EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0316

Odluka Vijeća 2009/316/PUP od 6. travnja 2009. o uspostavi Europskog informacijskog sustava kaznene evidencije (ECRIS) na temelju članka 11. Okvirne odluke 2009/315/PUP

OJ L 93, 7.4.2009, p. 33–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 002 P. 199 - 214

No longer in force, Date of end of validity: 27/06/2022; Zamijenjeno 32019L0884 . Latest consolidated version: 07/04/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/316/oj

18/Sv. 002

HR

Službeni list Europske unije

199


32009D0316


L 093/33

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

06.04.2009.


ODLUKA VIJEĆA 2009/316/PUP

od 6. travnja 2009.

o uspostavi Europskog informacijskog sustava kaznene evidencije (ECRIS) na temelju članka 11. Okvirne odluke 2009/315/PUP

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 31. i članak 34. stavak 2. točku (c),

uzimajući u obzir Okvirnu odluku Vijeća 2009/315/PUP od 26. veljače 2009. o organizaciji i sadržaju razmjene informacija izvađenih iz kaznene evidencije između država članica (1), a posebno njezin članak 11. stavak 4.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (2),

budući da:

(1)

Članak 29. Ugovora o Europskoj uniji navodi da je cilj Unije osigurati građanima visok stupanj sigurnosti u području slobode, sigurnosti i pravde. Ovaj cilj pretpostavlja sustavnu razmjenu između nadležnih tijela država članica informacija izvađenih iz kaznenih evidencija tako da se zajamči njihov zajednički pristanak i učinkovitost same razmjene.

(2)

Informacije o osuđujućim presudama koje su izrečene protiv državljana jednih država članica od strane drugih država članica ne protječu učinkovito na temelju važeće Europske konvencije o uzajamnoj pomoći u kaznenim stvarima od 20. travnja 1959. Postoji, stoga, potreba za učinkovitijim i pristupačnijim postupcima razmjene takvih informacija na razini Europske unije.

(3)

Potreba unaprjeđenja razmjene informacija o osuđujućim presudama postavljena je kao prioritet u Deklaraciji Europskog vijeća o suzbijanju terorizma od 25. i 26. ožujka 2004. i naknadno je potvrđena u Haškom programu (3) te u Akcijskom planu (4) za njegovo provođenje. Nadalje, Europsko vijeće je u svojim Zaključcima od 21. i 22. lipnja 2007. prepoznalo elektroničko povezivanje kaznenih evidencija na razini Europske unije.

(4)

Elektroničko povezivanje kaznenih evidencija dio je projekta „e-pravosuđe” koji je više puta u 2007. godini potvrđen kao prioritet Europskog vijeća.

(5)

Trenutno se provodi pilot-projekt s ciljem povezivanja kaznenih evidencija. Njegovi rezultati predstavljaju dragocjenu podlogu za daljnji rad u području elektroničke razmjene informacija na razini Europske unije.

(6)

Cilj ove Odluke jest provedba Okvirne odluke 2009/315/PUP radi uvođenja elektroničkog sustava razmjene informacija o osuđujućim presudama između država članica. Takav bi sustav trebao omogućivati prijenos informacija o osuđujućim presudama u obliku koji je jednostavan za razumijevanje. Trebalo bi, stoga, uspostaviti standardizirani format koji bi omogućio razmjenu informacija na jedinstven, elektronički način uz mogućnost jednostavnog računalnog prijevoda, kao i sve druge načine organiziranja i olakšavanja elektroničke razmjene informacija o osuđujućim presudama između središnjih tijela država članica.

(7)

Ova Odluka temelji se na načelima utvrđenim u Okvirnoj odluci 2009/315/PUP i provodi te dopunjuje ta načela s tehničkog aspekta.

(8)

Kategorije podataka koje se unose u sustav, razlog unosa podataka, kriteriji za njihov unos, tijela koja imaju pristup podacima i neka posebna pravila o zaštiti osobnih podataka, utvrđeni su u Okvirnoj odluci 2009/315/PUP.

(9)

Ni ova Odluka ni Okvirna odluka 2009/315/PUP ne utvrđuju nikakvu obvezu u odnosu na razmjenu informacija o neosuđujućim presudama.

(10)

S obzirom da cilj ove Odluke nije usklađivanje nacionalnih sustava kaznenih evidencija, ne postoji obveza za države članice u kojima je izrečena osuđujuća presuda da mijenjaju svoj unutarnji sustav kaznenih evidencija u odnosu na korištenje informacija za nacionalne potrebe.

(11)

Europski informacijski sustav kaznenih evidencija (ECRIS) decentralizirani je sustav informacijske tehnologije. Podaci iz kaznenih evidencija trebaju se pohranjivati isključivo u bazama podataka kojima upravljaju države članice i ne bi smio postojati izravni mrežni pristup kaznenim evidencijama drugih država članica. Države članice trebale bi biti odgovorne za upravljanje nacionalnim bazama podataka kaznenih evidencija i za učinkovitu međusobnu razmjenu informacija. Zajednička komunikacijska infrastruktura ECRIS-a prvotno bi trebala biti Mreža transeuropske telematičke službe između upravnih tijela (S-TESTA). Svi troškovi vezani za zajedničku komunikacijsku infrastrukturu trebali bi se namirivati iz glavnog proračuna Europske unije.

