EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007O0009

2007/830/EZ: Smjernica Europske središnje banke od 1. kolovoza 2007. o monetarnoj statistici, statistici financijskih institucija i statistici financijskih tržišta (preinačeno) (ESB/2007/9)

OJ L 341, 27.12.2007, p. 1–232 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 008 P. 25 - 256

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; stavljeno izvan snage 32014O0015

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2007/830/oj

01/Sv. 008

HR

Službeni list Europske unije

25


32007O0009


L 341/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

01.08.2007.


SMJERNICA EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 1. kolovoza 2007.

o monetarnoj statistici, statistici financijskih institucija i statisticifinancijskih tržišta (preinačeno)

(ESB/2007/9)

(2007/830/EZ)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnjebanke, a posebno njegov članak 5. stavak 5.1., članak 12. stavak 12.1. i članak 14.stavak 14.3.,

uzimajući u obzir Uredbu ESB/2001/13 od 22. studenoga2001. o konsolidiranoj bilanci sektora monetarnih financijskihinstitucija (1),

uzimajući u obzir Uredbu ESB/2003/9 od 12. rujna 2003.o primjeni odredbi o minimalnim pričuvama (2),

uzimajući u obzir Uredbu ESB/2001/18 od 20. prosinca2001. o statistici kamatnih stopa koje monetarne financijske institucijeprimjenjuju na depozite i kredite kućanstava i nefinancijskih društava (3),

uzimajući u obzir Uredbu ESB/2007/8 o statistici imovine i obveza investicijskihfondova (4),

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2533/98 od 23.studenoga 1998. o prikupljanju statističkih podataka od strane Europskesredišnje banke (5),

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 86/635/EEZ od 8. prosinca1986. o godišnjim financijskim izvještajima i konsolidiranim financijskimizvještajima banaka i ostalih financijskih institucija (6),

uzimajući u obzir Smjernicu ESB/2002/10 od 5. prosinca2002. o pravnom okviru za računovodstveno i financijsko izvještavanje uEuropskom sustavu središnjih banaka (7),

uzimajući u obzir Prilog A Uredbi Vijeća (EZ) br. 2223/96 od 25. lipnja 1996. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa uZajednici (ESA 95) (8),

budući da:

(1)

Smjernica ESB/2003/2 od 6. veljače 2003. oodređenim statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke ipostupcima izvještavanja statističkih podataka od strane nacionalnihsredišnjih banaka u području novčane i bankovne statistike nekoliko je putabila znatno izmijenjena. S obzirom na nove izmjene navedene Smjernice, tu biSmjernicu trebalo preinačiti u svrhu jasnoće i transparentnosti.

(2)

Za sastavljanje agregiranih bilanca sektora monetarnih financijskihinstitucija (MFI) po državama i za europodručje, konsolidirane bilancesektora monetarnih financijskih institucija (MFI) europodručja i relevantnihmonetarnih agregata europodručja, Europska središnja banka (ESB) tražibilancu ESB-a, bilance nacionalnih središnjih banaka (NSB) i monetarnihfinancijskih institucija osim nacionalnih središnjih banaka (dalje u tekstu„ostale monetarnefinancijske institucije”) država članica koje su prihvatile euro (dalje u tekstu „države članicesudionice”).

(3)

Uredba ESB/2007/8 o statistici imovine i obveza investicijskih fondova (9) (IF) utvrđuje da se stanja vrijednosnih papira investicijskihfondova koji imaju javno dostupne identifikacijske oznake moraju iskazivatipojedinačno za svaki vrijednosni papir u okviru kombiniranog pristupa.Nacionalne središnje banke dužne su klasificirati i agregirati tepodatke.

(4)

Za klasifikaciju statistike o imovini i obvezama investicijskih fondovaneophodna je funkcionalna centralizirana baza podataka o vrijednosnimpapirima (CSDB) ili odgovarajuća nacionalna baza podataka o vrijednosnimpapirima.

(5)

Pojedinačni podaci po državama i usporedni podaci o platnoj statistici iinstrumentima koji se rabe u državama članicama koje su prihvatile euroneophodni su za identifikaciju i praćenje kretanja, uključujući i razmjerintegracije njihovih platnih sustava,

DONIJELO JE OVU SMJERNICU:

Članak 1.

Područje primjene

Ovom Smjernicom utvrđuju se obveze nacionalnih središnjih banaka udostavljanju podataka ESB-u o monetarnoj statistici, statistici financijskihinstitucija i statistici financijskih tržišta.

Nacionalne središnje banke iskazuju stavke iz članaka od 3. do 18. uskladu sa shemama navedenima u Prilogu III. i u skladu sa standardimaelektroničkog izvještavanja utvrđenima u Prilogu IV. ovoj Smjernici. Dorujna svake godine ESB dostavlja nacionalnim središnjim bankama točne datumeza prijenos u obliku kalendara za dostavljanje podataka za sljedećugodinu.

Samo izvještavanje navedeno u člancima 3., 6., 7., 10., 11. i od 13. do17. podliježe zahtjevima za dostavljanje podataka za prethodnarazdoblja.

(a)

Ne dovodeći u pitanje točku (b), sljedeća se pravilaprimjenjuju u slučajevima pristupanja Europskoj uniji i/iliprihvaćanja eura:

i.

nacionalne središnje banke država članica kojesu pristupile EU u svibnju 2004. dužne su ESB-udostavljati podatke za prethodna razdoblja kojiobuhvaćaju kao minimum razdoblje od 2004.;

ii.

nacionalne središnje banke država članica kojesu pristupile EU prije svibnja 2004., ali kojenisu prihvatile euro na datum stupanja na snaguove Smjernice, dužne su ESB-u dostavljati podatkeza prethodna razdoblja koji obuhvaćaju kao minimumrazdoblje od 1999. i razdoblje od 2003. zastatistiku kamatnih stopa monetarnih financijskihinstitucija (dalje u tekstu „statistika MIR”);

iii.

nacionalne središnje banke država članica kojesu pristupile EU nakon svibnja 2004. dužne suESB-u dostavljati podatke za prethodna razdobljakoji obuhvaćaju kao minimum prethodne trigodine;

iv.)

vezano uz pozicije koje se odnose na državečlanice koje prihvaćaju euro nakon stupanja nasnagu ove Smjernice, nacionalne središnje bankedržava članica sudionica dužne su ESB-udostavljati podatke za prethodno razdoblje kojeobuhvaća kao minimum razdoblje: (1) od 1999., akoje država članica pristupila EU prije svibnja2004.; (2) od 2004., ako je država članicapristupila EU u svibnju 2004.; ili (3) kojeobuhvaća prethodne tri godine, ako je državačlanica pristupila EU nakon svibnja 2004. Ovonačelo primjenjuje se samo na statistiku za kojuse također prikupljaju podaci raščlanjeni pousporednoj državi.

(b)

Primjenjuju se sljedeća pravila:

i.

za ostale financijske posrednike (OFP),povijesni tromjesečni podaci prenose se ESB-u takoda se počinje s onima za prvo dostupno referentnorazdoblje, odnosno kao minimum da se počinje spodacima za četvrto tromjesečje 1998. kaoreferentnim razdobljem;

ii.

za vrijednosne papire, vremenska serija koja seprenosi ESB-u počinje u prosincu 1989. za stanja iu siječnju 1990. za tokove;

iii.

za platnu se statistiku u okviru mogućnostiiskazuju podaci za pet godina, uključujućiposljednju referentnu godinu.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Smjernice:

1.

„rezident”ima jednako značenje onom definiranom u članku 1. Uredbe Vijeća (EZ)br. 2533/98;

2.

„Eurosustav” znači nacionalne središnje banke država članica sudionica iESB;

3.

„kreditnainstitucija” ima jednako značenje onom iz odjeljka 1.2. dijela 1. Priloga I.Uredbi ESB/2001/13.

Članak 3.

Statistika bilančnih stavaka monetarnih financijskih institucija

(a)   Općenito

Nacionalne središnje banke sastavljaju i dostavljaju dvije zasebneagregirane bilance, obje na bruto osnovi, u skladu s UredbomESB/2001/13: jedna agregirana bilanca odnosi se na podsektor monetarnihfinancijskih institucija „središnja banka”, a jedna agregirana bilanca odnosi se napodsektor „ostalemonetarne financijske institucije”.

Nacionalne središnje banke izvode potrebne statističke podatke o njihovimbilancama središnje banke iz svojih računovodstvenih sustava pomoćuveznih tablica navedenih u Prilogu I. ovoj Smjernici. Za potrebestatističkog izvještavanja ESB izvodi podatke iz vlastite bilance, kojiodgovaraju podacima koje izvode nacionalne središnje banke iz vlastitihbilanci.

Nacionalne središnje banke izvode potrebne statističke podatke obankovnim bilancama ostalih monetarnih financijskih institucijaagregiranjem podataka o bilančnim stavkama prikupljenima od pojedinačnihrezidentnih monetarnih financijskih institucija, bez rezidentnogNSB-a.

Ovi zahtjevi obuhvaćaju nepodmirene iznose na kraju mjeseca i na krajutromjesečja (10) (stanja) i mjesečne i tromjesečne podatke o usklađivanjutokova.

Nacionalne središnje banke dostavljaju statističke podatke o bilančnimstavkama u skladu s dijelom I. Priloga III. ovoj Smjernici.

(b)   Usklađivanja tokova

Nacionalne središnje banke dostavljaju ESB-u podatke za mjesečne itromjesečne serije o usklađivanjima vezano uz reklasifikacije i serije ousklađivanjima vezano uz vrijednosna usklađivanja, u skladu s PrilogomV. ovoj Smjernici.

ESB izračunava tokove (11) na temelju razlike između stanja na kraju mjeseca i uklanjanjemonih učinaka koji ne proizlaze iz transakcija. On uklanja kretanja kojanisu povezana s transakcijama pomoću usklađivanja tokova. Postoje trivrste usklađivanja tokova:

vrijednosna usklađivanja: ona odražavaju učinak otpisa ili otpisadijela vrijednosti kredita i fluktuacija tržišne cijenenepodmirenog stanja utrživih vrijednosnih papira koji se drže,prodaju ili izdaju,

reklasifikacije i ostala usklađivanja: oni obuhvaćaju svepromjene stanja bilance do kojih dolazi zbog: i. promjene ustatističkom obuhvatu populacije monetarnih financijskihinstitucija (12); ii. reklasifikacije imovine ili obveza; ili iii.pogrešaka u izvještavanju koje su ispravljene u stanjima samounutar ograničenog razdoblja i učinaka promjena u strukturi (13),

tečajna usklađivanja: ona obuhvaćaju sve promjene u pozicijistanja zbog učinka tečajnih kretanja na imovinu i obvezenominirane u stranoj valuti. ESB izračunava tečajna usklađivanjana temelju udjela tečaja koji se dobivaju raščlambom imovine iobveza u glavne valute iz tablice 4. dijela 2. Priloga I. UredbiESB/2001/13.

Nacionalne središnje banke i Uprava za unutarnje financije ESB-adostavljaju ESB-u mjesečne podatke o stanju bilančnih stavaka i podatke ousklađivanju na kraju poslovanja 15. radnog dana od kraja mjeseca na koji sepodaci odnose.

Nacionalne središnje banke i Uprava za unutarnjefinancije ESB-a dostavljaju ESB-u tromjesečne podatke o stanju bilančnihstavaka i podatke o usklađivanju na kraju poslovanja 28. radnog dana odkraja tromjesečja na koje se podaci odnose.

Nacionalne središnje banke će možda trebati revidirati podatke koji seodnose na posljednje razdoblje koje prethodi trenutnom referentnomrazdoblju. Isto tako može doći i do revizija podataka koji prethodeposljednjem razdoblju prije referentnog mjeseca, zbog, primjerice,pogrešaka, reklasifikacija, poboljšanih postupaka za dostavljanje podatakaitd. ESB može istodobno obrađivati izvanredne i redovite revizije ili možeodlučiti da odgodi obradu izvanrednih revizija do nakon mjesečnog razdobljaizrade monetarnih agregata.

Politika revizija mora biti u skladu snačelima iz Priručnika za sastavljanje monetarne i bankovne statistikeECB-a (14). Kako bi se osigurala dobra ravnoteža između kvalitete monetarnestatistike i njene stabilnosti i kako bi se poboljšala usklađenost izmeđumjesečnih i tromjesečnih statistika, izvanredne revizije mjesečnih podatakamoraju se podnositi u trenutku podnošenja tromjesečnestatistike.

Kada nacionalne središnje banke odobravaju odstupanja malim monetarnimfinancijskim institucijama u skladu s člankom 2. stavkom 2. UredbeESB/2001/13, u sastavljanju mjesečnih i tromjesečnih podataka o bilancimonetarnih financijskih institucija koji se dostavljaju ESB-u, nacionalnesredišnje banke primjenjuju ekstrapolaciju tako da se postigne obuhvat od100 % za dotične monetarne financijske institucije.

Nacionalnesredišnje banke mogu odabrati postupak kojim se ekstrapolacijom postižeobuhvat od 100 % pod uvjetom da on ispunjava sljedeće minimalnestandarde:

(a)

za nedostajuće raščlanjene podatke procjene se dobivajuprimjenom omjera koji se temelji na cijeloj izvještajnojpopulaciji ili na podskupini za koju se smatra da boljepredstavlja „rep”;i

(b)

ako su raščlanjeni podaci dostupni, ali s većim kašnjenjem ilimanjom učestalošću, dostavljeni se podaci prenose u razdoblja zakoja nedostaju podaci:

i.

ponavljanjem podataka kada se pokaže da surezultati primjereni, ili

ii.

primjenom odgovarajuće tehnike statističkeprocjene kako bi se u obzir uzeli trendovi upodacima ili sezonska kretanja.

U sastavljanju bilance središnje banke nacionalne središnje banke i ESBslijede usklađena računovodstvena pravila iz Smjernice ESB/2002/10,osim:

(a)

kada nacionalne središnje banke i ESB trebaju radiračunovodstvenih razloga revalorizirati svoje portfeljevrijednosnih papira na mjesečnoj umjesto na tromjesečnojosnovi;

(b)

u slučaju računovodstvenih stavaka 9.5. „ostala potraživanja unutarEurosustava (neto)” i 10.4. „ostale obveze unutarEurosustava (neto)”, koje se iskazuju na brutoosnovi;

(c)

u slučaju računovodstvene stavke 14. „računi revalorizacije” koja seiskazuje na bruto osnovi za računovodstvene potrebe i na netoosnovi za statističke potrebe;

(d)

u slučaju nerealiziranih gubitaka, koji se iskazuju pod stavkom11. „ostalaimovina”.

Na „ostalemonetarne financijske institucije” primjenjuju se pravila vrednovanja i/iliračunovodstvena pravila iz Uredbe ESB/2001/13.

Nacionalne središnje banke dostavljaju pojašnjenja u kojima objašnjavajurazloge za velike revizije i za izvanredne revizije.

Nadalje,nacionalne središnje banke osiguravaju ESB-u pojašnjenja vezano uzusklađivanja u „reklasifikacijama i ostalim usklađivanjima” u skladu s postupcima navedenima udijelu 2. Priloga V. ovoj Smjernici.

Članak 4.

Praćenje usklađenosti

Nacionalne središnje banke i ESB prate usklađenost između njihovihodnosnih agregiranih bilanci na kraju mjeseca za potrebe statistike koje sedostavljaju u skladu s Uredbom ESB/2001/13 i njihovih računovodstvenihstavaka koje se dostavljaju za tjedni financijski izvještaj Eurosustava uskladu sa Smjernicom ESB/2002/10. Oni trebaju slijediti postupak naveden uPrilogu II. ovoj Smjernici.

Nacionalne središnje banke i ESB provode opisane provjere usklađenosti namjesečnoj osnovi. Rezultate te provjere dostavljaju ESB-u prije ili zajednos podacima o bilančnim stavkama (BSI podaci), do 15. radnog dana od krajareferentnog razdoblja u skladu s godišnjim kalendarom koji utvrđuje ESB ikoji dostavlja nacionalnim središnjim bankama do kraja rujna svake godine. Uizvještajnim razdobljima u kojima se datumi njihovih agregiranih bilanciEurosustava na kraju mjeseca za potrebe statistike i računovodstvenihstavaka koje se dostavljaju za potrebe tjednog financijskog izvještajaEurosustava ne podudaraju, nacionalne središnje banke mogu usporeditistatističke podatke s dnevnom bilancom koja se izrađuje za posljednji radnidan u mjesecu. Pri sastavljanju vlastite bilance ESB se koristi istimpostupkom.

Nacionalne središnje banke i ESB šalju Odjelu za monetarnu statistiku,statistiku financijskih institucija i statistiku financijskih tržištapojašnjenja vezano uz svaku utvrđenu nepodudarnost, koja mogu biti obuhvatnapojašnjenja i pojednostavnjena pojašnjenja. Obuhvatna pojašnjenja izrađujuse samo jednom godišnje do datuma koji utvrđuje ESB, a sadržavaju podatkenavedene u dijelu 3. Priloga II. ovoj Smjernici. Za ostale mjesece oneizrađuju samo pojednostavnjena pojašnjenja u skladu s obrascem navedenim udijelu 2. Priloga II. ovoj Smjernici. Sve nacionalne središnje banke i ESBšalju obuhvatna pojašnjenja istodobno.

Članak 5.

Statistika e-novca

ESB, u suradnji s nacionalnim središnjim bankama, utvrđuje i evidentirana godišnjoj osnovi karakteristike sustava e-novca u EU, dostupnost dotičnihstatističkih podataka i povezanih metoda njihovog sastavljanja. Nacionalnesredišnje banke dostavljaju statističke podatke o e-novcu koji izdajumonetarne financijske institucije ovisno o njihovoj dostupnosti, u skladu spopisom stavaka utvrđenom u dijelu 2. Priloga III. ovojSmjernici.

Mjesečni podaci podnose se ESB-u najmanje dva puta godišnje, doposljednjeg radnog dana u ožujku i rujnu. Ovisno o dostupnosti podatakanacionalnih središnjih banaka, učestaliji prijenosi podataka mogu seodvijati do posljednjeg radnog dana u mjesecu od kraja referentnograzdoblja. Referentno je razdoblje posljednji mjesec u tromjesečju ili urazdoblju od šest mjeseci na koje se stavka odnosi. Kada do tog roka nisudostupna salda o e-novcu, nacionalne središnje banke mogu dostavitiposljednje dostupne podatke do posljednjeg radnog dana umjesecu.

Članak 6.

Statistika bilance središnje države

(a)   Općenito

Nacionalne središnje banke dostavljaju statističke podatke o obvezamasredišnje države koje proizlaze iz depozita, odnosno bliskih supstitutaobveza koje proizlaze iz depozita i udjelima gotovine i vrijednosnihpapira u skladu s dijelom 3. Priloga III. ovoj Smjernici.

