EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1451

Uredba Komisije (EZ) br. 1451/2007 od 4. prosinca 2007. o drugoj fazi desetogodišnjeg radnog programa iz članka 16. stavka 2. Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište Tekst značajan za EGP

OJ L 325, 11.12.2007, p. 3–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 055 P. 104 - 166

No longer in force, Date of end of validity: 29/10/2014; stavljeno izvan snage 32014R1062 . Latest consolidated version: 01/09/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1451/oj

03/Sv. 55

HR

Službeni list Europske unije

104


32007R1451


L 325/3

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1451/2007

od 4. prosinca 2007.

o drugoj fazi desetogodišnjeg radnog programa iz članka 16. stavka 2. Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (1), a posebno njezin članak 16. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s Direktivom 98/8/EZ, države članice mogu odobriti stavljanje na tržište samo onih biocidnih pripravaka koji sadrže aktivne tvari sadržane u prilozima I., I.A ili I.B toj Direktivi. Međutim, u skladu s prijelaznim mjerama predviđenima u članku 16. stavku 1. Direktive 98/8/EZ, države članice mogu dopustiti stavljanje na tržište biocidnih pripravaka koji sadrže aktivne tvari koje nisu sadržane u prilozima I., I.A ili I.B Direktivi 98/8/EZ koji su 14. svibnja već bili prisutni na tržištu, dalje u tekstu: „postojeće aktivne tvari”. U skladu sa stavkom 2. tog istog članka, mora se provesti desetogodišnji radni program za pregled svih postojećih aktivnih tvari. Svrha tog programa rada bila je identificirati postojeće aktivne tvari te utvrditi one koje treba ocijeniti u skladu s programom pregleda radi njihovog mogućeg uključivanja u Prilog I., I.A ili I.B Direktivi 98/8/EZ.

(2)

Početna faza programa utvrđena je u Uredbi Komisije (EZ) br. 1896/2000 od 7. rujna 2000. o prvoj fazi programa iz članka 16. stavka 2. Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o biocidnim pripravcima (2).

(3)

U skladu s Uredbom (EZ) br. 1896/2000, bilo je potrebno identificirati postojeće aktivne tvari za uporabu u biocidnim pripravcima, a one koje su morale biti ocijenjene radi njihova mogućeg uključivanja u Prilog I., I.A ili I.B Direktivi 98/8/EZ u jednoj ili više vrsta proizvoda morale su biti prijavljene najkasnije do 28. ožujka 2002.

(4)

Uredba Komisije (EZ) br. 2032/2003 od 4. studenoga 2003. o drugoj fazi desetogodišnjeg programa rada iz članka 16. stavka 2. Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1896/2000 (3) utvrđuje popis postojećih aktivnih tvari. Popis je obuhvatio aktivne tvari koje su identificirane u skladu s člankom 3. stavkom 1. ili člankom 5. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1896/2000 ili za koje su u prijavi podneseni jednakovrijedni podaci u skladu s člankom 4. stavkom 1. te Uredbe.

(5)

Prilog II. Uredbi (EZ) br. 2032/2003 također uspostavlja iscrpan popis postojećih aktivnih tvari o kojima treba donijeti ocjenu na temelju programa pregleda. Taj je popis obuhvatio aktivne tvari za koje je prihvaćena najmanje jedna prijava u skladu s člankom 4. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1896/2000 ili za koje je neka država članica iskazala interes u skladu s člankom 5. stavkom 3. te Uredbe. U tom su popisu jasno navedene dotične vrste proizvoda.

(6)

Uredba (EZ) br. 2032/2003 dozvoljava da se niz aktivnih tvari ili kombinacija tvari/vrsta proizvoda koje izvorno nisu bile obuhvaćene programom pregleda ispita pod istim uvjetima kao aktivne tvari ocijenjene u okviru programa pregleda, pod uvjetom da su zainteresirani gospodarski subjekti podnijeli potpune dokumentacije prije 1. ožujka 2006.

(7)

Članak 4. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 2032/2003 određuje 1. rujna 2006. kao datum nakon kojeg se proizvodi koji sadrže aktivne tvari koje nisu pregledane u sklopu programa pregleda trebaju povući s tržišta.

(8)

Članak 4. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 2032/2003 predviđa da se za postojeće aktivne tvari koje nisu identificirale osobe koje ih upotrebljavaju u biocidnim pripravcima smatra da nisu stavljene na tržište kao biocidni pripravci prije 14. svibnja 2000. Međutim, ovo izjednačavanje s novim aktivnim tvarima ne bi trebalo značiti da nezakonito neidentificirane postojeće aktivne tvari imaju pravo na privremenu dozvolu ili dulje razdoblje zaštite podataka koji su rezervirani za izvorno nove aktivne tvari. Toj odredbi stoga treba dodati pojašnjenje u tom smislu.

(9)

Uredba (EZ) br. 2032/2003 uvela je mogućost da države članice zatraže odstupanje za biocidne pripravke koji sadrže identificirane postojeće aktivne tvari koje nisu pregledane u sklopu programa pregleda, a za koje države članice tvrde da su neophodne radi zdravlja, sigurnosti ili zaštite kulturnog nasljeđa ili da su od iznimne važnosti za funkcioniranje društva zbog nepostojanja tehnički i gospodarski izvedivih alternativa ili nadomjestaka koji su prihvatljivi sa stajališta zaštite okoliša ili zdravlja. Takva se odstupanja državama članicama koje podnose zahtjev dopuštaju samo ako su zahtjevi opravdani, ako dulja uporaba ne šteti ljudskom zdravlju i okolišu te ako se, prema potrebi, razvijaju alternative. Primjereno je i dalje dozvoljavati državama članicama da zatraže takva odstupanja, uključujući i odstupanja u vezi s aktivnim tvarima za koje je odlučeno da ih se ne uvrsti u Prilog I., I.A ili I.B Direktivi 98/8/EZ. Budući da se program pregleda iz članka 16. stavka 2. Direktive 98/8/EZ provodi samo do 14. svibnja 2010., takva odstupanja ne trebaju vrijediti nakon tog datuma.

(10)

Određene tvari ili proizvodi koji se obično koriste u prehrani ljudi ili životinja mogu se također upotrebljavati kao atraktanti ili repelenti štetnih organizama. Postoji opća suglasnost da su zahtjevi iz Direktive 98/8/EZ vezani uz dozvole i registraciju za ove tvari neopravdani te da te tvari izričito treba izostaviti iz njezinog područja primjene. Imajući u vidu da je za reviziju Direktive 98/8/EZ potrebno dulje vremensko razdoblje tijekom kojeg bi održivost tih proizvoda na tržištu mogla biti nepovratno ugrožena, primjereno je odgoditi njihovo povlačenje s tržišta do 14. svibnja 2010.

(11)

Država članica koja je pokazala zanimanje da zatraži ispitivanje određene aktivne tvari ne bi trebala biti imenovana država članica izvjestiteljica za tu tvar.

(12)

Kako bi se izbjeglo dupliciranje posla, a posebno kako bi se smanjio broj testiranja na kralješnjacima, zahtjevi vezani uz pripremu i predaju cjelovite dokumentacije trebaju biti takvi da potiču one čije su obavijesti prihvaćene, dalje u tekstu: „sudionici”, da djeluju zajedno, posebno tako da podnesu zajedničku dokumentaciju. Država članica izvjestiteljica treba imati mogućnost dati na raspolaganje upute na testiranja na kralješnjacima provedene u vezi s prijavljenom postojećom aktivnom tvari, ako ta uputa nije povjerljiva na temelju članka 19. Direktive 98/8/EZ. Osim toga, kako bi stekli iskustvo u vezi s primjerenosti traženih podataka te kako bi osigurali da se pregled aktivne tvari obavlja na ekonomičan način, sudionike treba poticati da daju podatke o troškovima sastavljanja dokumentacije i o potrebi za provođenjem testiranja na kralješnjacima.

(13)

Kako bi se izbjegla kašnjenja, sudionici trebaju započeti rasprave s državom članicom izvjestiteljicom što je ranije moguće kako bi se riješile nedoumice vezane uz zahtijevane podatke. Podnositelji zahtjeva, osim sudionika koji, u skladu s člankom 11. Direktive 98/8/EZ, žele podnijeti zahtjev za uključivanjem u Prilog I., I.A ili I.B toj Direktivi kombinacije aktivne tvari/vrste proizvoda koja se ocjenjuje u sklopu programa pregleda trebaju podnijeti potpune dokumentacije za tu kombinaciju ni prije niti poslije sudionika kako ne bi poremetili neometano provođenje programa pregleda ili stekli prednost u odnosu na sudionike.

(14)

Treba utvrditi zahtjeve vezane uz sadržaj i oblik dokumentacije te broja dokumentacija koje se moraju predati.

(15)

Treba predvidjeti slučajeve u kojima se sudioniku priključuje proizvođač, formulator ili udruženje te u kojima se sudionik povlači iz programa pregleda.

(16)

Proizvođači, formulatori ili udruženja trebaju imati mogućnost da u određenom roku preuzmu ulogu sudionika za kombinaciju postojeće aktivne tvari/vrste proizvoda u vezi s kojom su se povukli svi sudionici ili u vezi s kojom ni jedna dokumentacija ne ispunjava zahtjeve. Podložno istom roku, također treba postojati mogućnost da u određenim okolnostima države članice iskažu zanimanje da djeluju kao sudionici u vezi s uključivanjem takve kombinacije u Prilog I., I.A ili I.B Direktivi 98/8/EZ.

(17)

Kako bi se spriječila zlouporaba mogućnosti da se aktivna tvar zadrži na tržištu dok se ispituje u programu pregleda, druga osoba ili država članica treba moći preuzeti ulogu sudionika u vezi s danom kombinacijom aktivne tvari/vrste proizvoda samo jednom. Iz istog razloga osoba ili država članica koja preuzima ulogu sudionika treba u određenom roku dostaviti dokaz da je počela raditi na sastavljanju cjelovite dokumentacije.

(18)

Treba odrediti rokove unutar kojih država članica izvjestiteljica mora provjeriti jesu li dokumentacije cjelovite. U iznimnim okolnostima treba postojati mogućnost da država članica izvjestiteljica može odrediti novi krajnji rok za predaju dijelova dokumentacija, posebno ako su sudionici dokazali da je bilo nemoguće dostaviti podatke pravovremeno ili kako bi se razriješile nedoumice vezane uz zahtjeve u pogledu podataka koji su ostali neriješeni unatoč ranijim raspravama između sudionika i države članice izvjestiteljice.

(19)

Država članica izvjestiteljica treba pregledati i ocijeniti dokumentaciju za svaku postojeću aktivnu tvar te Komisiji i državama članicama predočiti nalaze u obliku izvješća nadležnog tijela i preporuke u vezi s odlukom koju treba donijeti u vezi s dotičnom aktivnom tvari. Kako se donošenje odluke ne bi nepotrebno produljilo, država članica izvjestiteljica istodobno treba pomno razmotriti potrebu za dodatnim studijama. Zbog istog razloga države članice izvjestiteljice samo pod određenim uvjetima trebaju razmatrati podatke dostavljene nakon prihvaćanja dokumentacije.

(20)

Druge države članice trebaju proučiti izvješća nadležnog tijela prije nego se izvješća o procjeni podnesu Stalnom odboru za biocidne pripravke.

(21)

U slučaju kada, unatoč preporuci za uključivanjem aktivne tvari u Prilog I., I.A ili I.B Direktivi 98/8/EZ, i dalje postoje nedoumice kako je navedeno u članku 10. stavku 5. te Direktive, Komisija treba biti u mogućnosti, ne dovodeći u pitanje članak 12. te Direktive, uzeti u obzir rezultat ocjene drugih postojećih aktivnih tvari s jednakom uporabom. Treba predvidjeti mogućnost da države članice izvjestiteljice prema potrebi ažuriraju izvješća nadležnih tijela.

(22)

Kako bi se omogućio bolji pristup podacima, izvješća o procjeni trebaju se sastavljati na temelju izvješća koja su podnijela nadležna tijela država članica i na njih se trebaju odnositi ista pravila vezana uz pristup podacima koja se odnose na izvješća nadležnih tijela. Izvješće o procjeni treba proizlaziti iz izvornog izvješća nadležnog tijela kako je izmijenjeno u svjetlu svih dokumenata, komentara i podataka koji su uzeti u obzir tijekom postupka ocjenjivanja.

(23)

Treba biti moguće obustaviti postupke predviđene u ovoj Uredbi u svjetlu primjene ostalih akata Zajednice, posebno u vezi s Direktivom Vijeća 76/769/EEZ od 27. srpnja 1976. o usklađivanju zakona i ostalih propisa država članica o ograničenjima stavljanja na tržište i uporabi određenih opasnih tvari i pripravaka (4), a nakon 1. lipnja 2009. u vezi s glavom VIII. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i Prilogom XVII. toj Uredbi.

(24)

Kako bi se osigurao najučinkovitiji tijek programa pregleda, izvjestan je broj kombinacija aktivne tvari/vrste proizvoda preraspodijeljen različitim državama članicama izvjestiteljicama. Te se promjene trebaju odraziti u Prilogu II. ovoj Uredbi.

(25)

Uredba (EZ) br. 2032/2003 nekoliko je puta izmijenjena (5) kako bi se u obzir uzeo pristup novih država članica, iskustva stečena u dosadašnjoj provedbi programa pregleda, a posebno kako bi se predvidjelo neuključivanje u Priloge I., I.A ili I.B Direktivi 98/8/EZ niza aktivnih tvari, bilo zato što potrebni podaci nisu dostavljeni u određenom roku ili zato što nisu ispunjeni zahtjevi iz članka 10. navedene Direktive. Ova praksa stalnog ažuriranja Uredbe (EZ) br. 2032/2003 kako bi se pratio tijek programa pregleda pokazala se neučinkovitom i vremenski prezahtjevnom; nadalje, mogla bi među zainteresiranim stranama stvoriti pomutnju u pogledu toga koja se pravila primjenjuju i na koje se tvari trenutačno pregled odnosi. Radi jasnoće, poželjno je staviti izvan snage Uredbu (EZ) br. 2032/2003 i zamijeniti je novim, pojednostavljenim aktom kojim bi se utvrdila pravila za program pregleda te da Komisija treba donijeti posebne akte za buduće odluke o neuključivanju.

(26)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biocidne pripravke,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ova Uredba utvrđuje detaljna pravila za provedbu programa rada za sustavno ispitivanje svih aktivnih tvari koje su već 14. svibnja 2000. bile na tržištu kao aktivne tvari biocidnih pripravaka iz članka 16. stavka 2. Direktive 98/8/EZ, dalje u tekstu: „program pregleda”.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe primjene ove Uredbe primjenjuju se definicije iz članka 2. Direktive 98/8/EZ i članka 2. Uredbe (EZ) br. 1896/2000.

Pored toga, „sudionik” znači proizvođač, formulator ili udruženje koje je podnijelo prijavu koju je Komisija prihvatila u skladu s člankom 4. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1896/2000 ili država članica koja je pokazala zanimanje u skladu s člankom 5. stavkom 3. te Uredbe.

Članak 3.

Postojeće aktivne tvari

1.   Popis aktivnih tvari za koje je ustanovljeno da su bile dostupne na tržištu prije 14. svibnja 2000. kao aktivne tvari u biocidnim pripravcima za druge namjene od onih iz članka 2. stavka 2. točaka (c) i (d) Direktive 98/8/EZ određen je u Prilogu I.

2.   U Prilogu II. određen je iscrpan popis postojećih aktivnih tvari koje se moraju ispitati u sklopu programa pregleda.

Taj popis obuhvaća sljedeće aktivne tvari:

(a)

postojeće aktivne tvari prijavljene u skladu s člankom 4. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1896/2000 ili člankom 4. stavkom 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 1687/2002 (6);

(b)

postojeće aktivne tvari koje nisu prijavljene, ali u vezi s kojima su države članice pokazale zanimanje za podupiranje njihovog uključivanja u Prilog I., I.A ili I.B Direktivi 98/8/EZ;

(c)

postojeće aktivne tvari koje nisu prijavljene, ali za koje je jednoj od država članica prije 1. svibnja 2006. podnesena dokumentacija za koju je utvrđeno da udovoljava zahtjevima Priloga III. ovoj Uredbi i koja je prihvaćena kao cjelovita.

Popis za svaku uključenu postojeću aktivnu tvar točno navodi vrste proizvoda u kojima će se tvar ispitivati u programu pregleda, kao i državu članicu izvjestiteljicu koja je imenovana da obavi ispitivanje.

Članak 4.

Neuključivanje

1.   Ne dovodeći u pitanje članke 5. i 6. ove Uredbe niti stavak 2. ovog članka, biocidni pripravci koji sadrže aktivne tvari koje nisu navedene u Prilogu II. ovoj Uredbi niti u Prilogu I. ili I.A Direktivi 98/8/EZ više se ne smiju stavljati na tržište.

