Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0689

Uredba (EZ) br. 689/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija

OJ L 204, 31.7.2008, p. 1–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 081 P. 222 - 256

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2014; stavljeno izvan snage 32012R0649 . Latest consolidated version: 01/04/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/689/oj

11/Sv. 81

HR

Službeni list Europske unije

222


32008R0689


L 204/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA (EZ) br. 689/2008 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 17. lipnja 2008.

o izvozu i uvozu opasnih kemikalija

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 133. i članak 175. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora, (2)

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 304/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija (3) uvedena je Roterdamska konvencija o postupku prethodnog informiranog pristanka za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini (4), dalje u tekstu „Konvencija”, koja je stupila na snagu 24. veljače 2004., i zamijenjena je Uredba Vijeća (EZ) br. 2455/92 od 23. srpnja 1992. o izvozu i uvozu određenih opasnih kemikalija (5).

(2)

U svojoj presudi od 10. siječnja 2006. u predmetu C-178/03 (Komisija protiv Parlamenta i Vijeća) (6), Sud Europskih zajednica poništio je Uredbu (EZ) br. 304/2003. jer se temeljila isključivo na članku 175. stavku 1. Ugovora i donio odluku da i članak 133. i članak 175. stavak 1. predstavljaju odgovarajuće pravne temelje. Međutim, Sud je isto tako donio odluku da učinke te Uredbe treba zadržati dok se, u razumnom razdoblju, ne donese nova Uredba koja će se zasnivati na odgovarajućim pravnim temeljima. To znači i da obveze koje su već ispunjene u skladu s Uredbom (EZ) br. 304/2003 ne treba ponovno izvršavati.

(3)

U skladu s Uredbom (EZ) br. 304/2003, Komisija je Europskom parlamentu i Vijeću podnijela izvješće o djelovanju Uredbe (EZ) br. 304/2003 od 2003. do 2005. Postupci su općenito dobro funkcionirali. Međutim, u izvješću je utvrđen niz tehničkih izmjena koje se čine potrebnima. Stoga je primjereno te elemente ugraditi u ovu Uredbu.

(4)

Konvencija strankama daje pravo da poduzmu mjeru koja osigurava strožu zaštitu zdravlja ljudi i okoliša nego mjera koju zahtijeva Konvencija, pod uvjetom da je takva mjera usklađena s odredbama Konvencije i u skladu s međunarodnim pravom. Kako razina zaštite koja se za okoliš i širu javnost u zemljama uvoznicama osigurava u okviru Uredbe (EEZ) br. 2455/92 ne bi oslabila, u nekim aspektima potrebno je i primjereno ići dalje od odredaba Konvencije.

(5)

Što se tiče sudjelovanja Zajednice u Konvenciji, bitno je da postoji jedinstveno tijelo koje će biti zaduženo za odnose s Tajništvom i drugim strankama Konvencije, kao i s drugim zemljama. Tu bi funkciju trebala preuzeti Komisija.

(6)

Izvoz opasnih kemikalija koje su zabranjene ili strogo ograničene unutar Zajednice trebao bi i dalje podlijegati zajedničkom postupku obavješćivanja o izvozu. S tim u skladu, opasne kemikalije, bilo zasebno ili kao sastojci u pripravcima ili artiklima, koje Zajednica zabranjuje ili strogo ograničava kao sredstva za zaštitu bilja, kao druge oblike pesticida ili kao industrijske kemikalije za profesionalnu ili širu javnu uporabu, trebale bi podlijegati pravilima obavijesti o izvozu koja su slična pravilima koja važe za takve kemikalije ako su zabranjene ili strogo ograničene u jednoj ili obje kategorije uporabe utvrđene u Konvenciji, konkretno kao pesticidi ili kemikalije za industrijsku uporabu. Osim toga, trebalo bi osigurati da istim pravilima podliježu i kemikalije koje podliježu međunarodnom postupku prethodnog pristanka (PIC postupak). Postupak prethodnog pristanka trebao bi važiti za izvoz Zajednice u sve treće zemlje, bez obzira na to jesu li ili nisu stranke Konvencije ili sudjeluju li ili ne u njezinim postupcima. Državama članicama trebalo bi dozvoliti da zaračunavaju administrativne naknade kojima će si pokriti troškove koje imaju u provođenju toga postupka.

(7)

Izvoznici i uvoznici trebali bi imati obvezu pružanja informacija o količinama kemikalija u međunarodnoj trgovini na koje se odnosi ova Uredba, tako da se može pratiti i procjenjivati utjecaj i učinkovitost njezinih odredaba.

(8)

Obavijesti koje se Tajništvu Konvencije dostavljaju o konačnim regulatornim mjerama Zajednice ili države članice kojima se zabranjuju ili strogo ograničavaju kemikalije, s ciljem njihovog uključivanja u međunarodni PIC postupak, trebala bi podnositi Komisija i to za kemikalije koje udovoljavaju mjerilima koja su u tom pogledu utvrđena u Konvenciji. Prema potrebi trebalo bi tražiti dodatne informacije koje će potkrijepiti takve obavijesti.

(9)

Ako konačne regulatorne mjere Zajednice ili države članice ne ispunjavaju uvjete za obavijest jer ne udovoljavaju postavljenim mjerilima, informacije o mjerama ipak treba prenijeti Tajništvu Konvencije i drugim strankama Konvencije u interesu razmjene informacija.

(10)

Također je potrebno osigurati da Zajednica donosi odluke u pogledu uvoza u Zajednicu kemikalija koje podliježu međunarodnom PIC postupku. Te bi se odluke trebale temeljiti na važećem zakonodavstvu Zajednice i kod njihovog donošenja treba uzeti u obzir zabrane i stroga ograničenja uvedena u državama članicama. Kada je to opravdano, trebalo bi predložiti izmjene zakonodavstva.

(11)

Potrebne su odredbe kojima će se osigurati da države članice i izvoznici prime na znanje odluke zemalja uvoznica u pogledu kemikalija koje podliježu međunarodnom PIC postupku i da izvoznici postupaju u skladu s tim odlukama. Nadalje, kako bi se spriječio neželjeni izvoz, kemikalije koje su u Zajednici zabranjene ili strogo ograničene, a udovoljavaju mjerilima Konvencije ili su obuhvaćene međunarodnim PIC postupkom, trebalo bi izvoziti samo ako se traži i dobije izričiti pristanak dotične zemlje uvoznice, bez obzira na to je li ta zemlja stranka Konvencije. Istodobno, oslobađanje od te obveze primjereno je u pogledu izvoza određenih kemikalija u zemlje koje su članice Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) pod uvjetom da su ispunjeni određeni uvjeti. Nadalje, potreban je postupak koji će se primjenjivati u slučajevima kada, unatoč svim uloženim razumnim naporima, iz zemlje uvoznice nema odgovora da izvoz određenih kemikalija može uslijediti na privremenoj osnovi pod navedenim uvjetima. Isto tako treba predvidjeti i periodičnu reviziju svih takvih slučajeva kao i slučajeva u kojima je izričito tražen i dobiven pristanak.

(12)

Baza podataka koju je uspostavila Zajednica važan je alat koji bi trebao poduprijeti primjenu i kontrolu primjene ove Uredbe.

(13)

Isto je tako važno da sve kemikalije koje se izvoze imaju odgovarajući vijek trajanja kako bi ih se moglo upotrijebiti na učinkovit i siguran način. Što se tiče pesticida, posebno i naročito pesticida koji se izvoze u zemlje u razvoju, važno je osigurati informacije o primjerenim uvjetima skladištenja i koristiti odgovarajuću ambalažu i veličine pakovanja kako bi se izbjeglo gomilanje zaliha stare robe.

(14)

Područje primjene Konvencije ne obuhvaća artikle koji sadrže kemikalije. Unatoč tomu, čini se prikladnim da bi artikli koji sadrže kemikalije koje bi se u određenim uvjetima uporabe ili zbrinjavanja mogle oslobađati u okoliš, a koje su u Zajednici zabranjene ili strogo ograničene u jednoj ili nekoliko kategorija uporabe utvrđenih u Konvenciji ili podliježu međunarodnom PIC postupku, isto tako trebali podlijegati pravilima obavijesti o izvozu. Nadalje, određene kemikalije i artikle koji sadrže određene kemikalije koje nisu obuhvaćene Konvencijom, ali uzrokuju posebnu zabrinutost uopće ne bi trebalo izvoziti.

(15)

U skladu s Konvencijom, strankama Konvencije koje to zahtijevaju, za kemikalije koje podliježu međunarodnom PIC postupku, trebalo bi dostaviti informacije o kretanju tih kemikalija u provozu.

(16)

Pravila Zajednice o pakiranju i označivanju i drugim informacijama za sigurno korištenje trebala bi vrijediti za sve opasne kemikalije koje se namjerava izvoziti u zemlje stranaka Konvencije ili druge zemlje ako te odredbe nisu u suprotnosti s određenim zahtjevima tih zemalja, uzimajući u obzir relevantne međunarodne norme.

(17)

Kako bi se osigurala učinkovita kontrola i provedba pravila, države članice trebale bi imenovati nadležna tijela, primjerice carinska tijela, koja bi trebala biti odgovorna za kontrolu uvoza i izvoza kemikalija obuhvaćenih ovom Uredbom. Komisija i države članice moraju imati ključnu ulogu i djelovati ciljano i usuglašeno. Države članice trebale bi predvidjeti odgovarajuće sankcije u slučaju kršenja pravila. Radi lakše carinske kontrole i smanjenja administrativnog opterećenja i za izvoznike i za nadležna tijela, trebalo bi uspostaviti sustav oznaka koje će se rabiti u izvoznim deklaracijama, a kojima će se potvrditi poštovanje pravila. Trebalo bi predvidjeti kratko prijelazno razdoblje kako bi se svim strankama omogućilo da se na takav sustav naviknu prije nego što on postane obvezan.

(18)

Razmjenu informacija, zajedničku odgovornost i suradnju između Zajednice i država članica i trećih zemalja treba poticati s ciljem osiguravanja upravljanja kemikalijama na pouzdan način, bez obzira na to jesu li te treće zemlje stranke Konvencije ili nisu. Konkretno, tehničku pomoć zemljama u razvoju i zemljama s gospodarstvom u tranziciji Komisija i države članica trebale bi pružiti izravno ili posredno, putem potpore za projekte nevladinih organizacija, a posebno pomoć s ciljem osposobljavanja tih zemalja za provedbu Konvencije.

(19)

Funkcioniranje postupaka trebalo bi redovito pratiti ako se želi da budu učinkoviti. U tu svrhu, države članice trebale bi redovito dostavljati izvješća Komisiji koja bi zatim o tome redovito izvješćivala Europski parlament i Vijeće.

(20)

Trebalo bi sastaviti tehničke smjernice koje će u primjeni ove Uredbe poslužiti kao pomoć nadležnim tijelima, uključujući i carinska tijela koja provode nadzor izvoza.

(21)

Mjere potrebne za provedbu ove Uredbe treba usvojiti u skladu s odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji.

(22)

Komisiju bi trebalo ovlastiti posebno (7) za usvajanje mjera za uvrštavanje neke kemikalije u dio 1. ili 2. Priloga I. nakon konačne regulatorne mjere na razini Zajednice, mjera za uvrštavanje kemikalije koja podliježe Uredbi (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (8) u dio 1. Priloga V., mjera za izmjenu Priloga I., uključujući izmjene postojećih unosa, mjera za uvrštavanje kemikalije koja već podliježe zabrani izvoza na razini Zajednice u dio 2. Priloga V., mjera za izmjene priloga II., III., IV. i VI. i mjera za izmjene postojećih unosa u Prilogu V. Budući da su te mjere općenitog područja primjene i namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, moraju se usvojiti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim člankom 5.a Odluke 1999/468/EZ,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Ciljevi

1.   Ciljevi ove Uredbe su sljedeći:

(a)

provođenje Roterdamske konvencije o postupku prethodnog informiranog postupka za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini, dalje u tekstu „Konvencija”;

(b)

promicanje zajedničke odgovornosti i suradnje u međunarodnom kretanju opasnih kemikalija s ciljem zaštite zdravlja ljudi i okoliša od potencijalnog štetnog djelovanja;

(c)

doprinos uporabi opasnih kemikalija na način koji nije štetan za okoliš.

Ciljevi iz prvog podstavka postižu se olakšavanjem razmjene informacija o karakteristikama takvih kemikalija, predviđanjem postupka odlučivanja u Zajednici o njihovom uvozu i izvozu i širenja tih odluka strankama i, prema potrebi, drugim zemljama.

2.   Osim ciljeva iz u stavka 1., ovom Uredbom osigurava se da odredbe Direktive Vijeća 67/548/EEZ (9) i Direktive 1999/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (10) u pogledu razvrstavanja, pakiranja i označivanja kemikalija opasnih po čovjeka ili po okoliš kada se stavljaju na tržište u Zajednici također vrijede i za sve takve kemikalije koje se izvoze iz država članica u druge stranke ili druge zemlje, ako takve odredbe nisu u suprotnosti s posebnim zahtjevima tih stranaka ili drugih zemalja.

