Help Print this page 

Document 32008D0743

Title and reference
Odluka br. 743/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o sudjelovanju Zajednice u programu za istraživanje i razvoj koji je poduzelo nekoliko država članica s ciljem podupiranja istraživanja i razvoja koje provode mala i srednja poduzeća Tekst značajan za EGP
  • In force
OJ L 201, 30.7.2008, p. 58–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 211 - 220

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/743(1)/oj
Multilingual display
Text

13/Sv. 58

HR

Službeni list Europske unije

211


32008D0743


L 201/58

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA br. 743/2008/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 9. srpnja 2008.

o sudjelovanju Zajednice u programu za istraživanje i razvoj koji je poduzelo nekoliko država članica s ciljem podupiranja istraživanja i razvoja koje provode mala i srednja poduzeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegove članke 169. i 172. drugi stavak,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (2),

budući da:

(1)

Odlukom br. 1982/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o Sedmom okvirnom programu Europske zajednice za istraživanja, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (2007. do 2013.) (3) (dalje u tekstu „Sedmi okvirni program”) osigurava se sudjelovanje Zajednice u istraživačkim i razvojnim programima koje je poduzelo nekoliko država članica, uključujući sudjelovanje u strukturama osmišljenim za provođenje tih programa, u smislu članka 169. Ugovora.

(2)

Sedmim okvirnim programom određen je niz kriterija za prepoznavanje područja za inicijative iz članka 169.: relevantnost za ciljeve Zajednice, jasna definicija ciljeva koje treba pratiti i njihova relevantnost za ciljeve Sedmog okvirnog programa, prisutnost već postojećih osnova (postojeći ili predviđeni nacionalni istraživački programi), europska dodana vrijednost, kritična masa s obzirom na veličinu i broj uključenih programa i sličnost aktivnosti koje obuhvaćaju te učinkovitost članka 169. Ugovora kao najprikladnijeg načina za postizanje tih ciljeva.

(3)

Odlukom Vijeća 2006/974/EZ od 19. prosinca 2006. o posebnom programu „Sposobnosti” za provedbu Sedmog okvirnog programa Europske zajednice za aktivnosti u području istraživanja i tehnološkog razvoja te za demonstracijske aktivnosti (2007. do 2013.) (4) (dalje u tekstu „posebni program Sposobnosti”) prepoznaje se inicijativa iz članka 169. u području istraživanja operativnosti malih i srednjih poduzeća („MSP”) kao jedno od područja prikladno za sudjelovanje Zajednice u nacionalnim istraživačkim programima koji se provode zajednički na temelju članka 169. Ugovora.

(4)

U zaključcima od 24. rujna 2004. Vijeće je prepoznalo važnu ulogu Sedmog okvirnog programa u unapređenju razvoja Europskog istraživačkog prostora („EIP”) i u tom kontekstu naglasilo važnost jačanja veza između EIP-a i europskih međuvladinih organizacija, kao što je Eureka.

(5)

U zaključcima od 25. i 26. studenoga 2004. Vijeće je naglasilo važnost malog i srednjeg poduzetništva za europski rast i konkurentnost, a time i potrebu država članica i Komisije da povećaju učinkovitost i komplementarnost nacionalnih i europskih programa potpore za malo i srednje poduzetništvo. Potaklo je Komisiju da istraži mogući razvoj sustava odozdo prema gore za mala i srednja poduzeća koja provode istraživanje. Vijeće je podsjetilo na važnost usklađivanja nacionalnih programa za razvoj EIP-a. Vijeće je pozvalo države članice i Komisiju na usku suradnju u prepoznavanju ograničenog broja područja za daljnju primjenu članka 169. Ugovora. Vijeće je pozvalo Komisiju da dalje razvija suradnju i koordinaciju između Zajednica i aktivnosti provedenih u okviru međuvladinih struktura, posebno s Eurekom, podsjećajući na Ministarsku konferenciju Eureka od 18. lipnja 2004.

(6)

U rezoluciji od 10. ožujka 2005. o znanosti i tehnologiji – Smjernice za buduću politiku Europske unije za potporu istraživanju (5) – Europski je parlament potaknuo države članice da usvoje fiskalne i druge inicijative za promicanje industrijske inovacije, uključujući veze s Eurekom, posebno u odnosu na malo i srednje poduzetništvo i naglasio da je EIP moguć samo ako Unija usmjeri veliki udio sredstava u istraživanje s ciljem užeg usklađenja europske, nacionalnih i regionalnih istraživačkih politika, vezano i uz njihovu tematiku i uz financiranje, i kad bi ta sredstva bila dodatno namijenjena za istraživačku politiku u državama članicama i između njih. Europski je parlament izjavio da ostale mehanizme financiranja i pomoći za istraživanje i razvoj (dalje u tekstu „IR”) i inovaciju treba iskoristiti učinkovitije i uz bolju koordiniranost, spomenuvši, među ostalima, Eureku. Zatražio je unapređenje suradnje između nacionalnih istraživačkih programa i pozvao Komisiju da poduzme inicijative u skladu s člankom 169. Ugovora.

(7)

U svojoj Komunikaciji od 4. lipnja 2003. pod naslovom „Ulaganje u istraživanje: akcijski plan za Europu”, Komisija je naglasila važnost sudjelovanja malog i srednjeg poduzetništva u izravnim mjerama za potporu istraživanju i inovaciji što je bitno za podizanje inovacijske sposobnosti velikih segmenata gospodarstva.

