Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0199

Uredba Vijeća (EZ) br. 199/2008 od 25. veljače 2008. o uspostavi okvira Zajednice za prikupljanje, upravljanje i korištenje podataka u sektoru ribarstva i podršci za znanstveno savjetovanje vezano uz zajedničku ribarstvenu politiku

OJ L 60, 5.3.2008, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 004 P. 270 - 281

No longer in force, Date of end of validity: 09/07/2017; stavljeno izvan snage 32017R1004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/199/oj

04/Sv. 004

HR

Službeni list Europske unije

270


32008R0199


L 060/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

25.02.2008.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 199/2008

od 25. veljače 2008.

o uspostavi okvira Zajednice za prikupljanje, upravljanje i korištenje podataka u sektoru ribarstva i podršci za znanstveno savjetovanje vezano uz zajedničku ribarstvenu politiku

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 37.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (2),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

budući da:

(1)

Uredba Vijeća (EZ) br. 2371/2002 od 20. prosinca 2002. o očuvanju i održivom iskorištavanju ribolovnih resursa u okviru zajedničke ribarstvene politike (3) predviđa da Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (dalje u tekstu „STECF”) mora redovito ocjenjivati gospodarenje živim vodenim resursima, i to s biološkog, gospodarskog, ekološkog, socijalnog i tehničkog gledišta.

(2)

Kodeks odgovornog ribolova Organizacije Ujedinjenih naroda za prehranu i poljoprivredu i Sporazum o očuvanju i gospodarenju migratornim i visokomigratornim ribljim stokovima naglašavaju potrebu razvoja istraživanja i sakupljanja podataka s ciljem poboljšanja znanstvenih spoznaja u sektoru.

(3)

U skladu s ciljem zajedničke ribarstvene politike (dalje u tekstu „ZRP”) o očuvanju, upravljanju i iskorištavanju živih vodenih resursa u vodama izvan Zajednice, Zajednica mora sudjelovati u nastojanjima koja se poduzimaju za očuvanje ribolovnih resursa, posebno u skladu s odredbama Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu ili odredbama koje su donijele regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom.

(4)

Vijeće je 23. siječnja 2003. donijelo zaključke o Priopćenju Komisije upućenom Vijeću i Europskom parlamentu u kojem se utvrđuje „Akcijski plan Zajednice za uključivanje zahtjeva u pogledu zaštite okoliša u zajedničku ribarstvenu politiku”, koji sadrži vodeća načela, mjere upravljanja i radni program za uvođenje ekosustavnog pristupa u upravljanju ribarstvom.

(5)

Vijeće je 13. listopada 2003. donijelo zaključke o Priopćenju Komisije upućenom Vijeću i Europskom parlamentu o poboljšanju znanstvenog i tehničkog savjetovanja za upravljanje ribarstvom Zajednice, u kojem su opisane potrebe Zajednice za znanstvenim savjetovanjem, utvrđeni mehanizmi za pružanje savjeta, definirana područja u kojima sustav treba ojačati i izneseni prijedlozi mogućih kratkoročnih i dugoročnih rješenja.

(6)

Uredbu Vijeća (EZ) br. 1543/2000 od 29. lipnja 2000. o uspostavi okvira Zajednice za prikupljanje i upravljanje podacima potrebnim za vođenje zajedničke ribarstvene politike (4) potrebno je revidirati kako bi se uzeo u obzir pristup upravljanju ribarstvom na temelju flote, potreba uspostavljanja ekosustavnog pristupa, potreba poboljšanja kvalitete, potpunosti i pristupa podacima na području ribarstva, učinkovitija potpora pružanju znanstvenih mišljenja i poboljšanje suradnje između država članica.

(7)

Uredbe koje su sada na snazi na području sakupljanja i upravljanja ribarskim podacima sadrže odredbe o sakupljanju i upravljanju podacima o ribarskim plovilima, njihovim aktivnostima i ulovima i o praćenju cijena, koje bi trebalo uzeti u obzir u ovoj Uredbi kako bi se pojednostavnilo sakupljanje i uporaba tih podataka u okviru ZRP-a i izbjeglo dvostruko sakupljanje podataka. Te važeće uredbe su sljedeće: Uredba Vijeća (EEZ) br. 2847/93 od 12. listopada 1993. o uspostavi sustava kontrole koji se primjenjuje na zajedničku ribarstvenu politiku (5), Uredba Vijeća (EZ) br. 788/96 od 22. travnja 1996. o dostavljanju statističkih podataka o proizvodnji u akvakulturi od strane država članica (6), Uredba Komisije (EZ) br. 2091/98 od 30. rujna 1998. o segmentaciji ribarske flote Zajednice i ribolovnog napora u okviru višegodišnjih programa usmjeravanja (7), Uredba Vijeća (EZ) br. 104/2000 od 17. prosinca 1999. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture (8), Uredba Vijeća (EZ) br. 2347/2002 od 16. prosinca 2002. o određivanju posebnih uvjeta pristupa i s njima povezanih pravila za ribolov dubokomorskih stokova (9), Uredba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 od 4. studenoga 2003. o upravljanju ribolovnim naporom koji se odnosi na određena ribolovna područja i resurse Zajednice (10), Uredba Komisije (EZ) br. 2244/2003 od 18. prosinca 2003. o utvrđivanju detaljnih odredaba u vezi sa satelitskim sustavom nadzora plovila (11), Uredba Komisije (EZ) br. 26/2004 od 30. prosinca 2003. o registru ribarske flote Zajednice (12), Uredba Vijeća (EZ) br. 812/2004 od 26. travnja 2004. o utvrđivanju mjera koje se odnose na slučajni ulov kitova i dupina pri ribolovu (13), Uredba (EZ) br. 1921/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o dostavi statističkih podataka o iskrcajima proizvoda ribarstva u državama članicama (14), Uredba Vijeća (EZ) br. 1966/2006 od 21. prosinca 2006. o elektroničkom bilježenju i izvješćivanju o ribolovnim aktivnostima i o sredstvima daljinske detekcije (15) i Uredba Vijeća (EZ) br. 1100/2007 od 18. rujna 2007. o uvođenju mjera za obnavljanje stoka europske jegulje (16).