U slučaju aktivne tvari navedene u Prilogu II. ovoj Uredbi, prvi se podstavak također primjenjuje na tu tvar u bilo kojoj vrsti proizvoda koja nije navedena u tom Prilogu.

2.   Biocidni pripravci koji sadrže aktivne tvari navedene u Prilogu II. ovoj Uredbi za koje je donesena odluka da se te aktivne tvari u određenim ili svim prijavljenim vrstama proizvoda ne uključe u Prilog I. ili I.A Direktivi 98/8/EZ, više se ne smiju stavljati na tržište za dotične vrste proizvoda, pri čemu ta mjera stupa na snagu 12 mjeseci nakon njezine objave, osim ako u njoj nije određeno drukčije.

3.   Ne dovodeći u pitanje članak 12. stavak 1. točku (b) i članak 15. stavak 2. Direktive 98/8/EZ, od dana stupanja na snagu ove Uredbe smatra se da sve aktivne tvari koje nisu navedene u Prilogu I. nisu stavljene na tržište za biocidne namjene prije 14. svibnja 2000.

Članak 5.

Odstupanja u slučaju neophodne uporabe

1.   Države članice mogu Komisiji podnijeti zahtjev za odstupanjem od članka 4. stavka 1. ako smatraju da im je aktivna tvar prijeko potrebna radi zdravlja, sigurnosti ili zaštite kulturnog nasljeđa ili da je od iznimne važnosti za funkcioniranje društva te ako ne postoje tehnički i gospodarski izvedive alternative ili nadomjesci koji su prihvatljivi sa stajališta zaštite okoliša ili zdravlja.

Uz zahtjeve se prilaže i dokument u kojem se navode razlozi i opravdanja.

2.   Zahtjeve iz stavka 1. Komisija prosljeđuje ostalim državama članicama, a javnosti daje na uvid elektroničkim putem.

Tijekom razdoblja od 60 dana nakon primitka zahtjeva, države članice ili bilo koja osoba mogu Komisiji dostaviti primjedbe u pisanom obliku.

3.   Uzimajući u obzir primljene primjedbe, Komisija može odobriti odstupanje od članka 4. stavka 1. te dopustiti stavljanje tvari na tržište država članica koje su podnijele zahtjev najkasnije do 14. svibnja 2010., pod uvjetom da države članice:

(a)

osiguraju da je stalna uporaba moguća samo ako su proizvodi koji sadrže tvar odobreni za predviđenu neophodnu uporabu;

(b)

zaključe da je, uzimajući u obzir sve dostupne podatke, razumno pretpostaviti da dulja uporaba ne proizvodi nikakve neprihvatljive učinke za zdravlje ljudi ili životinja ili za okoliš;

(c)

prilikom izdavanja odobrenja uvode sve primjerene mjere za smanjenje rizika;

(d)

osiguraju da se takvi odobreni biocidni pripravci koji ostanu na tržištu nakon 1. rujna 2006. ponovno označe u skladu s uvjetima za uporabu koje su utvrdile države članice u skladu s ovim stavkom; te

(e)

osiguraju da, prema potrebi, nositelji odobrenja ili dotične države članice traže alternativna rješenja za takve uporabe ili da u skladu s postupkom utvrđenim u članku 11. Direktive 98/8/EZ pripremaju dokumentaciju koji će predati najkasnije do 14. svibnja 2008.

4.   Dotične države članice jednom godišnje obavješćuju Komisiju o primjeni stavka 3., a posebno o radnjama poduzetima u skladu s točkom (e).

5.   Države članice mogu u bilo kojem trenutku ponovno razmotriti odobrenja za biocidne pripravke za koje je razdoblje stavljanja na tržište produljeno u skladu sa stavkom 3. Kada god postoje razlozi za sumnju da se više ne ispunjava bilo koji uvjet određene u točkama od (a) do (e) toga stavka, dotična država članica bez nepotrebnog odgađanja poduzima mjere za njegovo ispunjavanje ili, ako to nije moguće, povlači odobrenja za dotične biocidne pripravke.

Članak 6.

Hrana za ljude i životinje

Odstupajući od odredaba članka 4. stavka 1., države članice mogu odobriti, najkasnije do 14. svibnja 2010., stavljanje na tržište aktivnih tvari koje se sastoje isključivo od hrane za ljude ili životinje koje su namijenjene uporabi kao repelenti ili atraktanti vrste proizvoda 19.

Za potrebe ovog odstupanja, „hrana za ljude i životinje” znači bilo koja jestiva tvar ili proizvod biljnog ili životinjskog porijekla, prerađena, djelomično prerađena ili neprerađena, koja je namijenjena prehrani ljudi ili životinja ili za koju je razumno očekivati da će je konzumirati ljudi ili životinje; ova kategorija ne obuhvaća ekstrakte ili pojedinačne tvari izolirane iz hrane za ljude ili životinje.

Članak 7.

Ispitivanje postojećih aktivnih tvari u sklopu programa pregleda

1.   Pregled aktivne tvari navedene u Prilogu II. u vezi s navedenim vrstama proizvoda vrši država članica izvjestiteljica koja je imenovana za tu namjenu na temelju cjelovite dokumentacije za tu kombinaciju tvari/vrste proizvoda, pod uvjetom da:

(a)

dokumentacija udovoljava zahtjevima navedenima u Prilogu III. ovoj Uredbi;

(b)

je cjelovita dokumentacija za dotičnu vrstu proizvoda predana u roku određenom u članku 9. ove Uredbe, zajedno sa sažetkom dokumentacije iz članka 11. stavka 1. točke (b) Direktive 98/8/EZ i određenom u Prilogu III. ovoj Uredbi.

Aktivna tvar navedena u Prilogu II. ovoj Uredbi pregledava se isključivo u vezi s vrstama proizvoda određenima u tom Prilogu.

Za kombinacije aktivne tvari/vrste proizvoda iz članka 3. stavka 2. točke (c), osim vrsta proizvoda 8 i 14, ocjenjivanje dokumentacije započinje istodobno s početkom ocjenjivanja dokumentacije aktivnih tvari koje se nalaze u tim istim vrstama proizvoda.

2.   Država članica koja je pokazala zanimanje da podupre uključivanje neke aktivne tvari u Prilog I., I.A ili I.B Direktivi ne smije biti imenovana kao država članica izvjestiteljica za tu tvar.

3.   Ne dovodeći u pitanje članke 10., 11. i 12. ove Uredbe, i druge osobe osim sudionika mogu, u skladu s člankom 11. Direktive 98/8/EZ, podnijeti zahtjev za uključivanjem u Prilog I., I.A ili I.B toj Direktivi kombinacije postojeće aktivne tvari/vrste proizvoda koja je navedena u Prilogu II. ovoj Uredbi. Te osobe u tom slučaju podnose cjelovitu dokumentaciju za tu kombinaciju tvari/vrste proizvoda u roku određenom u članku 9.

Članak 8.

Priprema cjelovite dokumentacije

1.   Tijekom pripreme cjelovite dokumentacije poduzimaju se svi razumni napori da se, između ostalog, izbjegnu dvostruka testiranja na kralješnjacima i da se, prema potrebi, priredi zajednički cjelovita dokumentacija.

2.   Prije početka sastavljanja cjelovite dokumentacije sudionik:

(a)

obavješćuje državu članicu izvjestiteljicu o svim testiranjima na kralješnjacima koje je već obavio;

(b)

traži savjet države članice izvjestiteljice u vezi prihvatljivosti opravdanja za odbacivanje određenih studija;

(c)

obavješćuje državu članicu izvjestiteljicu o namjerama da obavi daljnja testiranja na kralješnjacima radi sastavljanja cjelovite dokumentacije;

(d)

po primitku obavijesti od strane države članice izvjestiteljice da je neki drugi sudionik prijavio planove da obavi ista testiranja, poduzima sve razumne napore kako bi surađivao s tim sudionikom u obavljanju zajedničkih testiranja.

Savjet koji je dala država članica izvjestiteljica u skladu s točkom (b) prvoga podstavka ne određuje unaprijed ishod provjere cjelovitosti na temelju članka 13. stavka 1.

3.   Država članica izvjestiteljica može staviti na raspolaganje upute na sva testiranja obavljena na kralješnjacima u vezi s aktivnom tvari navedenom u Prilogu II. ovoj Uredbi, osim kada se ta upita mora smatrati povjerljivom u skladu s člankom 19. Direktive 98/8/EZ. Takva uputa može sadržavati naziv dotične aktivne tvari, krajnje nalaze testiranja i adresu za kontakt vlasnika podataka.

4.   U slučaju kada je državi članici izvjestiteljici poznato da više od jednog sudionika traži pregled određene aktivne tvari, ona te sudionike obavješćuje o tome.

5.   Sudionici koji traže pregled iste aktivne tvari za iste vrste proizvoda poduzimaju sve razumne napore kako bi podnijeli zajednički cjelovita dokumentacija, istodobno u cijelosti poštujući pravila Zajednice vezana uz tržišno natjecanje.

U slučaju kada se u takvim okolnostima ne preda zajedničku dokumentaciju, u svakoj se pojedinačnoj dokumentaciji detaljno navode napori koji su poduzeti s ciljem ostvarivanja suradnje i razlozi za nesudjelovanje u njoj.

6.   U potpunoj se dokumentaciji i sažetku dokumentacije navode napori koji su poduzeti kako bi se izbjeglo dvostruko testiranje na kralješnjacima.

7.   Kako bi se dobio podatak o troškovima nastalima prilikom podnošenja zahtjeva za pregled i o potrebi da se obave testiranja na životinjama radi sastavljanja cjelovite dokumentacije, sudionici mogu državi članici izvjestiteljici zajedno s potpunom dokumentacijom predati i popis troškova raščlanjenih po poduzetim mjerama i provedenim studijama.

Država članica izvjestiteljica taj podatak prosljeđuje Komisiji prilikom podnošenja izvješća nadležnog tijela u skladu s člankom 14. stavkom 4.

8.   Kako bi se potreba za testiranjem na kralježnjacima svela na najmanju moguću mjeru te kako bi se osigurala ekonomičnost i razmjernost, u izvješće iz članka 18. stavka 5. Direktive 98/8/EZ unose se podaci o troškovima nastalim prilikom sastavljanja cjelovite dokumentacije te o testiranjima na životinjama obavljenima u tu svrhu, zajedno sa svim primjerenim preporukama u vezi s izmjenom zahtjeva u vezi s podacima.

Članak 9.

Podnošenje cjelovite dokumentacije

1.   Osim ako država članica izvjestiteljica odluči drukčije, sudionik državi članici izvjestiteljici podnosi jednu tiskanu i jednu elektroničku presliku cjelovite dokumentacije.

Sudionik također, u skladu s člankom 13. stavkom 3., Komisiji i svakoj preostaloj državi članici predaje jednu tiskanu i jednu elektroničku presliku sažetka dokumentacije. Međutim, ako neka država članica želi primati preslike dokumentacije samo u elektroničkom obliku ili želi primati dodatne preslike, ona o tome obavješćuje Komisiju, koja tu informaciju daje na uvid javnosti putem elektroničkih sredstava. Ako nakon toga država članica promijeni odluku, o tome bez nepotrebnog odgađanja obavješćuje Komisiju, koja tad ažurira informaciju dostupnu javnosti.

2.   Nadležno tijelo države članice izvjestiteljice mora primiti cjelovitu dokumentaciju za postojeće aktivne tvari navedene u Prilogu II. u sljedećim rokovima:

(a)

za vrste proizvoda 8 i 14 do 28. ožujka 2004.;

(b)

za vrste proizvoda 16, 18, 19 i 21 od 1. studenoga 2005. do 30. travnja 2006.;

(c)

za vrste proizvoda 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 13 od 1. veljače 2007. do 31. srpnja 2007.;

(d)

za vrste proizvoda 7, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 20, 22 i 23 od 1. svibnja 2008. do 31. listopada 2008.

Članak 10.

Pridruživanje sudionicima i zamjena sudionika

U slučaju kada se, u skladu s međusobnim sporazumom, proizvođač, formulator ili udruženje pridruži sudioniku ili ga zamijeni radi podnošenja cjelovite dokumentacije, sve stranke sporazuma zajednički o tome obavješćuju Komisiju i državu članicu izvjestiteljicu te prilažu sva odgovarajuća pisma pristupa, ako postoje.

Komisija o tome obavješćuje sve druge sudionike koji traže pregledavanje iste aktivne tvari u vezi s istim vrstama proizvoda.

Članak 11.

Povlačenje sudionika

1.   U slučaju kada neki sudionik želi prekinuti sudjelovanje u programu pregleda, on o tome u pisanom obliku i bez odgađanja obavješćuje mjerodavnu državu članicu izvjestiteljicu i Komisiju te navodi razloge za prekid sudjelovanja.

Komisija o tome obavješćuje preostale države članice i sve druge sudionike koji traže pregled iste aktivne tvari u vezi s istom vrstom ili istim vrstama proizvoda.

2.   U slučaju kada se u vezi s određenom kombinacijom postojeće aktivne tvari/vrste proizvoda povuku svi sudionici, Komisija o tome obavješćuje države članice i taj podatak objavljuje elektroničkim putem.

Članak 12.

Preuzimanje uloge sudionika

1.   U roku od tri mjeseca nakon elektroničke objave podatka iz članka 11. stavka 2., proizvođač, formulator ili druga osoba mogu obavijestiti Komisiju o svojim namjerama da preuzmu ulogu sudionika u vezi s kombinacijom postojeće aktivne tvari/vrste proizvoda.

U roku iz prvog podstavka, država članica može također Komisiji iskazati zanimanje za preuzimanje uloge sudionika kako bi poduprla uključivanje u Prilog I., I.A ili I.B Direktivi 98/8/EZ kombinacije postojeće aktivne tvari/vrste proizvoda, u slučaju kada se radi o uporabama koje ta država članica smatra neophodnima, posebno za zaštitu zdravlja ljudi i životinja ili okoline.

2.   U roku od tri mjeseca nakon obavješćivanja Komisije o svojoj namjeri, osoba ili država članica koja želi preuzeti ulogu sudionika koji se povukao Komisiji podnosi dokaz da je naručen posao sastavljanja cjelovite dokumentacije.

3.   Na temelju dokaza iz stavka 2., Komisija odlučuje hoće li zainteresiranoj osobi ili državi članici dozvoliti da preuzme ulogu sudionika ili ne.

U slučaju kada Komisija odluči zainteresiranoj osobi ili državi članici dozvoliti da preuzme ulogu sudionika, ona može donijeti odluku da, prema potrebi, produlji odgovarajući rok za podnošenje cjelovite dokumentacije određen u članku 9.

4.   Preuzimanje uloge sudionika za određenu kombinaciju postojeće aktivne tvari/vrste proizvoda može se dozvoliti samo jedanput.

5.   U slučaju kada Komisija ne primi odgovor u skladu sa stavkom 1., ona donosi odluku da ne uključi postojeću aktivnu tvar u Prilog I., I.A ili I.B Direktivi 98/8/EZ u okviru programa pregleda za dotičnu vrstu ili vrste proizvoda.

Članak 13.

Provjera cjelovitosti dokumentacije

1.   U roku od tri mjeseca nakon primitka dokumentacije za kombinaciju postojeće aktivne tvari/vrste proizvoda i najkasnije tri mjeseca po isteku odgovarajućeg roka određenog u članku 9. stavku 2. ove Uredbe, država članica izvjestiteljica provjerava može li se dokumentacija prihvatiti kao cjelovita u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom (b) Direktive 98/8/EZ.

U slučaju kada država članica izvjestiteljica s ostalim državama članicama i Komisijom započne savjetovanja u pogledu prihvatljivosti dokumentacije, taj se rok može produljiti do završetka savjetovanja, najdulje šest mjeseci od primitka dokumentacije.

2.   Država članica izvjestiteljica može zahtijevati da se, kao uvjet za prihvaćanje dokumentacije kao cjelovite, u dokumentaciji podastre dokaz o plaćanju unaprijed, u cijelosti ili djelomično, pristojbi koje dospijevaju na temelju članka 25. Direktive 98/8/EZ.

3.   U slučaju kada se dokumentacija smatra cjelovitom, država članica izvjestiteljica sudioniku potvrđuje prihvaćanje dokumentacije i daje suglasnost da sudionik u roku od mjesec dana nakon primitka potvrde proslijedi sažetak dokumentacije Komisiji i preostalim državama članicama.

Ako neka država članica po primitku sažetka dokumentacije opravdano sumnja u cjelovitost dokumentacije, ona svoje sumnje bez odgađanja priopćuje državi članici izvjestiteljici, Komisiji i preostalim državama članicama.

Država članica izvjestiteljica odmah započinje savjetovanje s tom državom članicom i Komisijom kako bi razmotrila izražene sumnje i pomirila različita mišljenja.

4.   U iznimnim okolnostima, država članica izvjestiteljica može donijeti novi rok za podnošenje podataka koje sudionik, iz opravdanih razloga, nije bio u mogućnosti podnijeti pravovremeno.

