Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0630

2008/630/EZ: Odluka Komisije od 24. srpnja 2008. o hitnim mjerama koje se primjenjuju na rakove uvezene iz Bangladeša i namijenjene prehrani ljudi (priopćeno pod brojem dokumenta C(2008) 3698) Tekst značajan za EGP

OJ L 205, 1.8.2008, p. 49–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 022 P. 186 - 187

No longer in force, Date of end of validity: 03/12/2015; stavljeno izvan snage 32015D2260 . Latest consolidated version: 15/07/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/630/oj

15/Sv. 22

HR

Službeni list Europske unije

186


32008D0630


L 205/49

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA KOMISIJE

od 24. srpnja 2008.

o hitnim mjerama koje se primjenjuju na rakove uvezene iz Bangladeša i namijenjene prehrani ljudi

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2008) 3698)

(Tekst značajan za EGP)

(2008/630/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (1), a posebno njezin članak 53. stavak 1. točku (b) podtočku ii.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 178/2002 utvrđena su opća načela kojima se uređuje hrana i hrana za životinje općenito, a posebno sigurnost hrane i hrane za životinje, na razini Zajednice i pojedinih država članica. Uredbom su predviđene hitne mjere kada je očito da bi hrana ili hrana za životinje uvezena iz treće zemlje mogla predstavljati ozbiljan rizik za zdravlje ljudi, zdravlje životinja ili za okoliš, te da takav rizik ne može biti na zadovoljavajući način uklonjen mjerama koje poduzima pojedina država članica ili više njih.

(2)

Direktivom Vijeća 96/23/EZ od 29. travnja 1996. o mjerama za praćenje određenih tvari i njihovih ostataka u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla (2) predviđeno je da se nadziru procesi proizvodnje životinja i primarnih proizvoda životinjskoga podrijetla kako bi se otkrila prisutnost određenih rezidua i tvari u živim životinjama, njihovim izlučevinama i tjelesnim tekućinama i u tkivima, proizvodima životinjskoga podrijetla, hrani za životinje i vodi za piće.

(3)

Rezidue veterinarsko-medicinskih proizvoda i nedopuštenih tvari otkriveni su u rakovima uvezenim iz Bangladeša, a koji su namijenjeni prehrani ljudi. Prisutnost tih proizvoda i tvari u hrani predstavlja potencijalni rizik za zdravlje ljudi.

(4)

Rezultati posljednje inspekcijske posjete Zajednice Bangladešu su otkrili ozbiljne nedostatke vezano uz sustav kontrole rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskoga podrijetla kao i nedostatak odgovarajućih laboratorijskih kapaciteta za ispitivanje određenih rezidua veterinarsko-medicinskih proizvoda u živim životinjama i proizvodima životinjskoga podrijetla.

(5)

Bangladeš je nedavno poduzeo mjere u vezi s tim nedostacima vezano za rukovanje i ispitivanje proizvoda ribarstva.

(6)

Kako te mjere nisu dovoljne, primjereno je na razini Zajednice donijeti određene hitne mjere koje se primjenjuju na uvoz rakova iz Bangladeša kako bi se osigurala učinkovita i ujednačena zaštita zdravlja ljudi u svim državama članicama.

(7)

Prema tome, države članice bi trebale dopustiti uvoz rakova iz Bangladeša samo ako se može dokazati da su isti bili podvrgnuti analitičkom ispitivanju u zemlji podrijetla kako bi se potvrdilo da ne sadrže bilo kakve nedopuštene tvari i da količine određenih rezidua veterinarsko-medicinskih proizvoda ne prelaze najveće dopuštene količine rezidua utvrđene propisima Zajednice.

(8)

Međutim, primjereno je dopustiti uvoz pošiljaka koje ne prate rezultati analitičkog ispitivanja u zemlji podrijetla, pod uvjetom da države članice uvoznice osiguraju da će se te pošiljke podvrgnuti odgovarajućim pregledima po dospijeću na granicu Zajednice.

(9)

Ova se Odluka treba preispitati u svjetlu jamstava koje je ponudio Bangladeš te na temelju rezultata analitičkih ispitivanja koje su provele države članice.

(10)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Ova se Odluka primjenjuje na pošiljke rakova uvezene iz Bangladeša i namijenjene prehrani ljudi (proizvodi).

Članak 2.

Države članice odobravaju uvoz proizvoda u Zajednicu pod uvjetom da ih prate rezultati analitičkog ispitivanja provedenog u zemlji podrijetla kako bi se osiguralo da oni ne predstavljaju opasnost za zdravlje ljudi (analitičko ispitivanje).

Analitička ispitivanja se moraju provoditi posebno na prisutnost kloramfenikola, metabolita nitrofurana, tetraciklina, malahitnog zelenila i kristal violeta u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) br. 2377/90 (3) i Odlukom Komisije 2002/657/EZ (4).

Članak 3.

Odstupajući od članka 2., države članice odobravaju uvoz proizvoda koje ne prate rezultati analitičkog ispitivanja pod uvjetom da država članica uvoznica osigura da se svaka pošiljka takvih proizvoda podvrgne svim odgovarajućim pregledima po dospijeću na granicu Zajednice kako bi se osiguralo da oni ne predstavljaju opasnost za zdravlje ljudi.

Međutim, te se pošiljke moraju zadržati na granici Zajednice sve dok laboratorijski test ne pokaže da tvari iz članka 2., koje nisu odobrene prema propisima Zajednice, nisu prisutne ili da najveće dopuštene količine rezidua utvrđene propisima Zajednice za veterinarsko-medicinske proizvode navedene u istom članku nisu prekoračene.

Članak 4.

1.   Države članice obvezne su odmah obavijestiti Komisiju ako se analitičkim ispitivanjima otkrije:

(a)

prisutnost bilo koje tvari koja nije odobrena propisima Zajednice; ili

(b)

rezidue veterinarsko-medicinskih proizvoda koje prelaze najveće dopuštene količine rezidua utvrđene propisima Zajednice.

Za dostavu svih takvih podataka države članice koriste sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje uspostavljen Uredbom (EZ) br. 178/2002.

2.   Države članice podnose Komisiji svaka tri mjeseca izvješće o svim nalazima analitičkih ispitivanja.

Ta se izvješća dostavljaju tijekom mjeseca nakon svakog kvartala (u travnju, srpnju, listopadu i siječnju).

Članak 5.

Sve troškove koji proizlaze iz primjene ove Odluke snosi pošiljatelj, primatelj ili njihov zastupnik.

Članak 6.

Države članice su obvezne odmah obavijestiti Komisiju o mjerama koje poduzimaju kako bi udovoljile odredbama ove Odluke.

Članak 7.

Ova će se Odluka preispitati na temelju jamstava koja ponudi Bangladeš i rezultata analitičkih ispitivanja koja provode države članice.

Članak 8.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. srpnja 2008.

Za Komisiju

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  SL L 31, 1.2.2002., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 202/2008, (SL L 60, 5.3.2008., str. 17.).

(2)  SL L 125, 23.5.1996., str. 10. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2006/104/EZ (SL L 363, 20.12.2006., str. 352.).

(3)  SL L 224, 18.8.1990., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 542/2008 (SL L 157, 17.6.2008., str. 43.).

(4)  SL L 221, 17.8.2002., str. 8. Odluka kako je zadnje izmijenjena Odlukom 2004/25/EZ (SL L 6, 10.1.2004., str. 38.).


Top