(8)

Trenutačno velik broj programa za istraživanje i razvoj i aktivnosti koje su poduzele države članice individualno na nacionalnoj razini, kako bi poduprle aktivnosti istraživanja i razvoja koje provodi malo i srednje poduzetništvo, na europskoj razini nisu dovoljno usklađeni i stoga ne omogućuju usklađen pristup na europskoj razini za učinkovit program za istraživanje i tehnološki razvoj.

(9)

U želji da ostvare usklađen pristup na europskoj razini u području istraživanja i razvoja koji provodi malo i srednje poduzetništvo i da postupe učinkovito, nekoliko je država članica poduzelo inicijativu u okviru Eureke kako bi osnovale zajednički program istraživanja i razvoja pod nazivom „Eurostars” (dalje u tekstu „zajednički program Eurostars”) u korist istraživanja i razvoja koje provodi malo i srednje poduzetništvo kako bi se postigla kritična masa u pogledu upravljanja i financijskih izvora i kombinacija dodatnog stručnog znanja te izvora raspoloživih u različitim zemljama diljem Europe.

(10)

Cilj zajedničkog programa Eurostars je poduprijeti istraživanje i razvoj koje provodi malo i srednje poduzetništvo osiguravajući potreban pravni i organizacijski okvir za europsku suradnju većih razmjera između država članica u primijenjenom istraživanju i inovaciji, u bilo kojem tehnološkom i industrijskom području, u korist malog i srednjeg poduzetništva. Belgija, Bugarska, Češka, Danska, Njemačka, Estonija, Irska, Grčka, Španjolska, Francuska, Italija, Cipar, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Nizozemska, Austrija, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovenija, Slovačka, Finska, Švedska i Ujedinjena Kraljevina (dalje u tekstu „sudjelujuće države članice”) i Island, Izrael, Norveška, Švicarska i Turska (dalje u tekstu „ostale sudjelujuće države”) dogovorile su se uskladiti i provesti zajedničke aktivnosti čiji je cilj doprinijeti zajedničkom programu Eurostars. Ukupna vrijednost njihovog sudjelovanja procjenjuje se na najmanje 300 milijuna EUR za predloženo razdoblje od šest godina. Financijski doprinos Zajednice treba predstavljati najviše 25 % ukupnog javnog doprinosa zajedničkom programu Eurostars, koji se procjenjuje na 400 milijuna EUR.

(11)

Kako bi se povećao učinak zajedničkog programa Eurostars sudjelujuće države članice i ostale sudjelujuće države dogovorile su se oko sudjelovanja Zajednice u zajedničkom programu Eurostars. Zajednica u njemu treba sudjelovati s financijskim doprinosom do 100 milijuna EUR tijekom trajanja zajedničkog programa Eurostars. S obzirom da zajednički program Eurostars zadovoljava znanstvene ciljeve Sedmog okvirnog programa i da područje zajedničkog programa Eurostars spada u okvir „Istraživanja u korist malog i srednjeg poduzetništva” koje je dio posebnog programa Sposobnosti, financijski bi doprinos Zajednice trebalo preuzeti iz proračunskih sredstava dodijeljenih za taj dio. Moguće su druge mogućnosti financiranja, između ostalih iz Europske investicijske banke („EIB”), prije svega iz Financijskog instrumenta s podjelom rizika koji bi zajednički razvili Europska investicijska banka i Komisija u skladu s Prilogom III. Odluci 2006/974/EZ.

(12)

Financijsku potporu Zajednice treba osigurati u skladu s definicijom financijskog plana utemeljenog na formalnim obvezama nadležnih nacionalnih tijela da zajednički provedu programe istraživanja i razvoja i aktivnosti poduzete na nacionalnoj razini i da doprinesu financiranju zajedničke provedbe zajedničkog programa Eurostars.

(13)

Zajednička provedba nacionalnih istraživačkih programa zahtijeva uspostavljanje ili postojanje posebne provedbene strukture, kako je predviđeno u posebnom programu „Sposobnosti”.

(14)

Sudjelujuće države članice sporazumjele su se o takvoj posebnoj provedbenoj strukturi kako bi se proveo zajednički program Eurostars.

(15)

Posebna provedbena struktura trebala bi biti primatelj financijskih sredstava Zajednice i osigurati učinkovito izvršenje zajedničkog programa Eurostars.

(16)

Doprinos Zajednice trebao bi ovisiti o sredstvima koja dodjeljuju sudjelujuće države članice i ostale sudjelujuće države i o učinkovitom uplaćivanju njihovih financijskih doprinosa.

(17)

Plaćanje doprinosa zajednice trebalo bi ovisiti o općem sporazumu između Komisije u ime Europske zajednice i posebne provedbene strukture koji sadrži detaljne dogovore o uporabi sredstava Zajednice. Taj opći sporazum trebao bi uključivati nužne odredbe kako bi se osiguralo da su financijski interesi Zajednice zaštićeni.

(18)

Kamata proizašla iz financijskog doprinosa Zajednice treba se smatrati dodijeljenim prihodom u skladu s člankom 18. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica (6) (dalje u tekstu „Financijska uredba”). Komisija može prema tome povećati najviši doprinos Zajednice prema ovoj Odluci.