Sudionik u roku od tri mjeseca nakon primitka obavijesti o novom krajnjem roku državi članici izvjestiteljici podnosi dokaz da je naručen rad na pribavljanju podatka koji nedostaje.

Ako država članica izvjestiteljica smatra da joj je podneseno dovoljno dokaza, ona nastavlja svoju ocjenu u skladu s člankom 14. kao da je dokumentacija cjelovita. U suprotnom, s ocjenom se ne započinje dok se ne prime podaci koji nedostaju.

5.   U slučaju kada se potpuna dokumentacija ne preda u roku određenom u članku 9. ili prije isteka novoga krajnjeg roka utvrđenog u skladu sa stavkom 4., država članica izvjestiteljica o tome obavješćuje Komisiju, navodeći razloge koje je sudionik iznio kao opravdanje.

Država članica izvjestiteljica također obavješćuje Komisiju u slučajevima kada sudionik ne podnese dokaz koji se traži u skladu s drugim podstavkom stavka 4. U slučajevima iz prvog i drugog podstavka te kada se ni jedna druga dokumentacija ne odnosi na istu kombinaciju postojeće aktivne tvari/vrste proizvoda, smatra se da su se svi sudionici povukli, a članak 11. stavak 2. i članak 12. primjenjuje se mutatis mutandis.

Članak 14.

Ocjena dokumentacije od strane države članice izvjestiteljice

1.   U slučaju kada država članica izvjestiteljica smatra da je dokumentacija cjelovita, ona u roku od dvanaest mjeseci nakon prihvaćanja dokumentacije vrši ocjenu u skladu s člankom 11. stavkom 2. Direktive 98/8/EZ i priprema izvješće o toj ocjeni, dalje u tekstu: „izvješće nadležnog tijela”.

Ne dovodeći u pitanje članak 12. Direktive 98/8/EZ, država članica izvjestiteljica može uzeti u obzir i druge odgovarajuće tehničke ili znanstvene informacije vezane uz svojstva aktivne tvari, metabolita ili ostataka.

2.   Na zahtjev sudionika, država članica izvjestiteljica može uzeti u obzir dodatne informacije koje se odnose na aktivnu tvar za koju je dokumentacija prihvaćena kao potpuna samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

sudionik je prilikom podnošenja dokumentacije obavijestio državu članicu izvjestiteljicu da je priprema dodatnih informacija u tijeku;

(b)

dodatne informacije dostavljene su najkasnije devet mjeseci nakon prihvaćanja dokumentacije u skladu s člankom 13. stavkom 3.;

(c)

u usporedbi s prvotno predanim informacijama, dodatne su informacije jednako pouzdane ili su pouzdanije zbog primjene istih ili viših standarda kakvoće;

(d)

u usporedbi s prvotno dostavljenim informacijama, dodatne informacije idu u prilog drugačijeg zaključka u vezi s aktivnom tvari za potrebe preporuke na temelju stavka 6.

Država članica izvjestiteljica uzima u obzir dodatne informacije koje podnose druge osobe koje nisu sudionici samo ako te informacije ispunjavaju uvjete određene u točkama (b), (c) i (d) prvog podstavka.

3.   Kada je to potrebno za primjenu stavka 1., posebno kada se traži dostavljanje dodatne informacije do krajnjeg roka koji utvrđuje država članica izvjestiteljica, ona, kada primi dodatnu informaciju, može zahtijevati da sudionik Komisiji i preostalim državama članicama podnese ažurirani sažetak dokumentacije.

Smatra se da su se svi sudionici povukli, a članak 11. stavak 2. i članak 12. primjenjuju se mutatis mutandis, ako:

(a)

dodatne informacije nisu primljene prije krajnjeg roka;

(b)

sudionik ne dostavi odgovarajuće opravdanje za daljnje odgađanje krajnjeg roka;

(c)

se ni jedna druga dokumentacija ne odnosi na istu kombinaciju postojeće aktivne tvari/vrste proizvoda.

4.   Država članica izvjestiteljica bez odgađanja šalje primjerak izvješća nadležnog tijela Komisiji, preostalim državama članicama i sudioniku.

5.   Država članica izvjestiteljica može donijeti oduku da zadrži izvješće nadležnog tijela ako pristojbe koje dospijevaju na temelju članka 25. Direktive 98/8/EZ nisu plaćene u potpunosti te u tom slučaju o tome obavješćuje sudionika i Komisiju.

Smatra se da su se svi sudionici povukli, a članak 11. stavak 2. i članak 12. primjenjuju se mutatis mutandis, ako:

(a)

pristojba nije uplaćena u cijelosti u roku od tri mjeseca nakon primitka te obavijesti;

(b)

se ni jedna druga dokumentacija ne odnosi na istu kombinaciju postojeće aktivne tvari/vrste proizvoda;

6.   Izvješće nadležnog tijela podnosi se u obliku koji preporučuje Komisija i sadrži jednu od sljedećih preporuka:

(a)

preporuku da se postojeća aktivna tvar uključi u Prilog I., I.A ili I.B Direktivi 98/8/EZ, navodeći, prema potrebi, uvjete za uključenje;

(b)

preporuku da se postojeća aktivna tvar ne uključi u Prilog I., I.A ili I.B Direktivi 98/8/EZ, navodeći razloge za takvu preporuku.

Članak 15.

Postupci Komisije

1.   Kada Komisija primi izvješće nadležnog tijela u skladu s člankom 14. stavkom 4. ove Uredbe, ona bez odgađanja priprema nacrt odluke iz članka 27. Direktive 98/8/EZ.

2.   Prije pripreme nacrta odluke iz stavka 1., Komisija se, kada je to potrebno u svjetlu primjedaba koje je primila u vezi s izvješćem nadležnog tijela, savjetuje sa stručnjacima iz država članica radi razrješenja svih neriješenih pitanja. Prema potrebi i na zahtjev Komisije, država članica izvjestiteljica priprema ažurirano izvješće nadležnog tijela.

3.   U slučaju kada neka postojeća aktivna tvar, usprkos preporuci za uključivanje u skladu s člankom 14. stavkom 6. ove Uredbe, još uvijek izaziva zabrinutost, kako je navedeno u članku 10. stavku 5. Direktive 98/8/EZ, Komisija može, ne dovodeći u pitanje članak 12. te Direktive, uzeti u obzir zaključak procjene drugih postojećih aktivnih tvari namijenjenih za istu uporabu.

4.   Na temelju dokumenata i podataka iz članka 27. stavka 2. Direktive 98/8/EZ, država članica izvjestiteljica priprema ažurirano izvješće nadležnog tijela, čiji je prvi dio izvješće o ocjeni. Izvješće o ocjeni razmatra se na Stalnom odboru za biocidne pripravke. U slučaju kada se za istu kombinaciju aktivne tvari/vrste proizvoda podnese nekoliko dokumentacija, država članica izvjestiteljica priprema jedno izvješće o ocjeni koje se temelji na podacima iz tih dokumentacija.

Članak 16.

Pristup informacijama

U slučaju kada država članica izvjestiteljica preda izvješće nadležnog tijela u skladu s člankom 14. stavkom 4. ove Uredbe ili kada se na Stalnom odboru za biocidne pripravke zaključi ili ažurira izvješće o ocjeni, Komisija izvješće ili njegove ažurirane verzije daje na uvid javnosti elektroničkim putem, osim kada se radi o podacima s kojima se mora postupati kao s povjerljivima u skladu s člankom 19. Direktive 98/8/EZ.

Članak 17.

Suspenzija postupaka

U slučaju kada, u vezi s aktivnom tvari navedenom u Prilogu II. ovoj Uredbi, Komisija podnese prijedlog za izmjenu Direktive 76/769/EEZ ili, s učinkom od 1. lipnja 2009., Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 kako bi se zabranilo njezino stavljanje na tržište ili njezina uporaba, uključujući uporabu za biocidne namjene u određenim ili svim vrstama proizvoda, postupci predviđeni u ovoj Uredbi vezano uz tu tvar i njenu uporabu u dotičnim vrstama proizvoda mogu se suspendirati u očekivanju odluke o tom prijedlogu.

Članak 18.

Stavljanje izvan snage

Uredba (EZ) br. 2032/2003 stavlja se izvan snage.

Upućivanja na Uredbu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu.

Članak 19.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. prosinca 2007.

Za Komisiju

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  SL L 123, 24.4.1998., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2007/47/EZ (SL L 247, 21.9.2007., str. 21.).

(2)  SL L 228, 8.9.2000., str. 6. Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 2032/2003 (SL L 307, 24.11.2003., str. 1.).

(3)  SL L 307, 24.11.2003., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1849/2006 (SL L 355, 15.12.2006., str. 63.).

(4)  SL L 262, 27.9.1976., str. 201. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2007/51/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 257, 3.10.2007., str. 13.).

(5)  Uredbom (EZ) br. 1048/2005 (SL L 178, 9.7.2005., str. 1.); i Uredbom (EZ) br. 1849/2006 (SL L 355, 15.12.2006., str. 63.).

(6)  SL L 258, 26.9.2002., str. 15.


PRILOG I.

IDENTIFICIRANE POSTOJEĆE AKTIVNE TVARI

Naziv (EINECS i/ili drugi)

Broj EZ

Broj CAS

Formaldehid

200-001-8

50-00-0

Ergokalciferol/vitamin D2

200-014-9

50-14-6

Mliječna kiselina

200-018-0

50-21-5

Klofenotan/DDT

200-024-3

50-29-3

Askorbinska kiselina

200-066-2

50-81-7

2-(2-butoksietoksi)etil 6-propilpiperonil eter/piperonil butoksid

200-076-7

51-03-6

2,4-dinitrofenol

200-087-7

51-28-5

2-imidazol-4-iletilamin

200-100-6

51-45-6

Bronopol

200-143-0

52-51-7

Triklorfon

200-149-3

52-68-6

Natrijev salicilat

200-198-0

54-21-7

Fention

200-231-9

55-38-9

Glicerol trinitrat

200-240-8

55-63-0

Bis(tributilkositrov) oksid

200-268-0

56-35-9

Tributilkositrov acetat

200-269-6

56-36-0

Kumafos

200-285-3

56-72-4

Glicerol

200-289-5

56-81-5

Klorheksidin diacetat

200-302-4

56-95-1

Alil izotiocianat

200-309-2

57-06-7

Cetrimonijev bromid/heksadecil trimetil amonijev bromid

200-311-3

57-09-0

Karbanid/Urea

200-315-5

57-13-6

Strihnin

200-319-7

57-24-9

Propan-1,2-diol

200-338-0

57-55-6

Etinilestradiol

200-342-2

57-63-6

Kofein

200-362-1

58-08-2

Difenoksarzin-10-il oksid

200-377-3

58-36-6

Gama-HCH ili gama-BHC/lindan/1,2,3,4,5,6-heksaklorocikloheksan

200-401-2

58-89-9

Sulfakinoksalin

200-423-2

59-40-5

Klorokrezol

200-431-6

59-50-7

2-feniletanol

200-456-2

60-12-8

Dimetoat

200-480-3

60-51-5

Metiltioninijev klorid

200-515-2

61-73-4

Tiourea

200-543-5

62-56-6

Diklorvos

200-547-7

62-73-7

Karbaril

200-555-0

63-25-2

Etanol

200-578-6

64-17-5

Mravlja kiselina

200-579-1

64-18-6

Octena kiselina

200-580-7

64-19-7

Benzoeva kiselina

200-618-2

65-85-0

Propan-2-ol

200-661-7

67-63-0

Kloroform/triklorometan

200-663-8

67-66-3

Kolekalciferol

200-673-2

67-97-0

Salicilna kiselina 200-712-3

200-712-3

69-72-7

Heksaklorofen

200-733-8

70-30-4

Propan-1-ol

200-746-9

71-23-8

Butan-1-ol

200-751-6

71-36-3

Metoksiklor

200-779-9

72-43-5

Bromometan/metil bromid

200-813-2

74-83-9

Vodikov cijanid

200-821-6

74-90-8

Metaldehid

200-836-8

9002-91-9

Ugljikov disulfid

200-843-6

75-15-0

Etilen oksid

200-849-9

75-21-8

Jodoform/trijodometan

200-874-5

75-47-8

Terc-butil hidroperoksid

200-915-7

75-91-2

Trikloronitrometan

200-930-9

76-06-2

Bornan-2-on/kamfer

200-945-0

76-22-2

(3aS,6aR,7aS,8S,11aS,11bS,11cS)-1,3a,4,5,6a,7,7a,8,11,11a,11b,11c-dodekahidro- 2,10-dimetoksi-3,8,11a,11c-tetrametildibenzo(de,g)kromen-1,5,11-trion/kvazin

200-985-9

76-78-8

1,3-dibromo-5,5-dimetilhidantoin

201-030-9

77-48-5

3-beta-hidroksiurs-12-en-28-ojeva kiselina/ursolna kiselina

201-034-0

77-52-1

Limunska kiselina

201-069-1

77-92-9

Monohidrat limunske kiseline

201-069-1

5949-29-1

1,3,4,5-tetrahidroksicikloheksankarboksilna kiselina 201-072-8 77-95-2

201-072-8

77-95-2

Linalol

201-134-4

78-70-6

2-metilpropan-1-ol

201-148-0

78-83-1

2-kloroacetamid

201-174-2

79-07-2

Bromoctena kiselina

201-175-8

79-08-3

Propionska kiselina

201-176-3

79-09-4

Kloroctena kiselina

201-178-4

79-11-8

Glikolna kiselina

201-180-5

79-14-1

Peroctena kiselina

201-186-8

79-21-0

L-(+)-mliječna kiselina

201-196-2

79-33-4

p-(1,1-dimetilpropil)fenol

201-280-9

80-46-6

Pin-2(3)-en

201-291-9

80-56-8

Senozid A

201-339-9

81-27-6

Varfarin

201-377-6

81-81-2

Kumaklor

201-378-1

81-82-3

Difacinon

201-434-5

82-66-6

Etil kinin karbonat

201-500-3

83-75-0

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-heksahidro-2-izopropenil-8,9-dimetoksikromeno

[3,4-b] furo[2,3-h]kromen-6-on/rotenon

201-501-9

83-79-4

Antrakinon

201-549-0

84-65-1

Dibutil ftalat

201-557-4

84-74-2

Salicilanilid

201-727-8

87-17-2

(+)-vinska kiselina

201-766-0

87-69-4

Pentaklorofenol

201-778-6

87-86-5

Simklozen

201-782-8

87-90-1

Kloroksilenol

201-793-8

88-04-0

2,4,6-triklorofenol

201-795-9

88-06-2

Mentol

201-939-0

89-78-1

Izopulegol

201-940-6

89-79-2

Timol

201-944-8

89-83-8

Gvajakol/2-metoksifenol

201-964-7

90-05-1

Bifenil-2-ol

201-993-5

90-43-7

Naftalen

202-049-5

91-20-3

Propil 4-hidroksibenzoat

202-307-7

94-13-3

Butil 4-hidroksibenzoat

202-318-7

94-26-8

Dibenzoil peroksid

202-327-6

94-36-0

2-etilheksan-1,3-diol

202-377-9

94-96-2

Benzotriazol

202-394-1

95-14-7

3-kloropropan-1,2-diol

202-492-4

96-24-2

Diklorofen

202-567-1

97-23-4

Eugenol

202-589-1

97-53-0

Alantoin

202-592-8

97-59-6

Metil 4-hidroksibenzoat

202-785-7

99-76-3

Benzil alkohol

202-859-9

100-51-6

2,2′-[(1,1,3-trimetilpropan-1,3-diil)bis(oksi)]bis[4,4,6-trimetil-1,3,2-dioksaborinan]

202-899-7

100-89-0

Metenamin/heksametilentetramin

202-905-8

100-97-0

Triklokarban

202-924-1

101-20-2

Klorprofam

202-925-7

101-21-3

1,1′,1″1″′-etilendinitrilotetrapropan-2-ol

203-041-4

102-60-3

2,2′,2″-nitrilotrietanol

203-049-8

102-71-6

Klorfenezin

203-192-6

104-29-0

Anetol

203-205-5

104-46-1

Cinamaldehid/3-fenil-propen-2-al

203-213-9

104-55-2

2-etilheksan-1-ol/izooktanol

203-234-3

104-76-7

Citronelol

203-375-0

106-22-9

Citronelal

203-376-6

106-23-0

Geraniol

203-377-1

106-24-1

1,4-diklorobenzen

203-400-5

106-46-7

Etilendiamin

203-468-6

107-15-3

Kloroacetaldehid

203-472-8

107-20-0

Etan-1,2-diol

203-473-3

107-21-1

Glioksal

203-474-9

107-22-2

Metil format

203-481-7

107-31-3

Butan-1,3-diol

203-529-7

107-88-0

Vinil acetat

203-545-4

108-05-4

Anhidrid octene kiseline

203-564-8

108-24-7

m-Krezol

203-577-9

108-39-4

Rezorcinol

203-585-2

108-46-3

Cijanurna kiselina

203-618-0

108-80-5

Fenol

203-632-7

108-95-2

Etil format

203-721-0

109-94-4

Jantarna kiselina

203-740-4

110-15-6

Heksa-2,4-dienoinska kiselina/sorbinska kiselina

203-768-7

110-44-1

Piridin

203-809-9

110-86-1

Morfolin

203-815-1

110-91-8

Glutaral

203-856-5

111-30-8

2-Butoksietanol

203-905-0

111-76-2

Cetrimonijev klorid/heksadeciltrimetilamonijev klorid

203-928-6

112-02-7

Nonanova kiselina

203-931-2

112-05-0

Undekan-2-on/metil nonil keton

203-937-5

112-12-9

2,2′-(etilendioksi)dietanol/trietilen glikol

203-953-2

112-27-6

Undecilenska kiselina (Undek-10-enoic acid)