Izvještavanje nije potrebno u slučaju de minimiskada određena pojava ne postoji ili je beznačajna. Stavka „euronovčanice ieurokovanice koje drži središnja država” iskazuje se kao bilješka visokog prioriteta.Moguće je dostavljanje procjena dobivenih na temelju dostupnih podataka,poput godišnjih i/ili tromjesečnih podataka o financijskim računimamonetarne unije (MUFA).

(b)   Usklađivanja tokova

Podaci o usklađivanjima tokova dostavljaju se u skladu s člankom 3.stavkom 1. točkom (b) ove Smjernice.

Serije se dostavljaju na mjesečnoj osnovi u rokovima utvrđenima u članku3. stavku 2. za mjesečnu statistiku podataka o bilančnimstavkama.

Članak 7.

Bilješke

(a)   Općenito

Pod uvjetom da su podaci dostupni, uključujući one koji se temelje nanajboljoj procjeni ili da je dotično poslovanje značajno s monetarnogstajališta, nacionalne središnje banke dostavljaju daljnje statističkepodatke u skladu s popisom bilježaka navedenima u dijelu 4. Priloga III.ovoj Smjernici kao dodatak statistici bilančnih stavaka i s istomučestalošću kao i statistiku bilančnih stavaka navedenu u članku 3.stavku 2. ESB, u suradnji s nacionalnim središnjim bankama utvrđuje ievidentira dostupnost dotičnih statističkih podataka i metodesastavljanja koje se odnose na njih. Bilješke visokog prioriteta,prikazane u poljima otisnutima masnim tiskom, jesu informacije potrebneza sastavljanje monetarnih agregata europodručja i MUFA.

Podložno sporazumu između ESB-a i NSB-a, nacionalne središnje banke nemoraju dostaviti podatke za polja otisnuta masnim tiskom označenestrelicom (↑), u slučaju kada se ESB koristi alternativnim izvorompodataka.

U smislu polja koje odgovaraju državama članicama koje nisu prihvatileeuro u tablicama 3. i 4. dijela 2. Priloga I. Uredbi ESB/2001/13, akoiznosi koji su prikupljeni na višoj razini pokazuju da su beznačajni,nacionalne središnje banke mogu odlučiti da ne traže da se ti podacidostavljaju u potpunosti. U tom slučaju nacionalne središnje bankeprocjenjuju u redovitim vremenskim intervalima, a najmanje jednomgodišnje, jesu li podaci koji se odnose na polja koja odgovarajudržavama članicama koje nisu prihvatile euro značajni ili ne iobavještavaju ESB i monetarne financijske institucije o svakoj promjeniu smislu zahtjeva za izvještavanje vezano uz dotična polja. U slučajukada su podaci vezani uz polja koje odgovaraju državama članicama kojenisu prihvatile euro beznačajni i nacionalne središnje banke ne traženjihovo potpuno dostavljanje, one procjenjuju podatke pomoću postojećihpodataka, u skladu s metodama navedenima u daljnjem tekstu i dostavljajuih u okviru bilježaka na tromjesečnoj osnovi.

(b)   Usklađivanja tokova

Podaci o tokovima mogu se pružiti podložno bilateralnom sporazumu izmeđuESB-a i NSB-a. Podaci o usklađivanjima tokova dostavljaju se u skladu sčlankom 3. stavkom 1. točkom (b) ove Smjernice.

Serije se dostavljaju na mjesečnoj osnovi za stavke iz odjeljaka 1. i 2.dijela 4. Priloga III. ovoj Smjernici ili na tromjesečnoj osnovi za stavkeiz odjeljka 3. dijela 4. Priloga III. ovoj Smjernici i u istom roku kao iobvezna mjesečna i tromjesečna statistika bilance monetarnih financijskihinstitucija u skladu s Uredbom ESB/2001/13.

Podaci koji se odnose napolja koja odgovaraju državama članicama koje nisu prihvatile euro iztablica 3. i 4. dijela 2. Priloga I. Uredbi ESB/2001/13, kada ih procjenjujunacionalne središnje banke i iskazuju kao bilješke, mogu se dostaviti ESB-us kašnjenjem od daljnjih mjesec dana na kraju poslovanja 28. radnog dana odkraja tromjesečja na koje se podaci odnose.

Bilješke tražene u skladu s ovim člankom iskazuju se na temelju istihpravila vrednovanja i računovodstvenih pravila kao i podaci koji sedostavljaju u skladu s Uredbom ESB/2001/13.

Vezano uz tablice 3. i 4. dijela 2. Priloga I. Uredbi ESB/2001/13, kadanacionalne središnje banke ne traže podatke koji se odnose na polja kojaodgovaraju državama članicama koje nisu prihvatile euro, ti se podaciprocjenjuju u skladu s niže navedenim standardima.

Kada nacionalnesredišnje banke procjenjuju podatke na temelju postojećih informacija, onete podatke dostavljaju ESB-u u obliku bilježaka. Primjenjuju se sljedećemetode procjene osim ako je drukčije dogovoreno s ESB-om:

tromjesečni iznosi procjenjuju se na temelju podataka kojedostavljaju monetarne financijske institucije s nižom učestalošću.Ti se podaci prenose u sljedeće razdoblje/razdoblja za kojanedostaju podaci, njihovim ponavljanjem ili primjenom odgovarajućihstatističkih tehnika kojima se odražavaju eventualni trendovi upodacima ili sezonski uzorak,

tromjesečni iznosi procjenjuju se na temelju podataka kojedostavljaju monetarne financijske institucije na agregiranijojosnovi ili na temelju određenih raščlambi koje nacionalne središnjebanke smatraju smislenima,

tromjesečni iznosi procjenjuju se na temelju tromjesečnih podatakaprikupljenih od velikih monetarnih financijskih institucija koje suodgovorne za najmanje 80 % poslovanja sa zemljama koje su pristupileEU 1. svibnja 2004.,

tromjesečni iznosi procjenjuju se na temelju alternativnih izvorapodataka poput Banke za međunarodne namire ili podataka platnebilance, nakon eventualnih usklađivanja koja su potrebna zbograzličitih koncepata i definicija koje se rabe u takvimalternativnim izvorima u odnosu na one koji se rabe u monetarnoj ifinancijskoj statistici, ili

tromjesečni iznosi procjenjuju se na temelju podataka za države kojesu pristupile EU 1. svibnja 2004. kojemonetarne financijske institucije dostavljaju tromjesečno kaojedinstveni ukupni iznos.

Članak 8.

Statistika osnovice za obračun pričuva

Mjesečna statistika o agregiranoj osnovici za obračun pričuva,raščlanjenoj prema tipu obveza, izračunava se u obliku stanja na krajumjeseca u skladu s Uredbom ESB/2003/9 i s kategorijama navedenima u UredbiESB/2001/13. Podaci za izradu ovih statistika u skladu s dijelom 5. PrilogaIII. ovoj Smjernici, dobivaju se iz podataka koje kreditne institucije nakoje se primjenjuju odredbe o minimalnim obveznim pričuvama dostavljajunacionalnim središnjim bankama.

Statistika o osnovici za obračun pričuva obuhvaća za kreditne instituciješest vremenskih serija koje se odnose na iznose stanja na kraju mjeseca kojese mjesečno prenose ESB-u, najkasnije do radnog dana NSB-a koji prethodipočetku razdoblja održavanja pričuva, putem sustava za razmjenu podatakaESSB-a. Kreditne institucije na „repu”dostavljaju nacionalnim središnjim bankamaograničenu raščlambu na tromjesečnoj osnovi. Za te kreditne institucije na„repu”, za tri razdobljaodržavanja pričuve koristi se pojednostavljena statistika o osnovici zaobračun pričuva. Nacionalne središnje banke rabe se tromjesečnim podacima oosnovici za obračun pričuva kreditnih institucija na „repu” za mjesečne iznose koji se dostavljaju ESB-u putemtri prijenosa podataka nakon njihove objave.

Revizije osnovice za obračun pričuva i/ili obveznih pričuva od straneizvještajnih institucija nakon što je započelo razdoblje održavanja ne možedovesti do revizije statistike o osnovici za obračun pričuva i statistike oobveznim pričuvama.

Članak 9.

Statistika makroomjera

ESB prati na mjesečnoj osnovi, pomoću statističkih podataka na krajumjeseca koje kreditne institucije dostavljaju nacionalnim središnjim bankamau skladu s Uredbom ESB/2001/13, točnost aktualnih standardiziranih odbitakaod osnovice za obračun pričuva koje kreditne institucije mogu primijeniti nastanja njihovih dužničkih vrijednosnih papira izdanih s ugovorenim rokomdospijeća od do dvije godine. Nacionalne središnje banke sastavljaju traženeagregate u skladu s dijelom 6. Priloga III. ovoj Smjernici i dostavljaju ihESB-u.

Tri vremenske serije za kreditne institucije, koje se odnose na iznosestanja na kraju mjeseca, prenose se ESB-u na mjesečnoj osnovi, najkasnije doradnog dana NSB-a koji prethodi početku razdoblja održavanja.

Navedeneserije prenose se čak i u slučaju kada se povezane bilančne stavke neprimjenjuju u državi članici.

Članak 10.

Statistika bilance kreditnih institucija

(a)   Općenito

Nacionalne središnje banke dostavljaju ESB-u zasebne podatke o bilančnimstavkama sektora kreditnih institucija u skladu s tablicama 1., 2. i 4.dijela 2. Priloga I. Uredbi ESB/2001/13 i dijelom 7. Priloga III. ovojSmjernici. Budući da su podaci o cjelokupnom sektoru monetarnihfinancijskih institucija već dostavljeni u skladu s Uredbom ESB/2001/13,zahtjevi navedeni u ovom članku primjenjuju se samo na one državečlanice u kojima se izvještajna populacija ostalih monetarnihfinancijskih institucija sastoji i od kreditnih institucija i novčanihfondova i utjecaj novčanih fondova smatra se statistički značajnim zbogtoga što su istodobno ispunjeni sljedeći kriteriji:

i.

razlika između ukupnog iznosa bilance sektora monetarnihfinancijskih institucija i ukupnog iznosa bilance njegovepodskupine koju čine kreditne institucije iznosi na trajnojosnovi više od 5 000 milijunaeura;

ii.

monetarne financijske institucije osim kreditnihinstitucija, odnosno novčani fondovi, imaju učinak na višeod jedne stavke na obje strane bilance sektora monetarnihfinancijskih institucija.

Iako se u pojedinim državama članicama manji broj ostalih institucijaklasificira kao monetarne financijske institucije, s kvantitativnogagledišta te se institucije smatraju beznačajnima.

(b)   Usklađivanja tokova

Podaci o usklađivanjima tokova dostavljaju se u skladu s člankom 3.stavkom 1. točkom (b) ove Smjernice.

Podaci se dostavljaju tromjesečno u roku od 28 radnih dana od krajareferentnog razdoblja.

Podaci koji se traže u skladu s tablicom 3.dijela 7. Priloga III. ovoj Smjernici dostavljaju se od ožujka 2005. kaoreferentnog mjeseca.

Podaci koji se dostavljaju vezano uz bilancu kreditnih institucija morajuobuhvaćati 100 % institucija klasificiranih u taj sektor. Kada je stvarniobuhvat podataka koji se dostavljaju manji od 100 % zbog primjene načelaizostavljanja institucija na „repu”, nacionalne središnje banke trebaju ekstrapoliratite podatke kako bi osigurale 100 %-tni obuhvat.

Članak 11.

Strukturni financijski pokazatelji

(a)   Općenito

Nacionalne središnje banke dostavljaju bilančne podatke o ostalimstrukturnim financijskim pokazateljima u skladu s dijelom 8. PrilogaIII. ovoj Smjernici.

Nacionalne središnje banke osiguravaju podatke vezano uz 18 pokazateljanavedenih u dijelu 8. Priloga III. ovoj Smjernici u skladu s tamonavedenim konceptualnim i metodološkim pravilima. Treba slijeditiprihvaćena statistička načela za sastavljanje statistike bilančnihstavaka, i to:

i.

podaci trebaju biti agregirani, a ne konsolidirani;

ii.

načelo rezidentnosti slijedi „pristup državedomaćina”; i

iii.

podaci o bilanci iskazuju se na bruto osnovi.

(b)   Usklađivanja tokova

Podaci o usklađivanjima tokova dostavljaju se u skladu s člankom 3.stavkom 1. točkom (b) ove Smjernice.

Podaci za izračun strukturnih financijskih pokazatelja o kreditniminstitucijama dostavljaju se do kraja ožujka svake godine za prethodnugodinu. Pokazatelj „Broj zaposlenih u kreditnim institucijama” treba osigurati, ako je moguće, do kraja svibnjasvake godine za prethodnu godinu.

Nacionalne središnje banke primjenjuju sljedeća opća načela pri revizijidostavljenih podataka:

(a)

pri redovitom godišnjem prijenosu podataka, uz podatke zaposljednju godinu, treba prema potrebi također slati i redoviterevizije podataka iz prethodne godine kao i izvanredne revizije;i

(b)

izvanredne revizije koje znatno utječu na poboljšanje kvalitetepodataka mogu se slati tijekom godine.

Prikupljeni podaci trebaju obuhvaćati 100 % institucija koje sudefinirane kao kreditne institucije u skladu s odjeljkom 1.2. dijela 1.Priloga I. Uredbi ESB/2001/13. Kada je stvarni obuhvat podataka koji sedostavljaju manji od 100 % zbog primjene načela izostavljanja institucija na„repu”, nacionalne središnje banketrebaju ekstrapolirati dobivene podatke u skladu s člankom 3. stavkom 4. oveSmjernice kako bi se osigurao 100 %-tni obuhvat.

Nacionalne središnje banke obavještavaju ESB o svakom odstupanju odprethodno navedenih definicija i pravila kako bi se osiguralo praćenjenacionalnih praksi. Nacionalne središnje banke dostavljaju pojašnjenjakojima se objašnjavaju razlozi za znatne revizije.

Članak 12.

Podaci za potrebe Međunarodnog monetarnog fonda

Ne dovodeći u pitanje zakonom propisane obveze nacionalnih središnjihbanaka u smislu Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), nacionalne središnjebanke mogu proslijediti dodatnu statistiku bilančnih stavaka monetarnihfinancijskih institucija MMF-u putem ESB-a u skladu sa sljedećim tehničkimaranžmanima.

Nacionalne središnje banke prenose ESB-u bilančne stavke monetarnihfinancijskih institucija u skladu s dijelom 9. Priloga III. ovoj Smjernici uokviru redovitog mjesečnog prijenosa podataka o bilančnim stavkama. Navedeniprijenosi podataka odvijaju se istodobno s redovitim dostavljanjem podatakao bilančnim stavkama ESB-u, koje se odvija 15. radnog dana u mjesecu odkraja mjeseca na koji se podaci odnose, u skladu s člankom 3. stavkom 2. oveSmjernice. Učestalost i rok za bilješke visokog prioriteta utvrđeni u članku7. stavku 2. ove Smjernice također se odnose i na ovdje definiraneserije.

Članak 13.

Statistika sekuritizacije i ostalih prijenosa kredita monetarnih financijskihinstitucija koji su izvorno odobreni nemonetarnim financijskiminstitucijama

U skladu s njihovom dostupnošću, uključujući i one koje se temelje nanajboljoj procjeni, nacionalne središnje banke dostavljaju statističkepodatke o prodajama i prijenosima kredita monetarnih financijskihinstitucija trećim osobama u skladu s dijelom 10. Priloga III. ovojSmjernici.

Prijenos podataka ESB-u uključuje: i. bruto tokove; ii.neto tokove kredita koje su izvorno odobrile monetarne financijskeinstitucije te koji su prodani trećim osobama, kada podaci o bruto tokovimanisu dostupni; i iii. podatke o stanju, koji, ako su dostupni dostavljaju seu oba slučaja. Za svaku od tih triju vrsta podataka krediti prodanifinancijskom društvu posebne namjene (FVC), odnosno kada su onisekuritizirani putem financijskog društva posebne namjene i krediti koji supreneseni drugim subjektima, bez obzira na to uključuje li to ili nesekuritizaciju, trebaju se iskazati zasebno. Budući da se podrazumijeva daje kredit prodan sektoru nemonetarnih financijskih institucija, dostavljanjepovezanih podataka potrebno je samo ako se on više ne pojavljuje u bilanciMFI-ja koji je izvorno odobrio taj kredit sektoru ostalih rezidenata ili ubilanci ostalih monetarnih financijskih institucija.

Podaci se prenose 15. radnog dana od kraja mjeseca na koji se podaciodnose.

Članak 14.

Statistika ostalih financijskih posrednika

(a)   Općenito

Nacionalne središnje banke dostavljaju statističke podatke o ostalimfinancijskim posrednicima (OFP) u skladu s dijelom 11. Priloga III. ovojSmjernici. Podaci se prenose zasebno za sljedeće potkategorije ostalihfinancijskih posrednika: i. investicijski fondovi (osim novčanihfondova); ii. trgovci vrijednosnim papirima i izvedenim instrumentima;iii. financijska društva koja se bave kreditiranjem (FCL); i iv. ostalifinancijski posrednici.

Podaci koji se odnose na ostale financijske posrednike prenose se natemelju trenutno dostupnih podataka na nacionalnoj razini. Kada stvarnipodaci nisu dostupni ili se ne mogu obraditi, osiguravaju se nacionalneprocjene. Kada odnosna ekonomska pojava postoji, ali se statistički neprati te se stoga ne mogu osigurati nacionalne procjene, nacionalnesredišnje banke mogu odlučiti ne iskazati podatke o vremenskoj serijiili ih iskazati kao da nedostaju. Svaka neiskazana vremenska serijastoga se tumači kao „podaci koji postoje, ali se ne prikupljaju” i ESB može stvarati pretpostavke iprocjene za potrebe sastavljanja agregata europodručja. Izvještajnapopulacija obuhvaća sve vrste ostalih financijskih posrednika koji surezidenti država članica sudionica: institucije smještene na tompodručju, uključujući podređena društva nadređenog društva smještenogizvan tog područja i rezidentne podružnice institucija s glavnim uredomizvan tog područja.

Treba osigurati sljedeće glavne pokazatelje i dodatne informacije:

glavni pokazatelji koje treba prenositi za sastavljanje agregataeuropodručja: sve države članice sudionice trebaju prenositinavedene detaljne podatke kada su stvarni podaci dostupni. Kadane postoje stvarni podaci za tražene raščlambe ili za dogovorenuučestalost, rok ili razdoblje, osiguravaju se procjene ako jemoguće,

dodatne informacije koje se prenose kao „bilješke”: ove podatke prenose državeza koje su trenutno dostupne daljnje pojedinosti.