(8)

Podaci sakupljeni za potrebe znanstvenih procjena trebali bi uključivati informacije o flotama i njihovim aktivnostima, biološke podatke o ulovu i odbačenom ulovu, podatke o istraživanjima stokova riba i o utjecaju koji ribarstvo može imati na morski ekosustav. Također bi morali sadržavati podatke koji objašnjavaju formiranje cijena i druge podatke koji mogu olakšati procjenu ekonomske situacije subjekata u poslovanju s ribom, akvakulture i prerađivačke industrije te trendove zapošljavanja u tim sektorima.

(9)

Radi zaštite i očuvanja živih vodenih resursa i njihovog održivog iskorištavanja, potrebno je postupno provoditi ekosustavni pristup u upravljanju ribarstvom. Potrebno je stoga sakupljati podatke kako bi se procijenili učinci ribarstva na morski ekosustav.

(10)

Programi Zajednice za sakupljanje, upravljanje i korištenje podataka o ribarstvu trebali bi se provoditi pod izravnom nadležnošću država članica. Slijedom toga države članice bi morale izraditi nacionalne programe koji su u skladu s programom Zajednice.

(11)

Potrebno je da države članice surađuju međusobno kao i s trećim zemljama i koordiniraju svoje nacionalne programe u pogledu sakupljanja podataka o istoj morskoj regiji i regijama koje obuhvaćaju pripadajuće kopnene vode.

(12)

Na razini Zajednice trebalo bi odrediti prioritete i uskladiti postupke za sakupljanje i obradu podataka u Zajednici kako bi se putem stabilnog višegodišnjeg regionalnog okvira osigurala dosljednost cjelokupnog sustava i optimizirala njegova ekonomičnost.

(13)

Podaci na koje se ova Uredba odnosi trebali bi se unijeti u nacionalne računalne baze podataka tako da su dostupni Komisiji i da se mogu prenositi krajnjim korisnicima. U interesu je znanstvene zajednice da podaci koji ne dozvoljavaju osobnu identifikaciju budu dostupni svima koji se zanimaju za analizu tih podataka.

(14)

Upravljanje ribolovnim resursima zahtijeva obradu detaljnih podataka kako bi se mogla rješavati posebna pitanja. U tom kontekstu, države članice bi morale slati podatke potrebne za znanstvenu analizu i morale bi osigurati da imaju za to tehničke mogućnosti. Ako je potrebno, detaljni se podaci mogu prije slanja agregirati do razine koju zahtijeva krajnji korisnik.

(15)

Obveze u vezi s pristupom podacima koje uređuje ova Uredba nemaju utjecaja na obveze država članica na temelju Direktive 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o pristupu javnosti informacijama o okolišu (17) i Uredbe (EZ) br. 1367/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o primjeni odredbi Aarhuške konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u donošenju odluka i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša u institucijama i tijelima Zajednice (18).

(16)

Zaštita pojedinaca pri obradi osobnih podataka za potrebe ove Uredbe uređena je Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom prijenosu takvih podataka (19) i Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (20).

(17)

Provedba nacionalnih programa za sakupljanje i upravljanje podacima o ribarstvu zahtijeva značajne troškove. Korist od tih programa može se u potpunosti ostvariti samo na razini Zajednice. Potrebno je stoga predvidjeti financijski doprinos Zajednice za pokriće troškova država članica u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 861/2006 od 22. svibnja 2006. o uspostavi financijskih mjera Zajednice za provedbu Zajedničke ribarstvene politike i u području prava mora (21).

(18)

Ako Komisija ustanovi da je predmetni izdatak povezan s nepravilnostima, potrebno je predvidjeti financijske korekcije u skladu s člankom 28. Uredbe (EZ) br. 861/2006.

(19)

Ispravna provedba nacionalnih programa i poštivanje rokova, kontrola kvalitete te potvrda i slanje sakupljenih podataka od velike su važnosti. Potrebno je stoga da financijski doprinos Zajednice bude uvjetovan poštivanjem predmetnih rokova, kontrolom kvalitete, sukladnošću s dogovorenim standardima kvalitete i dostavom podataka. Slijedom toga potrebno je uvesti sustav financijskih sankcija povezan s nepoštivanjem tih uvjeta.

(20)

Da bi se poboljšala pouzdanost znanstvenih mišljenja potrebnih za vođenje ZRP-a, države članice i Komisija trebale bi usklađivati svoje djelovanje i surađivat s relevantnim međunarodnim znanstvenim tijelima.

