Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0085

Direktiva Komisije 2008/85/EZ od 5. rujna 2008. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštenja tiabendazola kao aktivne tvari u njezin Prilog I. Tekst značajan za EGP

OJ L 239, 6.9.2008, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 065 P. 95 - 97

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2013; stavljeno izvan snage 32012R0528

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/85/oj

03/Sv. 65

HR

Službeni list Europske unije

95


32008L0085


L 239/6

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


DIREKTIVA KOMISIJE 2008/85/EZ

od 5. rujna 2008.

o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštenja tiabendazola kao aktivne tvari u njezin Prilog I.

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (1), a posebno njezin članak 16. stavak 2. drugi podstavak,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1451/2007 od 4. prosinca 2007. o drugoj fazi desetogodišnjeg programa rada iz članka 16. stavka 2. Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (2) utvrđuje se popis aktivnih tvari koje treba ocijeniti s obzirom na njihovo moguće uvrštenje u Prilog I., I.A ili I.B Direktive 98/8/EZ. Taj popis uključuje tiabendazol.

(2)

Na temelju Uredbe (EZ) br. 1451/2007, tiabendazol je ocijenjen u skladu s člankom 11. stavkom 2. Direktive 98/8/EZ za uporabu u vrsti pripravaka 8, sredstva za zaštitu drva, kako je utvrđeno u Prilogu V. Direktivi 98/8/EZ.

(3)

Španjolska je imenovana državom članicom izvjestiteljicom te je podnijela Komisiji izvješće nadležnog tijela zajedno s preporukom 9. svibnja 2006., u skladu s člankom 14. stavcima 4. i 6. Uredbe (EZ) br. 1451/2007.

(4)

Izvješće nadležnog tijela pregledale su države članice i Komisija. U skladu s člankom 15. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1451/2007, nalazi tog pregleda uneseni su u izvješće o ocjeni u okviru Stalnog odbora za biocidne pripravke 22. veljače 2008.

(5)

Iz provedenih ispitivanja proizlazi da se za biocidne pripravke koji se koriste kao sredstva za zaštitu drva i sadrže tiabendazol može očekivati da će udovoljavati zahtjevima utvrđenim u članku 5. Direktive 98/8/EZ. Stoga je primjereno uvrstiti tiabendazol u Prilog I., kako bi se osiguralo da se dozvole za biocidne pripravke koji se koriste kao sredstva za zaštitu drva i sadrže tiabendazol u svim državama članicama mogu odobriti, izmijeniti ili poništiti u skladu s člankom 16. stavkom 3. Direktive 98/8/EZ.

(6)

Međutim, neprihvatljivi rizici utvrđeni su kod in situ obrade drva na otvorenom i kod obrađenog drva izloženog atmosferilijama. Stoga dozvole za te uporabe ne bi trebale biti odobrene, osim ako nisu dostavljeni podaci koji dokazuju da se pripravci mogu koristiti bez neprihvatljivih rizika za okoliš.

(7)

U svjetlu nalaza izvješća o ocjeni, za pripravke koji sadrže tiabendazol i koriste se kao sredstva za zaštitu drva primjereno je zahtijevati primjenu mjera za smanjivanje rizika na razini izdavanja dozvola za pripravke, čime bi se osiguralo smanjivanje rizika na prihvatljivu razinu u skladu s člankom 5. Direktive 98/8/EZ i njezinim Prilogom VI. Posebno bi trebalo poduzeti odgovarajuće mjere za zaštitu tla i vodenih ekosustava, budući da su tijekom ocjenjivanja u tim ekosustavima utvrđeni neprihvatljivi rizici te bi se pripravci namijenjeni industrijskoj i/ili profesionalnoj upotrebi trebali koristiti s prikladnom zaštitnom opremom u slučaju da se utvrđeni rizik za industrijske i/ili profesionalne korisnike ne može drugim sredstvima ublažiti.

(8)

Bitno je da se odredbe ove Direktive primjenjuju istodobno u svim državama članicama kako bi se na tržištu osiguralo jednako postupanje s biocidnim pripravcima koji sadrže aktivnu tvar tiabendazol te isto tako olakšalo pravilno funkcioniranje tržišta biocidnim pripravcima općenito.

