EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0494

2009/494/EZ: Odluka Komisije od 25. lipnja 2009. o određenim zaštitnim mjerama u vezi s visoko patogenom influencom ptica podtipa H5N1 u Hrvatskoj i Švicarskoj (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 4977) Tekst značajan za EGP

OJ L 166, 27.6.2009, p. 74–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 112 - 114

No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2013; stavljeno izvan snage 32013D0657

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/494/oj

03/Sv. 60

HR

Službeni list Europske unije

112


32009D0494


L 166/74

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA KOMISIJE

od 25. lipnja 2009.

o određenim zaštitnim mjerama u vezi s visoko patogenom influencom ptica podtipa H5N1 u Hrvatskoj i Švicarskoj

(priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 4977)

(Tekst značajan za EGP)

(2009/494/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 91/496/EEZ od 15. srpnja 1991. o utvrđivanju načela o organizaciji veterinarskih pregleda životinja koje se unose u Zajednicu iz trećih zemalja i o izmjeni direktiva 89/662/EEZ, 90/425/EEZ i 90/675/EEZ (1), a posebno njezin članak 18. stavke 1. i 7.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 97/78/EZ od 18. prosinca 1997. o utvrđivanju načela organizacije veterinarskih pregleda proizvoda koji ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja (2), a posebno njezin članak 22. stavke 1. i 6.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 798/2008 od 8. kolovoza 2008. o utvrđivanju popisa trećih zemalja, državnih područja, zona ili kompartmenta iz kojih je dopušten uvoz i provoz peradi i proizvoda od peradi kroz Zajednicu te o zahtjevima veterinarskog certificiranja (3), utvrđuju se zahtjevi u pogledu veterinarskog certificiranja za uvoz i provoz peradi i određenih proizvoda od peradi kroz Zajednicu. Radi jasnoće i dosljednosti pravila Zajednice, primjereno je da se za potrebe ove Odluke uzmu u obzir definicije peradi i jaja za valenje iz te Uredbe.

(2)

Uredbom Komisije (EZ) br. 318/2007 od 23. ožujka 2007. o utvrđivanju zahtjeva zdravlja životinja za uvoz određenih vrsta ptica u Zajednicu i o uvjetima njihove karantene (4) utvrđuju se zahtjevi zdravlja životinja za uvoz određenih ptica u Zajednicu iz trećih zemalja i njihovih dijelova. Radi jasnoće i dosljednosti pravila Zajednice, primjereno je da se za potrebe ove Odluke uzme u obzir definicija ptica iz te Uredbe.

(3)

Odluka Komisije 2006/265/EZ od 31. ožujka 2006. o određenim zaštitnim mjerama u vezi sa sumnjom na visoko patogenu influencom ptica u Švicarskoj (5) i Odluka Komisije 2006/533/EZ od 28. srpnja 2006. o određenim privremenim zaštitnim mjerama vezano uz visoko patogenu influencu ptica u Hrvatskoj (6) donesene su nakon pozitivnih nalaza visoko patogene influence ptica podtipa H5N1 kod divljih ptica u obje te treće zemlje. Tim je odlukama određeno da države članice moraju obustaviti uvoz žive peradi, bezgrebenki, farmski uzgojene i divlje pernate divljači i određenih drugih živih ptica, uključujući ptice kućne ljubimce, te jaja tih vrsta za valenje i određenih proizvoda od tih ptica iz određenih dijelova Hrvatske i Švicarske. Odlukom Komisije 2008/555/EZ od 26. lipnja 2008. o određenim zaštitnim mjerama u vezi s visoko patogenom influencom ptica podtipa H5N1 u Hrvatskoj i Švicarskoj (7), odluke 2006/265/EZ i 2006/533/EZ objedinjene su u jedan akt i trajanje mjera je produljeno do 30. lipnja 2009.