(21)

Prioritet treba dati osiguranju nazočnosti relevantnih znanstvenih stručnjaka u ekspertnim skupinama koje provode znanstvenu evaluaciju potrebnu za vođenje ZRP-a.

(22)

O provođenju odredbi o sakupljanju podataka trebalo bi se savjetovati sa znanstvenicima te obavještavati one koji rade u ribarskoj industriji i druge interesne skupine. Odgovarajuća tijela kod kojih je moguće dobiti potrebna mišljenja su STECF, osnovan Odlukom Komisije 2005/629/EZ (22), Savjetodavni odbor za ribarstvo i akvakulturu, osnovan Odlukom Komisije 1999/478/EZ (23), i regionalna savjetodavna vijeća osnovana Odlukom Vijeća 2004/585/EZ (24).

(23)

Upravni odbor treba osigurati usku suradnju između država članica i Komisije kako bi se omogućila ispravna provedba ove Uredbe. Mjere potrebne za provedbu ove Uredbe potrebno je donijeti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o postupcima za izvršavanje provedbenih ovlasti Komisije (25).

(24)

Na temelju prethodnih iskustava i novih potreba trebalo bi staviti izvan snage Uredbu Vijeća (EZ) br. 1543/2000 i zamijeniti je ovom Uredbom,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

1.   Ovom se Uredbom određuju pravila o:

(a)

sakupljanju i upravljanju biološkim, tehničkim, ekološkim i socijalno-ekonomskim podacima o sektoru ribarstva u okviru višegodišnjih programa;

(b)

uporabi podataka o sektoru ribarstva u okviru zajedničke ribarstvene politike (dalje u tekstu „ZRP”) za znanstvene analize.

2.   Ovom se Uredbom također propisuju odredbe za poboljšanje znanstvenog savjetovanja potrebnog za provođenje ZRP-a.

3.   Ova Uredba nema utjecaja na obveze iz Direktive 95/46/EZ, Uredbe (EZ) br. 45/2001, Direktive 2003/4/EZ i Uredbe (EZ) br. 1367/2006.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe ovi izrazi imaju sljedeća značenja:

(a)

„sektor ribarstva” znači djelatnost povezana s gospodarskim ribolovom, rekreacijskim ribolovom, akvakulturom i industrijom za preradu proizvoda ribarstva;

(b)

„akvakultura” znači uzgoj vodenih organizama metodama koje su namijenjene povećanju proizvodnje tih organizama izvan prirodnih mogućnosti okoliša; organizmi ostaju u vlasništvu fizičke ili pravne osobe tijekom čitave faze uzgoja sve do izlova, uključujući i sam izlov;

(c)

„rekreacijski ribolov” znači negospodarska ribolovna aktivnost koja žive vodene resurse koristi za rekreaciju ili sport;

(d)

„morske regije” znači geografska područja iz Priloga I. Odluci Vijeća 2004/585/EZ i područja koja su odredile regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom;

(e)

„osnovni podaci” znači podaci povezani s pojedinačnim plovilima, fizičkim ili pravnim osobama ili pojedinačnim uzorcima;

(f)

„metapodaci” znači podaci koji daju podatke o kvaliteti ili količini sakupljenih osnovnih podataka;

(g)

„detaljni podaci” znači podaci koji se temelje na osnovnim podacima u obliku koji onemogućava neposrednu ili posrednu identifikaciju fizičkih ili pravnih osoba;

(h)

„zbirni podaci” znači rezultat objedinjavanja osnovnih ili detaljnih podataka za posebne analitičke namjene;

(i)

„krajnji korisnici” znači tijela koja iz istraživačkih razloga ili razloga upravljanja imaju interes za znanstvenu analizu podataka iz sektora ribarstva;

(j)

„uzorkovanje prema floti i vrstama ribolova” znači prikupljanje bioloških, tehničkih i socijalno-ekonomskih podataka na temelju dogovorenih regionalnih vrsta ribolovnih aktivnosti i segmenata flote;

(k)

„ribarsko plovilo Zajednice” znači plovilo kako je definirano u članku 3. točki (d) Uredbe (EZ) br. 2371/2002.

POGLAVLJE II.

SAKUPLJANJE, UPRAVLJANJE I KORIŠTENJE PODATAKA U OKVIRU VIŠEGODIŠNJIH PROGRAMA

ODJELJAK 1.

Program Zajednice i nacionalni programi

Članak 3.

Program Zajednice

1.   U skladu s postupkom iz članka 27. stavka 2. utvrđuje se višegodišnji program Zajednice za sakupljanje, upravljanje i korištenje bioloških, tehničkih, ekoloških i socijalno-ekonomskih podataka o:

(a)

gospodarskom ribolovu koji obavljaju ribarska plovila Zajednice:

i.

u vodama Zajednice, uključujući gospodarski ribolov jegulje i lososa u kopnenim vodama;

ii.

izvan voda Zajednice;

(b)

rekreacijskom ribolovu u vodama Zajednice, uključujući rekreacijski ribolov jegulje i lososa u kopnenim vodama;

(c)

djelatnostima akvakulture u vezi s morskim vrstama, uključujući jegulje i losos, koje se obavljaju u državama članicama i vodama Zajednice;

(d)

prerađivačkoj industriji proizvoda ribarstva.

2.   Program Zajednice se izrađuje za trogodišnja razdoblja. Prvo razdoblje obuhvaća godine 2009. i 2010.

Članak 4.