Članak 2.

Područje primjene

1.   Ova se Uredba primjenjuje na sljedeće:

(a)

određene opasne kemikalije koje podliježu postupku prethodnog informiranog pristanka u okviru Konvencije, dalje u tekstu „PIC postupak”;

(b)

određene opasne kemikalije koje su zabranjene ili strogo ograničene unutar Zajednice ili države članice;

(c)

kemikalije koje se izvoze, u pogledu njihovog razvrstavanja, pakiranja i označivanja.

2.   Ova se Uredba ne primjenjuje ni na jedno od sljedećeg:

(a)

opojne droge i psihotropne tvari obuhvaćene Uredbom Vijeća (EZ) br. 111/2005 od 22. prosinca 2004. o utvrđivanju pravila za nadzor trgovine prekursorima za droge između Zajednice i trećih zemalja (11);

(b)

radioaktivni materijali i tvari obuhvaćene Direktivom Vijeća 96/29/Euratom od 13. svibnja 1996. o utvrđivanju osnovnih sigurnosnih normi za zaštitu zdravlja radnika i stanovništva od opasnosti od ionizirajućeg zračenja (12);

(c)

otpad obuhvaćen Direktivom 2006/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2006. o otpadu (13) i Direktivom Vijeća 91/689/EEZ od 12. prosinca 1991. o opasnom otpadu (14);

(d)

kemijsko oružje obuhvaćeno Uredbom Vijeća (EZ) br. 1334/2000 od 22. lipnja 2000. o uspostavljanju režima Zajednice za nadziranje izvoza opreme i tehnologije dvostruke namjene (15);

(e)

hrana i aditivi u hrani obuhvaćeni Uredbom (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi provjere pridržavanja propisa o hrani i hrani za životinje te pravila o zdravlju i dobrobiti životinja (16);

(f)

hrana za životinje obuhvaćena Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanja postupaka u područjima zdravstvene ispravnosti hrane (17) uključujući dodatke, bilo obrađene ili neobrađene, namijenjene za hranjenje životinja na usta;

(g)

genetski modificirani organizmi obuhvaćeni Direktivom 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. ožujka 2001. o namjernom uvođenju genetski modificiranih organizama u okoliš (18);

(h)

osim u opsegu u kojem su obuhvaćeni člankom 3. stavkom 4. točkom (b) ove Uredbe, lijekovi s tržišnim ekskluzivitetom i veterinarski lijekovi obuhvaćeni Direktivom 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o zakoniku Zajednice koji se odnosi na lijekove za primjenu kod ljudi (19) i Direktivom 2001/82/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o zakoniku Zajednice o veterinarsko-medicinskim proizvodima (20);

(i)

kemikalije u količinama za koje nije vjerojatno da bi mogle utjecati na zdravlje ili okoliš, u svakom slučaju do najviše 10 kg, pod uvjetom da se uvoze ili izvoze u svrhu istraživanja ili analize.

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe vrijede sljedeće definicije:

1.

„kemikalija” znači tvar kako je definirana u Direktivi 67/548/EEZ, bilo zasebno ili u pripravku, ili pripravak, proizveden ili dobiven iz prirode, ali koji ne obuhvaća žive organizme, a pripada u jednu od sljedećih kategorija:

(a)

pesticidi, uključujući vrlo opasne formulacije pesticida;

(b)

industrijske kemikalije;

2.

„pripravak” znači mješavina ili otopina koja se sastoji od dvije ili više tvari;

3.

„artikl” znači gotov proizvod koji sadrži ili obuhvaća kemikaliju čiju uporabu u tom konkretnom proizvodu zakonodavstvo Zajednice zabranjuje ili strogo ograničava;

4.

„pesticidi” znači kemikalije u jednoj od sljedećih potkategorija:

(a)

pesticidi koji se koriste kao sredstva za zaštitu bilja obuhvaćena Direktivom Vijeća 91/414/EEZ od 15. srpnja 1991. o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (21);

(b)

drugi pesticidi, primjerice biocidni pripravci u okviru Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (22) i primjerice sredstva za dezinfekciju, sredstva za uništavanje insekata i sredstva za uništavanje parazita obuhvaćena Direktivom 2001/82/EZ i Direktivom 2001/83/EZ;

5.

„industrijske kemikalije” znači kemikalije u jednoj od sljedećih potkategorija:

(a)

kemikalije za profesionalnu uporabu;

(b)

kemikalije za javnu uporabu;

6.

„kemikalija koja podliježe obavijesti o izvozu” znači kemikalija koja je u Zajednici zabranjena ili strogo ograničena u jednoj ili više kategorija ili potkategorija i svaka kemikalija navedena u dijelu 1. Priloga I. koja podliježe PIC postupku;

7.

„kemikalija koja ispunjava uvjete za PIC obavijest” znači kemikalija koja je u Zajednici ili državi članici zabranjena ili je strogo ograničena u jednoj ili više kategorija. Kemikalije koje su u Zajednici zabranjene ili strogo ograničene u jednoj ili više kategorija navedene su u dijelu 2. Priloga I.;

8.

„kemikalija koja podliježe PIC postupku” znači bilo koja od kemikalija navedenih u Prilogu III. Konvenciji i dijelu 3. Priloga I. ovoj Uredbi;

9.

„zabranjena kemikalija” znači jedno od sljedećeg:

(a)

kemikalija čije su sve uporabe u jednoj ili više kategorija zabranjene konačnom regulatornom mjerom Zajednice s ciljem zaštite zdravlja ljudi ili okoliša;

(b)

kemikalija za čiju je prvu primjenu uskraćeno odobrenje ili ju je proizvođač povukao bilo s tržišta Zajednice ili iz daljnjeg razmatranja u postupku dostavljanja obavijesti, registracije i odobrenja, te ako je utvrđeno da kemikalija predstavlja rizik za zdravlje ljudi ili okoliš;

10.

„strogo ograničena kemikalija” znači jedno od sljedećeg:

(a)

kemikalija čije se gotovo sve primjene u jednoj ili više kategorija ili potkategorija zabranjuju konačnom regulatornom mjerom Zajednice s ciljem zaštite zdravlja ljudi ili okoliša, ali za koju se određene primjene i dalje dopuštaju;

(b)

kemikalija za čije su gotovo sve primjene uskraćena odobrenja ili ju je proizvođač povukao bilo s tržišta Zajednice ili iz daljnjeg razmatranja u postupku dostavljanja obavijesti, registracije i odobrenja, te ako je utvrđeno da kemikalija predstavlja rizik za zdravlje ljudi ili okoliš;

11.

„kemikalija koju država članica zabranjuje ili strogo ograničava” znači svaka kemikalija koja je zabranjena ili strogo ograničena konačnom nacionalnom regulatornom mjerom države članice;

12.

„konačna nacionalna regulatorna mjera” znači zakonodavni akt čija je svrha zabraniti ili strogo ograničiti neku kemikaliju;

13.

„vrlo opasne formulacije pesticida” znači kemikalija koja je formulirana za primjenu kao pesticid s jakim učincima na zdravlje ili okoliš koje je moguće zamijetiti kratko vrijeme nakon jednostruke ili višestruke izloženosti, u uvjetima uporabe;

14.

„izvoz” znači sljedeće:

(a)

trajan ili privremen izvoz kemikalije koja udovoljava uvjetima iz članka 23. stavka 2. Ugovora;

(b)

ponovni izvoz kemikalije koja ne udovoljava uvjetima iz članka 23. stavka 2. Ugovora, a koja ulazi u carinski postupak za kretanje roba kroz carinsko područje Zajednice, osim vanjskog postupka provoza kroz Zajednicu;

15.

„uvoz” znači fizičko uvođenje u carinsko područje Zajednice neke kemikalije koja se stavlja u carinski postupak za kretanje roba kroz carinsko područje Zajednice, osim vanjskog postupka provoza kroz Zajednicu;

16.

„izvoznik” znači svaka od sljedećih osoba, fizičku ili pravnu:

(a)

osoba u čije se ime ispostavlja izvozna deklaracija, odnosno osoba koja u trenutku kada se deklaracija prihvaća ima ugovor s primateljem u stranci Konvencije ili nekoj drugoj zemlji i ovlaštena je odrediti da se kemikalija otpremi izvan carinskog područja Zajednice;

(b)

ako ugovor o izvozu nije zaključen ili kada nositelj ugovora ne djeluje u svoje ime, osoba koja ima ovlaštenje donijeti odluku da se kemikalija otpremi izvan carinskog područja Zajednice;

(c)

ako povlastica prava na raspolaganje kemikalijom pripada osobi s poslovnim nastanom izvan Zajednice u skladu s ugovorom na kojem se temelji izvoz, ugovorna stranka s poslovnim nastanom u Zajednici;

17.

„uvoznik” znači fizička ili pravna osoba koja je u vrijeme uvoza na carinsko područje primatelj kemikalije;

18.

„stranka Konvencije” ili „stranka” znači država ili regionalna organizacija za gospodarsku integraciju koja se pristala obvezati Konvencijom i za koju je Konvencija na snazi;

19.

„druga zemlja” znači svaka zemlju koja nije stranka.

Članak 4.

Imenovana nacionalna nadležna tijela

Svaka država članica imenuje nadležno tijelo ili tijela, dalje u tekstu „imenovano nacionalno nadležno tijelo” koje će izvršavati administrativne funkcije koje se propisuju ovom Uredbom, ako to već nije učinjeno prije stupanja na snagu ove Uredbe.

Ona o tom imenovanju obavješćuje Komisiju do 1. studenoga 2008.

Članak 5.

Sudjelovanje Zajednice u Konvenciji

1.   Sudjelovanje Zajednice u Konvenciji zajednička je odgovornost Komisije i država članica, posebno u pogledu tehničke pomoći, razmjene informacija i pitanja koja se odnose na rješavanje sporova, sudjelovanje u pomoćnim tijelima i glasovanje.

2.   U pogledu sudjelovanja Zajednice u Konvenciji, za administrativne funkcije Konvencije u vezi s PIC postupkom i obavijesti o izvozu, Komisija djeluje kao zajedničko imenovano nadležno tijelo u ime država članica i usko surađujući i savjetujući se sa svim imenovanim nadležnim tijelima država članica.

Komisija je odgovorna posebno za sljedeće:

(a)

prijenos obavijesti o izvozu iz Zajednice strankama i drugim zemljama prema članku 7.;

(b)

dostavu Tajništvu Konvencije, dalje u tekstu „Tajništvo”, obavijesti o relevantnim konačnim regulatornim mjerama za kemikalije koje ispunjavaju uvjete za PIC obavijest prema članku 10.;

(c)

prijenos podataka o drugim konačnim regulatornim mjerama koje se odnose na kemikalije koje ne ispunjavaju uvjete za PIC obavijest u skladu s člankom 11.;

(d)

prihvaćanje informacija koje joj proslijedi Tajništvo, općenito.

Komisija isto tako Tajništvu dostavlja odgovore Zajednice u pogledu uvoza za kemikalije koje podliježu PIC postupku, u skladu s člankom 12.

Osim toga, Komisija koordinira doprinos Zajednice u pogledu svih tehničkih pitanja koja se odnose na sljedeće:

(a)

Konvenciju;

(b)

pripremu Konferencije stranaka koja se utvrđuje člankom 18. Konvencije;

(c)

Odbor za provjeru kemijskih tvari osnovan u skladu s člankom 18. stavkom 6. Konvencije;

(d)

druga pomoćna tijela.

Prema potrebi, uspostavlja se mreža država članica izvjestiteljica koje će se baviti izradom tehničkih dokumenata poput smjernica za donošenje odluka iz članka 7. stavka 3. Konvencije.

3.   Komisija i države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da Zajednica na odgovarajući način bude zastupljena u raznim tijelima koja provode Konvenciju.

Članak 6.

Kemikalije koje podliježu obavijesti o izvozu, kemikalije koje ispunjavaju uvjete za PIC obavijest i kemikalije koje podliježu PIC postupku

1.   Kemikalije obuhvaćene ovom Uredbom u pogledu obavijesti o izvozu, PIC obavijesti odnosno PIC postupka navedene su u Prilogu I.

2.   Kemikalije u Prilogu I. raspodjeljuju se u jednu ili više od tri skupine kemikalija koje odgovaraju dijelovima 1., 2. i 3. Priloga I.

Kemikalije iz dijela 1. Priloga I. podliježu postupku obavijesti o izvozu kako se utvrđuje u članku 7., a taj popis sadrži iscrpne podatke o identitetu tvari, o kategoriji i/ili potkategoriji uporabe koja podliježe ograničenju, vrsti ograničenja i, prema potrebi, dodatne informacije, posebno o izuzećima od obveze podnošenja obavijesti o izvozu.

