Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0657

Uredba Komisije (EZ) br. 657/2008 od 10. srpnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu potpore Zajednice za opskrbu učenika u obrazovnim ustanovama mlijekom i određenim mliječnim proizvodima

OJ L 183, 11.7.2008, p. 17–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 039 P. 234 - 243

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2017; stavljeno izvan snage 32017R0040 . Latest consolidated version: 01/08/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/657/oj

03/Sv. 039

HR

Službeni list Europske unije

234


32008R0657


L 183/17

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

10.07.2008.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 657/2008

od 10. srpnja 2008.

o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu potpore Zajednice za opskrbu učenika u obrazovnim ustanovama mlijekom i određenim mliječnim proizvodima

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (1), a posebno njezin članak 102. u vezi s člankom 4.,

budući da:

(1)

Uredba Komisije (EZ) br. 2707/2000 od 11. prosinca 2000. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1255/1999 u pogledu potpora Zajednice za opskrbu učenika u obrazovnim ustanovama mlijekom i određenim mliječnim proizvodima (2) nekoliko je puta znatno izmijenjena (3). Budući da su potrebne daljnje izmjene, radi jasnoće i racionalnosti, tu Uredbu treba staviti izvan snage i zamijeniti novom Uredbom.

(2)

Potpora za opskrbu učenika mlijekom i određenim mliječnim proizvodima treba biti dostupna dječjim vrtićima, drugim predškolskim ustanovama te osnovnim i srednjim školama. U svjetlu borbe protiv pretilosti te kako bi se djeci osigurali zdravi mliječni proizvodi, prema ovim vrstama ustanova treba postupati jednako i one sve moraju imati mogućnost sudjelovanja u ovom programu. Radi pojednostavljenja upravljanja, treba isključiti prehranu učenika koji tijekom školskih praznika borave u školskim kampovima.

(3)

Kako bi se pojasnila primjena programa potpore, treba naglasiti da učenici ovu potporu koriste samo tijekom školskih dana. Osim toga, ukupan broj školskih dana, isključujući blagdane, treba potvrditi nadležno obrazovno tijelo ili obrazovna ustanova države članice.

(4)

Iskustvo je pokazalo da postoje poteškoće u pogledu nadzora upotrebe subvencioniranih mliječnih proizvoda u pripremi obroka za učenike. Osim toga, to nije učinkovit način postizanja obrazovne namjene ovog programa. Stoga pripremu obroka treba na odgovarajući način ograničiti.

(5)

Kako bi se uzele u obzir različite prehrambene navike u Zajednici u vezi s mlijekom i određenim mliječnim proizvodima i kako bi se odgovorilo na postojeće zdravstvene i nutritivne trendove, treba proširiti i pojednostavniti popis prihvatljivih proizvoda, ostavljajući mogućnost da države članice odrede svoj vlastiti raspon proizvoda u skladu s tim popisom.

(6)

Kako bi se osiguralo da proizvodi koji ispunjavaju uvjete za potporu nude visoku razinu zaštite zdravlja, ti se proizvodi moraju pripremati u skladu sa zahtjevima utvrđenim u Uredbi (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (4) i moraju biti označeni identifikacijskom oznakom koja se zahtijeva Uredbom (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (5).

(7)

Radi upravljanja i nadzora programa potpore, treba za podnositelje zahtjeva utvrditi postupak odobravanja zahtjeva.

(8)

Treba utvrditi stopu potpore za različite prihvatljive proizvode, uzimajući u obzir stopu potpore za mlijeko kako je utvrđeno u članku 102. Uredbe (EZ) br. 1234/2007, kao i tehničke odnose između proizvoda.

(9)

Što se tiče plaćanja potpore, treba utvrditi zahtjeve koje podnositelji zahtjeva moraju ispunjavati, kao i pravila u vezi s podnošenja zahtjeva, provjera i kazni koje primjenjuju nadležna tijela te postupaka isplate.

(10)

Na temelju članka 102. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 1234/2007, najveća dnevna količina po učeniku za koju se može odobriti potpora iznosi 0,25 litara mlijeka. Treba odrediti ekvivalente između mlijeka i različitih drugih proizvoda.

(11)

Države članice trebaju utvrditi pravila o nadzoru programa potpore kako bi se osiguralo da se pomoć pravilno odražava na cijenu koju plaćaju korisnici i da se subvencionirani proizvodi ne upotrebljavaju u druge svrhe.

