tih sustava. Države članice stavljaju na raspolaganje potrebne informacije o svojim postojećim sustavima koje su potrebne za razvoj i certificiranje uređaja koji omogućuju interoperabilnost opreme razreda A s njihovim postojećim sustavima razreda B.

7.1.6.   Obavješćivanje

Za svaki odsječak koridora opisan u Dodatku I. države članice ili obavješćuju Komisiju o detaljnom vremenskom planu za opremanje tih odsječaka koridora ERTMS-om ili potvrđuju da je odsječak koridora već opremljen. Ove se informacije dostavljaju Komisiji najkasnije tri godine prije najkasnijeg roka opremanja odsječka koridora, koji je naveden u Dodatku I.

Za svaku luku, ranžirni kolodvor, teretni terminal ili područje teretnog prometa koji su navedeni u Dodatku II., države članice obavješćuju o određenim prugama koje treba koristiti kako bi se osigurala njihova povezanost s jednim od koridora navedenih u Dodatku I. Ove se informacije dostavljaju Komisiji najkasnije tri godine prije najkasnijeg roka koji je naveden u Dodatku II. i u njima se navodi najkasniji rok opremanja za dotičnu luku, ranžirni kolodvor, teretni terminal ili područje teretnog prometa. Prema potrebi, Europska Komisija može zahtijevati prilagodbe, posebno kako bi se osigurala sukladnost između opremljenih pruga na granicama. Države članice ili obavješćuju Komisiju o detaljnom vremenskom planu za opremanje tih određenih pruga ERTMS-om ili potvrđuju da su te određene pruge već opremljene ERTMS-om. Ove se informacije dostavljaju Komisiji najkasnije tri godine prije roka koji je naveden u Dodatku II. i u njima se navodi najkasniji rok opremanja za dotičnu luku, ranžirni kolodvor, teretni terminal ili područje teretnog prometa.

U detaljnim vremenskim planovima mora posebno biti naznačen datum zaključivanja natječaja za opremanje pruge, postupci koji su uspostavljeni kako bi se osigurala interoperabilnost sa susjednim državama na koridoru, kao i glavne ključne točke povezane s projektom. Države članice svakih dvanaest mjeseci obavješćuju Komisiju o napretku postignutom u provedbi na ovim prugama, dostavljanjem ažuriranog vremenskog rasporeda.

7.1.7.   Kašnjenja

Kada država članica utemeljeno očekuje zakašnjenja u ispunjavanju rokova utvrđenih u ovoj Odluci, ona o tome odmah obavješćuje Komisiju. Ona Komisiji dostavlja dokumentaciju koja sadrži tehnički opis projekta i ažuran plan. U dokumentaciji se također objašnjavaju razlozi za kašnjenje te se navode korektivne mjere koje država članica poduzima.

Državi članici se može odobriti dodatna odgoda od najviše tri godine, ako je takvo kašnjenje uzrokovano razlozima koji su izvan razumne kontrole države članice, kao što su poteškoće s dobavljačima ili problemi povezani s postupkom homologacije i odobravanja radi nepostojanja primjerenih probnih vozila. Država članica se može pozvati na ovu klauzulu samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

obavijesti iz odjeljka 7.1.6. bile su primljene na vrijeme te su bile sveobuhvatne;,

dokumentacija iz prvog stavka odjeljka 7.1.7. sadrži jasan dokaz da su uzroci kašnjenja bili izvan kontrole države članice,

jedno nadležno tijelo je odgovorno za usklađivanje dobavljača opreme za vozila i za pružnu opremu, te za integraciju i testiranje proizvoda,

primjereno su se upotrebljavali postojeći laboratoriji,

podastrijet je dokaz o provedbi primjerenih mjera za smanjivanje dodatnog zakašnjenja.

Komisija analizira dostavljenu dokumentaciju i mjere koje je predložila država članica te o rezultatima svoje analize obavješćuje odbor iz članka 29. Odluke 2008/57/EZ.

7.2.    Provedba ETCS-a u vozilima

Nove lokomotive, novi motorni vlakovi ili druga nova željeznička vozila koja mogu voziti bez vuče i koja su opremljena upravljačnicom, a naručena su nakon 1. siječnja 2012. ili su stavljena u uporabu nakon 1. siječnja 2015., moraju biti opremljeni ERTMS-om.

