Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0046

Direktiva 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (Okvirna direktiva) Tekst značajan za EGP

OJ L 263, 9.10.2007, p. 1–160 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 035 P. 103 - 262

In force. Latest consolidated version: 01/07/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/46/oj

13/Sv. 035

HR

Službeni list Europske unije

103


32007L0046


L 263/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

05.09.2007.


DIREKTIVA 2007/46/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 5. rujna 2007.

o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila

(Okvirna direktiva)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 95.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1)

u skladu s postupkom iz članka 251. Ugovora (2),

budući da:

(1)

Direktiva Vijeća 70/156/EEZ od 6. veljače 1970. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na homologaciju tipa motornih vozila i njihovih prikolica (3) bila je višestruko značajno izmijenjena. Kako su predviđene daljnje izmjene, potrebno ju je preinačiti zbog jasnoće.

(2)

Zbog uspostavljanja i djelovanja unutarnjeg tržišta Zajednice primjereno je zamijeniti sustave homologacije u državama članicama postupcima homologacije Zajednice koji se temelje na načelu potpune usklađenosti.

(3)

Tehničke zahtjeve za sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice i vozila potrebno je uskladiti i odrediti regulatornim aktima. Takvi bi regulatorni akti trebali prije svega osigurati visok stupanj cestovne sigurnosti, zaštitu zdravlja, zaštitu okoliša, učinkovito korištenje energije i zaštitu od neovlaštene uporabe.

(4)

Direktiva Vijeća 92/53/EEZ od 18. lipnja 1992. o izmjeni Direktiva 70/156/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na homologaciju tipa motornih vozila i njihovih prikolica (4) ograničila je primjenu postupka homologacije tipa vozila kao cjeline Zajednice samo na vozila kategorije M1. Međutim, zbog uspostave unutarnjeg tržišta i osiguravanja njegova pravilnog funkcioniranja, opsegom sadašnje Direktive pokrivaju se sve kategorije vozila, čime bi se proizvođačima omogućilo da iskoriste prednosti unutarnjeg tržišta korištenjem postupka homologacije tipa Zajednice.

(5)

Da bi se proizvođačima omogućila prilagodba na nove usklađene postupke, potrebno je dopustiti dostatno pripremno vrijeme prije nego li homologacija vozila Zajednice postane obvezna za vozila drugih kategorija, osim kategorije M1, proizvedenih u jednoj fazi. Duže pripremno razdoblje je potrebno za vozila drugih kategorija osim kategorije M1 za koje je potrebna višestupanjska homologacija budući da postupak uključuje proizvođače nadogradnje koji trebaju prikupiti dovoljno iskustva u tom području, kako bi se potrebni postupci mogli primijeniti na ispravan način. Zbog sigurnosti vozila kategorije M2 i M3 tijekom prijelaznog razdoblja dok proizvođači stječu iskustva s EZ homologacijom vozila i dok je još na snazi nacionalna homologacija, potrebno je da takva vozila zadovoljavaju tehničke zahtjeve usklađenih direktiva.

(6)

Dosad su proizvođači koji proizvode vozila u malim serijama bili djelomice isključeni iz koristi unutarnjeg tržišta. Iskustva su pokazala da je moguće značajno unaprijediti cestovnu sigurnost i zaštitu okoliša ako bi se i vozila proizvedena u malim serijama potpuno integrirala u sustav homologacije tipa vozila Zajednice, počevši s kategorijom M1.

(7)

Kako bi se spriječila zlouporaba, potrebno je svaki pojednostavljen postupak za vozila proizvedena u malim serijama ograničiti na slučajeve vrlo male proizvodnje, stoga je potrebno preciznije odrediti pojam malih serija u smislu broja proizvedenih vozila.

(8)

Važno je odrediti mjere koje omogućuju vozilima homologaciju na pojedinačnoj osnovi, kako bi se omogućila dovoljna fleksibilnost u sustavu višestupanjske homologacije, međutim u očekivanju usklađenih posebnih odredaba Zajednice, državama članicama i dalje treba biti omogućena dodjela pojedinačnih homologacija u skladu s njihovim nacionalnim odredbama.

(9)

Do početka primjene postupaka homologacije Zajednice za druge kategorije vozila, osim kategorije M1, državama članicama je potrebno omogućiti nastavak dodjele homologacija na nacionalnoj osnovi, te je u skladu s tim potrebno odrediti prijelazne odredbe.

(10)

Potrebno je usvojiti mjere potrebne za provedbu ove Direktive u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (5).

(11)

Zajednica je Odlukom Vijeća 97/836/EZ (6) pristupila Sporazumu Ekonomskog povjerenstva Ujedinjenih naroda za Europu o usvajanju jedinstvenih tehničkih propisa za cestovna vozila, opremu i dijelove koje je moguće ugraditi u i/ili koristiti na cestovnim vozilima i uvjetima uzajamnog priznavanja homologacija dodijeljenih na temelju takvih propisa (revidiran Sporazum iz 1958.)

Zato je potrebno Pravilnike Ekonomskog povjerenstva Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE), kojima Zajednica pristupa u skladu s primjenom ove odluke i izmjenama Pravilnika UNECE-a kojemu je Zajednica već pristupila, uvrstiti u postupak EZ homologacije vozila ili kao zahtjeve za EZ homologacijom tipa vozila ili kao alternativu postojećem zakonodavstvu Zajednice. Kad Zajednica odluči, odlukom Vijeća, da Pravilnik UNECE-a postaje dijelom postupka EZ homologacija vozila i zamjenjuje postojeće zakone Zajednice, Komisiju je moguće ovlastiti da izvrši potrebne prilagodbe ove Direktive. Budući da su takve mjere općeg opsega i osmišljene kako bi izmijenile elemente ove Direktive koji nisu ključni, potrebno ih je pažljivo donijeti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom utvrđenim člankom 5. (a) Odluke 1999/468/EZ.

(12)

Zbog boljih propisa i pojednostavljenja, te kako bi se izbjeglo stalno ažuriranje postojećeg zakonodavstva Zajednice po pitanju tehničkih zahtjeva, potrebno je za ovu Direktivu ili za zasebne direktive ili uredbe omogućiti pozivanje na postojeće međunarodne norme i propise bez da ih se preslikava u pravni okvir Zajednice.

(13)

Kako bi se osiguralo da se postupak praćenja sukladnosti proizvodnje, koji predstavlja jedan od stožera sustava homologacije tipa Zajednice, ispravno primjenjuje i na odgovarajući način funkcionira, nadležna tijela ili u tom smislu odgovarajuće osposobljena tehnička služba trebaju proizvođače redovito provjeravati.

(14)

Glavni cilj propisa o homologaciji vozila jest osigurati da nova vozila, sastavni dijelovi i zasebne tehničke jedinice stavljene u prodaju osiguravaju visok stupanj sigurnosti i zaštite okoliša. Takav se cilj ne bi trebao ugroziti ugradbom određenih dijelova ili opreme nakon što su vozila stavljena na tržište ili u uporabu. Zato je potrebno donijeti odgovarajuće mjere kako bi se osiguralo da takvi dijelovi ili oprema, koju je moguće ugraditi u vozilo i koja može značajno ugroziti funkcioniranje sustava koji su ključni za sigurnost ili zaštitu okoliša, podliježu prethodnoj provjeri tijela za homologaciju prije njihova stavljanja u prodaju. Takve se mjere trebaju sastojati od tehničkih odredaba koje se odnose na zahtjeve koje takvi dijelovi ili oprema trebaju ispunjavati.

(15)

Takve se mjere trebaju odnositi samo na ograničen broj dijelova ili opreme. Popis takvih dijelova ili opreme i pripadajućih zahtjeva potrebno je odrediti nakon savjetovanja s dionicima. Pri sastavljanju takvog popisa Komisija se treba savjetovati se s dionicima na temelju izvješća i težiti pravednoj ravnoteži između zahtjeva za unapređenjem sigurnosti na cestama i zaštite okoliša, te interesa potrošača, proizvođača i distributera u očuvanju tržišnog natjecanja kod prodaje rezervnih dijelova.

(16)

Popis dijelova i opreme, navedenih osnovnih sustava, kao i mjere za ispitivanje i primjenu, potrebno je odrediti u skladu s Odlukom 1999/468/EZ. Budući da su takve mjere općeg područja primjene i namijenjene su izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni ili ih dopunjuju dodavanjem novih elemenata koji nisu ključni, potrebno ih je donijeti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 5. (a) ove Odluke.

(17)

Ova Direktiva sadrži niz posebnih sigurnosnih zahtjeva u smislu članka 1. stavka 2. Direktive 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 3. prosinca 2001. o općoj sigurnosti proizvoda (7) kojom se određuju posebni zahtjevi zaštite zdravlja i sigurnosti potrošača. Zato je važno uspostavljanje odredaba koje bi osigurale da u slučaju da vozilo predstavlja ozbiljan rizik za potrošače koji proizlazi iz primjene ove Direktive ili regulatornih akata navedenih u Prilogu IV., proizvođač poduzme zaštitne mjere, uključujući i povlačenje vozila. Tijela za homologaciju su stoga dužna biti u stanju procijeniti jesu li predložene mjere dovoljne ili ne.

(18)

Važno je da proizvođači osiguraju bitne informacije vlasnicima vozila kako bi spriječili nepravilno korištenje sigurnosnih uređaja. U ovu Direktivu je primjereno uvrstiti s tim povezane odredbe.

(19)

Također je važno da proizvođači opreme imaju pristup određenim informacijama koje su dostupne samo od proizvođača vozila, tj., tehničkim informacijama, uključujući nacrte potrebne za razvoj dijelova namijenjenih tržištu rezervnih dijelova.

(20)

Jednako je važno da proizvođači neovisnim serviserima osiguraju izravan pristup informacijama kako bi osigurali popravak i održavanje vozila u uvjetima potpuno konkurentnog tržišta. Ova je vrsta zahtjeva za informacijama dosad bila uvrštena u zakonodavstvo Zajednice, a posebno u Uredbi (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila, (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila (8), u smislu da će Komisija, najkasnije u roku od četiri godine od datuma stupanja na snagu navedene Uredbe, predočiti izvješće o funkcioniranju sustava pristupa informacijama o popravku i održavanju vozila, te da će razmotriti je li primjereno objediniti sve odredbe kojima se rukovodi pristup takvim informacijama u revidiranu okvirnu direktivu o homologaciji.

(21)

S ciljem pojednostavljenja i ubrzanja postupka potrebno je u skladu s Odlukom 1999/468/EZ donijeti mjere za primjenu zasebnih direktiva ili uredbi kao i mjere za donošenje priloga ovoj Direktivi i zasebnim direktivama ili uredbama, posebno u pogledu razvoja znanstvenih i tehničkih spoznaja. Budući da su takve mjere općeg područja primjene i da su namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive ili zasebnih direktiva uredaba ili koji nisu ključni ili njihovim dopunama dodavanjem novih elemenata koji nisu ključni, potrebno ih je donijeti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim člankom 5. (a) navedene Odluke. Isti je postupak potrebno primijeniti na prilagodbe potrebne za homologaciju vozila namijenjenih osobama s invaliditetom.

(22)

Iskustvo pokazuje da je bez odlaganja potrebno poduzeti odgovarajuće mjere u pogledu osiguravanja bolje zaštite sudionika u cestovnom prometu, u slučaju kad su uočeni nedostaci u postojećem zakonodavstvu. U takvim je hitnim slučajevima potrebno usvojiti izmjene zasebnih direktiva ili uredaba u skladu s Odlukom 199/468/EZ. Budući da su takve mjere općeg područja primjene i da su namijenjene izmjenama elemenata zasebnih direktiva ili uredaba koji nisu ključni ili njihovim dopunama dodavanjem novih elemenata koji nisu ključni, potrebno ih je usvojiti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim člankom 5. (a) navedene Odluke.

(23)

Budući da cilj ove Direktive, odnosno, uspostavu unutarnjeg tržišta uvođenjem obveznog sustava homologacije Zajednice za sve kategorije vozila, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego ga se zbog područja primjene može na bolji način ostvariti na razini Zajednice, Zajednica može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti iz navedenog članka, Direktiva ne prelazi potrebne okvire kako bi ostvarila taj cilj.

(24)

Obvezu prijenosa ove Direktive u nacionalno zakonodavstvo potrebno je ograničiti na odredbe koje predstavljaju bitnu promjenu u odnosu na prethodne direktive. Obveza prijenosa neizmijenjenih odredaba proizlazi iz prethodnih direktiva.

(25)

U skladu s točkom 34. Međuinstitucionalnog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva (9) države članice su potaknute da za sebe i u interesu Zajednice izrade svoje vlastite tablice koje, koliko je to moguće, pokazuju odnos između ove Direktive i mjera koje su prenesene u nacionalno zakonodavstvo, te ih objave.

(26)

Ova Direktiva ne bi trebala dovesti u pitanje obveze država članica u pogledu roka za prijenos u nacionalno zakonodavstvo, kao i primjenu direktiva iz dijela B Priloga XX.

(27)

Zahtjevi ove Direktive su u skladu s načelima akcijskog plana pod naslovom „Pojednostavljenje i unapređenje zakonodavnog okruženja”.

(28)

Od osobite je važnosti da su daljnje mjere predložene na temelju ove Direktive ili postupci za njenu primjenu, u skladu s takvim načelima na koja se Komisija ponovno poziva u priopćenju o Regulativnom okviru za konkurentnu automobilsku industriju za 21. stoljeće,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

Ova Direktiva predstavlja usklađen okvir koji sadrži administrativne odredbe i opće tehničke zahtjeve za homologaciju svih novih vozila unutar njenog područja primjene, te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih takvim vozilima, u pogledu olakšavanja njihove registracije, prodaje i stavljanja u upotrebu unutar Zajednice.

Ova Direktiva također utvrđuje odredbe za prodaju i stavljanje u upotrebu dijelova ili opreme namijenjene vozilima homologiranim u skladu s ovom Direktivom.

Za primjenu ove Direktive su u regulatornim aktima s opširnog popisa iz Priloga IV. navedeni posebni tehnički zahtjevi koji se odnose na konstrukciju i rad vozila.

Članak 2.

Područje primjene

1.   Ova se Direktiva odnosi na homologaciju vozila koja su konstruirana i proizvedena u jednoj ili više faza za uporabu u cestovnom prometu, te na sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice konstruirane i proizvedene za takva vozila.

Ona se također primjenjuje na pojedinačno odobravanje takvih vozila.

Ova se Direktiva također primjenjuje na dijelove i opremu namijenjenu vozilima obuhvaćenim ovom Direktivom.

2.   Ova se Direktiva ne primjenjuje na homologaciju ili pojedinačno odobravanje sljedećih vozila:

(a)

poljoprivredne ili šumske traktore, kako je definirano u Direktivi 2003/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. u odnosu na homologaciju tipa traktora za poljoprivredu i šumarstvo, njihovih prikolica i zamjenjivih strojeva koji se vuku, zajedno s njihovim sustavima, sastavnim dijelovima i zasebnim tehničkim jedinicama (10) i prikolicama konstruiranim i proizvedenim da budu vučeni od takvih traktora;

(b)

četverocikle, kako su definirani u Direktivi 2002/24/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. ožujka 2002. o homologaciji tipa motornih vozila na dva ili tri kotača (11);

(c)

vozila s gusjenicama.

3.   Homologacija ili pojedinačno odobravanje u skladu s ovom Direktivom je neobvezno za sljedeća vozila:

(a)

vozila konstruirana i proizvedena za korištenje uglavnom na gradilištima ili kamenolomima, u postrojenjima u lukama i zračnim lukama;

(b)

vozila konstruirana i proizvedena za korištenje u oružanim snagama, civilnoj obrani, vatrogasnim službama i snagama za održavanje javnog reda; i

(c)

pokretni strojevi

u opsegu u kojem takva vozila ispunjavaju zahtjeve ove Direktive. Takva neobvezna odobrenja ne dovode u pitanje primjenu Direktive 2006/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o strojevima (12).

4.   Pojedinačno odobravanje u okviru ove Direktive neobvezno je za sljedeća vozila:

(a)

vozila namijenjena isključivo za cestovne utrke;

(b)

prototipove vozila koja se koriste, na odgovornost proizvođača, za potrebe posebnog ispitnog programa, pod uvjetom da su konstruirana i proizvedena za tu svrhu.

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ove Direktive i regulatornih akata iz Priloga IV., osim ako nije drukčije određeno:

1.

„regulatorni akt” znači zasebna direktiva ili uredba ili Pravilnik UNECE-a priložen revidiranom Sporazumu iz 1958. godine;

2.

„zasebna direktiva ili uredba” znači direktiva ili uredba koja se nalazi na popisu u dijelu I. Priloga IV. Ovaj izraz također uključuje i njihove provedbene akte;

3.

„homologacija” znači postupak kojim država članica potvrđuje da tip vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice udovoljava odgovarajućim zakonskim odredbama i tehničkim zahtjevima;

4.

„nacionalna homologacija” znači homologacijski postupak kojeg određuje nacionalno zakonodavstvo države članice, tako da je valjanost takve homologacije ograničena na teritorij navedene države članice;

5.

„EZ homologacija” znači postupak kojim država članica potvrđuje da tip vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice udovoljava odgovarajućim zakonskim odredbama i tehničkim zahtjevima ove Direktive i regulatornih akata navedenih u popisu iz priloga IV. ili XI.;

6.

„pojedinačno odobravanje” znači postupak kojim država članica potvrđuje da određeno vozilo, neovisno o tome je li unikatno ili ne, zadovoljava bitne administrativne odredbe i tehničke zahtjeve;

7.

„višestupanjska homologacija” znači postupak kojim jedna ili više zemalja potvrđuje da s obzirom na stanje završetka izradbe, nepotpuno ili dovršeno vozilo ispunjava bitne administrativne odredbe i tehničke zahtjeve ove Direktive;

8.

„homologacija korak po korak” znači homologacijski postupak u kojem se postupno prikuplja cijeli niz certifikata o EZ homologaciji za sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice povezane s vozilom što u konačnoj fazi dovodi do homologacije cijelog vozila;

9.

„homologacija u jednom koraku” znači postupak kojim se odjednom obavi homologacija cijelog vozila;

10.

„mješoviti tip homologacije” znači postupak homologacije korak po korak kojim se u konačnoj fazi homologacije cijelog vozila homologira jedan ili više sustava, bez da je potrebno izdati certifikate o EZ homologaciji za takve sustave;

11.

„motorno vozilo” znači svako vozilo s vlastitim pogonom koje ima najmanje četiri kotača koje je potpuno, dovršeno ili nepotpuno s najvećom konstrukcijskom brzinom koja prelazi 25 km/h;

12.

„prikolica” znači svako vozilo bez vlastitog pogona koje je konstruirano i proizvedeno tako da ga vuče motorno vozilo;

13.

„vozilo” znači svako motorno vozilo ili njegova prikolica kako je definirano u točkama 11. i 12.;

14.

„hibridno motorno vozilo” znači vozilo s najmanje dva različita pretvornika energije i dva različita sustava za skladištenje energije, (u vozilu), za pogon vozila;

15.

„hibridno električno vozilo” znači hibridno vozilo koje za potrebe mehaničkog pogona dobiva energiju iz sljedeća dva izvora pohranjene energije/snage u vozilu:

goriva,

naprave za pohranjivanje električne energije/snage (npr. akumulator, kondenzator, zamašnjak/generator itd.);

16.

„pokretni radni strojevi” znači sva vozila na vlastiti pogon koja su konstruirana i proizvedena za posebnu vrstu rada, jer zbog svojih konstrukcijskih značajki nisu namijenjena za prijevoz putnika ili robe. Radni strojevi koji su postavljeni na podvozje motornog vozila ne smatraju se pokretnim radnim strojevima;

17.

„tip vozila” znači vozila određene kategorije koja se ne razlikuju u bitnim značajkama navedenim u odjeljku B Priloga II. Tip vozila može sadržavati varijante i izvedbe kako je određeno u odjeljku B Priloga II.;

18.

„osnovno vozilo” znači svako vozilo koje se koristi na početku višestupanjske homologacije;

19.

„nepotpuno vozilo” znači svako vozilo za koje je potrebna najmanje još jedna faza dorade kako bi ispunilo odgovarajuće tehničke zahtjeve ove Direktive;

20.

„dovršeno vozilo” znači svako vozilo na kraju višestupanjskog postupka homologacije i koje ispunjava sve odgovarajuće tehničke zahtjeve ove Direktive;

21.

„potpuno vozilo” znači svako vozilo koje ne zahtijeva doradu kako bi ispunilo odgovarajuće tehničke zahtjeve ove Direktive;

22.

„vozilo na kraju serije” znači svako vozilo koje je dio zalihe i koje nije moguće registrirati ili prodati ili staviti u uporabu zbog stupanja na snagu novih tehničkih zahtjeva, za koje nije moguće homologirati;

23.

„sustav” znači sklop naprava koje u vozilu zajedno obavljaju jednu ili više posebnih funkcija i na kojeg se primjenjuju zahtjevi svakog regulatornog akta;

24.

„sastavni dio” znači naprava na koju se primjenjuju zahtjevi regulatornih akata i dio je vozila, te može biti homologirana neovisno o vozilu, ako regulatorni akt to svojim odredbama predviđa;

25.

„zasebna tehnička jedinica” znači naprava na koju se primjenjuju zahtjevi regulatornih akata i dio je vozila koji može biti odvojeno homologiran, ali samo u odnosu na jedan ili više određenih tipova vozila ako regulatorni akt to svojim odredbama predviđa;

26.

„izvorni dijelovi ili oprema” znači dijelovi ili oprema koji su proizvedeni prema specifikacijama i proizvodnim normama koje određuje proizvođač vozila za proizvodnju dijelova ili opreme za sastavljanje navedenog vozila. To uključuje dijelove ili opremu koji su proizvedeni u istoj proizvodnoj liniji kao i takvi dijelovi ili oprema. Pretpostavlja se, ako se ne pokaže suprotno, da su dijelovi izvorni ako proizvođač dijelova potvrdi da dio odgovara kvaliteti dijelova koji su korišteni kod sastavljanja navedenog vozila i da su proizvedeni u skladu sa specifikacijama i standardima proizvodnje koje određuje proizvođač vozila;

27.

„proizvođač” znači fizička ili pravna osoba koja je odgovorna tijelu nadležnom za homologaciju u svim vidovima homologacijskog postupka ili postupka davanja suglasnosti te za osiguravanje sukladnosti proizvodnje. Nije nužno da je takva fizička ili pravna osoba neposredno uključena u sve stupnjeve izradbe vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice koja je predmet homologacijskog postupka;

28.

„predstavnik proizvođača” znači svaka fizička ili pravna osoba sa sjedištem u Zajednici kojeg je pravovaljano ovlastio proizvođač da ga zastupa pred tijelom za homologaciju i da u njegovo ime sudjeluje u pitanjima iz ove Direktive, te da je izraz „proizvođač” potrebno razumjeti kao proizvođač ili njegov predstavnik;

29.

„homologacijsko tijelo” znači tijelo države članice koje je nadležno u svim vidovima postupka homologacije vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice ili za pojedinačno odobravanje vozila, za postupak ovlašćivanja, za izdavanje i prema potrebi ukidanje certifikata o homologaciji, kao kontakt za homologacijska tijela drugih država članica, za imenovanje tehničkih službi, te osiguravanje da proizvođač ispuni obveze u pogledu sukladnosti proizvodnje;

30.

„nadležno tijelo” iz članka 42. znači ili homologacijsko tijelo ili određeno tijelo ili akreditacijsko tijelo koje djeluje u njihovo ime;

31.

„tehnička služba” znači organizacija ili tijelo kojeg određuje homologacijsko tijelo države članice kao ispitni laboratorij za provođenje ispitivanja ili kao tijelo za ocjenu sukladnosti u vidu početne prosudbe i drugih ispitivanja ili pregleda u ime homologacijskog tijela, pritom je moguće da samo homologacijsko tijelo provodi takve funkcije;

32.

„metoda virtualnog ispitivanja” znači kompjutorske simulacije uključujući izračune koji pokazuju ispunjava li vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica tehničke zahtjeve regulatornih akata. Za ispitivanje virtualnom metodom nije potrebna fizička prisutnost vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice;

33.

„certifikat o homologaciji” znači dokument kojim homologacijsko tijelo službeno potvrđuje da su tip vozila, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica homologirani;

34.

„certifikat o EZ homologaciji” znači certifikat iz Priloga VI. ili iz odgovarajućeg priloga zasebne direktive ili uredbe, izjava iz odgovarajućeg priloga jednog od UNECE-ova pravilnika navedenih u dijelu I. ili dijelu II. Priloga IV. ovoj Direktivi, koji se smatraju jednako vrijednima;

35.

„certifikat o pojedinačnom odobrenju” znači dokument kojim homologacijsko tijelo službeno potvrđuje da je određeno vozilo pojedinačno odobreno;

36.

„certifikat o sukladnosti” znači dokument iz Priloga IX. koji izdaje proizvođač i kojim potvrđuje da je u trenutku proizvodnje, vozilo iz serije homologiranog tipa prema ovoj Direktivi, u skladu sa svim regulatornim aktima;

37.

„opisni dokument” znači dokument iz Priloga I. ili Priloga III. ili iz odgovarajućih priloga posebnih direktiva ili uredaba koje propisuju podatke koje je podnositelj dužan dostaviti, pri čemu ga je moguće predati u elektroničkom obliku;

38.

„opisna mapa” znači potpuna mapa s opisnim dokumentom, dokumentacijom, crtežima, fotografijama itd., koje predaje podnositelj, pri čemu je opisnu mapu moguće predati i u elektroničkom obliku;

39.

„opisna dokumentacija” znači mapa koja je dopunjena izvješćima o rezultatima ispitivanja i svim ostalim dokumentima koje je tehnička služba ili homologacijsko tijelo dodalo u opisnu mapu u okviru svoje nadležnosti, pri čemu je opisnu dokumentaciju moguće predati i u elektroničkom obliku;

40.

„popis opisne dokumentacije” znači dokument u kojem se nabraja sadržaj opisne dokumentacije, koji je odgovarajuće numeriran ili drukčije označen tako da se jasno prepoznaju sve stranice, a oblik tog dokumenta je takav da predstavlja prikaz uzastopnih koraka vođenja EZ homologacije, posebno datume izmjena i dopuna.

POGLAVLJE II.

OPĆE OBVEZE

Članak 4.

Obveze država članica

1.   Države članice osiguravaju da proizvođači koji zatraže odobrenje ispunjavaju sve obveze iz ove Direktive.

2.   Države članice odobravaju samo takva vozila, sustave, sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedinice koje ispunjavaju zahtjeve iz ove Direktive.

3.   Države članice registriraju ili dopuštaju prodaju ili stavljanje u upotrebu takvih vozila, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica koji ispunjavaju zahtjeve iz ove Direktive.

One ne zabranjuju, ograničavaju ili ometaju registraciju, prodaju, stavljanje u upotrebu ili vožnju cestama vozila, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica zbog načina njihove izradbe i funkcioniranja obuhvaćenih ovom Direktivom, ako ispunjavaju njene zahtjeve.

4.   Države članice osnivaju ili određuju tijela koja su nadležna za pitanja homologacije vozila i obavješćuju Komisiju o takvom osnivanju ili imenovanju u skladu s člankom 43.

Obavijest o homologacijskim tijelima uključuje ime, adresu, elektroničku adresu i njihovo područje odgovornosti.

Članak 5.

Obveze proizvođača

1.   Proizvođač je odgovoran homologacijskom tijelu za sve vidove homologacijskog postupka i za osiguravanje sukladnosti proizvodnje, neovisno o tome je li proizvođač izravno uključen u sve stupnjeve izrade vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice.

2.   U slučaju višestupanjske homologacije svaki je proizvođač odgovoran za homologaciju i sukladnost proizvodnje sustava, sastavnih dijelova, ili zasebnih tehničkih jedinica koje je dodao u fazi dovršenja vozila.

Proizvođač koji obavlja preinake sastavnih dijelova ili sustava koji su homologirani u ranijoj fazi, odgovoran je za homologaciju i sukladnost proizvodnje takvih sastavnih dijelova i sustava.

3.   Za potrebe ove Direktive, proizvođač koji ima poslovni nastan izvan Zajednice imenuje predstavnika s poslovnim nastanom u Zajednici da ga zastupa pred homologacijskim tijelom.

POGLAVLJE III.

POSTUPCI EZ HOMOLOGACIJE

Članak 6.