(b)   Usklađivanja tokova

Podaci o usklađivanju tokova mogu se dostaviti u slučaju velikih lomova ustanjima ili kada dođe do reklasifikacija i ostalih usklađivanja. Podacio usklađivanju tokova mogu se posebice osigurati zbog reklasifikacija ukontekstu provedbe okvira ESA 95.

Ako se transakcije procjenjuju na temelju razlike u stanju između dvasljedeća razdoblja, vremenska serija se ili ne iskazuje ili se iskazujekao nedostajuća.

Podaci o usklađivanju tokova dostavljaju se u skladu s člankom 3. stavkom1. točkom (b) ove Smjernice.

Podaci se ESB-u dostavljaju na tromjesečnoj osnovi. Statistika ostalihfinancijskih posrednika prenosi se ESB-u najkasnije posljednjegakalendarskog dana trećeg mjeseca od kraja referentnog razdoblja iliprethodnog radnog dana NSB-a ako posljednji kalendarski dan u mjesecu nijeradni dan NSB-a. Točni datumi prijenosa dostavljaju se nacionalnimsredišnjim bankama unaprijed u obliku kalendara za dostavljanje podatakakoji osigurava ESB do rujna svake godine.

Nacionalne središnje banke možda će morati revidirati podatke prenesenetijekom prethodnog tromjesečja. Isto tako, može doći i do revizije podatakaiz prethodnih tromjesečja.

Primjenjuju se također sljedeća općanačela:

(a)

pri redovitom tromjesečnom prijenosu podataka, uz podatke oposljednjem tromjesečju, mogu se slati samo „obične” revizije,odnosno revizije podataka prenesenih u prethodnomtromjesečju;

(b)

izvanredne revizije ograničene su i dostavljaju se na datumkoji je različit od datuma redovitog podnošenja podataka. Manjerutinske povijesne revizije podataka mogu se slati samo nagodišnjoj osnovi, zajedno s prijenosom podataka za četvrtotromjesečje; i

(c)

izvanredne revizije koje znatno utječu na poboljšanje kvalitetepodataka mogu se slati tijekom godine izvan redovitih ciklusaizrade.

Računovodstvena pravila koja ostali financijski posrednici slijede priizradi svojih računa moraju biti usklađena s nacionalnim propisima kojima seprenosi Direktiva 86/635/EEZ i svim drugim mjerodavnim međunarodnimstandardima. Ne dovodeći u pitanje važeće računovodstvene prakse u državamačlanicama, sva imovina i obveze za potrebe statistike dostavljaju se nabruto osnovi. Metode vrednovanja prikazane su pod relevantnimkategorijama.

Nacionalne središnje banke osiguravaju pojašnjenja ESB-u u skladu sodjeljkom 3. dijela 11. Priloga III. ovoj Smjernici. Nacionalne središnjebanke osiguravaju pojašnjenja u slučaju znatnih revizija.

Nacionalne središnje banke prestaju dostavljati statističke podatke kojise odnose na statistiku investicijskih fondova u kontekstu statistikeostalih financijskih posrednika čim Upravno vijeće, uzimajući u obzirmišljenje Statističkog odbora, donese odluku da je dostupna statistika oimovini i obvezama investicijskih fondova koja se dostavlja u skladu sčlankom 18. ove Smjernice, zadovoljavajuće kvalitete za objavu na razinieuropodručja, a najkasnije do četvrtog tromjesečja 2009. Nacionalnesredišnje banke mogu izvoditi statistiku investicijskih fondova u skladu sdijelom 11. Priloga III. ovoj Smjernici iz odgovarajućih statističkihpodataka koje se prikupljaju za potrebe statistike o imovini i obvezamainvesticijskih fondova u skladu s dijelom 14. Priloga III. ovojSmjernici.

Članak 15.

Statistika izdanja vrijednosnih papira

Nacionalne središnje banke dostavljaju statističke podatke kojiobuhvaćaju sva izdanja vrijednosnih papira koje izdaju rezidentieuropodručja u svim valutama, i domaćim i stranim, u skladu s dijelom 12.Priloga III. ovoj Smjernici.

Podaci se ESB-u dostavljaju mjesečno. Statistika izdanja vrijednosnihpapira prenosi se ESB-u najkasnije pet tjedana od kraja mjeseci na koje sepodaci odnose. ESB dostavlja nacionalnim središnjim bankama unaprijed točnedatume prijenosa u obliku kalendara za dostavljanje podataka.

Nacionalne središnje banke osiguravaju pojašnjenja ESB-u kako jepredviđeno odjeljkom 3. dijela 12. Priloga III. ovoj Smjernici.

Članak 16.

Statistika kamatnih stopa monetarnih financijskih institucija

Za potrebe statistike MIR nacionalne središnje banke dostavljajuagregirane nacionalne mjesečne statističke podatke koji se odnose na stanjai nove poslove kako je utvrđeno Dodatkom 1. i Dodatkom 2. Priloga II. UredbiESB/2001/18.

Ovi statistički podaci dostavljaju se u skladu s godišnjim kalendaromkoji utvrđuje ESB i dostavlja nacionalnim središnjim bankama do kraja rujnasvake godine.

Nacionalne središnje banke možda će trebati revidirati vrijednosti izprethodnog referentnog mjeseca. Može doći i do revizija koje proizlaze iz,primjerice, pogrešaka, reklasifikacija, poboljšanih postupaka zadostavljanje podataka itd. vezano uz podatke koji prethode prethodnomreferentnom mjesecu.

One primjenjuju sljedeća opća načela:

(a)

kada nacionalne središnje banke revidiraju podatke za razdobljekoje prethodi prethodnom referentnom mjesecu, one ESB-udostavljaju pojašnjenja;

(b)

nacionalne središnje banke također osiguravaju pojašnjenjavezano uz znatne revizije; i

(c)

pri prijenosu revidiranih podataka, nacionalne središnje bankeuzimaju u obzir utvrđene rokove za redovito dostavljanjestatistike MIR. Izvanredne revizije dostavljaju se izvanrazdoblja mjesečne izrade.

Kada je stvarni obuhvat statistike kamatnih stopa monetarnih financijskihinstitucija koja se dostavlja manji od 100 % zbog primjene uzorkovanja,nacionalne središnje banke trebaju ekstrapolirati dobivene podatke o obujmunovih poslova kako bi osigurale 100 %-tni obuhvat.

Članak 17.

Statistika plaćanja

Nacionalne središnje banke dostavljaju statističke podatke o plaćanjima uskladu s dijelom 13. Priloga III. ovoj Smjernici. To obuhvaća: i. podatke oplatnim transakcijama i strukturi, iz tablica od 4. do 9. i ii. povezaneinformacije o bilančnim stavkama monetarnih financijskih institucija ikreditnih institucija i strukturne informacije o kreditnim institucijama iztablica od 1. do 3.

Podaci o stanjima dostavljaju se za sve stavke iztablica od 1. do 4. i tablice 7. Sva se stanja odnose na iznose na krajurazdoblja, osim stavaka iz tablice 2. s uputom na „prosjek posljednjeg razdoblja održavanjapričuva”. Brutotokovi dostavljaju se za stavke iz tablica 5., 6., 8. i 9., koje se sastojeod podataka o platnim transakcijama.

Nacionalne središnje bankedostavljaju povijesne informacije za sve stavke.

Serije se ESB-u dostavljaju na godišnjoj osnovi, bez obzira na učestalostdostavljanja podataka. Podaci o svim stavkama iz tablica od 4. do 9.dostavljaju se na godišnjoj osnovi. Informacije o bilanci monetarnihfinancijskih institucija iz tablice 1. dostavljaju se mjesečno. Podaci obilanci kreditnih institucija iz tablica 2. i 3. dostavljaju se tromjesečnoosim u slučaju stavaka koje se odnose na pozicije kod NSB-a i stavaka kojise odnose na institucije za elektronički novac, koji se dostavljaju nagodišnjoj osnovi. Strukturne informacije o kreditnim institucijama iztablice 3. dostavljaju se na godišnjoj osnovi. U slučaju tablica od 1. do3., ako je dostupnost podataka znatno ograničena, nacionalne središnje bankemogu prenijeti minimalnu skupinu podataka radi osiguravanja pravodobne iispravne objave.

Minimalna skupina podataka uključuje:

mjesečne serije: jedno opažanje koje se odnosi na pozicije na krajuprosinca,

tromjesečne serije: jedno opažanje koje se odnosi na četvrtotromjesečje godine,

godišnje serije: jedno opažanje koje se odnosi na pozicije na krajuprosinca.

Za svaku godinu ESB obavješćuje nacionalne središnje banke o točnimdatumima za dostavljanje podataka za svaki ciklus izrade. Nacionalnesredišnje banke mogu prenijeti stvarne podatke ili prije prvog ciklusaizrade, pod uvjetom da ESB potvrdi da je spreman primiti podatke, ili u bilokojem drugom trenutku tijekom ciklusa izrade.

U nedostatku stvarnihpodataka, nacionalne središnje banke, ako je moguće, upotrebljavaju procjeneili privremene podatke.

Pružatelji podataka ili nacionalne središnje banke mogu obavljatirevizije na temelju novih izračuna ili procjena. Nacionalne središnje bankedostavljaju revidirane podatke ESB-u u sklopu ciklusa izrade, po mogućnostikao dio prvog ciklusa izrade.

ESB šalje nacionalnim središnjim bankama pojašnjenja iz prethodne godineu obliku Word dokumenta prije početka prvog ciklusaizrade; njih je potrebno dopuniti i/ili ispraviti i vratiti ESB-u. U timpojašnjenjima nacionalne središnje banke detaljno objašnjavaju odstupanja odzahtjeva, uključujući, po mogućnosti, objašnjenje o utjecaju napodatke.

Članak 18.

Statistika imovine i obveza investicijskih fondova

(a)   Općenito

Nacionalne središnje banke dostavljaju statističke podatke o imovini iobvezama investicijskih fondova u skladu s dijelom 14. Priloga III. ovojSmjernici, za svaki od sljedećih podsektora: dionički fondovi,obveznički fondovi, mješoviti fondovi, nekretninski fondovi, fondovi zaograničavanje rizika i ostali fondovi, odnosno po prirodi ulaganja, odkojih se svaki dalje raščlanjuje na otvorene i zatvorene fondove, ovisnoo vrsti IF-a. Za potrebe investicijskih fondova raščlanjenih premaprirodi ulaganja, fondovi fondova klasificiraju se u kategoriju fondovau koje oni ponajprije ulažu.

Navedeni zahtjevi obuhvaćaju stanja na kraju mjeseca i na krajutromjesečja kao i mjesečna i tromjesečna usklađivanja tokova (15).

(b)   Usklađivanja tokova

Nacionalne središnje banke dostavljaju ESB-u zasebne podatke ovrijednosnim usklađivanjima zbog promjena cijena i tečajnih promjena ireklasifikacijskih usklađivanja, kao što je navedeno u dijelu 14.Priloga III. i u skladu s Prilogom V. ovoj Smjernici.

Financijske transakcije, a time i usklađivanja, izvode se u skladu s ESA95, odnosno „ESA 95metodom”, kadaje to moguće. Nacionalne središnje banke mogu odstupati od ESA 95 zbograzličitih nacionalnih praksi u skladu s Uredbom ESB/2007/8. Kada su naraspolaganju informacije o stanjima po pojedinačnim vrijednosnimpapirima, vrijednosna usklađivanja mogu se izvesti u skladu sazajedničkom metodom Eurosustava, odnosno metodom izvođenja tokova izPriloga V. ovoj Smjernici.

(c)   Dionice koje glase na donositelja

Ako podaci o dionicama koje glase na donositelja koje dostavljajuinvesticijski fondovi, monetarne financijske institucije i/ili ostalifinancijski posrednici bez investicijskih fondova u skladu s Prilogom I.Uredbi ESB/2007/8 nisu potpuni ili još nisu dostupni, nacionalnesredišnje banke osiguravaju podatke o dionicama koje glase nadonositelja na temelju najbolje procjene u skladu sa zemljopisnom isektorskom raščlambom iz tablice 1. dijela 14. Priloga III. ovojSmjernici.

(d)   Bilješke

Pod uvjetom da su podaci dostupni, uključujući i one koji se temelje nanajboljoj procjeni, nacionalne središnje banke dostavljaju na mjesečnojosnovi daljnje statističke podatke u skladu s tablicom 3. dijela 14.Priloga III. ovoj Smjernici.

Nacionalne središnje banke dostavljaju ESB-u mjesečne podatke o stanjimainvesticijskih fondova, vrijednosnim usklađivanjima i reklasifikacijskimusklađivanjima na kraju poslovanja 28. radnog dana od kraja mjeseca na kojise podaci odnose. Isti se rok primjenjuje i na dostavljanjebilješki.

Nacionalne središnje banke dostavljaju ESB-u tromjesečnepodatke o stanjima investicijskih fondova, vrijednosnim usklađivanjima ireklasifikacijskim usklađivanjima na kraju poslovanja 28. radnog dana odkraja mjeseca na koji se podaci odnose.

Sljedeća opća pravila primjenjuju se na revizije mjesečnih i tromjesečnihpodataka:

(a)

revizije se provode na način kojim se postiže međusobnausklađenost mjesečnih i tromjesečnih podataka;

(b)

tijekom redovitih razdoblja izrade, odnosno od 28. radnog danaod kraja referentnog mjeseca/tromjesečja do datuma na koji sepodaci šalju nazad nacionalnim središnjim bankama, nacionalnesredišnje banke mogu revidirati podatke koji se odnose naprethodno referentno razdoblje, na dva mjeseca koji prethode tomrazdoblju kao i na mjesece koji slijede prethodno referentnotromjesečje;

(c)

izvan redovitih razdoblja izrade nacionalne središnje bankemogu također revidirati podatke koji se odnose na referentnarazdoblja prije razdoblja od dva mjeseca koja prethodeprethodnom referentnom tromjesečju, među ostalim, u slučajupogrešaka, reklasifikacija ili poboljšanih postupaka zadostavljanje podataka.

Radi osiguranja kvalitete statistike investicijskih fondova europodručja,kada nacionalne središnje banke odobravaju odstupanja najmanjiminvesticijskim fondovima u skladu s člankom 3. stavkom 1. Uredbe ESB/2007/8,nacionalne središnje banke primjenjuju ekstrapolaciju tako da se postigne100 %-tni obuhvat za te investicijske fondove pri sastavljanju mjesečnih itromjesečnih podataka o imovini i obvezama investicijskih fondova koje sedostavljaju ESB-u, i za stanja i za vrijednosnausklađivanja.

Nacionalne središnje banke mogu odabrati postupakekstrapolacije za postizanje 100 %-tnog obuhvata, pod uvjetom da onispunjava sljedeće minimalne standarde:

(a)

za nedostajuće raščlanjene podatke procjene se dobivajuprimjenom omjera koji se temelji na odgovarajućem podsektoruinvesticijskih fondova, npr. ako je otvoreni obveznički fond na„repu”i prikupljaju se samo izdane dionice/udjeli investicijskihfondova, nedostajući raščlanjeni podaci dobivaju se primjenomstrukture kategorije otvorenih obvezničkih fondova;

(b)

nijedan podsektor investicijskih fondova (npr. otvoreninekretninski fondovi, zatvoreni nekretninski fondovi itd.) nijeu potpunosti isključen.

U skladu s člankom 3. stavkom 2. Uredbe ESB/2007/8, odstupanja se moguodobriti investicijskim fondovima koji zbog nacionalnih računovodstvenihpropisa vrednuju svoju imovinu nižom učestalošću od tromjesečne. Neovisno onavedenom odstupanju, mjesečni i tromjesečni podaci investicijskih fondovakoje nacionalne središnje banke dostavljaju ESB-u moraju uvijek uključivatipodatke koji se odnose na te investicijske fondove.

Kada se primjenjuje kombinirani pristup definiran u Prilogu I. UredbiESB/2007/8, nacionalne središnje banke izvode agregirane tromjesečne podatkeo imovini i obvezama podsektora investicijskih fondova u skladu s tablicom1. dijela 14. Priloga III. ovoj Smjernici kako slijedi:

(a)

za vrijednosne papire s javno dostupnim identifikacijskimoznakama, nacionalne središnje banke raspoređuju informacijekoje se osiguravaju na temelju pojedinačnih vrijednosnih papirau informacije koje se izvode iz CSDB-a ili odgovarajućihihnacionalnih baza podataka o vrijednosnim papirima. Raspoređeneinformacije dobivene na temelju pojedinačnih vrijednosnih papirarabe se za izračun vrijednosti imovine i obveza u eurima i zaizvođenje potrebnih raščlambi za svaki pojedinačni vrijednosnipapir investicijskog fonda. Ako se identifikatori vrijednosnihpapira ne nalaze u CSDB-u ili odgovarajućim bazama podataka ovrijednosnim papirima ili se informacije potrebne zasastavljanje imovine i obveza u skladu s tablicom 1. dijela 14.Priloga III. ovoj Smjernici ne mogu dobiti iz CSDB-a iliodgovarajućih nacionalnih baza podataka o vrijednosnim papirima,nacionalne središnje banke procjenjuju nedostajuće podatke.Nacionalne središnje banke mogu također prikupljati informacijeo vrijednosnim papirima bez javno dostupnih identifikacijskihoznaka na temelju pojedinačnih vrijednosnih papira pomoćuinternih identifikatora o vrijednosnim papirima NSB-a;

(b)

nacionalne središnje banke agregiraju podatke o vrijednosnimpapirima izvedenima u skladu s točkom (a) i dodaju ihinformacijama iskazanima za vrijednosne papire bez javnodostupnih identifikacijskih oznaka radi izrade agregata za: i.vrijednosne papire osim dionica raščlanjene po dospijeću, valutii drugoj ugovornoj strani; i ii. dionice i druge udjele,raščlanjene po instrumentu i drugoj ugovornoj strani; i iii.ukupno izdane dionice/udjele investicijskih fondova;

(c)

nacionalne središnje banke izvode potrebne statističke podatkeo imovini i obvezama investicijskih fondova zbrajanjem podatakao vrijednosnim papirima izvedenima u skladu s točkom (b) iimovine i obveza osim vrijednosnih papira prikupljenih odpojedinačnih rezidentnih investicijskih fondova;

(d)

nacionalne središnje banke agregiraju imovinu i obveze svihrezidentnih investicijskih fondova u određenoj državi članicikoji pripadaju istom podsektoru.

Prethodno navedeno također se primjenjuje i u slučajevima kadanacionalne središnje banke prikupljaju informacije o imovini i obvezamainvesticijskih fondova na mjesečnoj osnovi u skladu s člankom 6. stavkom 3.Uredbe ESB/2007/8.

U skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (b) Uredbe ESB/2007/8, nacionalnesredišnje banke prikupljaju podatke o izdanim dionicama/udjelimainvesticijskih fondova na mjesečnoj osnovi. Za referentne mjesece koji nisumjeseci na kraju tromjesečja nacionalne središnje banke procjenjuju mjesečnepodatke o imovini i obvezama investicijskih fondova osim izdanihdionica/udjela investicijskih fondova, na temelju prikupljenih mjesečnih itromjesečnih podataka osim ako se podaci prikupljaju na mjesečnoj osnovikako je navedeno u članku 6. stavku 3. Uredbe ESB/2007/8.

Kada je tomoguće, nacionalne središnje banke izrađuju procjene na razini pojedinačnihfondova. Isto tako, NSB može izraditi procjene po podsektorimainvesticijskih fondova ili može tražiti od ESB-a da izradi procjene. Upotonjem slučaju, ESB može tražiti dodatne informacije, poput primjericepodataka o pojedinačnim fondovima ili vrijednosnim papirima.

Pravila vrednovanja i/ili računovodstvena pravila iz Uredbe ESB/2007/8primjenjuju se također i u slučaju kada nacionalne središnje bankedostavljaju podatke o investicijskim fondovima ESB-u. Međutim, u slučajustavaka koje podliježu obračunu kamata, primjenjuju se sljedećapravila:

(a)

„vrijednosni papiri osim dionica” uključuju obračunatukamatu;

(b)

„potraživanja po depozitima i kreditima” i „primljeni depoziti ikrediti” isključuju obračunatu kamatu koja se knjiži u preostalojimovini/obvezama.

Nacionalne središnje banke dostavljaju pojašnjenja u kojima objašnjavajurazloge za znatne revizije. Nacionalne središnje banke isto tako osiguravajuESB-u pojašnjenja vezano uz reklasifikacijska usklađivanja. Nacionalnesredišnje banke također osiguravaju pojašnjenja vezano uz revizije navedeneu članku 18. stavku 3. točki (c) ove Smjernice.

U skladu s člankom 5. stavkom 3. Uredbe ESB/2007/8, nacionalne središnjebanke mogu dopustiti investicijskim fondovima da dostavljaju podatke osvojoj imovini i obvezama kao grupa, pod uvjetom da se time dobivaju podacikoji su slični podacima koji se dobivaju na temelju podataka koji sedostavljaju pojedinačno za svaki fond. Investicijski fondovi kojidostavljaju podatke kao grupa moraju pripadati istom podsektoru; na primjerzatvorenim nekretninskim fondovima ili otvorenim nekretninskimfondovima.

Nacionalne središnje banke osiguravaju ESB-u na godišnjoj osnovi: i.pokazatelje kojima se analizira obuhvat i kvaliteta relevantne skupinevrijednosnih papira u CSDB-u u skladu s Priručnikom o postupcima CSDB-a; iliii. relevantne informacije koje su potrebne kako bi se iz njih mogli izvestipokazatelji obuhvata i kvalitete.

Nacionalne središnje banke koje seoslanjaju na nacionalne baze podataka o vrijednosnim papirima osiguravajuESB-u jednom godišnje agregirane rezultate koji obuhvaćaju jedno tromjesečjei najmanje dva statistički značajna podsektora investicijskih fondova. Tiagregirani rezultati ne smiju se razlikovati za više od 5 % od rezultatakoji bi bili dobiveni uporabom CSDB-a. To se odnosi na informacije kojeinvesticijski fondovi ne dostavljaju.

Navedene informacije prenose seESB-u do kraja veljače svake godine, s time da se kao referentni uzimajupodaci s kraja prosinca prethodne godine.

Članak 19.

Popis monetarnih financijskih institucija za potrebe statistike

Varijable koje se prikupljaju za utvrđivanje i održavanje popisamonetarnih financijskih institucija za potrebe statistike koji je utvrđen učlanku 3. Uredbe ESB/2001/13 navedene su u dijelu 1. Priloga VI. ovojSmjernici.

Nacionalne središnje banke dostavljaju ažurirane inačicevarijabli iz dijela 1. Priloga VI. ovoj Smjernici, u slučaju promjena usektoru monetarnih financijskih institucija ili u slučaju promjena uatributima postojećih monetarnih financijskih institucija. Do promjena usektoru monetarnih financijskih institucija dolazi kada se određenainstitucija pridružuje sektoru monetarnih financijskih institucija (tj. uslučaju osnivanja MFI-ja kao rezultata spajanja odnosno pripajanja,osnivanja novih pravnih subjekata kao rezultat podjele postojećeg MFI-ja,osnivanja novog MFI-ja ili promjene u statusu prethodnog NFI-ja na način daon postaje MFI) ili kada postojeći MFI napušta sektor monetarnihfinancijskih institucija (tj. u slučaju da je MFI uključen u spajanjeodnosno pripajanje, kupnje MFI-ja od strane druge institucije, podjeleMFI-ja u zasebne pravne subjekte, promjene u statusu MFI-ja na način da onpostaje NFI ili likvidacije MFI-ja).

Pri dostavljanju podataka o novojinstituciji ili instituciji koja se mijenja, nacionalne središnje bankedužne su popuniti sve obvezne varijable. Pri dostavljanju podataka oinstituciji koja napušta sektor monetarnih financijskih institucija i nijedio spajanja odnosno pripajanja, nacionalne središnje banke dostavljaju kaominimum sljedeće informacije: vrsta zahtjeva, odnosno brisanje, iidentifikacijsku oznaku MFI-ja, odnosno varijablu „mfi_id”.

Nacionalne središnje banke ne smiju ponovododijeliti MFI-ju identifikacijsku oznaku brisanih monetarnih financijskihinstitucija novim monetarnim financijskim institucijama. U slučaju kada jeto neizbježno, nacionalne središnje banke istodobno podnose pisanoobjašnjenje ECB-u (pomoću „object_request” vrsta „mfi_req_realloc”).

Pri dostavljanju ažuriranih podatakanacionalne središnje banke mogu se koristiti svojim nacionalnim skupomznakova, pod uvjetom da se služe rimskom abecedom. Nacionalne središnjebanke trebaju rabiti Unicode za ispravan prikaz svih posebnih skupovaznakova pri primanju informacija od ESB-a putem sustava za razmjenu podatakaRIAD (Register of Institutions and Assets Database (RIAD)Data Exchange System).

Prije prenošenja ažuriranih podatakaESB-u nacionalne središnje banke provode validacijske provjere u skladu sodjeljcima od 1. do 10. dijela 2. Priloga VI. ovoj Smjernici.

Nacionalne središnje banke prenose ESB-u, kada je to moguće, ažuriranevarijable navedene u dijelu 1. Priloga VI. ovoj Smjernici, čim dođe dopromjena u sektoru monetarnih financijskih institucija ili u atributimapostojećih monetarnih financijskih institucija.

Ako to nije moguće,nacionalne središnje banke trebaju pisanim putem objasniti razloge zakašnjenje između nastanka događaja i dostavljanja podataka o tom događajuESB-u.

Nacionalne središnje banke prenose ažurirane podatke u XML formatu, putemsustava za razmjenu podataka RIAD, u skladu s dokumentom pod nazivomSpecifikacija razmjene u sustavu za razmjenu podataka RIAD. U slučaju padasustava za razmjenu podataka RIAD ažurirani podaci prenose se u XML formatuputem računa N13 Cebamail. U slučaju da Cebamail sustav nije operativan tese njime ne može izvršiti prijenos podataka o ažuriranjima ili ispravcima,nacionalne središnje banke prenose te podatke putem elektroničke poštepomoću XML formata, na sljedeću adresu: birs@ecb.int.

Pri ručnomunošenju podataka nacionalne središnje banke trebaju imati uspostavljenuodgovarajuću skupinu kontrola kako bi se operativne pogreške svele naminimum i kako bi se osigurale točnost i dosljednost ažuriranih podataka omonetarnim financijskim institucijama koji se dostavljaju putem sustava zarazmjenu podataka RIAD.

Po primitku ažuriranih podataka ESB odmah provodi validacijske provjere uskladu s odjeljcima od 1. do 11. dijela 2. Priloga VI. ovojSmjernici.

ESB odmah šalje nazad nacionalnim središnjim bankama: i.potvrdu prijama koja sadržava sažete informacije o ažuriranim podacima omonetarnim financijskim institucijama koje su obrađene i uspješno unesene uskup podataka o monetarnim financijskim institucijama; i/ili ii. potvrdu opogrešci koja sadržava detaljne informacije o ažuriranim podacima omonetarnim financijskim institucijama i validacijskim provjerama koje nisuuspjele. U skladu s odjeljcima od 1. do 11. dijela 2. Priloga VI. ovojSmjernici, ESB izvršava u cijelosti ili djelomično, nepotpune, netočne ilinedostajuće zahtjeve za ažuriranjem ili ih odbacuje.

Po primitkupotvrde o pogrešci nacionalne središnje banke dužne su odmah poduzeti radnjeza prijenos ispravljenih informacija. Ako ispravne informacije ovise oažuriranim podacima koje su ostale središnje banke slale tijekom posljednjegmjeseca te time nisu dostupne na web stranicama ESB-a, nacionalne središnjebanke trebaju stupiti u kontakt s ESB-om putem računa N13 Cebamail, uz točnonavođenje pojedinosti informacija koje traže.

Svakog radnog dana ESB-a u 17.00 sati po srednjoeuropskom vremenu (SEV)ESB izrađuje popis svih promjena unesenih u popis monetarnih financijskihinstitucija i šalje ga svim nacionalnim središnjim bankama. To je iscrpanpopis koji sadržava sve pojedinosti o svim promjenama o kojima su nacionalnesredišnje banke dostavile podatke: i. nove monetarne financijskeinstitucije; ii. ažurirani podaci o monetarnim financijskim institucijama;iii. brisane monetarne financijske institucije; iv. preraspodjelaidentifikacijskih oznaka monetarnih financijskih institucija; i v. promjenaidentifikacijskih oznaka monetarnih financijskih institucija vezano uzpreraspodjelu oznaka.

U 17.00 sati po srednjoeuropskom vremenu svakogradnog dana ESB-a, ESB izrađuje popis skupine podataka o monetarnimfinancijskim institucijama i objavljuje ga na web-stranici ESB-a. Prikazujuse svi podaci o monetarnim financijskim institucijama bez obzira na to jesuli oni ili nisu neusklađeni s evidencijama Prihvatljivih protustranki zaoperacije monetarne politike (MPEC).

Posljednjeg radnog dana ESB-asvakoga kalendarskog mjeseca, ESB izrađuje popis skupa podataka o monetarnimfinancijskim institucijama zajedno s jednom varijablom iz MPEC skupapodataka, odnosno varijablu „pričuve” koja pokazuje primjenjuju li se ili ne odredbe ominimalnim pričuvama na rezidentne kreditne institucije, u 17.00 sati posrednjoeuropskom vremenu. Taj popis ne uključuje međusobno neusklađeneevidencije između monetarnih financijskih institucija i MPEC-a, odnosno akoje kreditna institucija iz europodručja navedena u popisu skupa podatakamonetarnih financijskih institucija, ali nije navedena u popisu skupapodataka MPEC-a i obratno. ESB javno objavljuje popis monetarnihfinancijskih institucija i institucija na koje se primjenjuju odredbe ominimalnim pričuvama na dan nakon izrade navedenog popisa. Ako se popisizrađuje u petak u 17.00 sati po srednjoeuropskom vremenu (SEV), ESB javnoobjavljuje ažurirane informacije u subotu u 12.00 sati po srednjoeuropskomvremenu (SEV).

Istodobno s objavom popisa monetarnih financijskihinstitucija i institucija na koje se primjenjuju odredbe o minimalnimpričuvama na svojoj web-stranici, ESB šalje taj popis nacionalnim središnjimbankama putem sustava za razmjenu podataka RIAD.

Članak 20.

Popis investicijskih fondova za potrebe statistike

Varijable koje se prikupljaju radi utvrđivanja i održavanja popisainvesticijskih fondova za potrebe statistike koji je predviđen člankom 4.Uredbe ESB/2007/8 navedene su u Prilogu VII. ovojSmjernici.

Nacionalne središnje banke dostavljaju ažurirane varijableiz dijela 1. Priloga VII. ovoj Smjernici u slučaju promjena u sektoruinvesticijskih fondova ili u slučaju promjena u atributima postojećihinvesticijskih fondova. Do promjena u sektoru investicijskih fondova dolazikada se određena institucija priključuje IF sektoru ili kada postojeći IFizlazi iz sektora investicijskih fondova.

Nacionalne središnje bankeizvode ažurirane podatke usporedbom njihovih nacionalnih popisainvesticijskih fondova na kraju dvaju uzastopnih krajeva tromjesečja,odnosno ne uzimaju u obzir kretanja unutar tromjesečja.

Pridostavljanju podataka o novoj instituciji ili instituciji kod koje dolazi dopromjena nacionalne središnje banke dužne su dati podatke za sve obveznevarijable.

Pri dostavljanju podataka o instituciji koja izlazi izsektora investicijskih fondova nacionalne središnje banke dostavljaju kaominimum sljedeće informacije: vrstu zahtjeva, odnosno brisanje iidentifikacijsku oznaku IF-a, odnosno „if_id” varijablu. Jednom godišnje, vezano uz 31. prosincakao referentni datum, nacionalne središnje banke posebno prenose XMLdatoteku radi dostavljanja podataka o neto vrijednosti imovine (NAV) poinvesticijskom fondu. To znači da se neto vrijednosti imovine dostavljaodvojeno od podataka o promjenama u drugim atributima investicijskihfondova. Za sve investicijske fondove potrebno je osigurati sljedećeinformacije: vrstu zahtjeva, odnosno, if_req_nav, jedinstvenuidentifikacijsku oznaku IF-a, iznos neto vrijednosti imovine i odgovarajućidatum neto vrijednosti imovine.

Za svaki pojedini referentni datuminformacije o svakom novom IF-u ili o promjenama u identifikacijskimoznakama postojećih investicijskih fondova, prvo se prenose ESB-u, prijeprenošenja informacija o neto vrijednosti imovine.

Kada je to moguće,nacionalne središnje banke ne provode preraspodjelu identifikacijskih oznakabrisanih investicijskih fondova novim investicijskim fondovima. Ako je toneizbježno, nacionalne središnje banke podnose pisano objašnjenje ESB-uputem računa N13 Cebamail istodobno s evidencijom o investicijskim fondovima(pomoću object_request type „if_req_realloc”).

Pri dostavljanju ažuriranihpodataka, nacionalne središnje banke mogu se koristiti svojim nacionalnimskupom znakova, pod uvjetom da se služe rimskom abecedom. Nacionalnesredišnje banke rabe Unicode za ispravan prikaz svih posebnih skupovaznakova pri primanju informacija od ESB-a putem sustava za razmjenu podatakaRIAD.

Prije prijenosa ažuriranih podataka ESB-u, nacionalne središnjebanke provode validacijske provjere u skladu s dijelom 3. Priloga VII. ovojSmjernici.

Nacionalne središnje banke prenose ESB-u ažurirane varijable iz dijela I.Priloga VII. ovoj Smjernici, najmanje na tromjesečnoj osnovi, u roku od dvamjeseca nakon referentnog datuma. Međutim, ažuriranje varijable o netovrijednosti imovine provodi se za sve investicijske fondove na godišnjojosnovi, najkasnije u roku od dva mjeseca od kraja prosinca kao referentnograzdoblja.

Nacionalne središnje banke prenose ažurirane podatke u XML datotečnomformatu putem sustava ECCB-Net, u skladu sa smjernicom iz dokumentaSpecifikacija razmjene u sustavu za razmjenu podataka RIAD. ESB zatimobrađuje podatke pomoću sustava za razmjenu podataka RIAD. U slučaju padasustava ECCB-Net i sustava za razmjenu podataka RIAD, ažurirani se podaciprenose u XML formatu pomoću računa N13 Cebamail. U slučaju da Cebamailsustav nije operativan te se njime ne može izvršiti prijenos datoteka sažuriranim podacima o investicijskim fondovima ili ispravcima, nacionalnesredišnje banke prenose te datoteke putem elektroničke pošte pomoću XMLformata, na sljedeću adresu: birs@ecb.int.

Pri ručnom unošenjupodataka, nacionalne središnje banke trebaju imati uspostavljenuodgovarajuću skupinu kontrola kako bi se operativne pogreške svele naminimum i kako bi se osigurala točnost i dosljednost ažuriranih podataka oinvesticijskim fondovima koji se dostavljaju putem sustava za razmjenupodataka RIAD.

Po primitku ažuriranih podataka, ESB odmah provodi validacijske provjereu skladu s dijelom 3. Priloga VII. ovoj Smjernici.

ESB odmah šaljenazad nacionalnim središnjim bankama: i. potvrdu prijama koja sadržavasažete informacije o ažuriranim podacima o investicijskim fondovima koje suobrađene i uspješno unesene u skup podataka o investicijskim fondovima;i/ili ii. potvrdu o pogrešci koja sadržava detaljne informacije o ažuriranimpodacima o investicijskim fondovima i validacijskim provjerama koje nisuuspjele. U skladu s dijelom 3. Priloga VII. ESB izvršava u cijelosti ilidjelomično, nepotpune, netočne ili nedostajuće zahtjeve za ažuriranjem iliih odbacuje.

Po primitku potvrde o pogrešci, nacionalne središnjebanke su dužne odmah poduzeti radnje za prijenos ispravljenih informacija.Ako te radnje nije moguće odmah izvršiti, one mogu u roku od najviše četiriradna dana od utvrđenog datuma za dostavljanje podataka, odnosno do 17.59sati po srednjoeuropskom vremenu (SEV) četvrtog radnog dana dostavitiispravljene informacije.

U 18.00 sati po srednjoeuropskom vremenu (SEV), četvrtog radnog dananakon utvrđenog datuma za prijenos ažuriranih podataka, ESB izrađuje popisskupa podataka o investicijskim fondovima, isključujući vrijednosti koje suoznačene kao povjerljive i varijablu o neto vrijednosti imovine. Ažuriraneinformacije postaju dostupne sljedećeg dana do 12.00 sati posrednjoeuropskom vremenu (SEV). Ako se dotični popis izrađuje u petak u18.00 sati po srednjoeuropskom vremenu (SEV), ESB javno objavljuje ažuriraneinformacije u subotu u 12.00 sati po srednjoeuropskom vremenu(SEV).

ESB ne objavljuje vrijednosti koje su označene kaopovjerljive.

