Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0162

Uredba Komisije (EZ) br. 162/2007 od 19. veljače 2007 . o izmjeni Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 2003/2003 o gnojivima zbog prilagodbe njenih priloga I. i IV. tehničkom napretku Tekst značajan za EGP

OJ L 51, 20.2.2007, p. 7–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 56M , 29.2.2008, p. 75–83 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 061 P. 160 - 168

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/162/oj

13/Sv. 61

HR

Službeni list Europske unije

160


32007R0162


L 051/7

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 162/2007

od 19. veljače 2007.

o izmjeni Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 2003/2003 o gnojivima zbog prilagodbe njenih priloga I. i IV. tehničkom napretku

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 2003/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o gnojivima (1), a posebno njezin članak 31. stavak 3.,

budući da:

(1)

Odjeljak E Priloga I. Uredbi (EZ) br. 2003/2003 popisuje vrste anorganskih mikrohranjivih gnojiva koji se mogu označiti kao „EZ gnojivo” u skladu s člankom 3. te Uredbe. Popis uključuje niz gnojiva u kojima se mikrohranjive tvari kemijski kombiniraju s kelatnim reagensom. Popis dozvoljenih kelatnih reagensa naveden je u tablici E.3.1 tog Priloga.

(2)

Specifikacija vrste gnojiva koja sadrži željezo omogućava ili korištenje jednog kelatnog reagensa ili njihovu mješavinu, pod uvjetom da se kelatnu frakciju može kvantificirati metodom opisanom u europskoj normi EN 13366 i da je moguće identificirati i kvantificirati pojedini kelatni reagens u mješavini primjenom norme EN 13368.

(3)

Odredbe za mikrohranjiivo gnojivo koje sadrži kelatno željezo moraju se ažurirati s tri osnove. Prvo, mora se jasno navesti da barem 50 % željeza topivog u vodi mora biti kelatirano s dozvoljenim kelatiranim reagensima. Drugo, treba propisati mogućnost navođenja dozvoljenog kelatnog reagensa na oznaci vrste gnojiva samo ako kelatira barem 1 % željeza topivog u vodi. Treće, treba uvesti jedinstveno upućivanje na europske norme kako bi se omogućilo korištenje dodatnih europskih normi.

(4)

Svrha je kemijskih naziva dozvoljenih kelatnih reagensa navedenih u odjeljku E.3.1 Priloga I. Uredbi (EZ) 2003/2003 naznačiti razliku među različitim izomerima iste tvari na opisan način. S obzirom na to da postoji više različitih nomenklatura koje uobičajeno koristi znanstvena zajednica za te tvari, postoji rizik od pogrešnog identificiranja. U svrhu osiguranja jasne identifikacije kelatnih reagensa, odgovarajući brojevi CAS (Chemical Abstracts Service of the American Chemical Society) (Služba za sažetke radova u kemiji Američkog kemijskog društva) pomoću kojih se identificiraju samo različiti izomeri kelatnih reagensa, moraju biti navedeni za svaki unos u tom Prilogu. Stoga je potrebno obrisati tri kelatna reagensa izomera koje nije moguće jasno identificirati pomoću CAS broja.

(5)

Treba koristiti dosljedniju nomenklaturu za kelatne reagense, a izjava na temelju koje dozvoljeni kelatni reagensi podliježu dodatnom zakonodavstvu Zajednice treba biti preciznija.

(6)

Prilog IV. Uredbi (EZ) br. 2003/2003 navodi detaljne opise metoda analize koja se koristi za mjerenje udjela hranjive tvari gnojiva s oznakom „EZ gnojivo”. Te je opise potrebno prilagoditi da bi se dobile odgovarajuće vrijednosti analize.

(7)

Uredbu (EZ) br. 2003/2003 stoga je potrebno izmijeniti na odgovarajući način.

(8)

Mjere navedene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora uspostavljenog u članku 32. Uredbe (EZ) br. 2003/2003,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Prilog I. Uredbi (EZ) br. 2003/2003 mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi.

2.   Prilog IV. Uredbi (EZ) br. 2003/2003 mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. veljače 2007.

Za Komisiju

Günter VERHEUGEN

Potpredsjednik


(1)  SL L 304, 21.11.2003., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 1791/2006 (SL L 363, 21.12.2006., str. 1.)


PRILOG I.

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 2003/2003 mijenja se kako slijedi:

1.

Tablica E.1.4 zamjenjuje se sljedećom tablicom:

„E.1.4 Željezo

Br.