(4)

Odlukom Komisije 2006/415/EZ od 14. lipnja 2006. o određenim zaštitnim mjerama u vezi s visokopatogenom influencom ptica podtipa H5N1 kod peradi u Zajednici (8) utvrđuju se određene mjere biološke sigurnosti i ograničavanja, kako bi se spriječilo širenje te bolesti, uključujući uspostavljanje područja A i B nakon sumnje na izbijanje ili potvrđenog izbijanja te bolesti kod peradi.

(5)

Odlukom Komisije 2006/563/EZ od 11. kolovoza 2006. o određenim zaštitnim mjerama u vezi s visokopatogenom influencom ptica podtipa H5N1 kod divljih ptica u Zajednici (9) utvrđuju se određene zaštitne mjere za sprečavanje širenja te bolesti s divljih ptica na perad uključujući, na temelju ocjene rizika, uspostavljanje područja nadzora i praćenja uzimajući u obzir epidemiološke, zemljopisne i ekološke čimbenike nakon sumnje ili potvrđenog pozitivnog nalaza te bolesti kod divljih ptica.

(6)

Hrvatska je obavijestila Komisiju da nadležna tijela te treće zemlje primjenjuju zaštitne mjere jednake onima koje primjenjuju nadležna tijela država članica, kako je predviđeno Odlukom 2006/563/EZ, kada postoji sumnja ili kada je potvrđena visoko patogena influenca ptica podtipa H5N1 kod divljih ptica, te da će odmah obavijestiti Komisiju o bilo kakvim budućim promjenama zdravstvenog stanja životinja, uključujući posebno bilo kakve pozitivne nalaze te bolesti kod divljih ptica.

(7)

Švicarska je obavijestila Komisiju da nadležna tijela te zemlje primjenjuju zaštitne mjere jednake onima koje primjenjuju nadležna tijela država članica, kako je predviđeno odlukama 2006/415/EZ i 2006/563/EZ, kada postoji sumnja ili kada je potvrđena visoko patogena influenca ptica podtipa H5N1 kod peradi ili divljih ptica, te da će odmah obavijestiti Komisiju o bilo kakvim budućim promjenama zdravstvenog stanja životinja, uključujući posebno bilo kakvo izbijanje ili pozitivne nalaze te bolesti kod peradi ili divljih ptica. Također treba uzeti u obzir Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima (10).

(8)

Komisija će odmah obavijestiti države članice i proslijediti im sve takve informacije koje dobije od nadležnih tijela Hrvatske i Švicarske.

(9)

U svjetlu trenutačnog epidemiološkog stanja što se tiče visoko patogene influence ptica podtipa H5N1 u Zajednici i u trećim zemljama, te u svjetlu jamstava primljenih od Hrvatske, primjereno je da se u slučaju pozitivnog nalaza te bolesti kod divljih ptica na području Hrvatske, zaštitne mjere Zajednice koje se odnose na tu zemlju, primjenjuju samo na one dijelove Hrvatske za koje nadležno tijelo te države primjenjuje zaštitne mjere jednake onima utvrđenim u Odluci 2006/563/EZ.

(10)

U svjetlu jamstava primljenih od Švicarske, primjereno je da se u slučaju pozitivnog nalaza influence ptica podtipa H5N1 kod divljih ptica ili izbijanja te bolesti kod peradi na području Švicarske, zaštitne mjere koje se odnose na tu zemlju, primjenjuju samo na one dijelove Švicarske za koje nadležno tijelo te države primjenjuje zaštitne mjere jednake onima utvrđenim u odlukama 2006/415/EZ i 2006/563/EZ.