Nacionalni programi

1.   Ne dovodeći u pitanje obveze u pogledu sakupljanja podataka koje proizlaze iz prava Zajednice, države članice sakupljaju primarne biološke, tehničke, ekološke i socijalno-ekonomske podatke u okviru višegodišnjeg nacionalnog programa (dalje u tekstu „nacionalni program”) koji je izrađen u skladu s programom Zajednice.

2.   Nacionalni program sadrži posebno sljedeće elemente kako je određeno u odjeljku 2.:

(a)

višegodišnji programi uzorkovanja;

(b)

prema potrebi, program praćenja gospodarskog i rekreacijskog ribolova na moru;

(c)

program istraživanja na moru;

(d)

program upravljanja i uporabe podataka za potrebe znanstvene analize.

3.   U nacionalnim se programima navode postupci i metode koji će se koristiti za prikupljanje i analizu podataka i procjenu njihove točnosti i preciznosti.

4.   Države članice dostavljaju svoje nacionalne programe na odobrenje Komisiji. Dostavljaju ih elektroničkim putem do datuma, u formatu i na adresu koje odredi Komisija u skladu s postupkom iz članka 27. stavka 2.

5.   Prvi nacionalni programi obuhvaćaju aktivnosti za godine 2009. i 2010.

Članak 5.

Usklađivanje i suradnja

1.   Države članice usklađuju svoje nacionalne programe s drugim državama članicama u istoj pomorskoj regiji i nastoje uskladiti svoje aktivnosti s trećim zemljama koje imaju suverenitet ili jurisdikciju nad vodama u istoj pomorskoj regiji. U tu svrhu Komisija može organizirati regionalne koordinacijske sastanke kako bi pomogla državama članicama pri usklađivanju nacionalnih programa i provođenju sakupljanja, upravljanja i uporabe podataka u istoj regiji.

2.   Kako bi se uzele u obzir sve preporuke dane na regionalnoj razini na regionalnim koordinacijskim sastancima, države članice prema potrebi dostavljaju izmjene svojih nacionalnih programa tijekom programskog razdoblja. Te se izmjene moraju poslati Komisiji najkasnije dva mjeseca prije godine provedbe.

3.   Detaljna pravila za primjenu ovog članka donose se u skladu s postupkom iz članka 27. stavka 2.

Članak 6.

Ocjenjivanje i odobravanje nacionalnih programa

1.   Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF) ocjenjuje:

(a)

sukladnost nacionalnih programa i svih njihovih izmjena s člancima 4. i 5.; i

(b)

znanstvenu važnost podataka koje moraju sadržavati nacionalni programi za namjene iz članka 1. stavka 1. i kvalitetu predloženih metoda i postupaka.

2.   Ako STECF-ova ocjena iz stavka 1. ukaže na to da nacionalni program nije sukladan s člancima 4. i 5. ili ne jamči znanstvenu važnost podataka ili dostatnu kvalitetu predloženih mjera i postupaka, Komisija će odmah obavijestiti dotičnu državu članicu i predložiti izmjene tog programa. Slijedom toga, dotična država članica će dostaviti revidirani nacionalni program Komisiji.

3.   Komisija odobrava nacionalni program i njegove izmjene napravljene u skladu s člankom 5. stavkom 2. na temelju STECF-ove ocjene i procjene troškova koju obave njezine službe.

Članak 7.

Ocjenjivanje i odobravanje rezultata nacionalnih programa

1.   Svake godine države članice dostavljaju Komisiji izvješće o provedbi svojih nacionalnih programa. Dostavljaju ih do datuma, u formatu i na adresu koje odredi Komisija u skladu s postupkom iz članka 27. stavka 2.

2.   STECF ocjenjuje:

(a)

provedbu nacionalnih programa koje je odobrila Komisija u skladu s člankom 6. stavkom 3.; i

(b)

kvalitetu podataka koje su sakupile države članice.

3.   Komisija ocjenjuje provedbu nacionalnih programa na temelju:

(a)

ocjenjivanja koje je obavio STECF;

(b)

konzultacija s odgovarajućim regionalnim organizacijama za upravljanje ribarstvom u kojima je Zajednica ugovorna stranka ili promatrač i s odgovarajućim međunarodnim znanstvenim tijelima; i

(c)

procjene troškova koju su obavile njezine službe.

Članak 8.

Financijska pomoć Zajednice

1.   Financijska pomoć Zajednica za nacionalne programe provodi se u skladu s pravilima propisanim u Uredbi (EZ) br. 861/2006.

2.   Osnovni podaci iz članka 9. Uredbe (EZ) br. 861/2006 obuhvaćaju samo one dijelove nacionalnih programa država članica kojima se provodi program Zajednice.

3.   Financijska pomoć Zajednice za nacionalne programe dodjeljuje se samo ako su pravila iz ove Uredbe u potpunosti ispoštivana.

4.   Komisija može, nakon što je dotičnoj državi članici dala mogućnost da se izjasni, ukinuti i/ili obnoviti financijsku pomoć Zajednice, ako:

(a)

ocjenjivanje iz članka 7. pokaže da se nacionalni program ne provodi u skladu s ovom Uredbom; ili

(b)

konzultacije iz članka 7. stavka 3. točke (b) pokažu da države članice nisu dostavile podatke u skladu s člankom 16. stavkom 4. i člankom 20. stavkom 1.; ili

(c)

kontrola kvalitete podataka i obrada podataka nisu bili u skladu s člankom 14. stavkom 2. i člankom 17.

