EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0381

2008/381/EZ: Odluka Vijeća od 14. svibnja 2008. o uspostavi Europske migracijske mreže

OJ L 131, 21.5.2008, p. 7–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 009 P. 275 - 280

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/381/oj

19/Sv. 9

HR

Službeni list Europske unije

275


32008D0381


L 131/7

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA VIJEĆA

od 14. svibnja 2008.

o uspostavi Europske migracijske mreže

(2008/381/EZ)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 66.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir Mišljenje Europskog parlamenta (1),

budući da:

(1)

Komisija je godine 2003. Utvrdila trogodišnju pripremnu akciju za uspostavu Europske migracijske mreže („EMM”) s ciljem pružanja Zajednici i njezinim državama članicama objektivnih, pouzdanih i najnovijih podataka o migracijama.

(2)

Europsko je vijeće na svom sastanku u Solunu u lipnju 2003., uzimajući u obzir važnost nadzora i analize fenomena multidimenzionalnih migracija, pozdravilo uspostavu EMM-a u svojim Zaključcima, te izjavilo da će razmotriti mogućnost uspostave trajne strukture u budućnosti.

(3)

Europsko je vijeće 4. studenoga 2004. odobrilo višegodišnji program za jačanje područja slobode, sigurnosti i pravde, poznatog kao Haški program, u kojem je predložena priprema druge faze zajedničke politike u području azila, migracija, viza i granica, počevši od 1. svibnja 2004., i koji se, inter alia, temelji na tješnjoj praktičnoj suradnji između država članica te poboljšanoj razmjeni informacija. U Haškom je programu navedeno da bi se „tekući razvoj europske migracijske politike i politike azila trebao temeljiti na zajedničkoj analizi fenomena migracija u svim njihovim vidovima. Jačanje prikupljanja, pribavljanja, razmjene i učinkovitog korištenja najnovijih podataka o svim bitnim razvojima migracija od ključne je važnosti.”

(4)

Zbog savjetovanja odgovarajućih zainteresiranih strana o budućem EMM-u, Komisija je usvojila 28. studenoga 2005.„zelenu knjigu o budućnosti Europske migracijske mreže” koja se, uz ocjenu djelovanja EMM-a tijekom prvih godina pripremnog razdoblja, bavila pitanjima kao što su mandat i buduća struktura EMM-a.

(5)

Javno savjetovanje je pokazalo da je većina sudionika za nastavak i jačanje aktivnosti EMM-a te zadržavanja početnog cilja EMM-a, a koji je pružanje najnovijih, objektivnih, pouzdanih i usporedivih podataka o pitanjima migracija i azila. Također se pokazalo da je većina zainteresiranih strana željela zadržati da EMM djeluje u okviru Komisije.

(6)

Poslovanje EMM-a ne bi se trebalo preklapati s postojećim instrumentima i strukturama Zajednice čija je svrha prikupljanje i razmjena informacija u područjima migracija i azila te bi trebalo pružiti dodatnu vrijednost u usporedbi s njima, posebno putem širokog područja primjene njegovih zadaća, snažnim naglaskom na analizu, povezanošću s akademskom zajednicom i javnom dostupnosti njegovih radova.

(7)

Pored drugih postojećih instrumenata i struktura, Uredba (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o statistici Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti (2) predstavlja važni referentni okvir za djelovanje Europske migracijske mreže. Pažnja bi se također trebala posvetiti dragocjenom radu Centra za informacije, rasprave i razmjenu o prelasku granica i useljavanju (Cirefi) te odredbama Odluke Vijeća 2005/267/EZ od 16. ožujka 2005. o uspostavi sigurne internetske informacijske i koordinacijske mreže za službe država članica za upravljanje migratornim tokovima (3).

(8)

Zbog ostvarivanja njegovih ciljeva EMM-a bi trebala podržati „nacionalna kontaktna točka” u svakoj državi članici. Aktivnosti nacionalnih kontaktnih točaka trebale bi se koordinirati na razini Zajednice od strane Komisije uz pomoć pružatelja usluga koji posjeduju dostatna stručna znanja za organiziranje redovnog rada EMM-a, uključujući njegov sustav razmjene informacija.

