EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1254

Uredba Komisije (EZ) br. 1254/2008 od 15. prosinca 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu

OJ L 337, 16.12.2008, p. 80–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 012 P. 215 - 217

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1254/oj

15/Sv. 012

HR

Službeni list Europske unije

215


32008R1254


L 337/80

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

15.12.2008.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1254/2008

od 15. prosinca 2008.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (1), a posebno njezin članak 20. stavak 3., članak 21. stavak 2., članak 22. stavak 2. i članak 38. točku (a),

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 834/2007, a posebno njezinim člankom 20., utvrđuju se osnovni zahtjevi proizvodnje ekološkog kvasca. Uredbom Komisije (EZ) br. 889/2008 (2) trebalo bi utvrditi detaljna pravila provedbe tih zahtjeva.

(2)

S obzirom na to da bi trebalo uvesti odredbe za proizvodnju ekološkog kvasca, područjem primjene Uredbe (EZ) br. 889/2008 također bi trebalo obuhvatiti kvasce koji se rabe u hrani i hrani za životinje.

(3)

Da bi se ekološkim uzgajivačima pomoglo pronaći prikladnu opskrbu hranom za njihove životinje i da bi se pojednostavio prijelaz ekološkog područja, radi zadovoljenja rastuće potražnje potrošača za ekološkim proizvodima prikladno je u hrani za životinje ekološki uzgojenih životinja dopustiti uporabu do 100 % hrane za životinje iz prijelaznog razdoblja proizvedene na vlastitom gospodarstvu uzgajivača.

(4)

Prema Prilogu VI.(B) Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2092/91 (3), prilikom ekološke prerade bilo je dopušteno rabiti isključivo enzime koji se uobičajeno upotrebljavaju kao pomoćne tvari u preradi, dok su enzimi koji se rabe kao prehrambeni aditivi morali biti uvršteni u popis dopuštenih prehrambenih aditiva iz Priloga VI.(A) (A.1.) toj Uredbi. Navedenu je odredbu potrebno ponovno uvesti u nova provedbena pravila.

(5)

S obzirom na to da se kvasac ne smatra poljoprivrednim proizvodom u smislu članka 32. stavka 3. Ugovora te da bi se dopustilo označivanje kvasca kao ekološkog, potrebno je izmijeniti odredbu o izračunu njegovih sastojaka. Međutim, izračun kvasca i proizvodâ od kvasca kao poljoprivrednih sastojaka od 31. prosinca 2013. bit će obvezan. Ovo razdoblje je potrebno da bi se industrija mogla prilagoditi.

(6)

Ukrasno bojenje kuhanih jaja u određenim je regijama Europske unije tradicionalno tijekom specifičnog razdoblja u godini te, s obzirom na to da se ekološka jaja također smiju bojati i staviti na tržište, da su određene države članice podnijele zahtjev za dopuštenjem bojanja u tu svrhu, vijeće neovisnih stručnjaka ispitalo je određene boje i različite ostale tvari za dezinfekciju i konzerviranje kuhanih jaja (4) te je zaključilo da bi se određeni broj prirodnih boja, kao i sintetičkih oblika željeznog oksida i željeznog hidroksida, mogao privremeno odobriti. Međutim, s obzirom na lokalni i sezonski karakter proizvodnje, nadležna tijela prikladno je ovlastiti da izdaju relevantna odobrenja.

(7)

Vijeće stručnjaka za ekološki kvasac (5) predložilo je da se na temelju članka 21. Uredbe (EZ) br. 834/2007 odobri nekoliko proizvoda i tvari potrebnih za proizvodnju ekološkog kvasca, pripravaka od kvasca i formulacija kvasca. Člankom 20. te Uredbe predviđeno je da se u proizvodnji ekološkog kvasca smiju rabiti isključivo ekološki proizvedeni supstrati te da ekološki kvasac, zajedno s konvencionalnim kvascem, ne bi smio biti prisutan u ekološkoj hrani ni hrani za životinje. Međutim, vijeće stručnjaka je u svojim zaključcima od 10. srpnja 2008. predložilo da se 5 % konvencionalnog ekstrakta kvasca privremeno odobri dok konvencionalni kvasac ne postane dostupan, kao dodatni supstrat u proizvodnji ekološkog kvasca, a kao izvor dušika, fosfora, vitamina i minerala. U skladu s pravilima fleksibilnosti, na temelju članka 22. stavka 2. točke (e) te Uredbe, 5 % konvencionalnog ekstrakta kvasca treba odobriti za potrebe proizvodnje ekološkog kvasca.

(8)

Uredbu (EZ) br. 889/2008 bi trebalo stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(9)

Izmjene bi se trebale primjenjivati od dana primjene Uredbe (EZ) br. 889/2008.