5.   Ne dovodeći u pitanje stavak 3., Komisija može, nakon što je dotičnoj državi članici dala mogućnost da se izjasni, smanjiti financijsku pomoć Zajednice u sljedećim okolnostima:

(a)

ako nacionalni program nije bio dostavljen Komisiji do datuma određenog u skladu s člankom 4. stavkom 4.;

(b)

ako izvješće nije bilo dostavljeno Komisiji do datuma određenog u skladu s člankom 7. stavkom 1.;

(c)

ako je krajnji korisnik podnio službeni zahtjev za podacima, a podaci nisu bili dostavljeni u skladu s člankom 20. stavkom 2. i člankom 20. stavkom 3. dotičnom krajnjem korisniku ili kontrola kvalitete i obrada tih podataka nisu bili u skladu s člankom 14. stavkom 2. i člankom 17.

6.   Smanjenje financijske pomoći Zajednice iz stavaka 4. i 5. proporcionalno je stupnju nesukladnosti. Smanjenje financijske pomoći Zajednice iz stavka 5. provodi se postupno tijekom vremena i ne smije prelaziti 25 % ukupnih godišnjih troškova nacionalnog programa.

7.   Detaljna pravila za primjenu smanjenja iz stavka 6. donose se u skladu s postupkom iz članka 27. stavka 2.

ODJELJAK 2.

Zahtjevi u vezi s postupkom prikupljanja podataka

Članak 9.

Programi uzorkovanja

1.   Države članice uspostavljaju višegodišnje nacionalne programe uzorkovanja.

2.   Višegodišnji nacionalni programi uzorkovanja sadržavaju posebno:

(a)

plan uzorkovanja bioloških podataka na temelju uzorkovanja prema floti i vrstama ribolova, koji prema potrebi uključuje i rekreacijski ribolov;

(b)

plan uzorkovanja za podatke o ekosustavu, koji omogućava ocjenu utjecaja sektora ribarstva na morski ekosustav i koji pridonosi praćenju stanja morskog ekosustava;

(c)

plan uzorkovanja za socijalno-ekonomske podatke, koji omogućava ocjenu gospodarskog položaja sektora ribarstva, analizu njegove uspješnosti tijekom vremena i procjenu utjecaja poduzetih ili predloženih mjera.

3.   Protokoli i metode koje predlažu države članice i koje se koriste za definiranje nacionalnih programa uzorkovanja moraju biti koliko je to moguće:

(a)

stabilni tijekom vremena;

(b)

standardizirani unutar regija;

(c)

u skladu sa standardima kvalitete koje su odredile odgovarajuće regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom u kojima je Zajednica ugovorna stranka ili promatrač ili odgovarajuća međunarodna znanstvena a tijela.

4.   Točnost i preciznost sakupljenih podataka sustavno će se ocjenjivati prema potrebi.

Članak 10.

Pristup mjestima uzorkovanja

Kako bi osobe koje obavljaju uzorkovanje, a koje je odredilo tijelo zaduženo za provedbu nacionalnog programa, mogle obavljati svoje dužnosti, države članice im moraju osigurati pristup:

(a)

svim mjestima na kojima se obavlja iskrcaj i, prema potrebi, mjestima na kojima se obavlja prekrcaj ili prebacivanje u akvakulturu;

(b)

registrima plovila i poslovnim registrima koje vode javna tijela i koji su značajni za sakupljanje ekonomskih podataka;

(c)

ekonomskim podacima o poduzećima povezanim s ribarstvom.

Članak 11.

Praćenje gospodarskog i rekreacijskog ribolova na moru

1.   Ako se pokaže da je u svrhu prikupljanja podataka u okviru nacionalnih programa to potrebno, države članice osmišljavaju i provode program praćenja gospodarskog i rekreacijskog ribolova na moru.

2.   Zadatke praćenja na moru određuju države članice.

3.   Zapovjednici ribarskih plovila Zajednice moraju primiti na plovilo osobe zadužene za uzorkovanje koje rade u okviru programa praćenja na moru i koje je odredilo tijelo nadležno za provedbu nacionalnog programa i moraju surađivati s tim osobama kako bi im omogućili izvršenje dužnosti dok se nalaze na ribarskom plovilu Zajednice.

4.   Zapovjednici ribarskih plovila Zajednice mogu odbiti primiti na plovilo osobe zadužene za uzorkovanje koje rade u okviru programa praćenja na moru samo zbog očitog nedostatka prostora na plovilu ili zbog sigurnosnih razloga u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. U takvim se slučajevima podaci sakupljaju putem programa samouzorkovanja koji provodi posada ribarskog plovila Zajednice, a osmislilo ga je i nadzire ga nadležno tijelo za provedbu nacionalnog programa.

Članak 12.

Istraživanja na moru

1.   Države članice provode istraživanja na moru kako bi ocijenile brojnost i raspodjelu stokova, neovisno o podacima iz gospodarskog ribolova, i kako bi ocijenile utjecaj ribolovnih aktivnosti na okoliš.

2.   Popis istraživanja na moru za koja se može dobiti financijska pomoć Zajednice sastavlja se u skladu s postupkom iz članka 27. stavka 2.