203-965-8

112-38-9

Oleinska kiselina

204-007-1

112-80-1

(Z)-docoz-13-enonska kiselina

204-011-3

112-86-7

N-(2-etilheksil)-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dikarboksimid

204-029-1

113-48-4

Propoksur

204-043-8

114-26-1

Endosulfan

204-079-4

115-29-7

1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]hept-2-il tiocianatoacetat

204-081-5

115-31-1

Dikofol

204-082-0

115-32-2

Linalil acetat

204-116-4

115-95-7

3,3′,4′,5,7-pentahidroksiflavon

204-187-1

117-39-5

1,3-dikloro-5,5-dimetilhidantoin

204-258-7

118-52-5

Metil salicilat

204-317-7

119-36-8

Klorofen

204-385-8

120-32-1

Etil 4-hidroksibenzoat

204-399-4

120-47-8

Benzil benzoat

204-402-9

120-51-4

Piperonal

204-409-7

120-57-0

Indol

204-420-7

120-72-9

3-(but-2-enil)-2-metil-4-oksociklopent-2-enil-2,2-dimetil-3-(3-metoksi-2-metil-3-

oksoprop-1-enil)-ciklopropankarboksilat/cinerin II

204-454-2

121-20-0

2-metil-4-okso-3-(penta-2,4-dienil)ciklopent-2-enil [1R-[1.alfa.[S*(Z)],3.beta.]]-

krizantemat/piretrin I

204-455-8

121-21-1

2-metil-4-okso-3-(penta-2,4-dienil)ciklopent-2-enil [1R-[1.alfa.[S*(Z)](3.beta.)-3-(3- metoksi-2-metil-3-oksoprop-1-enil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat/piretrin II

204-462-6

121-29-9

Benzetonijev klorid

204-479-9

121-54-0

5-nitrotiazol-2-ilamin

204-490-9

121-66-4

Malation

204-497-7

121-75-5

Fenitrotion

204-524-2

122-14-5

Cetalkonijev klorid

204-526-3

122-18-9

Benzildimetil(oktadecil)amonijev klorid

204-527-9

122-19-0

Simazin

204-535-2

122-34-9

Profam

204-542-0

122-42-9

4-Fenilbutanon

204-555-1

122-57-6

2-Fenoksietanol

204-589-7

122-99-6

Cetilpiridinijev klorid

204-593-9

123-03-5

Monohidrat cetilpiridinijevega klorida

204-593-9

6004-24-6

2-Etilheksanal

204-596-5

123-05-7

Piridazin-3,6-diol/hidrazid maleinske kiseline

204-619-9

123-33-1

Adipinska kiselina

204-673-3

124-04-9

Oktanska kiselina

204-677-5

124-07-2

Dodecilamin/laurilamin

204-690-6

124-22-1

Ugljikov dioksid

204-696-9

124-38-9

Natrijev dimetilarzinat

204-708-2

124-65-2

Ekso-1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]heptan-2-ol

204-712-4

124-76-5

Nitrometilidintrimetanol

204-769-5

126-11-4

Natrijev acetat

204-823-8

127-09-3

Natrijev N-klorobenzensulfonamid

204-847-9

127-52-6

Natrijev tozilkloramid

204-854-7

127-65-1

Bis(2,3,3,3-tetrakloropropil) eter

204-870-4

127-90-2

Kalijev dimetilditiokarbamat

204-875-1

128-03-0

Natrijev dimetilditiokarbamat

204-876-7

128-04-1

N-bromosukcinimid

204-877-2

128-08-5

N-klorosukcinimid

204-878-8

128-09-6

2,6-di-terc-butil-p-krezol

204-881-4

128-37-0

Varfarin natrij

204-929-4

129-06-6

Dimetil ftalat

205-011-6

131-11-3

Natrijev pentaklorofenolat

205-025-2

131-52-2

Natrijev 2-bifenilat

205-055-6

132-27-4

Natrijev 2-bifenilat tetrahidrat

205-055-6

6152-33-6

Kaptan

205-087-0

133-06-2

N-(triklorometiltio)ftalimid/folpet

205-088-6

133-07-3

2,4-Dikloro-3,5-ksilenol

205-109-9

133-53-9

Metil antranilat

205-132-4

134-20-3

Bis(8-hidroksi kinolinium) sulfat

205-137-1

134-31-6

N,N-dietil-m-toluamid

205-149-7

134-62-3

Dipropil piridin-2,5-dikarboksilat

205-245-9

136-45-8

Cinkov bis(2-etilheksanoat)

205-251-1

136-53-8

6-metilbenzotriazol

205-265-8

136-85-6

Tiram

205-286-2

137-26-8

Ziram

205-288-3

137-30-4

Natrijev propionat

205-290-4

137-40-6

Kalijev metilditiokarbamat

205-292-5

137-41-7

Metam-natrij

205-293-0

137-42-8

Dipenten

205-341-0

138-86-3

Dinatrijev cianoditiokarbamat

205-346-8

138-93-2

Benzododecinijev klorid

205-351-5

139-07-1

Miristalkonijev klorid

205-352-0

139-08-2

Nitrilo trioctena kiselina

205-355-7

139-13-9

p-tolil acetat

205-413-1

140-39-6

1,3-bis(hidroksimetil) urea

205-444-0

140-95-4

Natrijev format

205-488-0

141-53-7

2,3-dihidroksipropil laurat

205-526-6

142-18-7

Nabam

205-547-0

142-59-6

Heksanska kiselina

205-550-7

142-62-1

Laurinska kiselina

205-582-1

143-07-7

Kalijev oleat

205-590-5

143-18-0

Natrijev hidrogenkarbonat

205-633-8

144-55-8

Oksalna kiselina

205-634-3

144-62-7

Kinolin-8-ol

205-711-1

148-24-3

Tiabendazol

205-725-8

148-79-8

Benzotiazol-2-tiol

205-736-8

149-30-4

Monuron

205-766-1

150-68-5

Rutozid

205-814-1

153-18-4

Glioksilna kiselina

206-058-5

298-12-4

Fenklorfos

206-082-6

299-84-3

Naled

206-098-3

300-76-5

5-klorosalicilna kiselina

206-283-9

321-14-2

Diuron

206-354-4

330-54-1

Kalijev tiocianat

206-370-1

333-20-0

Diazinon

206-373-8

333-41-5

Dekanska kiselina

206-376-4

334-48-5

Cijanamid

206-992-3

420-04-2

Metronidazol

207-136-1

443-48-1

Cineol

207-431-5

470-82-6

7,8-dihidroksikumarin

207-632-8

486-35-1

Natrijev karbonat

207-838-8

497-19-8

2-hidroksi-4-izopropil-2,4,6-cikloheptatrien-1-on

207-880-7

499-44-5

Karvakrol

207-889-6

499-75-2

6.beta.-acetoksi-3beta-(beta.-D-glukopiranoziloksi)-8,14-dihidroksibufa-4,20,22-

trienolid/scilirozid

208-077-4

507-60-8

Barijev karbonat

208-167-3

513-77-9

3-acetil-6-metil-2H-piran-2,4(3H)-dion

208-293-9

520-45-6

Ozalmid

208-385-9

526-18-1

2,6-Dimetoksi-p-benzokinon

208-484-7

530-55-2

Akridin-3,6-diamin dihidroklorid

208-515-4

531-73-7

Natrijev benzoat

208-534-8

532-32-1

Dazomet

208-576-7

533-74-4

Trinatrijev hidrogendikarbonat/natrijev seskvikarbonat

208-580-9

533-96-0

Srebrov karbonat

208-590-3

534-16-7

Krimidin

208-622-6

535-89-7

Kalcijev diformat

208-863-7

544-17-2

Miristinska kiselina

208-875-2

544-63-8

1-izopropil-4-metilbiciklo[3.1.0]heksan-3-on

208-912-2

546-80-5

1,3,4,6,8,13-heksahidroksi-10,11-dimetilfenantro[1,10,9,8-opqra]perilen-7,14-

dion/hypericum perforatum

208-941-0

548-04-9

[4-[4,4′bis(dimetilamino)benzohidriliden] cikloheksa-2,5-dien-1-iliden]dimetilamonijev klorid

208-953-6

548-62-9

Cinkov dibenzoat

209-047-3

553-72-0

Metil izotiocianat

209-132-5

556-61-6

4,4′-(4-iminocikloheksa-2,5-dienilidenmetilen)dianilin hidroklorid

209-321-2

569-61-9

[4-[alfa-[4-(dimetilamino)fenil]benziliden]cikloheksa-2,5-dien-1-iliden]dimetilamonijev klorid/malahit zeleni klorid

209-322-8

569-64-2

Kalijev benzoat

209-481-3

582-25-2

(RS)-3-alil-2-metil-4-oksociklopent-2-enil (1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimetil-3-(2-

metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilat (svi izomeri; omjer: 1:1:1:1:1:1:1:1)/

Aletrin

209-542-4

584-79-2

Natrijev 3-(p-anilinofenilazo)benzensulfonat/metanil žuti

209-608-2

587-98-4

DL-mliječna kiselina

209-954-4

598-82-3

BHC ili HCH/heksaklorocikloheksan

210-168-9

608-73-1

DL-jabučna kiselina

210-514-9

617-48-1

N-(hidroksimetil)acetamid

210-897-2

625-51-4

Sukcinaldehid

211-333-8

638-37-9

2-fluoroacetamid

211-363-1

640-19-7

Ftalaldehid

211-402-2

643-79-8

2-hidroksietansulfonska kiselina, spoj s 4,4′-[heksan-1,6-diilbis(oksi)]bis[benzenkarboksamidinom] (2:1)

211-533-5

659-40-5

Tetrahidro-2,5-dimetoksifuran

211-797-1

696-59-3

N-[(diklorofluorometil)tio]ftalimid

211-952-3

719-96-0

Dikloro-N-[(dimetilamino)sulfonil]fluoro-N-(p-tolil)metansulfenamid/tolilfluanid

211-986-9

731-27-1

Levonorgestrel

212-349-8

797-63-7

Hidroksil-2-piridon

212-506-0

822-89-9

2,6-dimetil-1,3-dioksan-4-il acetat

212-579-9

828-00-2

Terbutrin

212-950-5

886-50-0

Proflavin hidroklorid

213-459-9

952-23-8

N’1-kinoksalin-2-ilsulfanilamid, natrijeva sol

213-526-2

967-80-6

Norbormid

213-589-6

991-42-4

(hidroksimetil)urea

213-674-8

1000-82-4

Diklofluanid

214-118-7

1085-98-9

Bakrov tiocianat

214-183-1

1111-67-7

Dodeciltrimetilamonijev bromid

214-290-3

1119-94-4

Tetradonijev bromid

214-291-9

1119-97-7

(1,3,4,5,6,7-heksahidro-1,3-diokso-2H-izoindol-2-il)metil (1R-trans)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilat/d-trans-tetrametrin

214-619-0

1166-46-7

4,5-dikloro-3H-1,2-ditiol-3-on

214-754-5

1192-52-5

Ksilenol

215-089-3

1300-71-6

Bentonit

215-108-5

1302-78-9

Diarsenov pentaoksid

215-116-9

1303-28-2

Diborov trioksid

215-125-8

1303-86-2

Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/gašeno vapno

215-137-3

1305-62-0

Kalcijev oksid/vapno/negašeno vapno/živo vapno

215-138-9

1305-78-8

Kalijev hidroksid

215-181-3

1310-58-3

Natrijev hidroksid

215-185-5

1310-73-2

Silicijeva kiselina, kalijeva sol/kalijev silikat

215-199-1

1312-76-1

Cinkov oksid

215-222-5

1314-13-2

Tricinkov difosfid

215-244-5

1314-84-7

Cinkov sulfid

215-251-3

1314-98-3

Trimanganov tetraoksid

215-266-5

1317-35-7

Bakrov oksid

215-269-1

1317-38-0

Dibakrov oksid

215-270-7

1317-39-1

Krezol

215-293-2

1319-77-3

Aluminijev klorid, osnovni

215-477-2

1327-41-9

Dinatrijev tetraborat, bezvodni

215-540-4

1330-43-4

Dinatrijev tetraborat dekahidrat

215-540-4

1303-96-4

Dibakrov klorid trihidroksid

215-572-9

1332-65-6

Kromov trioksid

215-607-8

1333-82-0

Natrijev hidrogendifluorid

215-608-3

1333-83-1

Naftenske kiseline, bakrove soli

215-657-0

1338-02-9

2-Butanon, peroksid

215-661-2

1338-23-4

Naftenske kiseline

215-662-8

1338-24-5

Amonijev hidrogendiflourid

215-676-4

1341-49-7

Silicijeva kiselina, natrijeva sol

215-687-4

1344-09-8

Bakrov(II) klorid

215-704-5

1344-67-8

N,N″-bis(2-etilheksil)-3,12-diimino-2,4,11,13- tetraazatetradekandiamidin dihidroklorid

216-994-6

1715-30-6

Monolinuron

217-129-5

1746-81-2

2,4-diklorobenzil alkohol

217-210-5

1777-82-8

Etakridin laktat

217-408-1

1837-57-6

4,4 ′-(2-etil-2-nitropropane-1,3-diil) bismorpholine

217-450-0

1854-23-5

Klorotalonil

217-588-1

1897-45-6

Dodecilamonij acetat

217-956-1

2016-56-0

Fluometuron

218-500-4

2164-17-2

Alil propil disulfid

218-550-7

2179-59-1

4-(2-nitrobutil)morfolin

218-748-3

2224-44-4

N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diamin

219-145-8

2372-82-9

Didecildimetilamonijev bromid

219-234-1

2390-68-3

Tolnaftat

219-266-6

2398-96-1

Bis[[4-[4-(dimetilamino)benzhidriliden]cikloheksa-2,5-dien-1-iliden]dimetilamonijev] oksalat, dioksalat

219-441-7

2437-29-8

Dodin

219-459-5

2439-10-3

2-bromo-1-(4-hidroksifenil)etan-1-on

219-655-0

2491-38-5

2,2′-ditiobis[N-metilbenzamid]

219-768-5

2527-58-4

2,2′-[metilenbis(oksi)]bisetanol

219-891-4

2565-36-8

Fentoat

219-997-0

2597-03-7

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on

220-120-9

2634-33-5

2,2′-[(1-metilpropan-1,3-diil)bis(oksi)]bis[4-metil-1,3,2-dioksaborinan]

220-198-4

2665-13-6

2-metil-2H-izotiazol-3-on

220-239-6

2682-20-4

Sulfuril difluorid

220-281-5

2699-79-8

2-amino-3-kloro-1,4-naftokinon

220-529-2

2797-51-5

2-kloro-N-(hidroksimetil)acetamid

220-598-9

2832-19-1

Troklozen natrij

220-767-7

2893-78-9

Natrijev dikloroizocianurat dihidrat

220-767-7

51580-86-0

Klorpirifos

220-864-4

2921-88-2

Mecetronijev etil sulfat

221-106-5

3006-10-8

Dodeciletildimetilamonijev etil sulfat

221-108-6

3006-13-1

Bis(triklorometil) sulfon

221-310-4

3064-70-8

Natrijev 2-(2-dodeciloksietoksi)etil sulfat

221-416-0

3088-31-1

4-izopropil-m-krezol

221-761-7

3228-02-2

Bakrov dinitrat

221-838-5

3251-23-8

Triklozan

222-182-2

3380-34-5

Temefos

222-191-1

3383-96-8

Tuj-4(10)-en

222-212-4

3387-41-5

Okt-1-en-3-ol

222-226-0

3391-86-4

Natrijev 5-kloro-2-[4-kloro-2-[[[(3,4-diklorofenil)amino]karbonil]amino]fenoksi]

benzensulfonat

222-654-8

3567-25-7

(etilendioksi)dimetanol

222-720-6

3586-55-8

Klorofacinon

223-003-0

3691-35-8

Dipirition

223-024-5

3696-28-4

Klorheksidin dihidroklorid

223-026-6

3697-42-5

Denatonijev benzoat

223-095-2

3734-33-6

Natrijev 2,4,6-triklorofenolat

223-246-2

3784-03-0

Piridin-2-tiol 1-oksid, natrijeva sol

223-296-5

3811-73-2

Heksahidro-1,3,5-tris(3-metoksipropil)-1,3,5-triazin

223-563-6

3960-05-2

4-okso-4-[(tributilstanil)oksi]but-2-enska kiselina/tributil kositrov maleat

223-701-5

4027-18-3

Metenamin 3-kloroaliloklorid

223-805-0

4080-31-3

N-etilheptadekafluorooktansulfonamid

223-980-3

4151-50-2

Izobutil 4-hidroksibenzoat/izobutil paraben

224-208-8

4247-02-3

Tributilstanil salicilat/tributil kositrov salicilat

224-397-7

4342-30-7

Tributilstanil benzoat/tributil kositrov benzoat

224-399-8

4342-36-3

Natrijev 1-(3,4-dihidro-6-metil-2,4-diokso-2H-piran-3-iliden)etanolat

224-580-1

4418-26-2

Dietilamonijev salicilat

224-586-4

4419-92-5

Dimetil dikarbonat

224-859-8

4525-33-1

Farnezol

225-004-1

4602-84-0

2,2′,2″-(heksahidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanol

225-208-0

4719-04-4

Oktilfosfonska kiselina

225-218-5

4724-48-5

Natrijev 4-(metoksikarbonil)fenolat

225-714-1

5026-62-0

Sulfamidna kiselina

226-218-8

5329-14-6

Citral

226-394-6

5392-40-5

Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakis(hidroksimetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion

