EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1235

Uredba Komisije (EZ) br. 1235/2008 od 8. prosinca 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja

OJ L 334, 12.12.2008, p. 25–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 012 P. 187 - 214

In force. Latest consolidated version: 01/01/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1235/oj

15/Sv. 012

HR

Službeni list Europske unije

187


32008R1235


L 334/25

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

08.12.2008.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1235/2008

od 8. prosinca 2008.

o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (1), a posebno njezin članak 33. stavak 2., članak 38. točku (d) i članak 40.,

budući da:

(1)

Člancima 32. i 33. Uredbe (EZ) br. 834/2007 utvrđuju se opće odredbe za uvoz ekoloških proizvoda. S ciljem osiguravanja jamstva da će se te odredbe primjenjivati ispravno i jednoobrazno, trebalo bi utvrditi detaljna pravila i postupke za primjenu tih odredaba.

(2)

S obzirom na to da se od 1992. uvozom proizvoda koji osiguravaju ekvivalentna jamstva steklo značajno iskustvo, kontrolnim bi ustanovama i kontrolnim tijelima trebalo dati relativno kratki rok za sastavljanje zahtjeva da ih se uključi na popis u svrhu ekvivalentnosti u skladu s člankom 33. Uredbe (EZ) br. 834/2007. Međutim, s obzirom na to da ne postoji iskustvo s izravnom primjenom pravila Zajednice na ekološku proizvodnju i označivanje ekoloških proizvoda izvan područja Zajednice, trebalo bi dodijeliti više vremena kontrolnim ustanovama i kontrolnim tijelima koji žele podnijeti zahtjev da ih se uključi na popis u svrhu sukladnosti u skladu s člankom 32. Uredbe (EZ) br. 834/2007. Stoga bi za slanje zahtjeva kao i za njihov pregled trebalo osigurati duži rok.

(3)

Za proizvode koji se uvoze u skladu s člankom 32. Uredbe (EZ) br. 834/2007 dotični bi subjekti trebali moći osigurati pisane dokaze. Za te bi pisane dokaze trebalo uspostaviti model. Proizvodi uvezeni u skladu s člankom 33. Uredbe (EZ) br. 834/2007 bi trebali biti obuhvaćeni potvrdom o inspekciji. Potrebno je utvrditi detaljna pravila s obzirom na izdavanje te potvrde. Štoviše, trebalo bi na razini Zajednice utvrditi postupak za usklađivanje određenih vrsta nadzora nad proizvodima uvezenim iz trećih zemalja koji su namijenjeni stavljanju na tržište u Zajednici kao ekološki proizvodi.

(4)

Argentina, Australija, Kostarika, Indija, Izrael, Novi Zeland i Švicarska prethodno su bili navedeni kao treće zemlje iz kojih se proizvodi uvezeni u Zajednicu mogu stavljati na tržište kao ekološki proizvodi, na temelju Uredbe Komisije (EZ) br. 345/2008 od 17. travnja 2008. o detaljnim pravilima za provedbu režima za uvoz iz trećih zemalja kako je predviđeno Uredbom Vijeća (EEZ) br. 2092/91 o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda i označivanju tako proizvedenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (2). Komisija je preispitala situaciju s tim zemljama u skladu s kriterijima navedenim u Uredbi (EZ) br. 834/2007, uzimajući u obzir primijenjena proizvodna pravila i iskustvo stečeno s uvozom ekoloških proizvoda iz tih trećih zemalja kako su prethodno navedene na temelju članka 11. stavka 1. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2092/91. Na temelju toga zaključeno je da su ispunjeni uvjeti kojima se Argentina, Australija, Kostarika, Indija, Izrael i Novi Zeland mogu uključiti na popis trećih zemalja za ekvivalentnost prema članku 33. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 834/2007.

(5)

Europska zajednica i Švicarska Konfederacija zaključile su Sporazum o trgovini poljoprivrednim proizvodima (3) odobren Odlukom 2002/309/EZ Vijeća i Komisije (4). Prilog 9. tom Sporazumu obuhvaća ekološki proizvedene poljoprivredne i prehrambene proizvode i određuje da stranke moraju poduzeti nužne mjere da bi se ekološki proizvodi koji su sukladni sa zakonima i drugim propisima tih stranaka mogli uvesti i staviti na tržište. Radi jasnoće, Švicarsku bi trebalo navesti i na popisu trećih zemalja za ekvivalentnost prema članku 33. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 834/2007.

(6)

Nadležna tijela država članica stekla su značajno iskustvo i stručnost u području odobravanja pristupa uvezenoj ekološkoj robi na područje Zajednice. Da bi se uspostavili i održavali popisi trećih zemalja i kontrolnih ustanova i kontrolnih tijela, to bi iskustvo trebalo iskoristiti, a Komisija bi trebala moći uzeti u obzir izvješća država članica i drugih stručnjaka. Zadaće bi u tu svrhu trebalo pravedno i proporcionalno rasporediti.

(7)

Trebalo bi omogućiti prijelazne mjere primjenjive na zahtjeve trećih zemalja koje je Komisija zaprimila prije 1. siječnja 2009., dana od kojeg se primjenjuje Uredba (EZ) br. 834/2007.

(8)

Da se ne bi poremetila međunarodna trgovina te da bi se olakšao prijelaz između pravila uspostavljenih Uredbom (EEZ) br. 2092/91 i pravila uspostavljenih Uredbom (EZ) br. 834/2007, potrebno je proširiti mogućnost da države članice nastave dodjeljivati odobrenja za uvoznike od slučaja do slučaja za stavljanje na tržište Zajednice proizvoda dok se ne uspostave mjere potrebne za funkcioniranje novih pravila uvoza, posebno s obzirom na priznavanje kontrolnih ustanova i kontrolnih tijela iz članka 33. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 834/2007. Ta bi se mogućnost trebala postupno gasiti kako se uspostavlja popis kontrolnih ustanova iz tog članka.

(9)

Da bi se poboljšala transparentnost i zajamčila primjena ove Uredbe, trebalo bi predvidjeti elektronički sustav za razmjenu informacija između Komisije, država članica, trećih zemalja te kontrolnih ustanova i kontrolnih tijela.

(10)

Detaljna pravila utvrđena ovom Uredbom zamjenjuju pravila utvrđena Uredbom Komisije (EZ) br. 345/2008 i Uredbom Komisije (EZ) br. 605/2008 od 20. lipnja 2008. o detaljnim pravilima za provedbu odredaba o potvrdi o inspekciji u svrhu uvoza iz trećih zemalja na temelju članka 11. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2092/91 o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda i označivanju tako proizvedenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (5). Te bi uredbe stoga trebalo staviti izvan snage i zamijeniti novom uredbom.

(11)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem regulatornog Odbora za ekološku proizvodnju,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

GLAVA I.

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju detaljna pravila za uvoz sukladnih proizvoda i uvoz proizvoda s ekvivalentnim jamstvima kako je previđeno člancima 32. i 33. Uredbe (EZ) br. 834/2007.

Članak 2.

Definicije

U smislu ove Uredbe, primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„potvrda o inspekciji” znači potvrda o inspekciji iz članka 33. stavka 1. točke (d) Uredbe (EZ) br. 834/2007 koja obuhvaća jednu pošiljku;

2.

„pisani dokaz” znači dokument iz članka 68. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 (6) i članka 6. ove Uredbe, čiji je model određen u Prilogu II. ovoj Uredbi;

3.

„pošiljka” znači količina proizvoda pod jednim ili više brojeva Kombinirane nomenklature, obuhvaćena jednom potvrdom o inspekciji, poslana istim prijevoznim sredstvom i uvezena iz iste treće zemlje;

4.

„prvi pošiljatelj” znači fizička ili pravna osoba kako je definirano člankom 2. točkom (d) Uredbe (EZ) br. 889/2008;

5.

„verifikacija pošiljke” znači verifikacija potvrde o inspekciji koju provode relevantna tijela država članica da bi se udovoljilo članku 13. ove Uredbe i, ako to ta tijela smatraju primjerenim, provjera proizvoda u odnosu na zahtjeve Uredbe (EZ) br. 834/2007, Uredbe (EZ) br. 889/2008 i ove Uredbe;

6.

„relevantna tijela država članica” znači carinska tijela ili ostala tijela kako ih odrede države članice;

7.