ESB ne objavljuje neto vrijednost imovine investicijskihfondova. Umjesto toga, na temelju podataka o neto vrijednosti imovine, ESButvrđuje niz razrednih veličina i primjerenu razrednu veličinu zainvesticijski fond.

Istodobno s objavom popisa investicijskih fondovana svojoj web-stranici, ESB šalje taj popis nacionalnim središnjim bankamapomoću sustava za razmjenu podataka RIAD.

Članak 21.

Provjera

Ne dovodeći u pitanje prava ESB-a na provjeru navedena u Uredbi (EZ) br. 2533/98i Uredbi ESB/2001/13, nacionalne središnje banke prate i osiguravaju kvalitetu ipouzdanost statističkih podataka koje stavljaju na raspolaganje ESB-u.

Članak 22.

Standardi prijenosa

Nacionalne središnje banke koriste se sustavom ECCB-Net koji osigurava ESB zaelektronički prijenos statističkih podataka koje traži ESB. Predviđeni formatstatističke poruke za navedenu elektroničku razmjenu statističkih podatakastandardni je format koji dogovara Statistički odbor. Ovaj zahtjev ne sprječavakorištenje bilo kojeg drugog sredstva za prijenos statističkih podataka kaozamjenskog rješenja uz prethodnu suglasnost ESB-a.

Članak 23.

Pojednostavnjeni postupak izmjena

Uzimajući u obzir mišljenje Odbora za statistiku, Izvršni odbor ESB-a možedonijeti tehničke izmjene priloga ove Smjernice koje ne mijenjaju osnovnikonceptualni okvir ili ne utječu na teret izvještavanja izvještajnih subjekata udržavama članicama.

Članak 24.

Objava

Nacionalne središnje banke ne smiju objaviti nacionalne doprinose mjesečnimmonetarnim agregatima iz europodručja prije nego što ESB objavi te agregate. Kadanacionalne središnje banke objave takve podatke, oni moraju biti jednaki podacimakoji su dani kao doprinos posljednje objavljenim agregatima europodručja. Prireproduciranju agregata europodručja koje objavljuje ESB, nacionalne središnje bankedužne su ih reproducirati na vjeran način.

Članak 25.

Stavljanje izvan snage

Smjernica ESB/2003/2 ovime se stavlja izvan snage.

Članak 26.

Stupanje na snagu

Ova Smjernica stupa na snagu trećeg dana od dana stupanja na snagu UredbeESB/2007/8.

Članak 27.

Adresati

Ova se Smjernica primjenjuje na sve središnje banke Eurosustava.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 1. kolovoza2007.

Za Upravno vijeće ESB-a

Predsjednik ESB-a

Jean-Claude TRICHET


(1)  SL L 333,17.12.2001., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjenaUredbom ESB/2006/20/ (SL L 2, 5.1.2007., str. 3).

(2)  SL L250, 2.10.2003., str. 10.

(3)  SL L 10,12.1.2002., str. 24. Uredba kako je izmijenjena UredbomECB/2004/21 (SL L 371, 18.12.2004., str. 42.).

(4)  SL L 211,11.8.2007., str. 8.

(5)  SL L 318,27.11.1998., str. 8.

(6)  SL L 372,31.12.1986., str. 1. Direktiva kako je izmijenjenaDirektivom 2006/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 224, 16.8.2006.,str. 1).

(7)  SL L 58,3.3.2003., str. 1.

(8)  SL L 310,30.11.1996., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjenaUredbom (EZ) br. 1267/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 180,18.7.2003, str. 1.).

(9)  SL L 211, 11.8.2007., str. 8.

(10)  U načelu se bilanca sastavlja na posljednji kalendarski dan umjesecu/tromjesečju bez obzira na lokalne praznike. U mnogoslučajeva u kojima to nije moguće bilanca se sastavlja na krajuposljednjeg radnog dana u skladu s nacionalnim tržišnim iliračunovodstvenim pravilima.

(11)  Tj. transakcije.

(12)  Tj. uključivanje ili isključivanje monetarnihfinancijskih institucija u slučaju prijenosa poslovanjau ili izvan sektora monetarnih financijskihinstitucija.

(13)  Tj. spajanja odnosno pripajanja i preuzimanja.

(14)  Europski monetarni institut, Priručnik za sastavljanje monetarne ibankovne statistike – Smjernice za nacionalne središnje banke zasastavljanje monetarne i bankovne statistike koja se podnosi ESB-u(Money and Banking Statistics Compilation Guide – Guidance providedto NCBs for the compilation of money and banking statistics forsubmission to the ECB, dostupno na www.ecb.int).

(15)  U načelu, imovina i obveze sastavljaju se posljednjegakalendarskog dana u mjesecu ili tromjesečju, ne uzimajući uobzir lokalne praznike. Međutim, u mnogo slučajeva to nijemoguće te se imovina i obveze sastavljaju na kraju posljednjegradnog dana u skladu s nacionalnih tržišnim ili računovodstvenimpravilima.


PRILOG I.

VEZNE TABLICE

Vezne tablice pružaju detaljnu vezu između računovodstvenih bilančnih stavaka i stavakakoje se dostavljaju za potrebe statistike.

Na lijevoj strani veznih tablica navode se, za svako od polja i tablica 1., 2., 3. i 4.Priloga I. Uredbi ESB/2001/13, broj stavke, opis i raščlamba; na desnoj strani veznihtablica navode se, za svaku računovodstvenu stavku, broj stavke, opis i traženaraščlamba. Određene bilančne stavke iz Uredbe ESB/2001/13 ne rabe se u bilancama ESB-a inacionalnih središnjih banaka (one su navedene kao „n/p”).

VEZNA TABLICA

(Mjesečni podaci)

Vezna tablica. Slaganje postavkama

OBVEZE

Stanja

Uredba ESB/2001/13 – Prilog 1. – Tablica1.

Format računovodstvene bilance

Stavka

Opis

Raščlamba

Stavka

Opis

Daljnja raščlamba

Rezidentnost

Sektor

Podsektor

Dospijeće

Rezidentnost

Vrsta

Valuta

Sektor

Podsektor

Dospijeće

8.

Gotov novac u optjecaju

 

 

 

 

 

1.

Novčanice u optjecaju

 

 

 

 

 

 

9.

Depoziti (sve valute)

Domaće

Monetarne financijske institucije

 

 

 

2.1.

Obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja vezano uzoperacije monetarne politike nominirane u eurima – tekući računi (obuhvaćajusustav minimalnih pričuva)

Domaće

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja vezano uzoperacije monetarne politike nominirane u eurima – novčani depoziti

Domaće

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja vezano uzoperacije monetarne politike nominirane u eurima – oročeni depoziti

Domaće

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.

Obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja vezano uzoperacije monetarne politike nominirane u eurima – obratne operacije fineprilagodbe

Domaće

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.

Obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja vezano uzoperacije monetarne politike nominirane u eurima – depoziti vezani uz pozivna uplatu marže

Domaće

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručjanominirane u eurima

Domaće

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.

Obveze prema ostalim rezidentima iz europodručja nominirane ueurima – ostale obveze

Domaće

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Obveze prema rezidentima iz europodručja nominirane u stranojvaluti

Domaće

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1.

Obveze unutar Eurosustava – obveze jednake prijenosu deviznihpričuva (samo u bilanci ESB-a)

Domaće

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.

Obveze unutar Eurosustava – obveze vezano uz vlastite mjenice zapokrivanje izdanja dužničkih certifikata ESB-a (samo u bilanci NSB-a)

Domaće

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4.

Obveze unutar Eurosustava – ostale obveze unutarEurosustava

Domaće

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Domaće

Depoziti

Sve valute

Monetarne financijske institucije

 

 

9.

Depoziti (sve valute)

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Opća država

Središnja država

 

5.1.

Obveze prema ostalim rezidentima iz europodručja nominirane ueurima – opća država

Domaće

 

 

Nemonetarne financijske institucije

Središnja država

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Obveze prema rezidentima iz europodručja nominirane u stranojvaluti

Domaće

 

 

Nemonetarne financijske institucije

Središnja država

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Domaće

Depoziti

Sve valute

Nemonetarne financijske institucije

Središnja država

 

9.

Depoziti (sve valute)

Ostale države članice sudionice

Monetarne financijske institucije

 

 

 

2.1.

Obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja vezano uzoperacije monetarne politike nominirane u eurima – tekući računi (obuhvaćajusustav minimalnih pričuva)

Ostale države članice sudionice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja vezano uzoperacije monetarne politike nominirane u eurima – novčani depoziti

Ostale države članice sudionice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja vezano uzoperacije monetarne politike nominirane u eurima – oročeni depoziti

Ostale države članice sudionice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.

Obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja vezano uzoperacije monetarne politike nominirane u eurima – obratne operacije fineprilagodbe

Ostale države članice sudionice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.

Obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja vezano uzoperacije monetarne politike nominirane u eurima – depoziti vezani uz pozivna uplatu marže

Ostale države članice sudionice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručjanominirane u eurima

Ostale države članice sudionice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.

Obveze prema ostalim rezidentima iz europodručja nominirane ueurima – ostale obveze

Ostale države članice sudionice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Obveze prema rezidentima iz europodručja nominirane u stranojvaluti

Ostale države članice sudionice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1.

Obveze unutar Eurosustava – obveze jednake prijenosu deviznihpričuva (samo u bilanci ESB-a)

Ostale države članice sudionice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.

Obveze unutar Eurosustava – obveze vezano uz vlastite mjenice zapokrivanje izdanja dužničkih certifikata ESB-a (samo u bilanci NSB-a)

Ostale države članice sudionice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4.

Obveze unutar Eurosustava – ostale obveze unutarEurosustava

Ostale države članice sudionice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Ostale države članice sudionice

Depoziti

Sve valute

Monetarne financijske institucije

 

 

9.

Depoziti (sve valute)

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Opća država

Središnja država

 

5.1.

Obveze prema ostalim rezidentima iz europodručja nominirane ueurima – opća država

Ostale države članice sudionice

 

 

Nemonetarne financijske institucije

Središnja država

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Obveze prema rezidentima iz europodručja nominirane u stranojvaluti

Ostale države članice sudionice

 

 

Nemonetarne financijske institucije

Središnja država

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Ostale države članice sudionice

Depoziti

Sve valute

Nemonetarne financijske institucije

Središnja država

 

9.

Depoziti (sve valute)

Ostatak svijeta

 

 

 

 

6.

Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane ueurima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.

Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranojvaluti – depoziti, salda i ostale obveze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.

Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Ostatak svijeta

Depoziti

Sve valute

 

 

 

9.

Depoziti (sve valute)

Ostatak svijeta

 

 

 

Po dospijeću (2 razreda)

6.

Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane ueurima

 

 

 

 

 

Po dospijeću (2 razreda)

 

 

 

 

 

 

 

8.1.

Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranojvaluti – depoziti, salda i ostale obveze

 

 

 

 

 

Po dospijeću (2 razreda)

 

 

 

 

 

 

 

8.2.

Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II

 

 

 

 

 

Po dospijeću (2 razreda)

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Ostatak svijeta

Depoziti

Sve valute

 

 

Po dospijeću (2 razreda)

9.e

Depoziti (euro)

Domaće

Monetarne financijske institucije

 

 

 

2.1.

Obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja vezano uzoperacije monetarne politike nominirane u eurima – tekući računi (obuhvaćajusustav minimalnih pričuva)

Domaće

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja vezano uzoperacije monetarne politike nominirane u eurima – novčani depoziti

Domaće

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja vezano uzoperacije monetarne politike nominirane u eurima – oročeni depoziti

Domaće

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.

Obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja vezano uzoperacije monetarne politike nominirane u eurima – obratne operacije fineprilagodbe

Domaće

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.

Obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja vezano uzoperacije monetarne politike nominirane u eurima – depoziti vezani uz pozivna uplatu marže

Domaće

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručjanominirane u eurima

Domaće

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.

Obveze prema ostalim rezidentima iz europodručja nominirane ueurima – ostale obveze

Domaće

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1.

Obveze unutar Eurosustava – obveze jednake prijenosu deviznihpričuva (samo u bilanci ESB-a)

Domaće

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.

Obveze unutar Eurosustava – obveze vezano uz vlastite mjenice zapokrivanje izdanja dužničkih certifikata ESB-a (samo u bilanci NSB-a)

Domaće

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4.

Obveze unutar Eurosustava – ostale obveze unutarEurosustava

Domaće

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Domaće

Depoziti

Euro

 

 

 

9.e

Depoziti (euro)

Ostale države članice sudionice

Monetarne financijske institucije

 

 

 

2.1.

Obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja vezano uzoperacije monetarne politike nominirane u eurima – tekući računi (obuhvaćajusustav minimalnih pričuva)

Ostale države članice sudionice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja vezano uzoperacije monetarne politike nominirane u eurima – novčani depoziti

Ostale države članice sudionice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja vezano uzoperacije monetarne politike nominirane u eurima – oročeni depoziti

Ostale države članice sudionice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.

Obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja vezano uzoperacije monetarne politike nominirane u eurima – obratne operacije fineprilagodbe

Ostale države članice sudionice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.

Obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja vezano uzoperacije monetarne politike nominirane u eurima – depoziti vezani uz pozivna uplatu marže

Ostale države članice sudionice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručjanominirane u eurima

Ostale države članice sudionice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.

Obveze prema ostalim rezidentima iz europodručja nominirane ueurima – ostale obveze

Ostale države članice sudionice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1.

Obveze unutar Eurosustava – obveze jednake prijenosu deviznihpričuva (samo u bilanci ESB-a)

Ostale države članice sudionice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.

Obveze unutar Eurosustava – obveze vezano uz vlastite mjenice zapokrivanje izdanja dužničkih certifikata ESB-a (samo u bilanci NSB-a)

Ostale države članice sudionice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4.

Obveze unutar Eurosustava – ostale obveze unutarEurosustava

Ostale države članice sudionice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Ostale države članice sudionice

Depoziti

Euro

Monetarne financijske institucije

 

 

9.1.e

Prekonoćno

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Opća država

Ostala opća država

 

5.1.

Obveze prema ostalim rezidentima iz europodručja nominirane ueurima – opća država

Domaće

Prekonoćno

 

 

Ostala opća država

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Domaće

Prekonoćno

Euro

Nemonetarne financijske institucije

Ostala opća država

 

9.1.e

Prekonoćno

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

 

 

5.2.

Obveze prema ostalim rezidentima iz europodručja nominirane ueurima – ostale obveze

Domaće

Prekonoćno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Domaće

Prekonoćno

Euro

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

 

9.1.e

Prekonoćno

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Ostali financijski posrednici

 

5.2.

Obveze prema ostalim rezidentima iz europodručja nominirane ueurima – ostale obveze

Domaće

Prekonoćno

 

 

Ostali financijski posrednici

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Domaće

Prekonoćno

Euro

Ostali rezidenti

Ostali financijski posrednici

 

9.1.e

Prekonoćno

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Osiguravajuća društva i mirovinski fondovi

 

5.2.

Obveze prema ostalim rezidentima iz europodručja nominirane ueurima – ostale obveze

Domaće

Prekonoćno

 

 

Osiguravajuća društva i mirovinski fondovi

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Domaće

Prekonoćno

Euro

Ostali rezidenti

Osiguravajuća društva i mirovinski fondovi

 

9.1.e

Prekonoćno

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Nefinancijska društva

 

5.2.

Obveze prema ostalim rezidentima iz europodručja nominirane ueurima – ostale obveze

Domaće

Prekonoćno

 

 

Nefinancijska društva

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Domaće

Prekonoćno

Euro

Ostali rezidenti

Nefinancijska društva

 

9.1.e

Prekonoćno

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Kućanstva

 

5.2.

Obveze prema ostalim rezidentima iz europodručja nominirane ueurima – ostale obveze

Domaće

Prekonoćno

 

 

Kućanstva

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Domaće

Prekonoćno

Euro

Ostali rezidenti

Kućanstva

 

9.1.e

Prekonoćno

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Opća država

Ostala opća država

 

5.1.

Obveze prema ostalim rezidentima iz europodručja nominirane ueurima – opća država

Ostale države članice sudionice

Prekonoćno

 

 

Ostala opća država

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Ostale države članice sudionice

Prekonoćno

Euro

Nemonetarne financijske institucije

Ostala opća država

 

9.1.e

Prekonoćno

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

 

 

5.2.

Obveze prema ostalim rezidentima iz europodručja nominirane ueurima – ostale obveze

Ostale države članice sudionice

Prekonoćno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Ostale države članice sudionice

Prekonoćno

Euro

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

 

9.1.e

Prekonoćno

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Ostali financijski posrednici

 

5.2.

Obveze prema ostalim rezidentima iz europodručja nominirane ueurima – ostale obveze

Ostale države članice sudionice

Prekonoćno

 

 

Ostali financijski posrednici

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Ostale države članice sudionice

Prekonoćno

Euro

Ostali rezidenti

Ostali financijski posrednici

 

9.1.e

Prekonoćno

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Osiguravajuća društva i mirovinski fondovi

 

5.2.

Obveze prema ostalim rezidentima iz europodručja nominirane ueurima – ostale obveze

Ostale države članice sudionice

Prekonoćno

 

 

Osiguravajuća društva i mirovinski fondovi

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Ostale države članice sudionice

Prekonoćno

Euro

Ostali rezidenti

Osiguravajuća društva i mirovinski fondovi

 

9.1e

Prekonoćno

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Nefinancijska društva

 

5.2.

Obveze prema ostalim rezidentima iz europodručja nominirane ueurima – ostale obveze

Ostale države članice sudionice

Prekonoćno

 

 

Nefinancijska društva

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Ostale države članice sudionice

Prekonoćno

Euro

Nemonetarne financijske institucije

Nefinancijska društva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.e

Prekonoćno

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Kućanstva

 

5.2.

Obveze prema ostalim rezidentima iz europodručja nominirane ueurima – ostale obveze

Ostale države članice sudionice

Prekonoćno

 

 

Kućanstva

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Ostale države članice sudionice

Prekonoćno

Euro

Nemonetarne financijske institucije

Kućanstva

 

9.2.e

S ugovorenim rokom dospijeća

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Opća država

Ostala opća država

Po dospijeću (3 razreda)

5.1.

Obveze prema ostalim rezidentima iz europodručja nominirane ueurima – opća država

Domaće

S ugovorenim rokom dospijeća

 

Nemonetarne financijske institucije

Ostala opća država

Po dospijeću (3 razreda)

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Domaće

S ugovorenim rokom dospijeća

Euro

Nemonetarne financijske institucije

Ostala opća država

Po dospijeću (3 razreda)

9.2.e

S ugovorenim rokom dospijeća

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

 

Po dospijeću (3 razreda)

5.2.