(12)

Kako bi se zaštitili financijski interesi Zajednice, treba usvojiti odgovarajuće mjere nadzora za borbu protiv nepravilnosti i prijevara. Te mjere nadzora trebaju uključivati potpun upravni nadzor dopunjen provjerama na licu mjesta. Za takve mjere nadzora treba odrediti raspon, sadržaj, vrijeme i način izvješćivanja kako bi se osigurao pravičan i jednak pristup između država članica, uzimajući u obzir njihove različitosti u provedbi programa. Osim toga, nepravilno uplaćeni iznosi trebaju se vratiti te treba odrediti kazne kako bi se podnositelje zahtjeva odvratilo od počinjenja prijevare.

(13)

Kako bi se pojednostavnio upravni posao država članica, najveću subvencioniranu količinu treba izračunati na temelju broja učenika koji redovito pohađaju nastavu, navedenog u popisu podnositelja zahtjeva.

(14)

Iskustvo pokazuje da korisnici nisu dovoljno upoznati s ulogom koju Europska unija ima u programu školskog mlijeka. Stoga ulogu Europske unije u subvencioniranju ovog programa treba jasno naznačiti u svakoj obrazovnoj ustanovi koja sudjeluje u programu mlijeka u školama.

(15)

Za potrebe nadzora, određene informacije povezane s programom mlijeka u školama treba svake godine prosljeđivati Komisiji.

(16)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Upravljački odbora za zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Područje primjene

Ova Uredba utvrđuje detaljna pravila za primjenu Uredbe (EZ) br. 1234/2007 u pogledu potpore Zajednice za opskrbu učenika u obrazovnim ustanovama određenim mliječnim proizvodima (dalje u tekstu: „potpora”) u skladu s člankom 102. te Uredbe.

Članak 2.

Korisnici

Korisnici potpore su učenici koji redovito pohađaju nastavu u sljedećim vrstama obrazovnih ustanova: dječji vrtići/druge predškolske ustanove, osnovne škole i srednje škole, kojima upravlja ili koje je priznalo nadležno tijelo države članice.

Članak 3.

Prihvatljivi proizvodi

1.   Države članice mogu plaćati potporu za prihvatljive proizvode navedene u Prilogu I. One mogu primjenjivati strože standarde u skladu sa zahtjevima za prihvatljive proizvode koji su određeni u Prilogu I.

2.   U francuskim prekomorskim departmanima, mlijeko s čokoladnim ili drugim okusom iz Priloga I. može biti rekonstituirano mlijeko.

3.   Države članice mogu odobriti dodavanje fluora proizvodima iz I. kategorije, i to najviše 5 mg po kilogramu.

4.   Potpora se odobrava samo za proizvode navedene u Prilogu I. ovoj Uredbi ako ti proizvodi udovoljavaju zahtjevima iz Uredbe (EZ) br. 852/2004 i Uredbe (EZ) 853/2004, a posebno zahtjevima koji se odnose na pripremu u odobrenom objektu i zahtjevima u pogledu identifikacijske oznake određene u odjeljku I. Priloga II. Uredbi (EZ) br. 853/2004.

Članak 4.

Stopa potpore

1.   Stope potpore određene su u Prilogu II.

2.   Ako se stopa potpore izražena u eurima promijeni, stopa koja je bila na snazi prvog dana u mjesecu primjenjuje se na sve količine isporučene tijekom tog mjeseca.

3.   Ako su dobavljene količine izražene u litrama, za preračun u kilograme upotrebljava se koeficijent 1,03.

Članak 5.

Najveća količina koja se može subvencionirati

1.   Države članice provjeravaju je li premašena najveća količina od 0,25 litara iz članka 102. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 1234/2007, uzimajući u obzir broj školskih dana i broj učenika koji redovito pohađaju nastavu tijekom razdoblja obuhvaćenog zahtjevom za plaćanje, kao i koeficijent iz članka 4. stavka 3. ove Uredbe.

2.   Za proizvode iz kategorija od II. do V. koji su navedeni u Prilogu I., pri provjeri iz stavka 1. koriste se sljedeći ekvivalenti:

(a)

kategorija II.: 100 kg = 90 kg mlijeka;

(b)

kategorija III.: 100 kg = 300 kg mlijeka;

(c)

kategorija IV.: 100 kg = 899 kg mlijeka;

(d)

kategorija V.: 100 kg = 765 kg mlijeka.