Postupci koje je potrebno primjenjivati kod EZ homologacije vozila

1.   Proizvođač može odabrati jedan od ovih postupaka:

(a)

homologacija korak po korak;

(b)

homologacija u jednom koraku;

(c)

mješovita homologacija.

2.   Homologacija korak po korak sastoji se od opisne mape koja sadrži informacije koje se zahtijevaju u Prilogu III. i sadrži ukupan niz homologacijskih certifikata koje zahtijeva svaki od primjenjivih regulatornih akata nabrojenih u Prilogu IV. i Prilogu XI. U slučaju homologacije sustava ili zasebnih tehničkih jedinica u skladu s primjenjivim regulatornim aktima, homologacijsko tijelo mora imati pristup navedenoj opisnoj dokumentaciji do donošenja odluke o izdavanju ili odbijanju homologacije.

3.   Primjena homologacije u jednom koraku sadrži opisnu mapu s odgovarajućim potrebnim informacijama u skladu s Prilogom I. u odnosu na regulatorne akte navedene u Prilogu IV. i Prilogu XI., te, gdje je primjenjivo, u dijelu II. Priloga III.

4.   Homologacijsko tijelo može u slučaju postupka mješovite homologacije odlučiti da proizvođač ne treba predočiti jedan ili više certifikata o EZ homologaciji sustava, pod uvjetom da opisna mapa sadrži pojedinosti koje su navedene u Prilogu I., a potrebne su za homologaciju takvih sustava tijekom faze homologacije vozila, tada se svaki certifikat o EZ homologaciji koji u skladu s navedenim nije potrebno predočiti, zamjenjuje ispitnim izvješćem.

5.   Ne dovodeći u pitanje stavke 2., 3. i 4. potrebno je dostaviti sljedeće informacije u svrhu višestupanjske homologacije:

(a)

u prvoj fazi one dijelove opisne mape i certifikate o EZ homologaciji potrebne za potpuno vozilo koje odgovaraju stanju dovršenosti osnovnog vozila;

(b)

u drugoj i sljedećim fazama one dijelove iz opisne mape i certifikate o EZ homologaciji koji odgovaraju trenutačnom stanju izrade, zajedno s preslikom certifikata o EZ homologaciji vozila izdanim za prethodni stupanj izrade; proizvođač može dodatno dostaviti detaljne podatke o svakoj promjeni ili dodacima na vozilu.

Podaci iz točaka (a) i (b) mogu se priložiti u skladu s postupkom mješovite homologacije iz stavka 4.

6.   Proizvođač predaje zahtjev homologacijskom tijelu. Za određen tip vozila može se predati jedan zahtjev u samo jednoj državi članici.

Za svaki tip koji je potrebno homologirati predaje se odvojen zahtjev.

7.   Homologacijsko tijelo može uz obrazloženje pozvati proizvođača da dostavi dodatne informacije koje su potrebne za donošenje odluke o vrsti potrebnih ispitivanja ili o njihovu lakšem provođenju.

8.   Proizvođač dostavlja homologacijskom tijelu onolik broj vozila koji je potreban za provođenje homologacijskog postupka na zadovoljavajući način.

Članak 7.

Postupci za EZ homologaciju sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica

1.   Proizvođač predaje zahtjev homologacijskom tijelu. Za određen tip sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice može se predati jedan zahtjev u samo jednoj državi članici. Za svaki tip koji je potrebno homologirati predaje se odvojen zahtjev.

2.   Zahtjevu se prilaže opisna mapa čiji je sadržaj određen u posebnim direktivama ili uredbama.

3.   Homologacijsko tijelo može uz obrazloženje pozvati proizvođača da dostavi dodatne informacije koje su potrebne za donošenje odluke o vrsti potrebnih ispitivanja ili o njihovu lakšem provođenju.

4.   Proizvođač dostavlja homologacijskom tijelu onolik broj vozila koji je potreban za provođenje homologacijskog postupka na zadovoljavajući način.

POGLAVLJE IV.

PROVOĐENJE POSTUPAKA EZ HOMOLOGACIJE

Članak 8.

Opće odredbe

1.   Države članice ne mogu dodijeliti EZ homologaciju dok se ne utvrdi da su postupci iz članka 12. provedeni propisno i na zadovoljavajući način.

2.   Države članice dodjeljuju EZ homologaciju u skladu s člancima 9. i 10.

3.   Ako država članica utvrdi da tip vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice, premda usklađeni s traženim odredbama, predstavljaju ozbiljan rizik za cestovnu sigurnost ili ozbiljno ugrožavaju okoliš ili javno zdravlje, može odbiti dodjelu EZ homologacije. U tom slučaju drugim državama članicama i Komisiji odmah šalje detaljnu dokumentaciju u kojoj su objašnjeni razlozi za njenu odluku i navedeni dokazi za njene zaključke.

4.   Certifikati o EZ homologaciji moraju biti brojčano označeni u skladu postupkom iz Priloga VII.

5.   Homologacijsko tijelo u roku 20 radnih dana šalje homologacijskim tijelima drugih država članica kopiju certifikata o EZ homologaciji zajedno s prilozima za svaki tip vozila koje je homologirano. Papirnata se kopija može zamijeniti elektroničkom.

6.   Homologacijsko tijelo odmah obavještava homologacijska tijela drugih država članica o svom odbijanju ili povlačenju svake homologacije vozila i razlozima za takvu odluku.

7.   Homologacijsko tijelo svaka tri mjeseca šalje homologacijskim tijelima drugih država članica popis dodijeljenih, izmijenjenih, odbijenih, ili povučenih EZ homologacija za sustave, sastavne dijelove, zasebne tehničke jedinice u prethodnom razdoblju. Takav popis sadrži detalje koji su navedeni u Prilogu XIV.

8.   Ako druga država članica tako zahtijeva, država članica koja je dodijelila homologaciju u roku 20 radnih dana po primitku zahtjeva, šalje kopiju navedenog certifikata o EZ homologaciji zajedno s prilozima. Papirnata se kopija može zamijeniti elektroničkom.

Članak 9.

Posebne odredbe o vozilima

1.   Države članice dodjeljuju EZ homologaciju za:

(a)

tip vozila koje je u skladu s pojedinostima u opisnoj mapi i koje ispunjava tehničke zahtjeve koji su propisani odgovarajućim regulatornim aktima s popisa u Prilogu IV;

(b)

tip vozila za posebne namjene koje je u skladu s podacima u opisnoj mapi i ispunjava tehničke zahtjeve koji su propisani odgovarajućim regulatornim aktima s popisa u Prilogu XI.

Primjenjuju se postupci iz Priloga V.

2.   Države članice dodjeljuju višestupanjsku homologaciju za tip nedovršenog ili dovršenog vozila koje je u skladu s podacima iz opisne mape i ispunjava tehničke zahtjeve koji su propisani odgovarajućim regulatornim aktima s popisa u Prilogu IV. i Prilogu XI., vodeći računa o stupnju dovršenosti vozila.

Višestupanjska se homologacija također primjenjuje na dovršena vozila koja su izmijenili ili preinačili drugi proizvođači.

Primjenjuju se postupci iz Priloga XVII.

3.   Za svaki tip vozila, homologacijsko tijelo:

(a)

popunjava sve odgovarajuće dijelove certifikata o EZ homologaciji, uključujući i priložene obrasce rezultata ispitivanja, u skladu s obrascem iz Priloga VIII;

(b)

sastavlja ili potvrđuje popis opisne dokumentacije;

(c)

podnositelju zahtjeva, bez neopravdanog odlaganja, izdaje ispunjen certifikat zajedno s prilozima.

4.   U slučaju EZ homologacije kad su joj, u skladu s člancima 20. ili 22. Priloga XI., nametnuta ograničenja u pogledu valjanosti ili se ispuštaju neke odredbe regulatornih akata, takva se ograničenja ili ispuštanja navode u certifikatu o EZ homologaciji.

5.   Ako podaci u opisnoj mapi sadrže odredbe za vozila za posebne namjene navedene u Prilogu XI., takve se odredbe također navode u certifikatu o EZ homologaciji.

6.   Ako se proizvođač odluči za postupak mješovite homologacije, homologacijsko tijelo u dijelu III. opisnog dokumenta čiji se obrazac nalazi u Prilogu III. ispunjava izvješća o ispitivanju, u skladu s regulatornim aktima, za koje ne postoji certifikat o EZ homologaciji.

7.   Ako se proizvođač odluči za homologacijski postupak u jednom koraku, homologacijsko tijelo sastavlja popis valjanih regulatornih akata čiji se obrazac nalazi u Dodatku Prilogu VI. i takav se popis prilaže certifikatu o EZ homologaciji.

Članak 10.

Posebne odredbe o sustavima, sastavnim dijelovima ili zasebnim tehničkim jedinicama

1.   Države članice dodjeljuju EZ homologaciju za sustav koji je u skladu s podacima u opisnoj mapi i ispunjava tehničke zahtjeve određene u odgovarajućoj zasebnoj direktivi ili uredbi kako je propisano u Prilogu IV. ili Prilogu XI.

2.   Države članice dodjeljuju EZ homologaciju za sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu koje su u skladu s pojedinostima u opisnoj mapi i ispunjavaju tehničke zahtjeve određene u odgovarajućoj zasebnoj direktivi ili uredbi kako je propisano u Prilogu IV.

3.   U slučaju kad su sastavni dio ili samostalna tehnička jedinice, neovisno o tome jesu li namijenjeni popravku, servisiranju ili održavanju, uključeni u homologaciju sustava vozila, za sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu ne zahtijeva se dodatna homologacija, osim ako to nije predviđeno odgovarajućim regulatornim aktom.

4.   Kad sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica ispunjavaju svoju funkciju ili posjeduje posebnu karakteristiku samo kad je zajedno s drugim dijelovima vozila, omogućujući tako provjeru sukladnosti sa zahtjevima samo kad sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica djeluje zajedno s takvim dijelovima vozila, opseg EZ homologacije sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice se prema tom ograničava. U takvim slučajevima se u certifikatu o EZ homologaciji navodi svako ograničenje u uporabi i posebni uvjeti ugradnje. Kad takav sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu proizvođač vozila ugradi, potrebno je provjeriti sva ograničenja u uporabi ili uvjeta ugradnje u trenutku kad se vozilu dodjeljuje homologacija.

Članak 11.

Potrebna ispitivanja za dobivanje EZ homologacije

1.   Pridržavanje tehničkih popisa iz ove Direktive i regulatornih akata s popisa u Prilogu IV. dokazuju se odgovarajućim ispitivanjima koja provode imenovane tehničke službe.

Postupci ispitivanja, posebna oprema i potrebni alati koji omogućuju provođenje takvih ispitivanja opisani su u svakom regulatornom aktu.

2.   Potrebna se ispitivanja provode na vozilima, sastavnim dijelovima i zasebnim tehničkim jedinicama koji predstavljaju tip u postupku homologacije.

Međutim, proizvođač može u dogovoru s homologacijskim tijelom odabrati vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu koja kad ne predstavlja tip u postupku homologacije sjedinjuje niz najnepovoljnijih karakteristika s obzirom na traženu razinu djelovanja. Kao pomoć pri donošenju odluke u procesu odabira mogu se koristiti metode virtualnog ispitivanja.

3.   Kao alternativa postupcima ispitivanja iz stavka 1. i u dogovoru s homologacijskim tijelom, na zahtjev proizvođača mogu se koristiti metode virtualnog ispitivanja prema regulatornim aktima s popisa u Prilogu XVI.

4.   Opći uvjeti koje metode virtualnog ispitivanja moraju ispunjavati određeni su u Dodatku I. Priloga XVI.

Za svaki se regulatorni akt s popisa iz Priloga XVI. određuju u Dodatku 2. istog Priloga posebni uvjeti ispitivanja i s njima povezane upravne odredbe.

5.   Komisija određuje popis propisa za koje su dopuštene metode virtualnog ispitivanja, posebni uvjeti i s njima povezane upravne odredbe. Takve metode, koje su namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni, između ostalog tako da ju dopunjuju, određuju se i ažuriraju u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 40. stavka 2.

Članak 12.

Sukladnost proizvodnje

1.   Država članica koja dodjeljuje EZ homologaciju poduzima potrebne mjere u skladu s Prilogom X., a prema potrebi u suradnji s homologacijskim tijelima drugih država članica, da bi potvrdila da su proizvodni postupci za vozila, sustave, sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedinice u skladu s homologiranim tipom.

2.   Država članica koja dodjeljuje EZ homologaciju poduzima potrebne mjere u skladu s Prilogom X. u odnosu na potvrdu homologacije, a prema potrebi u suradnji s homologacijskim tijelima drugih država članica, da su proizvodni postupci iz stavka 1. i dalje prikladni i da je proizvodnja vozila, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica i dalje u skladu s homologiranim tipom.

Provjera sukladnosti proizvoda s homologiranim tipom ograničava se na postupke iz Priloga X. i iz onih regulatornih akata koji sadrže posebne zahtjeve. Zbog toga homologacijsko tijelo države članice koje je dodijelilo EZ homologaciju može provoditi provjere ili ispitivanja koja su propisana u bilo kojem regulatornom aktu iz Priloga IV. ili Priloga XI. na uzorcima koji su uzeti u prostoru proizvođača, uključujući i proizvodne pogone.

3.   Kada država članica koja je dodijelila EZ homologaciju utvrdi da se dogovoreni postupci iz stavka 1. ne primjenjuju, značajno odstupaju od dogovorenih uvjeta i planova provjere ili se više ne provode iako proizvodnja nije prekinuta, ta država članica poduzima potrebne mjere, uključujući povlačenje homologacije, kako bi osigurala da se postupak sukladnosti proizvodnje provodi ispravno.

POGLAVLJE V.

IZMJENE EZ HOMOLOGACIJA

Članak 13.

Opće odredbe

1.   Proizvođač odmah obavještava državu članicu koja je dodijelila EZ homologaciju o svakoj promjeni podataka navedenih u opisnoj dokumentaciji. Država članica odlučuje u skladu s pravilima iz ovog Poglavlja koji se postupak koristi. Prema potrebi država članica može odlučiti, uz savjetovanje s proizvođačem, o dodjeli nove EZ homologacije.

2.   Zahtjev za izmjenom EZ homologacije predaje se isključivo državi članici koja je dodijelila originalnu EZ homologaciju.

3.   Ako država članica utvrdi da su za potrebe izmjena potrebne dodatne provjere ili ispitivanja, o tome obavješćuje proizvođača. Postupci iz članaka 14. i 15. primjenjuju se isključivo nakon što su potrebne provjere i ispitivanja uspješno provedeni.

Članak 14.

Posebne odredbe za vozila

1.   U slučaju promjene podataka iz opisne dokumentacije, izmjene se označavaju kao „preradba”.

U takvim slučajevima homologacijsko tijelo prema potrebi izdaje izmijenjenu stranicu opisne dokumentacije, označavajući svaku izmijenjenu stranicu tako da jasno ukaže na vrstu promjene i datum ponovnog izdavanja. Takav zahtjev može ispuniti pročišćena i ažurirana opisna dokumentacija s priloženim detaljnim opisom promjena.

2.   Preradba se označava kao „proširenje”, uz odredbe iz stavka 1., i ako se:

(a)

zahtijevaju daljnje provjere ili dodatna ispitivanja;

(b)

promijenio bilo koji podatak iz certifikata o EZ homologaciji, osim njegovih priloga;

(c)

stupaju na snagu novi zahtjevi u skladu s bilo kojim regulatornim aktom koji se primjenjuje na homologirani tip vozila.

U takvim slučajevima homologacijsko tijelo izdaje izmijenjen certifikat o EZ homologaciji označen brojem proširenja koji je za jedan broj veći od broja prethodno odobrenog proširenja.

Homologacijski certifikat jasno pokazuje razloge proširenja i datum ponovnog izdavanja.

3.   Kod svakog izdavanja izmijenjenih stranica ili nove objedinjene verzije, i popis opisne dokumentacije koji se prilaže homologacijskoj potvrdi izmjenjuje se tako da pokazuje datum najnovijeg proširenja ili preradbe, ili datum najnovije objedinjene verzije.

4.   Nove izmjene homologacije tipa vozila nisu potrebne ako su novi zahtjevi iz stavka 2.(c), s tehničke točke gledišta, nevažni za takav tip vozila, ili se odnose na kategorije vozila kojima navedeni tip vozila ne pripada.

Članak 15.

Posebne odredbe koje se odnose na sustave, sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedinice

1.   Ako je došlo do promjene detalja u opisnoj dokumentaciji, izmjene se označavaju kao „preradba”.

U takvim slučajevima homologacijsko tijelo prema potrebi izdaje izmijenjenu stranicu opisne dokumentacije, označavajući svaku izmijenjenu stranicu tako da jasno ukaže na vrstu promjene i datum ponovnog izdavanja. Takav zahtjev može ispuniti pročišćena i ažurirana verzija opisne dokumentacije s priloženim detaljnim opisom promjena.

2.   Preradba se označava kao „proširenje”, uz odredbe iz stavka 1., i ako se:

(a)

zahtijevaju daljnje provjere ili ispitivanja;

(b)

promijenio bilo koji podatak iz certifikata o EZ homologaciji, osim njegovih priloga;

(c)

stupaju na snagu novi zahtjevi u skladu s bilo kojim regulatornim aktom koji se primjenjuju na homologirani sustav, sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu.

U takvim slučajevima homologacijsko tijelo izdaje izmijenjen certifikat o EZ homologaciji označen brojem proširenja koji je za jedan broj veći od broja prethodno odobrenog proširenja. Ako je izmjena potrebna zbog primjene stavka 2.(c), treći dio homologacijskog broja se ažurira.

Homologacijski certifikat jasno pokazuje razloge proširenja i datum ponovnog izdavanja.

3.   Kod svakog izdavanja izmijenjenih stranica, ili objedinjene verzije i popis opisne dokumentacije koji se prilaže homologacijskom certifikatu izmjenjuje se tako da pokazuje datum najnovijeg proširenja ili preradbe, ili datum najnovije objedinjene verzije.

Članak 16.

Objavljivanje i obavješćivanje o izmjeni

1.   U slučaju proširenja homologacijsko tijelo ažurira sve odgovarajuće dijelove certifikata o EZ homologaciji, njegove priloge i popis opisne dokumentacije. Ažuriran certifikat i njegovi prilozi izdaju se podnositelju zahtjeva bez neopravdanog odgađanja.

2.   U slučaju preradbe homologacijsko tijelo bez neopravdanog odlaganja podnositelju zahtjeva izdaje izmijenjene ili pročišćene dokumente, uključujući i izmijenjen popis opisne dokumentacije.

3.   Homologacijsko tijelo obavješćuje o svakoj izmjeni EZ homologacije homologacijska tijela drugih država članica u skladu s postupcima iz članka 8.

POGLAVLJE VI.

VALJANOST EZ HOMOLOGACIJE ZA VOZILA

Članak 17.

Prestanak važenja

1.   EZ homologacija vozila prestaje vrijediti u sljedećim slučajevima:

(a)

pojavom novih zahtjeva u nekom od regulatornih akata koji se primjenjuje na homologirano vozilo, a koji postaju obvezni za registraciju, prodaju ili stavljanje u promet, a homologaciju nije moguće ažurirati;

(b)

nakon trajnog dragovoljnog prestanka proizvodnje homologiranog vozila;

(c)

zbog posebnog ograničenja zbog kojeg homologacija prestaje važiti.

2.   Ako samo jedna varijanta unutar tipa ili izvedba unutar varijante postaje nevažeća, EZ homologacija navedenog vozila prestaje važiti samo u odnosu na navedenu varijantu ili izvedbu.

3.   Kad je proizvodnja određenog tipa vozila trajno obustavljena, proizvođač o tome obavještava homologacijsko tijelo koje je dodijelilo EZ homologaciju. To tijelo po prijemu obavijesti u roku 20 radnih dana o tome obavještava homologacijska tijela drugih država članica.

U slučaju prestanka važenja homologacije iz točke (a) stavka 1. ovog članka, postupit će se u skladu s odredbama članka 27.

4.   Proizvođač, u slučaju kad ističe valjanost EZ homologacije za vozilo, o tome obavještava homologacijsko tijelo koje je dodijelilo EZ homologaciju, ne dovodeći u pitanje stavak 3.

Homologacijsko tijelo će, bez neopravdanog odgađanja proslijediti sve važne informacije homologacijskim tijelima drugih država članica kako bi, prema potrebi, omogućio primjenu članka 27. U toj obavijesti posebno treba navesti datum proizvodnje i identifikacijski broj zadnjeg proizvedenog vozila.

POGLAVLJE VII.

CERTIFIKAT O SUKLADNOSTI I OZNAČAVANJE

Članak 18.

Certifikat o sukladnosti

1.   Proizvođač u svojstvu imatelja EZ homologacije vozila dostavlja certifikat o sukladnosti za svako vozilo, neovisno je li ono potpuno, nepotpuno ili dovršeno, da je proizvedeno u skladu s homologiranim tipom vozila.

Za nepotpuno ili dovršeno vozilo proizvođač ispunjava samo one stavke na stranici 2. certifikata o sukladnosti koje su dodane ili izmijenjene u tekućoj fazi homologacije i prema potrebi certifikatu prilaže sve certifikate o sukladnosti izdane u prethodnoj fazi.

2.   Certifikat o sukladnosti sastavlja se na jednom od službenih jezika Zajednice. Svaka država članica može zatražiti prijevod na svoj jezik ili jezike.

3.   Certifikat o sukladnosti je izrađena tako da spriječi krivotvorenje. Iz tog razloga korišten papir mora biti zaštićen bojom grafike ili vodenim žigom u obliku identifikacijskog znaka proizvođača.

4.   Certifikat o sukladnosti treba biti u cijelosti popunjen i ne treba sadržavati ograničenja u pogledu uporabe vozila, osim onih koje su predviđene u regulatornom aktu.

5.   Certifikat o sukladnosti kako je određeno u dijelu I. Priloga IX. za vozila homologirana u skladu s odredbama iz članka 20. stavka 2. sadrži u naslovu izraz „za potpuna/dovršena vozila homologirana na temelju članka 20. (privremena homologacija)”.

6.   Certifikat o sukladnosti kako je određeno u dijelu I. Priloga IX. za vozila homologirana u skladu s člankom 22. sadrži u naslovu izraz „za potpuna/dovršena vozila homologirana u malim serijama”, i u neposrednoj blizini naslova godinu proizvodnje iza koje slijedi redoslijedni broj između 1 i ograničene vrijednosti navedene u tablici Priloga XII. koji, u pogledu svake godine proizvodnje, označava položaj takvog vozila u okviru proizvodnje određene za tu godinu.

7.   Ne dovodeći u pitanje odredbe stavka 1., proizvođač može tijelu za registraciju u državi članici prenijeti podatke ili informacije sadržane u certifikatu o sukladnosti u elektroničkom obliku.

8.   Duplikat certifikata o sukladnosti može izdati samo proizvođač. Riječ „duplikat” mora biti jasno vidljiva na prednjoj strani svakog ponovljenog certifikata.

Članak 19.

Oznaka EZ homologacije

1.   Proizvođač sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice, neovisno o tome jesu li dijelom sustava ili ne, na svaki sastavni dio ili jedinicu proizvedenu u skladu s homologiranim tipom stavlja oznaku EZ homologacije, u skladu sa zahtjevom zasebne odgovarajuće direktive ili uredbe.

2.   U slučaju kad oznaka EZ homologacije nije potrebna, proizvođač treba dodati svoje trgovačko ime ili trgovačku marku, ili broj tipa i/ili identifikacijski broj.

3.   Oznaka EZ homologacije treba biti u skladu s Dodatkom Prilogu VII.

POGLAVLJE VIII.

NOVE TEHNOLOGIJE ILI TEHNIČKA RJEŠENJA KOJA NISU USKLAĐENA SA ZASEBNIM DIREKTIVAMA

Članak 20.

Izuzeća za nove tehnologije ili nova tehnička rješenja

1.   Države članice mogu na zahtjev proizvođača dodijeliti EZ homologaciju u pogledu tipa sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice u koje su ugrađene tehnologije ili tehnička rješenja koje nisu u skladu s jednim ili više regulatornih akata s popisa u dijelu I. Priloga IV. pod uvjetom da imaju odobrenje Komisije u skladu s postupkom iz članka 40. stavka 3.

2.   Do odluke o dodjeli ili uskrati ovlaštenja, država članica može dodijeliti privremenu homologaciju koja vrijedi samo na njenom području, za tip vozila za kojeg se traži izuzeće, pod uvjetom da o tome odmah obavijesti Komisiju i druge države članice dokumentacijom koja sadrži sljedeće:

(a)

razloge zašto navedena tehnologije i tehnička rješenja ne omogućuju sustavu, sastavnom dijelu ili zasebnoj tehničkoj jedinici da budu u skladu sa zahtjevima;

(b)

opis navedenih problema u pogledu sigurnosti i okoliša i poduzete mjere;

(c)

opis ispitivanja, uključujući i njihove rezultate, koji u odnosu na zahtjeve za koje je zatraženo izuzeće ukazuju da je ispunjena dovoljna razina sigurnosti i zaštite okoliša.

3.   Ostale države članice mogu odlučiti prihvatiti privremenu homologaciju iz stavka 2. na svom području.

4.   Komisija u skladu s postupkom iz članka 40. stavka 3. odlučuje hoće li dopustiti državi članici izdavanje EZ homologacije za taj tipa vozila.

Prema potrebi, odlukom se određuje i je li njena valjanost na neki način ograničena, kao npr. vremenskim rokom. Homologacija vrijedi u svim slučajevima najmanje 36 mjeseci.

Ako se Komisija odluči za odbijanje davanja ovlaštenja, država članica o tome odmah obavještava vlasnika privremene homologacije iz stavka 2. ovog članka da će, u roku od šest mjeseci od datuma kad je donesena odluka Komisije, privremena homologacija biti poništena. Međutim, vozilima koja su prije toga bila proizvedena u skladu s privremenom homologacijom bit će dopuštena registracija, prodaja ili stavljanje u upotrebu u svakoj državi članici koja je prihvatila privremenu homologaciju.

5.   Ovaj se članak ne primjenjuje na sustav, sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu koji je u skladu s Pravilnikom UNECE-a i koji je Komisija prihvatila.

Članak 21.

Potrebne aktivnosti

1.   Kad Komisija utvrdi da postoje utemeljeni razlozi za davanje izuzeća u skladu s člankom 20., ona odmah poduzima potrebne korake za prilagodbu zasebnih direktiva ili uredaba koje se odnose na tehnološki razvoj. Takve mjere koje su namijenjene izmjenama odredaba zasebnih direktiva ili uredaba s popisa u dijelu I. Priloga IV. koje nisu ključne, usvajaju se u skladu s preciznim regulatornim postupkom iz članka 40. stavka 2.

Kad se izuzeće, u skladu s člankom 20. odnosi na Pravilnik UNECE-a, Komisija predlaže izmjenu odgovarajućem Pravilniku UNECE-a u skladu s postupkom koji se primjenjuje u skladu s revidiranim Sporazumom iz 1958.

2.   Odmah nakon izmjena odgovarajućih regulatornih akata, ukida se i svako ograničenje koje se odnosi na izuzeće.

Ako nisu poduzeti potrebni koraci za prilagodbu regulatornih akata, na zahtjev države članice koja je izdala homologaciju, produžava se valjanost izuzeća drugom odlukom koja je usvojena u skladu s postupkom iz članka 40. stavka 3.

POGLAVLJE IX.

VOZILA PROIZVEDENA U MALIM SERIJAMA

Članak 22.

EZ homologacija za male serije

1.   Na zahtjev proizvođača i u okviru količinskih ograničenja iz odjeljka 1. dijela A Priloga XII., države članice dodjeljuju EZ homologaciju u skladu s postupkom iz članka 6. stavka 4. za tip vozila koje ispunjava zahtjeve s popisa iz dijela I. Dodatka Prilogu IV.

2.   Stavak 1. se ne primjenjuje na vozila za posebne namjene.

3.   Certifikati o EZ homologaciji moraju biti označeni brojem u skladu s Prilogom VII.

Članak 23.

Nacionalne homologacije za male serije

1.   U slučaju vozila koja se proizvode unutar količinskih ograničenja određenih u odjeljku 2. dijela A Priloga XII., države članice mogu odustati od jedne ili više odredbi, jednog ili više regulatornih akata s popisa u Prilogu IV. i Prilogu XI., pod uvjetom da oni određuju odgovarajuće alternativne zahtjeve.

Izraz „alternativni zahtjevi” znači upravne odredbe i tehničke zahtjeve čiji je cilj osigurati razinu sigurnosti na cestama i zaštite okoliša koja je u najvećoj mogućoj mjeri jednaka razini predviđenoj u odredbama Priloga IV. ili Priloga XI., kako je primjereno.