Obveze prema ostalim rezidentima iz europodručja nominirane ueurima – ostale obveze

Domaće

S ugovorenim rokom dospijeća

 

 

 

Po dospijeću (3 razreda)

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Domaće

S ugovorenim rokom dospijeća

Euro

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Po dospijeću (3 razreda)

9.2.e

S ugovorenim rokom dospijeća

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Ostali financijski posrednici

Po dospijeću (3 razreda)

5.2.

Obveze prema ostalim rezidentima iz europodručja nominirane ueurima – ostale obveze

Domaće

S ugovorenim rokom dospijeća

 

 

Ostali financijski posrednici

Po dospijeću (3 razreda)

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Domaće

S ugovorenim rokom dospijeća

Euro

Nemonetarne financijske institucije

Ostali financijski posrednici

Po dospijeću (3 razreda)

9.2.e

S ugovorenim rokom dospijeća

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Osiguravajuća društva i mirovinski fondovi

Po dospijeću (3 razreda)

5.2.

Obveze prema ostalim rezidentima iz europodručja nominirane ueurima – ostale obveze

Domaće

S ugovorenim rokom dospijeća

 

 

Osiguravajuća društva i mirovinski fondovi

Po dospijeću (3 razreda)

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Domaće

S ugovorenim rokom dospijeća

Euro

Nemonetarne financijske institucije

Osiguravajuća društva i mirovinski fondovi

Po dospijeću (3 razreda)

9.2.e

S ugovorenim rokom dospijeća

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Nefinancijska društva

Po dospijeću (3 razreda)

5.2.

Obveze prema ostalim rezidentima iz europodručja nominirane ueurima – ostale obveze

Domaće

S ugovorenim rokom dospijeća

 

 

Nefinancijska društva

Po dospijeću (3 razreda)

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Domaće

S ugovorenim rokom dospijeća

Euro

Nemonetarne financijske institucije

Nefinancijska društva

Po dospijeću (3 razreda)

9.2.e

S ugovorenim rokom dospijeća

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Kućanstva

Po dospijeću (3 razreda)

5.2.

Obveze prema ostalim rezidentima iz europodručja nominirane ueurima – ostale obveze

Domaće

S ugovorenim rokom dospijeća

 

 

Kućanstva

Po dospijeću (3 razreda)

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Domaće

S ugovorenim rokom dospijeća

Euro

Nemonetarne financijske institucije

Kućanstva

Po dospijeću (3 razreda)

9.2.e

S ugovorenim rokom dospijeća

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Opća država

Ostala opća država

Po dospijeću (3 razreda)

5.1.

Obveze prema ostalim rezidentima iz europodručja nominirane ueurima – opća država

Ostale države članice sudionice

S ugovorenim rokom dospijeća

 

 

Ostala opća država

Po dospijeću (3 razreda)

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Ostale države članice sudionice

S ugovorenim rokom dospijeća

Euro

Nemonetarne financijske institucije

Ostala opća država

Po dospijeću (3 razreda)

9.2.e

S ugovorenim rokom dospijeća

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

 

Po dospijeću (3 razreda)

5.2.

Obveze prema ostalim rezidentima iz europodručja nominirane ueurima – ostale obveze

Ostale države članice sudionice

S ugovorenim rokom dospijeća

 

 

 

Po dospijeću (3 razreda)

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Ostale države članice sudionice

S ugovorenim rokom dospijeća

Euro

 

Ostali rezidenti

Po dospijeću (3 razreda)

9.2.e

S ugovorenim rokom dospijeća

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Ostali financijski posrednici

Po dospijeću (3 razreda)

5.2.

Obveze prema ostalim rezidentima iz europodručja nominirane ueurima – ostale obveze

Ostale države članice sudionice

S ugovorenim rokom dospijeća

 

 

Ostali financijski posrednici

Po dospijeću (3 razreda)

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Ostale države članice sudionice

S ugovorenim rokom dospijeća

Euro

Nemonetarne financijske institucije

Ostali financijski posrednici

Po dospijeću (3 razreda)

9.2.e

S ugovorenim rokom dospijeća

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Osiguravajuća društva i mirovinski fondovi

Po dospijeću (3 razreda)

5.2.

Obveze prema ostalim rezidentima iz europodručja nominirane ueurima – ostale obveze

Ostale države članice sudionice

S ugovorenim rokom dospijeća

 

 

Osiguravajuća društva i mirovinski fondovi

Po dospijeću (3 razreda)

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Ostale države članice sudionice

S ugovorenim rokom dospijeća

Euro

Nemonetarne financijske institucije

Osiguravajuća društva i mirovinski fondovi

Po dospijeću (3 razreda)

9.2.e

S ugovorenim rokom dospijeća

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Nefinancijska društva

Po dospijeću (3 razreda)

5.2.

Obveze prema ostalim rezidentima iz europodručja nominirane ueurima – ostale obveze

Ostale države članice sudionice

S ugovorenim rokom dospijeća

 

 

Nefinancijska društva

Po dospijeću (3 razreda)

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Ostale države članice sudionice

S ugovorenim rokom dospijeća

Euro

Nemonetarne financijske institucije

Nefinancijska društva

Po dospijeću (3 razreda)

9.2.e

S ugovorenim rokom dospijeća

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Kućanstva

Po dospijeću (3 razreda)

5.2.

Obveze prema ostalim rezidentima iz europodručja nominirane ueurima – ostale obveze

Ostale države članice sudionice

S ugovorenim rokom dospijeća

 

 

Kućanstva

Po dospijeću (3 razreda)

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Ostale države članice sudionice

S ugovorenim rokom dospijeća

Euro

Nemonetarne financijske institucije

Kućanstva

Po dospijeću (3 razreda)

9.3.e

Iskupivi depoziti s otkaznim rokom

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Opća država

Ostala opća država

Po dospijeću (2 razreda)

n/p

n/p

 

 

 

 

 

 

9.3.e

Iskupivi depoziti s otkaznim rokom

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

 

Po dospijeću (2 razreda)

n/p

n/p

 

 

 

 

 

 

9.3.e

Iskupivi depoziti s otkaznim rokom

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Ostali financijski posrednici

Po dospijeću (2 razreda)

n/p

n/p

 

 

 

 

 

 

9.3.e

Iskupivi depoziti s otkaznim rokom

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Osiguravajuća društva i mirovinski fondovi

Po dospijeću (2 razreda)

n/p

n/p

 

 

 

 

 

 

9.3.e

Iskupivi depoziti s otkaznim rokom

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Nefinancijska društva

Po dospijeću (2 razreda)

n/p

n/p

 

 

 

 

 

 

9.3.e

Iskupivi depoziti s otkaznim rokom

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Kućanstva

Po dospijeću (2 razreda)

n/p

n/p

 

 

 

 

 

 

9.3.e

Iskupivi depoziti s otkaznim rokom

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Opća država

Ostala opća država

Po dospijeću (2 razreda)

n/p

n/p

 

 

 

 

 

 

9.3.e

Iskupivi depoziti s otkaznim rokom

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

 

Po dospijeću (2 razreda)

n/p

n/p

 

 

 

 

 

 

9.3.e

Iskupivi depoziti s otkaznim rokom

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Ostali financijski posrednici

Po dospijeću (2 razreda)

n/p

n/p

 

 

 

 

 

 

9.3.e

Iskupivi depoziti s otkaznim rokom

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Osiguravajuća društva i mirovinski fondovi

Po dospijeću (2 razreda)

n/p

n/p

 

 

 

 

 

 

9.3.e

Iskupivi depoziti s otkaznim rokom

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Nefinancijska društva

Po dospijeću (2 razreda)

n/p

n/p

 

 

 

 

 

 

9.3.e

Iskupivi depoziti s otkaznim rokom

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Kućanstva

Po dospijeću (2 razreda)

n/p

n/p

 

 

 

 

 

 

9.4.e

Repo ugovori

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Opća država

Ostala opća država

 

5.1.

Obveze prema ostalim rezidentima iz europodručja nominirane ueurima – opća država

Domaće

Repo ugovori

 

 

Ostala opća država

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Domaće

Repo ugovori

Euro

Nemonetarne financijske institucije

Ostala opća država

 

9.4.e

Repo ugovori

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

 

 

5.2.

Obveze prema ostalim rezidentima iz europodručja nominirane ueurima – ostale obveze

Domaće

Repo ugovori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Domaće

Repo ugovori

Euro

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

 

9.4.e

Repo ugovori

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Ostali financijski posrednici

 

5.2.

Obveze prema ostalim rezidentima iz europodručja nominirane ueurima – ostale obveze

Domaće

Repo ugovori

 

 

Ostali financijski posrednici

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Domaće

Repo ugovori

 

Nemonetarne financijske institucije

Ostali financijski posrednici

 

9.4.e

Repo ugovori

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Osiguravajuća društva i mirovinski fondovi

 

5.2.

Obveze prema ostalim rezidentima iz europodručja nominirane ueurima – ostale obveze

Domaće

Repo ugovori

 

 

Osiguravajuća društva i mirovinski fondovi

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Domaće

Repo ugovori

 

Nemonetarne financijske institucije

Osiguravajuća društva i mirovinski fondovi

 

9.4.e

Repo ugovori

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Nefinancijska društva

 

5.2.

Obveze prema ostalim rezidentima iz europodručja nominirane ueurima – ostale obveze

Domaće

Repo ugovori

 

 

Nefinancijska društva

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Domaće

Repo ugovori

Euro

Nemonetarne financijske institucije

Nefinancijska društva

 

9.4.e

Repo ugovori

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Kućanstva

 

5.2.

Obveze prema ostalim rezidentima iz europodručja nominirane ueurima – ostale obveze

Domaće

Repo ugovori

 

 

Kućanstva

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Domaće

Repo ugovori

Euro

Nemonetarne financijske institucije

Kućanstva

 

9.4.e

Repo ugovori

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Opća država

Ostala opća država

 

5.1.

Obveze prema ostalim rezidentima iz europodručja nominirane ueurima – opća država

Ostale države članice sudionice

Repo ugovori

 

 

Ostala opća država

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Ostale države članice sudionice

Repo ugovori

Euro

Nemonetarne financijske institucije

Ostala opća država

 

9.4.e

Repo ugovori

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

 

 

5.2

Obveze prema ostalim rezidentima iz europodručja nominirane ueurima – ostale obveze

Ostale države članice sudionice

Repo ugovori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Ostale države članice sudionice

Repo ugovori

Euro

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

 

9.4.e

Repo ugovori

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Ostali financijski posrednici

 

5.2.

Obveze prema ostalim rezidentima iz europodručja nominirane ueurima – ostale obveze

Ostale države članice sudionice

Repo ugovori

 

 

Ostali financijski posrednici

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Ostale države članice sudionice

Repo ugovori

Euro

Nemonetarne financijske institucije

Ostali financijski posrednici

 

9.4.e

Repo ugovori

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Osiguravajuća društva i mirovinski fondovi

 

5.2.

Obveze prema ostalim rezidentima iz europodručja nominirane ueurima – ostale obveze

Ostale države članice sudionice

Repo ugovori

 

 

Osiguravajuća društva i mirovinski fondovi

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Ostale države članice sudionice

Repo ugovori

Euro

Nemonetarne financijske institucije

Osiguravajuća društva i mirovinski fondovi

 

9.4.e

Repo ugovori

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Nefinancijska društva

 

5.2.

Obveze prema ostalim rezidentima iz europodručja nominirane ueurima – ostale obveze

Ostale države članice sudionice

Repo ugovori

 

 

Nefinancijska društva

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Ostale države članice sudionice

Repo ugovori

Euro

Nemonetarne financijske institucije

Nefinancijska društva

 

9.4.e

Repo ugovori

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Kućanstva

 

5.2.

Obveze prema ostalim rezidentima iz europodručja nominirane ueurima – ostale obveze

Ostale države članice sudionice

Repo ugovori

 

 

Kućanstva

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Ostale države članice sudionice

Repo ugovori

Euro

Nemonetarne financijske institucije

Kućanstva

 

9.1.x

Prekonoćno

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Opća država

Ostala opća država

 

7.

Obveze prema rezidentima iz europodručja nominirane u stranojvaluti

Domaće

Prekonoćno

 

 

Ostala opća država

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Domaće

Prekonoćno

Strana valuta

Nemonetarne financijske institucije

Ostala opća država

 

9.1.x

Prekonoćno

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

 

 

7.

Obveze prema rezidentima iz europodručja nominirane u stranojvaluti

Domaće

Prekonoćno

 

 

Ostali rezidenti

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Domaće

Prekonoćno

Euro

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

 

9.1.x

Prekonoćno

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Ostali financijski posrednici

 

7.

Obveze prema rezidentima iz europodručja nominirane u stranojvaluti

Domaće

Prekonoćno

 

 

Ostali financijski posrednici

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Domaće

Prekonoćno

Euro

Nemonetarne financijske institucije

Ostali financijski posrednici

 

9.1.x

Prekonoćno

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Osiguravajuća društva i mirovinski fondovi

 

7.

Obveze prema rezidentima iz europodručja nominirane u stranojvaluti

Domaće

Prekonoćno

 

 

Osiguravajuća društva i mirovinski fondovi

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Domaće

Prekonoćno

Euro

Nemonetarne financijske institucije

Osiguravajuća društva i mirovinski fondovi

 

9.1.x

Prekonoćno

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Nefinancijska društva

 

7.

Obveze prema rezidentima iz europodručja nominirane u stranojvaluti

Domaće

Prekonoćno

 

 

Nefinancijska društva

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Domaće

Prekonoćno

Strana valuta

Nemonetarne financijske institucije

Nefinancijska društva

 

9.1.x

Prekonoćno

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Kućanstva

 

7.

Obveze prema rezidentima iz europodručja nominirane u stranojvaluti

Domaće

Prekonoćno

 

 

Kućanstva

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Domaće

Prekonoćno

Strana valuta

Nemonetarne financijske institucije

Kućanstva

 

9.1.x

Prekonoćno

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Opća država

Ostala opća država

 

7.

Obveze prema rezidentima iz europodručja nominirane u stranojvaluti

Ostale države članice sudionice

Prekonoćno

 

 

Ostala opća država

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Ostale države članice sudionice

Prekonoćno

Strana valuta

Nemonetarne financijske institucije

Ostala opća država

 

9.1.x

Prekonoćno

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

 

 

7.

Obveze prema rezidentima iz europodručja nominirane u stranojvaluti

Ostale države članice sudionice

Prekonoćno

 

 

Ostali rezidenti

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Ostale države članice sudionice

Prekonoćno

Strana valuta

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

 

9.1.x

Prekonoćno

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Ostali financijski posrednici

 

7.

Obveze prema rezidentima iz europodručja nominirane u stranojvaluti

Ostale države članice sudionice

Prekonoćno

 

 

Ostali financijski posrednici

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Ostale države članice sudionice

Prekonoćno

Strana valuta

Nemonetarne financijske institucije

Ostali financijski posrednici

 

9.1.x

Prekonoćno

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Osiguravajuća društva i mirovinski fondovi

 

7.

Obveze prema rezidentima iz europodručja nominirane u stranojvaluti

Ostale države članice sudionice

Prekonoćno

 

 

Osiguravajuća društva i mirovinski fondovi

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Ostale države članice sudionice

Prekonoćno

Strana valuta

Nemonetarne financijske institucije

Osiguravajuća društva i mirovinski fondovi

 

9.1.x

Prekonoćno

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Nefinancijska društva

 

7.

Obveze prema rezidentima iz europodručja nominirane u stranojvaluti

Ostale države članice sudionice

Prekonoćno

 

 

Nefinancijska društva

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Ostale države članice sudionice

Prekonoćno

Strana valuta

Nemonetarne financijske institucije

Nefinancijska društva

 

9.1.x

Prekonoćno

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Kućanstva

 

7.

Obveze prema rezidentima iz europodručja nominirane u stranojvaluti

Ostale države članice sudionice

Prekonoćno

 

 

Kućanstva

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Ostale države članice sudionice

Prekonoćno

Strana valuta

Nemonetarne financijske institucije

Kućanstva

 

9.2.x

S ugovorenim rokom dospijeća

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Opća država

Ostala opća država

Po dospijeću

(3 razreda)

7.

Obveze prema rezidentima iz europodručja nominirane u stranojvaluti

Domaće

S ugovorenim rokom dospijeća

 

 

Ostala opća država

Po dospijeću

(3 razreda)

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Domaće

S ugovorenim rokom

dospijeća

Strana valuta

Nemonetarne financijske institucije

Ostala opća država

Po dospijeću

(3 razreda)

9.2.x

S ugovorenim rokom dospijeća

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

 

Po dospijeću

(3 razreda)

7.

Obveze prema rezidentima iz europodručja nominirane u stranojvaluti

Domaće

S ugovorenim rokom dospijeća

 

 

Ostali rezidenti

Po dospijeću

(3 razreda)

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Domaće

S ugovorenim rokom dospijeća

Strana valuta

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Po dospijeću

(3 razreda)

9.2.x

S ugovorenim rokom dospijeća

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Ostali financijski posrednici

Po dospijeću

(3 razreda)

7.

Obveze prema rezidentima iz europodručja nominirane u stranojvaluti

Domaće

S ugovorenim rokom dospijeća

 

 

Ostali financijski posrednici

Po dospijeću

(3 razreda)

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Domaće

S ugovorenim rokom dospijeća

Strana valuta

Nemonetarne financijske institucije

Ostali financijski posrednici

Po dospijeću

(3 razreda)

9.2.x

S ugovorenim rokom dospijeća

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Osiguravajuća društva i mirovinski fondovi

Po dospijeću (3 razreda)

7.

Obveze prema rezidentima iz europodručja nominirane u stranojvaluti

Domaće

S ugovorenim rokom dospijeća

 

 

Osiguravajuća društva i mirovinski fondovi

Po dospijeću (3 razreda)

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Domaće

S ugovorenim rokom dospijeća

Strana valuta

Nemonetarne financijske institucije

Osiguravajuća društva i mirovinski fondovi

Po dospijeću (3 razreda)

9.2.x

S ugovorenim rokom dospijeća

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Nefinancijska društva

Po dospijeću (3 razreda)

7.

Obveze prema rezidentima iz europodručja nominirane u stranojvaluti

Domaće

S ugovorenim rokom dospijeća

 

 

Nefinancijska društva

Po dospijeću (3 razreda)

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Domaće

S ugovorenim rokom dospijeća

Strana valuta

Nemonetarne financijske institucije

Nefinancijska društva

Po dospijeću (3 razreda)

9.2.x

S ugovorenim rokom dospijeća

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Kućanstva

Po dospijeću (3 razreda)

7.