3.   Korisnici iz članka 2. koriste potporu samo u nastavnim danima. Nadležno obrazovno tijelo ili obrazovna ustanova obavješćuju nadležno tijelo države članice i, prema potrebi, podnositelja zahtjeva, o ukupnom broju školskih dana isključujući blagdane. Učenici ne koriste potporu tijekom boravka u kampovima za vrijeme školskih praznika.

4.   Potpora se ne odobrava za mlijeko i mliječne proizvode koji se upotrebljavaju za pripremu obroka.

Međutim, potpora se može odobriti za mlijeko i mliječne proizvode koji se upotrebljavaju za pripremu obroka u prostorima obrazovne ustanove i koji ne uključuju toplinsku obradu. Osim toga, može se dopustiti zagrijavanje proizvoda navedenih u kategoriji I. točkama (a) i (b) Priloga I.

5.   Za potrebe primjene stavka 4., radi razlikovanja proizvoda koji se koriste u pripremi zagrijavanjem i pripremi bez zagrijavanja i/ili za izravnu potrošnju, može se upotrijebiti koeficijent koji se određuje na temelju količina upotrijebljenih u prošlosti i/ili na temelju recepata, koji je zadovoljavajući za dotičnu državu članicu.

Članak 6.

Opći uvjeti za odobravanje potpore

1.   Zahtjev za potporu je valjan samo ako ga podnese podnositelj koji je u skladu s člancima 7., 8. i 9. odobren za opskrbu proizvodima iz Zajednice navedenima u Prilogu I.

2.   Potporu može zatražiti:

(a)

obrazovna ustanova;

(b)

nadležno obrazovno tijelo, za proizvode koji se dijele učenicima na njegovom području;

(c)

dobavljač proizvoda, ako država članica to omogućava;

(d)

organizacija koja djeluje u ime jedne ili više obrazovnih ustanova ili nadležnih obrazovnih tijela, koja je osnovana posebno za tu namjenu, ako država članica to omogućava.

Članak 7.

Odobravanje podnositelja zahtjeva

Podnositelje zahtjeva za potporu mora za tu namjenu odobriti nadležno tijelo države članice u kojoj se nalazi obrazovna ustanova za koju se proizvodi isporučuju.

Članak 8.

Opći uvjeti za odobravanje

1.   Odobrenje je uvjetovano sljedećim pisanim obvezama koje podnositelj zahtjeva daje nadležnom tijelu:

(a)

da će u skladu s ovom Uredbom proizvode upotrebljavati samo za prehranu učenika njegove obrazovne ustanove ili ustanova za koje će podnijeti zahtjev za potporu;

(b)

da će vratiti svaku nepravilno isplaćenu potporu za predmetne količine ako se utvrdi da proizvodi nisu bili podijeljeni korisnicima iz članka 2. ili da je potpora bila isplaćena za neke druge količine, a ne one utvrđene u skladu s člankom 5.;

(c)

da će nadležnim tijelima na zahtjev predočiti popratnu dokumentaciju;

(d)

da će se podvrgnuti svakoj provjeri o kojoj odluči nadležno tijelo države članice, posebno u pogledu pregleda dokumentacije i fizičkog inspekcijskog pregleda.

2.   Odobrenja dana na temelju članaka 7., 8. i 9. Uredbe (EZ) br. 2707/2000 ostaju valjana za potrebe ove Uredbe.

Članak 9.

Posebni uvjeti za odobravanje nekih zahtjeva

Ako potporu traži podnositelj zahtjeva iz članka 6. stavka 2. točaka (c) i (d), podnositelj zahtjeva mora dati pisanu obvezu, uz one iz članka 8., da će voditi evidenciju naziva i adresa obrazovnih ustanova ili, ako je primjereno, obrazovnih tijela te proizvoda i količina koji su tim ustanovama ili tijelima prodani ili isporučeni.

Članak 10.

Suspenzija ili opoziv odobrenja

Ako se utvrdi da podnositelj zahtjeva više ne ispunjava uvjete iz članaka 8. i 9. ili bilo koje druge obveze iz ove Uredbe, odobrenje se suspendira na razdoblje od jednog do dvanaest mjeseci ili se opoziva, ovisno o težini nepravilnosti.

Ove mjere se ne poduzimaju u slučaju više sile ili ako država članica utvrdi da nepravilnost nije počinjena namjerno ili nemarom ili da je manjeg značaja.

