EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0617

Odluka Vijeća 2008/617/PUP od 23. lipnja 2008. o poboljšanju suradnje između posebnih interventnih jedinica država članica Europske unije u kriznim situacijama

SL L 210, 6.8.2008, p. 73–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ovaj dokument objavljen je u određenim posebnim izdanjima (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/08/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/617/oj

19/Sv. 9

HR

Službeni list Europske unije

296


32008D0617


L 210/73

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA VIJEĆA 2008/617/PUP

od 23. lipnja 2008.

o poboljšanju suradnje između posebnih interventnih jedinica država članica Europske unije u kriznim situacijama

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegove članke 30., 32. i članak 34. stavak 2. točku (c),

uzimajući u obzir inicijativu Republike Austrije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (2),

budući da:

(1)

Članak 29. Ugovora utvrđuje da je cilj Unije osigurati građanima visoku razinu sigurnosti unutar područja slobode, sigurnosti i pravde razvijanjem zajedničkog djelovanja između država članica na području policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima.

(2)

U njihovoj Izjavi o solidarnosti protiv terorizma od 25. ožujka 2004. šefovi država i vlada država članica Europske Unije su izrazili njihovu odlučnu namjeru da osiguraju da države članice upotrijebe sva sredstva koja su im na raspolaganju kako bi državi članici ili državi pristupnici na njezinom državnom području te na zahtjev njezinih političkih tijela pomogle u slučaju terorističkog napada.

(3)

Nakon napada 11. rujna 2001., posebne interventne jedinice svih tijela kaznenog progona država članica već su započele aktivnosti suradnje pod okriljem Radne skupine policijskih načelnika. Njihova mreža, nazvana „Atlas”, od 2001. godine provela je razne seminare, studije, razmjene materijala i zajedničke vježbe.

(4)

Nijedna pojedinačna država članica ne raspolaže sa svim sredstvima, resursima i stručnim znanjem potrebnim za učinkovito rješavanje svih vrsta konkretnih ili opsežnih kriznih situacija koje zahtijevaju posebne intervencije. Stoga je od iznimne važnosti da svaka država članica može zatražiti pomoć od druge države članice.

(5)

Odluka Vijeća 2008/615/PUP od 23. lipnja 2008. o intenziviranju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala (3) (dalje u tekstu „Odluka uz Sporazum iz Prüma”), a posebno njezin članak 18., uređuje oblike policijske pomoći između država članica u vezi s masovnim okupljanjima i sličnim velikim događajima, katastrofama i teškim nesrećama. Ta se Odluka ne odnosi na masovna okupljanja, prirodne katastrofe ili teške nesreće u smislu članka 18. Odluke uz Sporazum iz Prüma, već nadopunjuje one odredbe Odluke uz Sporazum iz Prüma koje predviđaju oblike policijske pomoći između država članica kroz posebne interventne jedinice u drugim slučajevima, naime u kriznim situacijama koje je prouzročio čovjek i koje predstavljaju ozbiljnu izravnu fizičku opasnost za ljude, imovinu, infrastrukturu ili institucije, posebno uzimanje taoca, otmice i slični događaji.

(6)

Postojanje ovog pravnog okvira i popisa nadležnih tijela omogućit će državama članicama brzo djelovanje i dobitak na vremenu u slučaju nastupanja takve krizne situacije. Nadalje, kako bi države članice mogle bolje spriječiti i reagirati na takve krizne situacije, a posebno terorističke napade, neophodno je da se posebne interventne jedinice redovito sastaju i organiziraju zajedničke obuke kako bi imale koristi od međusobnih iskustava,

ODLUČILO JE:

Članak 1.

Predmet

Ova Odluka utvrđuje opća pravila i uvjete koja posebnim interventnim jedinicama države članice omogućavaju pružanje pomoći i/ili djelovanje na području druge države članice (dalje u tekstu „država članica koja je podnijela zahtjev”) u slučajevima kada ih je pozvala država članica koja je podnijela zahtjev i kada su to pristale učiniti kako bi riješile kriznu situaciju. Država članica koja je podnijela zahtjev i država članica kojoj je podnesen zahtjev izravno usuglašavaju praktične pojedinosti i provedbene dogovore koji nadopunjuju ovu Odluku.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Odluke:

(a)

„posebna interventna jedinica” znači svaka jedinica tijela kaznenog progona države članice koja je specijalizirana za nadzor krizne situacije;

(b)

„krizna situacija” znači svaka situacija u kojoj nadležna tijela države članice opravdano vjeruju da postoji kazneno djelo koje predstavlja ozbiljnu izravnu fizičku opasnost za osobe, imovinu, infrastrukturu ili institucije u toj državi članici, posebno one situacije iz članka 1. stavka 1. Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP od 13. lipnja 2002. o borbi protiv terorizma (4);

(c)

„nadležno tijelo” znači nacionalno tijelo koje može zahtijevati i odobriti raspoređivanje posebnih interventnih jedinica.

