EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0119

Direktiva Vijeća 2008/119/EZ od 18. prosinca 2008. o utvrđivanju minimalnih uvjeta zaštite teladi (Pročišćena verzija)

OJ L 10, 15.1.2009, p. 7–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 020 P. 149 - 155

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/119/oj

03/Sv. 020

HR

Službeni list Europske unije

149


32008L0119


L 010/7

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

18.12.2008.


DIREKTIVA VIJEĆA 2008/119/EZ

od 18. prosinca 2008.

o utvrđivanju minimalnih uvjeta zaštite teladi

(Pročišćena verzija)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske unije, a posebno njegov članak 37.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),

uzimajući mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (2),

budući da:

(1)

Direktiva Vijeća 91/629/EEZ od 19. studenoga 1991. o utvrđivanju minimalnih uvjeta zaštite teladi (3) nekoliko je puta supstancijalno izmijenjena (4). U interesu jasnoće i razumljivosti rečenu je Direktivu potrebno pročistiti.

(2)

Većina država članica ratificirala je Europsku konvenciju o zaštiti životinja koje se drže u svrhu proizvodnje. Zajednica je također potvrdila tu Konvenciju Odlukom Vijeća 78/923/EEZ (5).

(3)

Telad, kao žive životinje, obuhvaćena je u popisu proizvoda navedenom u Prilogu I. Ugovoru.

(4)

Uzgoj teladi sastavni je dio poljoprivrede. On predstavlja izvor prihoda za dio poljoprivrednog stanovništva.

(5)

Razlike koje mogu poremetiti uvjete natjecanja, narušavaju glatko odvijanje organizacije zajedničkoga tržišta teladi i proizvoda od teladi.

(6)

Stoga je potrebno utvrditi zajedničke minimalne uvjete zaštite teladi za uzgoj ili teladi koja se tovi s ciljem osiguranja razumnog razvoja proizvodnje.

(7)

Znanstveno je dokazano da je za telad korisna okolina koja odgovara njihovim potrebama kao vrsti koja živi u stadima. Iz tog ju je razloga potrebno držati u skupinama. Telad koja se drži u skupinama, kao i pojedinačno u odjeljcima, mora imati dovoljno prostora za kretanje, kontakt s ostalim govedima te dovoljno prostora za ustajanje ili lijeganje.

(8)

Potrebno je da su službena tijela, proizvođači, potrošači i ostali obaviješteni o kretanjima na tom polju. Stoga je potrebno da Komisija na temelju mišljenja Europske agencije za sigurnost prehrambenih proizvoda aktivno nastavi sa znanstvenim istraživanjima najučinkovitijih sustava poljoprivrednoga gospodarenja u stočarstvu s gledišta dobrobiti teladi. Prema tome, potrebno je predvidjeti prijelazno razdoblje, kako bi se Komisiji omogućilo da uspješno dovrši tu zadaću.

(9)

Mjere nužne za provedbu ove Direktive potrebno je donijeti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (6).

(10)

Ovom se Direktivom ne dovode u pitanje obveze država članica koje se odnose na rokove za prijenos u nacionalno zakonodavstvo direktiva navedenih u Prilogu II. dijelu B,

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Ovom se Direktivom utvrđuju minimalni uvjeti zaštite teladi koja se drži u svrhu uzgoja i tova.

Članak 2.

Za potrebe ove Direktive primjenjuju se sljedeći pojmovi:

1.

„tele” znači govedo starosti do šest mjeseci;

2.

„nadležno tijelo” znači nadležno tijelo kako je definirano u članku 2. stavku 6. Direktive Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice radi uspostave unutarnjeg tržišta (7).

Članak 3.

1.   Od 1. siječnja 1998. primjenjuju se sljedeće odredbe na novoizgrađena ili obnovljena gospodarstva, kao i na ona gospodarstva koja se prvi put započinju s radom poslije toga datuma:

(a)

nijedno se tele ne smije držati u pojedinačnom odjeljku nakon starosti od osam tjedana, osim ako veterinar ne potvrdi da ga je zbog zdravlja ili zbog ponašanja potrebno odvojiti s ciljem liječenja. Širina pojedinačnoga odjeljka za tele mora biti najmanje jednaka visini teleta na hrptu izmjerenoj u stajaćem položaju, a dužina mora biti najmanje jednaka dužini tijela teleta izmjerenoj od vrha njuške do kaudalnog ruba tuber ischii (vrha sjedne kosti) te pomnoženoj s 1,1.