Obveze prema rezidentima iz europodručja nominirane u stranojvaluti

Domaće

S ugovorenim rokom dospijeća

 

 

Kućanstva

Po dospijeću (3 razreda)

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Domaće

S ugovorenim rokom dospijeća

Strana valuta

Nemonetarne financijske institucije

Kućanstva

Po dospijeću (3 razreda)

9.2.x

S ugovorenim rokom dospijeća

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Opća država

Ostala opća država

Po dospijeću (3 razreda)

7.

Obveze prema rezidentima iz europodručja nominirane u stranojvaluti

Ostale države članice sudionice

S ugovorenim rokom dospijeća

 

 

Ostala opća država

Po dospijeću (3 razreda)

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Ostale države članice sudionice

S ugovorenim rokom dospijeća

Strana valuta

Nemonetarne financijske institucije

Ostala opća država

Po dospijeću (3 razreda)

9.2.x

S ugovorenim rokom dospijeća

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

 

Po dospijeću

(3 razreda)

7.

Obveze prema rezidentima iz europodručja nominirane u stranojvaluti

Ostale države članice sudionice

S ugovorenim rokom dospijeća

 

 

Ostali rezidenti

Po dospijeću (3 razreda)

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Ostale države članice sudionice

S ugovorenim rokom dospijeća

Strana valuta

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Po dospijeću (3 razreda)

9.2.x

S ugovorenim rokom dospijeća

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Ostali financijski posrednici

Po dospijeću

(3 razreda)

7.

Obveze prema rezidentima iz europodručja nominirane u stranojvaluti

Ostale države članice sudionice

S ugovorenim rokom dospijeća

 

 

Ostali financijski posrednici

Po dospijeću (3 razreda)

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Ostale države članice sudionice

S ugovorenim rokom dospijeća

Strana valuta

Nemonetarne financijske institucije

Ostali financijski posrednici

Po dospijeću (3 razreda)

9.2.x

S ugovorenim rokom dospijeća

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Osiguravajuća društva i mirovinski fondovi

Po dospijeću

(3 razreda)

7.

Obveze prema rezidentima iz europodručja nominirane u stranojvaluti

Ostale države članice sudionice

S ugovorenim rokom dospijeća

 

 

Osiguravajuća društva i mirovinski fondovi

Po dospijeću (3 razreda)

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Ostale države članice sudionice

S ugovorenim rokom dospijeća

Strana valuta

Nemonetarne financijske institucije

Osiguravajuća društva i mirovinski fondovi

Po dospijeću (3 razreda)

9.2.x

S ugovorenim rokom dospijeća

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Nefinancijska društva

Po dospijeću

(3 razreda)

7.

Obveze prema rezidentima iz europodručja nominirane u stranojvaluti

Ostale države članice sudionice

S ugovorenim rokom dospijeća

 

 

Nefinancijska društva

Po dospijeću (3 razreda)

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Ostale države članice sudionice

S ugovorenim rokom dospijeća

Strana valuta

Nemonetarne financijske institucije

Nefinancijska društva

Po dospijeću (3 razreda)

9.2.x

S ugovorenim rokom dospijeća

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Kućanstva

Po dospijeću

(3 razreda)

7.

Obveze prema rezidentima iz europodručja nominirane u stranojvaluti

Ostale države članice sudionice

S ugovorenim rokom dospijeća

 

 

Kućanstva

Po dospijeću

(3 razreda)

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Ostale države članice sudionice

S ugovorenim rokom dospijeća

Strana valuta

Nemonetarne financijske institucije

Kućanstva

Po dospijeću

(3 razreda)

9.3.x

Iskupivi depoziti s otkaznim rokom

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Opća država

Ostala opća država

Po dospijeću

(2 razreda)

n/p

n/p

 

 

 

 

 

 

9.3.x

Iskupivi depoziti s otkaznim rokom

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

 

Po dospijeću

(2 razreda)

n/p

n/p

 

 

 

 

 

 

9.3.x

Iskupivi depoziti s otkaznim rokom

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Ostali financijski posrednici

Po dospijeću

(2 razreda)

n/p

n/p

 

 

 

 

 

 

9.3.x

Iskupivi depoziti s otkaznim rokom

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Osiguravajuća društva i mirovinski fondovi

Po dospijeću

(2 razreda)

n/p

n/p

 

 

 

 

 

 

9.3.x

Iskupivi depoziti s otkaznim rokom

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Nefinancijska društva

Po dospijeću

(2 razreda)

n/p

n/p

 

 

 

 

 

 

9.3.x

Iskupivi depoziti s otkaznim rokom

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Kućanstva

Po dospijeću

(2 razreda)

n/p

n/p

 

 

 

 

 

 

9.3.x

Iskupivi depoziti s otkaznim rokom

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Opća država

Ostala opća država

Po dospijeću

(2 razreda)

n/p

n/p

 

 

 

 

 

 

9.3.x

Iskupivi depoziti s otkaznim rokom

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

 

Po dospijeću

(2 razreda)

n/p

n/p

 

 

 

 

 

 

9.3.x

Iskupivi depoziti s otkaznim rokom

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Ostali financijski posrednici

Po dospijeću

(2 razreda)

n/p

n/p

 

 

 

 

 

 

9.3.x

Iskupivi depoziti s otkaznim rokom

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Osiguravajuća društva i mirovinski fondovi

Po dospijeću

(2 razreda)

n/p

n/p

 

 

 

 

 

 

9.3.x

Iskupivi depoziti s otkaznim rokom

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Nefinancijska društva

Po dospijeću

(2 razreda)

n/p

n/p

 

 

 

 

 

 

9.3.x

Iskupivi depoziti s otkaznim rokom

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Kućanstva

Po dospijeću

(2 razreda)

n/p

n/p

 

 

 

 

 

 

9.4.x

Repo ugovori

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Opća država

Ostala opća država

 

7.

Obveze prema rezidentima iz europodručja nominirane u stranojvaluti

Domaće

Repo ugovori

 

 

Ostala opća država

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Domaće

Repo ugovori

Strana valuta

Nemonetarne financijske institucije

Ostala opća država

 

9.4.x

Repo ugovori

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

 

 

7.

Obveze prema rezidentima iz europodručja nominirane u stranojvaluti

Domaće

Repo ugovori

 

 

Ostali rezidenti

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Domaće

Repo ugovori

Strana valuta

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

 

9.4.x

Repo ugovori

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Ostali financijski posrednici

 

7.

Obveze prema rezidentima iz europodručja nominirane u stranojvaluti

Domaće

Repo ugovori

 

 

Ostali financijski posrednici

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Domaće

Repo ugovori

 

Nemonetarne financijske institucije

Ostali financijski posrednici

 

9.4.x

Repo ugovori

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Osiguravajuća društva i mirovinski fondovi

 

7.

Obveze prema rezidentima iz europodručja nominirane u stranojvaluti

Domaće

Repo ugovori

 

 

Osiguravajuća društva i mirovinski fondovi

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Domaće

Repo ugovori

 

Nemonetarne financijske institucije

Osiguravajuća društva i mirovinski fondovi

 

9.4.x

Repo ugovori

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Nefinancijska društva

 

7.

Obveze prema rezidentima iz europodručja nominirane u stranojvaluti

Domaće

Repo ugovori

 

 

Nefinancijska društva

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Domaće

Repo ugovori

Strana valuta

Nemonetarne financijske institucije

Nefinancijska društva

 

9.4.x

Repo ugovori

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Kućanstva

 

7.

Obveze prema rezidentima iz europodručja nominirane u stranojvaluti

Domaće

Repo ugovori

 

 

Kućanstva

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Domaće

Repo ugovori

Strana valuta

Nemonetarne financijske institucije

Kućanstva

 

9.4.x

Repo ugovori

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Opća država

Ostala opća država

 

7.

Obveze prema rezidentima iz europodručja nominirane u stranojvaluti

Domaće

Repo ugovori

 

 

Ostala opća država

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Domaće

Repo ugovori

Strana valuta

Nemonetarne financijske institucije

Ostala opća država

 

9.4.x

Repo ugovori

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

 

 

7.

Obveze prema rezidentima iz europodručja nominirane u stranojvaluti

Ostale države članice sudionice

Repo ugovori

 

 

Ostali rezidenti

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Ostale države članice sudionice

Repo ugovori

 

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

 

9.4.x

Repo ugovori

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Ostali financijski posrednici

 

7.

Obveze prema rezidentima iz europodručja nominirane u stranojvaluti

Ostale države članice sudionice

Repo ugovori

 

 

Ostali rezidenti

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Ostale države članice sudionice

Repo ugovori

 

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

 

9.4.x

Repo ugovori

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Osiguravajuća društva i mirovinski fondovi

 

7.

Obveze prema rezidentima iz europodručja nominirane u stranojvaluti

Ostale države članice sudionice

Repo ugovori

 

 

Ostali rezidenti

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Ostale države članice sudionice

Repo ugovori

Strana valuta

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

 

9.4.x

Repo ugovori

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Nefinancijska društva

 

7.

Obveze prema rezidentima iz europodručja nominirane u stranojvaluti

Ostale države članice sudionice

Repo ugovori

 

 

Ostali rezidenti

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Ostale države članice sudionice

Repo ugovori

Strana valuta

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

 

9.4.x

Repo ugovori

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Kućanstva

 

7.

Obveze prema rezidentima iz europodručja nominirane u stranojvaluti

Ostale države članice sudionice

Repo ugovori

 

 

Ostali rezidenti

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Ostale države članice sudionice

Repo ugovori

Strana valuta

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

 

10.

Dionice/udjeli novčanih fondova

 

 

 

 

 

n/p

n/p

 

 

 

 

 

 

11.e

Izdani dužnički vrijednosni papiri

 

 

 

 

Do 1 godine

4.

Izdani dužnički certifikati

 

 

 

 

 

Do 1 godine

11.e

Izdani dužnički vrijednosni papiri

 

 

 

 

Dulje od 1 i do 2 godine

n/p

n/p

 

 

 

 

 

 

11.e

Izdani dužnički vrijednosni papiri

 

 

 

 

Dulje od 2 godine

n/p

n/p

 

 

 

 

 

 

11.x

Izdani dužnički vrijednosni papiri

 

 

 

 

Do 1 godine

n/p

n/p

 

 

 

 

 

 

11.x

Izdani dužnički vrijednosni papiri

 

 

 

 

Dulje od 1 i do 2 godine

n/p

n/p

 

 

 

 

 

 

11.x

Izdani dužnički vrijednosni papiri

 

 

 

 

Dulje od 2 godine

n/p

n/p

 

 

 

 

 

 

12.

Kapital i pričuve

 

 

 

 

 

(11.)

(Ostala imovina)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

 

Kapital i pričuve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Rezervacije

 

Kapital i pričuve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Računi revalorizacije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Kapital i pričuve

 

 

 

 

 

 

13.

Preostale obveze

 

 

 

 

 

10.3.

Obveze unutar Eurosustava – neto obveze vezano uz raspodjelueuronovčanica unutar Eurosustava

 

Preostale obveze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Stavke u postupku namire

 

Preostale obveze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

 

Preostale obveze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Rezervacije

 

Preostale obveze

 

 

 

 

CB3

Protustavka posebnim pravima vučenja (PPV)

 

 

 

 

 

9.

Protustavka posebnim pravima vučenja (PPV) koje dodjeljujeMMF

 

 

 

 

 

 

Domaće pozicije unutar Eurosustava primjenjuju se samo na ESB iliDeutsche Bundesbank.


VEZNA TABLICA

(Mjesečni podaci)

Vezna tablica. Slaganje postavkama

IMOVINA

Stanja

Uredba ESB/2001/13 – Prilog 1. – Tablica1.

Format računovodstvene bilance

Stavka

Opis

Raščlamba

Stavka

Opis

Daljnja raščlamba

Rezidentnost

Sektor

Podsektor

Namjena

Dospijeće

Rezidentnost

Vrsta

Sektor

Podsektor

Namjena

Dospijeće/valuta

1.

Gotovina (sve valute)

 

 

 

 

 

 

2.2.

Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana ustranoj valuti – salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemnikrediti i ostala inozemna imovina

 

Gotovina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Ostala imovina

 

 

 

 

 

 

 

1.e

Gotovina, od toga u eurima

 

 

 

 

 

 

11.

Ostala imovina

 

 

 

 

 

 

 

2.

Krediti

Domaće

Monetarne financijske institucije

 

 

 

 

3.

Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana ustranoj valuti

Domaće

Krediti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.

Krediti kreditnim institucijama iz europodručja vezano uzoperacije monetarne politike nominirani u eurima – glavne operacijerefinanciranja

Domaće

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.

Krediti kreditnim institucijama iz europodručja vezano uzoperacije monetarne politike nominirani u eurima – operacije dugoročnijegrefinanciranja

Domaće

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.

Krediti kreditnim institucijama iz europodručja vezano uzoperacije monetarne politike nominirani u eurima – obratne operacije fineprilagodbe

Domaće

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.

Krediti kreditnim institucijama iz europodručja vezano uzoperacije monetarne politike nominirani u eurima – obratne strukturneoperacije

Domaće

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.

Krediti kreditnim institucijama iz europodručja vezano uzoperacije monetarne politike nominirani u eurima – mogućnost graničneposudbe od središnje banke

Domaće

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.

Krediti kreditnim institucijama iz europodručja vezano uzoperacije monetarne politike nominirani u eurima – krediti vezani uz pozivna uplatu marže

Domaće

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručjanominirana u eurima

Domaće

Krediti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.

Potraživanja unutar Eurosustava – potraživanja jednaka prijenosudeviznih pričuva (samo u bilanci stanja NSB-a)

Domaće

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.

Potraživanja unutar Eurosustava – potraživanja vezana uz vlastitemjenice za pokrivanje izdanja dužničkih certifikata ESB-a (samo u bilanciESB-a)

Domaće

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5.

Potraživanja unutar Eurosustava – ostala potraživanja unutarEurosustava

Domaće

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Ostala imovina

Domaće

Krediti

Monetarne financijske institucije

 

 

 

 

2

Krediti

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Opća država

 

 

 

3.

Potraživanja od rezidenata iz europodručja nominirana u stranojvaluti

Domaće

Krediti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Dug opće države nominiran u eurima

Domaće

Krediti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Ostala imovina

Domaće

Krediti

Nemonetarne financijske institucije

Opća država

 

 

 

2.

Krediti

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

 

 

 

3.

Potraživanja od rezidenata iz europodručja nominirana u stranojvaluti

Domaće

Krediti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Ostala imovina

Domaće

Krediti

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

 

 

 

2.

Krediti

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Ostali financijski posrednici

 

Po dospijeću (3 razreda)

3.

Potraživanja od rezidenata iz europodručja nominirana u stranojvaluti

Domaće

Krediti

 

 

Ostali financijski posrednici

 

Po dospijeću (3 razreda)

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Ostala imovina

Domaće

Krediti

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Ostali financijski posrednici

 

Po dospijeću (3 razreda)

2.

Krediti

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Osiguravajuća društva i mirovinski fondovi

 

Po dospijeću (3 razreda)

3.

Potraživanja od rezidenata iz europodručja nominirana u stranojvaluti

Domaće

Krediti

 

 

Osiguravajuća društva i mirovinski fondovi

 

Po dospijeću (3 razreda)

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Ostala imovina

Domaće

Krediti

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Osiguravajuća društva i mirovinski fondovi

 

Po dospijeću (3 razreda)

2.

Krediti

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Nefinancijska društva

 

Po dospijeću (3 razreda)

3.

Potraživanja od rezidenata iz europodručja nominirana u stranojvaluti

Domaće

Krediti

 

 

Nefinancijska društva

 

Po dospijeću (3 razreda)

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Ostala imovina

Domaće

Krediti

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Nefinancijska društva

 

Po dospijeću (3 razreda)

2.

Krediti

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Kućanstva

Potrošački krediti

Po dospijeću (3 razreda)

3.

Potraživanja od rezidenata iz europodručja nominirana u stranojvaluti

Domaće

Krediti

 

 

Kućanstva

Potrošački krediti

Po dospijeću (3 razreda)

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Ostala imovina

Domaće

Krediti

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Kućanstva

Potrošački krediti

Po dospijeću (3 razreda)

2.

Krediti

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Kućanstva

Stambeni krediti

Po dospijeću (3 razreda)

3.

Potraživanja od rezidenata iz europodručja nominirana u stranojvaluti

Domaće

Krediti

 

 

Kućanstva

Stambeni krediti

Po dospijeću (3 razreda)

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Ostala imovina

Domaće

Krediti

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Kućanstva

Stambeni krediti

Po dospijeću (3 razreda)

2.

Krediti

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Kućanstva

Ostalo (preostalo)

Po dospijeću (3 razreda)

3.

Potraživanja od rezidenata iz europodručja nominirana u stranojvaluti

Domaće

Krediti

 

 

Kućanstva

Ostalo (preostalo)

Po dospijeću (3 razreda)

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Ostala imovina

Domaće

Krediti

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Kućanstva

Ostalo (preostalo)

Po dospijeću (3 razreda)

2.

Krediti

Ostale države članice sudionice

Monetarne financijske institucije

 

 

 

 

3.

Potraživanja od rezidenata iz europodručja nominirana u stranojvaluti

Ostale države članice sudionice

Krediti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.

Krediti kreditnim institucijama iz europodručja vezano uzoperacije monetarne politike nominirani u eurima - glavne operacijerefinanciranja

Ostale države članice sudionice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.

Krediti kreditnim institucijama iz europodručja vezano uzoperacije monetarne politike nominirani u eurima – operacije dugoročnijegrefinanciranja

Ostale države članice sudionice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.

Krediti kreditnim institucijama iz europodručja vezano uzoperacije monetarne politike nominirani u eurima – obratne operacije fineprilagodbe

Ostale države članice sudionice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.

Krediti kreditnim institucijama iz europodručja vezano uzoperacije monetarne politike nominirani u eurima – obratne strukturneoperacije

Ostale države članice sudionice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.

Krediti kreditnim institucijama iz europodručja vezano uzoperacije monetarne politike nominirani u eurima – mogućnost graničneposudbe od središnje banke

Ostale države članice sudionice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.

Krediti kreditnim institucijama iz europodručja vezano uzoperacije monetarne politike nominirani u eurima – krediti vezani uz pozivna uplatu marže

Ostale države članice sudionice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručjanominirana u eurima

Ostale države članice sudionice

Krediti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.

Potraživanja unutar Eurosustava – potraživanja jednaka prijenosudeviznih pričuva (samo u bilanci stanja NSB-a)

Ostale države članice sudionice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.

Potraživanja unutar Eurosustava – potraživanja vezana uz vlastitemjenice za pokrivanje izdanja dužničkih certifikata ESB-a (samo u bilanciESB-a)

Ostale države članice sudionice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5.