Opozvano odobrenje može se na zahtjev podnositelja obnoviti nakon razdoblja od najmanje dvanaest mjeseci.

Članak 11.

Zahtjevi za isplatu

1.   Zahtjevi za isplatu ulažu se u skladu s uputama nadležnog tijela države članice i sadrže barem sljedeće podatke:

(a)

raspodijeljene količine po kategorijama i potkategorijama proizvoda;

(b)

naziv i adresu ili jedinstveni identifikacijski broj obrazovne ustanove ili obrazovnog tijela na koje se odnose podaci iz točke (a).

2.   Države članice određuju učestalost podnošenja zahtjeva. To mogu biti razdoblja od jednog do sedam mjeseci.

3.   Osim u slučajevima više sile, kako bi bili valjani, zahtjevi za potporu moraju biti ispravno popunjeni i podneseni najkasnije zadnjeg dana trećeg mjeseca nakon kraja razdoblja na koje se odnose.

Ako se taj rok prekorači za manje od dva mjeseca, potpora se još uvijek može isplatiti, ali u iznosu sniženom:

(a)

za 5 % ako je prekoračenje mjesec dana ili manje;

(b)

za 10 % ako je prekoračenje dulje od jednog i kraće od dva mjeseca.

4.   Iznosi prikazani u zahtjevu moraju se potkrijepiti dokaznom dokumentacijom, koja mora biti na raspolaganju nadležnim tijelima. Ta dokumentacija mora prikazivati posebno cijenu za svaki isporučeni proizvod te uključivati potvrdu o primitku ili dokaz o plaćanju.

Članak 12.

Isplata potpore

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 11. stavak 4., potpora se isplaćuje dobavljačima ili organizacijama iz članka 6. stavka 2. točaka (c) i (d) samo:

(a)

uz predočenje potvrde primitka za količine koje su stvarno isporučene; ili

(b)

na temelju izvješća inspekcijskog pregleda koji je nadležno tijelo obavilo prije konačne isplate potpore i kojim je utvrđeno da su ispunjeni zahtjevi za plaćanje; ili

(c)

ako država članica to odobri, uz predočenje nekog drugog dokaza da su količine, koje su isporučene za potrebe primjene ove Uredbe, plaćene.

2.   Nadležno tijelo isplaćuje potporu u roku od tri mjeseca od dana podnošenja ispravno popunjenog i valjanog zahtjeva iz članka 11., osim u slučaju kada je pokrenuta upravna istraga.

Članak 13.

Plaćanje predujmova

1.   Države članice mogu platiti predujam u iznosu potpore koja je zatražena, uz sredstvo osiguranja koje iznosi 110 % iznosa predujma.

2.   Ako dobavljač ili organizacija iz članka 6. stavka 2. točaka (c) i (d) podnese zahtjev za predujam, nadležno tijelo taj predujam može isplatiti na temelju isporučenih količina bez traženja dokazne dokumentacije iz članka 12. stavka 1. U roku od mjesec dana od isplate predujma, dobavljač ili organizacija dostavljaju nadležnom tijelu dokumente potrebne za konačnu isplatu potpore, osim ako nadležno tijelo ne izradi izvješće kako je predviđeno u članku 12. stavku 1. točki (b).

Članak 14.

Praćenje cijena

1.   Države članice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi se osiguralo da se iznos potpore pravilno odražava na cijenu koju plaća korisnik.

2.   Države članice mogu odrediti najviše cijene koje plaćaju korisnici za različite proizvode navedene u Prilogu I. koji se distribuiraju na njihovom državnom području.

Članak 15.

Kontrole i sankcije

1.   Države članice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale poštovanje ove Uredbe. Te mjere uključuju potpunu upravnu provjeru zahtjeva za potporu, dopunjenu provjerama na licu mjesta kako je određeno u stavcima od 2. do 8.

2.   Upravne provjere provode se nad svim zahtjevima i uključuju provjeru popratne dokumentacije, kako to odrede države članice, koja se odnosi na isporuku proizvoda i usklađenost s najvećim količinama po učeniku i po danu iz članka 5. stavka 1.