Tipska oznaka

Podaci o metodi proizvodnje i osnovnom sastavu

Minimalni udio hranjivih tvari (maseni udio) Podaci o izražavanju hranjivih tvari Drugi zahtjevi

Drugi podaci o vrsti oznake

Udio hranjive tvari mora se navesti Oblici i topivosti hranjivih tvari Drugi kriteriji

1

2

3

4

5

6

4.a

Soli željeza

Kemijski dobiven proizvod koji sadrži mineralne soli željeza kao svoj osnovni sastojak

12 % Fe topivog u vodi

Oznaka mora sadržavati

naziv anorganskog aniona

Željezo topivo u vodi (Fe)

4.b

Željezni kelat

Proizvod topiv u vodi dobiven kemijskom reakcijom željeza s kelatnim reagensom naveden na popisu Priloga I. odjeljka E.3

5 % željeza topivog u vodi, pri čemu je kelatna frakcija barem 80 % i barem 50 % željeza topivog u vodi kelatirano je dozvoljenim kelatnim reagensima

Naziv svakog kelatnog reagensa navedenog na popisu u Prilogu I. odjeljka E.3.1 koji kelatira barem 1 % željeza topivog u vodi

Željezo topivo u vodi (Fe)

Željezo (Fe) kelatirano svakim od kelatnih reagensa navedenih u tipskim oznakama koje je moguće identificirati i kvantificirati na temelju europske norme

4.c

Otopina željeznog gnojiva

Proizvod dobiven otapanjem tipova 4a i/ili jednog od tipova 4b u vodi

2 % željeza topivog u vodi Fe

Oznaka mora

sadržavati:

1.

nazive anorganskih aniona;

2.

naziv bilo kojeg kelatnog reagensa ako je prisutan, koji kelatira barem 1 % željeza topivog u vodi (Fe)

Željezo topivo u vodi (Fe)

Kelatirano željezo (Fe) ako je prisutno željezo (Fe) kelatirano svakim

kelatnim reagensom navedenim u tipskim oznakama kojeg se može identificirati i kvantificirati na temelju europske norme”

2.

Odjeljak E.3 zamjenjuje se sljedećim:

„E.3   Popis dozvoljenih kelatnih i kompleksirajućih reagensa za mikrohranjive tvari

Sljedeće su tvari dozvoljene pod uvjetom da im je odgovarajući hranjivi kelat u skladu sa zahtjevima Direktive Vijeća 67/548/EEZ (*)

E.3.1   Kelatni reagensi  (**)

Kiseline ili natrijeve, kalijeve ili amonijeve soli s:

 

 

 

CAS broj kiseline (***)

Etilendiamintetraoctena kiselina

EDTA

C10H16O8N2

60-00-4

2-hidroksietiletilendiamintrioctena kiselina

HEEDTA

C10H18O7N2

150-39-0

dietilentriaminpentaoctena kiselina

DTPA

C14H23O10N3

67-43-6

etilendiamin-N,N’-di[(orto-hidroksifenil)octena kiselina]

[o,o] EDDHA

C18H20O6N2

1170-02-1

etilendiamin-N-[(orto-hidroksifenil)octena

kiselina]-N-[(para-hidroksifenil)octena kiselina]

[o,p] EDDHA

C18H20O6N2

475475-49-1

etilendiamin-N,N’-di[(orto-hidroksi-metilfenil)octena kiselina]

[o,o] EDDHMA

C20H24O6N2

641632-90-8

etilendiamin-N-[(orto-hidroksi-metilfenil)octena

kiselina]-N-[(para-hidroksi-metilfenil)octena kiselina]

[o,p] EDDHMA

C20H24O6N2

641633-41-2

etilendiamin-N,N’-di[(5-karboksi-2-hidorksifenil)octena kiselina]

EDDCHA

C20H20O10N2

85120-53-2

etilendiamin-N,N’-di[(2-hidroksi-5-sulfofenil)octena kiselina] i njeni

kondenzacijski produkti

EDDHSA

C18H20O12N2S2 + n*(C12H14O8N2S)

57368-07-7 i

642045-40-7

E.3.2.   Kompleksirajući reagensi:

Popis je potrebno sastaviti.

(*)  SL 196, 16.8.1967., str. 1."

(**)  Kelatne reagense treba identificirati i kvantificirati na temelju europskih normi koje obuhvaćaju navedene kelatne reagense."PRILOG II.

Prilog IV.B Uredbi (EZ) br. 2003/2003 mijenja se kako slijedi:

1.