„izvješće o procjeni” znači izvješće o procjeni iz članka 32. stavka 2. i članka 33. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 834/2007 koje sastavlja ili neovisna treća strana koja ispunjava zahtjeve norme ISO 17011 ili nadležno tijelo, koje uključuje podatke o reviziji dokumenata, uključujući opise iz članka 4. stavka 3. točke (b) i članka 11. stavka 3. točke (b) ove Uredbe, o uredskim revizijama, uključujući kritične lokacije, i o revizijama izravnim opažanjima usmjerenim na rizike, koje se obavljaju u reprezentativnim državama članicama.

GLAVA II.

UVOZ SUKLADNIH PROIZVODA

POGLAVLJE 1.

Popis priznatih kontrolnih ustanova i kontrolnih tijela u svrhu sukladnosti

Članak 3.

Sastavljanje i sadržaj popisa priznatih kontrolnih ustanova i kontrolnih tijela u svrhu sukladnosti

1.   Komisija sastavlja popis kontrolnih ustanova i kontrolnih tijela priznatih u svrhu sukladnosti u skladu s člankom 32. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007. Popis se objavljuje u Prilogu I. ovoj Uredbi. Postupci za sastavljanje i izmjenu popisa određeni su člancima 4., 16. i 17. ove Uredbe. Popis se putem interneta stavlja na raspolaganje javnosti u skladu s člankom 16. stavkom 4. i člankom 17. ove Uredbe.

2.   Popis sadrži sve podatke koji su s obzirom na svaku kontrolnu ustanovu ili kontrolno tijelo potrebni da se omogući provjera jesu li proizvodi stavljeni na tržište Zajednice podvrgnuti kontroli kontrolne ustanove ili kontrolnog tijela priznatih u skladu s člankom 32. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007, a posebno:

(a)

naziv i adresu kontrolne ustanove ili kontrolnog tijela, uključujući elektroničku poštu i internetsku adresu te njihov kodni broj;

(b)

dotične treće zemlje te treće zemlje podrijetla proizvoda;

(c)

dotične kategorije proizvoda za svaku treću zemlju;

(d)

trajanje uključenja na popis;

(e)

internetsku adresu na kojoj se može pronaći popis subjekata podložnih sustavu kontrole, uključujući njihov certifikacijski status i dotične kategorije proizvoda, kao i popis subjekata i proizvoda čija je certifikacija suspendirana ili ukinuta.

Članak 4.

Postupak za podnošenje zahtjeva za uključenje na popis priznatih kontrolnih ustanova i kontrolnih tijela u svrhu sukladnosti

1.   Komisija razmatra hoće li priznati i uključiti kontrolnu ustanovu ili kontrolno tijelo na popis predviđen člankom 3. po primitku zahtjeva za uključenje na taj popis od predstavnika dotične kontrolne ustanove ili kontrolnog tijela. Razmatraju se samo potpuni zahtjevi zaprimljeni prije 31. listopada 2011., na temelju modela zahtjeva koji je Komisija stavila na raspolaganje u skladu s člankom 17. stavkom 2. za sastavljanje prvog popisa. U sljedećim kalendarskim godinama razmatraju se samo zahtjevi koji su primljeni prije 31. listopada svake godine.

2.   Zahtjev mogu podnijeti kontrolne ustanove i kontrolna tijela uspostavljeni u Zajednici ili u trećoj zemlji.

3.   Zahtjev se sastoji od tehničkog dosjea koji sadrži sve podatke koji su Komisiji potrebni da bi osigurala ispunjavanje uvjeta određenih u članku 32. stavcima 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007 za sve ekološke proizvode namijenjene izvozu u Zajednicu, tj.:

(a)

pregled aktivnosti kontrolne ustanove ili kontrolnog tijela u dotičnoj trećoj zemlji ili trećim zemljama, uključujući procjenu broja uključenih subjekata i naznaku očekivane prirode i količine poljoprivrednih proizvoda i prehrambenih proizvoda podrijetlom iz dotične treće zemlje ili trećih zemalja i namijenjenih izvozu u Zajednicu na temelju pravila određenih u članku 32. stavcima 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007;

(b)

detaljni opis o tome kako su glave II., III. i IV. Uredbe (EZ) br. 834/2007 kao i odredbe Uredbe (EZ) br. 889/2008 provedene u dotičnoj trećoj zemlji ili u svakoj od dotičnih trećih zemalja;

(c)

primjerak izvješća o procjeni kako je određeno u četvrtom podstavku članka 32. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007:

i.

koje dokazuje da su kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo zadovoljavajuće procijenjeni u pogledu mogućnosti ispunjavanja uvjeta određenih u članku 32. stavcima 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007;

ii.

koje daje jamstva o elementima iz članka 27. stavaka 2., 3., 5., 6. i 12. Uredbe (EZ) br. 834/2007;

iii.

koje osigurava da kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo ispunjavaju zahtjeve u pogledu kontrole i mjera predostrožnosti određenih u glavi IV. Uredbe (EZ) br. 889/2008; i

iv.

koje potvrđuje da su učinkovito proveli svoje aktivnosti kontrole u skladu s tim uvjetima i zahtjevima;

(d)

dokaz da je kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo izvijestilo tijela dotične treće zemlje o svojim aktivnostima i o preuzetoj obvezi poštovanja zakonskih zahtjeva koje su mu nametnula tijela dotične treće zemlje;

(e)

internetsku adresu na kojoj je moguće naći popis subjekata podložnih sustavu kontrole, kao i kontaktno mjesto na kojem su dostupni podaci o njihovom certifikacijskom statusu, dotičnim proizvodnim kategorijama, kao i subjektima i proizvodima čija je certifikacija suspendirana ili ukinuta;

(f)

obvezu ispunjavanja odredaba članka 5. ove Uredbe;

(g)

bilo koje druge podatke koje kontrolna ustanova, kontrolno tijelo ili Komisija smatraju relevantnima.

4.   Prilikom ispitivanja zahtjeva za uključenje na popis kontrolnih ustanova ili kontrolnih tijela, kao i u bilo koje doba nakon uključenja, Komisija može zatražiti bilo koje daljnje informacije, uključujući predstavljanje jednog ili više izvješća o pregledu na licu mjesta koje su ispostavili neovisni stručnjaci. Nadalje, Komisija može, na temelju procjene rizika i u slučaju sumnji na nepravilnosti, organizirati pregled na licu mjesta koji obavljaju stručnjaci koje ona odredi.

5.   Komisija procjenjuje jesu li tehnički dosje iz stavka 3. i podaci iz stavka 4. zadovoljavajući i nakon toga može odlučiti hoće li kontrolnu ustanovu ili kontrolno tijelo priznati i uključiti na popis. Odluka se donosi u skladu s postupkom iz članka 37. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007.

Članak 5.

Upravljanje popisom i revidiranje popisa priznatih kontrolnih ustanova ili kontrolnih tijela u svrhu sukladnosti

1.   Kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo mogu se uključiti na popis iz članka 3. samo ako ispunjavaju sljedeće obveze:

(a)

ako se, nakon uključenja kontrolne ustanove ili kontrolnog tijela na popis, donesu bilo kakve promjene u pogledu mjera koje kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo primjenjuje, ta kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo o tome izvješćuje Komisiju; o zahtjevima za izmjenu informacija u pogledu kontrolne ustanove ili kontrolnog tijela iz članka 3. stavka 2. obavješćuje se i Komisija;

(b)

kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo uključeni na popis drže dostupnim i na prvi zahtjev dostavljaju sve podatke u vezi sa svojim aktivnostima kontrole u trećoj zemlji; omogućuju pristup svojim uredima i prostorima stručnjacima koje odredi Komisija;

(c)

do 31. ožujka svake godine kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo Komisiji šalju kratko godišnje izvješće; u godišnjem izvješću ažuriraju se podaci iz tehničkog dosjea iz članka 4. stavka 3.; u njemu se opisuju posebno aktivnosti kontrole koje su kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo proveli u trećim zemljama, dobiveni rezultati, zapažene nepravilnosti i kršenja te poduzete korektivne mjere; ono nadalje sadržava najnovije izvješće o procjeni, ili njegovu ažuriranu verziju, koje sadrži rezultate redovite procjene na licu mjesta, nadzora i višegodišnje ponovne procjene iz članka 32. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007; Komisija može zatražiti bilo koje druge informacije koje smatra potrebnima;

(d)

s obzirom na primljene informacije, Komisija u svakom trenutku može izmijeniti specifikacije koje se odnose na kontrolnu ustanovu ili kontrolno tijelo i može suspendirati unos te ustanove ili tog tijela na popis iz članka 3.; slična se odluka može donijeti ako kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo nisu dostavili tražene podatke ili ako ne pristanu na pregled na licu mjesta;

(e)

kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo putem interneta omogućuju zainteresiranim strankama pristup stalno ažuriranom popisu subjekata i proizvoda koji su certificirani kao ekološki.