(12)

Referentne tablice kategorija kaznenih djela i kategorija kazni te mjera predviđenih u ovoj Odluci trebale bi olakšati automatsko prevođenje i omogućiti drugim korisnicima da prilikom korištenja sustava razumiju poslane informacije. Sadržaj tablica rezultat je analize potreba svih 27 država članica. Pri toj analizi uzeti su u obzir kategorizacija pilot projekta i rezultati različitih nacionalnih kaznenih djela i mjera. Štoviše, kod tablice kaznenih djela, također je uzeto u obzir postojanje usklađenih zajedničkih definicija na europskoj i međunarodnoj razini, kao i modeli s podacima Eurojusta i Europola.

(13)

Radi boljeg razumijevanja i bolje preglednosti zajedničkih kategorizacija, svaka država članica trebala bi dostaviti popis nacionalnih kaznenih djela, kazni i mjera koje potpadaju pod svaku kategoriju iz referentne tablice. Države članice mogu dati opis kaznenih djela, kazni i mjera, a s obzirom na korisnost takvog opisa, trebale bi biti potaknute to učiniti. Takve informacije trebale bi biti dostupne državama članicama.

(14)

Referentne tablice vrsta kaznenih djela, vrsta kazni i mjera predviđenih ovom Odlukom nisu namijenjene uspostavi pravne izjednačenosti kaznenih djela, kazni i mjera koje postoje ne nacionalnoj razini. One su sredstvo čiji je cilj pomoći primateljima da bolje razumiju činjenicu (činjenice), vrstu kaznenog djela (kaznenih djela) ili mjere sadržane (mjera sadržanih) u prenesenoj informaciji. Država članica koja dostavlja informacije ne može u potpunosti jamčiti točnost spomenutih oznaka, što ne bi trebalo onemogućiti nadležna tijela države članice primateljice u tumačenju informacija.

(15)

Referentne tablice kategorija kaznenih djela, kategorija kazni i mjera trebale bi se revidirati i ažurirati u skladu s postupkom za usvajanje provedbenih mjera za odluke iz Ugovora o Europskoj uniji.

(16)

Države članice i Komisija trebale bi se međusobno obavješćivati i savjetovati unutar Vijeća u skladu s modalitetima postavljenim u Ugovoru o Europskoj uniji, s ciljem izrade neobvezujućeg priručnika za upotrebu u praksi koji bi se odnosio na postupke o razmjeni informacija, a posebno na načine utvrđivanja identiteta počinitelja kaznenog djela, zajedničko razumijevanje vrsta kaznenih djela, kazni i mjera, obrazloženje problematike nacionalnih kaznenih djela, kazni i mjera te osiguranje koordinacije potrebne za razvoj i djelovanje sustava ECRIS.

(17)

S ciljem pospješivanja razvoja ECRIS-a Komisija bi trebala usvojiti određene tehničke mjere kako bi državama članicama pomogla u pripremi tehničke infrastrukture za međusobno povezivanje njihovih kaznenih evidencija. Komisija može ponuditi referentnu programsku opremu, to jest odgovarajuću programsku opremu koja bi državama članicama omogućila da se međusobno povežu i koju mogu odabrati umjesto vlastite programske opreme za međusobno povezivanje prilikom provođenja zajedničkih protokola koji omogućuju razmjenu informacija između baza podataka kaznenih evidencija.

(18)

Okvirna odluka Vijeća 2099/977/PUP od 27. studenoga 2008. o zaštiti osobnih podataka obrađenih u okviru policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima (5) trebala bi se primjenjivati u smislu elektroničke razmjene podataka iz kaznenih evidencija država članica, pod uvjetom da se osiguraju odgovarajuće razine zaštite podataka prilikom razmjene informacija između država članica i da se državama članicama istodobno pruži mogućnost zahtijevanja viših standarda zaštite obrade nacionalnih podataka.

(19)

S obzirom da se cilj ove Odluke, to jest razvoj sustava za elektroničku razmjenu informacija o osuđujućim presudama između država članica, ne može odgovarajuće postići na razini država članica, ali se, stoga, može radi potrebe za koordiniranom akcijom u Europskoj uniji bolje postići na razini Europske unije, Vijeće može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 2. Ugovora o Europskoj uniji i utvrđenog u članku 5. Ugovora o osnivanju Europske zajednice. U skladu s načelom proporcionalnosti, kako je definirano u članku 5. Ugovora o osnivanju Europske zajednice, ova Odluka ne prelazi ono što je potrebno radi postizanja tog cilja.

(20)

Ova Odluka poštuje temeljna prava i načela priznata osobito u članku 6. Ugovora o Europskoj uniji koja odražava Povelja Europske unije o temeljnim pravima;

ODLUČILO JE:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Odlukom uspostavlja Europski informacijski sustav kaznenih evidencija (ECRIS).

Ova Odluka također utvrđuje elemente standardiziranog formata za elektroničku razmjenu informacija iz kaznenih evidencija država članica, osobito u pogledu informacija o sadržaju osuđujućih presuda, kao i drugih općih i tehničkih provedbenih mjera u vezi s organizacijom i olakšavanjem razmjene informacija.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Odluke primjenjuju se definicije iz Okvirne odluke 2009/315/PUP.

Članak 3.