Kemikalije navedene u popisu dijela 2. Priloga I., osim što podliježu postupku obavijesti o izvozu kako je utvrđen u članku 7., ispunjavaju i uvjete za postupak PIC obavijesti kako je utvrđen u članku 10., a taj popis sadrži detaljne podatke o identitetu tvari i o kategoriji uporabe.

Kemikalije navedene u popisu dijela 3. Priloga I. podliježu PIC postupku, a taj popis sadrži kategoriju uporabe i, prema potrebi, dodatne informacije, posebno u pogledu zahtjeva za obavijest o izvozu.

3.   Popisi iz stavka 2. moraju biti dostupni javnosti elektroničkim putem.

Članak 7.

Obavijesti o izvozu upućene strankama i drugim zemljama

1.   Stavci od 2. do 8. primjenjuju se kada se radi o tvarima navedenim u dijelu 1. Priloga I. ili pripravcima koji sadrže te tvari u koncentracijama koje bi mogle imati za posljedicu obvezu označivanja prema Direktivi 1999/45/EZ neovisno o prisutnosti eventualnih drugih tvari.

2.   Kada kemikaliju iz stavka 1. izvoznik treba iz Zajednice u stranku ili neku drugu zemlju izvesti prvi put ili nakon dana na koji je postao podložan ovoj Uredbi, izvoznik je dužan o tome obavijestiti imenovano nacionalno nadležno tijelo države članice u kojoj ima poslovni nastan najkasnije 30 dana prije planiranog izvoza kemikalije. Nakon toga, izvoznik obavješćuje imenovano nacionalno nadležno tijelo o prvom izvozu te kemikalije svake kalendarske godine, najkasnije 15 dana prije planiranog izvoza. Obavijest mora biti usklađena s uvjetima utvrđenim u Prilogu II.

Imenovano nacionalno nadležno tijelo provjerava jesu li informacije usklađene s Prilogom II. i bez odlaganja obavijest primljenu od izvoznika upućuje Komisiji.

Komisija poduzima potrebne mjere kojima osigurava da imenovano nacionalno nadležno tijelo stranke uvoznice ili odgovarajuće nadležno tijelo druge zemlje uvoza obavijest primi najkasnije 15 dana prije prvog planiranog izvoza kemikalije, a nakon toga prije prvog planiranoga izvoza svake kalendarske godine. Ovaj uvjet vrijedi bez obzira na očekivanu uporabu kemikalije u stranci uvoznici ili nekoj drugoj zemlji u koju se kemikalija uvozi.

Svaka obavijest o izvozu registrira se i u bazi podataka Komisije dobiva referentni izvozni identifikacijski broj, a za svaku godinu vodi se ažurirani popis dotičnih kemikalija, stranaka i drugih zemalja uvoznica koji je dostupan javnosti i prema potrebi se dostavlja imenovanim nacionalnim nadležnim tijelima država članica.

3.   Ako Komisija od stranke ili druge zemlje uvoznice ne primi potvrdu primitka prve obavijesti o izvozu koja je dana nakon što je kemikalija uvrštena u dio 1. Priloga I. u roku od 30 dana od otpreme takve obavijesti, dužna je dostaviti drugu obavijest. Komisija ulaže razumne napore kako bi osigurala da imenovano nacionalno nadležno tijelo stranke uvoznice ili odgovarajuće nadležno tijelo druge zemlje uvoza svakako primi tu drugu obavijest.

4.   Nova obavijest o izvozu kako se predviđa u stavku 2. daje se za izvoz koji se događa nakon što su provedene izmjene u zakonodavstvu Zajednice u vezi sa stavljanjem na tržište, uporabom ili označivanjem dotičnih tvari ili uvijek kada se mijenja sastav pripravka u pitanju zbog čega se mijenja i označivanje takovog pripravka. Nova obavijest mora biti usklađena sa zahtjevima navedenim u Prilogu II. i u njoj mora biti navedeno da se radi o reviziji prethodne obavijesti.

5.   Kada je izvoz neke kemikalije u vezi s kriznim stanjem u kojem svako odlaganje može dovesti u opasnost javno zdravlje ili okoliš u stranki ili drugoj zemlji uvoznici, imenovano nacionalno nadležno tijelo države članice izvoza u dogovoru s Komisijom može u cijelosti ili djelomično ukinuti obvezu poštovanja zahtjeva iz stavaka 2., 3. i 4.

6.   Obveze utvrđene u stavcima 2., 3. i 4. prestaju kada su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

kemikalija je postala kemikalija podložna PIC postupku;

(b)

zemlja uvoznica koja je stranka Konvencije dostavila je Tajništvu odgovor u skladu s člankom 10. stavkom 2. Konvencije u kojem navodi pristaje li ili ne na uvoz te kemikalije;

(c)

Tajništvo je obavijestilo Komisiju o tom odgovoru i uputilo tu informaciju državama članicama.

Prvi podstavak ne primjenjuje se kada zemlja uvoznica koja je stranka Konvencije izričito zahtijeva, primjerice svojom odlukom o uvozu ili na drugi način, da stranke izvoznice nastave dostavljati obavijesti o izvozu.

Obveze utvrđene u stavcima 2., 3. i 4. prestaju i kada su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

imenovano nacionalno nadležno tijelo stranke uvoznice ili odgovarajuće nadležno tijelo druge zemlje uvoznice odreklo se obveze da bude obaviješteno prije izvoza kemikalije;

(b)

Komisija je od Tajništva ili od imenovanog nacionalnog nadležnog tijela stranke uvoznice ili odgovarajućeg nadležnog tijela druge zemlje uvoznice primila informaciju i proslijedila je državama članicama te objavila na Internetu.

7.   Komisija, relevantna imenovana nacionalna nadležna tijela država članica i izvoznici dužni su strankama i drugim zemljama uvoznicama na njihov zahtjev dostaviti dostupne dodatne informacije o izvezenim kemikalijama.

8.   Države članice mogu uspostaviti sustave kojima za svaku danu obavijest o izvozu i za svaki podneseni zahtjev za davanje pristanka obvezuju izvoznike na plaćanje administrativnih naknada koje odgovaraju troškovima koje te države imaju u provođenju postupaka utvrđenih u stavcima 2., 3. i 4. ovog članka i u članku 13. stavcima 3., 6. i 7.

Članak 8.

Obavijesti o izvozu primljene od stranaka i drugih zemalja

1.   Obavijesti o izvozu koje Komisija primi od imenovanih nacionalnih nadležnih tijela stranaka ili odgovarajućih nadležnih tijela drugih zemalja za izvoz u Zajednicu kemikalije čija proizvodnja, uporaba, rukovanje, potrošnja, prijevoz ili prodaja podliježu zabrani ili strogom ograničenju prema zakonodavstvu te stranke ili druge zemlje dostupne su u elektroničkom obliku u bazi podataka koju održava Komisija.

Komisija potvrđuje primitak prve obavijesti o izvozu koju primi za svaku kemikaliju od svake stranke ili druge zemlje.

Imenovano nacionalno nadležno tijelo države članice koja je primatelj uvoza prima presliku svake primljene obavijesti zajedno sa svim dostupnim informacijama. Ostale države članice preslike mogu dobiti na zahtjev.

2.   Ako imenovana nacionalna nadležna tijela država članica prime obavijest o izvozu bilo izravno ili posredno od imenovanih nacionalnih nadležnih tijela stranaka ili odgovarajućih nadležnih tijela drugih zemalja, te obavijesti odmah prosljeđuju Komisiji zajedno sa svim dostupnim informacijama.

Članak 9.

Informacije o izvozu i uvozu kemikalija

1.   Svaki izvoznik:

tvari navedenih u Prilogu I.,

pripravaka koji sadrže te tvari u koncentracijama koje bi mogle imati za posljedicu obvezu označivanja prema Direktivi 1999/45/EZ neovisno o prisutnosti eventualnih drugih tvari, ili

artikala koji tvari navedene u dijelu 2. ili 3. Priloga I. sadrže u nereagiranom obliku, ili pripravaka koji sadrže te tvari u koncentracijama koje bi mogle imati za posljedicu obvezu označivanja prema Direktivi 1999/45/EZ neovisno o prisutnosti eventualnih drugih tvari,

u prvom tromjesečju svake godine, obavješćuje imenovano nacionalno nadležno tijelo svoje države članice o količini kemikalije, kao zasebne tvari ili sadržane u pripravcima ili artiklima, koja je svakoj stranci ili drugoj zemlji isporučena prethodne godine. Ti se podaci daju zajedno s popisom imena i adresa svih uvoznika kojima su pošiljke isporučene u istom razdoblju. Uz podatke zasebno se dostavlja popis svih izvoza, u skladu s člankom 13. stavkom 7.

Svaki uvoznik u Zajednici daje iste podatke za količine koje su uvezene u Zajednicu.

2.   Na zahtjev Komisije ili imenovanog nacionalnog nadležnog tijela svoje države članice, izvoznik ili uvoznik dostavlja sve dodatne informacije o kemikaliji koje su potrebne za provedbu ove Uredbe.

3.   Svaka država članica svake godine dostavlja Komisiji skupne podatke u skladu s Prilogom III. Komisija zbraja te podatke na razini Zajednice i informacije koje nisu povjerljive stavlja u svoju bazu podataka koja je dostupna javnosti preko Interneta.

Članak 10.

Obavijest o kemikalijama koje su zabranjene ili strogo ograničene na temelju Konvencije

1.   Komisija obavješćuje Tajništvo u pisanom obliku o kemikalijama koje ispunjavaju uvjete za PIC obavijest.

2.   Komisija obavješćuje Tajništvo o novim kemikalijama koje ispunjavaju uvjete za PIC obavijest i uvrštene su u dio 2. Priloga I. Obavijest dostavlja u što je moguće kraćem roku nakon usvajanja relevantne konačne regulatorne mjere Zajednice o zabrani ili strogom ograničavanju te kemikalije, ali najkasnije 90 dana nakon datuma na koji se regulatorna mjera mora početi primjenjivati.

3.   U obavijesti daje sve relevantne informacije propisane u Prilogu IV.

4.   Kod određivanja prioriteta za dostavljanje obavijesti, Komisija uzima u obzir je li kemikalija već uvrštena u dio 3. Priloga I., u kojoj je mjeri moguće ispuniti zahtjeve utvrđene u Prilogu IV. u vezi informiranja, i koliko je ozbiljan rizik koji kemikalija predstavlja, posebno za zemlje u razvoju.

Ako kemikalija ispunjava uvjete za PIC obavijest, ali informacije nisu dostatne za ispunjenje zahtjeva iz Priloga IV., na zahtjev Komisije, identificirani izvoznici ili uvoznici dužni su sve relevantne informacije koje su im dostupne, uključujući i informacije iz drugih nacionalnih ili međunarodnih programa za nadzor kemikalija, dostaviti u roku od 60 dana od zahtjeva.

5.   U što je moguće kraćem roku nakon usvajanja nove konačne regulatorne mjere, ali najkasnije 60 dana nakon datuma na koji se nova regulatorna mjera mora početi primjenjivati, Komisija u pisanom obliku obavješćuje Tajništvo da je konačna regulatorna mjera o kojoj je obavijest podnesena prema stavcima 1. ili 2. izmijenjena.

Komisija dostavlja sve relevantne informacije koje nisu bile dostupne u vrijeme kada je podnesena prvobitna obavijest prema stavku 1. odnosno 2.

6.   Na zahtjev stranke ili Tajništva, Komisija, koliko je to moguće, dostavlja dodatne informacije o kemikaliji ili konačnoj regulatornoj mjeri.

Države članice na zahtjev i prema potrebi pomažu Komisiji u prikupljanju tih informacija.

7.   Informacije koje u pogledu kemikalija koje su druge stranke prijavile kao zabranjene ili strogo ograničene dobije od Tajništva Komisija odmah prosljeđuje državama članicama.

Komisija prema potrebi, usko surađujući s državama članicama, procjenjuje ima li potrebe na razini Komisije predložiti mjere s ciljem sprečavanja neprihvatljivih rizika za zdravlje ljudi ili okoliš u Zajednici.

8.   Kada država članica poduzme konačnu nacionalnu regulatornu mjeru u skladu s relevantnim zakonodavstvom Zajednice kojom zabranjuje ili strogo ograničava neku kemikaliju, dužna je Komisiji dostaviti relevantne informacije. Komisija te informacije stavlja na raspolaganje državama članicama. U roku od 4 tjedna nakon što su im te informacije stavljene na raspolaganje, države članice mogu Komisiji i državi članici koja je prijavila konačnu nacionalnu regulatornu mjeru dostaviti svoje primjedbe na eventualnu PIC obavijest u koje uključuju posebno informacije o stajalištu svoje nacionalne regulative u pogledu te kemikalije. Nakon što je razmotrila te primjedbe, država članica koja je prijavila mjeru obavješćuje Komisiju o tome hoće li:

obavijestiti Tajništvo prema ovom članku, ili

će Tajništvu dostaviti informacije prema članku 11.