(11)

U Odluci Komisije 2007/777/EZ od 29. studenoga 2007. o utvrđivanju uvjeta zdravlja životinja i javnog zdravlja te obrazaca certifikata za uvoz iz trećih zemalja određenih mesnih proizvoda i obrađenih želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi (11), utvrđen je popis trećih zemalja iz kojih države članice mogu odobriti uvoz mesnih proizvoda i obrađenih želudaca, mjehura i crijeva, te su uspostavljeni režimi obrade koji se smatraju učinkovitima u inaktivaciji dotičnih patogena. Kako bi se spriječio rizik prenošenja bolesti putem takvih proizvoda, mora se primijeniti odgovarajuća obrada ovisno o zdravstvenom stanju u državi podrijetla i o vrstama od kojih su proizvodi dobiveni. Stoga je primjereno odobriti odstupanje od odredbe o obustavi uvoza mesnih proizvoda od divlje pernate divljači podrijetlom iz Hrvatske i Švicarske, pod uvjetom da su ti proizvodi u cijelosti obrađeni temperaturom od najmanje 70 °C.

(12)

Odluka 2008/555/EZ primjenjuje se do 30. lipnja 2009. U svjetlu trenutačnog epidemiološkog stanja, primjereno je mjere koje su u njoj predviđene produljiti do 31. prosinca 2010.

(13)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Države članice obustavljaju uvoz ili unošenje u Zajednicu, iz onog dijela područja Hrvatske koji je navedeni u stavku 2. točki (a) i iz onog dijela područja Švicarske koji je naveden u stavku 2. točki (b), sljedećih artikala:

(a)

peradi, kako je definirana u članku 2. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 798/2008;

(b)

jaja za valenje, kako su definirana u članku 2. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 798/2008;

(c)

ptica, kako su definirane u članku 3. točki (a) Uredbe (EZ) br. 318/2007 i njihovih jaja za valenje;

(d)

mesa, mljevenog mesa, mesnih pripravaka, mehanički iskoštenog mesa divlje pernate divljači;

(e)

mesnih proizvoda koji se sastoje od mesa divlje pernate divljači ili sadrže to meso;

(f)

sirove hrane za kućne ljubimce i neobrađenog materijala za prehranu životinja koji sadrže bilo koje dijelove divlje pernate divljači;

(g)

neobrađenih lovačkih trofeja bilo kojih divljih ptica.

2.   Obustava iz stavka 1. primjenjuje se na uvoz ili unošenje u Zajednicu iz:

(a)

što se tiče Hrvatske, svih područja Hrvatske za koja nadležna tijela Hrvatske službeno primjenjuju zaštitne mjere koje su jednake onima utvrđenim u Odluci 2006/563/EZ;

(b)

što se tiče Švicarske, svih područja Švicarske za koja nadležna tijela Švicarske službeno primjenjuju zaštitne mjere koje su jednake onima utvrđenim u odlukama 2006/415/EZ i 2006/563/EZ.

3.   Odstupajući od stavka 1. točke (e), države članice odobravaju uvoz i unošenje u Zajednicu mesnih proizvoda koji se sastoje od mesa divlje pernate divljači ili sadrže to meso, pod uvjetom da je meso tih vrsta bilo podvrgnuto najmanje jednoj od posebnih obrada navedenih u točkama B, C ili D dijela 4. Priloga II. Odluci 2007/777/EZ.

Članak 2.

Države članice odmah poduzimaju mjere potrebne za usklađivanje s ovom Odlukom i objavljuju te mjere. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Članak 3.

Ova se Odluka primjenjuje od 1. srpnja 2009. do 31. prosinca 2010.

Članak 4.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. lipnja 2009.

Za Komisiju

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  SL L 268, 24.9.1991., str. 56.

(2)  SL L 24, 31.1.1998., str. 9.

(3)  SL L 226, 23.8.2008., str. 1.

(4)  SL L 84, 24.3.2007., str. 7.

(5)  SL L 95, 4.4.2006., str. 9.

(6)  SL L 212, 2.8.2006., str. 19.

(7)  SL L 179, 8.7.2008., str. 14.

(8)  SL L 164, 16.6.2006., str. 51.

(9)  SL L 222, 15.8.2006., str. 11.

(10)  SL L 114, 30.4.2002., str. 132.

(11)  SL L 312, 30.11.2007., str. 49.


Top