2.   Ako kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo ne pošalju godišnje izvješće iz stavka 1. točke (c), ne omoguće pristup ili ne dostave sve podatke koji se odnose na njihov tehnički dosje, sustav kontrole ili ažurirani popis subjekata i proizvoda koji su certificirani kao ekološki, ili ne pristanu na pregled na licu mjesta, nakon zahtjeva Komisije u roku koji odredi Komisija u skladu s ozbiljnošću problema i koji općenito ne može biti kraći od 30 dana, ta se kontrolna ustanova ili to kontrolno tijelo može u skladu s postupkom iz članka 37. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007 povući s popisa kontrolnih ustanova ili kontrolnih tijela.

Ako kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo propuste poduzeti primjerene i pravovremene korektivne mjere, Komisija ih bez odgađanja povlači s popisa.

POGLAVLJE 2.

Pisani dokazi potrebni za uvoz sukladnih proizvoda

Članak 6.

Pisani dokazi

1.   Pisani dokazi potrebni za uvoz sukladnih proizvoda iz članka 32. stavka 1. točke (c) Uredbe (EZ) br. 834/2007 ispostavljaju se u skladu s člankom 17. stavkom 2. ove Uredbe na temelju modela određenog u Prilogu II. ovoj Uredbi i sadrže barem sve elemente koji su dio tog modela.

2.   Izvorne pisane dokaze odlukom iz članka 4. ispostavlja kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova priznati za izdavanje te dokumentacije.

3.   Tijelo ili ustanova koji izdaju pisane dokaze poštuju pravila utvrđena u skladu s člankom 17. stavkom 2. ove Uredbe i u modelu, bilješkama i smjernicama koje Komisija čini dostupnim računalnim sustavom koji omogućuje elektroničku razmjenu dokumenata iz članka 17. stavka 1.

GLAVA III.

UVOZ PROIZVODA KOJI OSIGURAVAJU EKVIVALENTNA JAMSTVA

POGLAVLJE 1.

Popis priznatih trećih zemalja

Članak 7.

Sastavljanje i sadržaj popisa trećih zemalja

1.   Komisija utvrđuje popis priznatih trećih zemalja u skladu s člankom 33. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007. Popis priznatih zemalja određen je u Prilogu III. ovoj Uredbi. Postupci za sastavljanje i izmjenu popisa definirani su člancima 8. i 16. ove Uredbe. Izmjene popisa putem interneta se stavljaju na raspolaganje javnosti u skladu s člankom 16. stavkom 4. i člankom 17. ove Uredbe.

2.   Popis sadrži sve podatke koji su potrebni u pogledu svake treće zemlje koja omogućuje provjeru jesu li proizvodi stavljeni na tržište Zajednice podvrgnuti sustavu kontrole treće zemlje priznate u skladu s člankom 33. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007, a posebno:

(a)

dotične kategorije proizvoda;

(b)

podrijetlo proizvoda;

(c)

uputu na proizvodne standarde primijenjene u trećoj zemlji;

(d)

nadležno tijelo u trećoj zemlji odgovorno za sustav kontrole, njegovu adresu, uključujući adresu elektroničke pošte i internetsku adresu;

(e)

kontrolno tijelo ili kontrolna tijela u trećoj zemlji i/ili kontrolnu ustanovu ili kontrolne ustanove koje navedeno nadležno tijelo priznaje za provođenje kontrole, njihove adrese uključujući, tamo gdje je to primjereno, adresu elektroničke pošte i internetsku adresu;

(f)

nadležno tijelo ili nadležna tijela ili kontrolnu ustanovu ili kontrolne ustanove odgovorne u trećoj zemlji za izdavanje potvrda za uvoz u Zajednicu, njihove adrese i njihove kodne brojeve i, tamo gdje je to primjereno, adresu elektroničke pošte i internetsku adresu;

(g)

trajanje uključenja na popis.

Članak 8.

Postupak za podnošenje zahtjeva za uključenje trećih zemalja na popis

1.   Komisija razmatra treba li uključiti treću zemlju na popis predviđen člankom 7. nakon što od predstavnika dotične treće zemlje primi zahtjev za uključenje.

2.   Komisija je dužna razmotriti samo zahtjeve za uključenje koji zadovoljavaju sljedeće preduvjete.

Zahtjev za uključenje upotpunjuje se tehničkim dosjeom koji sadržava sve podatke koji su Komisiji potrebni da bi osigurala zadovoljavanje uvjeta određenih u članku 33. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 834/2007 za proizvode namijenjene izvozu u Zajednicu, a to su posebno:

(a)

opći podaci o razvoju ekološke proizvodnje u trećoj zemlji, proizvedeni proizvodi, područje pod kultivacijom, proizvodne regije, broj proizvođača, prerada hrane koja se odvija;

(b)

naznaka očekivane prirode i količina ekoloških poljoprivrednih proizvoda i prehrambenih proizvoda namijenjenih izvozu u Zajednicu;

(c)

proizvodni standardi primijenjeni u trećoj zemlji kao i procjena njihove ekvivalentnosti sa standardima koji se primjenjuju u Zajednici;

(d)

sustav kontrole primijenjen u trećoj zemlji, uključujući aktivnosti sustavnog praćenja i nadzora koje provode nadležna tijela u trećoj zemlji, kao i procjena njihove ekvivalentne učinkovitosti u usporedbi sa sustavom kontrole koji se primjenjuje u Zajednici;

(e)

internetska adresa ili druga adresa na kojoj se može pronaći popis subjekata koji podliježu sustavu kontrole, kao i kontaktno mjesto na kojem su dostupni podaci o njihovom certifikacijskom statusu i dotičnim kategorijama proizvoda;

(f)

podaci koje treća zemlja predlaže za uključenje na popis iz članka 7.;

(g)

obveza ispunjavanja odredaba članka 9.;

(h)

bilo koje druge informacije koje treća zemlja ili Komisija smatraju relevantnim.

3.   Prilikom ispitivanja zahtjeva za uključenje na popis priznatih trećih zemalja, kao i u bilo koje doba nakon uključenja, Komisija može zatražiti bilo kakve daljnje informacije, uključujući predstavljanje jednog ili više izvješća o pregledu na licu mjesta koje su ispostavili neovisni stručnjaci. Nadalje, Komisija može, na temelju procjene rizika i u slučaju sumnji na nepravilnosti, organizirati pregled na licu mjesta koji obavljaju stručnjaci koje ona odredi.

4.   Komisija procjenjuje jesu li tehnički dosje iz stavka 2. i podaci iz stavka 3. zadovoljavajući i nakon toga može odlučiti hoće li treću zemlju priznati i uključiti na popis. Odluka se donosi u skladu s postupkom iz članka 37. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007.

Članak 9.

Upravljanje popisom i revidiranje popisa trećih zemalja

1.   Od Komisije se traži da razmotri zahtjev za uključenje samo ako se treća zemlja obveže na prihvaćanje sljedećih uvjeta:

(a)

ako se, nakon uključenja treće zemlje na popis, donesu bilo kakve promjene u pogledu mjera koje su na snazi u trećoj zemlji ili u pogledu njihove provedbe i posebno sustava kontrole, ta treća zemlja o tome izvješćuje Komisiju; Komisija se obavješćuje i o zahtjevima za izmjenu informacija u pogledu treće zemlje iz članka 7. stavka 2.;

(b)

u godišnjem izvješću iz članka 33. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007 ažuriraju se podaci iz tehničkog dosjea iz članka 8. stavka 2. ove Uredbe; u njemu se opisuju posebno aktivnosti sustavnog praćenja i nadzora koje provodi nadležno tijelo treće zemlje, dobiveni rezultati i poduzete korektivne mjere;

(c)

s obzirom na primljene informacije, Komisija u svakom trenutku može izmijeniti specifikacije koje se odnose na treću zemlju i može obustaviti unos te zemlje na popis iz članka 7.; slična se odluka može donijeti ako treća zemlja nije dostavila tražene podatke ili ako ne pristane na pregled na licu mjesta.