Članak 3.

Pomoć drugoj državi članici

1.   Država članica može putem zahtjeva podnesenog nadležnim tijelima, kojim se utvrđuje priroda zatražene pomoći i njezina operativna nužnost, zatražiti pomoć od posebne interventne jedinice druge države članice radi rješavanja krizne situacije. Nadležno tijelo države članice kojoj je podnesen zahtjev može prihvatiti ili odbiti takav zahtjev ili predložiti drugi oblik pomoći.

2.   Podložno sporazumu između dotičnih država članica, pomoć se može sastojati od toga da se državi članici koja je podnijela zahtjev osigura oprema i/ili stručno znanje i/ili da se provode operacije na državnom području te države članice, pri čemu se prema potrebi može koristiti oružje.

3.   U slučaju provođenja operacija na državnom području države članice koja je podnijela zahtjev, službenici posebnih interventnih jedinica koje pružaju pomoć ovlašteni su djelovati u funkciji potpore na području države članice koja je podnijela zahtjev i poduzeti sve potrebne mjere za pružanje zatražene pomoći, u onoj mjeri u kojoj:

(a)

djeluju pod odgovornošću, nadležnošću i vodstvom države članice koja je podnijela zahtjev i u skladu s njezinim pravom; i

(b)

djeluju u granicama svojih ovlasti u skladu sa svojim nacionalnim pravom.

Članak 4.

Građanska i kaznena odgovornost

Kad temeljem ove odluke službenici države članice djeluju u drugoj državi članici i/ili kada se koristi oprema, primjenjuju se odredbe o građanskoj i kaznenoj odgovornosti iz članka 21. stavaka 4. i 5. te članka 22. Odluke uz Sporazum iz Prüma.

Članak 5.

Sastanci i zajednička obuka

Države članice sudionice osiguravaju da njihove posebne interventne jedinice odražavaju sastanke i organiziraju zajedničku obuku i vježbe, kada god je to potrebno, radi razmjene iskustava, stručnog znanja i općih, praktičnih i tehničkih informacija o rješavanju kriznih situacija. Takvi sastanci, obuka i vježbe mogu se financirati u okviru mogućnosti koje nude financijski programi Unije za dobivanje bespovratnih sredstava iz proračuna Europske unije. U tom kontekstu država članica koja predsjeda Unijom nastoji osigurati održavanje takvih sastanaka, obuke i vježbi.

Članak 6.

Troškovi

Država članica koja je podnijela zahtjev snosi operativne troškove posebnih interventnih jedinica države članice kojoj je podnesen zahtjev u vezi s primjenom članka 3., uključujući troškove prijevoza i smještaja, osim ako dotične države članice nisu dogovorile drukčije.

Članak 7.

Odnos s drugim instrumentima

1.   Ne dovodeći u pitanje njihove obveze na temelju drugih akata donesenih u skladu s glavom VI. Ugovora, posebno Odluke uz Sporazum iz Prüma:

(a)

države članice mogu nastaviti primjenjivati bilateralne ili multilateralne sporazume ili dogovore o prekograničnoj suradnji koji su na snazi 23. lipnja 2008., ukoliko su takvi sporazumi ili dogovori u skladu s ciljevima ove Odluke;

(b)

države članice mogu zaključiti ili provoditi dvostrane ili višestrane sporazume ili dogovore o prekograničnoj suradnji nakon 23. prosinca 2008., pod uvjetom da takvi sporazumi ili dogovori osiguravaju proširenje ili povećanje ciljeva ove Odluke.

2.   Sporazumi i dogovori iz stavka 1. ne smiju utjecati na odnose s državama članica koje u njima ne sudjeluju.

3.   Države članice obavješćuju Vijeće i Komisiju o sporazumima ili dogovorima iz stavka 1.

Članak 8.

Završne odredbe

Glavno tajništvo Vijeća sastavlja i ažurira popise nadležnih tijela država članica koja mogu zahtijevati i odobravati pružanje pomoći iz članka 3.

Glavno tajništvo Vijeća obavješćuje tijela iz stavka 1. o svim promjenama popisa izrađenog u skladu s ovim člankom.

Članak 9.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu 23. prosinca 2008.

Sastavljeno u Luxembourgu 23. lipnja 2008.

Za Vijeće

Predsjednik

I. JARC


(1)  SL C 321, 29.12.2006., str. 45.

(2)  Mišljenje od 31. siječnja 2008. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(3)  SL L 210, 6.8.2008., str. 1.

(4)  SL L 164, 22.6.2002., str. 3.


Top