(9)

Kako bi se osiguralo da nacionalne kontaktne točke imaju potrebnu razinu stručnosti za rješavanje različitih vidova pitanja migracija i azila, trebale bi biti sastavljene od barem tri stručnjaka koji svaki za sebe ili zajedno, posjeduju stručna znanja u područjima kreiranja politike, prava, istraživanja i statistike. Ti stručnjaci mogu biti iz uprava država članica ili drugih organizacija. Svaka nacionalna kontaktna točka trebala bi, također, kao cjelina imati odgovarajuće stručno znanje o informacijskoj tehnologiji, uspostavljanju različitih oblika suradnje, povezivanju s drugim nacionalnim organizacijama i subjektima te suradnji o višejezičnom okružju na europskoj razini.

(10)

Svaka nacionalna kontaktna točka trebala bi uspostaviti nacionalnu migracijsku mrežu sastavljenu od organizacija i pojedinaca koji su aktivni na području migracija i azila, uključujući, na primjer, sveučilišta, istraživačke organizacije i istraživače, vladine i nevladine organizacije kako bi svim zainteresiranim stranama omogućila sudjelovanje.

(11)

„Odbor za usmjeravanje” trebao bi pružati političko vodstvo EMM-u, uključujući doprinositi pripremi i odobravanju godišnjeg plana aktivnosti EMM-a.

(12)

Kako bi se osiguralo da informacije koje obrađuje EMM u obliku studija i izvješća, budu što dostupnije, one bi se trebaju širiti putem najnaprednijih tehnologija, uključujući posebnu internetsku stranicu.

(13)

Kad je to potrebno za postizanje njegovih ciljeva, EMM bi trebao omogućiti uspostavu suradnje s drugim subjektima koji su aktivni na području migracija i azila. Prilikom uspostave takvih odnosa posebna bi se pažnja trebala posvetiti osiguranju zadovoljavajućeg stupnja suradnje sa subjektima u Danskoj, Islandu, Norveškoj, Švicarskoj, u zemljama kandidatkinjama za pristup, u zemljama na koje se odnosi Europska politika susjedstva i u Rusiji.

(14)

EMM bi trebao biti sufinanciran bespovratnim sredstvima od strane Komisije, u skladu s Uredbom Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica (4).

(15)

Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (5) i Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti osoba u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (6) trebale bi se uzeti u obzir u okviru sustava razmjene informacija EMM-a.

(16)

U skladu s člankom 3. Protokola o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske koji je priložen uz Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o osnivanju Europske zajednice, Ujedinjena Kraljevina je uputila svoju želju da sudjeluje u usvajanju i primjeni ove Odluke.

(17)

U skladu s člancima 1. i 2. Protokola o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske koji je priložen uz Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o osnivanju Europske zajednice, i ne dovodeći u pitanje članak 4. navedenog Protokola, Irska ne sudjeluje u donošenju ove Odluke i nije njome vezana niti podliježe njezinoj primjeni.

(18)

U skladu s člancima 1. i 2. Protokola o stajalištu Danske koji je priložen uz Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o osnivanju Europske zajednice, Danska ne sudjeluje u usvajanju ove Odluke i nije njome vezana niti podliježe njezinoj primjeni,

DONIJELO JE OVO ODLUKU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.   Osniva se Europska migracijska mreža („EMM”).

2.   Cilj EMM-a je zadovoljavanje informacijskih potreba institucija Zajednice i tijela i institucija država članica o migracijama i azilu pružajući najnovije, objektivne, pouzdane i usporedive informacije o migracijama i azilu s ciljem potpore u kreiranju politike u Europskoj uniji u ovim područjima.

3.   EMM također služi za pružanje informacija o tim temama široj javnosti.

Članak 2.

Zadaće

1.   Za postizanje ciljeva iz članka 1. EMM:

(a)

prikuplja i razmjenjuje najnovije i pouzdane podatke i informacije iz različitih izvora;

(b)

provodi analize podataka i informacija iz točke (a) i priprema ih u lako dostupnom obliku;

(c)

u suradnji s drugim mjerodavnim tijelima EU-a doprinosi razvoju pokazatelja i kriterija koji će poboljšati usklađenost informacija i pomoći u razvoju aktivnosti Zajednice koje su povezane sa statističkim podacima o migracijama;

(d)

priprema i objavljuje periodična izvješća o stanju u vezi migracija i azila u Zajednici i državama članicama;

(e)

uspostavlja i održava sustav razmjene informacija putem interneta kojim se osigurava pristup bitnim dokumentima i publikacijama u području migracija i azila;

(f)

podiže svijest o EMM-u omogućavanjem pristupa informacijama koje prikuplja i širi rezultate rada EMM-a, osim ako te informacije nisu povjerljive prirode;

(g)

usklađuje informacije i surađuje s drugim mjerodavnim europskim i međunarodnim tijelima.