Upravne provjere iz prvog podstavka dopunjavaju se provjerama na licu mjesta koje se posebno provode u pogledu:

(a)

utjecaja potpore na cijenu koju plaća korisnik;

(b)

evidencija iz članka 9., uključujući financijsku dokumentaciju, kao što su ulazne i izlazne fakture i bankovni izvodi;

(c)

upotrebe subvencioniranih proizvoda u skladu s ovom Uredbom, posebno ako postoji utemeljena sumnja na bilo kakve nepravilnosti.

3.   Ukupan broj provjera na licu mjesta izvršenih tijekom svakog razdoblja od 1. kolovoza do 31. srpnja mora obuhvaćati najmanje 5 % svih podnositelja zahtjeva iz članka 6. Ako je broj podnositelja zahtjeva u državi članici manji od 100, provjere na licu mjesta izvode se u prostorijama pet podnositelja zahtjeva. Ako je broj podnositelja zahtjeva u državi članici manji od pet, provjerava se 100 % podnositelja zahtjeva. Ukupan broj provjera na licu mjesta izvršenih tijekom svakog razdoblja od 1. kolovoza do 31. srpnja mora osim toga obuhvaćati najmanje 5 % potpore raspodijeljene na razini države.

4.   Provjere na licu mjesta vrše se tijekom cjelokupnog razdoblja od 1. kolovoza do 31. srpnja i obuhvaćaju razdoblje od najmanje 12 prethodnih mjeseci.

5.   Podnositelje zahtjeva kod kojih se provodi provjera na licu mjesta odabire nadležno nadzorno tijelo uvažavajući različita zemljopisna područja te na temelju analize rizika, uzimajući posebno u obzir ponavljajuću prirodu pogrešaka i nalaze provjera izvedenih u prethodnim godinama. Pri analizi rizika također se uvažavaju različiti iznosi potpore i vrsta podnositelja zahtjeva iz članka 6. stavka 2.

6.   U slučajevima kada potporu traži podnositelj zahtjeva iz članka 6. stavka 2. točaka (b), (c) i (d), provjera na licu mjesta koja se provodi u prostorima podnositelja zahtjeva dopunjava se provjerom na licu mjesta u prostorima najmanje dviju obrazovnih ustanova ili 1 % obrazovnih ustanova navedenih u popisu podnositelja zahtjeva, ovisno o tome kojih je više.

7.   Pod uvjetom da se ne ugrozi svrha nadzora, može se dati prethodna obavijest, strogo ograničena na najkraće potrebno razdoblje.

8.   Nadležno nadzorno tijelo sastavlja izvješće o nadzoru za svaku provjeru na licu mjesta. U izvješću se detaljno opisuju različite kontrolirane stavke.

Izvješće o nadzoru se dijeli na sljedeće dijelove:

(a)

općeniti dio koji sadrži posebno sljedeće informacije:

i.

program, obuhvaćeno razdoblje, provjereni zahtjevi, količine mliječnih proizvoda za koje je plaćena potpora i s tim povezan financijski iznos;

ii.

prisutne odgovorne osobe;

(b)

dio u kojem se odvojeno opisuju izvršene provjere i koji sadrži posebno sljedeće informacije:

i.

provjereni dokumenti;

ii.

priroda i opseg izvršenih provjera;

iii.

napomene i nalazi.

9.   Za povrat nepravilno isplaćenih iznosa primjenjuje se mutatis mutandis članak 73. stavci 1., 3., 4. i 8. Uredbe Komisije (EZ) br. 796/2004 (6).

10.   Ne dovodeći u pitanje članak 10., u slučaju prijevare podnositelj zahtjeva uz povrat nepravilno plaćenih iznosa u skladu sa stavkom 9. plaća također iznos koji je jednak razlici između prvobitno plaćenog iznosa i iznosa na koji podnositelj zahtjeva ima pravo.

Članak 16.

Plakat o Europskom programu mlijeka u školama

Obrazovne ustanove u kojima se dijele proizvodi u skladu s ovom Uredbom izrađuju ili daju izraditi plakat u skladu s minimalnim zahtjevima utvrđenim u Prilogu III., koji se trajno postavlja na jasno vidljivo i čitljivo mjesto kod glavnog ulaza u ustanovu.

Članak 17.

Obavješćivanja

1.   Do 30. studenoga nakon kraja prethodnog razdoblja koje traje od 1. kolovoza do 31. srpnja, države članice dostavljaju Komisiji sažetak o broju sudjelujućih podnositelja zahtjeva i obrazovnih ustanova te o izvedenim provjerama na licu mjesta i s njima povezanim nalazima.