(19)

Zajednica bi trebala imati pravo smanjiti, zadržati ili prekinuti svoj financijski doprinos u slučaju da se zajednički program Eurostars provodi neprikladno, djelomično ili zakašnjelo ili u slučaju da sudjelujuće države članice i ostale sudjelujuće države ne doprinose, doprinose djelomično ili sa zakašnjenjem financiranju zajedničkog programa Eurostars, pod uvjetima određenim u sporazumu koji se treba zaključiti između Zajednice i posebne provedbene strukture.

(20)

Za učinkovitu provedbu zajedničkog programa Eurostars, financijsku bi potporu trebalo dodijeliti sudionicima u projektima zajedničkog programa Eurostars (dalje u tekstu „projekti Eurostars”) izabranih na središnjoj razini na temelju poziva na podnošenje prijedloga. Ta financijska potpora i njezino plaćanje trebaju biti transparentni i učinkoviti. Plaćanja se trebaju provesti u roku dogovorenom u sporazumu zaključenom između nacionalnih tijela za financiranje i posebne provedbene strukture. Posebna provedbena struktura treba potaknuti sudjelujuće države članice i ostale sudjelujuće države da olakšaju plaćanja u odabranim projektima Eurostars uključujući, prema potrebi, i plaćanje u paušalnim iznosima.

(21)

Ocjenu prijedloga trebali bi provoditi neovisni stručnjaci na središnjoj razini. Rangiranje bi se trebalo odobriti na središnjoj razini i trebalo bi biti obvezujuće uz dodjelu sredstava iz doprinosa Zajednice i iz nacionalnih proračuna namijenjenih za projekte Eurostars.

(22)

Doprinosom Zajednice trebalo bi se upravljati u okviru neizravnog centraliziranog upravljanja, u skladu s Financijskom uredbom i Uredbom Komisije (EZ, Euratom) br. 2342/2002 od 23. prosinca 2002. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica (7) (dalje u tekstu „provedbena pravila”).

(23)

Za svaki odabrani projekt Eurostars, istraživanje i razvoj koje provodi malo i srednje poduzetništvo trebalo bi zajednički doprinijeti većem dijelu ukupnih troškova povezanih s aktivnostima istraživanja i razvoja svih sudionika.

(24)

Svaka država članica trebala bi moći pristupiti zajedničkom programu Eurostars.

(25)

U skladu s ciljevima Sedmog okvirnog programa, sudjelovanje u zajedničkom programu Eurostars trebalo bi biti moguće za zemlje koje su povezane Sedmim okvirnim programom ili drugim zemljama, uz uvjet da je to sudjelovanje predviđeno relevantnim međunarodnim sporazumom i ‚ako su s time suglasni Komisija, sudjelujuće države članice i ostale sudjelujuće države.

(26)

U skladu sa Sedmim okvirnim programom Zajednica bi trebala imati pravo dogovoriti se o uvjetima vezano uz njezin financijski doprinos zajedničkom programu Eurostars, vezano uz sudjelovanje u programu bilo koje zemlje pridružene Sedmom okvirnom programu, ili kada je to bitno za provedbu zajedničkog programa Eurostars, bilo koje druge države koja se pridružuje zajedničkom programu Eurostars u tijeku njegove provedbe, u skladu s pravilima i uvjetima određenima ovom Odlukom.

(27)

Potrebno je poduzeti odgovarajuće mjere za sprečavanje nepravilnosti i prijevare i poduzeti potrebne korake za nadoknadu izgubljenih sredstava, krivo uplaćenih ili nepravilno iskorištenih u skladu s Uredbom Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (8), Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (9) i Uredbom (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 1999. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) (10).

(28)

Bitno je da aktivnosti istraživanja provedene u sklopu zajedničkog programa Eurostars udovoljavaju osnovnim etičkim načelima, uključujući onima koja su sadržana u članku 6. Ugovora o Europskoj uniji i u Povelji o temeljnim pravima Europske unije i da poštuju načelo ravnopravnosti i jednakosti spolova.

(29)

Komisija treba donijeti privremenu ocjenu, kojom će posebno ocijeniti sposobnost malog i srednjeg poduzetništva koje provodi istraživanje i razvoj, za pristup zajedničkom programu Eurostars i kvalitetu i učinkovitost provedbe i napredak s obzirom na postavljene ciljeve kao i konačnu ocjenu.

(30)

Nadzor provedbe zajedničkog programa Eurostars treba biti učinkovit i ne treba bespotrebno opterećivati sudionike u programu, posebno mala i srednja poduzeća.

(31)

Posebna provedbene struktura treba poticati sudionike u odabranim projektima Eurostars da obavješćuju i diseminiraju svoje rezultate i da ih učine javno dostupnima,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   U provedbi Sedmog okvirnog programa Zajednica financijski doprinosi zajedničkom programu Eurostars koji su zajednički poduzele Belgija, Bugarska, Češka, Danska, Njemačka, Estonija, Irska, Grčka, Španjolska, Francuska, Italija, Cipar, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Nizozemska, Austrija, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovenija, Slovačka, Finska, Švedska i Ujedinjena Kraljevina („sudjelujuće države članice”) i Island, Izrael, Norveška, Švicarska i Turska („ostale sudjelujuće države”).