2.   EMM osigurava da su njegove aktivnosti kompatibilne i usklađene s mjerodavnim instrumentima i strukturama Zajednice u području migracija i azila.

Članak 3.

Sastav

EMM se sastoji od:

nacionalnih kontaktnih točaka koje odrede države članice,

Komisije.

Članak 4.

Odbor za usmjeravanje

1.   EMM-om rukovodi Odbor za usmjeravanje koji je sastavljen od po jednog predstavnika iz svake države članice i jednog predstavnika Komisije, kojima pomažu dva znanstvena stručnjaka.

2.   Predstavnik Komisije predsjeda Odborom za usmjeravanje.

3.   Svaki član Odbora za usmjeravanje ima jedan glas, uključujući predsjedatelja. Odluke se donose dvotrećinskom većinom glasova.

4.   Predstavnik Europskog parlamenta može sudjelovati kao promatrač na sastancima Odbora za usmjeravanje.

5.   Odbor za usmjeravanje posebno:

(a)

doprinosi pripremi i odobravanju godišnjeg programa aktivnosti EMM-a, uključujući indikativni iznos najnižeg i najvišeg proračuna za svaku nacionalnu kontaktnu točku čime se osigurava da su pokriveni osnovni troškovi za ispravno funkcioniranje mreže u skladu s člankom 5., na temelju nacrta kojeg podnosi predsjedatelj;

(b)

analizira napredak EMM-a, daje preporuke za nužne mjere kad je to potrebno;

(c)

daje sažeto izvješće o stanju Europskome parlamentu i Vijeću, Komisiji, Gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o tekućim aktivnostima EMM-a i najvažnijim zaključcima njegovih studija, najmanje jednom godišnje;

(d)

utvrđuje najprimjerenije strateške odnose suradnje s drugim subjektima nadležnim u području migracija i azila te potvrđuje, kad je to potrebno, upravne dogovore za takvu suradnju, kako je navedeno u članku 10.;

(e)

savjetuje nacionalne kontaktne točke kako poboljšati njihov rad te im pomaže u poduzimanju potrebnih mjera, kada bi utvrđeni trajni nedostaci u radu nacionalnih kontaktnih točaka mogli imati negativne posljedice na rad EMM-a.

6.   Odbor za usmjeravanje donosi svoj poslovnik i sastaje se na poziv predsjedatelja najmanje dvaput godišnje.

Članak 5.

Nacionalne kontaktne točke

1.   Svaka država članica određuje jedan subjekt koji djeluje kao njezina nacionalna kontaktna točka. S ciljem olakšavanja rada EMM-a i osiguranja postizanja njegovih ciljeva, države članice uzimaju u obzir, kad je to potrebno, potrebu za usklađivanjem između njihovog predstavnika u Odboru za usmjeravanje i svoje nacionalne kontaktne točke.

2.   Nacionalna kontaktna točka sastavljena je od najmanje tri stručnjaka. Jedan od tih stručnjaka, koji postupa kao nacionalni koordinator, je službenik ili zaposlenik tako određenog subjekta. Ostali stručnjaci mogu biti iz bilo istog subjekta ili drugih nacionalnih i međunarodnih javnih ili privatnih organizacija sa sjedištem u državi članici.

3.   Stručnjaci svake nacionalne kontaktne točke zajedno imaju stručno znanje u području azila i migracija, koje pokriva vidove kreiranja politike, prava, istraživanja i statistike.

4.   Države članice obavješćuju Komisiju najkasnije tri mjeseca od stupanja na snagu ove Odluke o tome koji stručnjaci ulaze u sastav njihove nacionalne kontaktne točke, navodeći kako potonji ispunjavaju zahtjeve iz stavka 3.

5.   Nacionalne kontaktne točke izvršavaju zadaće EMM-a na nacionalnoj razini, a posebno:

(a)

pripremaju nacionalna izvješća, uključujući izvješća iz članka 9.;

(b)

u sustav razmjene informacija iz članka 8. dostavljaju nacionalne informacije;

(c)

razvijaju sposobnost izdavanja ad hoc zahtjeva i žurno odgovaraju na takve zahtjeve drugih nacionalnih kontaktnih točaka;

(d)

uspostavljaju nacionalnu migracijsku mrežu sastavljenu od različitih organizacija i pojedinaca aktivnih u području migracija i azila te zastupaju određene zainteresirane strane. Od članova nacionalnih migracijskih mreža može se zatražiti da doprinose aktivnostima EMM-a, posebno u pogledu članaka 8. i 9.