226-408-0

5395-50-6

1-benzil-3,5,7-triaza-1-azoniatriciklo[3.3.1.13,7]dekan klorid

226-445-2

5400-93-1

Dimetildioktilamonijev klorid

226-901-0

5538-94-3

N-dodecilpropan-1,3-diamin

226-902-6

5538-95-4

Klorpirifos-metil

227-011-5

5598-13-0

N,N’-metilenbismorfolin

227-062-3

5625-90-1

Kumatetralil

227-424-0

5836-29-3

Terbutilazin

227-637-9

5915-41-3

(R)-p-menta-1,8-dien

227-813-5

5989-27-5

4-metoksibenzen-1,3-diamin sulfat

228-290-6

6219-67-6

Metilen ditiocianat

228-652-3

6317-18-6

1,3-bis(hidroksimetil)-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion

229-222-8

6440-58-0

Dodicin

229-930-7

6843-97-6

Jabučna kiselina

230-022-8

6915-15-7

(2-bromo-2-nitrovinil)benzen

230-515-8

7166-19-0

Didecildimetilamonijev klorid

230-525-2

7173-51-5

(Z)-N-9-oktadecenilpropan-1,3-diamin

230-528-9

7173-62-8

Benzildodecildimetilammonium bromid

230-698-4

7281-04-1

Prometrin

230-711-3

7287-19-6

Srebro

231-131-3

7440-22-4

Bor

231-151-2

7440-42-8

Bakar

231-159-6

7440-50-8

Cink

231-175-3

7440-66-6

Sumporni dioksid

231-195-2

7446-09-5

Ditalijev sulfat

231-201-3

7446-18-6

Kalcijev diheksa-2,4-dienoat

231-321-6

7492-55-9

Kinin monohidroklorid dihidrat

231-437-7

6119-47-7

Jod

231-442-4

7553-56-2

Jod u obliku jodofora

Smjesa

39392-86-4

Jodov kompleks u otopini s neionskim deterdžentima

Smjesa

 

Polivinilpirolidon jod

Polimer

25655-41-8

Alkilaril polieter alkohol-jodov kompleks

Polimer

 

Jodov kompleks s etilen-propilenskim blokovnim kopolimerom (pluronic)

Polimer

 

Jodov kompleks s polialkilenglikolom

Polimer

 

Jodirana smola/polijodidna anionska smola

Polimer

 

Trinatrijev ortofosfat (TSP)

231-509-8

7601-54-9

Silicijev dioksid – amorfni

231-545-4

7631-86-9

Natrijev hidrogensulfit

231-548-0

7631-90-5

Natrijev nitrit

231-555-9

7632-00-0

Natrijev peroksometaborat/natrijev perborat hidrat

231-556-4

7632-04-4

Vodikov klorid/klorovodikova kiselina

231-595-7

7647-01-0

Natrijev klorid

231-598-3

7647-14-5

Natrijev bromid

231-599-9

7647-15-6

Ortofosforna kiselina

231-633-2

7664-38-2

Vodikov fluorid

231-634-8

7664-39-3

Amonijak, bezvodni

231-635-3

7664-41-7

Sumporna kiselina

231-639-5

7664-93-9

Kalijev jodid

231-659-4

7681-11-0

Natrijev hidrogensulfat

231-665-7

7681-38-1

Natrijev fluorid

231-667-8

7681-49-4

Natrijev hipoklorit

231-668-3

7681-52-9

Dinatrijev disulfit

231-673-0

7681-57-4

Tetrametrin

231-711-6

7696-12-0

Sumpor

231-722-6

7704-34-9

Željezov sulfat

231-753-5

7720-78-7

Zelena galica/željezov sulfat heptahidrat

231-753-5

7782-63-0

Kalijev permanganat

231-760-3

7722-64-7

Vodikov peroksid

231-765-0

7722-84-1

Brom

231-778-1

7726-95-6

Dikalijev peroksodisulfat

231-781-8

7727-21-1

Dušik

231-783-9

7727-37-9

Cinkov sulfat heptahidrat

231-793-3

7446-20-0

7a-etildihidro-1H,3H,5H-oksazolo[3,4-c]oksazol

231-810-4

7747-35-5

Natrijev sulfit

231-821-4

7757-83-7

Natrijev klorit

231-836-6

7758-19-2

Bakrov klorid

231-842-9

7758-89-6

Bakrov sulfat

231-847-6

7758-98-7

Bakrov sulfat pentahidrat

231-847-6

7758-99-8

Srebrov nitrat

231-853-9

7761-88-8

Natrijev tiosulfat pentahidrat

231-867-5

10102-17-7

Natrijev klorat

231-887-4

7775-09-9

Dinatrijev peroksodisulfat/Natrijev persulfat

231-892-1

7775-27-1

Kalijev dikromat

231-906-6

7778-50-9

Kalcijev hipoklorit

231-908-7

7778-54-3

Heksahidro-1,3,5-trietil-1,3,5-triazin

231-924-4

7779-27-3

Klor

231-959-5

7782-50-5

Amonijev sulfat

231-984-1

7783-20-2

Srebrov klorid

232-033-3

7783-90-6

Aluminij amonijev bis(sulfat)

232-055-3

7784-25-0

Manganov sulfat

232-089-9

7785-87-7

Manganov sulfat tetrahidrat

232-089-9

10101-68-5

Jodov monoklorid

232-236-7

7790-99-0

Terpineol

232-268-1

8000-41-7

Sojino ulje

232-274-4

8001-22-7

Ulje iz sjemena lana

232-278-6

8001-26-1

Kukuruzno ulje

232-281-2

8001-30-7

Kokosovo ulje

232-282-8

8001-31-8

Kreozot

232-287-5

8001-58-9

Ricinusovo ulje

232-293-8

8001-79-4

Koštano ulje/Životinjsko ulje

232-294-3

8001-85-2

Ulje uljane repice

232-299-0

8002-13-9

Piretrini i piretroidi

232-319-8

8003-34-7

Terpinol

8006-39-1

Terpentinsko ulje

232-350-7

8006-64-2

Češnjak, ekstrakti

232-371-1

8008-99-9

Katran, bor/borov katran

232-374-8

8011-48-1

Pčelinji vosak

232-383-7

8012-89-3

Parafinska ulja

232-384-2

8012-95-1

Ulja, avokado

232-428-0

8024-32-6

Naranča, slatka, ekstrakt

232-433-8

8028-48-6

Bijelo mineralno ulje (nafta)

232-455-8

8042-47-5

Saponini

232-462-6

8047-15-2

Smola tal-ulja

232-484-6

8052-10-6

Asfalt/bitumen

232-490-9

8052-42-4

Kopal

232-527-9

9000-14-0

Lignin

232-682-2

9005-53-2

Aluminijev sulfat

233-135-0

10043-01-3

Borna kiselina

233-139-2

10043-35-3

Aluminij kalijev bis(sulfat)/alum

233-141-3

10043-67-1

Klorov dioksid

233-162-8

10049-04-4

Kalijev sulfit

233-321-1

10117-38-1

Natrijev hidrogen 2,2′metilenbis[4-klorofenolat]

233-457-1

10187-52-7

2,2-dibromo-2-cianoacetamid

233-539-7

10222-01-2

Disrebrov(1+) sulfat

233-653-7

10294-26-5

Natrijev metafosfat

233-782-9

10361-03-2

Oksin-bakar

233-841-9

10380-28-6

Resmetrin

233-940-7

10453-86-8

N,N’-etilenbis[N-acetilacetamid]

234-123-8

10543-57-4

Natrijev dikromat

234-190-3

10588-01-9

Karbendazim

234-232-0

10605-21-7

Tridekanatrijev hipoklorittetrakis(fosfat)

234-307-8

11084-85-8

Prirodna borna kiselina

234-343-4

11113-50-1

Natrijev perborat tetrahidrat

234-390-0

10486-00-7

Perborna kiselina, natrijeva sol

234-390-0

11138-47-9

Naftenske kiseline, cinkove soli

234-409-2

12001-85-3

Dinatrijev oktaborat

234-541-0

12008-41-2

Dinatrijev oktaborat tetrahidrat

234-541-0

12280-03-4

[2H4]amonijev klorid

234-607-9

12015-14-4

Dialuminijev klorid pentahidroksid

234-933-1

12042-91-0

Trimagnezijev difosfid

235-023-7

12057-74-8

Natrijev toluensulfonat

235-088-1

12068-03-0

Bakrov(II) karbonat–bakrov(II) hidroksid (1:1)

235-113-6

12069-69-1

Cineb

235-180-1

12122-67-7

Amonijev bromid

235-183-8

12124-97-9

Tetrabor-dinatrijev heptaoksid, hidrat

235-541-3

12267-73-1

Maneb

235-654-8

12427-38-2

Heksabor-dicinkov undekaoksid/Cinkov borat

235-804-2

12767-90-7

N-(hidroksimetil)formamid

235-938-1

13052-19-2

2,3,5,6-tetrakloro-4-(metilsulfonil)piridin

236-035-5

13108-52-6

Nifurpirinol

236-503-9

13411-16-0

Cinkov pirition

236-671-3

13463-41-7

Titanov dioksid

236-675-5

13463-67-7

Dodecilgvanidin monohidroklorid

237-030-0

13590-97-1

Barij-diborov tetraoksid

237-222-4

13701-59-2

Kalijev 2-bifenilat

237-243-9

13707-65-8

Amonijev tetrafluoroborat

237-531-4

13826-83-0

Litijev hipoklorit

237-558-1

13840-33-0

Ortoborna kiselina, natrijeva sol

237-560-2

13840-56-7

Bromov klorid

237-601-4

13863-41-7

Cinkov bis(dietilditiokarbamat)

238-270-9

14324-55-1

(benziloksi)metanol

238-588-8

14548-60-8

2,2′-oksibis[4,4,6-trimetil-1,3,2-dioksaborinan]

238-749-2

14697-50-8

Foksim

238-887-3

14816-18-3

Bis(1-hidroksi-1H-piridin-2-tionato-O,S)bakar

238-984-0

14915-37-8

Bis(8-hidroksikinolil) sulfat, monokalijeva sol

239-133-6

15077-57-3

Dibromopropionamid

239-153-5

15102-42-8

Natrijev perborat monohidrat

239-172-9

10332-33-9

2,2′-metilenbis(6-bromo-4-klorofenol)

239-446-8

15435-29-7

Klorotoluron

239-592-2

15545-48-9

Dinatrijev karbonat, spoj s vodikovim peroksidom (2:3)

239-707-6

15630-89-4

Natrijev p-kloro-m-krezolat

239-825-8

15733-22-9

Kloraloza

240-016-7

15879-93-3

1-bromo-3-kloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion

240-230-0

16079-88-2

(R)-2-(4-kloro-2-metilfenoksi)propionska kiselina

240-539-0

16484-77-8

Dikalijev disulfit

240-795-3

16731-55-8

Metomil

240-815-0

16752-77-5

Dinatrijev heksafluorosilikat

240-934-8

16893-85-9

Heksafluorosilicijeva kiselina

241-034-8

16961-83-4

Benomil

241-775-7

17804-35-2

D-glukonska kiselina, spoj s N,N″-bis(4-klorofenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-

tetraazatetradekandiamidinom (2:1)

242-354-0

18472-51-0

O,O-dietil O-5-fenilizoksazol-3-ilfosforotioat

242-624-8

18854-01-8

Benzoksonijev klorid

243-008-1

19379-90-9

Metil hidroksimetoksiacetat

243-271-2

19757-97-2

p-[(dijodometil)sulfonil]toluen

243-468-3

20018-09-1

Bakrov dihidroksid

243-815-9

20427-59-2

Disrebrov oksid

243-957-1

20667-12-3

2-buten-1,4-diil bis(bromoacetat)

243-962-9

20679-58-7

Aluminijev fosfid

244-088-0

20859-73-8

(benzotiazol-2-iltio)metil tiocianat

244-445-0

21564-17-0

Tetraklorvinfos

244-865-4

22248-79-9

Bendiokarb

245-216-8

22781-23-3

2-metil-4-okso-3-(prop-2-inil)ciklopent-2-en-1-il 2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1- enil)ciklopropankarboksilat/praletrin

245-387-9

23031-36-9

Kalijev (E,E)-heksa-2,4-dienoat

246-376-1

24634-61-5

2-terc-butil-4-metoksifenol

246-563-8

25013-16-5

Bis(hidroksimetil)urea

246-679-9

25155-29-7

.alfa.,.alfa.′,.alfa.″-trimetil-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanol

246-764-0

25254-50-6

2,2′-(oktadec-9-enilimino)bisetanol

246-807-3

25307-17-9

3-(but-2-enil)-2-metil-4-oksociklopent-2-enil 2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)

ciklopropankarboksilat/cinerin I

246-948-0

25402-06-6

3-fenoksibenzil 2-dimetil-3-(metilpropenil)ciklopropankarboksilat/fenotrin

247-404-5

26002-80-2

5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on

247-500-7

26172-55-4

2-oktil-2H-izotiazol-3-on

247-761-7

26530-20-1

Dodecilbenzensulfonska kiselina

248-289-4

27176-87-0

Laurinska kiselina, monoester s glicerolom

248-337-4

27215-38-9

Cinkov neodekanoat

248-370-4

27253-29-8

Dodecil(etilbenzil)dimetilamonijev klorid

248-486-5

27479-28-3

Cis-trikoz-9-en

248-505-7

27519-02-4

Dimetiloktadecil[3-(trimetoksisilil)propil]amonijev klorid

248-595-8

27668-52-6

N’-terc-butil-N-ciklopropil-6-(metiltio)-1,3,5-triazin-2,4-diamin

248-872-3

28159-98-0

(S)-3-alil-2-metil-4-oksociklopent-2-enil(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)- ciklopropankarboksilat (samo 1R trans, 1S izomer)/S-bioaletrin

249-013-5

28434-00-6

Bioresmetrin

249-014-0

28434-01-7

3-[3-(4′-bromo[1,1′-bifenil]-4-il)-3-hidroksi-1-fenilpropil]-4-hidroksi-2-benzopiron/bromadiolon

249-205-9

28772-56-7

Pirimifos-metil

249-528-5

29232-93-7

Litijev heptadekafluorooktansulfonat

249-644-6

29457-72-5

5-bromo-5-nitro-1,3-dioksan

250-001-7

30007-47-7

Trans-izopropil-3-[[(etilamino)metoksifosfinotioil]oksi]krotonat

250-517-2

31218-83-4

(Z,E)-tetradeka-9,12-dienil acetat

250-753-6

30507-70-1 (1)

Decildimetiloktilamonijev klorid

251-035-5

32426-11-2

Bromokloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion

251-171-5

32718-18-6

Amitraz

251-375-4

33089-61-1

3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetilurea/izoproturon

251-835-4

34123-59-6

2-(hidroksimetilamino)etanol

251-974-0

34375-28-5

N-[3-(dodecilamino)propil]glicin

251-993-4

34395-72-7

2,6-diacetil-7,9-dihidroksi-8,9b-dimetildibenzofuran-1,3(2H,9bH)-dion, mononatrijeva sol

252-204-6

34769-44-3

Natrijev 4-etoksikarbonilfenoksid

252-487-6

35285-68-8

Natrijev 4-propoksikarbonilfenoksid

252-488-1

35285-69-9

N-[[(4-klorofenil)amino]karbonil]-2,6-difluorobenzamid

252-529-3

35367-38-5

1-[2-(aliloksi)-2-(2,4-diklorofenil)etil]-1H-imidazol/imazalil

252-615-0

35554-44-0

(±)-1-(.beta.-aliloksi-2,4-diklorofeniletil)imidazol/tehnički čist imazalil

Fitofarmaceutsko sredstvo

73790-28-0

S-[(6-kloro-2-oksooksazolo[4,5-b]piridin-3(2H)-il)metil] O,O-dimetil tiofosfat /azametifos