Pojedinačni odjeljci za telad (osim oni za odvajanje bolesnih životinja) ne smiju imati čvrste stijenke, nego moraju imati stijenke s otvorima koji teladi dopuštaju izravan vizualan kontakt kao i dodir;

(b)

za telad koja se drži u skupinama, za svako tele mora biti na raspolaganju prostor bez ikakvih zapreka od najmanje 1,5 m2 za svako tele žive vage do težine od 150 kilograma, najmanje 1,7 m2 za svako tele žive vage od 150 do 220 kilograma, te najmanje 1,8 m2 za svako tele žive vage od 220 kilograma ili više.

Međutim, odredbe iz prvoga podstavka ne primjenjuju se na:

(a)

gospodarstva s manje od šest teladi;

(b)

telad koja se drži s majkama zbog sisanja.

2.   Od 31. prosinca 2006. odredbe predviđene u stavku 1. primjenjuju se na sva gospodarstva.

Članak 4.

Države članice će se pobrinuti da uvjeti uzgoja teladi zadovoljavaju opće propise utvrđene u Prilogu I.

Članak 5.

Opći propisi iz Priloga I. mogu se izmijeniti u skladu s postupkom navedenim u članku 10. stavku 2., kako bi se uzimao u obzir znanstveni napredak.

Članak 6.

Do 1. siječnja 2006. Komisija će podnijeti Vijeću izvješće sastavljeno na temelju mišljenja Europske agencije za sigurnost prehrambenih proizvoda o intenzivnim sustavima poljoprivrednoga gospodarenja u stočarstvu koji zadovoljavaju kriterije dobrobiti teladi s patološkog, zootehničkog i fiziološkog motrišta te s motrišta ponašanja, kao i o socioekonomskim implikacijama pojedinih sustava, uz prijedloge važne u odnosu na zaključka izvješća.

Članak 7.

1.   Države članice osiguravaju da se provode inspekcije u okviru odgovornosti nadležnog tijela, kako bi se provjeravalo da se poštuju odredbe ove Direktive.

Te inspekcije, koje se mogu provoditi i prigodom pregleda u druge svrhe, moraju obuhvaćati statistički reprezentativan uzorak različitih sustava držanja koji se koriste u pojedinim državama članicama.

2.   Komisija u skladu s postupkom navedenim u članku 10. stavku 2. sastavlja pravilnik koji se primjenjuje prigodom obavljanja inspekcija predviđenih stavkom 1. ovog članka.

3.   Svake dvije godine, do posljednjega radnog dana travnja, a prvi put do 30. travnja 1996., države članice obavješćuju Komisiju o rezultatima inspekcija provedenim tijekom prethodne dvije godine u skladu s ovim člankom, uključujući i broj provedenih inspekcija u odnosu na broj gospodarstava na njihovom području.

Članak 8.

Da bi se uvezle u Zajednicu, životinje koje dolaze iz neke treće zemlje mora pratiti certifikat koji je izdalo nadležno tijelo te države, kojim se potvrđuje da se s tim životinjama postupalo barem na isti način kako se postupa sa životinjama podrijetlom iz Zajednice kako je propisano ovom Direktivom.

Članak 9.

Veterinarski stručnjaci Komisije mogu, ako je to nužno za jedinstvenu primjenu ove Direktive, obaviti nasumične preglede na licu mjesta u suradnji s nadležnim tijelima. Osobe koje provode ove preglede moraju provoditi posebne mjere osobne higijene potrebne da bi se isključila opasnost od prenošenja bolesti.

Država članica na čijem se području provodi pregled mora pružiti svu potrebnu pomoć stručnjacima kod provedbe njihovih zadaća. Komisija obavješćuje nadležno tijelo države članice u pitanju o ishodu pregleda.

Nadležno tijelo države članice u pitanju poduzima mjere koje se možda pokažu nužnima kako bi uzeli u obzir ishodi pregleda.

S obzirom na odnose s trećim zemljama primjenjuju se odredbe poglavlja III. Direktive Vijeća 91/496/EEZ od 15. srpnja 1991. o utvrđivanju načela o organizaciji veterinarskih pregleda životinja koje se unose u Zajednicu iz trećih zemalja (8).

Opća pravila za provedbu ovog članka moraju se donijeti u skladu s postupkom iz članka 10. stavka 2. ove Direktive.

Članak 10.

1.   Komisiji pomaže Stalni odbor za prehrambeni lanac i zdravlje životinja osnovan u skladu s članku 58. Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta propisa o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane i utvrđivanju postupaka o pitanjima sigurnosti hrane (9).

2.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ.

Razdoblje predviđeno u članku 5. stavku 6. Odluke 1999/468/EZ jest tri mjeseca.

Članak 11.