2.   Do 31. siječnja svake godine države članice dostavljaju Komisiji barem sljedeće informacije u odnosu na prethodno razdoblje koje traje od 1. kolovoza do 31. srpnja:

(a)

količine mlijeka i mliječnih proizvoda podijeljene po kategorijama i potkategorijama za koje je tijekom prethodnog razdoblja koje traje od 1. kolovoza do 31. srpnja plaćena potpora te najveća dozvoljena količina i njezin izračun;

(b)

procijenjeni broj učenika koji sudjeluju u programu mlijeka u školama.

3.   Oblik i sadržaj obavješćivanja određuje se na temelju obrazaca koje Komisija stavlja državama članicama na raspolaganje. Ti se obrasci ne upotrebljavaju dok se o njima ne obavijesti Upravljački odbor za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta.

Članak 18.

Stavljanje izvan snage

Uredba (EZ) br. 2707/2000 stavlja se izvan snage.

Upućivanja na Uredbu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu IV.

Članak 19.

Prijelazna odredba

1.   Uredba (EZ) br. 2707/2000 i dalje se primjenjuje za isporuke izvršene prije 1. kolovoza 2008.

2.   Odobrenja izdana u skladu s člankom 2. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 2707/2000 i dalje se primjenjuju do 31. prosinca 2008.

Članak 20.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. kolovoza 2008.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. srpnja 2008.

Za Komisiju

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  SL L 299, 16.11.2007., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 510/2008 (SL L 149, 7.6.2008., str. 61.).

(2)  SL L 311, 12.12.2000., str. 37. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1544/2007 (SL L 337, 21.12.2007., str. 64.).

(3)  Vidjeti Prilog IV.

(4)  SL L 139, 30.4.2004., str. 1., ispravljeno u SL L 226, 25.6.2004., str. 3.

(5)  SL L 139, 30.4.2004., str. 55., ispravljeno u SL L 226, 25.6.2004., str. 22. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 1234/2007 (SL L 281, 25.10.2007., str. 8.).

(6)  SL L 141, 30.4.2004., str. 18.


PRILOG I.

POPIS PROIZVODA PRIHVATLJIVIH ZA POTPORU ZAJEDNICE

Kategorija I.

(a)

toplinski obrađeno mlijeko (1);

(b)

toplinski obrađeno mlijeko s čokoladom ili voćnim sokom (2) ili aromatizirano mlijeko koje sadrži najmanje 90 % po masi mlijeka navedenog u točki (a) i najviše 7 % dodanog šećera (3) i/ili meda;

(c)

fermentirani mliječni proizvodi s voćnim sokom 2 ili bez njega, aromatizirani ili nearomatizirani, koji sadrže najmanje 90 % po masi mlijeka navedenog u točki (a) i najviše 7 % dodanog šećera 3 i/ili meda.

Kategorija II.

Aromatizirani ili nearomatizirani fermentirani mliječni proizvodi s voćem (4) koji sadrže najmanje 80 % po masi mlijeka navedenog u kategoriji I. točki (a) i najviše 7 % dodanog šećera (5) i/ili meda.

Kategorija III.

Aromatizirani i nearomatizirani svježi i prerađeni sirevi koji sadrže najmanje 90 % po masi sira.

Kategorija IV.

Sir Grana Padano i sir Parmigiano Reggiano.

Kategorija V.

Aromatizirani i nearomatizirani sirevi koji sadrže najmanje 90 % sira po masi i nisu obuhvaćeni kategorijama III. i IV.


(1)  Uključujući mliječne napitke bez laktoze.

(2)  Voćni sok se upotrebljava u skladu s Direktivom Vijeća 2001/112/EZ od 20. prosinca 2001. o voćnim sokovima i određenim sličnim proizvodima namijenjenim prehrani ljudi.

(3)  Za potrebe ove kategorije, šećer znači proizvod obuhvaćen oznakama KN 1701 i 1702. Za napitke na bazi mlijeka i derivata mlijeka sa sniženom energetskom vrijednosti ili bez dodatka šećera, upotrebljavaju se sladila u skladu s Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća 94/35/EZ od 30. lipnja 1994. o sladilima za uporabu u hrani.