252-626-0

35575-96-3

2-bromo-2-(bromometil)pentandinitril

252-681-0

35691-65-7

Benzildimetiloleilamonijev klorid

253-363-4

37139-99-4

Kalcij-magnezijev oksid/dolomitno vapno

253-425-0

37247-91-0

kalcij-magnezijev tetrahidroksid/kalcij-magnezijev hidroksid/gašeno dolomitno

vapno

254-454-1

39445-23-3

2-fosfonobutan-1,2,4-trikarboksilna kiselina

253-733-5

37971-36-1

4-metoksi-m-fenilendiamonijev sulfat

254-323-9

39156-41-7

N,N″-metilenbis[N’-[3-(hidroksimetil)-2,5-dioksoimidazolidin-4-il]urea]

254-372-6

39236-46-9

Dinokap

254-408-0

39300-45-3

alfa.-ciano-3-fenoksibenzil 2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil) ciklopropankarboksilat

254-484-5

39515-40-7

Izopropil (2E,4E)-11-metoksi-3,7,11-trimetildodeka-2,4-dienoat/metopren

254-993-2

40596-69-8

Dimetiltetradecil[3-(trimetoksisilil)propil]amonijev klorid

255-451-8

41591-87-1

Zmes cis- in trans-p-mentan-3,8 diola/citriodiol

255-953-7

42822-86-6

4,4-dimetiloksazolidin

257-048-2

51200-87-4

(1,3,4,5,6,7-heksahidro-1,3-diokso-2H-izoindol-2-il)metil (1R-cis)-2,2-dimetil-3-

(2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilat

257-144-4

51348-90-4

Ciano (3-fenoksibenzil)-2-(4-klorofenil)-3-metilbutirat/fenvalerat

257-326-3

51630-58-1

etil N-acetil-N-butil-.beta.-alaninat

257-835-0

52304-36-6

.alfa.-ciano-3-fenoksibenzil 3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat/cipermetrin

257-842-9

52315-07-8

m-fenoksibenzil 3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat/permetrin

258-067-9

52645-53-1

.alpha.-ciano-3-fenoksibenzil [1R-[1.alfa.(S*),3.alfa.]]-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-

dimetilciklopropankarboksilat/deltametrin

258-256-6

52918-63-5

bis(2-etilheksanoato-O)-.mu.-oksodicink

259-049-3

54262-78-1

1-etinil-2-metilpent-2-enil 2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil) ciklopropankarboksilat/empentrin

259-154-4

54406-48-3

3-jodo-2-propinil butilkarbamat

259-627-5

55406-53-6

Tetrakis(hidroksimetil)fosfonij sulfat (2:1)

259-709-0

55566-30-8

3-(3-bifenil-4-il-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)-4-hidroksikumarin/difenakum

259-978-4

56073-07-5

4-hidroksi-3-(3-(4′-bromo-4-bifenilil)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)kumarin/brodifakum

259-980-5

56073-10-0

[2-(2-butoksietoksi)etoksi]metanol

260-097-2

56289-76-0

2-etoksietil bromoacetat

260-240-9

56521-73-4

N-oktil-N’-[2-(oktilamino)etil]etilendiamin

260-725-5

57413-95-3

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, natrijeva sol

261-184-8

58249-25-5

Azakonazol

262-102-3

60207-31-0

1-[[2-(2,4-diklorofenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol/propikonazol

262-104-4

60207-90-1

N,N-bis(2-hidroksietil)undec-10-enamid

262-114-9

60239-68-1

2-kloro-3-(fenilsulfonil)akrilonitril

262-395-8

60736-58-5

Tetradecildimetilbenzilamonij fluorid

61134-95-0

[1,1′-Bifenil]-2-ol, kloriran

262-974-5

61788-42-9

Amini, koko alkil

262-977-1

61788-46-3

Kvaterni amonijevi spojevi, (hidrogenirani

lojev alkil)trimetil, kloridi

263-005-9

61788-78-1

Kvaterni amonijevi spojevi, koko alkiltrimetil, kloridi

263-038-9

61789-18-2

Kvaterni amonijevi spojevi, benzilkoko alkilbis(hidroksietil), kloridi

263-078-7

61789-68-2

Kvaterni amonijevi spojevi, benzilkoko alkildimetil, kloridi

263-080-8

61789-71-7

Kvaterni amonijevi spojevi, dikokoalkil dimetil, kloridi

263-087-6

61789-77-3

Kvaterni amonijevi spojevo, bis(hidrogenirani lojev alkil)dimetil, kloridi

263-090-2

61789-80-8

Kvaterni amonijevi spojevi, trimetilsoja alkil, kloridi

263-134-0

61790-41-8

Etanol, 2,2′-iminobis-, N-koko alkil derivati

263-163-9

61791-31-9

1H-Imidazol-1-etanol, 4,5-dihidro-, 2-nortal ulje alkil derivati

263-171-2

61791-39-7

Spojevi imidazola, 1-benzil-4,5-dihidro-1-(hidroksietil)-2-norkoko alkil, kloridi

263-185-9

61791-52-4

Amini, N-lojevi alkildipropilenetri-

263-191-1

61791-57-9

Amini, N-koko alkiltrimetilendi-

263-195-3

61791-63-7

Amini, N-koko alkiltrimetilendi-, acetati

263-196-9

61791-64-8

Kvaterni amonijevi spojevi, benzil-C8-18-alkildimetil, kloridi

264-151-6

63449-41-2

4,5-dikloro-2-oktil-2H-izotiazol-3-on

264-843-8

64359-81-5

2-kloro-N-[[[4-(trifluorometoksi)fenil]amino]karbonil]benzamid

264-980-3

64628-44-0

Destilati (nafta), u otopini pročišćeni lagani, naftenski

265-098-1

64741-97-5

Destilati (nafta), hidrotretirani lagani

265-149-8

64742-47-8

N-(3,4-diklorofenil)-1,2,3,4-tetrahidro-6-hidroksi-1,3-dimetil-2,4-dioksopirimidin-

5-karboksamid

265-732-7

65400-98-8

.alfa.-ciano-3-fenoksibenzil [1R-[1.alfa.(S*),3.alfa.]]-3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat

265-898-0

65731-84-2

Katranske kiseline, ugljen, sirovi

266-019-3

65996-85-2

Stakleni prah

266-046-0

65997-17-3

3,3′-metilenbis[5-metiloksazolidin]/oksazolidin

266-235-8

66204-44-2

N-ciklopropil-1,3,5-triazin-2,4,6-triamin

266-257-8

66215-27-8

Betaini, C12-C14-alkil dimetil

266-368-1

66455-29-6

.alfa.-ciano-3-fenoksibenzil 2,2-dimetil-3-(1,2,2,2-tetrabromoetil)ciklopropankarboksilat/tralometrin

266-493-1

66841-25-6

2-kloro-N-(2,6-dimetilfenil)-N-(1H-pirazol-1-ilmetil)acetamid

266-583-0

67129-08-2

Cis-4-[3-(p-terc-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetilmorfolin

266-719-9

67564-91-4

N-propil-N-[2-(2,4,6-triklorofenoksi)etil]-1H-imidazol-1-karboksamid

266-994-5

67747-09-5

Masne kiseline, C16-18 i C18-nezasićena, Me esteri

267-015-4

67762-38-3

.alfa.-ciano-3-fenoksibenzil 3-(2-kloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil)-2,2-dimetil ciklopropankarboksilat/cihalotrin

268-450-2

68085-85-8

Dodeciletildimetilamonijev bromid/laudacit

269-249-2

68207-00-1

Ulja iz škriljevca

269-646-0

68308-34-9

.alpha.-ciano-4-fluoro-3-fenoksibenzil 3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat/ciflutrin

269-855-7

68359-37-5

Kvaterni amonijevi spojevi, benzil-C12-18-alkildimetil, kloridi

269-919-4

68391-01-5

Kvaterni amonijevi spojevi, di-C6-12-alkildimetil, kloridi

269-925-7

68391-06-0

Benzensulfonska kiselina, C10-13-alkil derivati, natrijeve soli

270-115-0

68411-30-3

Kvaterni amonijevi spojevi, benzil-C8-16-alkildimetil, kloridi

270-324-7

68424-84-0

Kvaterni amonijevi spojevi, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridi

270-325-2

68424-85-1

Betaini, koko alkildimetil

270-329-4

68424-94-2

Kvaterni amonijevi spojevi, di-C8-10-alkildimetil, kloridi

270-331-5

68424-95-3

Masne kiseline, koko, produkti reakcije s dietanolaminom

270-430-3

68440-04-0

1-Propanamin, 3-amino-N,N,N-trimetil-, N-C12-18 acil derivati, metil sulfati

271-063-1

68514-93-2

Amidi, koko, N,N-bis(2-hidroksietil)

271-657-0

68603-42-9

Kvaterni amonijevi spojevi, (oksidi-2,1-etandiil)bis[koko alkildimetil, dikloridi

271-761-6

68607-28-3

9-Oktadecenska kiselina (Z)-, sulfonirana, kalijeve soli

271-843-1

68609-93-8

Urea, produkti reakcije s formaldehidom

271-898-1

68611-64-3

Imidazolovi spojevi, 1-[2-(karboksimetoksi)etil]-1-(karboksimetil)-4,5-dihidro-2-

norkoko alkil, hidroksidi, natrijeve soli

272-043-5

68650-39-5

bis(tetraaminbaker) karbonatdihidroksid

272-415-7

68833-88-5

1-hidroksi-4-metil-6-(2,4,4-trimetilpentil)piridin-2(1H)-on, spojevi s 2-aminoetanolom(1:1)

272-574-2

68890-66-4

Amini, N-loj alkiltrimetilendi-, diacetetati

272-786-5

68911-78-4

Quassia, ekstrat

272-809-9

68915-32-2

Masne kiseline, C8-10

273-086-2

68937-75-7

Sumporna kiselina, mono-C12-18-alkil esteri, natrijeve soli

273-257-1

68955-19-1

Kvaterni amonijevi spojevi, C12-18-alkil[(etilfenil)metil]dimetil, kloridi

273-318-2

68956-79-6

Didecilmetil[3-(trimetoksisilil)propil]amonijev klorid

273-403-4

68959-20-6

Kvaterni amonijevi spojevi, benzil-C10-16-alkildimetil, kloridi

273-544-1

68989-00-4

Kvaterni amonijevi spojevi, benzil-C12-18-alkildimetil, soli s 1,2-benzizotiazol-

3(2H)-on 1,1-dioksidom (1:1)

273-545-7

68989-01-5

Natrijev N-(hidroksimetil)glicinat

274-357-8

70161-44-3

Amini, C10-16-alkildimetil, N-oksidi

274-687-2

70592-80-2

Pentakalijev bis(peroksimonosulfat) bis(sulfat)

274-778-7

70693-62-8

N,N’-(dekan-1,10-diildi-1(4H)-piridil-4-iliden)bis(oktilamonij) diklorid

274-861-8

70775-75-6

1,3-didecil-2-metil-1H-imidazolij klorid

274-948-0

70862-65-6

etil [2-(4-fenoksifenoksi)etil]karbamat/fenoksikarb

276-696-7

72490-01-8

Kvaterni amonijevi spojevi, di-C8-18-alkildimetil, kloridi

277-453-8

73398-64-8

1-[(hidroksimetil)amino]propan-2-ol

278-534-0

76733-35-2

1-[1,3-bis(hidroksimetil)-2,5-dioksoimidazolidin-4-il]-1,3-bis(hidroksimetil)-

urea/diazolidinilurea

278-928-2

78491-02-8

Divodikov bis[monoperoksiftalato(2-)-O1,OO1]magnezat(2-)

279-013-0

78948-87-5

Divodikov bis[monoperoksiftalato(2-)-O1,OO1]magnezat(2-) heksahidrat

279-013-0

114915-85-4

Tributiltetradecilfosfonij klorid

279-808-2

81741-28-8

(2-Butoksietoksi)metanol

281-648-3

84000-92-0

Cink, izodekanoat izononanoat kompleksi, osnovni

282-786-7

84418-73-5

Borovica, Juniperus communis, ekstrakt

283-268-3

84603-69-0

Laurus nobilis, ekstrakt

283-272-5

84603-73-6

Ružmarin, ekstrakt

283-291-9

84604-14-8

Eucalyptus globulus, ekstrakt

283-406-2

84625-32-1

Cinnamomum zeylanicum, ekstrakt

283-479-0

84649-98-9

Margoza ekstrakt

283-644-7

84696-25-3

Lavanda, Lavandula angustifolia angustifolia, ekstrakt

283-994-0

84776-65-8

Majčina dušica, Thymus serpyllum, ekstrakt

284-023-3

84776-98-7

Formaldehid, produkti reakcije s dietilen glikolom

284-062-6

84777-35-5

Formamid, produkti reakcije s formaldehidom

284-064-7

84777-37-7

Glicin, N-(3-aminopropil)-, N’-C10-16-alkil derivati

284-065-2

84777-38-8

Limun, ekstrakt

284-515-8

84929-31-7

Majčina dušica, Thymus vulgaris, ekstrakt

284-535-7

84929-51-1

Klinčić, ekstrakt

284-638-7

84961-50-2

Kiseline katrana, polialkilfenolna frakcija

284-893-4

84989-05-9

Melaleuca alternifolia, ekstrakt/ulje australskoga čajevca

285-377-1

85085-48-9

2,4,8,10-tetra(terc-butil)-6-hidroksi-12H-dibenzo[d,g][1,3,2]dioksafosfocin 6-oksid, natrijeva sol

286-344-4

85209-91-2

Formaldehid, produkti reakcije s propilen glikolom

286-695-3

85338-22-3

Stanan, tributil-, mono(naftenoiloksi) derivati

287-083-9

85409-17-2

Kvaterni amonijevi spojevi, benzil-C12-14-alkildimetil, kloridi

287-089-1

85409-22-9

Kvaterni amonijevi spojevi, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]dimetil, kloridi

287-090-7

85409-23-0

[R-(Z)]-3-[(12-hidroksi-1-okso-9-oktadecenil)amino]propiltrimetilamonijev metal sulfat

287-462-9

85508-38-9

Benzensulfonska kiselina, 4-C10-13-sek-alkil derivati

287-494-3

85536-14-7

Gvanidin, N,N″′-1,3-propandiilbis-, N-koko alkil derivati, diacetati

288-198-7

85681-60-3

Sulfonske kiseline, C13-17-sek-alkan, natrijeve soli

288-330-3

85711-69-9

.alfa.-ciano-4-fluoro-3-fenoksibenzil [1.alfa.(S*),3.alfa.]-(±)-3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat

289-244-9

86560-93-2

Chrysanthemum cinerariaefolium, ekstrakt

289-699-3

89997-63-7

Cymbopogon nardus, ekstrakt

289-753-6

89998-15-2

Lavanda, Lavandula angustifolia, ekstrakt

289-995-2

90063-37-9

Litsea cubeba, ekstrakt

290-018-7

90063-59-5

Mentha arvensis, ekstrakt

290-058-5

90063-97-1

Pelargonium graveolens, ekstrakt

290-140-0

90082-51-2

Benzensulfonska kiselina, mono-C10-14-alkil derivati, spojevi s Me-1H-benzimidazol- 2-ilkarbamatom

290-651-9

90194-41-5

Bakar, EDTA-kompleksi

290-989-7

90294-99-8

Formaldehid, produkti reakcije s propanolaminom

291-325-9

90387-52-3

Urea, N,N’-bis(hidroksimetil)-, produkti reakcije s 2-(2-butoksietoksi)etanolom,

etilen glikolom i formaldehidom

292-348-7

90604-54-9

Kvaterni amonijevi spojevi, benzil-C8-18-alkildimetil, bromidi

293-522-5

91080-29-4

Sibirska jelka, Abies sibirica, ekstrakt

294-351-9

91697-89-1

Borovica, meksička, Juniperus mexicana, ekstrakt

294-461-7

91722-61-1

Lavanda, Lavandula hybrida, ekstrakt/ulje lavande

294-470-6

91722-69-9

Amini, N-(3-aminopropil)-N’-koko alkiltrimetilendi-, monoakrilirani

294-702-6

91745-32-3

Cymbopogon winterianus, ekstrakt

294-954-7

91771-61-8

Limunska trava (Cymbopogon flexuosus)