Države članice mogu, uz poštivanje općih odredbi Ugovora, na svom području uspostaviti ili primjenjivati strože propise za zaštitu teladi od onih predviđenih u ovoj Direktivi. One će obavijestiti Komisiju o takvim mjerama.

Članak 12.

Direktiva 91/629/EEZ stavlja se izvan snage kako je izmijenjena aktima navedenim u Prilogu II. dijelu A, ne dovodeći u pitanje obvezu država članica u vezi s rokovima za prijenos u njihovo nacionalno zakonodavstvo Direktiva koje su navedene u Prilogu II. dijelu B.

Upućivanja na Direktivu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Direktivu i tumače se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu III.

Članak 13.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 14.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. prosinca 2008.

Za Vijeće

Predsjednik

M. BARNIER


(1)  Mišljenje od 11. prosinca 2007. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  SL C 324, 30.12.2006., str. 26.

(3)  SL L 340, 11.12.1991., str. 28.

(4)  Vidjeti Prilog II. dio A.

(5)  SL L 323, 17.11.1978., str. 12.

(6)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(7)  SL L 224, 18.8.1990., str. 29.

(8)  SL L 268, 24.9.1991., str. 56.

(9)  SL L 31, 1.2.2002., str. 1.


PRILOG I.

1.

Materijali koji se koriste za izgradnju smještaja za telad, a pogotovo odjeljci i oprema s kojom bi telad mogla doći u doticaj, ne smiju biti škodljivi za telad i moraju se moći temeljito čistiti i dezinficirati.

2.

Sve dok se ne utvrde propisi Zajednice, električne instalacije i oprema moraju se postaviti u skladu s trenutačno važećim nacionalnim propisima kako bi se izbjegli udari električne struje.

3.

Izolacijom, grijanjem i prozračivanjem nastambe mora se osigurati da su protok zraka, razina prašine, temperatura, prosječna vlažnost zraka i koncentracije plinova unutar granica koje nisu škodljive za telad.

4.

Sva automatska i mehanička oprema neophodna zbog zdravlja i dobrobiti teladi mora se provjeravati najmanje jednom dnevno. Ako se otkriju kvarovi, moraju se odmah popraviti ili, ako to nije moguće, moraju se poduzeti odgovarajući koraci kako bi se zaštitilo zdravlje i dobrobit teladi sve dok se kvar ne popravi, primjerice korištenjem alternativnih metoda hranidbe i održavanjem zadovoljavajuće životne sredine.

Ako se koristi sustav umjetnoga provjetravanja, mora se predvidjeti odgovarajući pričuvni sustav kojim se jamči provjetravanje, kako bi se sačuvalo zdravlje i dobrobit teladi u slučaju kvara na sustavu te se mora predvidjeti i sustav dojave kojim se skrbnika upozorava da je došlo do kvara. Sustav dojave kvara mora se redovito testirati.

5.

Telad se ne smije stalno držati u mraku. Kako bi se zadovoljile potrebe teladi s obzirom na ponašanje i fiziologiju, mora se osigurati odgovarajuće prirodno ili umjetno osvjetljenje; ako se koristi umjetno osvjetljenje, ono mora funkcionirati najmanje u razdoblju prirodnog svjetla, obično između 9.00 i 17.00 sati. Dodatno tome u svako doba mora biti na raspolaganju odgovarajuće osvjetljenje (fiksno ili prijenosno) dovoljno jako da se može nadzirati telad.

6.

Telad koja se drži u objektima, posjednik ili osoba odgovorna za životinje moraju kontrolirati najmanje dvaput dnevno, a telad koja se drži na pašnjacima mora se kontrolirati najmanje jednom dnevno. Svako tele koje se čini bolesnim ili ozlijeđenim mora se bez odlaganja liječiti na odgovarajući način, a ako se ne poboljša stanje nakon liječenja koje je poduzela osoba koja se brine za njega, mora se što prije zatražiti savjet veterinara. Prema potrebi, bolesna ili ozlijeđena telad mora se odvojiti u odgovarajući prostor sa suhom i udobnom steljom.

7.

Prostori za telad moraju biti konstruirani tako da svako tele može leći, odmarati se, ustajati i samo se njegovati bez ikakvih poteškoća.

8.

Telad se ne smije vezati, osim teladi koja se drži u skupinama a koja se može vezati najdulje jedan sat za vrijeme hranidbe mlijekom ili mliječnom zamjenom. Ako se koristi oprema za vezanje, ona ne smije uzrokovati ozljede teladi i mora se redovito kontrolirati te, prema potrebi, prilagođavati kako bi se osiguralo udobno prianjanje. Svaki vez mora biti načinjen tako da ne može doći do gušenja ili ozljeđivanja i mora omogućavati teletu da se kreće u skladu s točkom 7.