2.   Zajednica plaća financijski doprinos koji je ekvivalent najviše jedne trećine učinkovitih doprinosa sudjelujućih država članica i ostalih sudjelujućih država, uz gornju granicu od 100 milijuna EUR, tijekom trajanja Sedmog okvirnog programa, u skladu s načelima određenima Prilogom I.

3.   Financijski doprinos Zajednice isplaćuje se iz proračunskih sredstava općeg proračuna Europske unije, dodijeljenih za „istraživanja u korist malih i srednjih poduzeća” koji je dio posebnog programa „Sposobnosti”.

Članak 2.

Financijski doprinos Zajednice ovisi o:

(a)

dokazu sudjelujućih država članica i ostalih sudjelujućih država, da je zajednički program Eurostars kako je opisan u Prilogu I. učinkovito uspostavljen;

(b)

formalnoj uspostavi ili imenovanju, od strane sudjelujućih država članica i ostalih sudjelujućih država ili organizacija koje su imenovale sudjelujuće države članice i ostale sudjelujuće države, posebne provedbene strukture s pravnom osobnošću, koja je odgovorna za provedbu zajedničkog programa Eurostars i za primanje, dodjelu i nadzor financijskog doprinosa Zajednice u okviru neizravnog središnjeg upravljanja u skladu s člankom 54. stavkom 2. točkom (c) i člankom 56. Financijske uredbe i člankom 35., člankom 38. stavkom 2. i člankom 41. provedbenih pravila;

(c)

uspostavi odgovarajućeg i učinkovitog modela upravljanja za zajednički program Eurostars u skladu s Prilogom II.;

(d)

učinkovitom provođenju aktivnosti prema zajedničkom programu Eurostars opisanih u Prilogu I. koje provodi posebna provedbena struktura i uključuje objavu poziva na podnošenje prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava;

(e)

obvezama sudjelujućih država članica i ostalih sudjelujućih država da doprinesu financiranju zajedničkog programa Eurostars i učinkovitom plaćanju njihovog financijskog doprinosa, posebno financiranju sudionika u odabranim projektima Eurostars na temelju poziva na podnošenje prijedloga pokrenutog u okviru zajedničkog programa Eurostars;

(f)

usklađenosti s propisima Zajednice o državnoj potpori, a posebno s pravilima propisanima Okvirom Zajednice za državnu potporu istraživanju, razvoju i inovaciji (11);

(g)

osiguravanju visoke razine znanstvene izvrsnosti i poštovanju etičkih načela u skladu s općim načelima Sedmog okvirnog programa, načela ravnopravnosti i jednakosti spolova i održivog razvoja, i

(h)

oblikovanju odredaba o pravima intelektualnog vlasništva koja proizlaze iz aktivnosti provedenih u okviru zajedničkog programa Eurostars i primjene i koordinacije programa za istraživanje i razvoj i aktivnosti koje su na nacionalnoj razini poduzele sudjelujuće države članice i ostale sudjelujuće države tako da im je cilj promicanje stvaranja takvog znanja i podupiranje široke uporabe i diseminacije stvorenog znanja.

Članak 3.

U provedbi zajedničkog programa Eurostars, dodjela financijske potpore sudionicima u projektima Eurostars, koji su bili odabrani na središnjoj razini u skladu s Prilogom II. na temelju poziva na podnošenje prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava, podliježe načelima jednakog postupanja i transparentnosti. Financijska se potpora dodjeljuje na osnovi znanstvene izvrsnosti i uzimajući u obzir posebnu prirodu ciljne skupine malih i srednjih poduzeća, socioekonomskog učinka na europskoj razini i značaja za cjelokupne ciljeve programa, u skladu s načelima i procedurama određenima Prilogom I.

Članak 4.

Dogovori o financijskom doprinosu Zajednice i pravila koja se odnose na financijsku odgovornost i prava intelektualnog vlasništva kao i detaljna pravila za pružanje financijske potpore od strane posebne provedbene strukture trećim stranama uspostavljaju se putem općeg dogovora koji se zaključuje između Komisije u ime Zajednice i posebne provedbene strukture, i godišnjih sporazuma o financiranju.

Članak 5.

U skladu s člankom 18. stavkom 2. Financijske uredbe, kamate koje stvara financijski doprinos Zajednice dodijeljen zajedničkom programu Eurostars, smatraju se namjenskim prihodom. Najviši doprinos Zajednice naveden u članku 1. ove Odluke Komisija može prema potrebi povećati.

Članak 6.

Ako zajednički program Eurostars nije proveden ili je proveden neodgovarajuće, djelomično ili zakašnjelo, ili ako sudjelujuće države članice i ostale sudjelujuće države ne doprinose ili doprinose djelomično ili zakašnjelo financiranju zajedničkog programa Eurostars, Zajednica može smanjiti, uskratiti ili prekinuti svoj financijski doprinos u skladu s trenutačnom provedbom zajedničkog programa Eurostars i s iznosom javnih sredstava koji dodjeljuju sudjelujuće države članice i ostale sudjelujuće države za provedbu zajedničkog programa Eurostars, pod uvjetima određenima u sporazumu koji se zaključuje između Komisije i posebne provedbene strukture.