2.   Države članice se mogu, u slučaju vozila iz stavka 1. odreći jedne ili više odredaba ove Direktive.

3.   Od odredaba iz stavaka 1. i 2. može se odustati samo ako država članica za to ima opravdane razloge.

4.   Za potrebe homologacije vozila u okviru ovog članka, države članice prihvaćaju sustave, sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedinice koje su homologirane u skladu s regulatornim aktima s popisa u Prilogu IV.

5.   Certifikat o homologaciji određuje vrstu dopuštenog odustajanja u skladu sa stavcima 1. i 2.

Certifikat o EZ homologaciji čiji se uzorak nalazi u Prilogu VI. ne smije sadržavati naslov „Certifikat o EZ homologaciji vozila”. Međutim, certifikat o homologaciji mora biti označen brojem u skladu s Prilogom VII.

6.   Valjanost homologacije ograničava se na prostor države članice koja dodjeljuje homologaciju. Međutim, na zahtjev proizvođača, homologacijsko tijelo može poslati preporučenom ili elektroničkom poštom presliku certifikata o homologaciji zajedno s njenim dodacima homologacijskim tijelima država članica koje odredi proizvođač.

Država članica u roku 60 dana po prijemu odlučuje o tom hoće li homologaciju prihvatiti ili ne. O svojoj odluci službeno obavještava homologacijsko tijelo iz prvog podstavka.

Država članice neće odbiti homologaciju, osim ako nema valjane razloge da smatra da tehničke odredbe, na temelju kojih je obavljena homologacija vozila, nisu istovrijedne njezinima.

7.   Na zahtjev podnositelja koji želi prodati, registrirati ili staviti u upotrebu vozilo u drugoj državi članici, država članica koja je odobrila homologaciju će podnositelju osigurati presliku certifikata o homologaciji, uključujući i opisnu dokumentaciju.

Država članica dopušta prodaju, registraciju ili stavljanje u upotrebu takvoga vozila, osim ako nema valjane razloge prema kojima tehničke odredbe, na temelju kojih je obavljena homologacija vozila, nisu istovrijedne.

POGLAVLJE X.

POJEDINAČNA ODOBRENJA

Članak 24.

Pojedinačna odobrenja

1.   Države članice mogu određeno vozilo, neovisno o tome je li unikatno ili nije, izuzeti od primjene jedne ili više odredaba ove Direktive ili jednog ili više regulatornih akata s popisa u Prilogu IV. ili Prilogu XI. pod uvjetom da odrede alternativne zahtjeve.

Od odredaba koje se spominju u podstavku 1. može se odustati samo ako država članica ima valjane razloge za to.

Izraz „alternativni zahtjevi” označava upravne odredbe i tehničke zahtjeve čiji je cilj osigurati razinu sigurnosti na cestama i zaštite okoliša koja je što bliža razini predviđenoj u odredbama Priloga IV. ili Priloga XI., kako je primjereno.

2.   Države članice neće provoditi razorna ispitivanja. Koriste odgovarajuće informacije koje dostavlja podnositelj zahtjeva i na taj način dokazuje sukladnost s alternativnim zahtjevima.

3.   Države članice umjesto alternativnih zahtjeva prihvaćaju svaku EZ homologaciju sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice.

4.   Zahtjev za pojedinačno odobrenje prilaže proizvođač ili vlasnik vozila, ili njihov predstavnik pod uvjetom da ima sjedište u Zajednici.

5.   Država članica, bez neopravdanog odlaganja, dodjeljuje certifikat o pojedinačnom odobrenju ako je vozilo u skladu s opisom priloženim u zahtjevu i ako ispunjava određene tehničke zahtjeve.

Oblik certifikata o pojedinačnom odobrenju određuje se prema potvrdi o EZ homologaciji iz Priloga IV. i sadrži sve informacije koje su potrebne da bi se ispunio zahtjev za registraciju, kako je predviđeno Direktivom Vijeća 1999/37/EZ od 29. travnja 1999. o dokumentima za registraciju vozila (13). Certifikat o pojedinačnom odobrenju ne sadrži naslov „EZ homologacija vozila”.

Certifikat o pojedinačnom odobrenju mora sadržavati identifikacijsku oznaku navedenog vozila.

6.   Valjanost pojedinačnog odobrenja ograničava se na područje države članice koja ga je dodijelila.

Kad podnositelj zahtjeva želi prodati, registrirati ili staviti u uporabu u drugoj državi članici vozilo koje je dobilo pojedinačno odobrenje, država koja je dodijelila odobrenje, podnositelju na njegov zahtjev osigurava izjavu o tehničkim odredbama na temelju kojih je vozilu dodijeljeno odobrenje.

Za vozilo kojem je država članica dodijelila pojedinačno odobrenje u skladu s odredbama ovog članka, druga država članica će dopustiti prodaju, registraciju ili stavljanje u uporabu vozila, osim ako nema valjane razloge da smatra da tehničke odredbe, na temelju kojih je obavljena homologacija vozila, nisu istovrijedne njezinima.

7.   Na zahtjev proizvođača ili vlasnika vozila država članica dodjeljuje pojedinačno odobrenje vozilu koje je u skladu s odredbama ove Direktive i prema potrebi regulatornim aktima s popisa u Prilogu IV. ili Prilogu XI.

U tom slučaju države članice prihvaćaju pojedinačno odobrenje i dopuštaju prodaju, registraciju ili stavljanje vozila u uporabu.

8.   Odredbe ovog članka mogu se primjenjivati na vozilo koje je homologirano u skladu s ovom Direktivom i na kojem su obavljene preinake prije njegove prve registracije ili korištenja.

Članak 25.

Posebne odredbe

1.   Postupak iz članka 24. može se primjenjivati na pojedinačno vozilo u fazama njegova dovršenja, u skladu s postupkom višestupanjske homologacije.

2.   Postupak iz članka 24. ne može zamijeniti prijelazni stupanj unutar uobičajena slijeda postupka višestupanjske homologacije i ne može se primijeniti u svrhu dobivanja homologacije vozila u jednom koraku.

POGLAVLJE XI.

REGISTRACIJA, PRODAJA I STAVLJANJE U UPORABU VOZILA

Članak 26.

Registracija, prodaja i stavljanje u uporabu vozila

1.   Ne dovodeći u pitanje odredbe iz članaka 29. i 30., države članice registriraju vozila i dopuštaju njihovu prodaju ili početak uporabe, samo ako imaju važeći certifikat o sukladnosti usklađenosti izdan u skladu s člankom 18.

Države članice dopuštaju prodaju nepotpunih vozila, ali im mogu uskratiti trajnu registraciju i stavljanje u uporabu dok je vozilo nedovršeno.

2.   Vozila izuzeta iz zahtjeva koji se odnosi na certifikat o sukladnosti mogu biti registrirana, prodana ili stavljena u uporabu, samo ako ispunjavaju odgovarajuće tehničke zahtjeve ove Direktive.

3.   Broj vozila proizvedenih u malim serijama koja se registriraju, prodaju ili stavljaju u uporabu u okviru jedne godine, ne smije prijeći broj naveden u Dijelu A Priloga XII.

Članak 27.

Registracija, prodaja i stavljanje u uporabu vozila na kraju serije

1.   U skladu s ograničenjima iz odjeljka B Priloga XII. i samo za ograničeno vremensko razdoblje, država članica može dopustiti registraciju, prodaju ili stavljanje u uporabu vozila koja su u skladu s tipom vozila čija EZ homologacija nije više važeća.

Prvi se podstavak primjenjuje samo na vozila s prostora Zajednice koja su imala važeću EZ homologaciju u vrijeme njihove proizvodnje, ali koja nisu bila registrirana ili stavljena u uporabu prije nego li je njihova EZ homologacija prestala važiti.

2.   Mogućnost predviđena stavkom 1. se odnosi na potpuna vozila za razdoblje od 12 mjeseci od datuma isteka valjanosti EZ homologacije, za dovršena vozila za razdoblje od osamnaest mjeseci od tog datuma.

3.   Proizvođač koji želi iskoristiti odredbe iz stavka 1. nadležnom tijelu svake pojedine države članice podnosi zahtjev za stavljanje u uporabu navedenog vozila. Zahtjev mora sadržavati sve tehničke ili gospodarske razloge zbog kojih takva vozila nisu u skladu s novim tehničkim zahtjevima.

Navedene države članice u roku od tri mjeseca po primitku takvog zahtjeva odlučuju hoće li na svom području dopustiti registraciju takvim vozilima i u kojem broju.

4.   Stavci 1., 2., i 3. primjenjuju se s nužnim izmjenama za vozila koja su obuhvaćena nacionalnom homologacijom, ali koja nisu registrirana, niti stavljena u uporabu prije nego li je takva homologacija postala nevažeća, u skladu s člankom 45., zbog obveznog provođenja postupka EZ homologacije.

5.   Države članice primjenjuju odgovarajuće mjere kako bi osigurale učinkovit nadzor nad brojem vozila koja je potrebno registrirati ili staviti u uporabu u okviru postupka iz ovog članka.

Članak 28.

Prodaja i početak uporabe sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica

1.   Država članica dopušta prodaju ili početak uporabe sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica jedino ako ispunjavaju zahtjeve odgovarajućih regulatornih akata i ako su propisno označene u skladu s člankom 19.

2.   Stavak 1. se ne primjenjuje za sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice koji su posebno izrađeni ili osmišljeni za nova vozila koja nisu obuhvaćena ovom Direktivom.

3.   Države članice mogu, odstupanjem od stavka 1., dopustiti prodaju ili početak uporabe sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica koje su bile izuzete iz jedne ili više odredbi regulatornih akata u skladu s člankom 20. ili su namijenjene ugradnji u vozila u okviru odobrenja u skladu s člancima 22., 23. ili 24. koji se odnose na naveden sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu.

4.   Države članice mogu, odstupanjem od stavka 1. i ako regulatorni akt ne predviđa drukčije, dopustiti prodaju ili početak uporabe sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica koje su namijenjene ugradnji u vozila i koje početkom njihova korištenja nisu bile obvezne, da bi ovom Direktivom ili Direktivom 70/156/EEZ dobile EZ homologaciju.

POGLAVLJE XII.

ZAŠTITNE ODREDBE

Članak 29.

Vozila, sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice u skladu s ovom Direktivom

1.   Ako država članica utvrdi da nova vozila, sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice, premda usklađeni s traženim odredbama, ili propisno označeni, predstavljaju ozbiljan rizik za cestovnu sigurnost ili ozbiljno ugrožavaju okoliš ili javno zdravlje, tada takva država može za najviše šest mjeseci odbiti registrirati takvo vozilo ili dopustiti prodaju ili stavljanje u uporabu takvih vozila, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica na svom području.

U tim slučajevima navedena država članica o tome odmah obavještava proizvođača, drugu državu članicu i Komisiju navodeći razloge za svoju odluku, posebno ako je ona rezultat:

nedostataka u odgovarajućim regulatornim aktima, ili

nepravilne primjene određenih zahtjeva.

2.   Komisija se kod pripreme odluke što je prije moguće savjetuje sa zainteresiranim stranama, posebno s homologacijskim tijelom koje je izdalo homologaciju.

3.   Kad se mjere iz stavka 1. pripisuju nedostacima u odgovarajućim regulatornim aktima, potrebno je poduzeti odgovarajuće mjere na sljedeći način:

u pogledu zasebnih direktiva ili uredbi s popisa u dijelu 1. Priloga IV., Komisija ih izmjenjuje u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 40. stavka 2.,

u pogledu Pravilnika UNECE-a, Komisija predlaže potrebne nacrte njihovih izmjena u skladu s postupkom iz revidiranog Sporazuma iz 1958. godine.

4.   Kad se mjere iz stavka 1. pripisuju nepravilnoj primjeni odgovarajućih zahtjeva, Komisija poduzima odgovarajuće mjere kako bi osigurala sukladnost s takvim zahtjevima.

Članak 30.

Vozila, sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice koje nisu u skladu s homologiranim tipom

1.   Ako država članica koja je dodijelila homologaciju ustanovi da nova vozila, sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice koje imaju certifikat o sukladnosti ili nose homologacijsku oznaku, nisu u skladu s homologiranim tipom, poduzima potrebne mjere, uključujući, prema potrebi, povlačenje homologacije kako bi osigurala da je proizvodnja vozila, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica u skladu s homologiranim tipom. Homologacijsko tijelo države članice obavještava homologacijska tijela drugih država članica o poduzetim mjerama.

2.   Za potrebe stavka 1. odstupanja od podataka u certifikatu o EZ homologaciji ili opisnoj dokumentaciji smatraju se nesukladnostima s homologiranim tipom.

Vozilo se ne smatra da odstupa od homologiranog tipa ako odgovarajući regulatorni akti dopuštaju takva odstupanja, a ona su u dopuštenim granicama.

3.   Ako država članica dokaže da nova vozila, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice koje imaju certifikat o sukladnost ili nose homologacijsku oznaku, nisu u skladu s homologiranim tipom, može zatražiti državu članicu koja je dodijelila EZ homologaciju da potvrdi da su vozila, sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice u proizvodnji i dalje u skladu s homologiranim tipom. Po primitku takvog zahtjeva navedena država članica najranije moguće obavlja potrebnu provjeru, u svakom slučaju, najkasnije u roku od šest mjeseci od datuma primitka zahtjeva.

4.   Homologacijsko tijelo zahtijeva od države članice koja je dodijelila homologaciju sustavu, sastavnom dijelu, zasebnoj tehničkoj jedinici, ili nepotpunom vozilu, da poduzme potrebne mjere kako bi osigurala da su vozila u proizvodnji ponovno u skladu s homologiranim tipom, u sljedećim slučajevima:

(a)

u pogledu EZ homologacije vozila, kad je do nesukladnosti vozila došlo isključivo zbog nesukladnosti sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice;

(b)

u pogledu višestupanjske homologacije, kad se nesukladnost vozila pripisuje isključivo nesukladnosti sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice koji su dio nepotpunog vozila ili samog nepotpunog vozila;

Po primitku takvog zahtjeva navedena država članica, najranije moguće, obavlja potrebnu provjeru, prema potrebi zajedno s državom članicom koja je uputila zahtjev, u svakom slučaju, najkasnije u roku od šest mjeseci od datuma primitka zahtjeva. Ako se utvrdi nesukladnost, homologacijsko tijelo države članice koja je sustavu, sastavnom dijelu, zasebnoj tehničkoj jedinici dodijelila EZ homologaciju, ili homologaciju nepotpunog vozila, poduzima mjere iz stavka 1.

5.   Homologacijska tijela se u 20 radnih dana međusobno obavješćuju o svakom povlačenju EZ homologacije i razlozima za to.

6.   Ako država članica koja je dodijelila EZ homologaciju osporava nesukladnost o kojoj je bila obaviještena, navedene države članice poduzimaju napore u rješavanju spora. O tome obavješćuju Komisiju i prema potrebi održavaju odgovarajuća savjetovanja s ciljem postizanja dogovora.

Članak 31.

Prodaja i početak uporabe dijelova ili opreme koja može predstavljati značajan rizik za ispravno djelovanje temeljnih sustava

1.   Države članice dopuštaju prodaju, stavljanje u ponudu za prodaju ili početak uporabe dijelova ili opreme koja može predstavljati značajan rizik za ispravno djelovanje sustava koji su bitni za sigurnost vozila ili njegovu učinkovitost, samo ako je takve dijelove ili opremu, u skladu sa stavcima od 5. do 10., odobrilo homologacijsko tijelo.

2.   Dijelovi ili oprema za koje je potrebno odobrenje u skladu sa stavkom 1., uvrštavaju se na popis koji se stavlja u Prilog XIII. Takva se odluka temelji na prethodnoj ocjeni koja je rezultirala izvješćem i koja bi treba biti u ravnoteži između sljedećih elemenata:

(a)

postojanja ozbiljnog rizika u pogledu sigurnosti i utjecaja vozila koja su opremljena navedenim dijelovima ili opremom na okoliš; i

(b)

utjecaja koje na potrošače i proizvođače rezervnih dijelova može imati uvođenje, u skladu s ovim člankom, mogućeg zahtjeva za odobrenje navedenih dijelova ili opreme;

3.   Stavak 1. se ne primjenjuje na izvorne dijelove ili opremu koji su dio homologacije sustava vozila i dijelove ili opremu koja je homologirana u skladu s odredbama jednog od regulatornih akata s popisa u Prilogu IV., osim kad se takve homologacije odnose na vidove koji nisu uvršteni u stavak 1. Stavak 1. se ne primjenjuje na dijelove ili opremu isključivo proizvedenu za vozila za utrke koja nisu namijenjena korištenju na javnim prometnicama. Ako dijelovi ili oprema sadržani u Prilogu XIII. imaju dvojaku uporabu, za utrke i cestovni promet, takvi se dijelovi ili oprema ne mogu prodavati, nuditi na prodaju široj javnosti za uporabu na javnim prometnicama, osim ako ne ispunjavaju zahtjeve iz ovog članka.

Komisija prema potrebi usvaja odredbe za određivanje dijelova ili opreme iz ovog stavka.

4.   Nakon savjetovanja s dionicima, Komisija određuje postupak i zahtjeve u pogledu postupka dodjele odobrenja iz stavka 1. i usvaja odredbe za daljnje ažuriranje popisa iz Priloga XIII. Zahtjevi obuhvaćaju propise o sigurnosti, zaštiti okoliša i prema potrebi, standarde ispitivanja. Oni se mogu temeljiti na regulatornim aktima s popisa u Prilogu IV., mogu se razvijati u skladu s trenutačnim stanjem sigurnosne i okolišne tehnologije, te tehnologije ispitivanja, ili ako to nije odgovarajući način postizanja potrebne sigurnosti ili okolišnih ciljeva, može se koristiti kombinacija dijelova ili opreme s okolišnom i sigurnosnom učinkovitošću originalnog vozila ili prema potrebi svakog drugog njegova dijela.

5.   Za potrebe stavka 1. proizvođač dijelova ili opreme predaje homologacijskom tijelu izvješće o ispitivanju kojI je sastavila imenovana tehnička služba i kojim se potvrđuje da su dijelovi ili oprema za koje se traži odobrenje u skladu sa zahtjevima iz stavka 4. Proizvođač može podnijeti samo jedan zahtjev za jedan tip ili dio, samo jednom homologacijskom tijelu.

Zahtjev sadrži pojedinosti koje se odnose na proizvođača dijelova ili opreme, tip, identifikaciju i broj dijela ili opreme za koje se zahtijeva odobrenje, kao i ime proizvođača vozila, tip vozila i, prema potrebi, godinu proizvodnje ili svaku drugu informaciju koja omogućuje identifikaciju vozila kojem je namijenjena ugradnja takvih dijelova ili opreme.

Kad homologacijsko tijelo, na temelju izvješća o ispitivanju i drugih dokaza utvrdi da predmetni dijelovi ili oprema odgovaraju zahtjevima iz stavka 4., ono će bez neopravdanog odlaganja proizvođaču izdati potvrdu. Takvom se potvrdom dopušta prodaja dijelova ili opreme, njihovo stavljanje u ponudu, ili ugradnja u vozila na prostoru Zajednice, u skladu s 2. podstavkom stavka 9.

6.   Svaki dio ili dio opreme koja je odobrena u skladu s ovim člankom potrebno je propisno označiti.

Komisija odlučuje o zahtjevima za označivanje i pakiranje, kao i o uzorku i sustavu obrojčivanja certifikata iz stavka 5.

7.   Mjere iz stavaka od 2. do 6. usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 40. stavka 2. budući da su namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni, između ostalog, tako da je nadopunjuju.

8.   Proizvođač odmah obavještava homologacijsko tijelo koje je izdalo certifikat o svakoj promjeni koja utječe na uvjete njegova izdavanja. Homologacijsko tijelo odlučuje o potrebi preispitivanja certifikata ili njegova ponovnog izdavanja, kao i o potrebi dodatnog ispitivanja.

Proizvođač je dužan osigurati da se proizvedeni dijelovi i oprema i dalje proizvode u skladu s uvjetima pod kojima je certifikat izdan.

9.   Homologacijsko tijelo prije izdavanja svakog odobrenja provjerava postojanje zadovoljavajućih mehanizama i postupaka za osiguravanje učinkovitog nadzora sukladnosti proizvodnje.

Kad homologacijsko tijelo utvrdi da uvjeti za izdavanje odobrenja više nisu ispunjeni, zahtijeva od proizvođača da poduzme potrebne mjere kako bi osigurao da dijelovi ili oprema ponovno ispunjavaju uvjete sukladnosti. Prema potrebi, tijelo povlači odobrenje.

10.   Komisija se obavještava o svakom neslaganju među državama članicama u pogledu certifikata iz stavka 5. Nakon što se savjetovala s državama članicama, ona poduzima potrebne mjere, uključujući, prema potrebi, povlačenje odobrenja.

11.   Ovaj se članak ne primjenjuje na dio ili dijelove opreme prije njihova stavljanja na popis iz Priloga XIII. Za svaki unos ili skupinu unosa u Prilog XIII. potrebno je odrediti razumno prijelazno razdoblje kako bi se omogućilo proizvođaču dijela ili dijelova opreme da podnese zahtjev za dobivanje odobrenja. Istodobno se, prema potrebi, može odrediti datum kad se izuzimaju iz primjene ovog članka dijelovi ili oprema za vozila koja su homologirana prije tog datuma.

12.   Dok se ne donese odluka o mogućoj potrebi uvrštavanja dijela ili dijelova opreme na popis iz stavka 1., države članice mogu koristiti svoje nacionalne odredbe u pogledu dijelova ili opreme koji mogu predstavljati rizik za ispravno djelovanje sustava koji su bitni za sigurnost vozila ili njegov utjecaj na okoliš.

Kad se o tome donese odluka, nacionalne odredbe o navedenim dijelovima ili opremi prestaju vrijediti.

13.   Od 29. listopada 2007. države članice više ne usvajaju nove odredbe u pogledu dijelova ili opreme koji mogu utjecati na ispravno djelovanje sustava koji su bitni za sigurnost vozila i njegov utjecaj na okoliš.

Članak 32.

Opoziv vozila

1.   Kad je proizvođač, kojem je bila dodijeljena homologacija u skladu s odredbama regulatornih akata ili Direktive 2001/95/EZ, dužan opozvati vozila koja su već bila prodana, registrirana ili stavljena u uporabu, kad jedan ili više sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica ugrađenih u vozilo, neovisno o tome je li propisno odobren u skladu s ovom Direktivom, predstavlja ozbiljan rizik za sigurnost na cestama, javno zdravlje ili zaštitu okoliša, o tome odmah obavještava homologacijsko tijelo koje je dodijelilo homologaciju vozilu.

2.   Proizvođač može predložiti homologacijskom tijelu niz određenih popravnih rješenja kako bi neutralizirao rizik iz stavka 1. Homologacijsko tijelo odmah o predloženim mjerama obavještava ostale države članice.

Nadležna tijela osiguravaju da se takve mjere učinkovito primjenjuju na njihovom prostoru.

3.   Ako navedena tijela smatraju da su mjere nedovoljne ili da nisu dovoljno brzo primijenjene, o tome odmah obavješćuju homologacijsko tijelo koje je dodijelilo EZ homologaciju za vozilo.

Homologacijsko tijelo potom obavještava proizvođača. Ako homologacijsko tijelo koje je dodijelilo homologaciju nije zadovoljno s proizvođačevim mjerama, poduzima sve potrebne zaštitne mjere, uključujući i povlačenje EZ homologacije vozila, kad proizvođač ne predlaže i ne primjenjuje učinkovite mjere. U slučaju povlačenja EZ homologacije vozila, navedeno homologacijsko tijelo u roku od 20 radnih dana preporučenim pismom ili elektroničkom inačicom obavještava proizvođača, homologacijska tijela drugih država članica i Komisiju.

4.   Ovaj se članak također primjenjuje na dijelove koji ne podliježu zahtjevima regulatornih akata.

Članak 33.

Obavijest o odlukama i raspoloživim pravnim sredstvima

Za sve odluke donesene u skladu s odredbama koje su usvojene primjenom ove Direktive i sve odluke kojima se odbija ili povlači EZ homologacija, ili odbija registracija, ili zabranjuje prodaja, potrebno je detaljno navesti razloge za njihovo donošenje.

O svakoj se takvoj odluci obavještava navedena strana koja istodobno treba biti obaviještena o raspoloživim pravnim sredstvima u skladu s važećim zakonima navedene države članice i o dopuštenom vremenskom roku za njihovu primjenu.

POGLAVLJE XIII.

MEĐUNARODNI PROPISI

Članak 34.

Pravilnici UNECE-a potrebni za EZ homologaciju

1.   Pravilnici UNECE-a kojima je pristupila Zajednica i koji su na popisu u dijelu I. Priloga IV. i u Prilogu XI. dio su EZ homologacije vozila pod jednakim uvjetima kao i zasebne direktive i uredbe. Primjenjuju se na kategorije vozila s popisa u odgovarajućim stupcima u tablici dijela I. Priloga IV. i Priloga XI.

2.   Kad je Zajednica odlučila da je primjena Pravilnika UNECE-a u svrhu EZ homologacije vozila u skladu s člankom 4. stavkom 4. Odluke 97/836/EZ obvezujuća, prilozi ovoj Direktivi izmjenjuju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 40. stavka 2. ove Direktive. Akt kojim se izmjenjuju prilozi ovoj Direktivi također određuje datume obvezne primjene Pravilnika UNECE-a ili njegovih izmjena. Države članice ukidaju ili prilagođavaju nacionalne zakone koji nisu u skladu s navedenim Pravilnikom UNECE-a.

Ako takav Pravilnik UNECE-a zamijeni postojeću zasebnu direktivu ili uredbu, odgovarajući se unos u dijelu I. Priloga IV. i Priloga XI. zamjenjuje brojem Pravilnika UNECE-a, dok se odgovarajući unos u dijelu II. Priloga IV. u skladu s istim postupkom briše.

3.   U slučajevima koji su navedeni u drugom podstavku stavka 2., zasebna direktiva ili uredba koju zamjenjuje Pravilnik UNECE-a stavlja se izvan snage, u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 40. stavka 2.

U slučaju stavljanja izvan snage zasebne direktive, države članice stavljaju izvan snage svaki nacionalni zakon koji je usvojen s ciljem prijenosa takve direktive.

4.   U ovoj Direktivi ili zasebnim direktivama ili uredbama može se pozivati na međunarodne standarde i propise, bez da ih se prenosi u pravni okvir Zajednice.

Članak 35.

Istovrijednost Pravilnika UNECE-a s direktivama ili uredbama

1.   Pravilnici UNECE-a s popisa u dijelu II. Priloga IV. smatraju se jednakovrijednim odgovarajućim zasebnim direktivama ili uredbama u onoj mjeri u kojoj dijele isto područje primjene i sadržaj.

Homologacijska tijela država članica prihvaćaju homologacije dodijeljene u skladu s takvim Pravilnicima UNECE-a, i prema potrebi pripadajuće homologacijske oznake umjesto odgovarajućih homologacija i homologacijskih oznaka dodijeljenih u skladu s istovrijednom zasebnom direktivom ili uredbom.

2.   U slučajevima u kojima je Zajednica, u smislu stavka 1., odlučila primijeniti novi Pravilnik UNECE-a ili izmijenjen Pravilnik UNECE-a, prema potrebi se izmjenjuje dio II. Priloga IV. Takve mjere koje su namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 40. stavka 2.

Članak 36.

Istovrijednost s drugim propisima

Vijeće može, u okviru višestranih ili dvostranih sporazuma između Zajednice i trećih zemalja, na prijedlog Komisije, kvalificiranom većinom, utvrditi istovrijednost uvjeta ili odredbi u pogledu EZ homologacije sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica kako to određuje ova Direktiva i postupaka koje određuju međunarodni propisi ili propisi trećih zemalja.

POGLAVLJE XIV.

PRUŽANJE TEHNIČKIH INFORMACIJA

Članak 37.

Informacije namijenjene korisnicima

1.   Proizvođač nije dužan dostaviti bilo koju tehničku informaciju o detaljima koje predviđa ova Direktiva ili regulatorni akti s popisa u Prilogu IV., koja odstupa od podataka koje je odobrilo homologacijsko tijelo.

2.   Kad regulatorni akt to posebno određuje, proizvođač stavlja na raspolaganje korisniku sve odgovarajuće informacije i potrebne upute koje opisuju posebne uvjete ili ograničenja u pogledu korištenja vozila, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice.