Ovaj se zahtjev ne primjenjuje na nove manevarske lokomotive i na druge nove lokomotive, nove motorne vlakove i druga nova željeznička vozila opremljena upravljačnicom, ako su namijenjeni isključivo za nacionalni promet ili za regionalni prekogranični promet. Međutim, države članice mogu uvesti dodatne zahtjeve na nacionalnoj razini, posebno zbog:

ograničavanja pristupa prugama opremljenim ERTMS-om samo za lokomotive opremljene ERTMS-om, tako da se postojeći nacionalni sustavi mogu povući iz uporabe,

zahtjeva da ERTMS-om moraju biti opremljene nove manevarske lokomotive i/ili druga nova željeznička vozila opremljena upravljačnicom, čak iako su namijenjeni isključivo za nacionalni promet ili za regionalni prekogranični promet.

7.3.    Posebna pravila provedbe za GSM-R

Ova se pravila primjenjuju uz pravila utvrđena u odjeljcima 7.1. i 7.2.

7.3.1.   Pružna oprema

Ugradnja GSM-R-a je obvezna u slučaju:

nove ugradnje radijskih dijelova sklopa prometno-upravljačke i signalno-sigurnosne opreme,

modernizacije radijskih dijelova sklopa prometno-upravljačke i signalno-sigurnosne opreme koji su već u uporabi, a kojima se mijenjaju funkcije ili izvedba podsustava.

7.3.2.   Oprema u vozilu

Ugradnja GSM-R-a u željeznička vozila namijenjena za uporabu na pruzi koja uključuje najmanje jednu dionicu opremljenu sučeljima razreda A (čak i ako su nadograđeni na sustav razreda B), obvezna je u slučaju:

nove ugradnje radijskih dijelova sklopa prometno-upravljačke i signalno-sigurnosne opreme,

modernizacije radijskih dijelova sklopa prometno-upravljačke i signalno-sigurnosne opreme koji su već u uporabi, a kojima se mijenjaju funkcije ili izvedba podsustava.

7.3.3.   Postojeći sustavi

Države članice osiguravaju održavanje funkcionalnosti postojećih sustava iz Priloga B TSI-ju i njihovih sučelja u skladu s trenutačnim specifikacijama, osim onih promjena koje se smatraju nužnima za uklanjanje sigurnosnih nedostataka tih sustava. Države članice stavljaju na raspolaganje potrebne informacije o svojim postojećim sustavima koje su potrebne za razvoj i certificiranje uređaja koji omogućuje interoperabilnost opreme razreda A s njihovim postojećim sustavima razreda B.

Dodatak I.

Koridori i pripadajuće pruge

Koridor A – mora biti opremljen do 2015.

Image

Koridor B (5)

Image

Koridor C (6)

Image

Koridor D (7)

Image

Koridor E

Image

Koridor F

Image

Dodatak II.

Glavne europske luke, ranžirni kolodvori, teretni terminali i područja teretnog prometa  (8)

Država

Područje teretnog prometa

Rok

Napomena

Belgija

Anwerpen

31.12.2015.

Do 2020. osigurat će se također veza s Rotterdamom.

Gent

31.12.2020.

 

Zeebrugge

31.12.2020.

 

Bugarska

Burgas

31.12.2020.

Povezivanje s koridorom E podrazumijeva opremanje odsječka Bourgas-Sofia i Sofija-Vidin-Calafat i Calafat-Curtici u Rumunjskoj (PP22).

Češka

Prag

31.12.2015.

 

Lovosice

31.12.2020.

 

Danska

Taulov

31.12.2020.

Povezivanje ovog terminala podrazumijeva odabiranje pruge Flensburg- Padborg za poveznicu opremljenu ERTMS-om – vidjeti napomenu 1 Dodatka 1. Prilogu.

Njemačka

Dresden (9)

31.12.2020.

Do 2020. će se također osigurati izravna veza između koridora E i koridora F (od Dresdena do Hannovera).

Lübeck

31.12.2020.

 

Duisburg

31.12.2015.

 

Hamburg (10)

31.12.2020.

 

Köln

31.12.2015.

 

München

31.12.2015.

 

Hannover

31.12.2015.

 

Rostock

31.12.2015.

 

Ludwingshafen/Mannheim

31.12.2015.

 

Nürnberg

31.12.2020.

 

Grčka

Pirej

31.12.2020.

Veza s koridorom E podrazumijeva opremanje dionice Kulata-Sofija u Bugarskoj

Španjolska

Algeciras

31.12.2020.