Članak 11.

Informacije koje se dostavljaju Tajništvu, a odnose se na kemikalije koje su zabranjene ili strogo ograničene, ali ne ispunjavaju uvjete za PIC obavijest

Ako je kemikalija navedena u popisu dijela 1. Priloga I. ili nakon primitka informacija od države članice u svrhe druge alineje članka 10. stavka 8., informacije o relevantnim konačnim regulatornim mjerama Komisija dostavlja Tajništvu kako bi ono te informacije prema potrebi moglo širiti drugim stankama Konvencije.

Članak 12.

Obveze u pogledu uvoza kemikalija

1.   Čim ih primi od Tajništva, Komisija odmah državama članicama upućuje sve dokumente koji sadrže smjernice za donošenje odluke.

U skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 24. stavka 2., odluku o uvozu za budući uvoz dotične kemikalije Komisija donosi u obliku konačnog ili privremenog odgovora u ime Zajednice. Nakon toga, tu odluku dostavlja Tajništvu što je moguće prije, ali najkasnije devet mjeseci nakon datuma otpreme iz Tajništva dokumenta sa smjernicama za donošenje odluke.

Ako kemikalija podliježe dodatnim ili izmijenjenim ograničenjima prema zakonodavstvu Zajednice, Komisija preispituje odluku o uvozu u skladu s postupkom davanja preporuke koji se spominje u članku 24. stavku 2. i tako preispitanu odluku o uvozu dostavlja Tajništvu.

2.   Kada se radi o kemikaliji koja je zabranjena ili strogo ograničena u jednoj ili više država članica, na pisani zahtjev dotičnih država članica Komisija je dužna tu informaciju uzeti u obzir u svojoj odluci.

3.   Odluka o uvozu prema stavku 1. odnosi se na kategoriju ili kategorije koje se za dotičnu kemikaliju navode u dokumentu sa smjernicama za donošenje odluke.

4.   Kada svoju odluku priopćava Tajništvu, Komisija dostavlja opis zakonodavne ili administrativne mjere na kojoj se odluka temelji.

5.   Odluke o uvozu prema stavku 1. svako imenovano nacionalno nadležno tijelo u Zajednici dostavlja svim relevantnim osobama u okviru svoje nadležnosti, u skladu sa svojim zakonodavnim ili administrativnim mjerama.

6.   Prema potrebi, Komisija procjenjuje, usko surađujući s državama članicama i uzimajući u obzir informacije dostavljane u dokumentu sa smjernicama za donošenje odluke, ima li potrebe na razini Komisije predložiti mjere s ciljem sprečavanja neprihvatljivih rizika za zdravlje ljudi ili okoliš u Zajednici.

Članak 13.

Obveze koje se odnose na izvoz kemikalija osim obavijesti o izvozu

1.   Čim od Tajništva u obliku okružnica ili na drukčiji način primi informacije o kemikalijama koje podliježu PIC postupku i odluke stranaka uvoznica u pogledu uvjeta uvoza koji važe za te kemikalije, Komisija ih odmah upućuje državama članicama i europskim industrijskim udruženjima. Ona isto tako državama članicama odmah prosljeđuje informacije koje se odnose na eventualne slučajeve u kojima nije dostavljen odgovor u skladu s člankom 10. stavkom 2. Konvencije. Sve informacije u pogledu odluka o uvozu, koje dobivaju svaka svoj referentni identifikacijski broj, Komisija drži u svojoj bazi podataka dostupnoj javnosti na Internetu i na zahtjev dostavlja te informacije svakome tko ih zatraži.

2.   Komisija dodjeljuje svakoj kemikaliji iz popisa u Prilogu I. klasifikacijski broj iz Kombinirane nomenklature Europske zajednice. Ti se klasifikacijski brojevi prema potrebi revidiraju s obzirom na promjene unesene u Harmonizirani sustav nazivlja Svjetske carinske organizacije ili Kombiniranu nomenklaturu Europske zajednice za dotične kemikalije.

3.   Odgovore koje je Komisija proslijedila prema stavku 1. svaka država članica dostavlja relevantnim osobama u okviru svoje nadležnosti.

4.   Izvoznici su se dužni uskladiti s odlukama iz svakog odgovora o uvozu najkasnije šest mjeseci nakon što je Tajništvo prvi put obavijestilo Komisiju o tom odgovoru prema stavku 1.

5.   Komisija i države članice daju savjete i pomažu strankama uvoznicama na njihov zahtjev i, prema potrebi, kako bi došle do dodatnih informacija koje im mogu pomoći da Tajništvu dostave odgovor u vezi uvoza određene kemikalije.

6.   Tvari navedene u dijelovima 2. i 3. Priloga I. ili pripravci koji sadrže te tvari u koncentracijama koje bi mogle imati za posljedicu obvezu označivanja prema Direktivi 1999/45/EZ neovisno o prisutnosti eventualnih drugih tvari smiju se izvoziti samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

izvoznik je preko svojeg imenovanog nacionalnog nadležnog tijela, savjetujući se s Komisijom i imenovanim nacionalnim nadležnim tijelom u stranki uvoznici ili odgovarajućim nadležnim tijelom u drugoj zemlji uvoznici, tražio i dobio izričit pristanak na uvoz;

(b)

kada se radi o kemikalijama navedenim u dijelu 3. Priloga I., u posljednjoj okružnici koju je izdalo Tajništvu prema stavku 1. navedeno je da je stranka uvoznica dala pristanak na uvoz.

Kada se radi o kemikalijama navedenima u dijelu 2. Priloga I. koje se izvoze u zemlje OECD-a, imenovano nacionalno nadležno tijelo izvoznika može, savjetujući se s Komisijom i za svaki slučaj odvojeno, odlučiti da pristanak nije potreban ako je u vrijeme uvoza u zemlju OECD-a ta kemikalija dozvoljena, registrirana ili odobrena u toj zemlji OECD-a.

Kada se traži izričiti pristanak u skladu s točkom (a), ako Komisija ili imenovano nacionalno nadležno tijelo izvoznika nisu primili odgovor na svoj zahtjev u roku od 30 dana, Komisija šalje požurnicu. Ako odgovora nema ni daljnjih 30 dana, Komisija može slati daljnje požurnice prema potrebi.

7.   Kada se radi o kemikalijama navedenim u dijelu 2. ili 3. Priloga I., imenovano nacionalno nadležno tijelo izvoznika može, savjetujući se s Komisijom i za svaki slučaj odvojeno, odlučiti da se smije nastaviti s izvozom ako i nakon svih razumno uloženih napora odgovor na zahtjev za izričiti pristanak prema stavku 6. točki (a) nije primljen u roku od 60 dana, a dokazano je iz službenih izvora da je u stranci ili drugoj zemlji uvoznici ta kemikalija dozvoljena, registrirana ili odobrena.

Kod donošenja odluke o izvozu kemikalije navedene u popisu dijela 3. Priloga I., imenovano nacionalno nadležno tijelo, savjetujući se s Komisijom, razmatra mogući učinak uporabe kemikalije na zdravlje ljudi ili okoliš u stranci ili drugoj zemlji uvoznici.

8.   Rok važenja svakog izričitog pristanka dobivenog prema stavku 6. točki (a) ili oslobađanja od obveze prema stavku 7. podliježe periodičnom preispitivanju od strane Komisije uz savjetovanje s dotičnim državama članicama, kako slijedi:

(a)

za svaki izričiti pristanak koji je dobiven prema stavku 6. točki (a), krajem treće kalendarske godine nakon davanja pristanka traži se novi izričiti pristanak ako u uvjetima pristanka nije navedeno drukčije;

(b)

ako odgovor na zahtjev u međuvremenu nije primljen, svako oslobađanje od obveze prema stavku 7. vrijedi najviše 12 mjeseci, a nakon isteka toga razdoblja, traži se izričiti pristanak.

Kada se radi o slučajevima navedenim u točki (a) ovog stavka, s izvozom se ipak smije nastaviti po isteku relevantnog razdoblja, dok se čeka odgovor na novi zahtjev za izričitim pristankom za dodatnih 12 mjeseci.

Svi novi zahtjevi prosljeđuju se preko Komisije.

9.   Komisija u svojoj bazi podataka registrira sve zahtjeve za dobivanje izričitog pristanka, dobivene odgovore i dana oslobađanja. Svakom izričitom pristanku koji je dobiven ili kojeg se davatelj odrekao dodjeljuje se referentni identifikacijski broj izričitog pristanka i navodi se u svakoj relevantnoj informaciji o svakom uvjetu koji se s njim povezuje, rokovima važenja itd. Informacije koje nisu povjerljive javno su dostupne na Internetu.

10.   Nijedna kemikalija ne smije se izvesti unutar najmanje šest mjeseci prije isteka njezinog roka uporabe ako takav datum postoji ili se može zaključiti iz datuma proizvodnje, ako unutarnja svojstva kemikalije to ne čine neprovedivim. Kada se radi o posebno pesticidima, izvoznici osiguravaju optimalne veličine i pakiranje spremnika kako bi se minimalizirao rizik stvaranja zaliha stare robe.

11.   Kod izvoza pesticida izvoznici osiguravaju da deklaracija sadrži sve informacije o uvjetima skladištenja i stabilnosti pesticida prilikom skladištenja u klimatskim uvjetima stranke ili druge zemlje uvoznice. Osim toga osiguravaju da izvezeni pesticidi odgovaraju specifikaciji čistoće utvrđenoj u zakonodavstvu Zajednice.

Članak 14.

Izvoz određenih kemikalija i artikala koji sadrže kemikalije

1.   Artikli u kojima su tvari navedene u dijelovima 2. ili 3. Priloga I. sadržane u nereagiranom obliku ili pripravci koji sadrže te tvari u koncentracijama koje bi mogle imati za posljedicu obvezu označivanja prema Direktivi 1999/45/EZ neovisno o prisutnosti eventualnih drugih tvari podliježu postupku obavijesti o izvozu utvrđenom u članku 7.

2.   Kemikalije i artikli čija je uporaba u Zajednici zabranjena radi zaštite zdravlja ljudi ili okoliša, kako su navedeni u Prilogu V., ne smiju se izvoziti.

Članak 15.

Informacije o kretanju u provozu

1.   Stranke Konvencije koje za kemikalije koje podliježu PIC postupku zajedno s informacijama koja svaka stranka Konvencije zahtijeva posredstvom Tajništva zahtijevaju i informacije o kretanju u provozu kako su navedene u Prilogu VI.

2.   Kada se kemikalija navedene u popisu iz dijela 3. Priloga I. prevozi kroz područje stranke Konvencije navedene u Prilogu VI., izvoznik, u mjeri do koje je to praktično, imenovanom nacionalnom nadležnom tijelu države članice u kojoj ima poslovni nastan dostavlja informacije koje stranka Konvencije zahtijeva u skladu s Prilogom VI. najkasnije 30 dana prije nego se dogodi prvo kretanje u provozu, a najkasnije osam dana prije svakog sljedećeg kretanja u provozu.

3.   Imenovano nacionalno nadležno tijelo države članice dostavlja Komisiji informacije koje je primilo od izvoznika prema stavku 2. zajedno sa svim dodatnim informacijama koje su dostupne.

4.   Informacije primljene prema stavku 3. Komisija upućuje imenovanim nacionalnim nadležnim tijelima stranaka Konvencije koje su te informacije tražile, zajedno sa svim dodatnim informacijama koje su dostupne, najkasnije 15 dana prije prvoga kretanja u provozu odnosno prije svakog daljnjeg kretanja u provozu.

Članak 16.

Informacije koje prate kemikalije koje se izvoze

1.   Kemikalije namijenjene za izvoz podliježu mjerama o pakiranju i označivanju koje su uvedene u ili prema Direktivi 67/548/EEZ, Direktivi 1999/45/EZ, Direktivi 91/414/EEZ i Direktivi 98/8/EZ ili nekom drugom konkretnom zakonodavstvu Zajednice.

Prvim stavkom ne dovodi se u pitanje ni jedan posebni zahtjev stranke ili druge zemlje uvoznice, vodeći računa o relevantnim međunarodnim normama.

2.   Kada je to primjereno, rok uporabe i datum proizvodnje kemikalije iz stavka 1. ili je popisa iz Priloga I. navodi se na deklaraciji, a prema potrebi ti rokovi uporabe navode se za različite klimatske zone.

3.   Kemikalije iz stavka 1. u izvozu prati sigurnosno-tehnički list u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije (23). Takav sigurnosno-tehnički list izvoznik šalje svakom uvozniku.

4.   Koliko je to praktično, informacije na deklaraciji i u sigurnosno-tehničkom listu navedene su na službenim jezicima ili na jednom ili nekoliko glavnih jezika zemlje odredišta ili područja predviđene uporabe.

Članak 17.