Članak 7.

U provedbi zajedničkog programa Eurostars sudjelujuće države članice i ostale sudjelujuće države poduzimaju zakonodavne, regulatorne, administrativne ili druge mjere koje su nužne za zaštitu financijskih interesa Zajednice. Sudjelujuće države članice i ostale sudjelujuće države posebno poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale potpun povrat svih iznosa dužnih Zajednici u skladu s člankom 54. stavkom 2. točkom (c) Financijske uredbe i člankom 38. stavkom 2. provedbenih pravila.

Članak 8.

Komisija i Revizorski sud mogu putem svojih službenika ili zastupnika provesti sve provjere i inspekcije potrebne za osiguranje pravilnog upravljanja sredstvima Zajednice i zaštitu financijskih interesa Zajednice od bilo kakve prijevare i nepravilnosti. S tim ciljem sudjelujuće države članice i ostale sudjelujuće države i posebna provedbena struktura Komisiji i Revizorskom sudu pravovremeno daju na raspolaganje sve potrebne dokumente.

Članak 9.

Komisija obavješćuje Europski parlament, Vijeće i Revizorski sud o svim relevantnim informacijama. Sudjelujuće države članice i ostale sudjelujuće države pozivaju se da putem posebne provedbene strukture podnesu Komisiji sve dodatne informacije koje traže Europski parlament, Vijeće i Revizorski sud vezano uz financijsko upravljanje posebne provedbene strukture.

Članak 10.

Svaka država članica može pristupiti zajedničkom programu Eurostars u skladu s kriterijima određenim člankom 2. točkama od (e) do (h).

Članak 11.

Svaka treća država može pristupiti zajedničkom programu Eurostars u skladu s kriterijima određenima člankom 2. točkama od (e) do (h), uz uvjet da je to sudjelovanje predviđeno relevantnim međunarodnim sporazumom i da su Komisija i sudjelujuće države članice kao i ostale sudjelujuće države s time suglasne.

Članak 12.

Uvjete o financijskom doprinosu Zajednice vezano uz sudjelovanje bilo koje države pridružene Sedmom okvirnom programu u zajedničkom programu Eurostars ili gdje je to bitno za provedbu zajedničkog programa Eurostars bilo koje druge države, određuje Zajednica na temelju pravila predviđenih ovom Odlukom i bilo kojih provedbenih pravila i sporazuma.

Članak 13.

1.   Godišnje izvješće o Sedmom okvirnom programu predstavljeno Europskom parlamentu u Vijeću u skladu s člankom 173. Ugovora uključuje sažetak aktivnosti zajedničkog programa Eurostars koji se temelji na godišnjem izvješću koje Komisiji osigurava posebna provedbena struktura.

2.   Privremenu ocjenu zajedničkog programa Eurostars provodi Komisija dvije godine nakon početka zajedničkog programa Eurostars a ona pokriva napredak prema ciljevima određenima u Prilogu I. Ocjena također uključuje preporuke o najprikladnijim načinima za daljnje poboljšanje znanstvene, upravljačke i financijske integracije i preporuku za ocjenjivanje sposobnosti, posebno istraživanja i razvoja koje provode mala i srednja poduzeća, za pristup zajedničkom programu Eurostars i kvaliteti i učinkovitosti njegove primjene. Komisija obavješćuje Europski parlament i Vijeće o svojim zaključcima o ocjeni, zajedno sa svojim primjedbama i prema potrebi prijedlozima za izmjenu ove Odluke.

3.   Na kraju zajedničkog programa Eurostars Komisija donosi konačnu ocjenu tog programa. Rezultati konačne ocjene podnose se Europskom parlamentu i Vijeću.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 15.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 9. srpnja 2008.

Za Europski parlament

Predsjednik

H.-G. PÖTTERING

Za Vijeće

Predsjednik

J.-P. JOUYET


(1)  Mišljenje od 29. svibnja 2008. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Mišljenje Europskog parlamenta od 10. travnja 2008. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 23. lipnja 2008.

(3)  SL L 412, 30.12.2006., str. 1.

(4)  SL L 400, 30.12.2006., str. 299., kako je ispravljeno u SL L 54, 22.2.2007., str. 101.

(5)  SL C 320 E, 15.12.2005., str. 259.

(6)  SL L 248, 16.9.2002., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1525/2007 (SL L 343, 27.12.2007., str. 9.).

(7)  SL L 357, 31.12.2002., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ, Euratom) br. 478/2007 (SL L 111, 28.4.2007., str. 13.).

(8)  SL L 312, 23.12.1995., str. 1. Uredba kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 1233/2007 (SL L 279, 23.10.2007., str. 10.).

(9)  SL L 292, 15.11.1996., str. 2.

(10)  SL L 136, 31.5.1999., str. 1.

(11)  SL C 323, 30.12.2006., str. 1.


PRILOG I.