Takve se informacije dostavlja na službenim jezicima Zajednice. One su, u dogovoru s homologacijskim tijelom, sadržane u odgovarajućoj popratnoj dokumentaciji kao što je priručnik za korištenje ili održavanje.

Članak 38.

Informacije za proizvođače sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica

1.   Proizvođač može proizvođaču sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica staviti na uvid sve detalje, uključujući, ovisno o slučaju, crteže koji su posebno navedeni na popisu u prilogu ili dodatku regulatornog akta, a potrebni su za EZ homologaciju sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica ili za dobivanje odobrenja iz članka 31.

Proizvođač vozila može nametnuti proizvođačima sastavnih dijelova ili odvojenih tehničkih jedinica obvezujuće uvjete u pogledu prava zaštite povjerljivosti informacija koje nisu za javnu upotrebu, uključujući i one koje su vezane uza zaštitu intelektualnog vlasništva.

2.   Proizvođač sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica, u svojstvu vlasnika potvrde o EZ homologaciji, koja u skladu s člankom 10. stavkom 4. uključuje ograničenja uvjeta korištenja ili posebne ugradnje, ili oboje, proizvođaču vozila o tome osigurava sve potrebne informacije.

Kad regulatorni akt to određuje, proizvođač sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica osigurava, zajedno sa sastavnim dijelovima ili zasebnim tehničkim jedinicama, upute u pogledu ograničenja korištenja ili posebnih uvjeta ugradnje, ili oboje.

POGLAVLJE XV.

PROVEDBENE MJERE I IZMJENE

Članak 39.

Provedbene mjere i izmjene ove Direktive i zasebnim direktivama i uredbama

1.   Komisija usvaja potrebne mjere za provedbu svake zasebne direktive ili uredbe u skladu s pravilima koja određuje svaka predmetna direktiva ili uredba.

2.   Komisija usvaja izmjene priloga ovoj Direktivi, ili odredbe zasebnih direktiva ili uredaba s popisa iz dijela I. Priloga IV. koje je potrebno prilagoditi razvoju znanstvenih i tehničkih spoznaja ili posebnim potrebama osoba s invaliditetom.

3.   Komisija usvaja izmjene ove Direktive koje su potrebne kako bi se odredili tehnički zahtjevi za vozila proizvedena u malim serijama, vozila homologirana na temelju postupka pojedinačnog odobrenja i vozila za posebne namjene.

4.   Ako Komisija utvrdi ozbiljan rizik za sigurnost na cestama ili okoliš, koji zahtijeva žurne mjere, može izmijeniti odredbe zasebnih direktiva ili uredbi s popisa u dijelu I. Priloga IV.

5.   Komisija usvaja potrebne izmjene u interesu dobrog upravljanja i posebno one koje su potrebne da se osigura međusobna usklađenost zasebnih direktiva ili uredaba s popisa u dijelu I. Priloga IV. ili s ostalim dijelovima zakonodavstva Zajednice.

6.   Ako se s primjenom Odluke 97/836/EZ, usvajaju novi Pravilnici UNECE-a ili izmjenjuju postojeći Pravilnici UNECE-a kojima je Zajednica pristupila, Komisija prema tom izmjenjuje priloge ovoj Direktivi.

7.   Svaka zasebna direktiva ili uredba uvodi odgovarajuće izmjene prilozima ovoj Direktivi.

8.   Priloge ovoj Direktivi izmjenjuje se uredbama.

9.   Mjere iz ovog članka usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 40. stavka 2., budući da su namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive ili zasebnih direktiva i uredaba koji nisu ključni, inter alia, tako da ih nadopunjuju.

Članak 40.

Odbor

1.   Komisiji pomaže odbor koji se spominje kao „Tehnički odbor – motorna vozila” (TCMV).

2.   Pri pozivanju na ovaj stavak, primjenjuje se članak 5. (a) od stavka 1. do stavka 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njenog članka 8.

3.   Pri pozivanju na ovaj stavak, primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ uzimajući u obzir odredbe njenog članka 8.

Rok iz članka 5. stavka 6. Odluke 1999/468/EZ iznosi tri mjeseca.

POGLAVLJE XVI.

IMENOVANJE I PRIJAVLJIVANJE TEHNIČKIH SLUŽBI

Članak 41.

Imenovanje tehničkih službi

1.   Država članica imenuje tehničku službu koja je u skladu s odredbama ove Direktive.

2.   Tehničke službe same provode ili nadziru ispitivanja potrebna za homologaciju ili provjeru u skladu s ovom Direktivom ili regulatornim aktom s popisa u Prilogu IV., osim u slučajevima kad su dopušteni alternativni postupci. One ne mogu provoditi ispitivanja ili provjere za ono za što nisu propisno imenovane.

3.   Tehničke službe sudjeluju u jednoj ili više od navedene četiri kategorije, ovisno o području svoje nadležnosti:

(a)

kategorija A, tehničke službe koje u svom vlastitom prostoru provode ispitivanja iz ove Direktive i regulatornog akta s popisa u Prilogu IV.;

(b)

kategorija B, tehničke službe koje nadgledaju ispitivanja iz ove Direktive i regulatornog akta s popisa u Prilogu IV., koja se provode u prostoru proizvođača ili treće strane;

(c)

kategorija C, tehničke službe koje redovito procjenjuju i prate proizvođačeve postupke u pogledu kontrole sukladnosti proizvodnje;

(d)

kategorija D, tehničke službe koje nadgledaju ili provode ispitivanja ili provjere u okviru nadzora sukladnosti proizvodnje.

4.   Tehničke službe trebaju pokazati odgovarajuće sposobnosti, posebno tehničko znanje i dokazano iskustvo u posebnim područjima iz ove Direktive i regulatornog akta s popisa u Prilogu IV.

Osim toga, tehničke službe trebaju odgovarati normama iz Dodatka I. Prilogu V. koje odgovaraju aktivnostima koje provode. Međutim, ovaj se zahtjev ne primjenjuje na zadnji stupanj postupka višestupanjske homologacije iz članka 25. stavka 1.

5.   Homologacijsko tijelo može djelovati kao tehnička služba za jednu ili više aktivnosti iz stavka 3.

6.   Proizvođač ili podizvođač koji djeluje u njegovo ime može biti imenovan kao tehnička služba za aktivnosti iz kategorije A, u skladu s regulatornim aktima s popisa u Prilogu XV.

Komisija izmjenjuje popis takvih regulatornih akata, prema potrebi, u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 40. stavka 2.

7.   Subjekti iz stavaka 5. i 6. ispunjavaju odredbe ovog članka.

8.   Tehničke službe trećih zemalja, osim onih koje su imenovane u skladu sa stavkom 6., mogu biti prijavljene u svrhu članka 43. samo u okviru dvostranog sporazuma između Zajednice i predmetne treće zemlje.

Članak 42.

Ocjena osposobljenosti tehničkih službi

1.   Osposobljenost iz članka 41. prikazuje se u izvješću o ocjeni koji izrađuje nadležno tijelo. Ono može sadržavati certifikat o akreditaciji koji izdaje akreditacijsko tijelo.

2.   Ocjena na kojoj se temelji izvješće iz stavka 1. provodi se u skladu s odredbama Dodatka 2. Prilogu V.

Izvješće o ocjeni je potrebno preispitati nakon najviše tri godine.

3.   Izvješće o ocjeni se predaje Komisiji na njezin zahtjev.

4.   Homologacijsko tijelo koje djeluje kao tehnička služba iskazuje sukladnost dokaznom dokumentacijom.

Ona sadrži ocjenu koju provode ocjenitelji neovisni o aktivnosti koja se ocjenjuje. Takvi ocjenitelji mogu biti iz iste organizacije pod uvjetom da djeluju neovisno od osoblja koje izvodi aktivnost koja je predmetom ocjene.

5.   Proizvođač ili podizvođač koji djeluje u njegovo ime, imenovan kao tehnička služba, treba ispunjavati odgovarajuće odredbe iz ovog članka.

Članak 43.

Postupci prijavljivanja

1.   Države članice za svaku imenovanu tehničku službu obavješćuju Komisiju o imenu, adresi, uključujući i o elektroničkoj adresi, odgovornim osobama i kategorijama aktivnosti. Također se prijavljuju i sve naknadne izmjene takvih podataka.

U postupku prijavljivanja treba navesti na temelju kojih su regulatornih akata tehničke službe imenovane.

2.   Tehnička služba može provoditi aktivnosti iz članka 41. u svrhu homologacije, samo ako je o tome prethodno obavijestila Komisiju.

3.   Nekoliko država članica može imenovati i prijaviti istu tehničku službu, neovisno o kategoriji aktivnosti koju ona provodi.

4.   Ako je primjenom regulatornih akata potrebno imenovati posebnu organizaciju ili nadležno tijelo čija aktivnost nije uključena u aktivnosti iz članka 41., prijavljivanje se provodi u skladu s odredbama ovog članka.

5.   Komisija na svojoj internetskoj stranici objavljuje popis i pojedinosti u pogledu homologacijskih tijela i tehničkih službi.

POGLAVLJE XVII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 44.

Prijelazne odredbe

1.   Do potrebnih izmjena ove Direktive s ciljem uvrštavanja još neobuhvaćenih vozila, ili dopunjavanja upravnih ili tehničkih odredbi u pogledu homologiranih vozila izvan kategorije M1, izrađenih u manjim serijama, i za određivanje usklađenih upravnih i tehničkih odredbi u vezi s postupkom pojedinačnog odobrenja i do isteka prijelaznih razdoblja iz članka 45., države članice nastavljaju s dodjeljivanjem nacionalnih homologacija za takva vozila, pod uvjetom da se ona temelje na usklađenim tehničkim zahtjevima iz ove Direktive.

2.   Na zahtjev proizvođača, ili vlasnika vozila u slučaju pojedinačnog odobrenja, i nakon dostavljanja traženih informacija, navedena država članica ispunjava i izdaje certifikat o homologaciji ili, prema potrebi, certifikat o pojedinačnom odobrenju. Certifikat se izdaje podnositelju zahtjeva.

U pogledu vozila istog tipa, druge države članice prihvaćaju ovjerenu vjerodostojnu kopiju izvornika kao dokaz da su propisana ispitivanja provedena.

3.   Ako je određeno vozilo obuhvaćeno pojedinačnim odobrenjem potrebno registrirati u drugoj državi članici, takva država članica može zatražiti od homologacijskog tijela koje je izdalo pojedinačno odobrenje dodatne informacije koje podrobno opisuju tehničke zahtjeve koje takvo vozilo ispunjava.

4.   Dok se ne usklade sustavi registracije i oporezivanja u državama članicama, države članice u odnosu na vozila obuhvaćena ovom Direktivom mogu, zbog olakšavanja registracije i oporezivanja, na svom području koristiti nacionalne zakone. U tu svrhu države članice mogu napraviti dodatnu podjelu izvedbi prikazanih u dijelu II. Priloga III. pod uvjetom da su podaci korišteni za takvu dodatnu podjelu jasno navedeni u opisnoj dokumentaciji ili ih je moguće izvesti jednostavnim izračunom.

Članak 45.

Datumi primjene EZ homologacije

1.   Države članice dodjeljuju EZ homologaciju novim tipovima vozila od datuma koji su navedeni u Prilogu XIX.

2.   Na zahtjev proizvođača države članice mogu dodijeliti EZ homologaciju za nov tip vozila od 29. travnja 2009.

3.   Do datuma iz četvrtog stupca tablice u Prilogu XIX., članak 26. stavak 1. ne primjenjuje se na nova vozila kojima je prije datuma iz trećeg stupca navedenog priloga dodijeljena homologacija ili za vozila bez homologacije.

4.   Na zahtjev proizvođača i do datuma navedenih u trećem stupcu, u redovima od 6. do 9. tablice iz Priloga XIX., države članice nastavljaju s izdavanjem nacionalnih homologacija, kao alternativa EZ homologacijama za vozila kategorije M2 ili M3 pod uvjetom da su takva vozila, njihovi sustavi, sastavni dijelovi i zasebne tehničke jedinice homologirani u skladu s regulatornim aktima iz dijela I. Priloga IV. ovoj Direktivi.

5.   Ovom se Direktivom ne poništava EZ homologacija dodijeljena vozilima kategorije M1 prije 29. travnja 2009., niti se sprečava proširenje takvih homologacija.

6.   U pogledu EZ homologacija novih tipova sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica, države članice primjenjuju ovu Direktivu od 29. travnja 2009.

Ovom se Direktivom ne poništava ni jedna EZ homologacija dodijeljena sustavima, sastavnim dijelovima ili zasebnim tehničkim jedinicama prije 29. travnja 2009., niti se sprečava proširenje takvih homologacija.

Članak 46.

Sankcije

Države članice utvrđuju sankcije koje se primjenjuju u slučaju kršenja odredbi iz ove Direktive i posebno zabrana koje sadrži članak 31. ili koje iz njega proizlaze, te regulatornih akata iz dijela I. Priloga IV. i poduzimaju potrebne mjere za njihovu primjenu. Utvrđene sankcije trebaju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće. Države članice o takvim odredbama obavješćuju Komisiju najkasnije do 29. travnja 2009., te što je prije moguće o njihovim daljnjim izmjenama.

Članak 47.

Ocjena

1.   Države članice najkasnije do 29. travnja 2011. obavješćuju Komisiju o primjeni postupaka homologacije iz ove Direktive i posebno o primjeni višestupanjskog postupka. Prema potrebi Komisija predlaže izmjene koje su nužne za poboljšanje homologacijskog procesa.

2.   Komisija, na temelju informacija iz stavka 1., najkasnije do 29. listopada 2011. obavješćuje Europski parlament i Vijeće o primjeni ove Direktive. Komisija prema potrebi predlaže odlaganje datuma primjene iz članka 45.

Članak 48.

Prijenos

1.   Države članice donose i objavljuju, prije 29. travnja 2009., zakone i druge propise potrebe za usklađivanjem s temeljnim izmjenama ove Direktive. O tom odmah obavješćuju Komisiju.

One primjenjuju te odredbe od 29. travnja 2009.

Kada države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Također uključuju izjavu da se upućivanja u postojećim zakonima i drugim propisima na direktive stavljene izvan snage, smatraju upućivanjem na ovu Direktivu. Države članice određuju načine tog upućivanja i formulaciju izjave.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekstu glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 49.

Stavljanje izvan snage

Direktiva 70/156/EEZ stavlja se izvan snage s učinkom od 29. travnja 2009. ne dovodeći u pitanje obveze država članica u pogledu rokova prijenosa u nacionalno zakonodavstvo i primjene direktiva iz dijela B Priloga XX.

Upućivanje na direktivu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjem na ovu Direktivu i potrebno ih je tumačiti u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga XXI.

Članak 50.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 51.

Upućivanje

Ova se Direktiva upućuje državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. rujna 2007.

Za Europski parlament

Predsjednik

H. G. PÖTTERING

Za Vijeće

Predsjednik

M. LOBO ANTUNEZ


(1)  SL C 108, 30.4.2004., str. 29.

(2)  Mišljenje Europskog parlamenta od 11. veljače 2004. (SL C 97 E, 22.4.2004., str. 370.). Zajedničko stajalište Vijeća od 11. prosinca 2006. (SL C 64 E, 20.3.2007., str. 1.). Zajedničko stajalište Europskog parlamenta od 10. svibnja 2007. (još neobjavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 23. srpnja 2007.

(3)  SL L 42, 23.2.1970., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 171, 29.6.2007., str. 1.).

(4)  SL L 225, 10.8.1992., str. 1.

(5)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23. Odluka kako je izmijenjena Odlukom 2006/512/EZ (SL L 200, 22.7.2006., str. 11.).

(6)  SL L 346, 17.12.1997., str. 78.

(7)  SL L 11, 15.1.2002., str. 4.

(8)  SL L 171, 29.6.2007., str. 1.

(9)  SL C 321, 31.12.2003., str. 1.

(10)  SL L 171, 9.7.2003., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Vijeća 2006/96/EZ (SL L 363, 20.12.2006., str. 81.).

(11)  SL L 124, 9.5.2002., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Vijeća 2006/96/EZ.

(12)  SL L 157, 9.6.2006., str. 24.

(13)  SL L 138, 1.6.1999., str. 57. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2006/103/EZ (SL L 363, 20.12.2006., str. 344.).


POPIS PRILOGA

Prilog I.

Cjelovit popis opisnih podataka za EZ homologaciju vozila

Prilog II.

Definicije kategorija vozila i tipova vozila

Prilog III.

Opisni dokument za EZ homologacije vozila

Prilog IV.

Popis zahtjeva za EZ homologaciju vozila

Dodatak:

Popis zahtjeva za EZ homologaciju vozila kategorije M1, proizvedenih u malim serijama

Prilog V.

Postupci za EZ homologaciju vozila

Dodatak 1.:

Norme koje trebaju ispunjavati tijela iz članka 41.

Dodatak 2.:

Postupak ocjene tehničkih služba

Prilog VI.

Certifikat o EZ homologaciji

Dodatak:

Popis regulatornih akata s kojima je u skladu tip vozila

Prilog VII.

Sustav brojčanog označivanja potvrda o EZ homologaciji

Dodatak:

Oznaka EZ homologacije za sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice

Prilog VIII.

Rezultati ispitivanja

Prilog IX.

EZ Certifikat o sukladnosti

Prilog X.

Postupci za sukladnost proizvodnje

Prilog XI.

Posebnosti vozila za posebne namjene i zahtjevi za njih

Dodatak 1.:

Motorna vozila za stanovanje, ambulantna vozila i pogrebna vozila

Dodatak 2.:

Oklopljena vozila

Dodatak 3.:

Vozila s pristupom za invalidska kolica

Dodatak 4.:

Ostala vozila za posebne namjene (uključujući kamp prikolice)

Dodatak 5.:

Autodizalice

Prilog XII.

Ograničenje broja vozila za male serije i završetak serija

Prilog XIII.

Popis dijelova ili opreme koji mogu predstavljati značajan rizik ispravnom djelovanju sustava koji su bitni za sigurnost vozila ili njegov utjecaj na okoliš, njegove zahtjeve u pogledu izvedbe, odgovarajuće postupke ispitivanja, odredbe o označivanju i pakiranju

Prilog XIV.

Popis EZ homologacija izdanih na temelju regulatornih akata

Prilog XV.

Popis regulatornih akata prema kojima proizvođač može biti imenovan za tehničku službu

Prilog XVI.

Popis regulatornih akata prema kojima proizvođač ili tehnička služba mogu upotrijebiti metode virtualnog ispitivanja

Dodatak 1.:

Opći uvjeti potrebni za metode virtualnog ispitivanja

Dodatak 2.:

Posebni uvjeti u pogledu metoda virtualnog ispitivanja

Prilog XVII.

Postupci za višestupanjsku EZ homologaciju

Dodatak:

Primjer izgleda dodatne pločice proizvođača

Prilog XVIII.

Potvrda o podrijetlu vozila — Izjava proizvođača osnovnog/nepotpunog vozila koje nema certifikat o sukladnosti

Prilog XIX.

Vremenski raspored provedbe ove Direktive u pogledu homologacije

Prilog XX.

Rokovi za prijenos ukinutih direktiva u nacionalno zakonodavstvo

Prilog XXI.

Korelacijska tablica

PRILOG I.

Cjelovit popis opisnih podataka za EZ homologaciju vozila

Svi opisni listovi u ovoj Direktivi i u zasebnim direktivama ili uredbama moraju sadržavati samo podatke koji su izvučeni iz tog popisa i moraju imati isti način brojčanog označivanja pojedinih podataka kao u ovom popisu.

Sljedeći podaci, ako su potrebni, moraju biti priloženi u tri primjerka s popisom dokumenata. Svi crteži moraju biti dostavljeni u prikladnome mjerilu i dovoljno podrobni na formatu A4 ili presavijeni na taj format. Ako su priložene, fotografije moraju prikazivati potrebne pojedinosti.

Ako su sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice s elektroničkim upravljanjem, potrebno je dodati podatke o njihovim značajkama.

(Objašnjenja se nalaze na posljednjoj stranici ovog Priloga)

0.   OPĆI PODACI

0.1.   Marka (trgovačka oznaka proizvođača):

0.2.   Tip:

0.2.0.1.   Podvozje:

0.2.0.2.   Nadogradnja/potpuno vozilo:

0.2.1.   Trgovački naziv (nazivi) (ako postoji):

0.3.   Identifikacijska oznaka tipa, ako je postavljena na vozilu/sastavnom dijelu/zasebnoj tehničkoj jedinici (b) (1):

0.3.0.1.   Podvozje:

0.3.0.2.   Nadogradnja/potpuno vozilo:

0.3.1.   Mjesto te oznake:

0.3.1.1.   Na podvozju:

0.3.1.2.   Na nadogradnji/potpunom vozilu:

0.4.   Kategorija vozila (c):

0.4.1.   Razredba (razredbe) prema opasnosti tvari za čiji je prijevoz vozilo namijenjeno:

0.5.   Naziv i adresa proizvođača:

0.6.   Mjesto i način postavljanja propisanih pločica proizvođača i mjesto oznake VIN:

0.6.1.   Na podvozju:

0.6.2.   Na nadogradnji:

0.7.   Mjesto i način postavljanja oznake EZ homologacije za sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice:

0.8.   Ime (imena) i adresa (adrese) pogona za sklapanje:

0.9.   Ime i adresa predstavnika proizvođača (ako postoji):

1.   OPĆE KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE VOZILA

1.1.   Fotografije i/ili crteži vozila predstavnika:

1.2.   Crtež s dimenzijama cijelog vozila:

1.3.   Broj osovina i kotača:

1.3.1.   Broj i položaj osovina s dvostrukim kotačima:

1.3.2.   Broj i položaj upravljanih osovina:

1.3.3.   Pogonske osovine (broj, položaj, međusobna povezanost):

1.4.   Podvozje (ako postoji) (sveobuhvatan crtež):

1.5.   Materijal bočnih nosača (d):

1.6.   Mjesto i način ugradbe pogonskog motora:

1.7.   Vozačka kabina (ravna ili uvučena (iza poklopca motora) (z):

1.8.   Položaj upravljača: lijevo/desno (1).

1.8.1.   Vozilo opremljeno za promet desnom/lijevom stranom (1).

1.9.   Navesti je li motorno vozilo namijenjeno za vuču poluprikolica ili drugih prikolica i, ako je priključno vozilo poluprikolica, prikolica s rudom ili sa središnjom osovinom, navesti vozila koja su posebno konstruirana za prijevoz robe s reguliranom temperaturom:

2.   MASE I DIMENZIJE (e) (u kg i mm) (prema potrebi pozvati se na odgovarajući crtež)

2.1.   Razmak/razmaci osovina (pri punom opterećenju) (f):

2.1.1.   U slučaju poluprikolica

2.1.1.1.   Razmak između osi vučnog svornjaka sedla i krajnje stražnje točke poluprikolice:

2.1.1.2.   Najveći razmak između osi vučnog svornjaka sedla i bilo koje točke na prednjoj strani poluprikolice:

2.1.1.3.   Razmak kotača posebne poluprikolice (prema definiciji u točki 7.6.1.2. Priloga I. Direktivi 97/27/EZ):

2.2.   U slučaju vučnih vozila za poluprikolice

2.2.1.   Predvođenje sedla (najveća i najmanja vrijednost, navesti dopuštene vrijednosti za slučaj nedovršenog vozila) (g):

2.2.2.   Najveća visina sedla (normirana) (h):

2.3.   Razmak (razmaci) kotača i širina (širine) osovina:

2.3.1.   Razmak kotača svake upravljane osovine (i):

2.3.2.   Razmak kotača ostalih osovina (i):

2.3.3.   Širina najšire stražnje osovine:

2.3.4.   Širina krajnje prednje osovine (mjereno na najizbočenijem dijelu guma ne uzimajući u obzir izbočenje guma u blizini tla):

2.4.   Vanjske dimenzije vozila:

2.4.1.   Za podvozje bez nadogradnje:

2.4.1.1.   Duljina (j):

2.4.1.1.1.   Najveća dopuštena duljina:

2.4.1.1.2.   Najmanja dopuštena duljina:

2.4.1.2.   Širina (k):

2.4.1.2.1.   Najveća dopuštena širina:

2.4.1.2.2.   Najmanja dopuštena širina:

2.4.1.3.   Visina (u položaju vozila za vožnju) (l) (kod vozila s prilagođavanjem visine navesti uobičajen položaj za vožnju):

2.4.1.4.   Prednji prepust (m):

2.4.1.4.1.   Kut prednjeg prepusta (na): … stupnjeva.

2.4.1.5.   Stražnji prepust (n):

2.4.1.5.1.   Kut stražnjeg prepusta (nb): … stupnjeva.

2.4.1.5.2.   Najmanji i najveći dopušteni prepust vučne spojnice (nd):

2.4.1.6.   Razmak od tla (prema definiciji iz točke 4.5. dijela A Priloga II.):

2.4.1.6.1.   Između osovina:

2.4.1.6.2.   Ispod prednje osovine (prednjih osovina):

2.4.1.6.3.   Ispod zadnje osovine (zadnjih osovina):

2.4.1.7.   Kut kosine (nc): … stupnjeva.

2.4.1.8.   Dopušteni granični položaji težišta nadogradnje i/ili unutarnjeg pribora i/ili opreme i/ili korisnog tereta:

2.4.2.   Podvozje s nadogradnjom

2.4.2.1.   Duljina (j):

2.4.2.1.1.   Duljina površine za teret:

2.4.2.2.   Širina (k):

2.4.2.2.1.   Debljina zidova (za vozila za prijevoz robe s reguliranom temperaturom):

2.4.2.3.   Visina (u voznom stanju) (l) (za vozila s podesivom visinom ovjesa navesti uobičajen položaj za vožnju):

2.4.2.4.   Prednji prepust (m):

2.4.2.4.1.   Kut prednjeg prepusta (na): … stupnjeva.

2.4.2.5.   Stražnji prepust (n):

2.4.2.5.1.   Kut stražnjeg prepusta (nb): … stupnjeva.

2.4.2.5.2.   Najmanji i najveći dopušteni prepust vučne spojnice (nd):

2.4.2.6.   Razmak od tla (po definiciji iz točke 4.5. dijela A Priloga II.)

2.4.2.6.1.   Između osovina:

2.4.2.6.2.   Ispod prednje osovine (prednjih osovina):

2.4.2.6.3.   Ispod stražnje osovine (stražnjih osovina):

2.4.2.7.   Kut kosine (nc): … stupnjeva.

2.4.2.8.   Dopušteni granični položaji težišta korisnog tereta (u slučaju neujednačeno raspoređenog tereta):

2.4.2.9.   Položaj težišta vozila (M2 in M3) kod tehnički dopuštene najveće mase tereta u uzdužnom, poprečnom i okomitom smjeru:

2.4.3.   Nadogradnja koja je homologirana bez podvozja (vozila kategorije M2 i M3)

2.4.3.1.   Duljina (j):

2.4.3.2.   Širina (k):

2.4.3.3.   Nazivna visina (u položaju vozila za vožnju) (l) za određen tip (određene tipove) podvozja (kod ovjesa s podesivom visinom, navesti uobičajen položaj za vožnju):

2.5.   Masa golog podvozja (bez kabine, rashladnog sredstva, ulja, goriva, zamjenskog kotača, alata i vozača)

2.5.1.   Raspodjela te mase po osovinama:

2.6.   Masa vozila s nadogradnjom i, u slučaju vučnog vozila koje nije kategorije M1, s vučnom spojnicom ako ju je ugradio proizvođač, u voznom stanju, ili masa podvozja ili podvozja s kabinom, bez nadogradnje i/ili vučne spojnice, ako proizvođač ne ugrađuje nadogradnju i/ili vučnu spojnicu (uključujući tekućine, alat, rezervan kotač, ako je ugrađen, i vozača), a kod autobusa i člana posade ako vozilo ima sjedalo za posadu)(o) (najveća i najmanja za svaku varijantu):

2.6.1.   Raspodjela takve mase po osovinama u slučaju poluprikolice ili prikolice sa središnjom osovinom, opterećenje na spojnici (najveće i najmanje za svaku varijantu):

2.7.   Najmanja masa dovršenog vozila prema podacima proizvođača, u slučaju nedovršenog vozila:

2.7.1.   Raspodjela te mase po osovinama i, u slučaju poluprikolice ili prikolice sa središnjom osovinom, opterećenje na spojnici:

2.8.   Tehnički dopuštena najveća ukupna masa vozila prema podacima proizvođača (y) (*):

2.8.1.   Raspodjela takve mase po osovinama u slučaju poluprikolice ili prikolice sa središnjom osovinom, opterećenje na spojnici (*):

2.9.   Tehnički dopuštena najveća masa na svakoj osovini:

2.10.   Tehnički dopuštena najveća masa na svakoj skupini osovina:

2.11.   Tehnički dopuštena najveća vučena masa motornog vozila za

2.11.1.   Prikolicu s rudom:

2.11.2.   Poluprikolicu:

2.11.3.   Prikolicu sa središnjom osovinom:

2.11.3.1.   Najveći dopušten omjer između prepusta spojnice (p) i razmaka osovina:

2.11.3.2.   Najveća vrijednost V: … kN.

2.11.4.   Tehnički dopuštena najveća masa skupa vozila (*):

2.11.5.   Vozilo jest/nije (1) predviđeno za vuču tereta (točka 1.2 Priloga II. Direktivi 77/389/EEZ).

2.11.6.   Najveća masa prikolice bez kočnice:

2.12.   Tehnički dopušteno najveće statičko vertikalno opterećenje/masa na vučnoj spojnici:

2.12.1.   Motornog vozila:

2.12.2.   Poluprikolice ili prikolice sa središnjom osovinom:

2.12.3.   Najveća dopuštena masa vučne spojnice (ako je ne ugrađuje proizvođač):

2.13.   Vozilom prekrivena površina pri kružnoj vožnji:

2.14.   Omjer snage motora/najveća ukupna masa: … kW/kg.

2.14.1.   Omjer snage motora/tehnički dopuštena najveća masa skupa vozila (prema definiciji u točki 7.10. Priloga I. Direktivi 97/27/EZ): … kW/kg.