2.   Ako treća zemlja ne pošalje godišnje izvješće iz članka 33. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007, ne omogućuje pristup podacima ili ne dostavlja sve podatke koji se odnose na njezin tehnički dosje ili sustav kontrole, ili ne pristane na pregled na licu mjesta, nakon zahtjeva Komisije u roku koji Komisija određuje u skladu s ozbiljnošću problema i koji općenito ne može biti kraći od 30 dana, tu se treću zemlju može povući s popisa, u skladu s postupkom iz članka 37. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007.

POGLAVLJE 2.

Popis priznatih kontrolnih ustanova i kontrolnih tijela u svrhu ekvivalentnosti

Članak 10.

Sastavljanje i sadržaj popisa priznatih kontrolnih ustanova i kontrolnih tijela u svrhu ekvivalentnosti

1.   Komisija sastavlja popis kontrolnih ustanova i kontrolnih tijela priznatih u svrhu ekvivalentnosti u skladu s člankom 33. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 834/2007. Popis se objavljuje u Prilogu IV. ovoj Uredbi. Postupci za sastavljanje te izmjenu popisa definirani su u člancima 11., 16. i 17. ove Uredbe. Popis se javno objavljuje na internetu u skladu s člankom 16. stavkom 4. i člankom 17. ove Uredbe.

2.   Popis sadrži sve podatke koji su s obzirom na svaku kontrolnu ustanovu ili kontrolno tijelo potrebni da bi im se omogućila provjera jesu li proizvodi stavljeni na tržište Zajednice podvrgnuti kontroli kontrolne ustanove ili kontrolnog tijela priznatih u skladu s člankom 33. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 834/2007, a posebno:

(a)

naziv, adresu i kodni broj kontrolne ustanove ili kontrolnog tijela, uključujući elektronsku poštu i internetsku adresu, tamo gdje je to primjereno;

(b)

treće zemlje koje nisu navedene na popisu predviđenom člankom 7. iz kojih proizvodi imaju podrijetlo;

(c)

dotične kategorije proizvoda za svaku treću zemlju;

(d)

trajanje uključenja na popis; i

(e)

internetsku adresu na kojoj se može pronaći popis subjekata koji podliježu sustavu kontrole, kao i kontaktno mjesto na kojem su dostupni podaci o njihovom certifikacijskom statusu, dotične kategorije proizvoda, kao i popis subjekata i proizvoda čija je certifikacija suspendirana ili ukinuta.

3.   Odstupajući od stavka 2. točke (b), ti proizvodi podrijetlom iz trećih zemalja navedenih na popisu priznatih trećih zemalja iz članka 7. koji pripadaju kategoriji koja se ne spominje na tom popisu, mogu se navesti na popisu predviđenom ovim člankom.

Članak 11.

Postupak za podnošenje zahtjeva za uključenje na popis priznatih kontrolnih ustanova i kontrolnih tijela u svrhu ekvivalentnosti

1.   Komisija razmatra hoće li kontrolnu ustanovu ili kontrolno tijelo uključiti na popis predviđen člankom 10. kada od predstavnika dotične kontrolne ustanove ili kontrolnog tijela za uključenje na taj popis primi zahtjev na temelju modela za podnošenje zahtjeva koji je Komisija stavila na raspolaganje u skladu s člankom 17. stavkom 2. Razmatraju se samo potpuni zahtjevi primljeni prije 31. listopada 2009. za sastavljanje prvog popisa. U sljedećim kalendarskim godinama Komisija redovito ažurira popis kako je primjereno na temelju potpunih zahtjeva primljenih prije 31. listopada svake godine.

2.   Zahtjev mogu uvrstiti kontrolne ustanove i kontrolna tijela uspostavljeni u Zajednici ili u trećoj zemlji.

3.   Zahtjev se sastoji od tehničkog dosjea koji sadrži sve podatke koji su Komisiji potrebni da bi osigurala ispunjavanje uvjeta određenih u članku 33. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 834/2007 za proizvode namijenjene izvozu u Zajednicu, tj.:

(a)

pregled aktivnosti kontrolne ustanove ili kontrolnog tijela u trećoj zemlji ili trećim zemljama, uključujući procjenu broja uključenih subjekata i naznaku očekivane prirode i količine poljoprivrednih proizvoda i prehrambenih proizvoda namijenjenih izvozu u Zajednicu na temelju pravila određenih u članku 33. stavcima 1. i 3. Uredbe (EZ) br. 834/2007;

(b)

opis proizvodnih standarda i mjera kontrole primijenjenih u trećim zemljama, uključujući procjenu ekvivalentnosti tih standarda i mjera s glavama III., IV. i V. Uredbe (EZ) br. 834/2007, kao i s povezanim provedbenim pravilima predviđenim Uredbom (EZ) br. 889/2008;

(c)

primjerak izvješća o procjeni kako je određeno u četvrtom podstavku članka 33. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 834/2007:

i.

koje dokazuje da su kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo zadovoljavajuće procijenjeni u pogledu mogućnosti ispunjavanja uvjeta određenih u članku 33. stavcima 1. i 3. Uredbe (EZ) br. 834/2007;

ii.

u kojem se potvrđuje da su učinkovito proveli svoje aktivnosti u skladu s tim uvjetima;

iii.

kojim se osigurava i potvrđuje ekvivalentnost proizvodnih standarda i mjera kontrole iz podstavka (b) ovog stavka;

(d)

dokaz da su kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo izvijestili tijela dotične treće zemlje o svojim aktivnostima i o preuzetoj obvezi poštovanja zakonskih zahtjeva koje su im nametnula tijela svake od dotičnih trećih zemalja;

(e)

internetsku adresu na kojoj se može naći popis subjekata koji podliježu sustavu kontrole, kao i kontaktno mjesto na kojem su dostupni podaci o njihovom certifikacijskom statusu, dotičnim kategorijama proizvoda, kao i popis subjekata i proizvoda čija je certifikacija suspendirana ili ukinuta;

(f)

obvezu ispunjavanja odredaba članka 12. ove Uredbe;

(g)

bilo koje druge podatke koje kontrolna ustanova, kontrolno tijelo ili Komisija smatraju relevantnim.

4.   Prilikom ispitivanja zahtjeva za uključenje na popis kontrolnih ustanova ili kontrolnih tijela, kao i u bilo koje doba nakon uključenja, Komisija može zatražiti bilo koje daljnje informacije, uključujući predstavljanje jednog ili više izvješća o pregledu na licu mjesta koje su ispostavili neovisni stručnjaci. Nadalje, Komisija može, na temelju procjene rizika i u slučaju sumnji na nepravilnosti, organizirati pregled na licu mjesta koji obavljaju stručnjaci koje ona odredi.

5.   Komisija procjenjuje jesu li tehnički dosje iz stavka 2. i podaci iz stavka 3. zadovoljavajući i nakon toga može odlučiti hoće li kontrolnu ustanovu ili kontrolno tijelo priznati i uključiti na popis. Odluka se donosi u skladu s postupkom iz članka 37. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007.

Članak 12.

Upravljanje popisom i revidiranje popisa priznatih kontrolnih ustanova ili kontrolnih tijela u svrhu ekvivalentnosti

1.   Kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo mogu se uključiti na popis iz članka 10. samo ako ispunjavaju sljedeće obveze:

(a)

ako se, nakon uključenja kontrolne ustanove ili kontrolnog tijela na popis, donesu bilo kakve promjene u pogledu mjera koje kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo primjenjuje, ta kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo o tome izvješćuje Komisiju; o zahtjevima za izmjenu informacija u pogledu kontrolne ustanove ili kontrolnog tijela iz članka 10. stavka 2. obavješćuje se i Komisija;

(b)

do 31. ožujka svake godine kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo Komisiji šalju kratko godišnje izvješće; u godišnjem izvješću ažuriraju se podaci iz tehničkog dosjea iz članka 11. stavka 3.; u njemu se opisuju posebno aktivnosti kontrole koje su kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo proveli u trećim zemljama, dobiveni rezultati, zapažene nepravilnosti i kršenja te poduzete korektivne mjere; ono nadalje sadržava najnovije izvješće o procjeni, ili njegovu ažuriranu verziju, koje sadrži rezultate redovite procjene na licu mjesta, nadzora i višegodišnje ponovne procjene iz članka 33. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 834/2007; Komisija može zatražiti bilo koje druge informacije koje smatra potrebnima;

(c)

s obzirom na primljene informacije, Komisija u svakom trenutku može izmijeniti specifikacije koje se odnose na kontrolnu ustanovu ili kontrolno tijelo i može suspendirati unos te ustanove ili tog tijela na popis iz članka 10.; slična se odluka može donijeti ako kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo nisu dostavili tražene podatke ili ako ne pristanu na pregled na licu mjesta;

(d)

kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo putem interneta omogućuju zainteresiranim strankama pristup stalno ažuriranom popisu subjekata i proizvoda koji su certificirani kao ekološki.