POGLAVLJE III.

POSTUPAK UPRAVLJANJA PODACIMA

Članak 13.

Pohrana podataka

Države članice:

(a)

osiguravaju da osnovni podaci sakupljeni u okviru nacionalnih programa budu sigurno pohranjeni u računalnim bazama podataka i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale da se s njima postupa kao s povjerljivim podacima;

(b)

osiguravaju da metapodaci koji se odnose na osnovne socijalno-ekonomske podatke sakupljene u okviru nacionalnih programa budu sigurno pohranjeni u računalnim bazama podataka;

(c)

poduzimaju sve potrebne tehničke mjere za zaštitu takvih podataka od svakog slučajnog ili nedozvoljenog uništenja, slučajnog gubitka, propadanja, distribucije ili neovlaštenog pristupa.

Članak 14.

Kontrola i potvrda kvalitete podataka

1.   Države članice su odgovorne za kvalitetu i potpunost osnovnih podataka sakupljenih u okviru nacionalnih programa kao i za detaljne i zbirne podatke koji iz njih proizlaze i koji se prenose krajnjim korisnicima.

2.   Države članice osiguravaju:

(a)

da osnovni podaci prikupljeni u okviru nacionalnih programa budu uredno pregledani primjenom odgovarajućih postupaka kontrole kvalitete kako bi se otkrile moguće pogreške;

(b)

da detaljni i zbirni podaci koji proizlaze iz osnovnih podataka sakupljenih u okviru nacionalnih programa budu potvrđeni prije slanja krajnjim korisnicima;

(c)

da postupci za osiguranje kvalitete osnovnih, detaljnih i zbirnih podataka iz točaka (a) i (b) budu razrađeni u skladu s postupcima koje su donijela međunarodna znanstvena tijela, regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom i STECF.

POGLAVLJE IV.

KORIŠTENJE PODATAKA PRIKUPLJENIH U OKVIRU ZRP-a

Članak 15.

Obuhvaćeni podaci

1.   Ovo se poglavlje odnosi na sve podatke sakupljene:

(a)

na temelju uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 788/96, (EZ) br. 2091/98, (EZ) br. 104/2000, (EZ) br. 2347/2002, (EZ) br. 1954/2003, (EZ) br. 2244/2003, (EZ) br. 26/2004, (EZ) br. 812/2004, (EZ) br. 1921/2006, (EZ) br. 1966/2006 i (EZ) br. 1100/2007;

(b)

na temelju ove Uredbe:

i.

podaci o aktivnosti plovila na temelju informacija dobivenih satelitskim praćenjem i putem drugih sustava praćenja, u zahtijevanom formatu;

ii.

podaci koji omogućavaju pouzdanu ocjenu ukupne količine ulova po stoku s obzirom na definirane regionalne vrste ribolova i segmente flote, geografsko područje i vremensko razdoblje, kao i podaci o odbačenom ulovu i prema potrebi podaci o ulovu u rekreacijskom ribolovu;

iii.

svi biološki podaci potrebni za procjenu stanja iskorištavanih stokova;

iv.

podaci o ekosustavu potrebni za ocjenu utjecaja ribolovnih aktivnosti na morski ekosustav;

v.

socijalno-ekonomski podaci sektora ribarstva.

2.   Države članice moraju izbjegavati svako dvostruko prikupljanje podataka iz stavka 1.

Članak 16.

Pristup osnovnim podacima i njihov prijenos

1.   Države članice osiguravaju da Komisija ima pristup nacionalnim računalnim bazama podataka iz članka 13. točke (a) kako bi mogla provjeriti postojanje osnovnih podataka sakupljenih u skladu s člankom 4. stavkom 1., osim socijalno-ekonomskih podataka.

2.   Države članice osiguravaju da Komisija ima pristup nacionalnim računalnim bazama podataka iz članka 13. točke (b) kako bi mogla provjeriti socijalno-ekonomske podatke sakupljene u skladu s člankom 4. stavkom 1.

3.   Države članice zaključuju sporazume s Komisijom kako bi Komisiji osigurale učinkovit i neometan pristup svojim nacionalnim računalnim bazama podataka iz stavaka 1. i 2., bez utjecaja na obveze koje proizlaze iz drugih propisa Zajednice.

4.   Države članice osiguravaju da se osnovni podaci sakupljeni u okviru istraživanja na moru dostave međunarodnim znanstvenim organizacijama i odgovarajućim znanstvenim tijelima unutar regionalnih organizacija za upravljanje ribarstvom u skladu s međunarodnim obvezama Zajednice i država članica.

Članak 17.

Obrada osnovnih podataka

1.   Države članice obrađuju osnovne podatke u skupove detaljnih ili zbirnih podataka u skladu s:

(a)

relevantnim međunarodnim standardima, ako postoje;

(b)

protokolima dogovorenim na međunarodnoj ili regionalnoj razini, ako postoje.

2.   Države članice dostavljaju krajnjim korisnicima i Komisiji prema potrebi opis metoda koje su primjenjivane pri obradi zahtijevanih podataka i njihova statistička svojstva.

Članak 18.