Obveze nadležnih tijela država članica i uvoznika u nadzoru uvoza i izvoza

1.   Svaka država članica imenuje nadležna tijela, primjerice carinska nadležna tijela, koja su odgovorna za nadzor uvoza i izvoza kemikalija navedenih u popisu u Prilogu I, ako to već nije učinila prije stupanja na snagu ove Uredbe.

Komisija i države članice provjeravaju pridržavaju li se izvoznici ove Uredbe i u tom nadzoru djeluju ciljano i koordinirano.

U svoja redovita izvješća o funkcioniranju postupaka prema članku 21. stavku 1. svaka država članica uključuje detalje o aktivnostima svojih nadležnih tijela s tim u vezi.

2.   U izvoznoj deklaraciji (rubrika 44. Jedinstvene carinske deklaracije ili odgovarajući podaci u izvoznoj deklaraciji koja se podnosi elektroničkim putem) iz članka 161. stavka 5. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (24) izvoznik navodi važeće referentne identifikacijske brojeve iz, već prema slučaju, članka 7. stavka 2. ili članka 13. stavka 1. ili 9. ove Uredbe, potvrđujući da su obveze na koje se ti brojevi odnose ispunjene.

Članak 18.

Kazne

Države članice određuju kazne koje važe za povrede odredaba ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale pravilnu provedbu tih odredaba. Kazne moraju biti učinkovite, primjerene i odvraćajuće. Ako to već nisu učinile prije stupanja na snagu ove Uredbe, države članice moraju obavijestiti Komisiju o tim mjerama do 1. kolovoza 2009. Isto tako obavješćuju je i o svim daljnjim izmjenama odmah nakon njihovog usvajanja.

Države članice na zahtjev stavljaju na raspolaganje sve informacije u vezi s kaznama.

Članak 19.

Razmjena informacija

1.   Kada je to primjereno, Komisija i države članice olakšavaju dostavu znanstvenih, tehničkih, ekonomskih i pravnih informacija o kemikalijama koje podliježu ovoj Uredbi, uključujući toksikološke i ekotoksikološke informacije i informacije za sigurno korištenje.

Komisija, prema potrebi uz potporu država članica, i kada je to primjereno, osigurava:

(a)

dostavu javno dostupnih informacija o regulatornim mjerama koje su relevantne za ciljeve Konvencije; i

(b)

dostavu informacija za stranke i druge zemlje izravno ili posredstvom Tajništva u vezi s mjerama koje znatno ograničavaju jednu ili više uporaba neke kemikalije.

2.   Komisija i države članice štite sve povjerljive informacije koje prime od stranke ili druge zemlje kako su se o tome uzajamno dogovorile.

3.   Što se tiče prijenosa informacija u okviru ove Uredbe, i ne dovodeći u pitanje Direktivu 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o javnom pristupu informacijama o okolišu (25), minimalno sljedeće informacije ne smatraju se povjerljivima:

(a)

informacije navedene u Prilogu II. i Prilogu IV.;

(b)

informacije sadržane u sigurnosno-tehničkim listovima iz članka 16. stavka 3.;

(c)

rok uporabe kemikalije;

(d)

datum proizvodnje kemikalije;

(e)

informacije o mjerama opreza, uključujući klasifikaciju opasnosti, narav rizika i relevantne upute za sigurno korištenje;

(f)

kratki pregled rezultata toksikoloških i ekotoksikoloških ispitivanja;

(g)

informacije o rukovanju s ambalažom nakon što su kemikalije izvađene.

Komisija redovito izrađuje pregled dostavljenih informacija, na temelju doprinosa država članica.

Članak 20.

Tehnička pomoć

Uzimajući u obzir potrebe zemalja u razvoju i zemalja s gospodarstvom u tranziciji, Komisija i imenovana nacionalna nadležna tijela država članica surađuju na promicanju tehničke pomoći, uključujući i osposobljavanje, za razvoj infrastrukture, sposobnosti i ekspertize koji su potrebni za pravilno upravljanje kemikalijama tijekom cijelog njihovog vijeka.

S ciljem posebno pružanja pomoći tim zemljama u provođenju Konvencije, tehnička pomoć promiče se dostavom tehničkih informacija o kemikalijama, promicanjem razmjene stručnjaka, podrškom osnivanju i održavanju imenovanih nacionalnih nadležnih tijela i pružanjem tehničke ekspertize za utvrđivanje opasnih formulacija pesticida i za izradu obavijesti Tajništvu.

Komisija i države članice aktivno sudjeluju u Informacijskoj mreži za jačanje sposobnosti koju osniva Međuvladin forum za kemijsku sigurnost, pružajući informacije o projektima koje podupiru ili financiraju kako bi unaprijedile upravljanje kemikalijama u zemljama u razvoju i zemljama s gospodarstvom u tranziciji.

Komisija i države članice isto tako razmatraju davanje potpore nevladinim organizacijama.

Članak 21.

Nadzor i izvješćivanje

1.   Države članice redovito upućuju Komisiji informacije o funkcioniranju postupaka predviđenih ovom Uredbom, uključujući carinske kontrole, povrede, kazne i korektivne mjere.

2.   Komisija redovito sastavlja izvješća o izvršavanju funkcija predviđenih ovom Uredbom za koje je ona odgovorna i ugrađuje ga u skupno izvješće u kojem obuhvaća informacije koje države članice dostavljaju prema stavku 1. Sažetak tog izvješća, koji se obvezno objavljuje na Internetu, upućuje se Europskom parlamentu i Vijeću.

3.   U pogledu informacija dostavljenih prema stavcima 1. i 2., države članice i Komisija postupaju u skladu s relevantnim obvezama predviđenim radi zaštite povjerljivosti podataka i vlasništva.

Članak 22.

Ažuriranje prilogâ

1.   Popis kemikalija u Prilogu I. Komisija preispituje najmanje jednom godišnje na temelju razvoja zakonodavstva Zajednice i u okviru Konvencije.

2.   Kako bi se utvrdilo predstavlja li konačna regulatorna mjera na razini Zajednice zabranu ili strogo ograničenje, učinak te mjere procjenjuje se na razini potkategorija u kategoriji „pesticidi” i kategoriji „industrijske kemikalije”. Ako konačna regulatorna mjera zabranjuje ili strogo ograničava kemikaliju u bilo kojoj od potkagetorija, kemikalija se uvrštava u dio 1. Priloga I.

Kako bi se utvrdilo predstavlja li konačna regulatorna mjera na razini Zajednice zabranu ili strogo ograničenje u smislu da dotična kemikalija ispunjava uvjete za PIC obavijest prema članku 10., učinak te mjere procjenjuje se na razini potkategorija u kategorijama „pesticidi” i „industrijske kemikalije”. Ako konačna regulatorna mjera zabranjuje ili strogo ograničava kemikaliju u bilo kojoj od kategorija, kemikalija se uključuje u dio 2. Priloga I.

3.   Odluka o uvrštenju kemikalija u Prilog I. ili, ako je to primjereno, o izmjeni njihovih unosa donosi se bez nepotrebnog odugovlačenja.

4.   Sljedeće mjere, razvijene s ciljem izmjene elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 24. stavka 3.:

(a)

mjere s ciljem uvrštenja kemikalije u dio 1. ili 2. Priloga I. prema stavku 2. nakon konačne regulatorne mjere na razini Zajednice;

(b)

mjere s ciljem uvrštenja kemikalije koja podliježe Uredbi (EZ) br. 850/2004. u dio 1. Priloga V.;

(c)

druge mjere s ciljem izmjene Priloga I., uključujući izmjene postojećih unosa;

(d)

mjere s ciljem uvrštenja kemikalije koja već podliježe zabrani izvoza na razini Zajednice u dio 2. Priloga V.;

(e)

mjere s ciljem izmjene priloga II., III., IV. i VI.

(f)

mjere s ciljem izmjene postojećih unosa u Prilogu V.

Članak 23.

Tehničke napomene kao smjernice

Komisija, u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 24. stavka 2., sastavlja tehničke napomene koje služe kao smjernice koje bi trebale olakšati svakodnevnu primjenu ove Uredbe.

Tehničke napomene objavljuju se u seriji „C”Službenog lista Europske unije.

Članak 24.

Odbor

1.   Komisiji pomaže Odbor osnovan člankom 133. Uredbe (EZ) br. 1907/2006.

2.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 3. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.

3.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.

Članak 25.

Upute na Uredbu (EZ) br. 304/2003

Upućivanja na Uredbu (EZ) br. 304/2003 smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu.

Članak 26.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Međutim, članak 17. stavak 2. primjenjuje se od 1. studenoga 2008.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 17. lipnja 2008.

Za Europski parlament

Predsjednik

H.-G. PÖTTERING

Za Vijeće

Predsjednik

J. LENARČIČ


(1)  SL C 175, 27.7.2007., str. 40.

(2)  Mišljenje Europskog parlamenta od 15. siječnja 2008. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 5. lipnja 2008.

(3)  SL L 63, 6.3.2003., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 1376/2007 (SL L 307, 24.11.2007., str. 14.).

(4)  SL L 63, 6.3.2003., str. 29.

(5)  SL L 251, 29.8.1992., str. 13. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 300/2002 (SL L 52, 22.2.2002., str. 1.).

(6)  ECR [2006], I-107.

(7)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23. Odluka kako je izmijenjena Odlukom 2006/512/EZ (SL L 200, 22.7.2006., str. 11.).

(8)  SL L 158, 30.4.2004., str. 7. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 323/2007 (SL L 85, 27.3.2007., str. 3.).

(9)  Direktiva Vijeća 67/548/EEZ od 27. lipnja 1967. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih tvari (SL 196, 16.8.1967., str. 1.). Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2006/121/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 396, 30.12.2006., str. 850.). Ispravljena verzija u SL L 136, 29.5.2007., str. 281.

(10)  Direktiva 1999/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. svibnja 1999. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih pripravaka (SL L 200, 30.7.1999., str. 1.). Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1907/2006 (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.). Ispravljena verzija u SL L 136, 29.5.2007., str. 3.

(11)  SL L 22, 26.1.2005., str. 1.

(12)  SL L 159, 29.6.1996., str. 1.

(13)  SL L 114, 27.4.2006., str. 9.

(14)  SL L 377, 31.12.1991., str. 20. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 166/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 33, 4.2.2006., str. 1.).

(15)  SL L 159, 30.6.2000., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1183/2007 (SL L 278, 22.10.2007., str. 1.).

(16)  SL L 165, 30.4.2004., str. 1. Ispravljena verzija u SL L 191, 28.5.2004., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 301/2008 (SL L 97, 9.4.2008., str. 85.).

(17)  SL L 31, 1.2.2002., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 575/2006 (SL L 100, 8.4.2006., str. 3.).

(18)  SL L 106, 17.4.2001., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2008/27/EZ (SL L 81, 20.3.2008., str. 45.).

(19)  SL L 311, 28.11.2001., str. 67. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2008/29/EZ (SL L 81, 20.3.2008., str. 51.).

(20)  SL L 311, 28.11.2001., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2004/28/EZ (SL L 136, 30.4.2004., str. 58.).

(21)  SL L 230, 19.8.1991., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 2008/45/EZ (SL L 94, 5.4.2008., str. 21.).

(22)  SL L 123, 24.4.1998., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2008/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 81, 20.3.2008., str. 57.).

(23)  SL L 396, 30.12.2006., str. 1. Ispravljena verzija u SL L 136, 29.5.2007., str. 3. Uredba kako je izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 1354/2007 (SL L 304, 22.11.2007., str. 1.).

(24)  SL L 302, 19.10.1992., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1791/2006 (SL L 363, 20.12.2006., str. 1.).

(25)  SL L 41, 14.2.2003., str. 26.


PRILOG I.

POPIS KEMIKALIJA

(iz članka 6.)

DIO 1.

Popis kemikalija koje podliježu postupku obavijesti o izvozu

(spominje se u članku 7.)

Treba napomenuti da se za kemikalije navedene u ovom dijelu Priloga koje podliježu PIC postupku, obveze u pogledu obavijesti o izvozu utvrđene u članku 7. stavcima 2., 3. i 4. ne primjenjuju ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u članku 7. stavku 6. točkama (b) i (c). Simbol „#” naveden uz takve kemikalije u popisu dolje znači da se radi lakšeg nadzora te kemikalije ponovno pojavljuju u popisu dijela 3. ovog Priloga.

Isto tako treba napomenuti da se kemikalije navedene u ovom dijelu Priloga koje zbog naravi konačne regulatorne mjere Zajednice ispunjavaju uvjete za PIC obavijest ponovno pojavljuju u popisu dijela 2. ovog Priloga. Te su kemikalije u popisu dolje označene simbolom „+”.

Kemikalija

CAS br.

EINECS br.