Potraživanja unutar Eurosustava – ostala potraživanja unutarEurosustava

Ostale države članice sudionice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Ostala imovina

Ostale države članice sudionice

Krediti

Monetarne financijske institucije

 

 

 

 

2.

Krediti

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Opća država

 

 

 

3.

Potraživanja od rezidenata iz europodručja nominirana u stranojvaluti

Ostale države članice sudionice

Krediti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Dug opće države nominiran u eurima

Ostale države članice sudionice

Krediti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Ostala imovina

Ostale države članice sudionice

Krediti

Nemonetarne financijske institucije

Opća država

 

 

 

2.

Krediti

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

 

 

 

3.

Potraživanja od rezidenata iz europodručja nominirana u stranojvaluti

Ostale države članice sudionice

Krediti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Ostala imovina

Ostale države članice sudionice

Krediti

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

 

 

 

2.

Krediti

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Ostali

rezidenti

Ostali financijski posrednici

 

Po dospijeću

(3 razreda)

3.

Potraživanja od rezidenata iz europodručja nominirana u stranojvaluti

Ostale države članice sudionice

Krediti

 

 

Ostali financijski posrednici

 

Po dospijeću (3 razreda)

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Ostala imovina

Ostale države članice sudionice

Krediti

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Ostali financijski posrednici

 

Po dospijeću

(3 razreda)

2.

Krediti

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezi-denti

Osiguravajuća društva i mirovin-ski

fondovi

 

Po dospijeću (3 razreda)

3.

Potraživanja od rezidenata iz europodručja nominirana u stranojvaluti

Ostale države članice sudionice

Krediti

 

 

Osiguravajuća društva i mirovinski fondovi

 

Po dospijeću (3 razreda)

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Ostala imovina

Ostale države članice sudionice

Krediti

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Osiguravajuća društva i mirovinski fondovi

 

Po dospijeću

(3 razreda)

2.

Krediti

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Nefinancijska društva

 

Po dospijeću (3 razreda)

3.

Potraživanja od rezidenata iz europodručja nominirana u stranojvaluti

Ostale države članice sudionice

Krediti

 

 

Nefinancijska društva

 

Po dospijeću

(3 razreda)

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Ostala imovina

Ostale države članice sudionice

Krediti

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Nefinancijska društva

 

Po dospijeću

(3 razreda)

2.

Krediti

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Kućanstva

Potrošački krediti

Po dospijeću

(3 razreda)

3.

Potraživanja od rezidenata iz europodručja nominirana u stranojvaluti

Ostale države članice sudionice

Krediti

 

 

Kućanstva

Potrošački krediti

Po dospijeću

(3 razreda)

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Ostala imovina

Ostale države članice sudionice

Krediti

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Kućanstva

Potrošački krediti

Po dospijeću

(3 razreda)

2.

Krediti

Ostale države

članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Kućanstva

Stambeni

krediti

Po dospijeću

(3 razreda)

3.

Potraživanja od rezidenata iz europodručja nominirana u stranojvaluti

Ostale države članice sudionice

Krediti

 

 

Kućanstva

Stambeni krediti

Po dospijeću

(3 razreda)

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Ostala imovina

Ostale države članice sudionice

Krediti

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Kućanstva

Stambeni krediti

Po dospijeću

(3 razreda)

2.

Krediti

Ostale države

članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Kućanstva

Ostalo (preostalo)

Po dospijeću (3 razreda)

3.

Potraživanja od rezidenata iz europodručja nominirana u stranojvaluti

Ostale države članice sudionice

Krediti

 

 

Kućanstva

Ostalo (preostalo)

Po dospijeću

(3 razreda)

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Ostala imovina

Ostale države članice sudionice

Krediti

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Kućanstva

Ostalo (preostalo)

Po dospijeću

(3 razreda)

2.

Krediti

Ostatak svijeta

 

 

 

 

 

2.1.

Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana ustranoj valuti – potraživanja od MMF-a

 

Krediti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana ustranoj valuti – salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemnikrediti i ostala inozemna imovina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima– salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti

 

Krediti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.

Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima– potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Ostala imovina

Ostatak svijeta

Krediti

 

 

 

 

 

2.

Krediti

Ostatak svijeta

 

 

 

 

Do 1 godine

2.1.

Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana ustranoj valuti – potraživanja od MMF-a

 

Krediti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana ustranoj valuti – salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemnikrediti i ostala inozemna imovina

 

 

 

 

 

 

Do 1 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima– salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti

 

Krediti

 

 

 

 

Do 1 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.

Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima– potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Ostala imovina

Ostatak svijeta

Krediti

 

 

 

 

Do 1 godine

2.

Krediti

Ostatak svijeta

 

 

 

 

Dulje od 1 godine

2.2.

Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana ustranoj valuti – salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemnikrediti i ostala inozemna imovina

 

 

 

 

 

 

Dulje od 1 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima– salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti

 

Krediti

 

 

 

 

Dulje od 1 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Ostala imovina

Ostatak svijeta

Krediti

 

 

 

 

Dulje od 1 godine

2.e

Krediti, od toga u eurima

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Opća država

 

 

 

8.

Dug opće države nominiran u eurima

Domaće

Krediti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Ostala imovina

Domaće

Krediti

Nemonetarne financijske institucije

Opća država

 

 

Euro

2.e

Krediti, od toga u eurima

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

 

 

 

11.

Ostala imovina

Domaće

Krediti

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

 

 

Euro

2.e

Krediti, od toga u eurima

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Ostali finan-cijski posrednici

 

 

11.

Ostala imovina

Domaće

Krediti

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Ostali finan-cijski posrednici

 

Euro

2.e

Krediti, od toga u eurima

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Osiguravajuća društva i miro-vinski fondovi

 

 

11.

Ostala imovina

Domaće

Krediti

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Osiguravajuća društva i mirovinski fondovi

 

Euro

2.e

Krediti, od toga u eurima

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Nefi-nancijska društva

 

 

11.

Ostala imovina

Domaće

Krediti

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Nefinancijska društva

 

Euro

2e

Krediti, od toga u eurima

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Kućanstva

 

 

11.

Ostala imovina

Domaće

Krediti

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Kućanstva

 

Euro

2.e

Krediti, od toga u eurima

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Opća država

 

 

 

8.

Dug opće države nominiran u eurima

Ostale države članice sudionice

Krediti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Ostala imovina

Ostale države članice sudionice

Krediti

Nemonetarne financijske institucije

Opća država

 

 

Euro

2.e

Krediti, od toga u eurima

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

 

 

 

11.

Ostala imovina

Ostale države članice sudionice

Krediti

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

 

 

Euro

2.e

Krediti, od toga u eurima

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Ostali financijski posrednici

 

 

11.

Ostala imovina

Ostale države članice sudionice

Krediti

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Ostali financijski posrednici

 

Euro

2.e

Krediti, od toga u eurima

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Osiguravajuća društva i mirovinski fondovi

 

 

11.

Ostala imovina

Ostale države članice sudionice

Krediti

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Osiguravajuća društva i mirovinski fondovi

 

Euro

2.e

Krediti, od toga u eurima

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Nefinancijska društva

 

 

11.

Ostala imovina

Ostale države članice sudionice

Krediti

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Nefinancijska društva

 

Euro

2.e

Krediti, od toga u eurima

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Kućanstva

 

 

11.

Ostala imovina

Ostale države članice sudionice

Krediti

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

Kućanstva

 

Euro

3.e

Vrijednosni papiri osim dionica – euro

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Opća država

 

 

 

7.

Vrijednosni papiri rezidenata iz europodručja nominirani ueurima

Domaće

Vrijednosni papiri (osim dionica)

Nemonetarne financijske institucije

Opća država

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Dug opće države nominiran u eurima

Domaće

Vrijednosni papiri (osim dionica)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Ostala imovina

Domaće

Vrijednosni papiri (osim dionica)

Nemonetarne financijske institucije

Opća država

 

 

Euro

3.e

Vrijednosni papiri osim dionica – euro

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezi-denti

 

 

 

7.

Vrijednosni papiri rezidenata iz europodručja nominirani ueurima

Domaće

Vrijednosni papiri (osim dionica)

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Ostala imovina

Domaće

Vrijednosni papiri (osim dionica)

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

 

 

Euro

3.e

Vrijednosni papiri osim dionica – euro

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Opća država

 

 

 

7.

Vrijednosni papiri rezidenata iz europodručja nominirani ueurima

Ostale države članice sudionice

Vrijednosni papiri (osim dionica)

Nemonetarne financijske institucije

Opća država

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Dug opće države nominiran u eurima

Ostale države članice sudionice

Vrijednosni papiri (osim dionica)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Ostala imovina

Ostale države članice sudionice

Vrijednosni papiri (osim dionica)

Nemonetarne financijske institucije

Opća država

 

 

 

3.e

Vrijednosni papiri osim dionica – euro

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezi-denti

 

 

 

7.

Vrijednosni papiri rezidenata iz europodručja nominirani ueurima

Ostale države članice sudionice

Vrijednosni papiri (osim dionica)

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Ostala imovina

Ostale države članice sudionice

Vrijednosni papiri (osim dionica)

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

 

 

Euro

3.e

Vrijednosni papiri osim dionica – euro

Domaće

Monetarne financijske institucije

 

 

 

Po dospijeću (3 razreda)

6.

Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručjanominirana u eurima

Domaće

Vrijednosni

papiri (osim dionica)

Monetarne financijske institucije

 

 

 

Po dospijeću (3 razreda)

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Vrijednosni papiri rezidenata iz europodručja nominirani ueurima

Domaće

Vrijednosni

papiri (osim dionica)

Monetarne financijske institucije

 

 

 

Po dospijeću (3 razreda)

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Ostala imovina

Domaće

Vrijednosni papiri (osim dionica)

Monetarne financijske institucije

 

 

 

Po dospijeću (3 razreda)/euro

3.e

Vrijednosni papiri osim dionica – euro

Ostale države članice sudionice

Monetarne financijske institucije

 

 

 

Po dospijeću (3 razreda)

6.

Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručjanominirana u eurima

Ostale države članice sudionice

Vrijednosni papiri (osim dionica)

Monetarne financijske institucije

 

 

 

Po dospijeću (3 razreda)

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Vrijednosni papiri rezidenata iz europodručja nominirani ueurima

Ostale države članice sudionice

Vrijednosni papiri (osim dionica)

Monetarne financijske institucije

 

 

 

Po dospijeću (3 razreda)

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Ostala imovina

Ostale države članice sudionice

Vrijednosni papiri (osim dionica)

Monetarne financijske institucije

 

 

 

Po dospijeću (3 razreda)/euro

3.x

Vrijednosni papiri osim dionica – strane valute

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Opća država

 

 

 

3.

Potraživanja od rezidenata iz europodručja nominirana u stranojvaluti

Domaće

Vrijednosni papiri (osim dionica)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Ostala imovina

Domaće

Vrijednosni papiri (osim dionica)

Nemonetarne financijske institucije

Opća država

 

 

Strana valuta

3.x

Vrijednosni papiri osim dionica – strane valute

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezi-denti

 

 

 

3.

Potraživanja od rezidenata iz europodručja nominirana u stranojvaluti

Domaće

Vrijednosni papiri (osim dionica)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Ostala imovina

Domaće

Vrijednosni papiri (osim dionica)

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

 

 

Strana valuta

3.x

Vrijednosni papiri osim dionica – strane valute

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Opća država

 

 

 

3.

Potraživanja od rezidenata iz europodručja nominirana u stranojvaluti

Ostale države članice sudionice

Vrijednosni papiri (osim dionica)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Ostala imovina

Ostale države članice sudionice

Vrijednosni papiri (osim dionica)

Nemonetarne financijske institucije

Opća država

 

 

Strana valuta

3.x

Vrijednosni papiri osim dionica – strane valute

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezi-denti

 

 

 

3.

Potraživanja od rezidenata iz europodručja nominirana u stranojvaluti

Ostale države članice sudionice

Vrijednosni papiri (osim dionica)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Ostala imovina

Ostale države članice sudionice

Vrijednosni papiri (osim dionica)

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezidenti

 

 

Strana valuta

3.x

Vrijednosni papiri osim dionica – strane valute

Domaće

Monetarne financijske institucije

 

 

 

Po dospijeću

(3 razreda)

3.

Potraživanja od rezidenata iz europodručja nominirana u stranojvaluti

Domaće

Vrijednosni papiri (osim dionica)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Ostala imovina

Domaće

Vrijednosni papiri (osim dionica)

Monetarne financijske institucije

 

 

 

Po dospijeću (3 razreda) /

Strane valute

3x

Vrijednosni papiri osim dionica – strane valute

Ostale države članice sudionice

Monetarne financijske institucije

 

 

 

Po dospijeću (3 razreda)

3.

Potraživanja od rezidenata iz europodručja nominirana u stranojvaluti

Ostale države članice sudionice

Vrijednosni papiri (osim dionica)

 

 

 

 

Po dospijeću (3 razreda)

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Ostala imovina

Ostale države članice sudionice

Vrijednosni papiri (osim dionica)

Monetarne financijske institucije

 

 

 

Po dospijeću (3 razreda) /

Strane valute

3.

Vrijednosni papiri osim dionica

Ostatak svijeta

 

 

 

 

 

2.2.

Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana ustranoj valuti – salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemnikrediti i ostala inozemna imovina

 

Vrijednosni papiri (osim dionica)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima– salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti

 

Vrijednosni papiri (osim dionica)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Ostala imovina

Ostatak svijeta

Vrijednosni papiri (osim dionica)

 

 

 

 

 

4.

Dionice/udje-li novčanih fondova

Domaće

Monetarne financijske institucije

 

 

 

 

11.

Ostala imovina

Domaće

Dionice/

udjeli novčanih fondova

 

 

 

 

 

4.

Dionice/udje-li novčanih fondova

Ostale države članice sudionice

Monetarne financijske institucije

 

 

 

 

11.

Ostala imovina

Ostale države članice sudionice

Dionice/ udjeli novčanih fondova

 

 

 

 

 

5.

Dionice i ostali udjeli

Domaće

Monetarne financijske institucije

 

 

 

 

6.

Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručjanominirana u eurima

Domaće

Dionice i ostali udjeli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.

Potraživanja unutar Eurosustava - sudjelujući udio u ESB-u (samou bilanci NSB-a)

Domaće

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Ostala imovina

Domaće

Dionice i ostali udjeli

Monetarne financijske institucije

 

 

 

 

5.

Dionice i ostali udjeli

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezi-denti

 

 

 

11.

Ostala imovina

Domaće

Dionice i ostali udjeli

Nemonetarne financijske institucije

 

 

 

 

5

Dionice i ostali udjeli

Ostale države članice sudionice

Monetarne financijske institucije

 

 

 

 

6.

Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručjanominirana u eurima

Ostale države članice sudionice

Dionice i ostali udjeli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.

Potraživanja unutar Eurosustava - sudjelujući udio u ESB-u (samou bilanci NSB-a)

Ostale države članice sudionice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Ostala imovina

Ostale države članice sudionice

Dionice i ostali udjeli

Monetarne financijske institucije

 

 

 

 

5.

Dionice i ostali udjeli

Ostale države članice sudionice

Nemonetarne financijske institucije

Ostali rezi-denti

 

 

 

11.

Ostala imovina

Ostale države članice sudionice

Dionice i ostali udjeli

Nemonetarne financijske institucije

 

 

 

 

5.

Dionice i ostali udjeli

Ostatak svijeta

 

 

 

 

 

11.

Ostala imovina

Ostatak svijeta

Dionice i ostali udjeli

 

 

 

 

 

6.

Dugotrajna imovina

 

 

 

 

 

 

11.

Ostala imovina

 

Dugotrajna imovina

 

 

 

 

 

7.

Preostala imovina

 

 

 

 

 

 

9.4.

Potraživanja unutar Eurosustava – neto potraživanja vezano uzraspodjelu euronovčanica unutar Eurosustava

 

Preostala imovina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Stavke u postupku namire

 

Preostala imovina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Ostala imovina

 

Preostala imovina

 

 

 

 

 

CB1

Zlato i potraživanja u zlatu (samo monetarno zlato)

 

 

 

 

 

 

1.

Zlato i potraživanja u zlatu

 

 

 

 

 

 

 

CB2

Potraživanja od MMF-a – posebna prava vučenja, PPV, ostalapotraživanja

 

 

 

 

 

 

2.1.

Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana ustranoj valuti – potraživanja od MMF-a

 

Posebna prava vučenja

 

 

 

 

 

Domaće pozicije unutar Eurosustava primjenjuju se samo na ESB iliDeutsche Bundesbank.


VEZNA TABLICA

Raščlamba po sektorima (tromjesečni podaci)

Vezna tablica. Slaganje postavkama

OBVEZE

Stanja

Uredba ESB/2001/13 – Prilog 1. – Tablica2.

Format računovodstvene bilance

Stavka

Opis

Raščlamba

Stavka

Opis

Daljnja raščlamba

Rezidentnost

Sektor

Podsektori

Rezidentnost

Vrsta

Sektor

Podsektori

Dospijeće

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Depoziti (sve valute)

Ostatak svijeta

Banke

 

 

 

6.

Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane ueurima

 

 

Banke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.

Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranojvaluti – depoziti, salda i ostale obveze

 

 

Banke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.

Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranojvaluti – obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Ostatak svijeta

 

Banke

 

 

9.

Depoziti (sve valute)

Ostatak svijeta

Nebankarske institucije

Opća država

 

 

6.

Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane ueurima

 

 

Nebankarske institucije

Opća država

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.

Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranojvaluti – depoziti, salda i ostale obveze

 

 

Nebankarske institucije

Opća država

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Ostatak svijeta

 

Nebankarske institucije

Opća država

 

9.

Depoziti (sve valute)

Ostatak svijeta

Nebankarske institucije

Ostali rezidenti

 

 

6.

Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane ueurima

 

 

Nebankarske institucije

Ostali rezidenti

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.

Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranojvaluti – depoziti, salda i ostale obveze

 

 

Nebankarske institucije

Ostali rezidenti

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Ostatak svijeta

 

Nebankarske institucije

Ostali rezidenti

 

9.1.

Prekonoćno

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Opća država

Ostala opća država

Regio-nalna država

5.1.

Obveze prema ostalim rezidentima iz europodručja nominirane ueurima – opća država

Domaće

Prekonoćno

 

Regionalna država

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Obveze prema rezidentima iz europodručja nominirane u stranojvaluti

Domaće

Prekonoćno

 

Regionalna država

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostale obveze

Domaće

Prekonoćno

Opća država

Regionalna država

 

9.1.

Prekonoćno

Domaće

Nemonetarne financijske institucije

Opća država

Ostala opća država

Lokalna država

5.1.

Obveze prema