(10)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Regulatornog odbora za ekološku proizvodnju,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 889/2008 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 1. stavku 2., točka (d) briše se.

2.

U članku 21., stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   U prosjeku do 30 % količine obroka hrane za životinje može sadržavati hranu za životinje iz prijelaznog razdoblja. Kada hrana za životinje iz prijelaznog razdoblja potječe s jedinice samog imanja, ovaj postotak se može povećati do 100 %.”

3.

Članak 27. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. točki (b), dodaje se sljedeća rečenica:

„međutim, enzimi koji se rabe kao prehrambeni aditivi moraju biti navedeni u Prilogu VIII. odjeljku A”;

(b)

u stavku 2., dodaje se sljedeća točka (c):

„(c)

kvasac i proizvodi od kvasca se od 31. prosinca 2013. računaju kao sastojci poljoprivrednog podrijetla.”;

(c)

dodaje se sljedeći stavak 4.:

„4.   Za potrebe tradicionalnog dekorativnog bojenja ljuske kuhanog jajeta proizvedenog s namjerom stavljanja na tržište tijekom određenog razdoblja u godini, nadležna tijela mogu, za gore navedeno razdoblje, odobriti uporabu prirodnih boja i prirodnih tvari za premaze. Odobrenje može uključivati sintetičke oblike željeznog oksida i željeznog dioksida do 31. prosinca 2013. Komisija i države članice obavješćuju se o odobrenjima.”

4.

Umeće se sljedeći članak 27.a:

„Članak 27.a

Za potrebe primjene članka 20. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 834/2007, sljedeće se tvari smiju rabiti u proizvodnji, pripravcima od kvasca i formulaciji kvasca:

(a)

tvari navedene u Prilogu VIII. odjeljku C ove Uredbe;

(b)

proizvodi i tvari iz članka 27. stavka 1. točaka (b) i (e) ove Uredbe.”

5.

U poglavlju 6. glave II., umeće se sljedeći odjeljak 3.a:

Odjeljak 3.a

Izvanredna pravila o proizvodnji u vezi s uporabom posebnih proizvoda i tvari u preradi u skladu s člankom 22. stavkom 2. točkom (e) Uredbe (EZ) br. 834/2007

Članak 46.a

Dodatak ekstrakta konvencionalnog kvasca

U slučaju kada se primjenjuju uvjeti utvrđeni u članku 22. stavku 2. točki (e) Uredbe (EZ) br. 834/2007, dodatak od maksimalno 5 % ekstrakta konvencionalnog kvasca ili autolizata supstratu (izračunatog u suhoj tvari) dopušten je u proizvodnji konvencionalnog kvasca u slučaju kada subjekti nisu u mogućnosti pribaviti ekstrakt kvasca ili autolizata dobivenog ekološkom proizvodnjom.

Dostupnost ekstrakta ekološkog kvasca ponovno se preispituje do 31. prosinca 2013. u svrhu povlačenja ove odredbe.”

6.

Prilog VIII. mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ona se primjenjuje od 1. siječnja 2009.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. prosinca 2008.

Za Komisiju

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  SL L 189, 20.7.2007., str. 1.

(2)  SL L 250, 18.9.2008., str. 1.

(3)  SL L 198, 22.7.1991., str. 1. Uredba (EEZ) br. 2092/91 1. siječnja 2009. stavljena je izvan snage i zamijenjena Uredbom (EZ) br. 834/2007.

(4)  Preporuke Skupine neovisnih stručnjaka u vezi s „primjenom bojila za ljuske ekoloških uskršnjih jaja”: www.organic-farming.europa.eu.

(5)  Preporuke Skupine neovisnih stručnjaka u vezi s „odredbama o ekološkom kvascu”: www.organic-farming.europa.eu.


PRILOG

Prilog VIII. Uredbi (EZ) br. 889/2008 mijenja se kako slijedi:

1.

naziv Priloga VIII. zamjenjuje se sljedećim:

2.

dodaje se sljedeći odjeljak C:

„ODJELJAK C —   POMOĆNE TVARI ZA PRERADU KOJE SE RABE U PROIZVODNJI KVASCA I PROIZVODA OD KVASCA

Ime

Primarni kvasac

Pripravci/formulacije od kvasca

Posebni uvjeti

Kalcijev klorid

X

 

 

Ugljikov dioksid

X

X

 

Limunska kiselina

X

 

Za regulaciju pH u proizvodnji kvasca

Mliječna kiselina

X

 

Za regulaciju pH u proizvodnji kvasca

Dušik

X

X

 

Kisik

X

X

 

Krumpirov škrob

X

X

Za filtriranje

Natrijev karbonat

X

X

Za regulaciju pH

Biljna ulja

X

X

Maziva, sredstva protiv prianjanja i sredstva protiv pjenjenja”


Top