Metoda 2 mijenja se kako slijedi:

(a)

Metoda 2.1 mijenja se kako slijedi:

i.

točke 4.2 do 4.7 zamjenjuju se sljedećim:

„4.2

M sumporna kiselina: 0,05 mol/l

za varijantu (a):

4.3

otopina natrijevog ili kalijevog hidroksida bez karbonata: 0,1 mol/l

4.4

sumporna kiselina: 0,1 mol/l

za varijantu (b) (vidjeti bilješku 2):

4.5

otopina natrijevog ili kalijevog hidroksida bez karbonata: 0,2 mol/l

4.6

sumporna kiselina: 0,25 mol/l

za varijantu (c) (vidjeti bilješku 2):”

4.7

otopina natrijevog ili kalijevog hidroksida bez karbonata: 0,5 mol/l

ii.

u točki 9. tablice 11, verziji (a) druga rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Sumporna kiselina 0,05 mol/l koju treba staviti u zaprimajuću tikvicu: 50 ml”;

iii.

u točki 9. tablice 11, verziji b. druga rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Sumporna kiselina 0,1 mol/l koju treba staviti u zaprimajuću tikvicu: 50 ml”;

iv.

u točki 9. tablice 1, verziji c. druga rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Sumporna kiselina 0,25 mol/l koju treba staviti u zaprimajuću tikvicu: 35 ml”;

(b)

u Metodi 2.2.1 točka 4.2 zamjenjuje se sljedećim:

„4.2

Sumporna kiselina, 0,05 mol/l”;

(c)

Metoda 2.2.2 mijenja se kako slijedi:

i.

točke 4.2 do 4.7 zamjenjuju se sljedećim:

„4.2

M sumporna kiselina: 0,05 mol/l

za varijantu (a):

4.3

otopina natrijevog ili kalijevog hidroksida bez karbonata: 0,1 mol/l

4.4

sumporna kiselina: 0,1 mol/l

za varijantu (b) (vidjeti bilješku 2 metoda 2.1):

4.5

otopina natrijevog ili kalijevog hidroksida bez karbonata: 0,2 mol/l

4.6

sumporna kiselina: 0,25 mol/l

za varijantu (c) (vidjeti bilješku 2 metoda 2.1):”

4.7

otopina natrijevog ili kalijevog hidroksida bez karbonata: 0,5 mol/l

ii.

točka 7.4 zamjenjuje se sljedećim:

„7.4   Kontrolni test

Prije analize provjerite da aparat ispravno radi te da se primjenjuje ispravna tehnika korištenjem alikvotnog udjela svježe pripremljene otopine natrijevog nitrata (4.13) koji sadrži 0,050 do 0,150 g nitrata, ovisno o odabranoj varijanti.”;

(d)

U metodi 2.2.3 točke 4.2 do 4.7 zamjenjuju se sljedećim:

„4.2

sumporna kiselina: 0,05 mol/l

za varijantu (a):

4.3

otopina natrijevog ili kalijevog hidroksida bez karbonata: 0,1 mol/l

4.4

sumporna kiselina: 0,1 mol/l

za varijantu (b) (vidjeti bilješku 2 metoda 2.1):

4.5

otopina natrijevog ili kalijevog hidroksida bez karbonata: 0,2 mol/l

4.6

sumporna kiselina: 0,25 mol/l

za varijantu (c) (vidjeti bilješku 2 metoda 2.1):”

4.7

otopina natrijevog ili kalijevog hidroksida bez karbonata: 0,5 mol/l

(e)

U metodi 2.3.1 točke 4.5 do 4.10 zamjenjuju se sljedećim:

„4.5

sumporna kiselina: 0,05 mol/l

za varijantu (a) (vidjeti metodu 2.1)

4.6

otopina natrijevog ili kalijevog hidroksida bez karbonata: 0,1 mol/l

4.7

sumporna kiselina: 0,1 mol/l

za varijantu (b) (vidjeti bilješku 2 metoda 2.1):

4.8

otopina natrijevog ili kalijevog hidroksida bez karbonata: 0,2 mol/l

4.9

sumporna kiselina: 0,25 mol/l

za varijantu (c) (vidjeti bilješku 2 metoda 2.1):”

4.10

otopina natrijevog ili kalijevog hidroksida bez karbonata: 0,5 mol/l

(f)

U metodi 2.3.2 točke 4.4 do 4.9 zamjenjuju se sljedećim:

„4.4

Sumporna kiselina: 0,05 mol/l

za varijantu (a) (vidjeti metodu 2.1)

4.5

otopina natrijevog ili kalijevog hidroksida bez karbonata: 0,1 mol/l

4.6

sumporna kiselina: 0,1 mol/l

za varijantu (b) (vidjeti bilješku 2 metoda 2.1):