OPIS CILJEVA I AKTIVNOSTI ZAJEDNIČKOG PROGRAMA EUROSTARS

I.   Ciljevi

Cilj ove inicijative koju su predstavile države članice programa Eureka je osnivanje zajedničkog programa Eurostars namijenjenog malim i srednjim poduzećima koja provode istraživanje i razvoj. Ta mala i srednja poduzeća su trgovačka društva koja se temelje na znanju i tehnologiji/inovacijama i imaju ključnu ulogu u inovacijskom procesu. Značajna su po jakoj usmjerenosti na kupce i tržišnoj usmjerenosti, a cilj im je postizanje čvrstog međunarodnog položaja vođenjem visoko inovativnih, tržišno usmjerenih projekata. Na temelju svojih vlastitih sposobnosti za istraživanje i razvoj, sposobna su razviti proizvode, postupke ili usluge koji imaju jasnu inovativnu ili tehnološku prednost. Trgovačka se društva mogu razlikovati po veličini i opsegu aktivnosti, pri čemu se može raditi o uvedenim poduzećima s iskustvom u području najnovijeg istraživanja i razvoja usmjerenog na primjenu ili novo osnovana poduzeća visokog potencijala. Istraživanje i razvoj predstavljaju ključni element u njihovoj korporativnoj strategiji i poslovnim planovima. Ta poduzeća trebaju biti mala i srednja poduzeća u smislu Preporuke Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikro, malih i srednjih poduzeća (1) i trebaju posvetiti značajan dio svojih aktivnosti istraživanju i razvoju. Detaljni pragovi ove aktivnosti razjašnjeni su u skladu s Prilogom II.

Cilj zajedničkog programa Eurostars je potpora istraživanju i razvoju koja provode mala i srednja poduzeća:

1.

stvarajući jednostavno dostupan i održiv europski mehanizam potpore za istraživanje i razvoj namijenjen malim i srednjim poduzećima;

2.

potičući mala i srednja poduzeća da stvaraju nove gospodarske aktivnosti koje se temelje na rezultatima istraživanja i razvoja i donose na tržište nove proizvode, postupke i usluge brže nego što bi to inače bilo moguće;

3.

promičući njihov tehnološki i poslovni razvoj i internacionalizaciju.

Zajednički program Eurostars nadopunjava postojeće nacionalne programe i programe Europske unije kojima je cilj poduprijeti istraživanje i razvoj koje provode mala i srednja poduzeća u inovacijskom postupku.

On doprinosi europskoj konkurentnosti, inovativnosti, zapošljavanju, gospodarskoj promjeni, održivom razvoju i zaštiti okoliša i pomaže u postizanju lisabonskih i barcelonskih ciljeva. Svojim pristupom od dolje prema gore on podupire istraživanje, razvoj i demonstracijske aktivnosti kojima upravljaju transnacionalni konzorciji potaknuti istraživanjem i razvojem koje provode mala i srednja poduzeća i prema potrebi surađuju s istraživačkim organizacijama i/ili velikim poduzećima.

Cilj zajedničkog programa Eurostars je usklađivanje i sinkronizacija relevantnih nacionalnih programa za istraživanje i inovaciju kako bi se postigao zajednički program za znanstveno, upravljačko i financijsko povezivanje, koji će značajno doprinijeti ostvarivanju Europskog istraživačkog prostora. Znanstvena integracija postiže se zajedničkom definicijom i provedbom aktivnosti prema zajedničkom programu Eurostars. Integracija upravljanja postiže se korištenjem Tajništva Eureke kao posebne provedbene strukture. Njegova je uloga upravljati zajedničkim programom Eurostars i nadzirati njegovu provedbu, kako je detaljnije opisano u Prilogu II. Financijska integracija podrazumijeva da sudjelujuće države članice i ostale sudjelujuće države učinkovito doprinose financiranju zajedničkog programa Eurostars uključujući posebno obvezu financiranja sudionika u odabranim projektima Eurostars iz nacionalnih namjenskih proračunskih sredstava za zajednički program Eurostars.

Ovom inicijativom dugoročno treba nastojati razviti uže oblike znanstvene, upravljačke i financijske integracije. Sudjelujuće države članice i ostale sudjelujuće države trebaju dalje jačati tu integraciju i ukloniti postojeće nacionalno pravne i administrativne prepreke za međunarodnu suradnju kao dio inicijative.

II.   Aktivnosti

Glavnu aktivnost zajedničkog programa Eurostars predstavljaju aktivnosti istraživanja i razvoja pod vodstvom jednog ili više poduzeća koja provode istraživanje i razvoj osnovanih u sudjelujućim državama članicama ili ostalim sudjelujućim državama. Istraživačke organizacije, sveučilišta, druga mala i srednja poduzeća i velika trgovačka poduzeća također mogu sudjelovati u programu. Aktivnosti istraživanja i razvoja mogu se provesti u cijelom području znanosti i tehnologije i:

1.

provode se putem međudržavnih projekata u kojima sudjeluje više partnera i koji uključuju najmanje dva neovisna sudionika iz različitih sudjelujućih država članica i ostalih sudjelujućih država koji se bave istraživanjem, tehnološkim razvojem, demonstracijskim aktivnostima, osposobljavanjem i diseminacijskim aktivnostima;

2.

koje većinom provode mala i srednja poduzeća koja se bave istraživanjem i razvojem. Za svaki izabrani projekt Eurostarsa, mala i srednja poduzeća koja se bave istraživanjem i razvojem trebala bi zajednički doprinijeti većem dijelu sveukupnih troškova povezanih s aktivnostima istraživanja i razvoja svih sudionika. Može biti dozvoljeno manje podugovaranje, ako je to potrebno za projekt;

3.

usredotočene su na tržišno usmjereno istraživanje i razvoj, i trebaju biti kratkoročne ili srednjoročne i suočiti se s izazovima u području istraživanja i razvoja; mala i srednja poduzeća trebaju pokazati sposobnost iskorištavanja rezultata projekta u realnom vremenskom okviru;

4.

vodi ih i usklađuje sudjelujuće malo ili srednje poduzeće koje provodi istraživanje i razvoj, tzv. „vodeće malo ili srednje poduzeće”.