2.   Ako kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo ne pošalju godišnje izvješće iz stavka 1. točke (b), ne omoguće pristup ili ne dostave sve podatke koji se odnose na njihov tehnički dosje, sustav kontrole ili ažurirani popis subjekata i proizvoda koji su certificirani kao ekološki, ili ne pristanu na pregled na licu mjesta, nakon zahtjeva Komisije u roku koji odredi Komisija u skladu s ozbiljnošću problema i koji općenito ne može biti kraći od 30 dana, ta se kontrolna ustanova ili to kontrolno tijelo može u skladu s postupkom iz članka 37. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007 povući s popisa kontrolnih ustanova ili kontrolnih tijela.

Ako kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo propuste poduzeti primjerene i pravovremene korektivne mjere, Komisija ih bez odgađanja povlači s popisa.

POGLAVLJE 3.

Puštanje u slobodni promet proizvoda uvezenih u skladu s člankom 33. Uredbe (EZ) br. 834/2007

Članak 13.

Potvrda o inspekciji

1.   Puštanje u slobodni promet u Zajednici pošiljke proizvoda iz članka 1. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007 i uvezenih u skladu s člankom 33. te Uredbe ovisi o:

(a)

podnošenju izvornika potvrde o inspekciji relevantnom tijelu države članice; i

(b)

verifikaciji pošiljke koju provodi relevantno tijelo države članice i ovjeri potvrde o inspekciji u skladu sa stavkom 8. ovog članka.

2.   Izvornik potvrde o inspekciji utvrđuje se u skladu s člankom 17. stavkom 2. i stavcima 3. do 7. ovog članka, na temelju modela i napomena navedenih u Prilogu V. Napomena na modelu, uz smjernice iz članka 17. stavka 2., Komisija stavlja na raspolaganje javnosti putem računalnog sustava koji omogućuje elektroničku razmjenu dokumenata iz članka 17.

3.   Da bi bila prihvaćena, potvrdu o inspekciji mora izdati:

(a)

kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova koje je za izdavanje potvrda o inspekciji iz članka 7. stavka 2. prihvatila treća zemlja priznata na temelju članka 8. stavka 4.; ili

(b)

kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova u trećoj zemlji na popisu za dotičnu treću zemlju priznatu na temelju članka 11. stavka 5.

4.   Tijelo ili ustanova izdavatelj potvrde o inspekciji izdaje tu potvrdu o inspekciji i potvrđuje izjavu u polju 15 potvrde tek nakon što je:

(a)

provelo dokumentacijsku provjeru na temelju svih relevantnih dokumenata inspekcije, uključujući posebno proizvodni plan za dotične proizvode, prijevozne isprave i komercijalne isprave; i

(b)

ili provelo fizičku provjeru pošiljke ili je zaprimilo nedvosmislenu izjavu izvoznika koji izjavljuje da je dotična pošiljka proizvedena i/ili pripravljena u skladu s člankom 33. Uredbe (EZ) br. 834/2007; ono provodi verifikaciju vjerodostojnosti ove izjave na temelju procjene rizika.

Ono nadalje svakoj izdanoj potvrdi dodjeljuje serijski broj i vodi evidenciju izdanih potvrda kronološkim redoslijedom.

5.   Potvrda o inspekciji sastavlja se na jednom od službenih jezika Zajednice i popunjava se, osim pečata i potpisa, ili u potpunosti tiskanim slovima ili u potpunosti strojopisno.

Potvrda o inspekciji sastavlja se na jednom od službenih jezika odredišne države članice. Ako je to nužno, relevantna tijela države članice mogu zatražiti prijevod potvrde o inspekciji na jedan od njezinih službenih jezika.

Neovlaštene izmjene ili brisanje stavki iz potvrde čine je ništavom.

6.   Potvrda o inspekciji sastavlja se u jednom izvorniku.

Prvi primatelj ili, tamo gdje je to relevantno, uvoznik, može napraviti presliku u svrhu obavješćivanja kontrolnog tijela i nadzornih tijela u skladu s člankom 83. Uredbe (EZ) br. 889/2008. Bilo kakva takva preslika treba nositi naznaku „PRESLIKA” ili „DUPLIKAT” koja je na njoj tiskana ili otisnuta pečatom.

7.   Za proizvode uvezene na temelju prijelaznih pravila određenih člankom 19. ove Uredbe, primjenjuje se sljedeće:

(a)

u potvrdi o inspekciji iz stavka 3. točke (b) treba u trenutku podnošenja, u skladu sa stavkom 1., u polje 16 uključiti izjavu nadležnog tijela u državi članici koja je dodijelila odobrenje u skladu s postupkom predviđenim člankom 19.;

(b)

nadležno tijelo u državi članici koja je dodijelila odobrenje može odrediti nadležnost za izjavu u polju 16 kontrolnom tijelu ili kontrolnoj ustanovi koja provodi inspekciju uvoznika u skladu s mjerama kontrole određenim u glavi V. Uredbe (EZ) br. 834/2007, ili tijelima koja su definirana kao relevantna tijela države članice;

(c)

izjava u polju 16 nije potrebna:

i.

kada uvoznik pokaže izvornu ispravu koju je izdalo nadležno tijelo države članice koja je dala odobrenje u skladu s člankom 19. ove Uredbe, čime dokazuje da je pošiljka obuhvaćena tim odobrenjem; ili

ii.

kada je tijelo države članice, koja je dala odobrenje u skladu s člankom 19. ove Uredbe, zadovoljavajući dokaz da je pošiljka obuhvaćena tim odobrenjem dalo izravno tijelu nadležnom za verifikaciju pošiljke; taj postupak izravnog informiranja nije obvezan za državu članicu koja je dodijelila odobrenje;

(d)

isprava koja pruža dokaze tražene na temelju točke (c) podtočaka i. i ii. uključuje:

i.

broj uvoznog odobrenja i datum isteka odobrenja;

ii.

naziv i adresu uvoznika;

iii.

treću zemlju podrijetla;

iv.

pojedinosti o ustanovi ili tijelu koji izdaju dokument i, tamo gdje postoji razlika, pojedinosti o inspekcijskoj ustanovi ili tijelu u trećoj zemlji;

v.

nazive dotičnih proizvoda.

8.   Prilikom verifikacije pošiljke, izvornik potvrde o inspekciji ovjerava relevantno tijelo države članice u polju 17 i vraća ga osobi koja je podnijela potvrdu.

9.   Prvi primatelj po zaprimanju pošiljke popunjava polje 18 izvornika potvrde o inspekciji da bi potvrdio da je zaprimanje pošiljke provedeno u skladu s člankom 34. Uredbe (EZ) br. 889/2008.

Prvi primatelj potom izvornik potvrde o inspekciji šalje uvozniku spomenutom u polju 11 potvrde radi zahtjeva utvrđenog drugim podstavkom članka 33. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 834/2007, osim ako potvrda treba i dalje pratiti pošiljku iz stavka 1. ovog članka.

10.   Potvrda o inspekciji može se uspostaviti elektroničkim putem, korištenjem metode omogućene kontrolnim ustanovama ili kontrolnim tijelima dotične države članice. Nadležna tijela država članica mogu zahtijevati da elektronička potvrda o inspekciji bude popraćena prethodno sastavljenim elektroničkim potpisom u smislu članka 2. stavka 2. Direktive 1999/93/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (7). U svim drugim slučajevima, nadležna tijela zahtijevaju elektronički potpis koji daje ekvivalentna jamstva uzimajući u obzir funkcionalnosti koje se pripisuju potpisu, primjenjujući ista pravila i uvjete kao što su oni definirani odredbama Komisije o elektroničkim i digitaliziranim dokumentima, kako je određeno Odlukom Komisije 2004/563/EZ, Euratom (8).

Članak 14.