295-161-9

91844-92-7

Bijelo mineralno ulje (nafta), lagano

295-550-3

92062-35-6

N-[3-(dodecilamino)propil]glicin hidroklorid

298-216-5

93778-80-4

Bis(2,6-diacetil-7,9-dihidroksi-8,9b-dimetil-1,3(2H,9bH)-dibenzofurandionato-

O2,O3)bakar

304-146-9

94246-73-8

Citrus, ekstrakt

304-454-3

94266-47-4

Bor, ekstrakt

304-455-9

94266-48-5

Trimetil-3-[(1-okso-10-undecenil)amino]propilamonij metil sulfat

304-990-8

94313-91-4

Paprena metvica, američka, ekstrakt

308-770-2

98306-02-6

Kvaterni amonijevi spojevi, [2-[[2-[(2-karboksietil)(2-hidroksietil)amino]etil]

amino]-2-oksoetil]kokos alkildimetil, hidroksidi, unutarnje soli

309-206-8

100085-64-1

Kukuruz u klipu, u prahu

310-127-6

999999-99-4

Prirodni sok limuna (filtriran)

310-127-6

999999-99-4

Sobni bršljan (hedera helix)

310-127-6

999999-99-4

Ulje luka

310-127-6

999999-99-4

Thuja occidentalis

310-127-6

999999-99-4

Salvia officinalis

310-127-6

999999-99-4

Hyssopus officinalis

310-127-6

999999-99-4

Chrysanthemum vulgare

310-127-6

999999-99-4

Artemisia absinthium

310-127-6

999999-99-4

Achillea millefolium

310-127-6

999999-99-4

Origanum vulgare

310-127-6

999999-99-4

Majorana hortensis

310-127-6

999999-99-4

Origanum majorano

310-127-6

999999-99-4

Rosmarinus officinalis

310-127-6

999999-99-4

Satureja hortensis

310-127-6

999999-99-4

Uritica dioica

310-127-6

999999-99-4

Aesculus hippocastanum

310-127-6

999999-99-4

Symphytum officinale

310-127-6

999999-99-4

Equisetum arvense

310-127-6

999999-99-4

Sambucus nigra

310-127-6

999999-99-4

1-(3,5-dikloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroetoksi)fenil)-3-(2,6-difluorobenzoil)urea /heksaflumuron

401-400-1

86479-06-3

1,3-dikloro-5-etil-5-metilimidazolidin-2,4-dion

401-570-7

89415-87-2

1 - (4-klorofenil) -4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil) pentan-3-ol /Tebuconazole

403-640-2

107534-96-3

Produkti reakcije: glutaminske kiseline i N-(C12-14-alkil)propilendiamina

403-950-8

164907-72-6

Smjesa: (C8-18)alkilbis(2-hidroksietil)amonijevoga bis(2-etilheksil)fosfata;

(C8-18)alkilbis(2-hidroksietil)amonijevoga 2-etilheksilhidrogenfosfata

404-690-8

68132-19-4

(4-etoksifenil)(3-(4-fluoro-3-fenoksifenil)propil)dimetilsilan

405-020-7

105024-66-6

2,3,5,6-tetrafluorobenzil trans-2-(2,2-diklorovinil)-3,3-dimetilciklopropankarboksilat/transflutrin

405-060-5

118712-89-3

5,5-dimetil-perhidro-pirimidin-2-on.alfa.-(4-trifluorometilstiril)-.alfa.-(4-trifluorometil) cinamilidenhidrazon/hidrametilnon

405-090-9

67485-29-4

3-fenoksibenzil-2-(4-etoksifenil)-2-metil propil eter/etofenproks

407-980-2

80844-07-1

6-(ftalimido)peroksiheksanska kiselina

410-850-8

128275-31-0

Litijev 3-okso-1,2(2H)-benzizotiazol-2-id

411-690-1

111337-53-2

Metil neodekanamid

414-460-9

105726-67-8

Smjesa: alfa-ciano-3-fenoksibenzil (Z)-(1R,3R)-[(S)-3-(2-kloro-3,3,3-trifluoro-prop-1- enil)]-2,2-dimetilciklopropankarboksilata; alfa-ciano-3-fenoksibenzil (Z)-(1S,3S)- [(R)-3-(2-kloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil)]-2,2-dimetilciklopropankarboksilata/lambda cihalotrin

415-130-7

91465-08-6

1-(4-(2-kloro-a,a,a-p-trifluorotoliloksi)-2-fluorofenil)-3-(2,6-difluorobenzolil)

urea/flufenoksuron

417-680-3

101463-69-8

2-butil-benzo[d]izotiazol-3-on

420-590-7

04299-07-4

Tetraklorodekaoksid kompleks

420-970-2

92047-76-2

Smjesa: cis-4-hidroksi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluorometilbenziloksi)fenil)-1- naftil)kumarina; trans-4-hidroksi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluorometilbenziloksi) fenil)-1-naftil)kumarina/flokumafen

421-960-0

90035-08-8

sek-butil 2-(2-hidroksietil)piperidin-1-karboksilat/ikaridin

423-210-8

119515-38-7

N-cikloheksil-S,S-dioksobenzo[b]tiofen-2-karboksamid

423-990-1

149118-66-1

Fipronil

424-610-5

120068-37-3

cis-1-(3-kloroalil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantan klorid

426-020-3

51229-78-8

1-(6-kloropiridin-3-ilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilidenamin/imidakloprid

428-040-8

138261-41-3

Tiametoksam

428-650-4

153719-23-4

[2,4-Diokso-(2-propin-1-il)imidazolidin-3-il]metil(1R)-cis-krizantemat; [2,4-diokso-(2-propin-1-il)imidazolidin-3-il]metil(1R)-trans-krizantemat/imiprotrin

428-790-6

72963-72-5

5-kloro-2-(4-klorfenoksi)fenol

429-209-0

3380-30-1

2-(1-metil-2-(4-fenoksi-fenoksi)-etoksi)-piridin/piriproksifen

429-800-1

95737-68-1

3-benzo(b)tien-2-il-5,6-dihidro-1,4,2-oksatiazin,4-oksid

431-030-6

163269-30-5

Produkti reakcije diizopropanolamina s formaldehidom (1:4)

432-440-8

220444-73-5

Klorometil n-oktil disulfid

432-680-3

180128-56-7

Produkt reakcije dimetil adipata, dimetil glutarata i dimetil sukcinata s vodikovim peroksidom/perestan

432-790-1

 

Bis(3-aminopropil)oktilamin

433-340-7

86423-37-2

(E)-1-(2-kloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitrogvanidin

433-460-1

210880-92-5

(E)-2-Oktadecenal

Još Nije Dodijeljen

51534-37-3

(E,Z)-2,13-Oktadekadienal

Još Nije Dodijeljen

99577-57-8

Staklo srebro-cink-aluminij-bor fosfata/staklo oksid,

sadrži srebro i cink

Još Nije Dodijeljen

398477-47-9

Srebro natrij hidrogen cirkonij fosfat

Još Nije Dodijeljen

 

Paraformaldehid

 

30525-89-4

Peroksioktanska kiselina

 

33734-57-5

Bromomiristil izokinolin

 

51808-87-8

9-Aminoakridin hidroklorid monohidrat

 

52417-22-8

Klorirani trinatrij fosfat

 

56802-99-4

Cikloheksilhidroksidiazen 1-oksid, kalijeva sol

 

66603-10-9

(1S,2R,5S)-2-Izopropenil-5-metilcikloheksanol

 

104870-56-6

Silicijev dioksid, amorfni, bezkristalinski

 

112945-52-5

Denatonij kapsaicinat

 

192327-95-0

Tris(N-cikloheksildiazenijdioksi)aluminij

 

312600-88-7

Bis[1-cikloheksil-1,2-di(hidroksi-.kappa.O)diazeniumato(2-)]-bakar

 

312600-89-8

Produkt reakcije eteričnih ulja i ozona in-situ (Open Air Factor (OAF))

 

 

Srebrni zeolit A

 

 

Srebro natrijev borosilikat

 

 

5-Kloro-2-(4-klorofenoksi)fenol

 

 

Benzil-lavril-dimetil-miristilamonijev klorid/lauril-miristil dimetil benzil amonij

klorid

 

 

((1,2-Etandiilbis(karbamoditioato))(2-))manganova smjesa s ((1,2- etandiilbis(karbamoditioat))( 2-))cinkom/mankozeb

Fitofarmaceutsko Sredstvo

8018-01-7

Klorosulfamska kiselina

Fitofarmaceutsko Sredstvo

17172-27-9

2-bromo-1-(2,4-diklorofenil)vinil dietil fosfat/bromfenvinfos

Fitofarmaceutsko Sredstvo

33399-00-7

Etil (2E,4E)-3,7,11-trimetildodeka-2,4-dienoat/hidropren

Fitofarmaceutsko Sredstvo

41096-46-2

Silicijev dioksid/Kieselguhr/dijatomejska zemlja

Fitofarmaceutsko Sredstvo

61790-53-2

.alfa.,.alfa.,.alfa.-Trifluoro-N-metil-4,6-dinitro-N-(2,4,6-tribromofenil)-o-toluidin/

brometalin

Fitofarmaceutsko Sredstvo

63333-35-7

S-Metopren/izopropil (s-(E,E))-11-metoksi-3,7,11-trimetildodeka-2,4-dienoat

Fitofarmaceutsko Sredstvo

65733-16-6

S-hidropren/etil (S-(E,E))-3,7,11-trimetildodeka-2,4-dienoat

Fitofarmaceutsko Sredstvo

65733-18-8

Esfenvalerat/(S)-.alfa.-ciano-3-fenoksibenzil (S)-2-(4-klorofenil)-3-metilbutirat

Fitofarmaceutsko Sredstvo

66230-04-4

[1.alfa.(S*),3.alfa.]-(.alfa.)-ciano-(3-fenoksifenil)metil 3-(2,2-dikloroetenil)- 2,2- diklorovinil)-2,2-dimentilciklopropankarboksilat/alfa-cipermetrin

Fitofarmaceutsko Sredstvo

67375-30-8

Abamektin (smjesa avermektina B1a; > 80 %, EINECS 265-610-3; i avermektina B1b; < 20 %, EINECS 265-611-9)

265-610-3

71751-41-2

Ciklopropankarboksilna kiselina, 3-[(1Z)-2-kloro-3,3,3-trifluoro-1-propenil]-2,2- dimetil-, (2-metil[1,1′-bifenil]-3-ilmetil ester, (1R,3R)-rel-/bifentrin/bifenat

Fitofarmaceutsko Sredstvo

82657-04-3

N-(2-((2,6-Dimetil)fenil)amino)-2-oksoetil)-N,N-dietil benzenmetanaminijevsaharid/denatonij saharid

Fitofarmaceutsko Sredstvo

90823-38-4

.alfa.-(4-klorofenil)-.alfa.-(1-ciklopropiletil)-1H-1,2,4-triazol-1-etanol/ciprokonazol

Fitofarmaceutsko Sredstvo

94361-06-5

3-(3-(4′-Bromo-(1,1′-bifenil)-4-il)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)-4-hidroksibenzotiopiran- 2-on/3-((RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4′-bromobifenil-4-il-1,2,3,4-tetrahidro-1- naftil)-4-hidroksi-1-benzotin-2-on/difetialon

Fitofarmaceutsko Sredstvo

104653-34-1

Guazatin triacetat

Fitofarmaceutsko Sredstvo

115044-19-4

4-Bromo-2-(4-klorofenil)-1-(etoksimetil)-5-(trifluorometil)-1H-pirol-3-karbonitril/klorfenapir

Fitofarmaceutsko Sredstvo

122453-73-0

Aluminij natrij silikat-srebro kompleks/srebrni zeolit

Fitofarmaceutsko Sredstvo

130328-18-6

Aluminij natrij silikat-srebro bakar kompleks/srebro-bakar- zeolit

Fitofarmaceutsko Sredstvo

130328-19-7

Aluminij natrij silikat-kompleks srebro cink/srebro-cink-zeolit

Fitofarmaceutsko Sredstvo

130328-20-0

N-Izononil-N,N-dimetil-N-decilamonij klorid

Fitofarmaceutsko Sredstvo

138698-36-9

N-((6-kloro-3-piridinil)metil)-N’-ciano-N-metiletanimidamid/acetamiprid

Fitofarmaceutsko Sredstvo

160430-64-8

3-fenoksibenzil (1R)-cis,trans-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilat/d-fenotrin

Fitofarmaceutsko Sredstvo

188023-86-1

Smjesa 5-hidroksimetoksimetil-1-aza-3,7-dioksabiciklo(3.3.0)oktana (CAS 59720- 42-2, 16,0 %), 5-hidroksi-1-aza-3,7-dioksabiciklo(3.3.0)oktana (EINECS 229-457- 6, 28,8 %), 5-hidroksipoli[metilenoksi]metil-1-aza-3,7-dioksabiciklo(3.3.0)oktana (CAS 56709-13-8; 5,2 %) u void (50 %)

Fitofarmaceutsko Sredstvo

 

[1.alfa.(S*),3.alfa.]-(.alfa.)-Ciano-(3-fenoksifenil)metil 3-(2,2-dikloroetenil)-2,2-diklorovinil)- 2,2-dimentilciklopropankarboksilat

Fitofarmaceutsko Sredstvo

 

S-Cifenotrin

Fitofarmaceutsko Sredstvo

 

(RS)-3-Alil-2-metil-4-oksociklopent-2-enil-(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1- enil)-ciklopropankarboksilat (smjesa 2 izomera: 1R trans:1RS samo 1:1)/bioaletrin/d-trans-aletrin

Fitofarmaceutsko Sredstvo

 

(RS)-3-Alil-2-metil-4-oksociklopent-2-enil-(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop- 1-enil)-ciklopropankarboksilat (smjesa 4 izomera: 1R trans, 1R: 1R trans, 1S: 1R cis, 1R: 1R cis, 1S 4:4:1:1)/d-aletrin

Fitofarmaceutsko Sredstvo

 

(RS)-3-Alil-2-metil-4-oksociklopent-2-enil-(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1- enil)-ciklopropankarboksilat (smjesa 2 izomera: 1R trans: 1R/S samo 1:3)/esbiotrin

Fitofarmaceutsko Sredstvo

 

Spinosad: fermentacijski proizvod mikroorganizama iz tla, koji sadrži spinosin A i spinosin D

Fitofarmaceutsko Sredstvo

 

Butoksi polipropilen glikol

Polimer

9003-13-8

Polidimetilsiloksan

Polimer

9016-00-6

Polimer N-Metilmetanamina (EINECS 204-697-4 s (klorometil)-oksiranom (EINECS 203-439-8)/polimerni kvaterni amonij klorid

Polimer

25988-97-0

Polimer N,N,N,N-tetrametil-etan-1,2-diamina i (klorometil)oksirana

Polimer

25988-98-1

Homopolimer 2-terc-butilaminoetil metakrilata (EINECS 223-228-4)

Polimer

26716-20-1

Polimer formaldehida i akroleina

Polimer

26781-23-7

Monohidroklorid polimera N,N″′-1,6-heksandiilbis[N’-cianogvanidina] (EINECS 240-032-4) i heksametilendiamina (EINECS 204-679-6)/poliheksametilen bigvanid (monomer: 1,5-bis(trimetilen)-gvanilgvanidijev monohidroklorid)

Polimer

27083-27-8/32289-58-0

Polimer N,N,N’,N’-tetrametil-1,6-heksandiamina i 1,6-dikloroheksana

Polimer

27789-57-7

Poli(heksametilendimetilamonij klorid)/poli[(dimetilimino)-1,6- heksandiil-klorid]

Polimer

28728-61-2

N,N,N’,N’-Tetrametiletilendiaminbis(2-kloroetil)eter kopolimer

Polimer

31075-24-8

Poli(heksametilendiamin gvanidijev klorid)

Polimer

57028-96-3

Poli(heksametilenbigvanid)

Polimer

91403-50-8

Poli(oksi-1,2-etandiil),.alfa.-[2-(didecilmetilamonio)etil]-.omega.-hidroksi-, propanoat (sol)

Polimer

94667-33-1

N,N-Didecil(-N-metil-poli(oksietil)amonijev propionat/1-dekanaminijev, N-decil-N-(2-hidroksietil)-N-metil-, propanoat (sol)

Polimer

107879-22-1

Kopolimer 2-propenala i propan-1,2-diola

Polimer

191546-07-3

N-Didecil-N-dipolietoksiamonij borat/didecilpolioksetilamonij borat

Polimer

214710-34-6

Oligo(2-(2-etoksi)etoksietilgvanidinij klorid)

Polimer

374572-91-5

Tributilkositrovih kopolimer (TBT-kopolimer)

Polimer

 

Masni alkohol poliglikol eter

Polimer

 

Poli(vinil klorid–ko–izobutil vinil eter–ko–N-vinil, N’-dimetil oktil bromid propil diamin)

Polimer

 

Poliglikolpoliaminska smola

Polimer

 

Natrij lignosulfonate

Prirodni Polimer

8061-51-6

Neem/Neem-Vital

Prirodno Ulje

5945-86-8

Ulje Pinus pumilio (ulje bora)