Europski informacijski sustav kaznenih evidencija (ECRIS)

1.   ECRIS je decentralizirani sustav informacijske tehnologije koji se temelji na bazama podataka iz kaznenih evidencija svake države članice. Sastoji se od sljedećih elemenata:

(a)

programske opreme za međusobno povezivanje, izrađene u skladu s jedinstvenim skupom protokola koji omogućuju razmjenu informacija između baza podataka kaznenih evidencija država članica;

(b)

zajedničke komunikacijske strukture koja omogućuje kodirano umreženje.

2.   Cilj ove Odluke nije stvaranje centralizirane baze podataka iz kaznenih evidencija. Svi se podaci iz kaznenih evidencija pohranjuju isključivo u baze podataka kojima upravljaju države članice.

3.   Središnja tijela država članica iz članka 3. Okvirne odluke 2009/315/PUP nemaju izravan internetski pristup bazama podataka kaznenih evidencija dugih država članica. Najbolje dostupne tehnike koje su zajednički utvrdile države članice uz potporu Komisije koriste se za osiguravanje povjerljivosti i cjelovitosti informacija iz kaznenih evidencija poslanih drugim državama članicama.

4.   Programska oprema za međusobno povezivanje i baze podataka za čuvanje, slanje i primanje informacija iz kaznenih evidencija koristi se na odgovornost određene države članice.

5.   Zajednička komunikacijska struktura je komunikacijska mreža S-TESTA. Svaka nova njezina inačica ili svaka druga sigurnosna mreža osigurava da uspostavljena zajednička komunikacijska infrastruktura nastavi ispunjavati uvjete iz stavka 6.

6.   Zajednička komunikacijska infrastruktura koristi se na odgovornost Komisije i mora ispunjavati sigurnosne zahtjeve te u potpunosti zadovoljavati potrebe ECRIS-a.

7.   S ciljem osiguranja učinkovitog rada ECRIS-a, Komisija pruža općenitu potporu i tehničku pomoć, uključujući prikupljanje i pripremu statističkih podataka iz članka 6. stavka 2. točke (b) podtočke i. i referentne implementacijske računalne programe.

8.   Ne dovodeći u pitanje mogućnost korištenja financijskih programa Europske unije u skladu s odgovarajućim pravilima, svaka država članica snosi vlastite troškove provedbe, upravljanja, korištenja i održavanja svojih baza podataka kaznenih evidencija te računalnog programa za međusobno povezivanje iz stavka 1.

Komisija snosi troškove provedbe, upravljanja, korištenja, održavanja i daljnjeg razvoja zajedničke komunikacijske strukture ECRIS-a, kao i provedbe i daljnjih razvoja referentnih implementacijskih računalnih programa.

Članak 4.

Obrazac za prijenos informacija

1.   Prilikom prijenosa informacija u skladu s člankom 4. stavcima 2. i 3. te člankom 7. Okvirne odluke 2009/315/PUP o nazivu i pravnoj kvalifikaciji kaznenog djela i o mjerodavnim pravnim propisima, države članice navode odgovarajuću oznaku za svako od kaznenih djela navedeno prilikom prijenosa, kako je utvrđeno u tablici kaznenih djela iz Priloga A. Iznimno, kada kazneno djelo ne odgovara ni jednoj posebnoj potkategoriji, za to se kazneno djelo koristi oznaka „otvorena kategorija” odgovarajuće ili najbliže kategorije kaznenog djela, a u nedostatku potonje, otvara se oznaka „druga kaznena djela”.

Države članice mogu, osim toga, pružiti raspoložive informacije koje se odnose na stupanj izvršenja kaznenog djela i stupanj sudjelovanja u kaznenom djelu te, prema potrebi, na postojanje isključenja kaznene odgovornosti ili ponovnog počinjenja.

2.   Prilikom prijenosa informacija u skladu s člankom 4. stavkom 2. i stavkom 3. te člankom 7. Okvirne odluke 2009/315/PUP o sadržaju osuđujućih presuda, uključujući kazne kao i dodatne mjere, sigurnosne mjere te naknadne odluke kojima se mijenja izvršenje kazne, države članice navode oznaku za svaku kaznu i mjeru koja se navela prilikom prijenosa, kako je navedeno u tablici kazni i mjera u Prilogu B. Iznimno, kada kazna ili mjera ne odgovara ni jednoj posebnoj potkategoriji, za tu se kaznu ili mjeru koristi oznaka „otvorena kategorija” odgovarajuće ili najbliže kategorije kazna i mjera ili u nedostatku potonje, oznaka „druge kazne ili mjere”.

Države članice također, prema potrebi, dostavljaju raspoložive informacije u vezi s načinom i/ili uvjetima izvršenja kazne ili mjerama određenima prema parametrima Priloga B. Parametar „neosuđujuća presuda” navodi se samo ako je država članica koje je dotična osoba državljanin u svojem odgovoru na zahtjev za dostavu informacije o osuđivanosti dobrovoljno dostavila informacije o takvoj odluci.

Članak 5.