(4)  Za potrebe ove kategorije, fermentirani mliječni proizvodi s voćem uvijek sadrže voće, voćnu pulpu, voćnu kašu ili voćni sok. Za potrebe ove kategorije, voće znači stavke navedene u poglavlju 8. kombinirane nomenklature, osim oraha i proizvoda koji sadrže orahe. Voćni sok, voćna pulpa i voćna kaša upotrebljavaju se u skladu s Direktivom Vijeća 2001/112/EZ od 20. prosinca 2001. o voćnim sokovima i određenim sličnim proizvodima namijenjenim prehrani ljudi.

(5)  Za potrebe ove kategorije, šećer znači proizvod obuhvaćen oznakama KN 1701 i 1702. Šećer dodan voću uključen je u ograničenje od 7 % za dodani šećer. Za napitke na bazi mlijeka i derivata mlijeka sa sniženom energetskom vrijednosti ili bez dodatka šećera, upotrebljavaju se sladila u skladu s Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća 94/35/EZ od 30. lipnja 1994. o sladilima za uporabu u hrani.


PRILOG II.

Stope potpore

(a)

EUR 18,15/100 kg za proizvode iz kategorije I.;

(b)

EUR 16,34/100 kg za proizvode iz kategorije II.;

(c)

EUR 54,45/100 kg za proizvode iz kategorije III.;

(d)

EUR 163,14/100 kg za proizvode iz kategorije IV.;

(e)

EUR 138,85/100 kg za proizvode iz kategorije V.


PRILOG III.

Minimalni zahtjevi za plakate za europsko školsko mlijeko

Veličina plakata: A3 ili veći

Slova: 1 cm ili veća

Naslov: Europsko mlijeko u školama

Sadržaj: Najmanje sljedeći tekst, uzimajući u obzir vrstu obrazovne ustanove:

„Naše (naš, naša) [vrsta obrazovne ustanove (npr. jaslice/vrtić/škola)] osigurava mliječne proizvode koje subvencionira Europska unija u okviru Europskog programa mlijeka u školama.”

Preporučuje se da se naglase prehrambene dobrobiti i prehrambene smjernice za djecu.

Smještaj: Mjesto pri glavnom ulazu u obrazovnu ustanovu, na kojem je plakat jasno vidljiv i čitljiv.


PRILOG IV.

Korelacijska tablica

Uredba (EZ) br. 2707/2000

Ova Uredba

Članak 1.

Članak 1.

Članak 2. stavak 1. točke (a), (b) i (c)

Članak 2.

Članak 2. stavak 2.

Članak 2. stavak 3.

Članak 3.

Članak 3. stavak 1., prva rečenica

Članak 3. stavak 1., druga rečenica

Članak 3. stavci 2., 3. i 4.

Članak 3. stavci 2., 3. i 4.

Članak 4. stavak 1.

Članak 4. stavak 1.

Članak 4. stavak 2.

Članak 4. stavak 3., prvi podstavak

Članak 4. stavak 2.

Članak 4. stavak 3., drugi podstavak

Članak 4. stavak 4.

Članak 4. stavak 3.

Članak 5.

Članak 5.

Članak 6. stavak 1.

Članak 6. stavak 1.

Članak 6. stavak 2.

Članak 6. stavak 2.

Članak 7.

Članak 7.

Članak 8.

Članak 8. stavak 1.

Članak 8. stavak 2.

Članak 9. stavak 1.

Članak 9.

Članak 9. stavak 2.

Članak 10.

Članak 10.

Članak 11.

Članak 11.

Članak 12. stavak 1. točka (a)

Članak 12. stavak 1. točka (a)

Članak 12. stavak 1. točka (b)

Članak 12. stavak 1. točka (b)

Članak 12. stavak 1. točka (c)

Članak 12. stavak 1. točka (c)

Članak 12. stavak 2.

Članak 12. stavak 2.

Članak 12. stavak 3.

Članak 13. stavci 1. i 2.

Članak 13. stavci 1. i 2.

Članak 13. stavak 3.

Članak 14. stavak 1., prvi podstavak

Članak 14. stavak 1.

Članak 14. stavak 1., drugi podstavak, prva rečenica

Članak 14. stavak 2.

Članak 14. stavak 1., drugi podstavak, druga i treća rečenica

Članak 14. stavci 2. i 3.

Članak 15.

Članak 15.

Članak 16.

Članak 16.

Članak 17.

Članci 17. – 20.

Prilog I.

Prilog I.

Prilog II.

Prilog II.

Prilog III.

Prilog IV.


Top