Posebni carinski postupci

1.   Ako se pošiljka koja dolazi iz treće zemlje rasporedi u carinsko skladište ili za unutarnju proizvodnju u obliku sustava suspenzije kako je predviđeno Uredbom Vijeća (EEZ) br. 2913/92 (9) i podvrgne jednoj ili više priprema kako je određeno člankom 2. točkom (i) Uredbe (EZ) br. 834/2007, prije nego što se obavi prva priprema, pošiljka podliježe mjerama iz članka 13. stavka 1. ove Uredbe.

Priprema može uključiti operacije poput:

(a)

pakiranja ili prepakiranja; ili

(b)

označivanja u pogledu prezentacije ekološke proizvodne metode.

Nakon te pripreme, pošiljku prati ovjereni izvornik potvrde o inspekciji koji se predočuje relevantnom tijelu države članice koje verificira pošiljku radi njezinog stavljanja u slobodni promet.

Nakon tog postupka, tamo gdje je to relevantno, izvornik potvrde o inspekciji vraća se uvozniku pošiljke iz polja 11 potvrde radi ispunjenja zahtjeva utvrđenog drugim podstavkom članka 33. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 834/2007.

2.   Ako se suspenzivnim carinskim postupkom prema Uredbi (EEZ) br. 2913/92 pošiljka koja dolazi iz treće zemlje namjerava podnijeti u državi članici, prije njezinog stavljanja u slobodni promet u Zajednicu podjelom u različite serije, prije podjele u serije pošiljka podliježe mjerama iz članka 13. stavka 1. ove Uredbe.

Za svaku od serija koja nastaje podjelom potrebno je relevantnom tijelu države članice podnijeti izvadak potvrde o inspekciji u skladu s modelom i napomenama određenim u Prilogu VI. Izvadak potvrde o inspekciji ovjerava relevantno tijelo države članice u polju 14.

Osoba koja se identificira kao izvorni uvoznik i spomenuta je u polju 11 potvrde o inspekciji zajedno s izvornikom potvrde o inspekciji drži presliku svakog ovjerenog izvatka potvrde o inspekciji. Ta preslika treba nositi naznaku „PRESLIKA” ili „DUPLIKAT” koja je na njoj tiskana ili otisnuta pečatom.

Nakon podjele, ovjereni izvornik svakog izvatka potvrde o inspekciji prati dotičnu seriju i predaje se relevantnom tijelu države članice koje verificira dotičnu seriju radi njezinog stavljanja u slobodni promet.

Primatelj serije po njezinom zaprimanju ispunjava izvornik izvatka potvrde o inspekciji u polju 15 da bi potvrdio da je zaprimanje serije obavljeno u skladu s člankom 34. Uredbe (EZ) br. 889/2008.

Primatelj serije čuva izvadak potvrde o inspekciji za stavljanje na raspolaganje kontrolnim tijelima ili kontrolnim ustanovama najmanje dvije godine.

3.   Operacije pripreme i podjele iz stavaka 1. i 2. provode se u skladu s relevantnim odredbama određenim u glavi V. Uredbe (EZ) br. 834/2007 i u glavi IV. Uredbe (EZ) br. 889/2008.

Članak 15.

Proizvodi koji nisu sukladni

Ne dovodeći u pitanje bilo koje mjere ili djelovanja poduzeta u skladu s člankom 30. Uredbe (EZ) br. 834/2007 i/ili člankom 85. Uredbe (EZ) br. 889/2008, stavljanje u slobodni promet u Zajednici proizvoda koji ne udovoljavaju zahtjevima te Uredbe uvjetovano je uklanjanjem uputa na ekološku proizvodnju s oznaka, oglasa i pratećih isprava.

GLAVA IV.

ZAJEDNIČKA PRAVILA

Članak 16.

Procjena zahtjevâ i objava popisâ

1.   Komisija preispituje zahtjeve zaprimljene u skladu s člancima 4., 8. i 11. uz pomoć Odbora za ekološku proizvodnju iz članka 37. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 834/2007 (dalje u tekstu: Odbor). U tu svrhu Odbor donosi posebni unutarnji poslovnik.

Da bi pomogla Komisiji kod preispitivanja zahtjeva i s upravljanjem popisima i njihovim revidiranjem, Komisija određuje skupinu stručnjaka koja se sastoji od vladinih i neovisnih stručnjaka.

2.   Za svaki zaprimljeni zahtjev, te nakon primjerenih savjetovanja s državama članicama u skladu s posebnim unutarnjim poslovnikom, Komisija imenuje dvije države članice koje djeluju kao suizvjestiteljice. Komisija dijeli zahtjeve između država članica razmjerno broju glasova svake države članice u Odboru za ekološku proizvodnju. Države članice koje su suizvjestiteljice preispituju dokumentaciju i podatke iz članaka 4., 8. i 11. u odnosu na zahtjev i sastavljaju izvješće. Za upravljanje popisima i njihovo revidiranje one isto tako preispituju godišnja izvješća i sve druge podatke iz članaka 5., 9. i 12. u odnosu na unose na popisima.

3.   Uzimajući u obzir nalaz preispitivanja država članica suizvjestiteljica, Komisija odlučuje, u skladu s postupkom iz članka 37. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007, o priznavanju trećih zemalja, kontrolnih ustanova ili kontrolnih tijela, uključujući dodjelu kodnog broja tim ustanovama i tijelima. Odluke se objavljuju u Službenom listu Europske unije.

4.   Komisija popise stavlja na raspolaganje javnosti primjerenim tehničkim sredstvom, uključujući objavu na internetu.

Članak 17.

Komunikacija

1.   Za prijenos dokumenata ili drugih informacija iz članaka 32. i 33. Uredbe (EZ) br. 834/2007 i u ovoj Uredbi Komisiji ili državama članicama, nadležna tijela trećih zemalja, kontrolna tijela ili kontrolne ustanove koriste elektronički prijenos. Kada Komisija ili države članice stave na raspolaganje posebne sustave za elektronički prijenos, one koriste te sustave. Komisija i države članice koriste te sustave i da bi si međusobno dostavljale dotične dokumente.

2.   Za format i sadržaj dokumenata i informacija iz članaka 32. i 33. Uredbe (EZ) br. 834/2007 i u ovoj Uredbi, Komisija određuje smjernice, modele i upitnike, tamo gdje je to primjereno, i stavlja ih na raspolaganje u računalnom sustavu iz stavka 1. ovog članka. Te smjernice, modele i upitnike Komisija prilagođava i ažurira nakon što je informirala države članice i nadležna tijela trećih zemalja, kao i kontrolna tijela i kontrolne ustanove priznate u skladu s ovom Uredbom.

3.   Računalni sustav predviđen stavkom 1. treba biti osposobljen za prikupljanje zahtjeva, dokumenata i informacija iz ove Uredbe kada je to primjereno, uključujući odobrenja dana na temelju članka 19.

4.   Nadležna tijela trećih zemalja, kontrolna tijela i kontrolne ustanove čuvaju prateće dokumente iz članaka 32. i 33. Uredbe (EZ) br. 834/2007 i u ovoj Uredbi, a posebno u člancima 4., 8. i 11., za stavljanje na raspolaganje Komisiji i državama članicama barem tri godine nakon godine u kojoj su kontrole obavljene ili su izdane potvrde o inspekciji i pisani dokazi.

5.   Ako dokument ili postupak predviđen člancima 32. i 33. Uredbe (EZ) br. 834/2007 ili detaljnim pravilima za njihovo podnošenje zahtijeva potpis ovlaštene osobe ili odobrenje osobe pri jednom ili više stupnjeva tog postupka, računalni sustavi uspostavljeni za komunikaciju tih dokumenata moraju biti u stanju nedvosmisleno identificirati svaku osobu i osigurati razumna jamstva da se sadržaj dokumenata, uključujući i u pogledu stupnjeva postupka, ne može mijenjati, u skladu sa zakonodavstvom Zajednice, a posebno s Odlukom Komisije 2004/563/EZ, Euratom.

GLAVA V.

ZAVRŠNA I PRIJELAZNA PRAVILA

Članak 18.

Prijelazna pravila o popisu trećih zemalja

Zahtjevi trećih zemalja za uključenje podneseni u skladu s člankom 2. Uredbe (EZ) br. 345/2008 prije 1. siječnja 2009. smatraju se zahtjevima za podnošenje na temelju članka 8. ove Uredbe.