Informacije o nacionalnim kaznenim djelima, kaznama i mjerama

1.   Države članice dostavljaju sljedeće informacije Glavnom tajništvu Vijeća, osobito s ciljem izrade neobvezujućeg priručnika za korištenje u praksi iz članka 6. stavka 2. točke (a):

(a)

popis nacionalnih kaznenih djela u svakoj kategoriji iz tablice kaznenih djela iz Priloga A. Popis uključuje naziv i pravnu kvalifikaciju kaznenog djela te upućivanje na mjerodavne pravne propise. Također može sadržavati kratak opis bitnih elemenata djela;

(b)

popis vrsta kazni, mogućih dodatnih mjera i sigurnosnih mjera te mogućih naknadnih odluka kojima se mijenja izvršenje kazne kako je propisano nacionalnim pravom, iz svake kategorije iz tablice kazni i mjera iz Priloga B. Također može sadržavati kratak opis posebnih kazni i mjera.

2.   Države članice redovno ažuriraju popise i opise iz stavka 1. Ažurirane informacije šalju se Glavnom tajništvu Vijeća.

3.   Glavno tajništvo Vijeća državama članicama i Komisiji dostavlja informacije dostavljene u skladu s ovim člankom.

Članak 6.

Provedbene mjere

1.   Vijeće kvalificiranom većinom te nakon savjetovanja s Europskim parlamentom usvaja promjene priloga A i B.

2.   Predstavnici odgovarajućih odjela upravnih službi država članica i Komisije uzajamno se informiraju i savjetuju u okviru Vijeća s ciljem:

(a)

izrade neobvezujućeg priručnika za korištenje u praksi kojim se utvrđuje postupak razmjene informacija putem ECRIS-a, koji posebnu pažnju posvećuje načinima utvrđivanja identiteta počinitelja, kao i jedinstvenom upisivanju kategorija kaznenih djela, kazni i mjera iz Priloga A i Priloga B;

(b)

usklađivanja njihovih akcija za razvoj i upravljanje ECRIS-om, osobito:

i.

uspostave sustava i postupaka upisivanja kojima se omogućuje nadzor rada ERICS-a te uspostave statističkih podataka koji ne sadrže osobne podatke u vezi razmjene informacija iz kaznenih evidencija putem ECRIS-a;

ii.

donošenja tehničkih specifikacija razmjene, uključujući sigurnosne zahtjeve, osobito zajednički skup protokola;

iii.

uspostavljanja postupka za provjeru usklađenosti nacionalnih programskih aplikacija s tehničkim specifikacijama.

Članak 7.

Izvješće

Službe Komisije redovito putem ECRIS-a objavljuju izvješće o razmjeni informacija iz kaznene evidencije koje se osobito temelje na statistici iz članka 6. stavka 2. točke (b) podtočke i. Ovo se izvješće objavljuje prvi put godinu dana nakon dostave izvješća iz članka 13. stavka 3. Okvirne oluke 2009/315/PUP.

Članak 8.

Provedba i rokovi

1.   Države članice poduzimaju potrebne mjere za usklađivanje s odredbama ove Odluke do 7. travnja 2012.

2.   Države članice koriste format iz članka 4. i usklađuju se s načinima organiziranja i olakšavanja razmjene informacija utvrđenih ovom Odlukom od dana koji je službeno priopćen u skladu s člankom 11. stavkom 6. Okvirne odluke 2009/315/PUP.

Članak 9.

Stupanje na snagu

Ova Odluka proizvodi učinke od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Luxembourgu 6. travnja 2009.

Za Vijeće

Predsjednik

J POSPÍŠIL


(1)  SL L 93, 7.4.2009., str. 23.

(2)  Mišljenje dostavljeno 9. listopada 2008. (još neobjavljeno u Službenom listu).

(3)  SL C 53, 3.3.2005., str. 1.

(4)  SL C 198, 12.8.2005., str. 1.

(5)  SL L 350, 30.12.2008., str. 60.


PRILOG A

Zajednička tablica vrsta kaznenih djela iz članka 4.

Parametri

Stupanj izvršenja:

Završena radnja

C

Pokušaj ili priprema

A

Nedostavljeni element

Ø

Stupanj suučesništva:

Počinitelj

M

Pomagači, supočinitelj poticatelj/organizator, urotnik

H

Nedostavljeni element

Ø

Oslobođenje od kaznene odgovornosti:

Ubrojivost, smanjena ubrojivost

S

Ponovno počinjenje

R


Oznaka

Kategorije i potkategorije kaznenih djela

0100 00

otvorena kategorija

Djela u nadležnosti Međunarodnog kaznenog suda

0101 00

Genocid

0102 00

Zločini protiv čovječnosti

0103 00

Ratni zločini

0200 00

otvorena kategorija

Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji

0201 00

Vođenje zločinačke organizacije

0202 00

Svjesno sudjelovanje u kaznenim radnjama zločinačke organizacije

0203 00

Svjesno sudjelovanje u ne-kaznenim radnjama zločinačke organizacije

0300 00

otvorena kategorija

Terorizam

0301 00

Vođenje terorističke skupine

0302 00

Svjesno sudjelovanje u radnjama terorističke skupine

0303 00

Financiranje terorizma

0304 00

Javno poticanje na počinjenje kaznenog djela terorizma

0305 00

Novačenje ili obučavanja za terorizam

0400 00

otvorena kategorija

Trgovina ljudima

0401 00

Trgovina ljudima s ciljem iskorištavanja rada ili usluga

0402 00

Trgovina ljudima s ciljem iskorištavanja u svrhu prostitucije drugih osoba ili drugih oblika seksualnog iskorištavanja