Prirodno Ulje

8000-26-8

Ulje cedra

Prirodno Ulje

8000-27-9

Ulje lavande

Prirodno Ulje

8000-28-0

Ulje citronele

Prirodno Ulje

8000-29-1

Eterično ulje eugenia caryophyllus

Prirodno Ulje

8000-34-8

Ulje geranije

Prirodno Ulje

8000-46-2

Ulje eukaliptusa

Prirodno Ulje

8000-48-4

Ulje naranče

Prirodno Ulje

8000-57-9

Ulje bora

Prirodno Ulje

8002-09-3

Ulje crnoga papra

Prirodno Ulje

8006-82-4

Ulje paprene metvice

Prirodno Ulje

8006-90-4

Ulje limunske trave

Prirodno Ulje

8007-02-1

Ulje Penny Royal

Prirodno Ulje

8007-44-1

Ulje majčine dušice

Prirodno Ulje

8007-46-3

Ulje korijandra

Prirodno Ulje

8008-52-4

Ulje zelene metvice

Prirodno Ulje

8008-75-5

Ulje Valeriana officinalis

Prirodno Ulje

8008-88-6

Ulje Cajuputa

Prirodno Ulje

8008-98-8

Ulje borovice

Prirodno Ulje

8012-91-7

Cypress nafte

Prirodno Ulje

8013-86-3

Ulje pačulija

Prirodno Ulje

8014-09-3

Ulje kumina

Prirodno Ulje

8014-13-9

Ulje palmarose

Prirodno Ulje

8014-19-5

Ulje rutvice

Prirodno Ulje

8014-29-7

Ulje bosiljka Basilicum Ocimum

Prirodno Ulje

8015-73-4

Ulje ružina drveta

Prirodno Ulje

8015-77-8

Ulje celera

Prirodno Ulje

8015-90-5

Ulje kamilice

Prirodno Ulje

8015-92-7

Ulje lista klinčića (Eugenia caryophyllus)

Prirodno Ulje

8015-97-2

Ulje Malaleuca

Prirodno Ulje

68647-73-4

Ulje Litsea cubeba

Prirodno Ulje

68855-99-2

Ulje mentha arvensis

Prirodno Ulje

68917-18-0

Ulje cedra (ulje cedrovine Texas, ulje Juniperus mexicana, 22 %)

Prirodno Ulje

68990-83-0

Ekstrakt citrusa iz sjemena tabebuia avellanedae

Prirodno Ulje

 

Eterično ulje cymbopogon winterianus

Prirodno Ulje

 

Allium sativum i Allium cepa

Prirodno Ulje

 

Eterično ulje cinnamomum zeylanicum

Prirodno Ulje

 

Ulje klinčića (glavni sastojci: eugenol (83,8 %), caryophyllene (12,4 %), eugenol acetat (0,4 %))

Prirodno Ulje

 

Parfemsko ulje iz jelkinih iglica: (Ulje etereala, glavni sastojci: terpentinsko ulje (30–37,5 %), terpineol (15–20 %), izobornil acetat (15–20 %), beta-pinen (12,5–15 %), alfa-pinen (7–10 %), kumarin (1–3 %), frakcija terpineola (1–3 %)

Prirodno Ulje

 

Parfemsko ulje Spring Fresh: ulje etereala: glavni sastojci: citral-dietilacetal (citratal) (1–3 %), citronelol (1–3 %), ilanat (1–3 %), hivertal (1–3 %), alilkapronat (1–3 %)

Prirodno Ulje

 

Ulje ruže

Prirodno Ulje

 

Prirodni piretrini

Prirodni Ekstrakt

 

Ekstrakt treseta

Prirodni Ekstrakt

 

Alkil-benzil-dimetilamonij klorid/benzalkonijev klorid

Smjesa

8001-54-5

Cetrimid

Smjesa

8044-71-1

Smjesa 3,6-diamino-10-metilakridinij klorida (EINECS 201-668-8) i 3,6- akridindiamina/akriflavin

Smjesa

8048-52-0

Smjesa (3,6-diamino-10-metilakridinij klorida (EINECS 201-668-8) i 3,6- akridindiamina) hidroklorida/akriflavin HCl

Smjesa

8063-24-9

Benzalkonijev saharinat/benzalkonijev o-sulfobenzimidat

Smjesa

39387-42-3

Smjesa 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona (EINECS 247-500-7) i 2-metil-2Hizotiazol- 3-ona (EINECS 220-239-6)

Smjesa

55965-84-9

Siloksani i silikoni, dimetil, produkti reakcije s silicijevim dioksidom/amorfni silicijev dioksid

Smjesa

67762-90-7

Reakcijska smjesa masnih kiselina, miješanih estera (C6-18, dobivenih iz kokosova ulja) s octenom kiselinom i 2,2′-metilenbis(4-klorofenol)

Smjesa

106523-52-8

Amini, n-C10-16-alkiltrimetilendi-, produkti reakcije s klorooctenom kiselinom

Smjesa

139734-65-9

Kvaterni amonijevi jodidi

Smjesa

308074-50-2

Produkti reakcije 5,5-dimetilhidantoina i formaldehida

Smjesa

 

Produkti reakcije 2-(2-butoksietoksi)etanola i formaldehida

Smjesa

 

Produkti reakcije etilen glikola i formaldehida

 

 

Produkti reakcije uree, etilen glikola i formaldehida

Smjesa

 

Produkti reakcije kloroacetamida, 2-(2-butoksietoksi)etanola i formaldehida

Smjesa

 

Smjesa 1-fenoksipropan-2-ola (EINECS 212-222-7) i 2-fenoksipropanola (EINECS 224-027-4)

Smjesa

 

Aktivni klor: dobiven reakcijom hipoklorne kiseline i natrij hipoklorita, proizveden in situ

Smjesa

 

Kalijeve soli masnih kiselina (C15-21)

Smjesa

 

Bakar acipetaks

Smjesa

 

Cinkov acipetaks

Smjesa

 

Feromon tekstilnih moljaca: sastojci: E,Z-oktadekadi-2,13-enal (75 %) i E-oktadec-2-enal (25 %)

Smjesa

 

Smjesa krom trioksida (EINECS 215-607-8; 34,2 %), diarsenovog pentoksida (EINECS 215-116-9; 24,1 %), bakar(II)oksida (EINECS 215-269-1; 13,7 %), vode (EINECS 231-791-2; 28 %)

Smjesa

 

Smjesa klormetilizotiazolinona, etandiilbisoksibismetanola, metilizotiazolinona

Smjesa

 

Smjesa broma (EINECS 231-778-1) i hipobromaste kiseline (br. CAS: 13517-11-8), proizvedena in situ

Smjesa

 

Produkti prirodne fermentacije biljaka u vodi, sadrže sumpor

Smjesa

 

Kvaterni amonijevi spojevi (benzilalkildimetil (alkil iz C8-C22, zasićen i nezasićen, lojev alkil, koko alkil i sojin alkil) kloridi, bromidi ili hidroksidi)/BKC

Smjesa

 

Kvaterni amonijevi spojevi (dialkildimetil (alkil iz C6-C18, zasićen ili nezasićen, lojev alkil, koko alkil i sojin alkil) kloridi, bromidi ili metilsulfati)/DDAC

Smjesa tvari navedenih u popisu EINECS

 

Kvaterni amonijevi spojevi (alkiltrimetil (alkil iz C8-C18, zasićen i nezasićen, lojev alkil, koko alkil i sojin alkil) kloridi, bromidi ili metilsulfati)/TMAC

Smjesa tvari navedenih u popisu EINECS

 

Bacillus thuringiensis

Mikroorganizmi

68038-71-1

Bacillus sphaericus

Mikroorganizmi

143447-72-7

Bacillus thuringiensis + D381is subsp. Israelensis

Mikroorganizmi

 

Bacillus thuringiensis Var. Kurstaky subtilis

Mikroorganizmi

 

Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis Serotype H14

Mikroorganizmi

 

Bacillus thuringiensis var. israelensis

Mikroorganizmi

 

Bacillus subtilis

Mikroorganizmi

 


(1)  Prema registru ESIS ova tvar također ima i drugačiji broj CAS (31654-77-0).


PRILOG II.

AKTIVNE TVARI KOJE JE POTREBNO ISPITATI U PROGRAMU ISTRAŽIVANJA

Tvar

Država članica izvjestiteljica

Broj EZ

Broj CAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Formaldehid

DE

200-001-8

50-00-0

1

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

22

23

2-(2-butoksietoksi)etil 6-propilpiperonileter/piperonil butoksid

EL

200-076-7

51-03-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Bronopol

ES

200-143-0

52-51-7

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Difenoksarzin-10-il oksid

FR

200-377-3

58-36-6

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klorokrezol

FR

200-431-6

59-50-7

1

2

3

4

 

6

 

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diklorvos

IT

200-547-7

62-73-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Etanol

EL

200-578-6

64-17-5

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mravlja kiselina

BE

200-579-1

64-18-6

1

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzojeva kiselina

DE

200-618-2

65-85-0

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Propan-2-ol

DE

200-661-7

67-63-0

1

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salicilna kiselina

LT

200-712-3

69-72-7

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propan-1-ol

DE

200-746-9

71-23-8

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodikov cijanid

CZ

200-821-6

74-90-8

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

14

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Etilen oksid

N

200-849-9

75-21-8

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

1,3-dibromo-5,5-dimetilhidantoin

NL

201-030-9

77-48-5

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limunska kiselina

BE

201-069-1

77-92-9

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linalol

DK

201-134-4

78-70-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

2-kloroacetamid

EE

201-174-2

79-07-2

 

 

3

 

 

6

7

 

9

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bromoocetna kiselina

ES

201-175-8

79-08-3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glikolna kiselina

LT

201-180-5

79-14-1

 

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peroctena kiselina

FI

201-186-8

79-21-0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-(+)-mliječna kiselina

DE

201-196-2

79-33-4

 

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Varfarin

IE

201-377-6

81-81-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-heksahidro-2-izopropenil-8,9-dimetoksikromeno[3,4-b] furo[2,3-h]kromen-6-on/rotenon

UK

201-501-9

83-79-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

Simklozen

UK

201-782-8

87-90-1

 

2

3

4

5

6

7

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kloroksilenol

BE

201-793-8

88-04-0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bifenil-2-ol

ES

201-993-5

90-43-7

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naftalen

UK

202-049-5

91-20-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Diklorofen

IE

202-567-1

97-23-4

 

2

3

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triklokarban

SK

202-924-1

101-20-2

1

2

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinamaldehid/3-fenil-propen-2-al

UK

203-213-9

104-55-2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geraniol

FR

203-377-1

106-24-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Glioksal

FR

203-474-9

107-22-2

 

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m-Krezol

FR

203-577-9

108-39-4

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heksa-2,4-dienska kiselina/sorbinska kiselina

DE

203-768-7

110-44-1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glutaral

FI

203-856-5

111-30-8

1

2

3

4

5

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Nonanska kiselina

AT

203-931-2

112-05-0

 

2

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Undekan-2-on/metil nonil keton

ES

203-937-5

112-12-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Propoksur

BE

204-043-8

114-26-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

1,3-dikloro-5,5-dimetilhidantoin

NL

204-258-7

118-52-5

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klorofen

N

204-385-8

120-32-1

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzil benzoat

UK

204-402-9

120-51-4

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Benzetonij klorid

BE

204-479-9

121-54-0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenitrotion

UK

204-524-2

122-14-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Cetalkonijev klorid (1)

 

204-526-3

122-18-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzildimetil(oktadecil)amonij klorid (1)

 

204-527-9

122-19-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Fenoksietanol

UK

204-589-7

122-99-6

1

2

3

4

 

6

7

 

 

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cetilpiridinijev klorid

UK

204-593-9

123-03-5

1

2

3

4

5

6

7

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Oktanska kiselina

AT

204-677-5

124-07-2

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Ugljični dioksid

FR

204-696-9

124-38-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

15

 

 

18

19

20

 

 

 

Natrij dimetilarzinat

PT

204-708-2

124-65-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Nitrometilidintrimetanol

UK

204-769-5

126-11-4

 

2

3

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natrijev tozilkloramid

ES

204-854-7

127-65-1

1

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalijev dimetilditiokarbamat

UK

204-875-1

128-03-0

 

2

 

4

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natrijev dimetilditiokarbamat

UK

204-876-7

128-04-1

 

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varfarin natrij

IE

204-929-4

129-06-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natrijev 2-bifenilat

ES

205-055-6

132-27-4

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaptan

IT

205-087-0

133-06-2

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-(triklorometiltio)ftalimid/folpet

IT

205-088-6

133-07-3

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metil antranilat

FR

205-132-4

134-20-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

N,N-dietil-m-toluamid

SE

205-149-7

134-62-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

22

 

Tiram

BE

205-286-2

137-26-8

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziram

BE

205-288-3

137-30-4

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalijev metilditiokarbamat

CZ

205-292-5

137-41-7

 

2

 

 

 

 

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metam-natrij

BE

205-293-0

137-42-8

 

2

 

4

 

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Dinatrijev cianoditiokarbamat

CZ

205-346-8

138-93-2

 

2

 

 

 

 

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzododecinijevklorid (1)

 

205-351-5

139-07-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miristalkonijev klorid (1)

 

205-352-0

139-08-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3-bis(hidroksimetil)urea

HU

205-444-0

140-95-4

 

2

 

 

 

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabam

PL

205-547-0

142-59-6

 

2

 

4

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurinskakiselina

DE

205-582-1

143-07-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Tiabendazol

ES

205-725-8

148-79-8

 

2

 

 

 

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Benzotiazol-2-tiol

N

205-736-8

149-30-4

 

2

 

 

 

 

7

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naled

FR

206-098-3

300-76-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Diuron

DK

206-354-4

330-54-1

 

 

 

 

 

6

7

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diazinon

PT

206-373-8

333-41-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Dekanska kiselina

AT

206-376-4

334-48-5

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Cianamid

DE

206-992-3

420-04-2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

2-hidroksi-4-izopropil-2,4,6-cikloheptatrien- 1-on

SK

207-880-7

499-44-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natrijev benzoat

DE

208-534-8

532-32-1

1

2

 

 

 

6

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Dazomet

BE

208-576-7

533-74-4

 

 

 

 

 

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dikloro-N-[(dimetilamino)sulfonil]-fluoro-N-(p-tolil)metansulfenamid/tolilfluanid

FI

211-986-9

731-27-1

 

 

 

 

 

 

7

8

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Hidroksil-2-piridon

FR

212-506-0

822-89-9

 

2

 

 

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,6-dimetil-1,3-dioksan-4-il acetat

AT

212-579-9

828-00-2

 

2

 

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terbutrin

SK

212-950-5

886-50-0

 

 

 

 

 

 

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diklofluanid

UK

214-118-7

1085-98-9

 

 

 

 

 

 

7

8

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Bakar tiocianat

FR

214-183-1

1111-67-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Tetradonijev bromid

N

214-291-9

1119-97-7

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1,3,4,5,6,7-heksahidro-1,3-diokso-2Hizoindol-2-il)metil(1R-trans)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilat/d-trans-tetrametrin

DE

214-619-0

1166-46-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

4,5-dikloro-3H-1,2-ditiol-3-on

PL

214-754-5

1192-52-5

 

2

 

 

 

6

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diborov trioksid

NL

215-125-8

1303-86-2

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/gašeno vapno

UK

215-137-3

1305-62-0

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalcijev oksid/vapno/negašeno vapno/živovapno

UK

215-138-9

1305-78-8

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinkov sulfid

UK

215-251-3

1314-98-3

 

 

 

 

 

 

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakar oksid

FR

215-269-1

1317-38-0

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibakar oksid

FR

215-270-7

1317-39-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Dinatrijev tetraborat, bezvodni

NL

215-540-4

1330-43-4

1

2

 

 

 

 

7

8

9

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Butanon, peroksid

HU

215-661-2

1338-23-4

1

2

3

 

 

6

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Monolinuron

UK

217-129-5

1746-81-2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4-diklorobenzil alkohol

CZ

217-210-5

1777-82-8

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

 

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klorotalonil

NL

217-588-1

1897-45-6

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluometuron

EL

218-500-4

2164-17-2

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-(2-nitrobutil)morfolin

UK

218-748-3

2224-44-4

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diamin

PT

219-145-8

2372-82-9

1

2

3

4

 

6

 

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didecildimetilamonij bromid (2)

 

219-234-1

2390-68-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tolnaftat

PL

219-266-6

2398-96-1

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2’-ditiobis[N-metilbenzamid]

PL

219-768-5

2527-58-4

 

 

 

 

 

6

7

 

9

 

 

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on

ES

220-120-9

2634-33-5

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

2-metil-2H-izotiazol-3-on

SI

220-239-6

2682-20-4

 

2

 

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Sulfuril difluorid

SE

220-281-5

2699-79-8

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Troklozen natrij

UK

220-767-7

2893-78-9

1

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natrijev dikloroizocianurat dihidrat

UK

220-767-7

51580-86-0

1

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mecetronijev etil sulfat

PL

221-106-5

3006-10-8

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bis(triklorometil) sulfon

LT

221-310-4

3064-70-8

 

 

 

 

 

6

 

 

9

10