2.15.   Sposobnost pokretanja na usponu (samo za vozilo) (+++): … %.

2.16.   Predviđena najveća dopuštena masa pri registraciji/u uporabi vozila (mogućnost po izboru: kad su te vrijednosti dane treba ih provjeriti u skladu sa zahtjevima u Prilogu IV. Direktivi 97/27/EZ):

2.16.1.   Predviđena najveća dopuštena ukupna masa pri registraciji/u uporabi (moguće je više podataka, za svaki različiti tehnički sastav vozila (#)):

2.16.2.   Predviđena najveća dopuštena masa pri registraciji/u uporabi za svaku osovinu i, u slučaju poluprikolice i prikolice sa središnjom osovinom, predviđeno opterećenje na vučnoj spojnici prema podacima proizvođača ako je manje od tehnički dopuštene najveće mase na vučnoj spojnici (moguće je više podataka, za svaki različiti tehnički sastav vozila (#)):

2.16.3.   Predviđena najveća dopuštena masa pri registraciji/u uporabi za svaku skupinu osovina (moguće je više podataka, za svaki različiti tehnički sastav vozila (#)):

2.16.4.   Predviđena najveća dopuštena vučena masa pri registraciji/u uporabi (moguće je više podataka, za svaki različiti tehnički sastav vozila (#)):

2.16.5.   Predviđena najveća dopuštena masa skupa vozila pri registraciji/u uporabi (moguće je više podataka, za svaki različiti tehnički sastav vozila (#)):

3.   POGONSKI MOTOR (q) (u slučaju vozila koja koriste kao pogonsko gorivo benzin, dizelsko gorivo itd., ali i u kombinaciji s drugim gorivom, podatke je potrebno ponoviti za svaku vrstu pogona (+))

3.1.   Proizvođač:

3.1.1.   Proizvođačeva oznaka motora postavljena na motor:

3.2.   Motor s unutarnjim izgaranjem

3.2.1.   Podaci o motoru

3.2.1.1.   Radni postupak: vanjski izvor paljenja/kompresijsko paljenje, četverotaktni/dvotaktni (1)

3.2.1.2.   Broj i raspored cilindara:

3.2.1.2.1.   Promjer (r): … mm

3.2.1.2.2.   Hod (r): … mm

3.2.1.2.3.   Slijed paljenja:

3.2.1.3.   Radni obujam motora (s): … cm3

3.2.1.4.   Kompresijski omjer (2):

3.2.1.5.   Crteži komore za izgaranje, čela klipa i, u slučaju motora s vanjskim izvorom paljenja, klipnih prstena:

3.2.1.6.   Uobičajena brzina vrtnje motora na praznom hodu (2): … min–1

3.2.1.6.1.   Povišena brzina vrtnje motora na praznom hodu (2): … min–1

3.2.1.7.   Obujamski sadržaj ugljičnog monoksida u ispušnim plinovima pri radu motora u praznom hodu (2): … % po podacima proizvođača (samo za motore s vanjskim izvorom paljenja)

3.2.1.8.   Najveća neto snaga (t): … kW kod … min–1 (prema podacima proizvođača)

3.2.1.9.   Najveća dopuštena brzina vrtnje prema podacima proizvođača: … min–1

3.2.1.10.   Najveći neto zakretni moment (t): … kW kod … min–1 (prema podacima proizvođača)

3.2.2.   Gorivo: dizelsko gorivo/benzin/ukapljeni naftni plin/zemni plin/etanol (1) …

3.2.2.1.   Istraživački oktanski broj, (RON), olovni benzin:

3.2.2.2.   Istraživački oktanski broj, (RON), bezolovni benzin:

3.2.2.3.   Uljevni otvor spremnika goriva: sužen promjer/oznaka (1)

3.2.3.   Spremnik (spremnici) goriva

3.2.3.1.   Glavni spremnik (spremnici) goriva

3.2.3.1.1.   Broj, obujam, materijal:

3.2.3.1.2.   Crteži i tehnički opis spremnika sa svim priključcima i vodovima odzračnog sustava, bravama, ventilima i napravama za pričvršćivanje

3.2.3.1.3.   Crtež koji jasno pokazuje položaj spremnika u vozilu:

3.2.3.2.   Dodatan spremnik (spremnici) goriva

3.2.3.2.1.   Broj, obujam, materijal:

3.2.3.2.2.   Crteži i tehnički opis spremnika sa svim priključcima i vodovima odzračnog sustava, bravama, ventilima i napravama za pričvršćivanje:

3.2.3.2.3.   Crtež koji jasno pokazuje položaj spremnika u vozilu:

3.2.4.   Napajanje gorivom

3.2.4.1.   S rasplinjačem: da/ne (1)

3.2.4.1.1.   Marka (marke):

3.2.4.1.2.   Tip (tipovi):

3.2.4.1.3.   Broj:

3.2.4.1.4.   Elementi namještanja (2)

3.2.4.1.4.1.

Sapnice: …

Ili krivulja dotoka goriva u ovisnosti o protoku zraka i potrebne postavke za postizanje te krivulje

3.2.4.1.4.2.

Difuzor: …

3.2.4.1.4.3.

Visina razine u komori s plovkom: …

3.2.4.1.4.4.

Masa plovka: …

3.2.4.1.4.5.

Igla plovka: …

3.2.4.1.5.   Sustav za pokretanja hladnog motora: ručno/automatski (1)

3.2.4.1.5.1.   Način (načini) rada:

3.2.4.1.5.2.   Granice radnih područja/postavke (1) (2):

3.2.4.2.   S ubrizgavanjem goriva (samo za motore s kompresijskim paljenjem): da/ne (1)

3.2.4.2.1.   Opis sustava:

3.2.4.2.2.   Radni postupak: izravno ubrizgavanje/pretkomora/vrtložna komora (1)

3.2.4.2.3.   Pumpa za ubrizgavanje

3.2.4.2.3.1.   Marka (marke):

3.2.4.2.3.2.   Tip (tipovi):

3.2.4.2.3.3.   Najveća količina ubrizgavanja (1) (2): … mm3/hodu ili ciklusu pri brzini vrtnje pumpe: … min–1 ili dijagram značajke ubrizgavanja:

3.2.4.2.3.4.   Početak ubrizgavanja (2):

3.2.4.2.3.5.   Krivulja predubrizgavanja (2):

3.2.4.2.3.6.   Postupak umjeravanja: ispitni uređaj/motor (1)

3.2.4.2.4.   Regulator

3.2.4.2.4.1.   Tip:

3.2.4.2.4.2.   Najveća regulirana brzina vrtnje motora

3.2.4.2.4.2.1.   Najveća brzina vrtnje opterećenog motora pri kojoj se potpuno prekida dovod goriva: … min–1

3.2.4.2.4.2.2.   Najveća brzina vrtnje neopterećenog motora pri kojoj se potpuno prekida dovod goriva:.: … min–1

3.2.4.2.5.   Visokotlačne cijevi

3.2.4.2.5.1.   Duljina: … mm

3.2.4.2.5.2.   Unutarnji promjer: … mm

3.2.4.2.6.   Brizgaljka (brizgaljke)

3.2.4.2.6.1.   Marka (marke):

3.2.4.2.6.2.   Tip (tipovi):

3.2.4.2.6.3.   Tlak otvaranja (2): … kPa ili dijagram značajka otvaranja (2):

3.2.4.2.7.   Sustav za pokretanje hladnog motora

3.2.4.2.7.1.   Marka (marke):

3.2.4.2.7.2.   Tip (tipovi):

3.2.4.2.7.3.   Opis sustava:

3.2.4.2.8.   Dodatan sustav za pokretanje motora

3.2.4.2.8.1.   Marka (marke):

3.2.4.2.8.2.   Tip (tipovi):

3.2.4.2.8.3.   Opis sustava:

3.2.4.2.9.   Elektronička upravljačka jedinica

3.2.4.2.9.1.   Marka (marke):

3.2.4.2.9.2.   Opis sustava:

3.2.4.3.   S ubrizgavanjem goriva (samo za motore s vanjskim izvorom paljenja): da/ne (1)

3.2.4.3.1.   Način rada: višestruko ubrizgavanje (jedna-/više točaka (1))/direktno ubrizgavanje/ostalo (točan opis) (1)

3.2.4.3.2.   Marka (marke):

3.2.4.3.3.   Tip (tipovi):

3.2.4.3.4.   Opis sustava:

3.2.4.3.4.1.

Tip ili oznaka upravljačke jedinice: …

U slučaju sustava za ubrizgavanje s prekidima, treba priložiti odgovarajuće podatke.

3.2.4.3.4.2.

Tip regulatora goriva: …

3.2.4.3.4.3.

Tip osjetnika protoka zraka: …

3.2.4.3.4.4.

Tip naprave za raspodjelu goriva: …

3.2.4.3.4.5.

Tip regulatora tlaka: …

3.2.4.3.4.6.

Tip mikroprekidača: …

3.2.4.3.4.7.

Tip vijka za namještanje praznog hoda: …

3.2.4.3.4.8.

Tip kućišta zaklopke za zrak: …

3.2.4.3.4.9.

Tip osjetnika temperature rashladne tekućine: …

3.2.4.3.4.10.   Tip osjetnika temperature zraka: …

3.2.4.3.4.11.   Tip prekidača za temperaturu zraka: …

3.2.4.3.5.   Ubrizgači: tlak otvaranja (2): … kPa ili dijagram značajka otvaranja:

3.2.4.3.6.   Početak ubrizgavanja:

3.2.4.3.7.   Sustav za pokretanje hladnog motora

3.2.4.3.7.1.   Opis rada:

3.2.4.3.7.2.   Granice radnih područja/postavke(1)(2):

3.2.4.4.   Pumpa za gorivo

3.2.4.4.1.   Tlak (2): … kPa ili dijagram značajka (2):

3.2.5.   Električni sustav

3.2.5.1.   Nazivni napon: … V, pozitivno/negativno uzemljenje (1)

3.2.5.2   Generator

3.2.5.2.1.   Tip:

3.2.5.2.2.   Nazivna snaga: … VA

3.2.6.   Sustav paljenja

3.2.6.1.   Marka (marke):

3.2.6.2.   Tip (tipovi):

3.2.6.3.   Radni postupak:

3.2.6.4.   Krivulja pretpaljenja (2):

3.2.6.5.   Statički kut pretpaljenja (2): … stupnjevi prije GMT

3.2.6.6.   Razmak kontakta prekidača (2): … mm

3.2.6.7.   Kut zatvorenosti (2): … stupnjevi

3.2.7.   Sustav hlađenja: tekućina/zrak (1)

3.2.7.1.   Nazivno namještanje regulatora temperature motora

3.2.7.2.   Hlađenje tekućinom

3.2.7.2.1.   Vrsta tekućine:

3.2.7.2.2.   Pumpa (pumpe) za cirkulaciju: da/ne (1)

3.2.7.2.3.   Značajke: ili

3.2.7.2.3.1.   Marka (marke):

3.2.7.2.3.2.   Tip (tipovi):

3.2.7.2.4.   Prijenosni omjer (omjeri) pogona:

3.2.7.2.5.   Opis ventilatora i njegovog pogonskog mehanizma:

3.2.7.3.   Hlađenje zrakom

3.2.7.3.1.   Ventilator: da/ne (1)

3.2.7.3.2.   Značajke: ili

3.2.7.3.2.1.   Marka (marke):

3.2.7.3.2.2.   Tip (tipovi):

3.2.7.3.3.   Prijenosni omjer (omjeri) pogona:

3.2.8.   Usisni sustav

3.2.8.1.   Kompresor: da/ne (1)

3.2.8.1.1.   Marka (marke):

3.2.8.1.2.   Tip (tipovi):

3.2.8.1.3.   Opis sustava (npr. najveći tlak punjenja) … kPa; preljevni ventil, ako se primjenjuje):

3.2.8.2.   Hladnjak stlačenog zraka: da/ne (1)

3.2.8.3.   Podtlak u usisnom vodu pri nazivnoj brzini vrtnje motora i punom opterećenju

najmanje dopušten: … kPa

najveći dopušten: … kPa

3.2.8.4.   Opis i crteži usisnih vodova i njihovih priloga (skupljač usisnog zraka, grijač, dodatni dovodi zraka itd.):

3.2.8.4.1.   Opis usisne grane (uključujući crteže i/ili fotografije):

3.2.8.4.2.   Filtar za zrak, crteži: ili

3.2.8.4.2.1.   Marka (marke):

3.2.8.4.2.2.   Tip (tipovi):

3.2.8.4.3.   Usisni prigušivač zvuka, crteži: ili

3.2.8.4.3.1.   Marka (marke):

3.2.8.4.3.2.   Tip (tipovi):

3.2.9.   Ispušni sustav

3.2.9.1.   Opis i/ili crteži ispušne grane:

3.2.9.2.   Opis i/ili crteži ispušnog sustava:

3.2.9.3.   Najveći dopušteni protutlak nazivnoj brzini vrtnje pri punom opterećenju motora: … kPa

3.2.9.4.   Prigušivač (prigušivači) zvuka u ispušnom vodu: za prednji, središnji, stražnji prigušivač: konstrukcija, tip, oznaka; kad je bitno za vanjsku buku: način smanjivanja buke u motornom prostoru i na samom motoru:

3.2.9.5.   Položaj izlaznog otvora: ili

3.2.9.6.   Prigušivač zvuka koji sadrži vlaknaste materijale:

3.2.10.   Najmanje površine poprečnog presjeka usisnih i ispušnih kanala:

3.2.11.   Kutovi otvaranja/zatvaranja ventila ili drugi istovrijedni podaci

3.2.11.1.   Najveći podizaj ventila, kutovi otvaranja i zatvaranja ili podaci o kutovima otvaranja i zatvaranja kod drugih razvodnih sustava, u odnosu na mrtve točke klipova:

3.2.11.2.   Referentne veličine i/ili raspon postavki (1):

3.2.12.   Mjere protiv onečišćivanja zraka

3.2.12.1.   Naprava za usisavanje plinova iz kućišta motora (opis i crteži):

3.2.12.2.   Dodatne naprave protiv onečišćavanja (ako postoje i nisu drugdje opisane)

3.2.12.2.1.   Katalizator: da/ne (1)

3.2.12.2.1.1.   Broj katalizatora i elemenata:

3.2.12.2.1.2.   Dimenzije, oblik i obujam katalizatora:

3.2.12.2.1.3.   Tip katalizatorskog djelovanja:

3.2.12.2.1.4.   Ukupna količina plemenitih kovina:

3.2.12.2.1.5.   Relativna koncentracija:

3.2.12.2.1.6.   Nosač (struktura i materijal):

3.2.12.2.1.7.   Gustoća saća:

3.2.12.2.1.8.   Vrsta kućišta katalizatora:

3.2.12.2.1.9.   Položaj katalizatora (mjesto i referentan razmak u ispušnom sustavu):

3.2.12.2.1.10.   Toplinska zaštita: da/ne (1)

3.2.12.2.2.   Osjetnik kisika: da/ne (1)

3.2.12.2.2.1.   Tip:

3.2.12.2.2.2.   Položaj:

3.2.12.2.2.3.   Područje regulacije:

3.2.12.2.3.   Upuhivanje zraka: da/ne (1)

3.2.12.2.3.1.   Vrsta (pulsiranje zraka, pumpa za zrak itd.):

3.2.12.2.4.   Povrat ispušnih plinova: da/ne (1)

3.2.12.2.4.1.   Značajke (količina protoka itd.):

3.2.12.2.5.   Sustav za nadzor emisije isparavanjem: da/ne (1)

3.2.12.2.5.1.   Podroban opis naprava i njihova namještanja:

3.2.12.2.5.2.   Crtež sustava za nadzor emisije isparivanjem:

3.2.12.2.5.3.   Crtež posude za aktivni ugljen:

3.2.12.2.5.4.   Masa suhog aktivnog ugljena: … g

3.2.12.2.5.5.   Shematski crtež spremnika goriva s podacima o obujmu i materijalu:

3.2.12.2.5.6.   Crtež toplinske zaštite između spremnika i ispušnog sustava:

3.2.12.2.6.   Odvajač čestica: da/ne (1)

3.2.12.2.6.1.   Dimenzije, oblik i obujam čestica:

3.2.12.2.6.2.   Tip i konstrukcija odvajača čestica:

3.2.12.2.6.3.   Mjesto ugradnje (referentan razmak u ispušnom sustavu):

3.2.12.2.6.4.   Metoda ili naprava za regeneraciju, opis i/ili crtež:

3.2.12.2.7.   Sustav automatske dijagnostike u vozilu, (OBD), da/ne (1)

3.2.12.2.7.1.   Opis i/ili crtež pokazivača neispravnosti (MI):

3.2.12.2.7.2.   Popis i uloga svih sastavnih dijelova koje nadzire sustav OBD:

3.2.12.2.7.3.   Opis (opće načelo rada) za:

3.2.12.2.7.3.1.   Motore s vanjskim izvorom paljenja (1)

3.2.12.2.7.3.1.1.   Nadzor katalizatora (1):

3.2.12.2.7.3.1.2.   Prepoznavanje grešaka u izgaranju (1):

3.2.12.2.7.3.1.3.   Nadzor osjetnika kisika (1):

3.2.12.2.7.3.1.4.   Ostali sastavni dijelovi koje nadzire sustav OBD (1):

3.2.12.2.7.3.2.   Motori s kompresijskim paljenjem (1)

3.2.12.2.7.3.2.1.   Nadzor katalizatora (1):

3.2.12.2.7.3.2.2.   Nadzor odvajača čestica (1):

3.2.12.2.7.3.2.3.   Nadzor elektroničkog sustava napajanja gorivom (1):

3.2.12.2.7.3.2.4.   Ostali sastavni dijelovi koje nadzire sustav OBD (1):

3.2.12.2.7.4.   Kriteriji za aktiviranje pokazivača neispravnosti MI (određen broj ciklusa vožnje ili statistička metoda):

3.2.12.2.7.5.   Popis svih izlaznih kodova i formata OBD-a (s objašnjenjem svakoga):

3.2.12.2.8.   Ostali sustavi (opis i način rada):

3.2.13.   Mjesto oznake koeficijenta apsorpcije (samo za motore s kompresijskim paljenjem):

3.2.14.   Pojedinosti o svakoj napravi za smanjenje potrošnje goriva (ako nisu drugdje opisane):

3.2.15.   Sustav napajanja motora ukapljenim naftnim plinom (LPG): da/ne (1)

3.2.15.1.   Broj EZ homologacije u skladu s Direktivom 70/221/EEZ (kad takva Direktiva bude izmijenjena ena tako da se odnosi na spremnike plinskih goriva):

3.2.15.2.   Elektronička jedinica za upravljanje motora s pogonom na ukapljeni naftni plin:

3.2.15.2.1.   Marka (marke):

3.2.15.2.2.   Tip (tipovi):

3.2.15.2.3.   Mogućnosti namještanja koje utječu na emisiju:

3.2.15.3.   Dodatna dokumentacija

3.2.15.3.1.   Opis zaštite katalizatora kod prijelaza s benzina na ukapljeni naftni plin ili obrnuto:

3.2.15.3.2.   Shema sustava (električni spojevi, priključna crijeva za izjednačivanje tlaka itd.):

3.2.15.3.3.   Crtež simbola:

3.2.16.   Sustav napajanja motora zemnim plinom: da/ne (1)

3.2.16.1.   Broj EZ homologacije u skladu s Direktivom 70/221/EEZ (kad takva Direktiva bude izmijenjena tako da obuhvaća i spremnike plinskih goriva):

3.2.16.2.   Elektronička jedinica za upravljanje radom motora koji kao gorivo koristi zemni plin:

3.2.16.2.1.   Marka (marke):

3.2.16.2.2.   Tip (tipovi):

3.2.16.2.3.   Mogućnosti namještanja koja utječu na emisiju:

3.2.16.3.   Dodatna dokumentacija

3.2.16.3.1.   Opis zaštite katalizatora kod prijelaza s benzina na zemni plin ili obrnuto:

3.2.16.3.2.   Shema sustava (električni spojevi, priključna crijeva za izjednačivanje tlaka itd.):

3.2.16.3.3   Crtež simbola:

3.3.   Elektromotor

3.3.1.   Tip (način motanja, uzbuda):

3.3.1.1.   Najveća satna snaga: … kW

3.3.1.2.   Radni napon: … V

3.3.2.   Akumulator

3.3.2.1.   Broj članaka:

3.3.2.2.   Masa: … kg

3.3.2.3.   Kapacitet: … Ah (amp/sat)

3.3.2.4.   Položaj:

3.4.   Drugi pogonski motori ili agregati ili njihove kombinacije (podaci o sastavnim dijelovima tih motora ili agregata):

3.5.   Emisija CO2/potrošnja goriva (u) (prema podacima proizvođača)

3.5.1.   Masa emisije CO2

3.5.1.1.   Masa emisije CO2 (u naselju): … g/km

3.5.1.2.   Masa emisije CO2 (izvan naselja): … g/km

3.5.1.3.   Masa emisije CO2 (kombinirana): … g/km

3.5.2.   Potrošnja goriva

3.5.2.1.   Potrošnja goriva (u naselju): … l/100 km/m3/100 km (1)

3.5.2.2.   Potrošnja goriva (izvan naselja): … l/100 km/m3/100 km (1)

3.5.2.3.   Potrošnja goriva (kombinirana): … l/100 km/m3/100 km (1)

3.6.   Dopuštene temperature prema podacima proizvođača

3.6.1.   Rashladni sustav

3.6.1.1.   Hlađenje tekućinom

Najviša temperatura na izlazu: … K

3.6.1.2.   Hlađenje zrakom

3.6.1.2.1.   Referentna točka:

3.6.1.2.2.   Najveća temperatura u referentnoj točki: … K

3.6.2.   Najveća izlazna temperatura usisnog zraka na izlazu iz hladnjaka: … K

3.6.3.   Najviša temperatura ispušnih plinova u točki ispušnog sustava koja je najbliža vanjskoj prirubnici ispušne grane: … K

3.6.4.   Temperatura goriva

najmanja: … K

najveća: … K

3.6.5.   Temperatura maziva

najmanja: … K

najveća: … K

3.7.   Pomoćni uređaji koje pogoni motor

Najveće dopušteno korištenje snage za pogon pomoćnih uređaja, u skladu s podacima i pod radnim uvjetima navedenim u točki 5.1.1. Priloga I. Direktivi 80/1269/EEZ, pri svakoj brzini motora, kako je odlučeno u točki 4.1. u Prilogu III. Direktivi 88/77/EEZ

3.7.1.   Prazni hod: … kW

3.7.2.   Srednja brzina vrtnje: … kW

3.7.3.   Nazivna brzina okretaja: … kW

3.8.   Sustav podmazivanja

3.8.1.   Opis sustava

3.8.1.1.   Položaj spremnika maziva:

3.8.1.2.   Sustav dovoda maziva (s pumpom, s ubrizgavanjem u usisni dio, miješanje s gorivom itd.) (1)

3.8.2.   Pumpa za podmazivanje

3.8.2.1.   Marka (marke):

3.8.2.2.   Tip (tipovi):

3.8.3.   Miješanje s gorivom

3.8.3.1.   Postotak:

3.8.4.   Hladnjak ulja: da/ne (1)

3.8.4.1.   Crtež (crteži):

ili

3.8.4.1.1.   Marka (marke):

3.8.4.1.2.   Tip (tipovi):

3.9.   MOTORI KOJI KAO GORIVO UPOTREBLJAVAJU PLIN (u slučaju drukčijih sustava navesti istovrijedne podatke).

3.9.1.   Gorivo: LPG/NG-H/NG-L/NG-HL (1)

3.9.2.   Regulator (regulatori) tlaka ili isparivač/regulator (regulatori) tlaka (1)

3.9.2.1.   Marka (marke):

3.9.2.2.   Tip (tipovi):

3.9.2.3.   Broj stupnjeva za smanjivanje tlaka:

3.9.2.4.   Tlak u konačnom stupnju

najniži: … kPa

najviši: … kPa

3.9.2.5.   Broj glavnih točaka namještanja:

3.9.2.6.   Broj točaka namještanja na praznom hodu:

3.9.2.7.   Broj EZ homologacije u skladu s …/…/EZ:

3.9.3.   Sustav napajanja gorivom: naprava za miješanje/ubrizgavanje plina/ubrizgavanje tekućine/izravno ubrizgavanje (1)

3.9.3.1.   Reguliranje omjera smjese:

3.9.3.2.   Opis sustava i/ili shema i crteži:

3.9.3.3.   Broj EZ homologacije u skladu s …/…/EZ:

3.9.4.   Naprava za miješanje

3.9.4.1.   Broj:

3.9.4.2.   Marka (marke):

3.9.4.3.   Tip (tipovi):

3.9.4.4.   Položaj:

3.9.4.5.   Mogućnost namještanja:

3.9.4.6.   Broj EZ homologacije u skladu s …/…/EZ:

3.9.5.   Ubrizgavanje u usisnu cijev

3.9.5.1.   Ubrizgavanje: s jednom/više brizgaljki (1)

3.9.5.2.   Ubrizgavanje: kontinuirano/istodobno/redoslijedno (1)

3.9.5.3.   Sustav ubrizgavanja

3.9.5.3.1.   Marka (marke):

3.9.5.3.2.   Tip (tipovi):

3.9.5.3.3.   Mogućnosti namještanja:

3.9.5.3.4.   Broj EZ homologacije u skladu s …/…/EZ:

3.9.5.4.   Dobavna pumpa (ako se primjenjuje):

3.9.5.4.1.   Marka (marke):

3.9.5.4.2.   Tip (tipovi):

3.9.5.4.3.   Broj EZ homologacije u skladu s …/…/EZ:

3.9.5.5.   Brizgaljka (brizgaljke)

3.9.5.5.1.   Marka (marke):

3.9.5.5.2.   Tip (tipovi):

3.9.5.5.3.   Broj EZ homologacije u skladu s …/…/EZ:

3.9.6.   Izravno ubrizgavanje

3.9.6.1.   Pumpa za ubrizgavanje/regulator tlaka (1)

3.9.6.1.1.   Marka (marke):

3.9.6.1.2.   Tip (tipovi):

3.9.6.1.3.   Početak ubrizgavanja:

3.9.6.1.4.   Broj EZ homologacije u skladu s …/…/EZ:

3.9.6.2.   Brizgaljka (brizgaljke)

3.9.6.2.1.   Marka (marke):

3.9.6.2.2.   Tip (tipovi):

3.9.6.2.3.   Tlak otvaranja ili dijagram značajka (2):

3.9.6.2.4.   Broj EZ homologacije u skladu s …/…/EZ:

3.9.7.   Elektronička upravljačka jedinica (ECU)

3.9.7.1.   Marka (marke):

3.9.7.2.   Tip (tipovi):

3.9.7.3.   Mogućnost namještanja:

3.9.8.   Posebna oprema za prirodni plin kao gorivo (NG)

3.9.8.1.   Varijanta 1. (samo za homologaciju motora za različite sastave goriva)

3.9.8.1.1.   Sastav goriva:

metan (CH4): osnova: … %mol min. … %mol max. … %mol

etan (C2H6): osnova: … %mol min. … %mol max. … %mol

propan (C3H8): osnova: … %mol min. … %mol max. … %mol

butan (C4H10): osnova: … %mol min. … %mol max. … %mol

C5/C5+: osnova: … %mol min. … %mol max. … %mol

kisik (O2): osnova: … %mol min. … %mol max. … %mol

inertni plin (N2, He itd.): osnova: … %mol min. … %mol max. … %mol

3.9.8.1.2.   Brizgaljka (brizgaljke)

3.9.8.1.2.1.   Marka (marke):

3.9.8.1.2.2.   Tip (tipovi):

3.9.8.1.3.   Ostalo (ako se primjenjuje): …

3.9.8.1.4.   Temperatura goriva

najniža: … K

najviša: … K

u konačnom stupnju regulatora tlaka, za motore napajane plinom.