4.7

otopina natrijevog ili kalijevog hidroksida bez karbonata: 0,2 mol/l

4.8

sumporna kiselina: 0,25 mol/l

za varijantu (c) (vidjeti bilješku 2 metoda 2.1):”

4.9

otopina natrijevog ili kalijevog hidroksida bez karbonata: 0,5 mol/l

(g)

U metodi 2.3.3 točke 4.3 do 4.8 zamjenjuju se sljedećim:

„4.3

sumporna kiselina: 0,05 mol/l

za varijantu (a) (vidjeti metodu 2.1)

4.4

otopina natrijevog ili kalijevog hidroksida bez karbonata: 0,1 mol/l

4.5

sumporna kiselina: 0,1 mol/l

za varijantu (b) (vidjeti bilješku 2 metoda 2.1):

4.6

otopina natrijevog ili kalijevog hidroksida bez karbonata: 0,2 mol/l

4.7

sumporna kiselina: 0,25 mol/l

za varijantu (c) (vidjeti bilješku 2 metoda 2.1):”

4.8

otopina natrijevog ili kalijevog hidroksida bez karbonata: 0,5 mol/l

(h)

U metodi 2.4 točka 4.8 zamjenjuje se sljedećim:

„4.8

Sumporna kiselina: 0,05 mol/l”;

(i)

Metoda 2.5 mijenja se kako slijedi:

i.

točka 4.2 zamjenjuje se sljedećim:

„4.2

Otopina sumporne kiseline, oko 0,05 mol/l”;

ii.

u točki 7.1 druga rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Dopunite vodom do oznake 50 ml, dodajte jednu kap indikatora (4.7) i prema potrebi neutralizirajte sa sumpornom kiselinom 0,05 mol/l (4.2).”;

iii.

u točki 7.3 prvi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„U skladu s predviđenim sadržajem birete prenesite 25 ili 50 ml iz otopine navedene u 7.2 s pipetom, unesite ovu količinu u odmjerenu tikvicu i prema potrebi neutralizirajte s 0,05 mol/l ili 0,1 mol/l reagensom (4.2 ili 4.3), korištenjem metilnog crvenila kao indikatora te dodajte s istom preciznošću kao i kod izrade kalibracijske krivulje, 20 ml alkalne otopine kalijevog natrijevog tartrata i 20 ml bakrene otopine (4.5) Dopunite do vrha, dobro izmiješajte i ostavite da stoji 15 minuta na 30 (± 2) °C.”;

(j)

Metoda 2.6.1 mijenja se kako slijedi:

i.

točka 4.8 zamjenjuje se sljedećim:

„4.8

Standardna otopina sumporne kiseline: 0,1 mol/l”;

ii.

točka 4.17 zamjenjuje se sljedećim:

„4.17

Standardna otopina sumporne kiseline: 0,05 mol/l”;

iii.

u točki 7.1.1.2 prva rečenica prvog stavka zamjenjuje se sljedećim:

„Prenesite s mjernom pipetom u spremnik aparata 50 ml standardne otopine sumporne kiseline 0,1 mol/l (4.8).”;

iv.

u točki 7.1.1.4 objašnjenje elementa „a” formule zamjenjuje se sljedećim:

„a= ml standardne otopine natrijevog ili kalijevog hidroksida 0,2 mol/l, koja se koristi za slijepu probu, a provodi se tako da se pipetom unese u spremnik aparata (5.1), 50 ml standardne otopine sumporne kiseline 0,1 mol/l (4.8).”;

v.

u točki 7.1.2.6, objašnjenje elementa „a” formule zamjenjuje se sljedećim:

„a= ml standardne otopine natrijevog ili kalijevog hidroksida 0,2 mol/l, koja se koristi za slijepu probu, a provodi se tako da se pipetom unese u spremnik aparata (5.1) 50 ml standardne otopine sumporne kiseline 0,1 mol/l (4.8).”;

vi.

u točki 7.2.2.4, objašnjenje elementa „a” formule zamjenjuje se sljedećim:

„a= ml standardne otopine natrijevog ili kalijevog hidroksida 0,2 mol/l, koja se koristi za slijepu probu, a provodi se tako da se pipetom unese u spremnik aparata (5.1) 50 ml standardne otopine sumporne kiseline 0,1 mol/l (4.8).”;

vii.

u točki 7.2.3.2, objašnjenje elementa „a” formule zamjenjuje se sljedećim:

„a= ml standardne otopine natrijevog ili kalijevog hidroksida 0,2 mol/l koja se koristi za slijepu probu, a provodi se tako da se pipetom unese u spremnik aparata (5.1) 50 ml standardne otopine sumporne kiseline 0,1 mol/l (4.8).”;

viii.