Oznaka KN

Potkategorija (*)

Ograničenje uporabe (**)

Države za koje obavijest nije potrebna

1,1,1-trikloroetan

71-55-6

200-756-3

2903 19 10

i(2)

b

 

1,2-dibromoetan (Etilen dibromid) #

106-93-4

203-444-5

2903 31 00

p(1)-p(2)

b-b

Vidjeti PIC okružnicu na www.pic.int/

1,2-dikloroetan (etilen diklorid) #

107-06-2

203-458-1

2903 15 00

p(1)-p(2)

i(2)

b-b

b

Vidjeti PIC okružnicu na www.pic.int/

Cis- 1,3-dikloropropen ((1Z)-1,3-dikloroprop-1-en)

10061-01-5

233-195-8

2903 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

2-aminobutan

13952-84-6

237-732-7

2921 19 80

p(1)-p(2)

b-b

 

2-naftilamin (naftalen-2-amin) i njegove soli +

91-59-8, 553-00-4,

612-52-2 i drugi

202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 i drugi

2921 45 00

i(1)

i(2)

b

b

 

2,4,5-T i njegove soli i esteri #

93-76-5 i drugi

202-273-3 i drugi

2918 91 00

p(1)-p(2)

b-b

Vidjeti PIC okružnicu na www.pic.int/

4-aminobifenil (bifenil-4-amin) i njegove soli +

92-67-1, 2113-61-3 i drugi

202-177-1 i drugi

2921 49 80

i(1)

i(2)

b

b

 

4-nitrobifenil +

92-93-3

202-204-7

2904 20 00

i(1)

i(2)

b

b

 

Acefat +

30560-19-1

250-241-2

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Acifluorfen

50594-66-6

256-634-5

2916 39 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Alaklor +

15972-60-8

240-110-8

2924 29 95

p(1)

b

 

Aldikarb +

116-06-3

204-123-2

2930 90 85

p(1)-p(2)

sr-b

 

Ametrin

834-12-8

212-634-7

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

Amitraz +

33089-61-1

251-375-4

2925 29 00

p(1)

sr

 

Spojevi arsena

 

 

 

p(2)

sr

 

Azbestna vlakna +:

1332-21-4 i drugi

 

 

 

 

Vidjeti PIC okružnicu na

Krocidolit #

Amozit #

Antofilit #

Aktinolit #

Tremolit #

Krizolit +

12001-28-4

12172-73-5

77536-67-5

77536-66-4

77536-68-6

12001-29-5 ili 132207-32-0

 

2524 10 00

2524 90 00

2524 90 00

2524 90 00

2524 90 00

2524 90 00

i

i

i

i

i

i

b

b

b

b

b

b

 

Atrazin +

1912-24-9

217-617-8

2933 69 10

p(1)-p(2)

sr-b

 

Azinfos-etil

2642-71-9

220-147-6

2933 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Azinfos-metil

86-50-0

201-676-1

2933 99 90

p(1)

b

 

Bensultap

17606-31-4

 

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Benzen (1)

71-43-2

200-753-7

2902 20 00

i(2)

sr

 

Benzidin i njegove soli +

Derivati benzidina +

92-87-5, 36341-27-2 i drugi

202-199-1, 252-984-8 i drugi

2921 59 90

i(l)-i(2)

i(2)

sr-b

b

 

Binapakril #

485-31-4

207-612-9

2916 19 50

p(1)-p(2)

i(2)

b-b

b

Vidjeti PIC okružnicu na www.pic.int/

Kadmij i njegovi spojevi

7440-43-9 i drugi

231-152-8 i drugi

8107

3206 49 30 i drugi

i(l)

sr

 

Kadusafos +

95465-99-9

nema

2930 90 85

p(1)

b

 

Kalciferol

50-14-6

200-014-9

2936 29 90

p(1)

b

 

Kaptafol #

2425-06-1

219-363-3

2930 50 00

p(1)-p(2)

b-b

Vidjeti PIC okružnicu na www.pic.int/

Karbaril +

63-25-2

200-555-0

2924 29 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Karbofuran +

1563-66-2

216-353-0

2932 99 85

p(1)

b

 

Ugljikov tetraklorid

56-23-5

200-262-8

2903 14 00

i(2)

b

 

Karbosulfan +

55285-14-8

259-565-9

2932 99 85

p(1)

b

 

Kartap

15263-53-3

 

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Kinometionat

2439-01-2

219-455-3

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Klordekon

143-50-0

205-601-3

2914 70 00

p(2)

sr

 

Klordimeform #

6164-98-3

228-200-5

2925 21 00

p(1)-p(2)

b-b

Vidjeti PIC okružnicu na www.pic.int/

Klorfenapir +

122453-73-0

 

2933 99 90

p(1)

b

 

Klorfenvinfos

470-90-6

207-432-0

2919 90 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Klormefos

24934-91-6

246-538-1

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Klorobenzilat #

510-15-6

208-110-2

2918 18 00

p(1)-p(2)

b-b

Vidjeti PIC okružnicu na www.pic.int/

Kloroform

67-66-3

200-663-8

2903 13 00

i(2)

b

 

Klozolinat +

84332-86-5

282-714-4

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Kolekalciferol

67-97-0

200-673-2

2936 29 90

p(1)

b

 

Koumafuril

117-52-2

204-195-5

2932 29 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Kreozot i tvari slične kreozotu

8001-58-9

61789-28-4

232-287-5

263-047-8

2707 91 00

 

 

 

84650-04-4

90640-84-9

283-484-8

292-605-3

3807 00 90

 

 

 

65996-91-0

90640-80-5

65996-85-2

8021-39-4

122384-78-5

266-026-1

292-602-7

266-019-3

232-419-1

310-191-5

 

i(2)

b

 

Krimidin

535-89-7

208-622-6

2933 59 95

p(1)

b

 

Cianazin

21725-46-2

244-544-9

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

Cihalotrin

68085-85-8

268-450-2

2926 90 95

p(1)

b

 

DBB (Di-μ-okso-di-n-butilkositar-hidroksiboran/dioksakoristrov-boretan-4-ol)

75113-37-0

401-040-5

2931 00 95

i(1)

b

 

Diazinon

333-41-5

206-373-8

2933 59 10

p(1)

b

 

Diklorvos

62-73-7

200-547-7

2919 90 90

p(1)

b

 

Dikofol koji sadrži < 78 % p, p’-dikofola ili 1 g/kg DDT-a i spojeva sličnih DDT-u +

115-32-2

204-082-0

2906 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Dimetenamid +

87674-68-8

nema

2934 99 90

p(1)

b

 

Dinitro-orto-krezol (DNOC) i njegove soli (npr. amonijeva, kalijeva i natrijeva sol) #

534-52-1

2980-64-5

5787-96-2

2312-76-7

208-601-1

221-037-0

219-007-7

2908 99 90

p(1)-p(2)

b-b

Vidjeti PIC okružnicu na www.pic.int/

Dinobuton

973-21-7

213-546-1

2920 90 10

p(1)-p(2)

b-b

 

Dinoseb i njegove soli i esteri #

88-85-7 i drugi

201-861-7

i drugi

2908 91 00

2915 36 00

p(1)-p(2)

i(2)

b-b

b

Vidjeti PIC okružnicu na www.pic.int/

Dinoterb +

1420-07-1

215-813-8

2908 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Diuron

330-54-1

006-015-00

2924 21 90

p(1)

b

 

Praškaste formulacije za zaprašivanje koje sadrže kombinaciju:

 

 

3808 99 90

 

 

Vidjeti PIC okružnicu na www.pic.int/

benomila 7 % ili više

karbofurana 10 % ili više

i tirama 15 % ili više #

17804-35-2

1563-66-2

137-26-8

241-775-7

216-353-0

205-286-2

2933 99 90

2932 99 85

2930 30 00

p(1)

p(2)

b

b

 

Endosulfan +

115-29-7

204-079-4

2920 90 85

p(1)

b

 

Etion

563-12-2

209-242-3

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Etilen oksid (Oksiran) #

75-21-8

200-849-9

2910 10 00

p(1)

b

Vidjeti PIC okružnicu na www.pic.int/

Fenitrotion

122-14-5

204-524-2

2920 19 00

p(1)

b

 

Fenpropatrin

39515-41-8

254-485-0

2926 90 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Fention +

55-38-9

200-231-9

2930 90 85

p(1)

sr

 

Fentin acetat +

900-95-8

212-984-0

2931 00 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Fentin hidroksid +

76-87-9

200-990-6

2931 00 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Fenvalerat

51630-58-1

257-326-3

2926 90 95

p(1)

b

 

Ferbam

14484-64-1

238-484-2

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Fluoroacetamid #

640-19-7

211-363-1

2924 12 00

p(1)

b

Vidjeti PIC okružnicu na www.pic.int/

Flurenol

467-69-6

207-397-1

2918 19 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Furatiokarb

65907-30-4

265-974-3

2932 99 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Haloksifop-R +

(Haloksifop-P-metil ester)

95977-29-0

(72619-32-0)

nema

(406-250-0)

2933 39 99

(2933 39 99 )

p(1)

b

 

HCH/Heksaklorocikloheksan (miješani izomeri) #

608-73-1

210-168-9

2903 51 00

p(1)-p(2)

b-sr

Vidjeti PIC okružnicu na www.pic.int/

Heksakloroetan

67-72-1

200-666-4

2903 19 80

i(1)

sr

 

Heksazinon

51235-04-2

257-074-4

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

Iminoktadin

13516-27-3

236-855-3

2925 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Izoksation

18854-01-8

242-624-8

2934 99 90

p(1)

b

 

Lindan (γ-HCH) #

58-89-9

200-401-2

2903 51 00

p(1)-p(2)

b-sr

Vidjeti PIC okružnicu na www.pic.int/

Malation

121-75-5

204-497-7

2930 90 85

p(1)

b

 

(a)

Maleinski hidrazid i njegove soli, osim kolinovih, kalijevih i natrijevih soli

123-33-1

204-619-9

2933 99 90

p(1)

b

 

(b)

Kolinove, kalijeve i natrijeve soli maleinskog hidazida koje sadrže više od 1 mg/kg slobodnog hidrazina izraženog na temelju kiselinskog ekvivalenta

61167-10-0, 51542-52-0, 28330-26-9

257-261-0, 248-972-7

2933 99 90

 

 

 

Živini spojevi, uključujući anorganske živine spojeve, alkilne živine spojeve te alkiloksialkil i aril živine spojeve #

10112-91-1, 21908-53-2 i drugi

233-307-5, 244-654-7 i drugi

2852 00 00

p(1)-p(2)

b-sr

Vidjeti PIC okružnicu na www.pic.int/

Metamidofos (Topive tekuće formulacije tvari s više od 600 g aktivnog sastojka/l) #

10265-92-6

233-606-0

2930 50 00

3808 50 00

p(2)

b

Vidjeti PIC okružnicu na www.pic.int/

Metidation

950-37-8

213-449-4

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Metil-paration + #

298-00-0

206-050-1

2920 11 00

p(1)-p(2)

b-b

Vidjeti PIC okružnicu na www.pic.int/

Metoksuron

19937-59-8

243-433-2

2924 21 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Monokrotofos #

6923-22-4

230-042-7

2924 12 00

p(1)-p(2)

b-b

Vidjeti PIC okružnicu na www.pic.int/

Monolinuron

1746-81-2

217-129-5

2928 00 90

p(1)

b

 

Monometil-dibromo-difenil metan Trgovački naziv: DBBT +

99688-47-8

402-210-1

2903 69 90

i(l)

b

 

Monometil-dikloro-difenil metan; Trgovački naziv: Ugilec 121 ili Ugilec 21 +

400-140-6

2903 69 90

i(l)-i(2)

b-b

 

Monometil-tetraklorodifenil metan; Trgovački naziv: Ugilec 141 +

76253-60-6

278-404-3

2903 69 90

i(l)-i(2)

b-b

 

Monuron

150-68-5

205-766-1

2924 21 90

p(1)

b

 

Nitrofen +

1836-75-5

217-406-0

2909 30 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Nonilfenoli C6H4(OH)C9H19 +

25154-52-3 (fenol, nonil-),

246-672-0

2907 13 00

i(l)

sr

 

84852-15-3 (fenol, 4-nonil-, razgranati)

284-325-5

11066-49-2 (izononil-fenol),

234-284-4

90481-04-2, (fenol, nonil-, razgranati),

291-844-0

104-40-5(p-nonilfe-nol) i drugi

203-199-4 i drugi

Nonilfenol etoksilati (C2H4O)nC15H24O +

9016-45-9, 26027-38 -3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 i drugi

 

3402 13 00

i(l) p(1)-p(2)

sr b-b

 

Oktabromodifenil eter +

32536-52-0

251-087-9

2909 30 38

i(l)

sr

 

Ometoat

1113-02-6

214-197-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Oksidemeton-metil +

301-12-2

206-110-7

2930 90 85

p(1)

b

 

Paration #

56-38-2

200-271-7

2920 11 00

p(1)-p(2)

b-b

Vidjeti PIC okružnicu na www.pic.int/

Pebulat

1114-71-2

214-215-4

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Pentabromodifenil eter +

32534-81-9

251-084-2

2909 30 31

i(l)

sr

 