Prvi popis priznatih zemalja uključuje Argentinu, Australiju, Indiju, Izrael, Kostariku, Novi Zeland i Švicarsku. On ne sadrži kodne brojeve iz članka 7. stavka 2. točke (f) ove Uredbe. Ti kodni brojevi dodaju se prije 1. srpnja 2010. ažuriranjem popisa u skladu s člankom 17. stavkom 2.

Članak 19.

Prijelazna pravila o ekvivalentnom uvozu proizvoda koji ne potječu iz trećih zemalja s popisa

1.   U skladu s člankom 40. Uredbe (EZ) br. 834/2007 nadležno tijelo države članice može, ako je uvoznik prijavio svoju djelatnost u skladu s člankom 28. te Uredbe, odobriti uvoznicima u toj državi članici stavljanje na tržište proizvoda uvezenih iz trećih zemalja koje nisu uključene na popis iz članka 33. stavka 2. te Uredbe, pod uvjetom da uvoznik osigurava dostatne dokaze da je udovoljeno uvjetima iz članka 33. stavka 1. točaka (a) i (b) te Uredbe.

Ako, prethodno dopuštajući komentar uvozniku ili bilo kojoj drugoj dotičnoj osobi, država članica smatra da ti uvjeti više nisu ispunjeni, ona odobrenje povlači.

Odobrenja istječu najkasnije 24 mjeseca nakon objave prvog popisa kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova priznatih na temelju članka 10. ove Uredbe.

Uvezeni proizvod treba biti obuhvaćen potvrdom o inspekciji kako je određena u članku 13., koju izdaje kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova prihvaćena za izdavanje potvrde o inspekciji putem nadležnog tijela države članice koja daje odobrenje. Izvornik potvrde mora pratiti robu do poslovnog objekta prvog primatelja. Nakon toga uvoznik mora potvrdu držati na raspolaganju kontrolnoj ustanovi ili, ako je primjereno, kontrolnom tijelu, tijekom najmanje dvije godine.

2.   Svaka država članica izvješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju danom na temelju ovog članka, uključujući informacije o proizvodnim standardima i dotičnim režimima kontrole.

3.   Na zahtjev države članice ili na inicijativu Komisije, odobrenje dano na temelju ovog članka preispituje Odbor za ekološku proizvodnju. Ako se u tom preispitivanju otkrije da uvjeti iz članka 33. stavka 1. točaka (a) i (b) Uredbe (EZ) br. 834/2007 nisu zadovoljeni, Komisija od države članice koja je dala odobrenje zahtijeva da ga povuče.

4.   Države članice ne mogu više davati odobrenja iz stavka 1. ovog članka od datuma od 12 mjeseci nakon objave prvog popisa kontrolnih ustanova i kontrolnih tijela iz članka 11. stavka 5., osim ako su dotični uvezeni proizvodi roba čija je proizvodnja u trećoj zemlji bila pod nadzorom kontrolne ustanove ili kontrolnog tijela koji nisu na popisu uspostavljenom u skladu s člankom 10.

5.   Od 1. siječnja 2013. države članice ne daju odobrenja iz stavka 1.

6.   Svako odobrenje za stavljanje na tržište proizvoda uvezenih iz treće zemlje koje je prije 31. prosinca 2008. uvozniku dalo nadležno tijelo države članice na temelju članka 11. stavka 6. Uredbe (EEZ) br. 2092/91 istječe najkasnije 31. prosinca 2009.

Članak 20.

Stavljanje izvan snage

Uredbe (EZ) br. 345/2008 i (EZ) br. 605/2008 stavljaju se izvan snage.

Upućivanja na uredbe stavljene izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu VII.

Članak 21.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sedmoga dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2009.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. prosinca 2008.

Za Komisiju

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  SL L 189, 20.7.2007., str. 1.

(2)  SL L 108, 18.4.2008., str. 8.

(3)  SL L 114, 30.4.2002., str. 132.

(4)  SL L 114, 30.4.2002., str. 1.

(5)  SL L 166, 27.6.2008., str. 3.

(6)  SL L 250, 18.9.2008., str. 1.

(7)  SL L 13, 19.1.2000., str. 12.

(8)  SL L 251, 27.7.2004., str. 9.

(9)  SL L 302, 19.10.1992., str. 1.


PRILOG I.

POPIS KONTROLNIH USTANOVA I KONTROLNIH TIJELA U SVRHU SUKLADNOSTI I RELEVANTNE SPECIFIKACIJE IZ ČLANKA 3.


PRILOG II.

Image


PRILOG III.

POPIS TREĆIH ZEMALJA I RELEVANTNE SPECIFIKACIJE IZ ČLANKA 7.

ARGENTINA

1.   Kategorije proizvoda:

(a)

živi ili neprerađeni poljoprivredni proizvodi i biljni reprodukcijski materijal i sjeme za uzgoj uz izuzetak:

stoke ili proizvoda od stoke koji nose ili u budućnosti trebaju nositi oznake koje upućuju na prijelazno razdoblje;

(b)

prerađeni poljoprivredni proizvodi koji se koriste kao hrana, uz izuzetak:

proizvoda od stoke koji nose ili u budućnosti trebaju nositi oznake koje upućuju na prijelazno razdoblje.

2.   Podrijetlo: proizvodi kategorije 1(a) i ekološki proizvedeni sastojci u proizvodima kategorije 1(b) koji su proizvedeni u Argentini.

3.   Proizvodne norme: Ley 25 127 sobre „Producción ecológica, biológica y orgánica”.

4.   Nadležno tijelo: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, www.senasa.gov.ar

5.   Kontrolne ustanove:

Food Safety SA, www.foodsafety.com.ar

Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SRL (Argencert), www.argencert.com

Letis SA, www.letis.com.ar

Organización Internacional Agropecuaria (OIA), www.oia.com.ar

6.   Tijela izdavatelji potvrde: kao u točki 5.

7.   Trajanje uključenja:

AUSTRALIJA

1.   Kategorije proizvoda:

(a)

neprerađeni ratarski usjevi i biljni reprodukcijski materijal i sjeme za uzgoj;

(b)

prerađeni poljoprivredni proizvodi koji se koriste kao hrana, sastavljeni uglavnom od jednog ili više sastojaka biljnog podrijetla.

2.   Podrijetlo: proizvodi kategorije 1(a) i ekološki proizvedeni sastojci u proizvodima kategorije 1(b) koji su proizvedeni u Australiji.

3.   Proizvodne norme: National standard for organic and bio-dynamic produce.

4.   Nadležno tijelo: Australian Quarantine and Inspection Service AQIS, www.aqis.gov.au

5.   Kontrolne ustanove i kontrolna tijela:

Australian Certified Organic Pty. Ltd., www.australianorganic.com.au

Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS), www.aqis.gov.au

Bio-dynamic Research Institute (BDRI), www.demeter.org.au

National Association of Sustainable Agriculture, Australia (NASAA), www.nasaa.com.au

Organic Food Chain Pty Ltd (OFC), www.organicfoodchain.com.au

6.   Ustanove i tijela izdavatelji potvrde: kao u točki 5.

7.   Trajanje uključenja:

KOSTARIKA

1.   Kategorije proizvoda:

(a)

neprerađeni ratarski usjevi i biljni reprodukcijski materijal i sjeme za uzgoj;

(b)

prerađeni poljoprivredni proizvodi koji se koriste kao hrana.

2.   Podrijetlo: proizvodi kategorije 1(a) i ekološki proizvedeni sastojci u proizvodima kategorije 1(b) koji su proizvedeni u Kostariki.

3.   Proizvodne norme: Reglamento sobre la agricultura orgánica.

4.   Nadležno tijelo: Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.protecnet.go.cr/SFE/Organica.htm

5.   Kontrolne ustanove:

BCS Oko-Garantie, www.bcs-oeko.com

Eco-LOGICA, www.eco-logica.com

6.   Tijelo izdavatelj potvrde: Ministerio de Agricultura y Ganadería.

7.   Trajanje uključenja:

INDIJA

1.   Kategorije proizvoda:

(a)

neprerađeni ratarski usjevi i biljni reprodukcijski materijal i sjeme za uzgoj;

(b)

prerađeni poljoprivredni proizvodi koji se koriste kao hrana sastavljeni uglavnom od jednog ili više sastojaka biljnog podrijetla.

2.   Podrijetlo: proizvodi kategorije 1(a) i ekološki proizvedeni sastojci u proizvodima kategorije 1(b) koji su proizvedeni u Indiji.