3.9.8.1.5.   Tlak goriva

najniži: … kPa

najviši: … kPa

u konačnom stupnju regulatora tlaka, samo za motore napajane prirodnim plinom.

3.9.8.2.   Varijanta 2. (samo za slučaj homologacija za više različitih sastava goriva)

4.   PRIJENOSNIK SNAGE (v)

4.1.   Crtež prijenosnika snage:

4.2.   Tip (mehanički, hidraulički, električni itd.):

4.2.1.   Kratak opis električnih/elektroničkih sastavnih dijelova (ako postoje):

4.3.   Moment tromosti zamašnjaka motora:

4.3.1.   Dodatan moment tromosti bez uključenog stupnja prijenosa:

4.4.   Spojka (tip):

4.4.1.   Najveći prijenosni zakretni moment:

4.5.   Mjenjač

4.5.1.   Tip (ručni/automatski/bezstupnjeviti (CVT)) (1)

4.5.2.   Položaj u odnosu na motor:

4.5.3.   Način upravljanja:

4.6.   Prijenosni omjeri

Stupanj prijenosa

Prijenosni omjeri u mjenjaču (prijenosni omjeri između motora i izlaznog vratila mjenjača)

Prijenosni omjer (omjeri) pogonske osovine (prijenosni omjeri između izlaznog vratila mjenjača i pogonskih kotača)

Ukupni prijenosni omjeri

Najveća vrijednost za bezstupnjeviti mjenjač

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Najmanja vrijednost za bezstupnjeviti mjenjač (CVT)

 

 

 

Vožnja unatrag

 

 

 

4.7.   Najveća brzina vozila (u km/h) (w):

4.8.   Brzinomjer (u slučaju tahografa navesti samo homologacijsku oznaku)

4.8.1.   Način rada i opis pogonskog mehanizma:

4.8.2.   Konstanta uređaja:

4.8.3.   Dopušteno odstupanje mjernog mehanizma (u skladu s točkom 2.1.3. Priloga II. Direktivi 75/443/EEZ):

4.8.4.   Ukupan prijenosni omjer (u skladu s točkom 2.1.2. Priloga II. Direktivi 75/443/EEZ) ili drugi istovrijedni podaci:

4.8.5.   Crtež skale brzinomjera ili drugi odgovarajući način prikaza:

4.9.   Blokiranje diferencijala: da/ne/po izboru (1)

5.   OSOVINE

5.1.   Opis svake osovine:

5.2.   Marka:

5.3.   Tip: …

5.4.   Položaj podizne osovine (osovina):

5.5.   Položaj opterećene) osovine (osovina):

6.   OVJES

6.1.   Crtež ovjesa:

6.2.   Tip i konstrukcija ovjesa svake osovine ili skupine osovina ili kotača:

6.2.1.   Namještanje visine: da/ne/po izboru (1)

6.2.2.   Kratak opis električnih/elektroničkih sastavnih dijelova (ako postoje):

6.2.3.   Zračni ovjes pogonske osovine (osovina): da/ne (1)

6.2.3.1.   Ovjes pogonske osovine (osovina) istovrijedan zračnom ovjesu: da/ne (1)

6.2.3.2.   Frekvencija i prigušenje oscilacija ovješene mase:

6.3.   Značajke opružnih dijelova ovjesa (konstrukcija, svojstva materijala i dimenzije):

6.4.   Stabilizatori: da/ne/po izboru (1)

6.5.   Amortizeri: da/ne/po izboru (1)

6.6.   Gume i kotači

6.6.1.   Kombinacija guma/kotač (za gume navesti oznaku veličine, najmanji indeks nosivosti, najmanju brzinsku kategoriju; za gume brzinske kategorije Z, namijenjene za ugradbu na vozila čija najveća brzina prelazi 300 km/h, treba navesti istovrijedne podatke; za kotače navesti veličinu naplatka i dubinu nalijeganja)

6.6.1.1.   Osovine

6.6.1.1.1   Osovina 1:

6.6.1.1.2.   Osovina 2:

itd.

6.6.1.2.   Rezervan kotač, ako postoji

6.6.2.   Gornja i donja granica dinamičkog polumjera

6.6.2.1.   Osovina 1:

6.6.2.2.   Osovina 2:

itd.

6.6.3.   Tlak u gumama prema preporuci proizvođača: … kPa

6.6.4.   Kombinacija lanac/guma/naplatak za prednju i/ili zadnju os, primjerena određenom tipu vozila po preporuci proizvođača:

6.6.5.   Kratak opis rezervnog kotača za privremenu uporabu (ako postoji):

7.   UREĐAJ ZA UPRAVLJANJE

7.1.   Shematski prikaz upravljane osovine, (upravljanih osovina), koja prikazuje geometriju mehanizma za upravljanje:

7.2.   Prijenos i upravljanje

7.2.1.   Tip upravljačkog mehanizma (prema potrebi, navesti podatke za prednje i stražnje kotače):

7.2.2.   Veza s kotačima (uključujući i druge prijenose osim mehaničkih; prema potrebi, navesti podatke za prednje i stražnje kotače):

7.2.2.1.   Kratak opis električnih/elektroničkih sastavnih dijelova (ako postoje):

7.2.3.   Vrsta pomoći pri upravljanju (ako postoji):

7.2.3.1.   Način i shematski prikaz rada, marka, (marke), i tip, (tipovi):

7.2.4.   Shematski prikaz cijelog upravljačkog mehanizma iz kojeg je vidljiv položaj različitih naprava koje utječu na njegovo ponašanje:

7.2.5.   Shematski prikaz naprave (naprava) za upravljanje:

7.2.6.   Područje i način namještanja naprave za upravljanje (ako postoji):

7.3.   Najveći kut zakretanja kotača

7.3.1.   Udesno: … stupnjeva; broj okretaja kola upravljača (ili drugi odgovarajući podaci):

7.3.2.   Ulijevo: … stupnjeva; broj okretaja kola upravljača (ili drugi odgovarajući podaci):

8.   SUSTAV KOČENJA

Sljedeće pojedinosti je potrebno opisati i, kad je potrebno, i podatke za njihovo prepoznavanje:

8.1.   Tip i značajke kočnica, (prema definiciji u točki 1.6. Priloga I. Direktivi 71/320/EEZ), s crtežom (npr.: bubnjevi ili diskovi kočni kotači, povezivanje s kočnim kotačima, marka i tip sklopova kočnih papuča/pločica i/ili obloga, radna površina kočenja, polumjeri bubnjeva, papuča ili diskova, masa bubnjeva, naprave za namještanja, bitni dijelovi osovine (osovina) i ovjesa):

8.2.   Shema rada, opis i/ili crtež sljedećih sustava kočenja (prema definiciji u točki 1.2. Priloga I. Direktivi 71/320/EEZ) s npr.: prijenosnim i upravljačkim napravama (konstrukcija, namještanja, prijenosni omjeri poluga, pristup napravama za upravljanje i njihov položaj, poluga sa zapinjanjem u slučaju mehaničkog prijenosa, značajke glavnih spojnih dijelova, hidraulični cilindri i klipovi upravljačkih naprava, kočni cilindri ili odgovarajući dijelovi u slučaju električnih sustava kočenja)

8.2.1.   Radna kočnica:

8.2.2.   Pomoćna kočnica:

8.2.3.   Parkirna kočnica:

8.2.4.   Dodatna kočnica, ako postoji:

8.2.5.   Sigurnosna kočna naprava (kad se otrgne priključno vozilo):

8.3.   Upravljački i prijenosni mehanizmi kočnih sustava prikolica na vozilima koja su opremljena za vuču prikolice:

8.4.   Vozilo je opremljeno za vuču prikolice s električnim/pneumatskim/hidrauličnim (1) radnim kočnicama: da/ne (1)

8.5.   Protublokirajući kočni sustav: da/ne/po izboru (1)

8.5.1.   Za vozila opremljena s napravom protiv blokiranja kotača, opis rada sustava, (uključujući elektroničke dijelove), električna blok shema, crtež hidrauličkog i zračnog razvoda:

8.6.   Proračun i krivulje prema dopuni u točki 1.1.4.2. Priloga II. Direktivi 71/320/EEZ (ili, ako se primjenjuje, u skladu s Dodatkom Prilogu XI.):

8.7.   Opis i/ili crtež napajanja energijom (također i za servo-sustave kočenja):

8.7.1.   Za kočne sustave sa stlačenim zrakom, radni tlak p2 u tlačnom spremniku (tlačnim spremnicima):

8.7.2.   Za podtlačne sustave kočenja, početna razina energije u spremniku (spremnicima):

8.8.   Proračun sustava kočenja: određivanje omjera između ukupnih sila kočenja na obodu kotača i sile na napravi za upravljanje kočenjem:

8.9.   Kratak opis sustava kočenja (u skladu s točkom 1.6. dopune Dodatku 1. Priloga IX. Direktivi 71/320/EEZ):

8.10.   Kod zahtjeva za izuzeće od ispitivanja tipa I. i/ili tipa II. ili tipa III. navesti broj izvješća u skladu s Dodatkom 2. Priloga VII. Direktivi 71/320/EEZ:

8.11.   Podaci o tipu sustava trajnog kočenja:

9.   NADOGRADNJA

9.1.   Vrsta nadogradnje:

9.2.   Materijali i konstrukcija:

9.3.   Vrata za putnike, brave i okovi

9.3.1.   Raspored vrata i njihov broj:

9.3.1.1.   Dimenzije, smjer i najveći kut otvaranja vrata:

9.3.2.   Crteži brava i okova, te njihov položaj u vratima:

9.3.3.   Tehnički opis brava i okova:

9.3.4.   Podroban opis (uključujući dimenzije) ulaza, stuba i potrebnih rukohvata kad je primjenjivo:

9.4.   Vidno polje (Direktiva 77/649/EEZ)

9.4.1.   Dovoljno podrobni podaci za primarne referentne točke, tako da ih je moguće lako prepoznati i provjeriti njihov međusobni položaj i u odnosu na R-točku:

9.4.2   Crtež (crteži) ili fotografija (fotografije) koji prikazuju položaj dijelova u prednjem vidnom polju od 180°:

9.5.   Vjetrobransko staklo i druga stakla

9.5.1.   Vjetrobransko staklo

9.5.1.1.   Vrsta materijala:

9.5.1.2.   Način ugradbe:

9.5.1.3.   Kut nagiba:

9.5.1.4.   Broj (brojevi) EZ homologacije:

9.5.1.5.   Dodatna oprema vjetrobranskog stakla, njeno postavljanje, te kratak opis mogućih električnih/elektroničkih dijelova:

9.5.2.   Ostali prozori

9.5.2.1.   Vrsta materijala:

9.5.2.2.   Broj (brojevi) EZ homologacije:

9.5.2.3.   Kratak opis električnih/elektroničkih sastavnih dijelova, (ako postoje), mehanizama za podizanje stakla:

9.5.3.   Pomičan ostakljen krov

9.5.3.1.   Vrsta materijala:

9.5.3.2.   Broj (brojevi) EZ homologacije:

9.5.4.   Druge ostakljene površine

9.5.4.1.   Vrsta materijala:

9.5.4.2.   Broj (brojevi) EZ homologacije:

9.6.   Brisači vjetrobranskog stakla

9.6.1.   Podroban tehnički opis (uključujući fotografije ili crteže):

9.7.   Naprava za pranje vjetrobranskog stakla

9.7.1.   Podroban tehnički opis (uključujući fotografije ili crteže) ili broj EZ homologacije, ako je homologirana kao zasebna tehnička jedinica:

9.8.   Naprava za odleđivanje i odmagljivanje

9.8.1.   Podroban tehnički opis (uključujući fotografije ili crteže):

9.8.2.   Najveća potrošnja električne energije: … kW

9.9.   Retrovizori

9.9.1.   Retrovizori (podaci za svaki retrovizor):

9.9.1.1.   Marka:

9.9.1.2.   Oznaka EZ homologacije:

9.9.1.3.   Varijanta:

9.9.1.4.   Crtež (crteži) koji prikazuju položaj retrovizora u odnosu na strukturu vozila:

9.9.1.5.   Podrobni podaci o načinu pričvršćivanja, uključujući dio strukture vozila na koju je pričvršćen:

9.9.1.6.   Dodatna oprema koja može smanjivati stražnje vidno polje:

9.9.1.7.   Kratak opis elektroničkih sastavnih dijelova, (ako postoje), sustava za namještanja: …

9.9.2.   Naprave za neposredno promatranje, osim retrovizora:

9.9.2.1.   Tip i značajke (npr. cjelovit opis naprave):

9.9.2.1.1.   U slučaju naprave kamera-monitor, udaljenost detekcije (mm), kontrast, svjetlosni raspon, korekcija odsjaja, učinkovitost prikaza, (crno-bijeli/u boji), frekvencija ponavljanja slike, svjetlosni domet monitora:

9.9.2.1.2.   Crteži dovoljno podrobni da omogućuju prikaz cijele naprave i upute za ugradnju, na crtežima mora biti označeno mjesto oznake EZ homologacije.

9.10.   Unutarnja oprema

9.10.1.   Unutarnja zaštita putnika (Direktiva 74/60/EEZ)

9.10.1.1.   Pregledni crtež ili fotografija koja pokazuje položaj priloženih presjeka ili pogleda:

9.10.1.2.   Fotografija ili crtež koji prikazuju referentnu crtu, uključujući izuzetu površinu (točka 2.3.1. Priloga I. Direktivi 74/60/EEZ):

9.10.1.3.   Fotografije, crteži i/ili shematski prostorni prikaz unutarnje opreme, koji prikazuju dijelove prostora za putnike i upotrijebljene materijale, (izuzev unutarnjih retrovizora), raspored upravljanja, krov i pomični krov, naslone sjedala, sjedala i stražnje dijelove sjedala (točka 3.2. Priloga I. Direktivi 74/60/EEZ):

9.10.2.   Raspored i oznake upravljanja, pokaznih svjetiljki i indikatora:

9.10.2.1.   Fotografije i/ili crteži razmještaja simbola i upravljačkih elemenata, pokaznih svjetiljki i indikatora:

9.10.2.2.   Fotografije i/ili crteži oznaka upravljanja pokaznih svjetiljki i indikatora i, prema potrebi, dijelova vozila navedenih u Direktivi 78/316/EEZ:

9.10.2.3.   Pregledna tablica uređaja

Vozilo je opremljeno sa sljedećim upravljačkim napravama, pokaznim svjetiljkama i indikatorima u skladu s Prilozima II. i III. Direktivi 78/316/EEZ:

Upravljačke naprave, pokazne svjetiljke i indikatori koji moraju biti označeni kad su ugrađeni i simboli kojima su označeni

Broj simbola

Uređaj

Upravljačka naprava ili ugrađen indikator (1)

Označeno simbolom (1)

Gdje (2)

Ugrađena pokazna svjetiljka

Označeno simbolom (1)

Gdje (2)

1

Prekidač za glavna svjetla

OK(10)

 

 

 

 

 

2

Glavna kratka svjetla

 

 

 

 

 

 

3

Glavna duga svjetlo

 

 

 

 

 

 

4

Pozicijska svjetla (bočna)

 

 

 

 

 

 

5

Prednja svjetla za maglu

 

 

 

 

 

 

6

Stražnja svjetla za maglu

 

 

 

 

 

 

7

Naprava za namještanja nagiba svjetala

 

 

 

 

 

 

8

Parkirna svjetla

 

 

 

 

 

 

9

Pokazivači smjera

 

 

 

 

 

 

10

Upozoravajuć signal opasnosti

 

 

 

 

 

 

11

Brisač vjetrobranskog stakla

 

 

 

 

 

 

12

Naprava za pranje vjetrobranskog stakla

 

 

 

 

 

 

13

Naprava za brisanje i pranje vjetrobranskog stakla

 

 

 

 

 

 

14

Naprava za čišćenje glavnih svjetala

 

 

 

 

 

 

15

Odmagljivanje i odleđivanje vjetrobranskog stakla

 

 

 

 

 

 

16

Odmagljivanje i odleđivanje stražnjeg stakla

 

 

 

 

 

 

17

Ventilator za prozračivanje

 

 

 

 

 

 

18

Predgrijanje dizelskog motora

 

 

 

 

 

 

19

Pokretanje hladnog motora

 

 

 

 

 

 

20

Neispravnost u kočnom sustavu

 

 

 

 

 

 

21

Količina goriva

 

 

 

 

 

 

22

Pokazatelj punjenja akumulatora

 

 

 

 

 

 

23

Temperatura rashladne tekućine

 

 

 

 

 

 


Upravljačke naprave, pokazne svjetiljke i indikatori kod kojih je označivanje po izboru kad su ugrađeni te obavezni simboli, ako trebaju biti označeni

Broj simbola

Uređaj

Ugrađena upravljačka naprava ili indikator (3)

Označeno sa simbolom (3)

Gdje (4)

Ugrađena pokazna svjetiljka

Označeno simbolom (3)

Gdje (4)

1

Parkirna kočnica

 

 

 

 

 

 

2

Brisač stražnjeg stakla

 

 

 

 

 

 

3

Naprava za pranje stražnjeg stakla

 

 

 

 

 

 

4

Naprava za brisanje i pranje stražnjeg stakla

 

 

 

 

 

 

5

Brisanje vjetrobranskog stakla s prekidima

 

 

 

 

 

 

6

Zvučni upozorni uređaj (sirena)

 

 

 

 

 

 

7

Prednji poklopac (motora)

 

 

 

 

 

 

8

Stražnji poklopac (prtljažnika)

 

 

 

 

 

 

9

Sigurnosan pojas

 

 

 

 

 

 

10

Tlak ulja u motoru

 

 

 

 

 

 

11

Bezolovni benzin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.10.3.   Sjedala

9.10.3.1.   Broj:

9.10.3.2.   Položaj i raspored:

9.10.3.2.1.   Broj sjedećih mjesta:

9.10.3.2.2.   Sjedalo (sjedala) namijenjeno za uporabu samo kad vozilo miruje:

9.10.3.3.   Masa:

9.10.3.4.   Značajke: za sjedala koja nemaju EZ homologaciju kao sastavni dijelovi, opis i crteži:

9.10.3.4.1.   Sjedala i njihovih sidrišta:

9.10.3.4.2.   Sustava za namještanja:

9.10.3.4.3.   Naprave za pomicanje i blokiranje položaja:

9.10.3.4.4.   Sidrišta sigurnosnih pojaseva (ako su uključeni u konstrukciju sjedala):

9.10.3.4.5.   Dijelova vozila korištenih kao sidrišta:

9.10.3.5.   Koordinate ili crteži R-točke (x)

9.10.3.5.1.   Sjedalo za vozača:

9.10.3.5.2.   Ostala sjedala:

9.10.3.6.   Osnovan kut naslona sjedala:

9.10.3.6.1.   Vozačevo sjedalo:

9.10.3.6.2.   Ostala sjedala:

9.10.3.7.   Raspon namještanja sjedala:

9.10.3.7.1.   Vozačevo sjedalo:

9.10.3.7.2.   Ostala sjedala:

9.10.4.   Nasloni za glavu

9.10.4.1.   Vrste naslona za glavu: neodvojivi/odvojivi/zasebni (1)

9.10.4.2.   Broj (brojevi) EZ homologacije, ako postoji:

9.10.4.3.   Za naslone za glavu koji još nisu homologirani

9.10.4.3.1.   Podroban opis naslona za glavu, posebno s tehničkim podacima o vrsti materijala za oblaganje i, ako je primjenjivo, za položaj i specifikacije za oslonce i sidrišta za tip sjedala, za koje je zatražena homologacija:

9.10.4.3.2.   Za slučaj „zasebnog” naslona za glavu

9.10.4.3.2.1.   Podroban opis područja konstrukcije za koje je predviđeno da na njega bude ugrađen naslon za glavu:

9.10.4.3.2.2.   Crtež dimenzija karakterističnih dijelova konstrukcije i naslona za glavu:

9.10.5.   Sustav grijanja prostora za putnike

9.10.5.1.   Kratak opis tipa vozila s obzirom na sustav grijanja, ako sustav grijanja upotrebljava toplinu rashladne tekućine motora:

9.10.5.2.   Kratak opis tipa vozila s obzirom na sustav grijanja, ako se kao izvor topline upotrebljava rashladni zrak ili ispušni plinovi motora, uključujući:

9.10.5.2.1.   Nacrt sustava za zagrijavanje na kojem se vidi njegov položaj u vozilu:

9.10.5.2.2.   Pregledan nacrt izmjenjivača topline za sustav grijanja koji upotrebljava ispušne plinove kao izvor topline, ili dijelova na kojima se izmjenjuje toplina (za sustave grijanja kod kojih se kao izvor topline upotrebljava zrak za hlađenje motora):

9.10.5.2.3.   Nacrt s presjekom izmjenjivača topline ili pripadajućih dijelova, na kojima dolazi do izmjene topline, s podacima za debljinu stijenke, upotrijebljene materijale i značajke površine:

9.10.5.2.4.   Potrebno je dostaviti podatke o konstrukciji i tehničke podatke također i za druge sastavne dijelove sustava za zagrijavanje, npr. za ventilator grijača:

9.10.5.3.   Kratak opis tipa vozila u pogledu sustava za zagrijavanje koji rade na načelu izgaranja i automatskog upravljanja:

9.10.5.3.1.   Pregledan crtež grijača na izgaranje, sustava dovoda zraka, ispušnog sustava, posude za gorivo, sustava za dostavu goriva, (uključujući ventile), i električnih vodova, pokazujući njihov položaj u vozilu.

9.10.5.4.   Najveća potrošnja električne energije: … kW

9.10.6.   Sastavni dijelovi koji pri sudaru utječu na ponašanje upravljačkog mehanizma (Direktiva 74/297/EEZ)

9.10.6.1.   Podroban opis, uključujući fotografije i/ili nacrte, tipa vozila s obzirom na konstrukciju, dimenzije, obris i materijale onog dijela vozila koji se nalazi ispred upravljačkog mehanizma, uključujući sastavne dijelove koji su konstrukcijski previđeni da sudjeluju u apsorpciji energije pri udarcu u upravljački mehanizam:

9.10.6.2.:   Fotografije i/ili nacrti sastavnih dijelova vozila koji nisu obuhvaćeni točkom 9.10.6.1 i za koje je proizvođač naveo, uz suglasnost tehničke službe, da sudjeluju u ponašanju upravljačkog mehanizma pri sudaru:

9.10.7.   Ponašanje materijala pri gorenju koji se upotrebljavaju za unutarnju opremu određenih kategorija motornih vozila (Direktiva 95/28/EZ)

9.10.7.1.   Materijali za unutarnje oblaganje krova

9.10.7.1.1.   Broj EZ homologacije sastavnog dijela, ako postoji:

9.10.7.1.2.   Za materijale koji nisu homologirani

9.10.7.1.2.1.   Osnovni materijal (materijali)/oznaka: …/…

9.10.7.1.2.2.   Sastavljen/jednovrstan (1) materijal, broj slojeva (1)

9.10.7.1.2.3.   Vrsta obloge (1):

9.10.7.1.2.4.   Najveća/najmanja debljina: …/… mm

9.10.7.2.   Materijal (materijali) koji se upotrebljavaju za stražnje i bočne zidove

9.10.7.2.1.   Ako postoji, broj homologacije sastavnog dijela

9.10.7.2.2.   Za materijale koji nisu homologirani

9.10.7.2.2.1.   Osnovni materijal (materijali)/oznaka: …/…

9.10.7.2.2.2.   Sastavljen/jednovrstan (1) materijal, broj slojeva (1):

9.10.7.2.2.3.   Vrsta obloge (1):

9.10.7.2.2.4.   Najveća/najmanja debljina: …/… mm

9.10.7.3.   Materijal (materijali) za oblaganje poda

9.10.7.3.1.   Ako postoji, broj homologacije sastavnog dijela:

9.10.7.3.2.   Za materijale koji nisu homologirani

9.10.7.3.2.1.   Osnovni materijal (materijali)/oznaka: …/…

9.10.7.3.2.2.   Sastavljen/jednovrstan (1) materijal, broj slojeva (1):

9.10.7.3.2.3.   Vrsta obloge (1):

9.10.7.3.2.4.   Najveća/najmanja debljina: …/… mm

9.10.7.4.   Materijal (materijali) za oblaganje sjedala

9.10.7.4.1.   Broj EZ homologacije sastavnog dijela, ako postoji:

9.10.7.4.2.   Za materijale koji nisu homologirani

9.10.7.4.2.1.   Osnovni materijal (materijali)/oznaka: …/…

9.10.7.4.2.2.   Sastavljen/jednovrstan (1) materijal, broj slojeva (1):

9.10.7.4.2.3.   Vrsta obloge (1)

9.10.7.4.2.4.   Najveća/najmanja debljina: …/… mm

9.10.7.5.   Materijal (materijali) koji se upotrebljavaju za cijevi za grijanje i prozračivanje

9.10.7.5.1.   Broj EZ homologacije sastavnog dijela, ako je dostupan:

9.10.7.5.2.   Za materijale koji nisu homologirani

9.10.7.5.2.1   Osnovni materijal (materijali)/oznaka: …/…

9.10.7.5.2.2.   Sastavljen/jednovrstan (1) materijal, broj slojeva (1):

9.10.7.5.2.3.   Vrsta obloge (1):

9.10.7.5.2.4.   Najveća/najmanja debljina: …/… mm

9.10.7.6.   Materijal (materijali) koji se upotrebljavaju za police za prtljagu

9.10.7.6.1.   Broj EZ homologacije sastavnog dijela, ako je dostupan:

9.10.7.6.2.   Za materijale koji nisu homologirani

9.10.7.6.2.1.   Osnovni materijal (materijali)/oznaka: …/…

9.10.7.6.2.2.   Sastavljen/jednovrstan (1) materijal, broj slojeva (1):

9.10.7.6.2.3.   Vrsta obloge (1):

9.10.7.6.2.4.   Najveća/najmanja debljina: …/… mm

9.10.7.7.   Materijal (materijali) za druge namjene

9.10.7.7.1.   Namjene:

9.10.7.7.2.   Broj EZ homologacije sastavnog dijela, ako je dostupan:

9.10.7.7.3.   Za materijale koji nisu homologirani

9.10.7.7.3.1   Osnovni materijal (materijali)/oznaka: …/…

9.10.7.7.3.2.   Sastavljen/jednovrstan (1) materijal, broj slojeva (1):

9.10.7.7.3.3.   Vrsta materijala za oblaganje (1):

9.10.7.7.3.4.   Najveća/najmanja debljina: …/… mm

9.10.7.8.   Sastavni dijelovi koji su homologirani kao cjelovite naprave (sjedala, pregradne stijenke, police za prtljagu itd.)