0403 00

Trgovina ljudima s ciljem odstranjivanja organa ili ljudskog tkiva

0404 00

Trgovina ljudima s ciljem ropstva, odnosa sličnih ropstvu ili sužanjstvu

0405 00

Trgovina ljudima s ciljem iskorištavanja rada ili usluga maloljetnika

0406 00

Trgovina ljudima s ciljem iskorištavanja u svrhu prostitucije maloljetnika i drugih oblika seksualnog iskorištavanja

0407 00

Trgovina ljudima s ciljem odstranjivanja organa ili ljudskog tkiva maloljetnika

0408 00

Trgovina ljudima s ciljem ropstva, odnosa sličnih ropstvu ili sužanjstvu maloljetnika

0500 00

otvorena kategorija

Nezakonita trgovina (1) i druga kaznena djela u vezi s oružjem, vatrenim oružjem i njihovim dijelovima i komponentama, streljivom i eksplozivima

0501 00

Nezakonita trgovina oružjem, vatrenim oružjem i njihovim dijelovima, komponentama, streljivom i eksplozivima

0502 00

Nezakonita trgovina oružjem, vatrenim oružjem i njihovim dijelovima, komponentama, streljivom i eksplozivima na nacionalnoj razini (2)

0503 00

Nezakonit izvoz i uvoz oružja, vatrenog oružja i njihovih dijelova, komponenti, streljiva i eksploziva na nacionalnoj razini

0504 00

Neovlašteno posjedovanje ili korištenje oružja, vatrenog oružja, njihovih dijelova i komponenti, streljiva i eksploziva

0600 00

otvorena kategorija

Kaznena djela protiv okoliša

0601 00

Uništavanje ili oštećivanje zaštićenih životinjskih ili biljnih vrsta

0602 00

Nezakonito ispuštanje ili izlijevanje zagađujućih tvari ili ionizirajuće zračenje u zrak, zemlju ili vodu

0603 00

Kaznena djela u vezi s otpadom, uključujući opasni otpad

0604 00

Kaznena djela u vezi nezakonitom trgovinom (1) zaštićenim životinjskim i biljnim vrstama ili njihovim dijelovima

0605 00

Kaznena djela protiv okoliša počinjena bez namjere

0700 00

otvorena kategorija

Kaznena djela povezana s opojnim drogama ili prekursorima te druga kaznena djela protiv javnog zdravlja

0701 00

Kaznena djela povezana s nezakonitom trgovinom (3) opojnim drogama, psihotropnim tvarima i prekursorima koji nisu isključivo za osobnu uporabu

0702 00

Nezakonito uživanje droga te njihovo stjecanje, posjedovanje, izrada ili proizvodnja isključivo za osobnu uporabu

0703 00

Pomagana i poticanje na nezakonito uživanje opojnih droga ili psihotropnih tvari

0704 00

Izrada ili proizvodnja opojnih droga koji nisu isključivo za osobnu uporabu

0800 00

otvorena kategorija

Kaznena djela protiv osoba

0801 00

Ubojstvo s namjerom

0802 00

Teži oblici ubojstva s namjerom (4)

0803 00

Ubojstvo bez namjere

0804 00

Ubojstvo bez namjere novorođenčeta od strane njegove/njezine majke

0805 00

Nezakonit pobačaj

0806 00

Nezakonita eutanazija

0807 00

Kaznena djela povezana sa samoubojstvom

0808 00

Nasilje sa smrtnim ishodom

0809 00

Nanošenje teške tjelesne ozljede, nagrđenja ili teškog invaliditeta

0810 00

Nanošenje teške tjelesne ozljede, nagrđenja ili teškog invaliditeta bez namjere

0811 00

Nanošenje lakše tjelesne ozljede

0812 00

Nanošenje lakše tjelesne ozljede bez namjere

0813 00

Izlaganje opasnosti od gubitka života ili teške tjelesne ozljede

0814 00

Mučenje

0815 00

Nepružanje pomoći

0816 00

Kaznena djela u vezi odstranjivanja organa ili tkiva bez odobrenja ili pristanka

0817 00

Kaznena djela u vezi nezakonite trgovine (3) ljudskim organima i tkivima

0818 00

Nasilje u obitelji ili prijetnja obitelji

0900 00

otvorena kategorija

Kaznena djela protiv osobne slobode, dostojanstva i drugih zaštićenih interesa, uključujući rasizam i ksenofobiju

0901 00

Otmica, otmica radi otkupnine, nezakonito zadržavanje

0902 00

Nezakonito uhićenje ili oduzimanje slobode od strane državnih tijela

0903 00

Zadržavanje talaca

0904 00

Nezakonito oduzimanje zrakoplova ili broda

0905 00

Uvrede, klevete, iznošenje neistina, omalovažavanje

0906 00

Prijetnje

0907 00

Prisila, pritisak, praćenje, uznemiravanje ili napad psihičke ili fizičke naravi

0908 00

Iznuda

0909 00

Teška iznuda

0910 00

Nezakonit ulazak na privatni posjed

0911 00

Povreda privatnosti koja nije nezakonit ulazak na privatni posjed

0912 00

Kaznena djela protiv zaštite osobnih podataka

0913 00

Nezakonito presretanje podataka ili komunikacije

0914 00

Diskriminacija zbog spola, rase, seksualne orijentacije, vjeroispovijesti ili etničke pripadnosti