Osim toga, za promicanje zajedničkog programa Eurostars i povećanja njegovog učinka do određene se mjere podupiru aktivnosti posredništva, promicanja programa i mrežnog povezivanja. One uključuju i organiziranje radionica u uspostavljanje kontakata s drugim zainteresiranim stranama kao što su ulagači i isporučitelji usluga upravljanja znanjem.

III.   Očekivani rezultati od provedbe programa

Glavni očekivani rezultat zajedničkog programa Eurostars je novi europski zajednički program za istraživanje i razvoj za mala i srednja poduzeća koja provode istraživanje i razvoj, s pristupom od dolje prema gore i temelji se na programu Eureka a sufinanciraju ga sudjelujući nacionalni istraživački i razvojni programi i Zajednica.

Godišnje izvješće priprema posebna provedbena struktura i u njemu daje detaljan pregled provedbe programa (postupak ocjenjivanja i odabira, statistički podaci o sastavu ocjenjivačke skupine, broj projekata predloženih i odabranih za financiranje, uporaba financijskih sredstava Zajednice, raspodjela nacionalnih sredstava, vrsta sudionika, nacionalni statistički podaci, posrednička događanja i diseminacijske aktivnosti itd.) i pregled napretka prema daljnjem povezivanju. Ex post ocjenu učinka programa donosi posebna provedbena struktura na kraju zajedničkog programa Eurostars.

IV.   Provedba programa

Zajedničkim programom Eurostars upravlja posebna provedbena struktura. Podnositelji zahtjeva podnose prijedloge na središnjoj razini posebnoj provedbenoj strukturi (jedinstvena ulazna točka), nakon središnjeg zajedničkoga godišnjeg poziva na podnošenje prijedloga, s nekoliko rokova. Predloženi projekti se ocjenjuju i odabiru središnje na osnovi transparentnih i jedinstvenih mjerila za prikladnost i ocjenjivanje prema dvostupanjskom postupku. Prvo prijedloge ocjenjuju barem dva neovisna stručnjaka, koji pregledavaju tehničke i tržišne aspekte prijedloga. Ti stručnjaci mogu djelovati na daljinu. U drugoj fazi međunarodna skupina za ocjenjivanje koju sačinjavaju neovisni stručnjaci razvrstava prijedloge prema prednosti. Popis redoslijeda prijedloga koji se odobrava na središnjoj razini obvezujući je za dodjelu sredstava iz doprinosa Zajednice i iz nacionalnih proračuna koji su namijenjeni projektima Eurostars. Posebna provedbena struktura odgovorna je za nadzor projekata i opće operativne postupke kako bi upravljala cjelokupnim projektnim ciklusom. Posebna provedbena struktura poduzima odgovarajuće mjere kako bi potakla priznavanje doprinosa Zajednice zajedničkom programu Eurostars, kako samom programu tako i individualnim projektima. Ona treba promicati odgovarajuću prepoznatljivost takvog doprinosa s uporabom loga Zajednice u svim objavljenim materijalima, uključujući tiskane i elektroničke publikacije koje se odnose na zajednički program Eurostars. Upravne postupke u vezi sa sudionicima izabranih projekata Eurostars vode njihovi pojedini nacionalni programi.

V.   Mehanizam financiranja

Zajednički program Eurostars zajednički financiraju sudjelujuće države članice, ostale sudjelujuće države i Zajednica. Sudjelujuće države članice i ostale sudjelujuće države definiraju višegodišnji plan financiranja za sudjelovanje u zajedničkom programu Eurostars i doprinose zajedničkom financiranju njegovih aktivnosti. Nacionalni doprinosi mogu proizlaziti iz postojećih ili novo donesenih nacionalnih programa, ako su u skladu s pristupom od dolje prema gore zajedničkog programa Eurostars. Svaka država članica sudionica ili druga sudjelujuća država slobodno u bilo koje vrijeme tijekom trajanja programa može povećati svoja nacionalna namjenska financijska sredstva za zajednički program Eurostars.

Financiranje na razini programa

Doprinos Zajednice zajedničkom programu Eurostars kojim upravlja posebna provedbena struktura izračunava se kao vrijednost najviše trećine efektivnih financijskih doprinosa sudjelujućih država članica i ostalih sudjelujućih država s gornjom granicom od 100 milijuna eura.

Najviše 4,5 % financijskog doprinosa Zajednice koristi posebna provedbena struktura kao doprinos cjelokupnim operativnim troškovima zajedničkog programa Eurostars.