6.   Stručnjaci svake nacionalne kontaktne točke redovno se sastaju da rasprave svoj rad, uključujući, ako je potrebno, sastanke s članovima nacionalnih migracijskih mreža iz stavka 5. točke (d) te razmjenjuju informacije o tekućim i budućim aktivnostima.

Članak 6.

Koordinacija

1.   Komisija koordinira rad EMM-a također u skladu s člankom 2. stavkom 2. te osigurava da taj rad odgovarajuće odražava političke prioritete Zajednice u području migracija i azila.

2.   Komisiji pri organizaciji rada EMM-a pomaže pružatelj usluga odabran u postupku javne nabave. Taj pružatelj usluga ispunjava zahtjeve iz članka 5. stavka 3. te druge odgovarajuće zahtjeve koje odredi Komisija.

3.   Pružatelj usluga pod nadzorom Komisije inter alia:

(a)

organizira redovno poslovanje EMM-a;

(b)

uspostavlja i upravlja sustavom razmjene informacija iz članka 8.;

(c)

usklađuje doprinose nacionalnih kontaktnih točaka;

(d)

priprema sastanke iz članka 7.;

(e)

priprema zbirke i sažetke izvješća i studija iz članka 9.

4.   Nakon savjetovanja s nacionalnim kontaktnim točkama i nakon potvrđivanja Odbora za usmjeravanje, Komisija u okvirima glavnog cilja i zadaća iz članaka 1. i 2. donosi godišnji program aktivnosti EMM-a. Program sadrži ciljeve i tematske prioritete. Komisija nadzire provođenje godišnjeg programa akcija i redovno izvješćuje Odbor za usmjeravanje o njegovom izvršenju i razvoju EMM-a.

5.   Prema savjetu Odbora za usmjeravanje iz članka 4. stavka 5. točke (e), Komisija poduzima potrebne mjere na temelju sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava iz stavka 6. ovog članka.

6.   Komisija na temelju godišnjeg programa aktivnosti EMM-a određuje okvirne iznose koji su na raspolaganju za bespovratna sredstva i ugovore u okviru oduke o financiranju u skladu s člankom 75. Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002.

7.   Komisija dodjeljuje bespovratna sredstva za poslovanje nacionalnim kontaktnim točkama koje ispunjavaju zahtjeve iz članka 5. stavaka 2. i 3. na temelju pojedinačnih zahtjeva za bespovratna sredstva koje podnesu nacionalne kontaktne točke. Najviši iznos sufinanciranja Zajednice iznosi 80 % ukupnih prihvatljivih troškova.

8.   Bespovratna sredstva u skladu s člankom 113. stavkom 2. Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002 ne podliježu načelu postupnog snižavanja prilikom obnove.

Članak 7.

Sastanci

1.   EMM se redovno sastaje najmanje pet puta godišnje.

2.   Svaku nacionalnu kontaktnu točku na sastancima EMM-a zastupa najmanje jedan od njezinih stručnjaka. Sastancima prisustvuju najviše tri stručnjaka iz svake nacionalne kontaktne točke.

3.   Sastanke EMM-a saziva i predsjedava im predstavnik Komisije.

4.   Svrha periodičnih sastanaka EMM-a je:

(a)

omogućiti nacionalnim kontaktnim točkama razmjenu znanja i iskustava, posebno u pogledu rada EMM-a;

(b)

nadzirati napredak u radu EMM-a, a posebno u pripremi izvješća i studija iz članka 9.;

(c)

razmjena informacija i gledišta, posebno o strukturi, organizaciji, sadržaju i pristupu raspoloživim informacijama iz stavka 8.;

(d)

pružiti forum za raspravu o praktičnim i pravnim problemima s kojima se susreću države članice u području migracija i azila, posebno u vezi razmatranja ad hoc zahtjeva iz članka 5. stavka 5. točke (c);

(e)

savjetovanje s nacionalnim kontaktnim točkama u razvoju godišnjeg programa aktivnosti EMM-a iz članka 6. stavka 4.

5.   Stručnjaci i tijela koji nisu članovi EMM-a mogu biti pozvani na njegove sastanke, ako je njihova prisutnost poželjna. Zajednički sastanci s drugim mrežama i organizacijama mogu se također organizirati.