0915 00

Javno poticanje na rasnu diskriminaciju

0916 00

Javno poticanje na rasnu mržnju

0917 00

Ucjena

1000 00

otvorena kategorija

Spolna kaznena djela

1001 00

Silovanje

1002 00

Teški oblik silovanja (5) osim silovanja maloljetnika

1003 00

Spolno nasilje

1004 00

Navođenje na prostituciju ili seksualni čin

1005 00

Bludne radnje

1006 00

Spolno uznemiravanje

1007 00

Javno nuđenje seksualnih usluga prostitutke

1008 00

Seksualno iskorištavanje djece

1009 00

Kaznena djela u vezi s dječjom pornografijom i nemoralnim slikama maloljetnika

1010 00

Silovanje maloljetnika

1011 00

Spolno nasilje nad maloljetnikom

1100 00

otvorena kategorija

Kaznena djela protiv obitelji

1101 00

Nezakoniti seksualni odnosi između užih članova obitelji

1102 00

Poligamija

1103 00

Izbjegavanje plaćanja alimentacije i obveze uzdržavanja

1104 00

Zanemarivanje ili napuštanje maloljetnika ili osobe s invaliditetom

1105 00

Nepoštivanje naloga za dovođenje ili odvođenje maloljetnika

1200 00

otvorena kategorija

Kaznena djela protiv države, javnog reda, provođenja pravde ili nositelja javnih ovlasti

1201 00

Špijunaža

1202 00

Veleizdaja

1203 00

Kaznena djela povezana s izborima i referendumom

1204 00

Pokušaj ugrožavanja života ili zdravlja predsjednika države

1205 00

Vrijeđanje države, nacije ili državnih simbola

1206 00

Vrijeđanje ili pružanje otpora predstavniku javne vlasti

1207 00

Iznuda, prisilila, pritisak na predstavnika javne vlasti

1208 00

Napad na predstavnika javne vlasti ili prijetnja

1209 00

Kaznena djela protiv javnog reda, kršenje javnog mira

1210 00

Nasilje na sportskim natjecanjima

1211 00

Krađa javnih ili upravnih dokumenata

1212 00

Ometanje ili sprečavanje provođenja pravde, davanje lažnih izjava u kaznenom ili sudskom postupku, lažno svjedočenje

1213 00

Lažno predstavljanje u ime neke osobe ili vlasti

1214 00

Bijeg iz zatvora

1300 00

otvorena kategorija

Kaznena djela protiv javne/državne imovine ili javnog interesa

1301 00

Prijevara u vezi s javnim primanjima, primanjima s osnove socijalnog osiguranja i obiteljskim primanjima

1302 00

Prijevara koja utječe na europske naknade i davanja

1303 00

Kaznena djela u vezi nezakonitih igara na sreću

1304 00

Narušavanje postupaka javne nabave

1305 00

Aktivna ili pasivna korupcija državnih službenika, osoba koje obnašaju javne dužnosti ili javnih tijela

1306 00

Pronevjera, utaja ili dugo otuđenje imovine od strane nositelja javnih ovlasti

1307 00

Zloporaba položaja od strane nositelja javnih ovlasti

1400 00

otvorena kategorija

Porezna i carinska kaznena djela

1401 00

Porezna kaznena djela

1402 00

Carinska kaznena djela

1500 00

otvorena kategorija

Gospodarska i trgovinska kaznena djela

1501 00

Stečaj ili prijevarna nesolventnost

1502 00

Kršenje računovodstvenih propisa, pronevjera, utaja imovine ili nezakonito povećanje obveza tvrtke

1503 00

Kršenje pravila o tržišnom natjecanju

1504 00

Pranje novca stečenog kaznenim djelom

1505 00

Aktivna ili pasivna korupcija u privatnom sektoru

1506 00

Otkrivanje tajne ili kršenje obveze čuvanja tajne

1507 00

Trgovanje na temelju unutarnjih informacija („Insider trading”)

1600 00

otvorena kategorija

Kaznena djela protiv imovine ili nanošenje imovinske štete

1601 00

Nezakonito prisvajanje

1602 00

Nezakonito prisvajanje ili preusmjeravanje energije

1603 00

Prijevara, uključujući varanje

1604 00

Preprodaja ukradene robe

1605 00

Nezakonita trgovina (6) kulturnim dobrima, uključujući antikvitete i umjetnička djela

1606 00

Namjerno oštećivanje ili uništavanje imovine

1607 00

Nenamjerno oštećivanje ili uništavanje imovine

1608 00

Sabotaža

1609 00

Kaznena djela protiv industrijskog ili intelektualnog vlasništva

1610 00

Podmetanje požara

1611 00

Podmetanje požara sa smrtnim ishodom ili tjelesnom ozljedom

1612 00

Podmetanje požara u šumi

1700 00

otvorena kategorija

Kaznena djela krađe

1701 00

Krađa

1702 00

Krađa po nezakonitom ulasku na tuđi posjed

1703 00

Oblici teške krađe koji ne uključuju uporabu nasilja ili oružja nad osobama

1800 00

otvorena kategorija

Kaznena djela protiv informacijskih sustava i drugi računalni kriminalitet

1801 00

Nezakonit pristup informacijskim sustavima

1802 00

Nezakonito zadiranje u sustave

1803 00

Nezakonito zadiranje u podatke

1804 00

Proizvodnja, posjedovanje, širenje ili trgovina računalnim uređajima ili podacima koji omogućuju počinjenje računalnih kaznenih djela