u točki 7.2.5.2 objašnjenje elementa „a” formule zamjenjuje se sljedećim:

„a= ml standardne otopine natrijevog ili kalijevog hidroksida 0,2 mol/l, koja se koristi za slijepu probu, a provodi se tako da se pipetom unese u spremnik aparata (5.1), 50 ml standardne otopine sumporne kiseline 0,1 mol/l (4.8).”;

ix.

u točki 7.2.5.3 prve tri rečenice zamjenjuju se sljedećim:

„S mjernom pipetom prenesite u suhu tikvicu aparata (5.2) alikvotni uzorak filtrata (7.2.1.1 ili 7.2.1.2) koji sadrži najviše 20 mg dušika sadržanog u amonijaku. Tada sastavite aparaturu. Pipetom unesite u Erlenmeyerovu tikvicu od 300 ml 50 ml otopine standardne sumporne kiseline 0,05 mol/l (4.17) i dovoljno destilirane vode da razina tekućine dođe do otprilike 5 cm iznad otvora cjevčice.”;

x.

u točki 7.2.5.5, objašnjenje elementa „a” formule zamjenjuje se sljedećim:

„a= ml standardne otopine natrijevog ili kalijevog hidroksida 0,1 mol/l, koja se koristi za slijepu probu, a provodi se tako da se pipetom unese u Erlenmeyerovu tikvicu od 300 ml na aparatu (5.2), 50 ml standardne otopine sumporne kiseline 0,05 mol/l (4.17),”.

(k)

Metoda 2.6.2 mijenja se kako slijedi:

i.

točka 4.6 zamjenjuje se sljedećim:

„4.6

Otopina sumporne kiseline, oko 0,1 mol/l;”;

ii.

točka 4.14 zamjenjuje se sljedećim:

„4.14

Titrirana otopina sumporne kiseline: 0,05 mol/l”;

iii.

u točki 7.2.4 objašnjenje elementa „a” formule zamjenjuje se sljedećim:

„a= ml titrirane otopine natrijevog ili kalijevog hidroksida (4.8) koja se koristi u slijepoj probi, a provodi se dodavanjem 50 ml titrirane 0,1 mol/l otopine sumporne kiseline u spremnik aparata (4.6),”;

iv.

u točki 7.3.3 objašnjenje elementa „a” formule zamjenjuje se sljedećim:

„a= ml titrirane otopine natrijevog ili kalijevog hidroksida (4.8) koja se koristi u slijepoj probi, a provodi se dodavanjem 50 ml titrirane 0,1 mol/l otopine sumporne kiseline (4.6) u spremnik aparata,”;

v.

u točki 7.5.1 treća rečenica prvog stavka zamjenjuje se sljedećim:

„Pipetom u Erlenmayerovu tikvicu unesite točno 50 ml titrirane 0,05 mol/l otopine sumporne kiseline (4.14) i odgovarajuću količinu destilirane vode tako da je razina tekućine otprilike 5 cm iznad otvora dovodne cijevi.”;

vi.

u točki 7.5.3 objašnjenje elementa „a” formule zamjenjuje se sljedećim:

„a= ml titrirane 0,1 mol/l otopine natrijevog ili kalijevog hidroksida (4.17) koja se koristi za slijepu probu, a provodi se tako da se pipetom unese u Erlenmeyerovu tikvicu od 300 ml aparata (5.2) 50 ml titrirane 0,05 mol/l otopine sumporne kiseline (4.14).”.

2.

Metoda 3 mijenja se kako slijedi:

(a)

u metodi 3.1.5.1 točki 4.2 prve tri rečenice zamjenjuju se sljedećim:

„Limunska kiselina (C6H8O7H2O): 173 g po litri.

Amonijak: 42 g po litri dušika sadržanom u amonijaku.

Sumporna kiselina, 0,25 mol/l

pH između 9,4 i 9,7.”;

(b)

u metodi 3.1.5.3 točki 4.1.2 formula iza drugog stavka napomene zamjenjuje se sljedećim:

„1 ml H2SO4 0,25 mol/l = 0,008516 g NH3”.

3.

Metoda 8 mijenja se kako slijedi:

(a)

u metodi 8.5 točki 8 druga formula zamjenjuje se sljedećim:

Formula”;

(b)

U metodi 8.6 točka 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Princip

Taloženje kalcija iz alikvota ekstrakcijske otopine u obliku oksalata, nakon odvajanja i otapanja potonjeg, titracijom oksalne kiseline uz pomoć kalijevog permanganata.”


Top