Financijski doprinos Zajednice izabranim projektima Eurostars posebna provedbena struktura prenosi nacionalnim tijelima za financiranje koja su odredile sudjelujuće države članice i ostale sudjelujuće države, na osnovi sporazuma sklopljenog između nacionalnih tijela za financiranje i posebne provedbene strukture. Nacionalna tijela za financiranje financiraju nacionalne sudionike čiji su prijedlozi izabrani na središnjoj razini te također usmjeravaju financijski doprinos Zajednice koji primaju od posebne provedbene strukture.

Financiranje projekata Eurostars

Pri dodjeli financijskih sredstava iz doprinosa Zajednice i nacionalnih proračuna namijenjenih za izabrane projekte Eurostars poštuje se popis s redoslijedom prijedloga. Financijski doprinos za sudionike tih projekata izračunava se u skladu s pravilima financiranja sudjelujućih nacionalnih programa.

U slučaju zajmova primjenjuje se standardni obračun za istovrijednost bruto potpore, uzimajući u obzir intenzivnost subvencioniranja kamata i prosječnu stopu neuspjeha osnovnog nacionalnog programa.

VI.   Uređenje prava intelektualnog vlasništva

Posebna provedbena struktura prihvaća politiku intelektualnog vlasništva zajedničkog programa Eurostars u skladu sa zahtjevima članka 4. ove Odluke. Cilj politike intelektualnog vlasništva zajedničkog programa Eurostars je promicanje stvaranja znanja, zajedno s iskorištavanjem i diseminacijom rezultata projekta u korist ciljne skupine malih i srednjih poduzeća koja provode istraživanje i razvoj. Pri tome se treba ugledati na pristup poduzet prema Uredbi (EZ) br. 1906/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o utvrđivanju pravila za sudjelovanje poduzeća, istraživačkih centara i sveučilišta u aktivnostima u okviru Sedmog okvirnog programa i za širenje rezultata istraživanja (2007.-2013.) (2).


(1)  SL L 124, 20.5.2003., str. 36.

(2)  SL L 391, 30.12.2006., str. 1.


PRILOG II.

UPRAVLJANJE ZAJEDNIČKIM PROGRAMOM EUROSTARS

Sustav upravljanja zajedničkog programa Eurostars uključuje četiri glavna tijela.

1.

„Skupina na visokoj razini Eureka” sastavljena je od osoba koje države, članice programa Eureka, imenuju za visoke predstavnike, i predstavnika Komisije. Odgovorna je za uključivanje nesudjelujućih država članica ili drugih nesudjelujućih država u zajednički program Eurostars u skladu sa zahtjevima iz članaka 10. i 11. ove Odluke.

2.

„Skupina na visokoj razini Eurostars” sastavljena je od visokih predstavnika programa Eureka iz sudjelujućih država članica i ostalih sudjelujućih država. Komisija i države članice koje ne sudjeluju u zajedničkom programu Eurostars mogu na njezine sastanke poslati predstavnike kao promatrače. Ona je nadležna za nadzor provedbe zajedničkog programa Eurostars, a posebno za imenovanje članova savjetodavne skupine programa Eurostars, za odobrenje operativnih postupaka u provođenju zajedničkog programa Eurostars, za odobrenje nacrta i proračuna za poziv na iskaz interesa i za odobrenje popisa s redoslijedom prijedloga projekata Eurostars koji će primati financijska sredstva.

3.

„Savjetodavna skupina Eurostars” sastavljena je od koordinatora nacionalnog projekta iz sudjelujućih država članica i ostalih sudjelujućih država i njome predsjeda Tajništvo programa Eureka. Savjetodavna skupina Eurostars savjetuje Tajništvo programa Eureka o provedbi zajedničkog programa Eurostars i osigurava savjete o aranžmanima za njegovu provedbu, kao što su postupci financiranja, postupak ocjenjivanja i odabira, usklađivanje centralnih i nacionalnih postupaka i nadzor projekta. Ona savjetuje o planiranju rokova za godišnje iskaze interesa. Osim toga također savjetuje o napretku u provedbi zajedničkog programa, kao i o napretku u daljnjoj integraciji.

4.

Tajništvo programa Eureka djeluje kao posebna provedbena struktura zajedničkog programa Eurostars. Ravnatelj tajništva nastupa kao pravni zastupnik zajedničkog programa. Tajništvo programa Eureka nadležno je za provedbu zajedničkog programa Eurostars i posebno je odgovorno za:

donošenje godišnjeg proračuna za interesa poziv na iskaz, središnju organizaciju općih poziva na podnošenje prijedloga i primitak prijedloga za projekte (jedinstvena ulazna točka),

središnju organizaciju prihvatljivosti i ocjenjivanja predloženih projekata u skladu s mjerilima za prikladnost i ocjenjivanje, središnju organizaciju izbora predočenih prijedloga za financiranje, i nadzor i daljnje praćenje projekta,

primitak, dodjelu i nadzor doprinosa Zajednice,

prikupljanje računa za raspodjelu financijskih sredstava sudionicima projekata Eurostars, od strane tijela za financiranje, u sudjelujućim državama članicama i ostalim sudjelujućim državama,

promicanje zajedničkog programa Eurostars,

izvješćivanje skupine na visokoj razini Eureka, skupine na visokoj razini Eurostars i Komisije o zajedničkom programu Eurostars kao i o napretku u daljnjem povezivanju,

obavješćivanje mreže programa Eureka o aktivnostima zajedničkog programa Eurostars.


Top