9.10.7.8.1.   Broj (brojevi) EZ homologacije sastavnog dijela:

9.10.7.8.2.   Za cjelovite naprave: sjedala, pregradne stijenke, police za prtljagu itd.) (1)

9.11.   Vanjske izbočine (Direktiva 74/483/EEZ i Direktiva 92/114/EEZ)

9.11.1.   Opći raspored, (crtež ili fotografije), koji prikazuje položaj priloženih presjeka i pogleda:

9.11.2.   Crteži i/ili fotografije, primjerice, i kad je primjenjivo, stupova vrata i prozora, rešetki za ulaz zraka, rešetke hladnjaka, brisača vjetrobranskog stakla, kanala za odvod vode, rukohvata, kliznih vodilica, poklopaca, brava i okova vrata, kuka, ušica, ukrasnih letva, znakova, simbola i udubina i svih vanjskih izbočina i dijelova na vanjskoj površini koji se mogu smatrati kritičnim (npr. svjetlosni uređaji). Ako dijelovi navedeni u prethodnoj rečenici nisu kritični, u svrhu dokumentiranja mogu se zamijeniti fotografijama koje su, prema potrebi, popraćene s podacima o dimenzijama i/ili tekstom:

9.11.3.   Crteži dijelova vanjske površine u skladu s točkom 6.9.1. Priloga I. Direktivi 74/483/EEZ:

9.11.4.   Crteži branika:

9.11.5.   Crteži podne crte:

9.12.   Sigurnosni pojasevi i/ili drugi sustavi za držanje

9.12.1.   Broj i položaj sigurnosnih pojaseva i sustava za držanje i sjedala na kojima se mogu upotrebljavati:

(L = lijeva strana, R = desna strana, C = sredina)

 

Cjelovita oznaka EZ homologacije

Varijanta, prema potrebi

Naprava za namještanje sigurnosnog pojasa po visini (navesti da/ne/po izboru)

Prvi red sjedala

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

Drugi red sjedala (5)

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

9.12.2.   Vrsta i položaj dodatnih sustava za držanje (navesti da/ne/po izboru):

(L = lijeva strana, R = desna strana, C = sredina)

 

Prednji zračni jastuk

Bočni zračni jastuk

Naprava za zatezanje sigurnosnog pojasa

Prvi red sjedala

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

Drugi red sjedala (6)

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

9.12.3   Broj i položaj sidrišta sigurnosnih pojaseva i dokaz o usklađenosti s Direktivom 76/115/EEZ (tj. broj EZ homologacije ili izvještaja o ispitivanju):

9.12.4.   Kratak opis električnih/elektroničkih sastavnih dijelova (ako postoje):

9.13.   Sidrišta sigurnosnih pojaseva

9.13.1.   Fotografije i/ili crteži nadogradnje koji prikazuju položaj i dimenzije stvarnih i učinkovitih sidrišta, uključujući R-točke:

9.13.2.   Crteži sidrišta sigurnosnih pojaseva i dijelova konstrukcije vozila na koju su pričvršćeni (s podacima o upotrijebljenim materijalima):

9.13.3.   Označavanje tipova (**) sigurnosnih pojaseva dopuštenih za ugradbu na sidrišta koja su ugrađena u vozilo:

 

Položaj sidrišta

na konstrukciji vozila

na konstrukciji sjedala

Prvi red sjedala

 

 

Sjedalo na desnoj strani

Donja sidrišta

vanjsko

unutarnje

Gornja sidrišta

 

Središnje sjedalo

Donja sidrišta

desno

 

 

lijevo

Gornja sidrišta

 

Sjedalo na lijevoj strani

Donja sidrišta

vanjsko

 

 

unutarnje

Gornja sidrišta

 

Drugi red sjedala (7)

 

 

Sjedalo na desnoj strani

Donja sidrišta

vanjsko

unutarnje

Gornja sidrišta

 

Središnje sjedalo

Donja sidrišta

desno

 

 

lijevo

Gornja sidrišta

 

Sjedalo na lijevoj strani

Donja sidrišta

vanjsko

 

 

unutarnje

Gornja sidrišta

 

9.13.4.   Opis posebnog tipa sigurnosnog pojasa kad je sidrište postavljeno na naslon sjedala ili sadrži napravu za preuzimanje energije:

9.14.   Prostor za ugradbu stražnjih registarskih pločica (navesti raspon kad je potrebno, prema potrebi mogu se upotrijebiti crteži)

9.14.1.   Visina gornjeg ruba iznad površine ceste:

9.14.2.   Visina donjeg ruba iznad površine ceste:

9.14.3.   Razmak središnjice od uzdužne središnje ravnine vozila:

9.14.4.   Razmak od lijevog ruba vozila:

9.14.5.   Dimenzije (dužina × širina):

9.14.6.   Nagib ravnine u odnosu na okomicu:

9.14.7.   Kut vidljivosti u vodoravnoj ravnini:

9.15.   Zaštita od stražnjeg podlijetanja (Direktiva 70/221/EEZ)

9.15.0.   Ugradba: da/ne/nepotpuna (1)

9.15.1.   Nacrti dijelova vozila koji su bitni za zaštitu od stražnjeg podlijetanja, npr. crteži vozila i/ili podvozja s položajem i načinom ugradbe najšire stražnje osovine, crtež ugradbe i/ili pričvršćivanja zaštite od stražnjeg podlijetanja. Ako zaštita od stražnjeg podlijetanja nije posebna naprava, crtež mora jasno prikazivati da su zadovoljene zahtijevane dimenzije:

9.15.2.   U slučaju posebne naprave, potpun opis i/ili crtež zaštite od stražnjeg podlijetanja, (uključujući dijelove za ugradbu i pričvršćivanje), ili, ako je homologirana kao zasebna tehnička jedinica, broj EZ homologacije:

9.16.   Blatobrani (Direktiva 78/549/EEZ)

9.16.1.   Kratak opis vozila s obzirom na blatobrane:

9.16.2.   Podrobni crteži blatobrana i njihov položaj na vozilu iz kojih su vidljive dimenzije prikazane na slici 1. Priloga I. Direktivi 78/549/EEZ, uzimajući u obzir granične kombinacije guma/kotač:

9.17.   Obvezne oznake na vozilu (Direktiva 76/114/EEZ)

9.17.1.   Fotografije i/ili crteži položaja propisanih natpisnih pločica i natpisa te identifikacijske oznake vozila:

9.17.2.   Fotografije i/ili crteži službenog dijela natpisnih pločica i natpisa (ispunjen primjer s dimenzijama):

9.17.3.   Fotografije i/ili crteži identifikacijske oznake vozila (ispunjen primjer s dimenzijama):

9.17.4.   Proizvođačeva izjava o sukladnosti sa zahtjevima iz točke 1.1.1. Priloga II. Direktivi 76/114/EEZ

9.17.4.1.   Treba objasniti značenje znakova u drugom i, prema potrebi, u trećem dijelu s obzirom na zahtjeve u točki 5.3 norme ISO 3779–1983:

9.17.4.2.   Kad su znakovi u drugom dijelu upotrijebljeni za ispunjavanje zahtjeva iz točke 5.4 norme ISO 3779–1983 treba ih navesti:

9.18.   Sprečavanje radiofrekvencijskih smetnji

9.18.1.   Opis i crteži/fotografije oblika i materijali od kojih je izrađen dio nadogradnje koji čini motorni prostor i dio prostora za putnike u njegovoj blizini:

9.18.2.   Crteži ili fotografije položaja kovinskih sastavnih dijelova smještenih u motornom prostoru (npr. uređaji za grijanje, rezervan kotač, filtar zraka, upravljački mehanizam itd.):

9.18.3.   Tablica i crteži opreme za nadzor radiofrekvencijskih smetnja:

9.18.4.   Pojedinosti o nazivnoj vrijednosti otpora istosmjerne struje i, u slučaju visokootpornih kabela za paljenje, njihov nazivni otpor po metru:

9.19.   Bočna zaštita (Direktiva 89/297/EEZ)

9.19.0.   Ugradba: da/ne/nepotpuna (1)

9.19.1.   Nacrti dijelova vozila koji su bitni za bočnu zaštitu, npr. crteži vozila i/ili podvozje s položajem i ovjesom osovine, (osovina), crtež ugradbe i/ili dijelova za pričvršćenje naprave, (naprava), za bočnu zaštitu. Ako je bočna zaštita ostvarena bez naprave, (naprava), za bočnu zaštitu, crtež mora jasno prikazivati da su zadovoljene zahtijevane dimenzije:

9.19.2.   U slučaju naprave, (naprava), za bočnu zaštitu, potpun opis i/ili crtež takve naprave, (takvih naprava), (uključujući nosače i dijelove za pričvršćivanje) ili brojevi EZ homologacije njezinih /njihovih sastavnih dijelova:

9.20.   Naprave za zaštitu od prskanja ispod kotača (Direktiva 91/226/EEZ)

9.20.0.   Ugradba: da/ne/nedovršeno (1)

9.20.1.   Kratak opis vozila s obzirom na njegovu napravu za zaštitu od prskanja ispod kotača i njezine sastavne dijelove:

9.20.2.   Podrobni nacrti dijelova naprave za zaštitu od prskanja ispod kotača i njezinog položaja na vozilu, s prikazom dimenzija navedenih na slikama u Prilogu III. Direktivi 91/226/EEZ, uzimajući u obzir granične kombinacije guma/kotač:

9.20.3.   Broj EZ homologacije naprave, (naprava), za zaštitu od prskanja ispod kotača, ako postoje:

9.21.   Otpornost pri bočnom sudaru: (Direktiva 96/27/EZ)

9.21.1.   Podroban opis, uključujući fotografije i/ili nacrte, vozila s obzirom na konstrukciju, dimenzije, obris i materijale bočnih zidova prostora za putnike, (vanjskih i unutarnjih) uključujući podrobne podatke o zaštitnom sustavu, kad je primjenjivo:

9.22.   Zaštita od prednjeg podlijetanja

9.22.1.   Nacrti dijelova vozila koji su bitni za zaštitu od prednjeg podlijetanja, npr. crteži vozila i/ili podvozja s položajem i načinom ugradbe i/ili pričvršćivanja zaštite od prednjeg podlijetanja. Ako je zaštita od podlijetanja ostvarena bez posebne naprave, crtež mora jasno prikazivati da su zadovoljene zahtijevane dimenzije:

9.22.2.   U slučaju posebne naprave, potpun opis i/ili crtež zaštite od prednjeg podlijetanja, (uključujući nosače i dijelove za pričvršćivanje), ili, ako je homologirana kao zasebna tehnička jedinica, broj EZ homologacije:

9.23.   Zaštita pješaka

9.23.1.   Podroban opis, uključujući fotografije i/ili nacrte, vozila s obzirom na konstrukciju, dimenzije, obris i materijale prednjeg dijela vozila (vanjski i unutarnji). Takav opis mora sadržavati podrobnosti o svakom ugrađenom aktivnom sustavu zaštite.

10.   UREĐAJI ZA OSVJETLJAVANJE I SVJETLOSNU SIGNALIZACIJU

10.1.   Tablica svih uređaja: broj, marka, model, oznaka homologacije, najveća jačina osvjetljenja glavnih dugih svjetala, boja, pokazne svjetiljke:

10.2.   Crtež koji prikazuje položaj uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju:

10.3.   Za svako svjetlo i katadiopter, navedene u Direktivi 76/756/EEZ, potrebno je dostaviti sljedeće podatke (u pisanom obliku ili sa shemom)

10.3.1.   Crtež koji prikazuje opseg osvjetljavajuće površine:

10.3.2.   Metodu upotrijebljenu za definiciju prividne površine (u skladu sa stavkom 2.10. dokumenata iz točke 1. Priloga II. Direktivi 76/756/EEZ):

10.3.3.   Referentna os i referentno središte:

10.3.4.   Način rada uvlačnih svjetala:

10.3.5.   Možebitan poseban način ugradbe ili ožičenja:

10.4.   Glavna kratka svjetla: uobičajeno namještanje u skladu sa stavkom 6.2.6.1. dokumenata iz točke 1. Priloga II. Direktivi 76/756/EEZ

10.4.1.   Vrijednost početnog podešavanja:

10.4.2.   Položaj oznake:

10.4.3.

Opis/crtež (1) i tip naprave za namještanje svjetala (npr. automatsko, stupnjevito ručno namještanje, nestupnjevito ručno namještanje): …

Primjenjivo samo za vozila s napravom za namještanje nagiba glavnih svjetala.

10.4.4.

Naprava za upravljanje: …

10.4.5.

Referentne oznake: …

10.4.6.

Oznake za različite uvjete opterećenja: …

10.5.   Kratak opis električnih/elektroničkih sastavnih dijelova osim svjetala (ako postoje

11.   VEZE IZMEĐU VUČNIH VOZILA, PRIKOLICA I POLUPRIKOLICA

11.1.   Razred i tip mehaničke spojnice koja je ugrađena ili ju je potrebno ugraditi:

11.2.   Značajke D, U, S i V za ugrađenu mehaničku spojnicu ili najmanje vrijednosti značajka D, U, S i V za mehaničku spojnicu koja će biti ugrađena: … daN

11.3.   Upute za pričvršćivanje tipa mehaničke spojnice na vozilo i fotografije ili crteži veznih točaka na vozilu prema podacima proizvođača; dodatno objašnjenje ako je uporaba tipa mehaničke spojnice ograničena na određene varijante ili izvedbe tipa vozila:

11.4.   Uputa za pričvršćenje posebnih oslonaca za vuču ili pričvrsnih ploča:

11.5.   Broj (brojevi) EZ homologacije:

12.   RAZNO

12.1.   Zvučni upozorni uređaj(i)

12.1.1.   Položaj, način pričvršćenja, ugradba i usmjerenost uređaja, s dimenzijama:

12.1.2.   Broj uređaja:

12.1.3.   Broj (brojevi) EZ homologacija:

12.1.4.   Shema električne/zračne instalacije(1):

12.1.5.   Nazivni napon ili tlak:

12.1.6.   Crtež nosača:

12.2.   Naprave za sprečavanje neovlaštene uporabe vozila

12.2.1.   Zaštitna naprava

12.2.1.1.   Podroban opis tipa vozila s obzirom na smještaj i konstrukciju sustava upravljanja ili elementa na koji djeluje zaštitna naprava:

12.2.1.2.   Crteži zaštitne naprave i njena ugradba u vozilo:

12.2.1.3.   Tehnički opis naprave:

12.2.1.4.   Podaci o broju kombinacija za zaključavanje:

12.2.1.5.   Naprava za imobilizaciju vozila

12.2.1.5.1.   Broj EZ homologacije, ako postoji:

12.2.1.5.2.   Za naprave za imobilizaciju koje nisu homologirane

12.2.1.5.2.1.   Podroban tehnički opis naprave za imobilizaciju vozila i poduzete mjere za izbjegavanje nenamjernog aktiviranja:

12.2.1.5.2.2.   Sustav (sustavi) na koji (koje) djeluje naprava za imobilizaciju vozila:

12.2.1.5.2.3.   Ukupan broj mogućih izmjenjivih kodova, ako je primjenjivo:

12.2.2.   Alarmni sustav (ako postoji)

12.2.2.1.   Broj EZ homologacije, ako je primjenjivo:

12.2.2.2.   Za alarmne sustave koji nisu homologirani

12.2.2.2.1.   Podroban opis alarmnog sustava i dijelova vozila koji su povezani s ugrađenim alarmnim sustavom:

12.2.2.2.2.   Popis glavnih sastavnih dijelova alarmnog sustava:

12.2.3.   Kratak opis električnih/elektroničkih sastavnih dijelova (ako postoje):

12.3.   Vučna spojnica (spojnice)

12.3.1.   Naprijed: kuka/uška/ostalo (1)

12.3.2.   Natrag: kuka/uška/ništa (1)

12.3.3.   Crtež ili fotografija podvozja/mjesta na nadogradnji koji prikazuju položaj, konstrukciju i ugradbu vučne spojnice (spojnica):

12.4.   Podaci o svakoj napravi koja nije vezana na motor, a konstruirana je da utječe na potrošnju goriva (ako nije sadržana u drugim točkama):

12.5.   Podaci o svakoj napravi koja nije vezana na motor, a konstruirana je da smanjuje buku (ako nije sadržana u drugim točkama)

12.6.   Ograničivači brzine (Direktiva 92/24/EEZ)

12.6.1.   Proizvođač (proizvođači):

12.6.2.   Tip (tipovi):

12.6.3.   Broj (brojevi) EZ homologacije, ako postoje:

12.6.4.   Brzina ili raspon brzina na koju(-e) ograničenje brzine može biti namješteno: … km/h

12.7.   Tablica ugradnje i uporabe RF prijenosnika u vozilu(-ima), prema potrebi:

frekvencija (Hz)

najviša izlazna snaga (W)

položaj antene na vozilu, posebni uvjeti ugradbe i/ili korištenja |

Podnositelj zahtjeva za homologaciju mora, prema potrebi, također dostaviti:

Dodatak 1.

Popis, (s oznakama i tipom svih električnih i/ili elektroničkih sastavnih dijelova u skladu s ovom Direktivom, (vidjeti točke 2.1.9. i 2.1.10. Direktive 2004/104/EZ)), koji nisu navedeni u prethodnom popisu.

Dodatak 2.

Shemu ili crtež općeg rasporeda električnih i/ili elektroničkih sastavnih dijelova, (u skladu s Direktivom 2004/104/EZ) i opći raspored kabelskog snopa.

Dodatak 3.

Opis vozila uzorka koji predstavlja tip

Oblik nadogradnje:

Upravljač na lijevoj ili desnoj strani:

Međuosovinski razmak

Dodatak 4.

Odgovarajuća izvješća o ispitivanju koja dostavlja proizvođač ili odobren/priznat laboratorij u svrhu sastavljanja certifikata o homologaciji.

12.7.1.   Vozilo opremljeno radarskom opremom kratkog dometa 24 GHz: Da/Ne (nepotrebno precrtati).

12.7.2.   Vozilo opremljeno radarskom opremom kratkog dometa 79 GHz: Da/Ne (nepotrebno precrtati).

13.   POSEBNE ODREDBE ZA VOZILA ZA PRIJEVOZ PUTNIKA S VIŠE OD OSAM SJEDALA, OSIM VOZAČEVA

13.1.   Razred vozila (razred I., razred II., razred III., razred A, razred B):

13.1.1.   Broj EZ homologacije nadogradnje koja je homologirana kao zasebna tehnička jedinica: …

13.1.2.   Tipovi podvozja na koji se može ugraditi nadogradnja s EZ homologacijom (proizvođači i tipovi nedovršenog vozila):

13.2.   Površina za putnike (m2)

13.2.1.   Ukupno (S0):

13.2.2.   Na katu (S0a) (1):

13.2.3.   Na donjoj razini (S0b) (1):

13.2.4.   Za putnike koji stoje (S1):

13.3.   Broj putnika (koji sjede i stoje)

13.3.1.   Ukupno (N):

13.3.2.   Na katu (Na) (1):

13.3.3.   Na donjoj razini (Nb) (1):

13.4.   Broj putnika koji sjede

13.4.1.   Ukupno (A):

13.4.2.   Na katu (Aa) (1):

13.4.3.   Na donjoj razini (Ab) (1):

13.5.   Broj vrata za putnike:

13.6.   Broj sigurnosnih izlaza (vrata, prozori, otvori za spašavanje, unutarnje stubište i polustubište):

13.6.1.   Ukupno:

13.6.2.   Na katu (1):

13.6.3.   Na donjoj razini (1):

13.7.   Obujam prostora za prtljagu (m3):

13.8.   Površina za prijevoz prtljage na krovu (m2):

13.9.   Tehničke naprave za olakšanje pristupa vozilu (npr. rampa, podizna platforma, naprava za spuštanje), ako su ugrađene:

13.10.   Čvrstoća konstrukcije nadogradnje

13.10.1.   Broj EZ homologacije, ako je dostupan:

13.10.2.   Za nadgradnju koja još nije homologirana

13.10.2.1.   Podroban opis konstrukcije nadogradnje tipa vozila uključujući njezine dimenzije, oblik i upotrijebljene materijale i način pričvršćenja na okvir podvozja:

13.10.2.2.   Crteži vozila i onih dijelova unutarnje opreme koji utječu na čvrstoću konstrukcije nadogradnje ili na prostor za preživljavanje:

13.10.2.3.   Položaj težišta vozila u voznom stanju, u uzdužnom, poprečnom i okomitom smjeru:

13.10.2.4.   Najveći razmak između središnjica vanjskih sjedala za putnike:

13.11.   Točke direktive […/…/EZ] koje treba ispuniti i prikazati za ovu tehničku jedinicu:

14.   POSEBNE ODREDBE ZA VOZILA NAMIJENJENA ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI (Direktiva 98/91/EZ)

14.1.   Električna oprema u skladu s Direktivom 94/55/EZ

14.1.1.   Zaštita električnih vodova od pregrijavanja:

14.1.2.   Tip prekidača strujnog kruga:

14.1.3.   Tip i način rada glavne sklopke akumulatora:

14.1.4.   Opis i položaj sigurnosne pregrade za tahograf:

14.1.5.   Opis električne instalacije koja je stalno pod naponom. Treba navesti primijenjenu normu EN:

14.1.6.   Izradba i zaštita električne instalacije iza prostora za vozača:

14.2.   Zaštita od opasnosti od požara

14.2.1.   Tip teško zapaljivog materijala u vozačkoj kabini:

14.2.2.   Tip toplinske zaštite iza prostora za vozača (ako je primjenjivo):

14.2.3.   Smještaj i toplinska zaštita motora:

14.2.4.   Smještaj i toplinska zaštita ispušnog sustava:

14.2.5.   Tip i konstrukcija toplinske zaštite sustava trajnog kočenja:

14.2.6.   Tip, konstrukcija i položaj grijača s vlastitim unutarnjim izgaranjem:

14.3.   Posebni zahtjevi za nadogradnju, ako postoje, u skladu s Direktivom 94/55/EZ

14.3.1.   Opis primijenjenih mjera zbog usklađenosti sa zahtjevima za vozila tipova EX/II i EX/III:

14.3.2.   U slučaju vozila tipa EX/III, otpornost protiv topline izvana:

Napomene s objašnjenjem

(*)

Upisati najviše i najniže vrijednosti za svaku varijantu.

(**)

Simboli i znakovi koje je potrebno koristiti navedeni su u Prilogu III., točkama 1.1.3. i 1.1.4. Direktivi 77/541/EEZ. Za sigurnosne pojaseve tipa „S”, navesti značajke tipa(-ova).

(***)

Nije potrebno navesti podatke o sastavnim dijelovima sve dok su takve informacije obuhvaćene odgovarajućom homologacijom ugradbe.

(+)

Vozila koja kao pogonsko gorivo upotrebljavaju benzin i plin, ali kod kojih je sustav za benzin ugrađen samo za uporabu u nuždi ili za pokretanje motora i u kojima spremnik goriva ne može sadržavati više od 15 litara benzina, pri ispitivanju će se smatrati vozilima s pogonom samo na plin.

(+++)

Samo za potrebe definicije terenskih vozila.

(#)

Odrediti tako da je jasna stvarna vrijednost za svaki tehnički sastav tipa vozila.

(1)

Nepotrebno precrtati (postoje slučajevi u kojima se ništa ne precrtava, gdje je moguće navesti više mogućnosti).

(2)

Navesti dopušteno odstupanje.

(a)

Kad je sastavnom dijelu vozila već dodijeljena homologacija, ne treba je opisivati ako je njezina oznaka navedena u toj homologaciji. Slično tome, ne treba opisivati sastavni dio ako je njegova konstrukcija jasno vidljiva iz priloženih shema i crteža. Za svaku stavku za koju se moraju priložiti crteži ili fotografije, treba navesti brojeve odgovarajućih priloženih dokumenata.

(b)

Kad identifikacijska oznaka tipa sadrži znakove koji nisu bitni za opis tipa vozila, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice, sadržane u ovom opisnom dokumentu, takve znakove treba u dokumentaciji prikazati simbolom „?” (npr. ABC??123??).

(c)

Klasifikacija prema definicijama s popisa iz odjeljka A Priloga II.

(d)

Ako je moguće, oznaka prema Eunormi. Ako nije, treba navesti:

oznaku materijala,

granicu elastičnosti,

prekidnu čvrstoću,

produljenje (u %),

tvrdoću prema Brinellu.

(e)

Kad postoji izvedba s uobičajenom kabinom i izvedba s kabinom s krevetom, treba navesti dimenzije i mase za oba slučaja.

(f)

Norma ISO 612–1978, točka 6.4.

(g)

Norma ISO 612–1978, točka 6.19.2.

(h)

Norma ISO 612–1978, točka 6.20.

(i)

Norma ISO 612–1978, točka 6.5.

(j)

Norma ISO 612–1978, točka 6.1., i za vozila koja nisu kategorije M1: Direktiva 97/27/EZ, odjeljak 2.4.1. Priloga I.

(k)

Norma ISO 612–1978, točka 6.2., i za vozila koja nisu kategorije M1: Direktiva 97/27/EZ, odjeljak 2.4.2. Priloga I.

(l)

Norma ISO 612–1978, točka 6.3., i za vozila koja nisu kategorije M1: Direktiva 97/27/EZ, odjeljak 2.4.3. Priloga I.

(m)

Norma ISO 612–1978, točka 6.6.

(n)

Norma ISO 612–1978, točka 6.7.

(na)

Norma ISO 612–1978, točka 6.10.

(nb)

Norma ISO 612–1978, točka 6.11.

(nc)

Norma ISO 612–1978, točka 6.9.

(nd)

Norma ISO 612–1978, točka 6.18.1.

(o)

Masa vozača i, kad se primjenjuje, člana posade računa se sa 75 kg, (sastoji se od: 68 kg za masu putnika i 7 kg za masu prtljage u skladu s normom ISO 2416-1992), spremnik goriva je napunjen s 90 % i drugi sustavi koji sadrže tekućine, (osim otpadne vode), sa 100 % kapaciteta koje je naveo proizvođač.

(p)

„Prepust spojnice” je udaljenost u vodoravnoj ravnini između spojnice prikolice sa središnjom osovinom i središnjice stražnje osovine(-a).

(q)

Za nekonvencionalne motore ili sustave, proizvođač mora dostaviti pojedinosti koje odgovaraju ovdje navedenim.

(r)

Iznos je potrebno zaokružiti na najbližu desetinku milimetra.

(s)

Vrijednost mora biti računana, (π = 3,1416), i zaokružena na najbliži cijeli cm3.

(t)

Odrediti u skladu sa zahtjevima Direktive 80/1269/EEZ.

(u)

Odrediti u skladu sa zahtjevima Direktive 80/1268/EEZ.

(v)

Tražene pojedinosti moraju se navesti za svaku od predviđenih varijanta.

(w)

Dopušteno odstupanje je 5 %.

(x)

„R-točka” ili „referentna točka sjedala” znači točka koju je odredio proizvođač vozila za svaki položaj za sjedenje u odnosu na trodimenzionalan referentan sustav opisan u Prilogu III. Direktivi 77/649/EEZ.

(y)

Za prikolice i poluprikolice, te za vozila spojena s prikolicom ili poluprikolicom, koji proizvode značajno okomito opterećenje na mehaničkoj spojnici ili sedlu, to opterećenje, podijeljeno s normiranim gravitacijskim ubrzanjem, potrebno je uvrstiti u najveću tehnički dopuštenu masu.

(z)

„Ravna kabina” znači oblik vozila kod kojeg je više od pola duljine motora iza krajnjih prednjih točaka donjeg ruba vjetrobranskog stakla, a središte glavčine kola upravljača nalazi se u prednjoj četvrtini duljine vozila.


(1)  

x

=

da

-

=

ne ili nije predviđeno odvojeno

o

=

po izboru

(2)  

d

=

izravno na upravljaču, pokaznoj svjetiljci ili indikatoru

c

=

u neposrednoj blizini

(3)  

x

=

da

-

=

ne ili nije predviđeno odvojeno

o

=

po izboru

(4)  

d

=

izravno na upravljačkoj napravi, pokaznoj svjetiljci ili indikatoru

c

=

u neposrednoj blizini

(5)  Tablicu je potrebno proširiti za vozila s više od dva reda sjedala ili, ako postoje, više od tri sjedala po širini vozila

(6)  Tablicu je potrebno proširiti za vozila s više od dva reda sjedala ili, ako postoje, više od tri sjedala po širini vozila

(7)  Tablicu je potrebno proširiti za vozila s više od dva reda sjedala ili, ako postoje, više od tri sjedala po širini vozila.

PRILOG II.

Definicije kategorija vozila i tipova vozila

A.   DEFINICIJE KATEGORIJA VOZILA

Kategorije vozila su definirane u skladu sa sljedećom klasifikacijom: (Izraz „najveća masa” u sljedećim definicijama označava „najveću tehnički dopuštenu ukupnu masu” kako je navedeno u točki 2.8. Priloga I.)

Kategorija M:

Motorna vozila s najmanje četiri kotača koja su konstruirana i proizvedena za prijevoz putnika.

Kategorija M1:

Motorna vozila namijenjena za prijevoz putnika koja osim sjedala za vozača imaju najviše osam sjedala.

Kategorija M2:

Vozila namijenjena za prijevoz putnika koja osim sjedala za vozača imaju više od osam sjedala i čija najveća dopuštena masa nije veća od 5 tona.

Kategorija M3:

Vozila namijenjena za prijevoz putnika koja osim sjedala za vozača imaju više od osam sjedala i čija najveća dopuštena masa je veća od 5 tona.