Dostavljanje detaljnih i zbirnih podataka

1.   Države članice stavljaju na raspolaganje krajnjim korisnicima detaljne i zbirne podatke za potporu znanstvenoj analizi:

(a)

kao podlogu za savjetovanje pri upravljanju ribarstvom, uključujući regionalna savjetodavna vijeća;

(b)

u interesu javne rasprave i sudjelovanja interesnih skupina u razvoju politike;

(c)

za znanstveno objavljivanje.

2.   Radi osiguranja anonimnosti države članice mogu, kad je to potrebno, odbiti zahtjev krajnjeg korisnika da mu se za potrebe iz stavka 1. točke (b) dostave podaci o aktivnostima plovila na osnovi informacija dobivenih satelitskim praćenjem plovila.

Članak 19.

Prijenos detaljnih i zbirnih podataka

Države članice prenose detaljne i zbirne podatke u sigurnom elektroničkom obliku.

Članak 20.

Postupak za prijenos detaljnih i zbirnih podataka

1.   Države članice osiguravaju da relevantni detaljni i zbirni podaci koji se moraju redovito slati budu pravovremeno dostavljeni odgovarajućim regionalnim organizacijama za upravljanje ribarstvom u kojima je Zajednica ugovorna stranka ili promatrač i odgovarajućim međunarodnim znanstvenim tijelima u skladu s međunarodnim obvezama Zajednice i država članica.

2.   Ako se detaljni i zbirni podaci zahtijevaju za potrebe posebne znanstvene analize, države članice osiguravaju da se podaci dostave krajnjim korisnicima:

(a)

za potrebe iz članka 18. stavka 1. točke (a) u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva za dostavu tih podataka;

(b)

za potrebe iz članka 18. stavka 1. točke (b) u roku od dva mjeseca od primitka zahtjeva za dostavu tih podataka.

3.   Ako se detaljni i zbirni podaci zahtijevaju za potrebe znanstvenog objavljivanja iz članka 18. stavka 1. točke (c), države članice:

(a)

mogu radi zaštite profesionalnih interesa prikupljača podataka zaustaviti prijenos podataka krajnjim korisnicima u razdoblju od tri godine od datuma prikupljanja podataka. Države članice moraju obavijestiti krajnje korisnike i Komisiju o svakoj takvoj odluci. U opravdanim slučajevima Komisija može odobriti produljenje tog razdoblja;

(b)

u slučaju da je razdoblje od tri godine već prošlo, osiguravaju da se podaci dostave krajnjim korisnicima u roku od dva mjeseca od primitka zahtjeva za dostavom tih podataka.

4.   Države članice mogu odbiti prijenos relevantnih detaljnih i zbirnih podataka samo:

(a)

ako postoji opasnost da će se otkriti identitet fizičke i/ili pravne osobe, pri čemu država članica može predložiti drugačija sredstva za ispunjavanje potreba krajnjeg korisnika koja osiguravaju anonimnost;

(b)

u slučajevima iz članka 22. stavka 3.;

(c)

ako su isti podaci već dostupni u drugom obliku ili formatu koji je lako dostupan krajnjim korisnicima.

5.   U slučajevima kad su podaci koje zahtijevaju krajnji korisnici, osim odgovarajućih regionalnih organizacija za upravljanje ribarstvom u kojima je Zajednica ugovorna stranka ili promatrač i odgovarajućih međunarodnih znanstvenih tijela, različiti od podataka koji su već dostavljeni odgovarajućim regionalnim organizacijama za upravljanje ribarstvom u kojima je Zajednica ugovorna stranka ili promatrač i odgovarajućim međunarodnim znanstvenim tijelima, države članice mogu krajnjim korisnicima zaračunati stvarne troškove dobivanja i, prema potrebi, agregiranja tih podataka prije njihovog prijenosa.

Članak 21.

Preispitivanje odluke o odbijanju dostave podataka

1.   Ako država članica odbije dostaviti podatke u skladu s člankom 20. stavkom 3. točkom (a), krajnji korisnik može tražiti od Komisije preispitivanje takvog odbijanja. Ako Komisija ustanovi da odbijanje nije opravdano utemeljeno, može zahtijevati od države članice da dostavi podatke krajnjem korisniku u roku od mjesec dana.

2.   Ako država članica propusti dostaviti takve podatke u razdoblju iz stavka 1., primjenjuje se članak 8. stavci 5. i 6.

Članak 22.

Obveze krajnjih korisnika

1.   Krajnji korisnici:

(a)

moraju koristiti podatke samo u svrhe navedene u njihovom zahtjevu u skladu s člankom 18.;

(b)

moraju propisno navesti izvor podataka;

(c)

odgovorni su za ispravnu i odgovarajuću uporabu podataka u pogledu znanstvene etike;

(d)

obavješćuju Komisiju i dotične države članice o svim mogućim problemima u vezi s podacima;

(e)

dostavljaju dotičnim državama članicama i Komisiji informacije o rezultatima uporabe podataka;

(f)

ne smiju prosljeđivati zahtijevane podatke trećim stranama bez suglasnosti dotične države članice;

(g)

ne smiju prodavati podatke niti jednoj trećoj strani.

2.   Države članice obavješćuju Komisiju o svakom nepoštivanju ovih obveza od strane krajnjih korisnika.

3.   Ako krajnji korisnik ne ispuni bilo koji zahtjev iz stavka 1., Komisija može dopustiti dotičnoj državi članici da ograniči ili zabrani pristup podacima krajnjem korisniku.

POGLAVLJE V.