Pentaklorofenol i njegove soli i esteri #

87-86-5 i drugi

201-778-6 i drugi

2908 11 00

2908 19 00 i drugi

p(1)-p(2)

b-sr

Vidjeti PIC okružnicu na www.pic.int/

Perfluoroktan sulfonati

1763-23-1

nema

2904 90 20

i(l)

sr

 

(PFOS)

2795-39-3

 

2904 90 20

 

 

 

C8F17SO2X

i drugi

 

i drugi

 

 

 

(X = OH, metalna sol (O-M+), halid, amid, i drugi derivati, uključujući polimere) + (a)

 

 

 

 

 

 

Permetrin

52645-53-1

258-067-9

2916 20 00

p(1)

b

 

Fosalon +

2310-17-0

218-996-2

2934 99 90

p(1)

b

 

Fosfamidon (topive tekuće formulacije tvari s više od 1000  g aktivnog sastojka/l) #

13171-21-6 (mješavina, izomeri (E) & (Z))

236-116-5

2924 12 00 3808 50 00

p(1)-p(2)

b-b

Vidjeti PIC okružnicu na www.pic.int/

23783-98-4 ((Z)-izomer)

297-99-4 ((E)-izomer)

Polibromirani bifenili (PBB) #

13654-09-6 36355-01-8 27858-07-7 i drugi

237-137-2 252-994-2 248- 696-7

2903 69 90 i drugi

i(l)

sr

Vidjeti PIC okružnicu na www.pic.int/

Poliklorirani terfenili (PCT) #

61788-33-8

262-968-2

2903 69 90

i(l)

b

Vidjeti PIC okružnicu na www.pic.int/

Profam

122-42-9

204-542-0

2924 29 95

p(1)

b

 

Pirazofos +

13457-18-6

236-656-1

2933 59 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Kvintozen +

82-68-8

201-435-0

2904 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Scilirozid

507-60-8

208-077-4

2938 90 90

p(1)

b

 

Simazin +

122-34-9

204-535-2

2933 69 10

p(1)

sr

 

Strihnin

57-24-9

200-319-7

2939 99 00

p(1)

b

 

Teknazen +

117-18-0

204-178-2

2904 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Terbufos

13071-79-9

235-963-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Tetraetil-olovo #

78-00-2

201-075-4

2931 00 95

i(1)

sr

Vidjeti PIC okružnicu na www.pic.int/

Tetrametil-olovo #

75-74-1

200-897-0

2931 00 95

i(1)

sr

Vidjeti PIC okružnicu na www.pic.int/

Talijev sulfat

7446-18-6

231-201-3

2833 29 90

p(1)

b

 

Tiociklam

31895-22-4

250-859-2

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Tiodikarb +

59669-26-0

261-848-7

2930 90 85

p(1)

b

 

Triazofos

24017-47-8

245-986-5

2933 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Triklorfon +

52-68-6

200-149-3

2931 00 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Tridemorf

24602-86-6

246-347-3

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Triorganokositrovi spojevi +

2931 00 95 i drugi

p(2) i(2)

sr sr

 

Tris (2,3-dibromopropil) fosfat #

126-72-7

204-799-9

2919 10 00

i(1)

sr

Vidjeti PIC okružnicu na www.pic.int/

Tris-aziridinil-fosfinoksid (1,1’,1’-fosforiltriaziridin) +

545-55-1

208-892-5

2933 99 90

i(1)

sr

 

Vamidotion

2275-23-2

218-894-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Vinklozolin

50471-44-8

256-599-6

2934 99 90

p(1)

b

 

Cineb

12122-67-7

235-180-1

2930 20 00 ili

3824 90 97

p(1)

b

 

CAS br.

=

registarski broj iz međunarodnog registra kemikalija.

#

Kemikalija koja u cijelosti ili djelomično podliježe PIC postupku.

+

Kemikalija koja ispunjava uvjete za PIC obavijest.

(a)

Unos vrijedi od 27. lipnja 2008.

DIO 2.

Popis kemikalija koje ispunjavaju uvjete za PIC obavijest

(iz članka 10.)

Ovaj popis sadrži kemikalije koje ispunjavaju uvjete za PIC obavijest. Popis obično ne obuhvaća kemikalije koje već podliježu PIC obavijesti, a koje su navedene u popisu dijela 3. ovog Priloga.

Kemikalija

CAS br. RN

EINECS br.

Oznaka KN

Kategorija (***)

Ograničenje uporabe (****)

2-naftilamin (naftalen-2-amin) i njegove soli

91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 i drugi

202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 i drugi

2921 45 00

i

b

4-aminobifenil (bifenil-4-amin) i njegove soli

92-67-1, 2113-61-3 i drugi

202-177-1 i drugi

2921 49 80

i

b

4-nitrobifenil

92-92-3

202-204-7

2904 20 00

i

b

Acefat

30560-19-1

250-241-2

2930 90 85

p

b

Alaklor

15972-60-8

240-110-8

2924 29 95

p

b

Aldikarb

116-06-3

204-123-2

2930 90 85

p

sr

Amitraz

33089-61-1

251-375-4

2925 29 00

p

sr

Azbestna vlakna: Krizotil

12001-29-5 ili 132207-32-0

 

2524 90 00

i

b

Atrazin

1912-24-9

217-617-8

2933 69 10

p

sr

Benzidin i njegove soli

92-87-5, 36341-27-2 i drugi

202-199-1, 252-984-8 i Drugi

2921 59 90

i

sr

Derivati benzidina

 

 

 

 

b

Kadusafos

95465-99-9

nema

2930 90 85

p

b

Karbaril

63-25-2

200-555-0

2924 29 95

p

b

Karbofuran

1563-66-2

216-353-0

2932 99 85

p

b

Karbosulfan

55285-14-8

259-565-9

2932 99 85

p

b

Klorfenapir

122453-73-0

 

2933 99 90

p

sr

Klozolinat

84332-86-5

282-714-4

2934 99 90

p

 

Dikofol koji sadrži < 78 % p, p’-dikofola ili 1 g/kg DDT-a i spojeva sličnih DDT-u

115-32-3

204-082-0

2906 29 00

p

b

Dimetenamid

87674-68-8

nema

2934 99 90

p

b

Dinoterb

1420-07-1

215-813-8

2908 99 90

p

b

Endosulfan

115-29-7

204-079-4

2920 90 85

p

b

Fention

55-38-9

200-231-9

2930 90 85

p

sr

Fentin acetat

900-95-8

212-984-0

2931 00 95

p

b

Fentin hidroksid

76-87-9

200-990-6

2931 00 95

p

b

Haloksifop-R

(Haloksifop-P-metil ester)

95977-29-0

(72619-32-0)

nema

(406-250-0)

2933 39 99

(2933 39 99 )

p

b

Metil paration #

298-00-0

206-050-1

2920 11 00

p

b

Monometil-dibromo-difenil metan

Trgovački naziv: DBBT

99688-47-8

401-210-1

2903 69 90

i

b

Monometil-dikloro-difenil metan;

Trgovački naziv: Ugilec 121 ili Ugilec 21

400-140-6

2903 69 90

i

b

Monometil-tetraklorodifenil metan;

Trgovački naziv: Ugilec 141

76253-60-6

278-404-3

2903 69 90

i

b

Nitrofen

1836-75-5

217-406-0

2909 30 90

p

b

Nonilfenoli C6H4(OH)C9H19

25154-52-3 (fenol, nonil-),

246-672-0

2907 13 00

i

sr

84852-15-3 (fenol, 4-nonil-, razgranati),

284-325-5

11066-49-2 (izononilfenol),

234-284-4

90481-04-2, (fenol, nonil-, razgranati),

291-844-0

104-40-5 (P-nonilfenol)

i drugi

203-199-4 i drugi

Nonilfenol etoksilati (C2H4O)nC15H24O

9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 i drugi

 

3402 13 00

i p

sr b

Oktabromodifenil eter

32536-52-0

251-087-9

2909 30 38

i

sr

Oksidemeton-metil

301-12-2

206-110-7

2930 90 85

p

b

Pentabromodifenil eter

32534-81-9

251-084-2

2909 30 31

i

sr

Perfluoroktan sulfonati

(PFOS) C8F17SO2X (X = OH, metalna sol (O-M+), halid, amid, i drugi derivati, uključujući polimere)

1763-23-1

2795-39-3

i drugi

nema

2904 90 20

2904 90 20

i drugi

i

sr

Fosalon

2310-17-0

218-996-2

2934 99 90

p

b

Pirazofos

13457-18-6

236-656-1

2933 59 95

p

b

Kvintozen

82-68-8

201-435-0

2904 90 85

p

b

Simazin

122-34-9

204-535-2

2933 69 10

p

sr

Teknazen

117-18-0

204-178-2

2904 90 85

p

b

Tiodikarb

59669-26-0

261-848-7

2930 90 85

p

b

Triklorfon

52-68-6

200-149-3

2931 00 95

p

b

Triorganokositrovi spojevi, posebno spojevi tributiltina, uključujući bis (tributiltin) oksid

56-35-9 i drugi

200-268-0 i drugi

2931 00 95 i drugi

p

sr

CAS br.

=

registarski broj iz međunarodnog registra kemikalija.

#

Kemikalija koja u cijelosti ili djelomično podliježe međunarodnom PIC postupku.

DIO 3.

Popis kemikalija koje podliježu PIC postupku prema Roterdamskoj konvenciji

(iz članaka 12. i 13.)

(Prikazane su kategorije iz Konvencije)

Kemikalija

Relevantni CAS broj(evi)

Oznaka HS

Čista tvar

Oznaka HS

Mješavine, pripravci koji sadrže tvar

Kategorija

2,4,5-T i njegove soli i esteri

93-76-5 #

2 918,91

3 808,50

Pesticid

Aldrin (*****)

309-00-2

2 903,52

3 808,50

Pesticid

Binapakril

485-31-4

2 916,19

3 808,50

Pesticid

Kaptafol

2425-06-1

2 930,50

3 808,50

Pesticid

Klordan (*****)

57-74-9

2 903,52

3 808,50

Pesticid

Klordimeform

6164-98-3

2 925,21

3 808,50

Pesticid

Klorobenzilat

510-15-6

2 918,18

3 808,50

Pesticid

DDT (*****)

50-29-3

2 903,62

3 808,50

Pesticid

Dieldrin (*****)

60-57-1

2 910,40

3 808,50

Pesticid

Dinitro-orto-kresol (DNOC) i njegove soli (npr. amonijeva, kalijeva i natrijeva sol)

534-52-1, 2980-64-5, 5787-96-2, 2312-76-7

2 908,99

3 808,91

3 808,92

3 808,93

Pesticid

Dinoseb i njegove soli i esteri

88-85-7 #

2 908,91

3 808,50

Pesticid

1,2-dibromoetan (EDB)

106-93-4

2 903,31

3 808,50

Pesticid

Etilen diklorid (1,2-dikloroetan)

107-06-2

2 903,15

3 808,50

Pesticid

Etilen oksid

75-21-8

2 910,10

3 808,50

3 824,81

Pesticid

Fluoroacetamid

640-19-7

2 924,12

3 808,50

Pesticid

HCH (miješani izomeri)

608-73-1

2 903,51

3 808,50

Pesticid

Heptaklor (*****)

76-44-8

2 903,52

3 808,50

Pesticid

Heksaklorobenzen (*****)

118-74-1

2 903,62

3 808,50

Pesticid

Lindan

58-89-9

2 903,51

3 808,50

Pesticid

Živini spojevi, uključujući anorganske živine spojeve, alkilne živine spojeve, te alkiloksialkil i aril živine spojeve

10112-91-1, 21908-53-2

i drugi

Vidjeti također: www.pic.int/

2 852,00

3 808,50

Pesticid

Metamidofos

6923-22-4

2 924,12

3 808,50

Pesticid

Paration

56-38-2

2 920,11

3 808,50

Pesticid

Pentklorofenol i njegove soli i esteri

87-86-5 #

2 908,11

2 908,19

3 808,50

3 808,91

3 808,92

3 808,93

3 808,94

3 808,99

Pesticid

Toksafen (*****)

8001-35-2

3 808,50

Pesticid

Praškaste formulacije za zaprašivanje koje sadrže kombinaciju:

benomila 7 % ili više, karbofurana 10 % ili više i tirama 15 % ili više

17804-35-2

1563-66-2

137-26-8

3 808,92

Vrlo opasna formulacija pesticida

Metamidofos (Topive tekuće formulacije tvari s više od 600 g aktivnog sastojka/l)

10265-92-6

2 930,50

3 808,50

Vrlo opasna formulacija pesticida

Metil-paration (emulgirajuće koncentracije (EC) s 19,5 % ili više aktivnog sastojka i prah s 1,ili-ili više aktivnog sastojka)

298-00-0

2 920,11

3 808,50

Vrlo opasna formulacija pesticida

Fosfamidon (topive tekuće formulacije tvari s više od 1 000  g aktivnog sastojka/l)

 

2 924,12

3 808,50

Vrlo opasna formulacija pesticida

Mješavina izomera (E) & (Z)

13171-21-6

(Z)-izomer

23783-98-4

(E)-izomer

297-99-4

Azbestna vlakna:

 

2 524,10

2 524,90

6 811,40

6 812,80

6 812,91

6 812,92

6 812,93

6 812,99

6 813,20

Industrijska

Krocidolit

Aktinolit

Antofilit

Amosit

Tremolit

12001-28-4

77536-66-4

77536-67-5

12172-73-5

77536-68-6

2 524,10

2 524,90

2 524,90

2 524,90

2 524,90

 

 

Polibromirani bifenili (PBB)

 

 

 

 

(heksa-)

36355-01-8

3 824,82

 

 

 

 

 

Industrijska

(okta-)

27858-07-7

 

 

 

(deka-)

13654-09-6

 

 

 

Poliklorirani bifenili (PCB) (*****)

1336-36-3

3 824,82

Industrijska

Poliklorirani terfenili (PCT)

61788-33-8

3 824,82

Industrijska

Tetraetil olovo

78-00-2

2 931,00

3 811,11

Industrijska

Tetrametil olovo

75-74-1

2 931,00

3 811,11

Industrijska

Tris (2,3-dibromopropil) fosfat

126-72-7

2 919,10

3 824,83

Industrijska

#

Navedeni su samo CAS brojevi matičnih spojeva.