9.

Objekti, odjeljci, oprema i potrepštine koji se koriste za telad moraju se čistiti i dezinficirati na odgovarajući način kako bi se spriječilo širenje međusobnih infekcija i pojava prijenosnika bolesti. Feces, urin i nepojedena ili rasuta hrana mora se uklanjati koliko je potrebno često, kako bi se ograničilo stvaranje neugodnih mirisa i izbjeglo privlačenje muha ili glodavaca.

10.

Podovi moraju biti glatki, ali ne skliski, kako bi se spriječilo ozljeđivanje teladi, i postavljeni tako da ne uzrokuju ozljeđivanje ili patnju teladi koja stoji ili leži na njima. Moraju biti primjereni veličini i težini teladi te tvoriti čvrstu, ravnu i stabilnu površinu. Površina na kojoj se leži mora biti udobna, s odgovarajućom drenažom i ne smije štetno djelovati na telad. Mora se osigurati odgovarajuća stelja za svu telad starosti manje od dva tjedna.

11.

Sva se telad mora hraniti hranom koja je prilagođena njihovoj dobi, težini, fiziološkim potrebama te potrebama ponašanja s ciljem poticanja zdravlja i dobrobiti teladi. U tu svrhu, njihova hrana mora sadržavati dovoljno željeza da bi se osigurala prosječna razina hemoglobina u krvi od najmanje 4,5 mmol/litri te minimalni dnevni obrok vlaknaste hrane za svako tele starije od dva tjedna u količinama koje se povećavaju od 50 g do 250 g dnevno za telad starosti od osam do 20 tjedana. Teladi se ne smije stavljati brnjica.

12.

Sva se telad mora hraniti najmanje dvaput dnevno. Kad se telad drži u skupinama a ne hrani se ad libitum ni automatskim sustavom hranjenja, svako tele mora imati pristup hrani u isto vrijeme kad i svi ostali u skupini.

13.

Sva telad starija od dva tjedna mora imati pristup dovoljnoj količini svježe vode ili mora moći zadovoljiti svoje potrebe za tekućinom pijenjem drugih tekućina. Međutim, u vrućim klimatskim uvjetima ili teladi koja je bolesna, svježa pitka voda mora biti dostupna u svako doba.

14.

Oprema za hranjenje i napajanje mora biti konstruirana, izrađena, postavljena i održavana tako da je mogućnost zagađenja hrane i vode teladi svedena na najmanju mjeru.

15.

Svako tele mora što prije nakon što se oteli, a u svakom slučaju u prvih šest sati života, dobiti goveđi kolostrum.


PRILOG II.

DIO A

Direktiva stavljena izvan snage s naknadnim izmjenama

(navedena u članku 12.)

Direktiva Vijeća 91/629/EEZ

(SL L 340, 11.12.1991., str. 28.)

 

Direktiva Vijeća 97/2/EZ

(SL L 25, 28.1.1997., str. 24.)

 

Odluka Komisije 97/182/EZ

(SL L 76, 18.3.1997., str. 30.)

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 806/2003

(SL L 122, 16.5.2003., str. 1.)

samo Prilog III., točka 25.

DIO B

Popis rokova za prijenos u nacionalno pravo

(navedeni u članku 12.)

Direktive

Rok za prijenos u nacionalno zakonodavstvo

91/629/EEZ

1. siječnja 1994.

97/2/EZ

31. prosinca 1997.


PRILOG III.

KORELACIJSKA TABLICA

Direktiva 91/629/EEZ

Ova Direktiva

Članci 1. i 2.

Članci 1. i 2.

Članak 3. stavak 1.

Članak 3. stavak 2.

Članak 3. stavak 3., prvi podstavak

Članak 3. stavak 1., prvi podstavak

Članak 3. stavak 3., drugi podstavak, uvodne riječi

Članak 3. stavak 1., drugi podstavak, uvodne riječi

Članak 3. stavak 3., drugi podstavak, prva alineja

Članak 3. stavak 1., drugi podstavak, točka (a)

Članak 3. stavak 3., drugi podstavak, druga alineja

Članak 3. stavak 1., drugi podstavak, točka (b)

Članak 3. stavak 3., treći podstavak

Članak 3. stavak 2.

Članak 3. stavak 4.

Članak 4. stavak 1.

Članak 4.

Članci 5. do 10.

Članci 5. do 10.

Članak 11. stavak 1.

Članak 11. stavak 2.

Članak 11.

Članak 12.

Članak 13.

Članak 12.

Članak 14.

Prilog

Prilog I.

Prilog II.

Prilog III.


Top