POTPORA ZNANSTVENOM SAVJETOVANJU

Članak 23.

Sudjelovanje na sastancima međunarodnih tijela

Države članice osiguravaju sudjelovanje svojih nacionalnih stručnjaka na relevantnim sastancima regionalnih organizacija za upravljanje ribarstvom u kojima je Zajednica ugovorna stranka ili promatrač i međunarodnih znanstvenih tijela.

Članak 24.

Koordinacija i suradnja

1.   Države članice i Komisija koordiniraju svoje napore i surađuju kako bi još više poboljšali pouzdanost znanstvenih mišljenja, kvalitetu programa rada i metoda rada regionalnih organizacija za upravljanje ribarstvom u kojima je Zajednica ugovorna stranka ili promatrač i međunarodnih znanstvenih tijela.

2.   Takva koordinacija i suradnja odvijaju se ne dovodeći u pitanje otvorenu znanstvenu raspravu i cilj im je poticati davanje nepristranih znanstvenih mišljenja.

POGLAVLJE VI.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Provedbene mjere

Mjere potrebne za provedbu ove Uredbe donose se u skladu s postupkom iz članka 27. stavka 2.

Članak 26.

Praćenje

Komisija će u suradnji sa Znanstvenim, tehničkim i gospodarskim odborom (STECF) pratiti napredak nacionalnih programa unutar Odbora za ribarstvo i akvakulturu osnovanog na temelju članka 30. Uredbe (EZ) br. 2371/2002 (dalje u tekstu „Odbor”).

Članak 27.

Odbor

1.   Komisiji pomaže Odbor.

2.   Ako se upućuje na ovaj stavak, primjenjuju se članci 4. i 7. Odluke 1999/468/EZ.

3.   Razdoblje iz članka 4. stavka 3. Odluke 1999/468/EZ iznosi mjesec dana.

Članak 28.

Stavljanje izvan snage

1.   Uredba (EZ) br. 1543/2000 stavlja se izvan snage s učinkom od 1. siječnja 2009. Međutim, odredbe stavljene izvan snage nastavljaju se primjenjivati na nacionalne programe odobrene prije 31. prosinca 2008.

2.   Upućivanje na Uredbu koja je stavljena izvan snage smatra se upućivanjem na ovu Uredbu i tumači se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga.

Članak 29.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. veljače 2008.

Za Vijeće

Predsjednik

A. VIZJAK


(1)  Mišljenje od 13. studenoga 2007. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  SL C 10, 15.1.2008., str. 53.

(3)  SL L 358, 31.12.2002., str. 59. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 865/2007 (SL L 192, 24.7.2007., str. 1.).

(4)  SL L 176, 15.7.2000., str. 1.

(5)  SL L 261., 20.10.1993., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1098/2007 (SL L 248, 22.9.2007., str. 1.).

(6)  SL L 108, 1.5.1996., str. 1. Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 284, 31.10.2003., str. 1.).

(7)  SL L 266, 1.10.1998., str. 36.

(8)  SL L 17, 21.1.2000., str. 22. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1759/2006 (SL L 335, 1.12.2006., str. 3.).

(9)  SL L 351, 28.12.2002., str. 6. Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 2269/2004 (SL L 396, 31.12.2004., str. 1.).

(10)  SL L 289, 7.11.2003., str. 1.

(11)  SL L 333, 20.12.2003., str. 17.

(12)  SL L 5, 9.1.2004., str. 25. Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1799/2006 (SL L 341, 7.12.2006., str. 26.).

(13)  SL L 150, 30.4.2004., str. 12., ispravljeno u SL L 185, 24.5.2004., str. 4. Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 809/2007 (SL L 182, 12.7.2007., str. 1.).

(14)  SL L 403, 30.12.2006., str. 1.

(15)  SL L 409, 30.12.2006., str. 1., ispravljeno u SL L 36, 8.2.2007., str. 3.

(16)  SL L 248, 22.9.2007., str. 17.

(17)  SL L 41, 14.2.2003., str. 26.

(18)  SL L 264, 25.9.2006., str. 13.

(19)  SL L 281, 23.11.1995., str. 31. Direktiva kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003.

(20)  SL L 8, 12.1.2001., str. 1.

(21)  SL L 160, 14.6.2006., str. 1.

(22)  SL L 225, 31.8.2005., str. 18.

(23)  SL L 187, 20.7.1999., str. 70. Odluka kako je izmijenjena Odlukom 2004/864/EZ (SL L 370, 17.12.2004., str. 91.).

(24)  SL L 256, 3.8.2004., str. 17. Odluka kako je izmijenjena Odlukom 2007/409/EZ (SL L 155, 15.6.2007., str. 68.).

(25)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23. Odluka kako je izmijenjena Odlukom 2006/512/EZ (SL L 200, 22.7.2006., str. 11.).


PRILOG

Korelacijska tablica

Uredba (EZ) br. 1543/2000

Uredba (EZ) br. 199/2008

Članak 1.

Članak 1.

Članak 2.

Članak 2.

Članak 3.

Članci 3., 4. i 5.

Članak 4.

Članak 15.

Članak 5.

Članci 3. i 25.

Članak 6.

Članci 4. i 8.

Članak 7.

Članci 13. i 18.

Članak 8.

Članci 25. i 26.

Članak 9.

Članak 27.

Članak 10.

Članak 26.

Članak 11.

Članak 29.


Top