(*)  Potkategorija: p(1) – pesticid u skupini sredstava za zaštitu bilja, p(2) – drugi pesticid uključujući biocide; i(1) – industrijska kemikalija za profesionalnu uporabu i i(2) – industrijska kemikalija za javnu uporabu.

(**)  Ograničenje uporabe: sr – strogo ograničenje, b – zabrana (za dotičnu potkategoriju ili potkategorije) u skladu sa zakonodavstvom Zajednice.

(1)  Osim motornih goriva podložnih Direktivi 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 1998. o kakvoći benzina i dizelskih goriva (SL L 350, 28.12.1998., str. 58.). Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 (SL L 284, 31.10.2003., str. 1.).

CAS br.

=

registarski broj iz međunarodnog registra kemikalija.

#

Kemikalija koja u cijelosti ili djelomično podliježe PIC postupku.

+

Kemikalija koja ispunjava uvjete za PIC obavijest.

(a)

Unos vrijedi od 27. lipnja 2008.

(***)  Kategorija: p – pesticidi; i – industrijska kemikalija.

(****)  Ograničenje uporabe: sr – strogo ograničenje, b – zabrana (za dotičnu potkategoriju ili potkategorije).

CAS br.

=

registarski broj iz međunarodnog registra kemikalija.

#

Kemikalija koja u cijelosti ili djelomično podliježe međunarodnom PIC postupku.

(*****)  Ove tvari podliježu zabrani izvoza u skladu s odredbama članka 14. stavka 2. i Priloga V. ovoj Uredbi.

#

Navedeni su samo CAS brojevi matičnih spojeva.


PRILOG II.

OBAVIJEST O IZVOZU

Informacije koje se traže prema članku 7.

1.

Identitet tvari koja se izvozi:

(a)

ime iz nazivlja Međunarodne unije za čistu i primijenjenu kemiju (IUPAC);

(b)

drugi nazivi (npr. ISO naziv, uobičajeni nazivi, trgovački nazivi, i kratice);

(c)

EINECS broj (broj iz Europskog registra postojećih kemijskih tvari) i CAS broj (registarski broj iz međunarodnog registra kemikalija);

(d)

CUS broj (broj iz Europskog carinskog popisa kemijskih tvari) i oznaka iz Kombinirane nomenklature;

(e)

glavne nečistoće u tvari, kada su posebno relevantne.

2.

Identitet pripravka koji se izvozi:

(a)

trgovački naziv i/ili oznaka pripravka;

(b)

za svaku tvar navedenu u popisu Priloga I., postotak i detalji navedeni u točki 1.;

(c)

CUS broj (broj iz Europskog carinskog popisa kemijskih tvari) i oznaka iz Kombinirane nomenklature.

3.

Identitet artikla koji se izvozi:

(a)

trgovački naziv i/ili oznaka artikla;

(b)

za svaku tvar navedenu u popisu Priloga I., postotak i detalji navedeni u točki 1.

4.

Informacije o izvozu:

(a)

zemlja odredišta;

(b)

zemlja podrijetla;

(c)

očekivani datum prvog izvoza ove godine;

(d)

procijenjena količina kemikalije koja se ove godine izvozi u dotičnu zemlju;

(e)

planirana uporaba u zemlji odredišta, ako je poznata, uključujući i informacije o kategoriji ili kategorijama u koje ta uporaba pripada prema Roterdamskoj konvenciji;

(f)

naziv, adresa i drugi relevantni detalji o uvozniku ili uvozničkom poduzeću;

(g)

naziv, adresa i drugi relevantni detalji o izvozniku ili izvozničkom poduzeću.

5.

Imenovana nacionalna nadležna tijela:

(a)

naziv, adresa, brojevi telefona, teleksa i telefaksa ili e-mail adresa imenovanog nacionalnog nadležnog tijela u Europskoj uniji od kojeg se mogu dobiti daljnje informacije;

(b)

naziv, adresa, brojevi telefona, teleksa i telefaksa ili e-mail adresa imenovanog nadležnog tijela u zemlji uvoznici.

6.

Informacije o mjerama opreza koje treba poduzeti, uključujući kategoriju opasnosti i rizika te upute za sigurno korištenje.

7.

Kratki pregled fizikalno-kemijskih, toksikoloških i ekotoksikoloških svojstava.

8.

Uporaba kemikalije u Europskoj uniji:

(a)

uporabe, kategorija (kategorije) prema Roterdamskoj konvenciji i potkategorija (potkategorije) u Zajednici koje podliježu regulatornoj mjeri (zabrani ili strogom ograničenju);

(b)

uporabe u kojima kemikalija nije strogo ograničena niti zabranjena

(kategorije i potkategorije uporaba prema definicijama u Prilogu I. ovoj Uredbi);

(c)

ako je moguće, procjena proizvedenih, uvezenih, izvezenih i upotrijebljenih količina kemikalije.

9.

Informacije o mjerama opreza radi smanjenja izloženosti kemikaliji i emisijama kemikalije.

10.

Kratki pregled regulatornih ograničenja i razloga za ta ograničenja.

11.

Kratki pregled informacija prikazanih u Prilogu IV. prema točki 2. podtočkama (a), (c) i (d).

12.

Dodatne informacije koje stranka izvoznica daje samoinicijativno jer ih smatra važnima ili dodatne informacije predviđene u Prilogu IV. koje traži stranka uvoznica.


PRILOG III.

Informacije koje Komisiji trebaju dostaviti imenovana nacionalna nadležna tijela država članica u skladu s člankom 9.

1.

Kratki pregled količina kemikalija (u obliku tvari, pripravaka i artikala) uvrštenih u Prilog I. koje su izvezene u protekloj godini.

(a)

Godina u kojoj je izvoz izvršen.

(b)

Tablica u kojoj se daje pregled količina izvezenih kemikalija (u obliku tvari, pripravaka i artikala) kako je prikazana dalje u tekstu:

Kemikalija

Zemlja uvoznica

Količina tvari

 

 

 

 

 

 

2.

Popis uvoznika

Kemikalija

Zemlja uvoznica

Uvoznik ili uvozničko poduzeće

Adresa i drugi relevantni detalji o izvozniku ili izvozničkom poduzeću

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRILOG IV.

Obavijest Tajništva Konvencije o zabranjenoj ili strogo ograničenoj kemikaliji

Zahtjevi u pogledu obavijesti prema članku 10.

Obavijest mora sadržavati sljedeće informacije:

1.

svojstva, identifikacija i uporabe

(a)

opći naziv;

(b)

naziv kemikalije u skladu s međunarodno priznatim nazivljem (npr. Međunarodne unije za čistu i primijenjenu kemiju (IUPAC), ako takvo nazivlje postoji;

(c)

trgovački nazivi i imena pripravaka;

(d)

oznake: CAS broj (registarski broj iz međunarodnog registra kemikalija), oznaka harmoniziranog carinskog sustava i drugi brojevi;

(e)

informacije o klasifikaciji opasnosti, kada kemikalija podliježe zahtjevima za klasifikaciju;

(f)

uporaba ili uporabe kemikalije:

u Europskoj uniji,

drugdje (ako je poznato);

(g)

fizikalno-kemijska, toksikološka i ekotoksikološka svojstva;

2.

konačna regulatorna mjera

(a)

informacije o konačnoj regulatornoj mjeri:

i.

kratki prikaz konačne regulatorne mjere;

ii.

upute na regulatorni dokument;

iii.

dan stupanja na snagu konačne regulatorne mjere;

iv.

napomena o tome je li konačna regulatorna mjera poduzeta na temelju procjene rizika ili opasnosti i, ako jest, informacije o toj procjeni, koje obuhvaćaju i uputu na relevantnu dokumentaciju;

v.

razlozi za poduzimanje konačne regulatorne mjere koji su bitni za zdravlje ljudi, uključujući zdravlje potrošača i radnika ili okoliš;

vi.

kratki pregled opasnosti i rizika koju kemikalija predstavlja za zdravlje ljudi, uključujući zdravlje potrošača i radnika, ili okoliš, i očekivani učinak konačne regulatorne mjere;

(b)

kategorija ili kategorije za koje je konačna regulatorna mjera poduzeta, i za svaku kategoriju:

i.

uporaba ili uporabe koje konačna regulatorna mjera zabranjuje;

ii.

uporaba ili uporabe koje ostaju dozvoljene;

iii.

ako je moguće, procjena proizvedenih, uvezenih, izvezenih i upotrijebljenih količina kemikalije;

(c)

napomena, u mjeri u kojoj je to moguće, o vjerojatnosti utjecaja konačne regulatorne mjere na druge države i regije;

(d)

druge relevantne informacije koje mogu obuhvatiti:

i.

procjenu društveno-ekonomskih učinaka konačne regulatorne mjere;

ii.

po mogućnosti, informacije o alternativama i rizicima povezanim sa svakom od njih, npr.:

integrirane strategije suzbijanja štetočina,

industrijske prakse i postupci, uključujući čišću tehnologiju.


PRILOG V.

Kemikalije i artikli koji podliježu zabrani izvoza

(iz članka 14.)

Dio 1.

Postojane organske onečišćujuće tvari kako su navedene u prilozima A i B Stockholmskoj konvenciji o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u skladu s njezinim odredbama.

Opis kemikalija/artikala koji podliježu zabrani izvoza

Dodatne pojedinosti, ako je relevantno (npr. naziv kemikalije, EZ br., CAS br. itd.)

 

Aldrin

EZ br. 206-215-8,

CAS br. 309-00-2,

Oznaka KN 2903 52 00

Klordan

EZ br. 200-349-0,

CAS br. 57-74-9,

Oznaka KN 2903 52 00

Dieldrin

EZ br. 200-484-5,

CAS br. 60-57-1,

Oznaka KN 2910 40 00

DDT (1,1,1-trikloro-2,2-bis (p-klorofenil) etan

EZ br. 200-024-3,

CAS br. 50-29-3,

Oznaka KN 2903 62 00

Endrin

EZ br. 200-775-7,

CAS br. 72-20-8,

Oznaka KN 2910 90 00

Heptaklor

EZ br. 200-962-3,

CAS br. 76-44-8,

Oznaka KN 2903 52 00

 

Heksaklorobenzen

EZ br. 200-273-9,

CAS br. 118-74-1,

Oznaka KN 2903 62 00

Mireks

EZ br. 219-196-6,

CAS br. 2385-85-5,

Oznaka KN 2903 59 80

Toksafen (kamfeklor)

EZ br. 232-283-3,

CAS br. 8001-35-2,

Oznaka KN 3808 50 00

Poliklorirani bifenili (PCBs)

EZ br. 215-648-1 i drugi,

CAS br. 1336-36-3 i drugi,

Oznaka KN 2903 69 90

Dio 2.

Kemikalije osim postojanih organskih onečišćujućih tvari kako su navedene u prilozima A i B Stockholmskoj konvenciji o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u skladu s njezinim odredbama.

Opis kemikalija/artikala koji podliježu zabrani izvoza

Dodatni detalji, ako je relevantno (npr. naziv kemikalije, EZ br., CAS br. itd.)

Kozmetički sapuni koji sadrže živu

Oznake KN 3401 11 00 , 3401 19 00 , 3401 20 10 , 3401 20 90 , 3401 30 00


PRILOG VI.

Popis stranaka Konvencije koje za kemikalije koje podliježu postupku PIC zahtijevaju informacije o kretanjima u provozu

(iz članka 15.)

Zemlja

Informacija koja se traži

 

 

 

 


Top