1900 00

otvorena kategorija

Krivotvorenje sredstava plaćanja

1901 00

Krivotvorenje novca, uključujući eure

1902 00

Krivotvorenje bezgotovinskih sredstava plaćanja

1903 00

Krivotvorenje javnih fiducijarnih dokumenata

1904 00

Stavljanje u promet/korištenje krivotvorenog novca, bezgotovinskih sredstava plaćanja ili javnih fiducijarnih dokumenata

1905 00

Posjedovanje opreme za krivotvorenje novca ili javnih fiducijarnih dokumenata

2000 00

otvorena kategorija

Krivotvorenje dokumenata

2001 00

Krivotvorenje javnih ili upravnih dokumenata od strane fizičkih osoba

2002 00

Krivotvorenje dokumenata od strane državnog službenika ili javnog tijela

2003 00

Nabava ili stjecanje krivotvorenog javnog ili upravnog dokumenta; nabava ili stjecanje krivotvorenog dokumenta od strane državnog službenika ili javnog tijela

2004 00

Korištenje krivotvorenih javnih ili upravnih dokumenata

2005 00

Posjedovanje opreme za krivotvorenje javnih ili upravnih dokumenata

2006 00

Krivotvorenje privatnih dokumenata od strane fizičkih osoba

2100 00

otvorena kategorija

Kaznena djela protiv sigurnosti prometa

2101 00

Ugrožavanje sigurnosti prometa

2102 00

Upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola ili opojnih droga

2103 00

Upravljanje vozilom bez vozačke dozvole ili tijekom zabrane upravljanja vozilom

2104 00

Nepružanje pomoći osobi nakon prometne nezgode

2105 00

Izbjegavanje cestovne kontrole

2106 00

Kaznena djela povezana s cestovnim prometom

2200 00

otvorena kategorija

Kaznena djela protiv radnog prava

2201 00

Nezakonito zapošljavanje

2202 00

Kaznena djela u vezi plaća, uključujući doprinose za socijalno osiguranje

2203 00

Kaznena djela u vezi uvjeta rada, zdravlja i sigurnosti na radu

2204 00

Kaznena djela u vezi pristupa stručnoj djelatnosti ili obavljanja stručne djelatnosti

2205 00

Kaznena djela u vezi radnog vremena i vremena odmora

2300 00

otvorena kategorija

Kaznena djela protiv propisa o strancima

2301 00

Nezakonit ulazak ili boravak

2302 00

Olakšavanje nezakonitog ulaska ili boravka

2400 00

otvorena kategorija

Kaznena djela protiv vojne obveze

2500 00

otvorena kategorija

Kaznena djela u vezi s hormonskim tvarima i drugim promotorima rasta

2501 00

Nezakonit uvoz, izvoz ili nabava hormonskih tvari i drugih promotora rasta

2600 00

otvorena kategorija

Kaznena djela u vezi s nuklearnim materijalom ili drugim opasnim radioaktivnim materijalima

2601 00

Nezakonit uvoz, izvoz ili nabava nuklearnih ili radioaktivnih materijala

2700 00

otvorena kategorija

Druga kaznena djela

2701 00

Druga kaznena djela iz namjere

2702 00

Druga kaznena djela bez namjere


(1)  Ako nije drukčije navedeno u ovoj kategoriji, „trgovina” znači uvoz, izvoz, stjecanje, prodaja, otprema, prijevoz ili dostava.

(2)  U smislu ove podvrste trgovina uključuje stjecanje, prodaju, otpremu, prijevoz ili dostavu.

(3)  U smislu ove podvrste trgovina uključuje uvoz, izvoz, stjecanje, prodaju, otpremu, prijevoz ili dostavu.

(4)  Na primjer: posebno teške okolnosti.

(5)  Na primjer silovanje na posebno okrutan način.

(6)  Trgovina uključuje uvoz, izvoz, stjecanje, prodaju, otpremu, prijevoz ili dostavu.


PRILOG B

Zajednička tablica vrsta kazni i mjera iz članka 4.

Oznaka

Kategorije i potkategorije kaznenih djela

1000

otvorena kategorija

Oduzimanje slobode

1001

Kazna zatvora

1002

Kazna doživotnog zatvora

2000

otvorena kategorija

Ograničenje osobne slobode

2001

Zabrana posjećivanja određenih mjesta

2002

Ograničenje putovanja u inozemstvo

2003

Zabrana zadržavanja na određenim mjestima

2004

Zabrana ulaska na masovne događaje

2005

Zabrana stupnja u kontakt s određenim osobama bilo kojim sredstvima

2006

Elektronički nadzor (1)

2007

Obveza javljanja u određeno vrijeme određenim tijelima

2008

Obveza boravka/prebivanja na određenom mjestu

2009

Obveza prisutnosti u mjestu prebivališta u određeno vrijeme

2010

Obveza poštivanja izrečenih sudskih privremenih mjera, uključujući obvezu ostajanja pod nadzorom