6.   Aktivnosti iz stavka 5., ako nisu planirane u godišnjem programu aktivnosti EMM-a, pravovremeno se dostavljaju nacionalnim kontaktnim točkama.

Članak 8.

Sustav razmjene informacija

1.   U skladu s ovim člankom uspostavlja se sustav razmjene informacija putem interneta koji je dostupan preko posebne internetske stranice.

2.   Sastav sustava razmjene informacija u pravilu je javan.

Ne dovodeći u pitanje Uredbu (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (7), pristup povjerljivim informacijama je dopušten samo članovima EMM-a.

3.   Sustav razmjene informacija sastavljen je od najmanje sljedećih elemenata:

(a)

pristupa zakonodavstvu Zajednice i nacionalnim zakonodavstvima, sudskoj praksi i razvoju politika u područjima migracija i azila;

(b)

funkcionalnosti za ad hoc zahtjeve, kako je navedeno u članku 5. stavku 5. točki (c);

(c)

glosara i tezaurusa na temu migracija i azila;

(d)

izravnog pristupa svim publikacijama EMM-a, uključujući izvješća i studije iz članka 9., kao i redovne biltene;

(e)

imenika istraživača i istraživačkih institucija u području migracija i azila.

4.   Za potrebe pristupa podacima iz stavka 3. EMM može, ako je potrebno, dodati poveznicu na druge stranice na kojima se nalaze originalni podaci.

5.   Posebna internetska stranica omogućava pristup usporedivim inicijativama u vezi javnih informacija u povezanim stvarima i stranicama koje sadrže informacije u vezi stanja u migracijama i azilu u državama članicama i trećim zemljama.

Članak 9.

Izvješća i studije

1.   Svaka nacionalna kontaktna točka svake godine priprema izvješće o stanju migracija i azila u državi članici koje sadrži razvoj politike i statističke podatke.

2.   Godišnji program aktivnosti uključuje pripremu drugih studija od strane nacionalne kontaktne točke, a u skladu sa zajedničkim specifikacijama, koje obuhvaćaju posebne migracije i pitanja povezana s azilom, potrebne za potporu za kreiranju politike.

Članak 10.

Suradnja s drugim subjektima

1.   EMM surađuje sa subjektima u državama članicama ili u trećim zemljama, uključujući agencije EU-a i međunarodne organizacije nadležne u području migracija i azila.

2.   Upravne dogovore o suradnji iz stavka 1., koji mogu prema potrebi uključivati sklapanje sporazuma od strane Komisije u ime Zajednice, potvrđuje Odbor za usmjeravanje.

Članak 11.

Proračunska sredstva

Proračunska sredstva dodijeljena za mjere iz ove Odluke ulaze u godišnja odobrena sredstva općeg proračuna Europske unije. Raspoloživa godišnja odobrena sredstva odobrava proračunsko tijelo u granicama financijskog okvira.

Članak 12.

Provedba proračuna

Komisija provodi financijsku potporu Zajednice u skladu s Uredbom (EZ, Euratom) br. 1605/2002.

Članak 13.

Preispitivanje

Najkasnije tri godine od stupanja na snagu ove Odluke te nakon toga svake tri godine, Komisija podnosi Europskom parlamentu, Vijeću, Gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija izvješće o razvoju EMM-a temeljeno na vanjskoj i nezavisnoj ocjeni. Izvješću se, prema potrebi, prilažu prijedlozi za izmjene.

Članak 14.

Objava i datum početka primjene

Ova se Odluka primjenjuje od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 15.

Adresati

Ova se Odluka upućuje državama članicama u skladu s Ugovorom o osnivanju Europske zajednice.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. svibnja 2008.

Za Vijeće

Predsjednik

A. BAJUK


(1)  Mišljenje od 10. travnja 2008., još nije objavljeno u Službenom listu.

(2)  SL L 199, 31.7.2007., str. 23.

(3)  SL L 83, 1.4.2005., str. 48.

(4)  SL L 248, 16.9.2002., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1525/2007 (SL L 343, 27.12.2007., str. 9.).

(5)  SL L 281, 23.11.1995., str. 31. Direktiva kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 (SL L 284, 31.10.2003., str. 1.).

(6)  SL L 8, 12.1.2001., str. 1.

(7)  SL L 145, 31.5.2001., str. 43.


Top