3.   Proizvodne norme: National Programme for Organic Production.

4.   Nadležno tijelo: Agricultural and Processed Food Export Development Authority APEDA, www.apeda.com/organic

5.   Kontrolne ustanove i kontrolna tijela:

APOF Organic Certification Agency (AOCA), www.aoca.in

Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd, www.bureauveritas.co.in

Control Union Certifications, www.controlunion.com

Ecocert SA (India Branch Office), www.ecocert.in

IMO Control Private Limited, www.imo.ch

Indian Organic Certification Agency (Indocert), www.indocert.org

Lacon Quality Certification Pvt. Ltd, www.laconindia.com

Natural Organic Certification Association, www.nocaindia.com

OneCert Asia Agri Certification private Limited, www.onecertasia.in

SGS India Pvt. Ltd, www.in.sgs.com

Uttaranchal State Organic Certification Agency (USOCA), www.organicuttarakhand.org/products_certification.htm

Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA),

http://www.rajasthankrishi.gov.in/Departments/SeedCert/index_eng.asp

6.   Ustanove i tijela izdavatelji potvrde: kao u točki 5.

7.   Trajanje uključenja:

IZRAEL

1.   Kategorije proizvoda:

(a)

neprerađeni ratarski usjevi i biljni reprodukcijski materijal i sjeme za uzgoj;

(b)

prerađeni poljoprivredni proizvodi koji se koriste kao hrana sastavljeni uglavnom od jednog ili više sastojaka biljnog podrijetla.

2.   Podrijetlo: proizvodi kategorije 1(a) i ekološki proizvedeni sastojci u proizvodima kategorije 1(b) koji su proizvedeni u Izraelu ili koji su uvezeni u Izrael:

bilo iz Zajednice,

bilo iz treće zemlje u okviru režima koji se priznaje kao ekvivalentan u skladu s odredbama članka 33. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007.

3.   Proizvodne norme: National Standard for organically grown plants and their products.

4.   Nadležno tijelo: Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il

5.   Kontrolne ustanove i kontrolna tijela:

Agrior Ltd.-Organic Inspection & Certification, www.agrior.co.il

IQC Institute of Quality & Control, www.iqc.co.il

Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il

Skal Israel Inspection & Certification, www.skal.co.il

6.   Ustanove i tijela izdavatelji potvrde: kao u točki 5.

7.   Trajanje uključenja:

ŠVICARSKA

1.   Kategorije proizvoda: živi ili neprerađeni poljoprivredni proizvodi i biljni reprodukcijski materijal, prerađeni poljoprivredni proizvodi koji se koriste kao hrana, hrana za životinje i sjeme za uzgoj, uz izuzetak:

proizvoda proizvedenih tijekom prijelaznog razdoblja i proizvoda koji sadrže sastojak poljoprivrednog podrijetla proizveden tijekom prijelaznog razdoblja.

2.   Podrijetlo: proizvodi i ekološki proizvedeni sastojci u proizvodima koji su proizvedeni u Švicarskoj ili koji su uvezeni u Švicarsku:

bilo iz Zajednice,

bilo iz treće zemlje za koju je Švicarska priznala da su proizvodi proizvedeni i kontrolirani u toj trećoj zemlji prema pravilima koja su ekvivalentna onim utvrđenim u švicarskom zakonodavstvu.

3.   Proizvodne norme: Ordinance on organic farming and the labelling of organically produced plant products and foodstuffs.

4.   Nadležno tijelo: Federal Office for Agriculture FOAG, http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00092/index.html?lang=en

5.   Nadzorna tijela:

Bio Test Agro (BTA), www.bio-test-agro.ch

bio.inspecta AG, www.bio-inspecta.ch

Institut für Marktökologie (IMO); www.imo.ch

ProCert Safety AG, www.procert.ch

6.   Tijela izdavatelji potvrde: kao u točki 5.

7.   Trajanje uključenja:

NOVI ZELAND

1.   Kategorije proizvoda:

(a)

živi ili neprerađeni poljoprivredni proizvodi i biljni reprodukcijski materijal i sjeme za uzgoj, uz izuzetak:

stoke i proizvoda od stoke koji nose ili u budućnosti trebaju nositi oznake koje upućuju na prijelazno razdoblje,

proizvoda iz akvakulture;

(b)

prerađeni poljoprivredni proizvodi koji se koriste kao hrana, uz izuzetak:

proizvoda od stoke koji nose ili u budućnosti trebaju nositi oznake koje upućuju na prijelazno razdoblje,

proizvoda koji sadrže proizvode iz akvakulture.

2.   Podrijetlo: proizvodi kategorije 1(a) i ekološki proizvedeni sastojci u proizvodima kategorije 1(b) koji su proizvedeni u Novom Zelandu ili su uvezeni u Novi Zeland:

bilo iz Zajednice,

bilo iz treće zemlje u okviru režima koji se priznaje kao ekvivalentan u skladu s odredbama članka 33. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007,

bilo iz treće zemlje čija su proizvodna pravila i sustav inspekcije priznati kao ekvivalentni Službenom programu osiguranja ekološke hrane MAF na temelju osiguranja i informacija koje je nadležno tijelo te zemlje osiguralo u skladu s odredbama koje uspostavlja MAF i pod uvjetom da se uvoze samo ekološki proizvedeni sastojci koje se u do maksimalno 5 % proizvoda poljoprivrednog podrijetla planira ugraditi u proizvode kategorije 1(b) pripravljene u Novom Zelandu.

3.   Proizvodne norme: NZFSA Technical Rules for Organic Production.

4.   Nadležno tijelo: New Zealand Food Safety Authority NZFSA, http://www.nzfsa.govt.nz/organics/

5.   Kontrolne ustanove:

AsureQuality, www.organiccertification.co.nz

BIO-GRO New Zealand, www.bio-gro.co.nz

6.   Tijelo izdavatelj potvrde: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva (MAF) – Tijelo za sigurnost hrane Novog Zelanda (NZFSA).

7.   Trajanje uključenja:


PRILOG IV.

POPIS KONTROLNIH USTANOVA I KONTROLNIH TIJELA U SVRHU EKVIVALENTNOSTI I RELEVANTNE SPECIFIKACIJE IZ ČLANKA 10.


PRILOG V.

MODEL POTVRDE O INSPEKCIJI

za uvoz proizvoda ekološke proizvodnje u Europsku zajednicu, iz članka 13.

Model potvrde određuje se s obzirom na:

tekst,

format, na jednoj stranici,

raspored i dimenzije polja.

Image

Image

Image


PRILOG VI.

MODEL IZVATKA POTVRDE O INSPEKCIJI

iz članka 14.

Model izvatka određuje se s obzirom na:

tekst,

format,

raspored i dimenzije polja.

Image

Image


PRILOG VII.

Korelacijska tablica iz članka 20.

Uredba (EZ) br. 345/2008

Uredba (EZ) br. 605/2008

Ova Uredba

Članak 1. stavak 1.

Članak 1.

Članak 1. stavak 2.

Članak 2., uvodni tekst i točka 1.

Članak 2., uvodni tekst i točka 1.

 

Članak 2. točka 2.

 

Članak 2. točka 2.

Članak 2. točka 3.

 

Članak 2. točka 3.

Članak 2. točka 4.

 

Članak 2. točka 4.

 

Članak 2. točka 5.

Članak 2. točka 5.

Članak 3.

Članak 4.

Članak 5.

Članak 6.

Članak 1.

Članak 7.

Članak 2. stavak 1.

Članak 8. stavak 1.

Članak 2. stavak 2.

Članak 8. stavak 2.

Članak 2. stavak 3.

Članak 8. stavak 3.

Članak 2. stavak 4.

Članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2.

Članak 8. stavak 4.

Članak 2. stavak 5.

 

Članak 9. stavak 1.

Članak 2. stavak 6.

 

Članak 9. stavak 3. i članak 9. stavak 4.

Članak 10.

Članak 11.

Članak 12.

Članci 3. i 4.

Članak 13.

Članak 5.

Članak 14.

Članak 6.

Članak 15.

Članak 16.

Članak 17.

Članak 7. stavak 1.

Članak 7. stavak 2.

Članak 18.

Članak 19.

Članak 3.

Članak 8.

Članak 20.

Članak 4.

Članak 9.

Članak 21.

Prilog II.

Prilog I.

Prilog II.

Prilog I.

Prilog III.

Prilog IV.

Prilog I.

Prilog V.

Prilog II.

Prilog VI.

Prilog III.

Prilog IV.

Prilog VII.


Top