3000

otvorena kategorija

Oduzimanje određenih prava ili sposobnosti

3001

Zabrana obnašanja funkcija

3002

Gubitak prava ili privremena zabrana obnašanja javne dužnosti ili imenovanja na javnu dužnost

3003

Gubitak prava ili privremena zabrana prava glasa ili prava biti biran

3004

Nemogućnost sklapanja ugovora s državnom upravom

3005

Nemogućnost ostvarivanja prava na državnu potporu

3006

Poništenje vozačke dozvole (2)

3007

Privremeno oduzimanje vozačke dozvole

3008

Zabrana upravljanja određenim vozilima

3009

Gubitak/privremeno oduzimanje roditeljskog prava

3010

Gubitak/privremeno oduzimanje prava na nastupanje u svojstvu sudskog vještaka/svjedoka pod prisegom suca/porotnika

3011

Gubitak/privremeno oduzimanje prava zakonskog skrbništva (3)

3012

Gubitak/privremeno oduzimanje prava na primanje odlikovanja ili naslova

3013

Zabrana obavljanja profesionalne, gospodarske ili društvene djelatnosti

3014

Zabrana rada ili obavljanja djelatnosti s maloljetnicima

3015

Obveza zatvaranja subjekta

3016

Zabrana držanja ili nošenja oružja

3017

Oduzimanje dozvole za lov/ribolov

3018

Zabrana izdavanja čekova ili korištenja platnih/kreditnih kartica

3019

Zabrana držanja životinja

3020

Zabrana posjedovanja ili korištenja određenih predmeta koji nisu oružje

3021

Zabrana igranja određenih igara/bavljenja određenim sportovima

4000

Zabrana boravka na državnom području ili izgon s državnog područja

4001

Zabrana boravka na državnom području

4002

Izgon s državnog područja

5000

Osobne obveze

5001

Podvrgavanje medicinskom liječenju ili drugom obliku terapije

5002

Podvrgavanje socijalno-odgojnom programu

5003

Obvezno podlijeganje obiteljskoj skrbi/obiteljskom nadzoru

5004

Odgojne mjere

5005

Društveno-sudski nadzor

5006

Obveza obuke/rada

5007

Obveza dostavljanja određenih informacija sudskim tijelima

5008

Obveza objavljivanja presude

5009

Obveza naknade štete počinjene kaznenim djelom

6000

otvorena kategorija

Kazne vezane za privatno vlasništvo

6001

Zapljena

6002

Rušenje

6003

Popravak štete/povrat u prijašnje stanje

7000

otvorena kategorija

Smještaj u ustanovu

7001

Smještaj u psihijatrijsku ustanovu

7002

Smještaj u ustanovu za odvikavanje

7003

Smještaj u ustanovu za preodgoj

8000

otvorena kategorija

Novčane kazne

8001

Novčana kazna

8002

Novčana kazna koje se temelji na dnevnici (4)

8003

Novčana kazna u korist posebnog primatelja (5)

9000

otvorena kategorija

Kazna rada

9001

Rad ili služba za opće dobro

9002

Rad ili služba za opće dobro uz koji su izrečene i druge mjere ograničavanja

10000

otvorena kategorija

Vojne kazne

10001

Gubitak vojnog čina (6)

10002

Otpust iz profesionalne vojne službe

10003

Vojni zatvor

11000

otvorena kategorija

Izuzimanje/odgoda izvršenja kazne, opomena

12000

otvorena kategorija

Druge kazne ili mjere


Parametri (navode se kada su primjenljivi)

Ø

Kazna

m

Mjera

a

Odgoda izvršenja kazne/mjere

b

Djelomična odgoda izvršenja kazne/mjere

c

Odgoda izvršenja kazne/mjere uz uvjet/uz nadzor

d

Djelomična odgoda izvršenja kazne/mjere uz uvjet/uz nadzor

e

Promjena kazne/mjere

f

Alternativna kazna/mjera izrečena kao glavna kazna

g

Alternativna kazna/mjera prvotno izrečena za slučaj nepoštivanja glavne kazne

h

Ukidanje odgode izvršenja kazne/mjere

i

Naknadno određivanje ukupne kazne

j

Prekid izvršenja/odgode kazne/mjere (7)

k

Smanjenje kazne

l

Smanjenje kazne s odgođenim izvršenjem

n

Prestanak kazne

o

Pomilovanje

p

Amnestija

q

Uvjetni otpust (oslobođenje osobe prije završetka izdržavanja kazne pod određenim uvjetima)

r

Rehabilitacija (sa ili bez brisanja kazne iz kaznene evidencije)

s

Kazna ili mjera za maloljetne osobe

t

Neosuđujuća presuda (8)


(1)  Stacionarni ili mobilni nadzor.

(2)  Ponovno podnošenje zahtjeva za dobivanje nove vozačke dozvole je obvezno.

(3)  Zakonsko skrbništvo za osobe koje su poslovno nesposobne ili su maloljetnici.

(4)  Novčana kazna u dnevnim jedinicama.

(5)  Npr.: za ustanovu, organizaciju, zakladu ili žrtvu.

(6)  Vojna degradacija.

(7)  Ne vodi izbjegavanju izvršenja kazne.

(8)  Ovaj se parametar navodi samo kada se takva informacija dostavlja povodom zahtjeva države članice čiji je dotična osoba državljanin.


Top