(9)

Prije uvrštenja aktivne tvari u Prilog I., državama članicama i zainteresiranim stranama treba osigurati razuman rok kako bi im se omogućila priprema za udovoljavanje novim zahtjevima i kako bi se osiguralo da podnositelji zahtjeva koji su pripremili dokumentaciju mogu u potpunosti iskoristiti desetogodišnje razdoblje zaštite podataka koje, u skladu s člankom 12. stavkom 1. točkom (c) podtočkom ii. Direktive 98/8/EZ počinje od dana uvrštenja.

(10)

Nakon uvrštenja, državama članicama treba omogućiti razuman rok za provedbu članka 16. stavka 3. Direktive 98/8/EZ, a posebno za odobravanje, izmjenu ili poništenje dozvola za biocidne pripravke u vrsti pripravka 8 koji sadrže tiabendazol kako bi osigurale njihove usklađenost s Direktivom 98/8/EZ.

(11)

Direktivu 98/8/EZ treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(12)

Mjere predviđene u ovoj Direktivi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biocidne pripravke,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Prilog I. Direktivi 98/8/EZ mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Direktivi.

Članak 2.

Prenošenje

1.   Države članice najkasnije do 30. lipnja 2009. donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom. One odmah Komisiji dostavljaju tekst tih odredaba i korelacijsku tablicu između tih odredaba i ove Direktive.

One te odredbe primjenjuju od 1. srpnja 2010.

Kad države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. rujna 2008.

Za Komisiju

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  SL L 123, 24.4.1998., str. 1.

(2)  SL L 325, 11.12.2007., str. 3.


PRILOG

U Prilog I. Direktivi 98/8/EZ umeće se sljedeći unos „Br. 13”:

Br.

Opći naziv

Naziv IUPAC

Identifikacijske oznake

Najmanja čistoća aktivne tvari u biocidnom pripravku koji se stavlja na tržište

Datum uvrštenja

Rok za usklađivanje s člankom 16. stavkom 3. (osim za pripravke koji sadrže više od jedne aktivne tvari, za koje je krajnji rok za usklađivanje s člankom 16. stavkom 3. utvrđen u posljednjoj odluci o uvrštenju koje se odnosi na dotičnu aktivnu tvar)

Datum isteka uvrštenja

Vrsta pripravka

Posebne odredbe (*)

„13

tiabendazol

2-tiazol-4-il-1H-benzoimidazol

EC br.: 205-725-8

CAS br.: 148-79-8

985 g/kg

1. srpnja 2010.

30. lipnja 2012.

30. lipnja 2020.

8

Države članice osiguravaju da dozvole podliježu sljedećim uvjetima:

 

S obzirom na pretpostavke iznesene tijekom ocjene rizika, pripravci odobreni za industrijsku i/ili profesionalnu upotrebu u pogledu zadataka primjene dvojnog vakuuma i potapanja moraju se koristiti s prikladnom opremom za osobnu zaštitu, osim ako se u zahtjevu za izdavanje dozvole za pripravak dokaže da rizici za industrijske i/ili profesionalne korisnike mogu biti drugim sredstvima ublaženi na prihvatljivu razinu.

 

S obzirom na utvrđene rizike za tlo i vodene ekosustave, moraju se poduzimati odgovarajuće mjere za ublažavanje rizika kako bi se zaštitili ti ekosustavi. Posebno na oznakama i/ili sigurnosnim listovima za pripravke odobrene za industrijsku uporabu navodi se da svježe obrađena drvna građa mora nakon obrade biti uskladištena na zaštićenom mjestu ili na nepromočivoj tvrdoj podlozi kako bi se spriječili izravni gubici u tlo ili vodu te da moguće gubitke treba prikupiti radi ponovnog korištenja ili odlaganja.

 

Proizvodi ne smiju biti odobreni za in situ obradu drva na otvorenome ili za drvo koje će biti izloženo atmosferilijama, osim ako nisu dostavljeni podaci koji dokazuju da će proizvod udovoljavati zahtjevima članka 5. i Priloga VI., ako je potrebno primjenom odgovarajućih mjera za ublažavanje rizika.”


(*)  Za provedbu općih načela Priloga VI., sadržaj i zaključci izvješća o ocjeni nalaze se na internetskoj stranici Komisije: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


Top