 

Madrid

31.12.2020.

 

Pamplona

31.12.2020.

Zahtijevaju se tri veze. Veza s Parizom preko Hendayea, veza od Pamplone do Madrida i veza od Pamplone do koridora D preko Zaragoze.

Zaragoza

31.12.2020.

 

Tarragona

31.12.2020.

 

Barcelona

31.12.2015.

 

Valencia

31.12.2020.

 

Francuska

Marseille

31.12.2020.

 

Perpignan

31.12.2015.

 

Avignon

31.12.2015.

 

Lyon

31.12.2015.

 

Le Havre

31.12.2020.

 

Lille

31.12.2020.

 

Dunkerque

31.12.2020.

 

Pariz

31.12.2020.

Do 2020. osigurat će se sljedeće veze: i. Hendaye, ii. tunel ispod kanala La Manche, iii. Dijon, iv. Metz preko Epernaya i Châlons-en-Champagne.

Italija

La Spezia

31.12.2020.

 

Genova

31.12.2015.

 

Gioia Tauro

31.12.2020.

 

Verona

31.12.2015.

 

Milano

31.12.2015.

 

Taranto

31.12.2020.

 

Bari

31.12.2020.

 

Padova

31.12.2015.

 

Trst

31.12.2015.

 

Novara

31.12.2015.

 

Bologna

31.12.2020.

 

Rim

31.12.2020.

 

Luksemburg

Bettembourg

31.12.2015.

 

Mađarska

Budimpešta

31.12.2015.

 

Nizozemska

Amsterdam

31.12.2020.

 

Rotterdam

31.12.2015.

Do 2020. će se također osigurati poveznica s Atwerpenom.

Austrija

Graz

31.12.2020.

 

Beč

31.12.2020.

 

Poljska

Gdynia

31.12.2015.

 

Katowice

31.12.2020.

 

Wroclaw

31.12.2015.

Do 2020. opremit će se pruga Wroclaw – Legnica, kako bi se osigurala izravna poveznica s njemačkom granicom (Gorlitz).

Gliwice

31.12.2015.

 

Poznań

31.12.2015.

 

Varšava

31.12.2015.

 

Portugal

Sines

31.12.2020.

 

Lisabon

31.12.2020.

 

Rumunjska

Constanța

31.12.2015.

 

Slovenija

Koper

31.12.2015.

 

Ljubljana

31.12.2015.

 

Slovačka

Bratislava

31.12.2015.

 

UK

Bristol

Ovaj će se terminal spojiti kada se koridor C proširi na tunel ispod kanala La Manche.


(1)  U Dodatku I. naveden je krajnji rok opremanja radi postupne izgradnje usklađene mreže ERTMS-a. U određenom broju slučajeva postoje dobrovoljni sporazumi u vezi s ranijim rokom opremanja.

(2)  SL L 210, 31.7.2006., str. 25.

(3)  SL L 228, 9.9.1996., str. 1.

(4)  SL L 191, 18.7.2008., str. 1.”

(5)  Ne dovodeći u pitanje propise koji se primjenjuju na transeuropsku željezničku mrežu velikih brzina, veze se mogu ostvariti preko dionica pruga velikih brzina, pod uvjetom da su za teretne vlakove dodijeljene trase. Do 2020. godine osigurat će se najmanje jedna veza opremljena ERTMS-om između Danske i Njemačke (Flensburg – Hamburg ili Rødby – Puttgarden), ali ne nužno obje. Tunel Brenner će se opremiti ERTMS-om kada se završe građevinski radovi (ciljni je rok 2020. godina).

(6)  Veza između Nancya i Redinga osigurat će se do 2020. godine.

(7)  Do 2020. godine opremit će se dva dodatna ogranka: Montmélian – Grenoble – Valence i Lyon – Valence – Arles – Miramas (lijeva strana Rone).

(8)  Popis čvorišta uključenih u ovaj Dodatak može se mijenjati ako te promjene ne rezultiraju smanjenjem teretnog prometa ili ako ne utječu značajno na projekte u drugim državama članicama.

(9)  Njemačka će uložiti sve napore da odsječak koridora E, Dresden – češka granica, opremi ranije.

(10)  Njemačka će osigurati opremanje željezničke pruge do Hamburga, ali područje luke može biti samo djelomično opremljeno do 2020. godine.


Top