Tipovi nadogradnje i označivanje koji se odnose na vozila kategorije M, definirani su u točki 1., (vozila kategorije M1), i točki 2., (vozila kategorije M2 i M3), dijela C ovog Priloga i koriste se za tamo navedenu namjenu.

Kategorija N:

Motorna vozila s najmanje četiri kotača s najmanje četiri kotača, koja su konstruirana i proizvedena za prijevoz roba.

Kategorija N1:

Vozila za prijevoz robe čija najveća masa nije veća od 3,5 tone.

Kategorija N2:

Vozila za prijevoz robe čija je najveća masa veća od 3,5 tona, ali nije veća od 12 tona.

Kategorija N3:

Vozila za prijevoz robe čija je najveća masa veća od 12 tona.

U slučaju vučnog vozila koje je namijenjeno za vuču poluprikolice ili prikolice sa središnjom osovinom, masa za kategorizaciju vozila jest masa vučnog vozila, u stanju pripremljenom za vožnju, uvećana za masu koja odgovara najvećem statičkom vertikalnom opterećenju koje se prenosi s poluprikolice ili prikolice sa središnjom osovinom na vučno vozilo i, kad je primjenjivo, za najveću masu tereta vučnog vozila.

Tipovi nadogradnje i označivanje koje se odnosi na kategoriju N definirani su u stavku 3. dijela C ovog Priloga i upotrebljavaju se prema namjeni navedenoj u tom dijelu.

Kategorija O:

Prikolice (uključujući poluprikolice).

Kategorija O1:

Prikolice čija najveća masa nije veća od 0,75 tona.

Kategorija O2:

Prikolice čija je najveća masa veća od 0,75 tona, a ne prelazi 3,5 tona.

Kategorija O3:

Prikolice čija je najveća masa veća od 3,5 tona, a ne prelazi 10 tona.

Kategorija O4:

Prikolice čija je najveća masa veća od 10 tona.

U slučaju vučnog vozila koje je namijenjeno za vuču poluprikolice ili prikolice sa središnjom osovinom, masa koja se primjenjuje za kategorizaciju vozila jest masa koja odgovara najvećem statičkom vertikalnom opterećenju koje se prenosi na tlo preko osovine ili osovina poluprikolice ili prikolice sa središnjom osovinom, spojene na vučno vozilo i opterećene najvećim teretom.

Tipovi nadgradnje i označivanje koje se odnosi na kategoriju O određeni su u stavku 4. dijela C ovog Priloga i upotrebljavaju se prema namjeni navedenoj u tom dijelu.

4.   Terenska vozila (oznaka G)

4.1.   Vozila kategorije N1 s najvećom masom manjom od dvije tone i vozila kategorije M1 se smatraju terenskim vozilima ako imaju:

najmanje jednu prednju i jednu stražnju osovinu konstruiranu za istovremen pogon, uključujući i vozila kod kojih se pogon jedne osovine može isključiti,

najmanje jedan mehanizam za zabravljivanje diferencijala ili mehanizam sa sličnim učinkom i ako samo vozilo može savladati uspon od 30 %.

Osim toga, ova vozila moraju zadovoljavati barem pet od sljedećih šest zahtjeva:

kut prednjeg prepusta mora biti najmanje 25 stupnjeva,

kut stražnjeg prepusta mora biti najmanje 20 stupnjeva,

kut kosine mora biti najmanje 20 stupnjeva,

razmak od tla ispod prednje osovine mora biti najmanje 180 mm,

razmak od tla ispod stražnje osovine mora biti najmanje 180 mm,

razmak od tla između osovina mora biti najmanje 200 mm.

4.2.   Vozila kategorije N1 s najvećom masom većom od dvije tone ili vozila kategorije N2, M2 ili M3 s najvećom masom koja ne prelazi 12 tona smatraju se terenskim vozilima ako imaju istovremen pogon na sve kotače uključujući i vozila kod kojih se pogon jedne osovine može isključiti, ili ako zadovoljavaju sljedeća tri zahtjeva:

da je najmanje jedna prednja i jedna stražnja osovina konstruirana za istovremen pogon, uključujući i vozila kod kojih se pogon jedne osovine može isključiti,

da ima najmanje jedan mehanizam za zabravljivanje diferencijala ili najmanje jedan mehanizam sa sličnim učinkom,

ako samo vozilo može savladati uspon od 25 %.

4.3.   Vozila kategorije M3 s najvećom masom većom od 12 tona ili kategorije N3 smatraju se terenskim vozilima ako imaju istovremen pogon na sve kotače, uključujući i vozila kod kojih se pogon jedne osovine može isključiti, ili ako zadovoljavaju sljedeće zahtjeve:

da najmanje polovina kotača ima pogon,

da ima najmanje jedan mehanizam za zabravljivanje diferencijala ili najmanje jedan mehanizam sa sličnim učinkom,

ako, računano bez priključnog vozila, mogu savladati uspon od 25 %,

da zadovoljavaju najmanje četiri od sljedećih šest zahtjeva:

kut prednjeg prepusta mora biti najmanje 25 stupnjeva,

kut stražnjeg prepusta mora biti najmanje 25 stupnjeva,

kut kosine mora biti najmanje 25 stupnjeva,

razmak od tla ispod prednje osovine mora biti najmanje 250 mm,

razmak od tla između osovina mora biti najmanje 300 mm,

razmak od tla ispod stražnje osovine mora biti najmanje 250 mm.

4.4.   Opterećenja i uvjeti provjere

4.4.1.   Vozila kategorije N1 s najvećom masom koja ne prelazi dvije tone i vozila kategorije M1 moraju biti u stanju pripremljenom za vožnju, što znači opskrbljeni s tekućinom za hlađenje, mazivom, gorivom, alatom, rezervnim kotačem i vozačem (vidjeti napomenu (o) u Prilogu I.).

4.4.2.   Motorna vozila koja nisu navedena u točki 4.4.1 moraju se opteretiti do tehnički dopuštene najveće mase prema podacima proizvođača.

4.4.3.   Mogućnost savladavanja propisanog uspona, (od 25 % i 30 %), provjerava se jednostavnim proračunom. U posebnom slučaju, tehnička služba smije zatražiti dopremu vozila predmetnog tipa za stvarno ispitivanje.

4.4.4.   Pri mjerenju kutova prednjeg i stražnjeg prepusta i kuta kosine, ne uzima se u obzir zaštita od stražnjeg podlijetanja.

4.5.   Definicije i skice razmaka od tla. (Za definiranje kutova prednjeg i stražnjeg prepusta i kuta kosine, vidjeti Prilog I., napomene (na), (nb) i (nc)).

4.5.1.   „Razmak od tla između osovina” znači najkraća udaljenost između ravnine tla i najniže čvrste točke vozila. Višeosovinska podvozja se smatraju jednom osovinom.

Image

4.5.2.   „Razmak od tla ispod neke osovine” znači udaljenost do tla ispod najviše točke luka kružnice koji prolazi kroz središta površine dodira kotača s tlom jedne osovine, (kod dvostrukih kotača to je unutarnji kotač), i dodiruje najnižu čvrstu točku na vozilu između kotača.

Ni jedan kruti dio vozila ne smije zadirati u osjenčan prostor crteža. Kad je primjenjivo, razmaci od tla za više osovina prikazuju se u skladu s njihovim rasporedom, npr. 280/250/250.

Image

4.6.   Kombinirano označivanje

Oznaku „G” treba kombinirati s oznakom „M” ili „N”. Primjerice, vozilo kategorije N1 koje je pogodno za korištenje kao terensko vozilo, označava se kao N1G.

5.   „Vozila posebne namjene” znači vozila namijenjena aktivnostima koje zahtijevaju posebnu prilagodbu nadogradnje i/ili opremu. Takvom su kategorijom obuhvaćena vozila koja imaju pristup invalidskim kolicima.

5.1.   „Motorno vozilo za stanovanje” znači vozilo kategorije M za posebne namjene proizvedeno tako da uključuje prostor za stanovanje koji sadrži najmanje sljedeću opremu:

stol i stolce,

prostor za spavanje koji je moguće izvesti iz sjedala,

opremu za kuhanje, i

spremište.

Oprema mora biti kruto pričvršćena u prostoru za stanovanje, međutim stol može biti jednostavno uklonjiv.

5.2.   „Oklopljeno vozilo” znači vozila namijenjena zaštiti putnika i/ili robe koja se prevozi i čiji oklop zadovoljava zahtjeve zaštite protiv metaka.

5.3.   „Bolničko vozilo” znači vozilo kategorije M, namijenjeno za prijevoz bolesnih ili ozlijeđenih osoba i koje je posebno opremljeno za tu namjenu.

5.4.   „Pogrebno vozilo” znači vozilo kategorije M, namijenjeno za prijevoz umrlih osoba i koje je posebno opremljeno za tu namjenu.

5.5.   „Vozilo s pristupom za invalidska kolica” znači vozilo kategorije M1 posebno konstruirano ili prilagođeno smještaju tijekom vožnje jedne ili većeg broja osoba u invalidskim kolicima.

5.6.   „Kamp prikolica”, vidjeti normu ISO 3833–77, naziv br. 3.2.1.3.

5.7.   „Auto dizalica” znači vozilo posebne namjene kategorije N3 koje nije opremljeno za prijevoz robe, već je opremljeno dizalicom čiji je moment dizanja jednak ili veći od 400 kNm.

5.8.   „Ostala vozila za posebne namjene” znači vozila prema definiciji u točki 5., s izuzetkom onih koja su navedena u točkama od 5.1. do 5.6.

Označivanje koje se odnosi na „vozila posebne namjene” određeno je u stavku 5. dijela C. ovog Priloga i treba se upotrijebiti za namjene navedene u tom dijelu.

B.   DEFINICIJA TIPA VOZILA

1.   Za kategoriju M1:

„Tip” znači vozila koja se bitno ne razlikuju s obzirom na:

proizvođača,

proizvođačevu oznaku tipa,

bitne elemente tehničke izvedbe i konstrukcije:

podvozje/podnica vozila (očite i bitne razlike),

motor (s unutarnjim izgaranjem/električni/hibridni).

„Varijanta” tipa znači vozila istog tipa koja se bitno ne razlikuju s obzirom na:

oblik nadogradnje (npr. limuzina, limuzina sa stražnjim (petim) vratima, kupe, kabriolet, karavan, višenamjensko vozilo),

motor:

način rada (kao u točki 3.2.1.1. Priloga III.),

broj i raspored cilindara,

razliku u snazi više od 30 % (najveća vrijednost je više od 1,3 puta veća od najmanje),

razlike u radnom obujmu motora više od 20 % (najveća vrijednost je više od 1,2 puta veća od najmanje),

pogonske osovine (broj, raspored, međusobna povezanost),

upravljane osovine (broj i raspored).

„Izvedba varijante” znači vozila sastavljena od kombinacije elemenata koji se navode u opisnoj dokumentaciji i koje moraju zadovoljavati zahtjeve Priloga VIII.

Za pojedinu izvedbu ne mogu se kombinirati različiti podaci za sljedeće značajke vozila:

tehnički dopuštena najveća ukupna masa,

radni obujam,

najveća neto snaga,

tip mjenjača i broj stupnjeva prijenosa,

najveći broj mjesta za sjedenje prema definiciji u Prilogu II. C.

2.   Za kategorije M2 i M3:

„Tip” znači vozila koja se bitno ne razlikuju s obzirom na:

proizvođača,

proizvođačevu oznaku tipa,

kategoriju,

bitne elemente tehničke izvedbe i konstrukcije:

podvozje/samonosiva konstrukcija, jednopodno/katno, kruto/zglobno (očite i bitne razlike),

broj osovina,

motor (s unutarnjim izgaranjem/električni/hibridni).

„Varijanta” tipa znači vozila istog tipa koja se bitno ne razlikuju s obzirom na:

razred prema definiciji u Direktivi 2001/85/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenog 2001. o posebnim odredbama za vozila za prijevoz putnika s više od osam sjedala uz vozača (1) (samo za dovršena vozila),

stupanj izrade (npr. dovršeno/nepotpuno),

pogonski motor:

način rada (vidjeti točku 3.2.1.1. Priloga III.),

broj i raspored cilindara,

razlika u snazi više od 50 % (najveća vrijednost je više od 1,5 puta veća od najmanje),

razlika u obujmu više od 50 % (najveća vrijednost je više od 1,5 puta veća od najmanje),

položaj (prednji, srednji, stražnji),

razliku u tehnički dopuštenoj najvećoj ukupnoj masi više od 20 % (najveća vrijednost je više od 1,2 puta veća od najmanje),

pogonske osovine (broj, položaj, međusobna povezanost),

upravljane osovine (broj i raspored).

„Izvedba” varijante znači vozila sastavljena iz kombinacija elemenata koji se navode u opisnoj dokumentaciji i koje moraju zadovoljavati zahtjeve Priloga VIII.

3.   Za kategorije N1, N2 i N3:

„Tip” znači vozila koja se bitno ne razlikuju s obzirom na:

proizvođača,

proizvođačevu oznaku tipa,

kategoriju,

bitne elemente tehničke izvedbe i konstrukcije:

podvozje/podnica vozila (očite i bitne razlike),

broj osovina,

motor (s unutarnjim izgaranjem/električni/hibridni).

„Varijanta” znači vozila istog tipa koja se bitno ne razlikuju s obzirom na:

vrstu nadogradnje (npr. ravna platforma/kiper/cisterna/vučno vozilo za poluprikolicu), (odnosi se samo za potpuna vozila),

stupanj izrade (npr. potpuna/nepotpuna),

pogonski motor:

način rada (kao u točki 3.2.1.1. Priloga III.),

broj i raspored cilindara,

razlika u snazi više od 50 % (najveća vrijednost je više od 1,5 puta veća od najmanje),

razlika u obujmu više od 50 % (najveća vrijednost je više od 1,5 puta veća od najmanje),

razliku u tehnički dopuštenoj najvećoj ukupnoj masi više od 20 % (najveća vrijednost je više od 1,2 puta veća od najmanje),

pogonske osovine (broj, položaj, međusobna povezanost),

upravljane osovine (broj i raspored).

„Izvedba” varijante znači vozila sastavljena iz kombinacija elemenata koji se navode u opisnoj dokumentaciji i koji moraju zadovoljavati zahtjeve Priloga VIII.

4.   Za kategorije O1, O2, O3 i O4:

„Tip” znači vozila koja se bitno ne razlikuju s obzirom na:

proizvođača,

proizvođačevu oznaku tipa,

kategoriju,

bitne konstrukcijske značajke i tehničko rješenje:

podvozja/samonosive konstrukcije (očite i bitne razlike),

broj osovina,

prikolica s rudom/poluprikolica/prikolica sa središnjom osovinom

tip sustava kočenja (bez kočnice/s naletnom kočnicom/s uobičajenom kočnicom).

„Varijanta” tipa znači vozila koja se ne razlikuju, najmanje u sljedećim ključnim značajkama:

stupanj izrade (potpuno/nepotpuno),

vrstu nadgradnje (npr. kamp-prikolica/ravna platforma/cisterna) (odnosi se samo na potpuna/dovršena vozila),

razliku u tehnički dopuštenoj najvećoj ukupnoj masi više od 20 % (najveća vrijednost je više od 1,2 puta veća od najmanje),

upravljane osovine (broj i raspored).

„Izvedba” označava vozila sastavljena iz kombinacija elemenata navedenih u opisnoj dokumentaciji.

5.   Za sve kategorije:

Potpuna identifikacija vozila jedino preko oznake tipa, varijante i izvedbe mora odgovarati točno jednoj definiciji za sve značajke potrebne za stavljanje vozila u uporabu.

C.   DEFINICIJA TIPOVA NADOGRADNJE (odnosi se samo na potpuna/dovršena vozila)

Tip nadogradnje koji je naveden u Prilogu I., točki 9.1. prvog dijela Priloga III. i u točki 37. Priloga IX., treba označiti sljedećim oznakama:

1.   Osobni automobili (M1)

AA Limuzina

norma ISO 3833–1977, naziv 3.1.1.1., uključujući također vozila s više od četiri bočna prozora.

AB Vozilo

Limuzina (AA) sa stražnjim, petim vratima.

AC Karavan

norma ISO 3833–1977, naziv 3.1.1.4.

AD Kupe

norma ISO 3833–1977, naziv 3.1.1.5.

AE Kabriolet

norma ISO 3833–1977, naziv 3.1.1.6.

AF Višenamjensko vozilo

Motorno vozilo koje se razlikuje od navedenih u AA do AE i namijenjeno je prijevozu putnika i njihove prtljage ili robe u jednom prostoru. Međutim, ako takvo vozilo ispunjava oba sljedeća uvjeta:

i.

broj mjesta za sjedenje osim vozačeva nije veći od šest;

smatra se da postoji „mjesto za sjedenje” ako je vozilo opremljeno „dostupnim” sidrištima sjedala:

„dostupna” znači sidrišta koja se mogu koristiti. Da bi proizvođač spriječio „dostupnost” sidrišta mora fizički spriječiti njegovu uporabu npr. zavarivanjem pločica na njih ili ugradbom trajnih poklopaca koji se ne mogu ukloniti s uobičajenim alatom; i

ii.

P – (M + N × 68) > N × 68

gdje je:

P

=

najveća tehnički dopuštena ukupna masa u kg,

M

=

masa u voznom stanju u kg

N

=

broj mjesta za sjedenje, osim vozačeva.

Ovo se vozilo ne smatra vozilom kategorije M1.

2.   Motorna vozila kategorije M2 ili M3

Vozila razreda I. (vidjeti Direktivu 2001/85/EZ)

CA

Jednopodna

CB

Katna

CC

Zglobna jednopodna

CD

Zglobna katna

CE

Niskopodna jednopodna

CF

Niskopodna katna

CG

Zglobna niskopodna jednopodna

CH

Zglobna niskopodna katna

Vozila razreda II. (vidjeti Direktivu 2001/85/EZ)

CI

Jednopodna

CJ

Katna

CK

Zglobna jednopodna

CL

Zglobna katna

CM

Niskopodna jednopodna

CN

Niskopodna katna

CO

Zglobna niskopodna jednopodna

CP

Zglobna niskopodna katna

Vozila razreda III. (vidjeti Direktivu 2001/85/EZ)

CQ

Jednopodna

CR

Katna

CS

Zglobna jednopodna

CT

Zglobna katna

Vozila razreda A (vidjeti Direktivu 2001/85/EZ)

CU

Jednopodna

CV

Niskopodna jednopodna

Vozila razreda B (vidjeti Direktivu 2001/85/EZ)

CW

Jednopodna

3.   Motorna vozila kategorije N

BA

Kamion

Vidjeti Direktivu 97/27/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od dana 22. srpnja 1997. o masama i dimenzijama određenih kategorija motornih vozila i njihovih prikolica (2), točku 2.1.1. Priloga I.

BB

Furgon

Teretno vozilo sa zatvorenom nadogradnjom, čija je kabina integrirana u nadogradnju

BC

Tegljač za poluprikolice

Vidjeti Direktivu 97/27/EZ točku 2.1.1. Priloga I.

BD

Tegljač za prikolice (cestovni traktor)

Vidjeti Direktivu 97/27/EZ točku 2.1.1. Priloga I.

Međutim, ako vozilo označeno kao BB, s najvećom tehnički dopuštenom masom koja nije veća od 3 500 kg:

ima više od 6 mjesta za sjedenje, osim vozačevog,

ili

ispunjava oba sljedeća uvjeta:

i.

broj mjesta za sjedenje, osim vozačevog, nije veći od šest, i

ii.

P – (M + N × 68) ≤ N × 68

takvo se vozilo ne smatra vozilom kategorije N.

Međutim, ako vozilo označeno kao BA, BB s najvećom tehnički dopuštenom masom većom od 3 500 kg, BC ili BD ispunjava bar jedan od sljedećih uvjeta:

i.

broj mjesta za sjedenje, osim vozačevog, veći je od osam, ili

ii.

P – (M + N × 68) ≤ N × 68

takvo se vozilo ne smatra vozilom kategorije N.

Za pojašnjenje pojma „sjedeća mjesta” P, M i N vidjeti dio C ovog Priloga.

4.   Vozila kategorije O

DA

Poluprikolica

Vidjeti Direktivu 97/27/EZ točka 2.2.2. Priloga I.

DB

Prikolica s rudom

Vidjeti Direktivu 97/27/EZ točka 2.2.3. Priloga I.

DC

Prikolica sa središnjom osovinom

Vidjeti Direktivu 97/27/EZ točka 2.2.4. Priloga I.

5.   Vozila za posebne namjene

SA

Motorna vozila za stanovanje (vidjeti točku 5.1. Priloga II. A)

SB

Oklopljena vozila (vidjeti točku 5.2. Priloga II. A)

SC

Bolnička vozila (vidjeti točku 5.3. Priloga II. A)

SD

Pogrebna vozila (vidjeti točku 5.4. Priloga II. A)

SE

Kamp prikolice (vidjeti točku 5.6. Priloga II. A)

SF

Auto dizalice (vidjeti točku 5.7. Priloga II. A)

SG

Ostala vozila za posebne namjene (vidjeti točku 5.8. Priloga II. A)

SH

Vozilo prilagođeno invalidskim kolicima (vidjeti točku 5.5. Priloga II. A)


(1)  SL L 42, 13.2.2002., str. 1.

(2)  SL L 233, 25.8.1997., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 2003/19/EZ (SL L 79, 26.3.2003., str. 6).

PRILOG III.

Opisni dokument za EZ homologacije vozila

(Objašnjenja su navedena na posljednjoj stranici Priloga I.)

DIO I.

Sljedeći podaci, ako su potrebni, moraju biti priloženi u tri primjerka s popisom dokumenata. Svi crteži moraju biti dostavljeni u prikladnom mjerilu i dovoljno podrobni na formatu A4 ili presavijeni na taj format. Ako su priložene fotografije, moraju prikazivati potrebne pojedinosti.

Ako su sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice s elektroničkim upravljanjem, moraju biti dodani podaci o njihovim značajkama.

A:   Za kategorije M i N

0.   OPĆI PODACI

0.1.   Marka (trgovačka oznaka proizvođača):

0.2.   Tip: …

0.2.1.   Trgovački naziv, (nazivi), (ako postoji):

0.3.   Identifikacijska oznaka tipa, ako je postavljena na vozilu(b): …

0.3.1.   Mjesto te oznake: …

0.4.   Kategorija vozila (c):

0.4.1.   Razredba, (razredbe), prema opasnosti tvari za čiji je prijevoz vozilo namijenjeno: …

0.5.   Naziv i adresa proizvođača: …

0.8.   Adresa, (adrese), pogona za sklapanje:

0.9.   Ime i adresa predstavnika proizvođača (ako postoji):

1.   OPĆE KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE VOZILA

1.1.   Fotografije i/ili crteži vozila predstavnika:

1.3.   Broj osovina i kotača:

1.3.2.   Broj i položaj upravljanih osovina:

1.3.3.   Pogonske osovine (broj, položaj, međusobna povezanost):

1.4.   Podvozje (ako postoji) (sveobuhvatan crtež):

1.6.   Mjesto i način ugradbe pogonskog motora:

1.8.   Položaj upravljača: lijevi/desni (1).

1.8.1.   Vozilo opremljeno za promet desnom/lijevom stranom (1)

2.   MASE I DIMENZIJE (e) (u kg i mm)

(Prema potrebi se pozvati na odgovarajući crtež)

2.1.   Razmak (razmaci) osovina (pri punom opterećenju) (f):

2.3.1.   Razmak kotača upravljanih osovina (i):

2.3.2.   Razmak kotača ostalih osovina (i):

2.4.   Vanjske dimenzije vozila

2.4.2.   Podvozje s nadogradnjom

2.4.2.1.   Duljina (j):

2.4.2.1.1.   Dužina površine za teret:

2.4.2.2.   Širina (k):

2.4.2.2.1.   Debljina zidova (kod vozila za prijevoz robe s reguliranom temperaturom):

2.4.2.3.   Visina (u položaju za vožnju) (l) (kod vozila s visinom ovjesa koja se može namještati, navesti uobičajen položaj za vožnju):

2.6.   Masa vozila s nadogradnjom i, u slučaju vučnog vozila druge kategorije od M1, s vučnom spojnicom ako ju je ugradio proizvođač, u voznom stanju, ili masa podvozja ili podvozja s kabinom, bez nadogradnje i/ili vučne spojnice, ako proizvođač ne ugrađuje nadogradnju i/ili vučnu spojnicu, (uključujući tekućine, alat, rezervni kotač, ako je ugrađen, i vozača, a kod autobusa i člana posade ako vozilo ima sjedalo za posadu) (o) (najveća i najmanja za svaku varijantu):

2.6.1.   Raspodjela te mase po osovinama i, u slučaju poluprikolice ili prikolice sa središnjom osovinom, opterećenje na spojnici (najveća i najmanja za svaku varijantu).

2.7.   Najmanja masa dovršenog vozila prema izjavi proizvođača, u slučaju nepotpunog vozila:

Tehnički dopuštena najveća ukupna masa vozila prema podacima proizvođača (y) (*):

2.8.1.   Raspodjela takve mase po osovinama u slučaju poluprikolice ili prikolice sa središnjom osovinom, opterećenje na spojnici (*):

2.9.   Tehnički dopuštena najveća masa na svakoj osovini:

2.10.   Tehnički dopuštena najveća masa na svakoj skupini osovina:

2.11.   Tehnički dopuštena najveća vučena masa motornog vozila za:

2.11.1.   Prikolicu s rudom:

2.11.2.   Poluprikolicu:

2.11.3.   prikolicu sa središnjom osovinom:

2.11.4.   Tehnički dopuštena najveća masa skupa vozila (*):

2.11.5.   Vozilo jest/nije (1) predviđeno za vuču tereta (točka 1.2. Priloga II. Direktivi 77/389/EEZ).

2.11.6.   Najveća masa prikolice bez kočnice:

2.12.   Tehnički dopušteno najveće statičko vertikalno opterećenje/masa na vučnoj spojnici:

2.12.1.   Motornog vozila:

2.16.   Predviđena najveća dopuštena masa pri registraciji/u uporabi vozila (mogućnost po izboru: kad su te vrijednosti dane treba ih provjeriti u skladu sa zahtjevima u Prilogu IV. Direktivi 97/27/EZ):

2.16.1.   Predviđena najveća dopuštena ukupna masa pri registraciji/u uporabi (moguće je više podataka, za svaku pojedinu tehničku izvedbu vozila (#)):

2.16.2.   Predviđena najveća dopuštena masa pri registraciji/u uporabi za svaku osovinu i, u slučaju poluprikolice i prikolice sa središnjom osovinom, predviđeno opterećenje na vučnoj spojnici prema podacima proizvođača ako je manje od tehnički dopuštene najveće mase na vučnoj spojnici (moguće je više podataka, za svaku pojedinu tehničku izvedbu vozila (#)):

2.16.3.   Predviđena najveća dopuštena masa pri registraciji/u uporabi za svaku skupinu osovina (moguće je više podataka, za svaku pojedinu tehničku izvedbu vozila (#)):

2.16.4.   Predviđena najveća dopuštena vučena masa pri registraciji/u uporabi (moguće je više podataka, za svaku pojedinu tehničku izvedbu vozila (#)):

2.16.5.   Predviđena najveća dopuštena masa skupa vozila pri registraciji/u uporabi (moguće je više podataka, za svaku pojedinu tehničku izvedbu vozila (#)).

3.   POGONSKI MOTOR (q) (u slučaju vozila koja koriste kao pogonsko gorivo benzin, dizelsko gorivo, … ali i u kombinaciji s drugim gorivom, podatke je potrebno ponoviti (+))

3.1.   Proizvođač:

3.1.1.   Proizvođačeva oznaka motora postavljena na motor:

3.2.   Motor s unutarnjim izgaranjem

3.2.1.1.   Radni postupak: vanjski izvor paljenja/kompresijsko paljenje, četverotaktni/dvotaktni (1)

3.2.1.2.   Broj i raspored cilindara:

3.2.1.3.   Radni obujam motora (s): … cm3

3.2.1.6.   Uobičajena brzina vrtnje motora na praznom hodu (2): … min–1

3.2.1.8.   Najveća neto snaga (t): … kW kod … min–1 (prema podacima proizvođača)

3.2.1.9.   Najveća dopuštena brzina vrtnje prema podacima proizvođača: … min–1

3.2.2.   Gorivo: dizelsko gorivo/benzin/ukapljeni naftni plin/zemni plin/etanol (1)

3.2.2.1.   Istraživački oktanski broj, olovni benzin:

3.2.2.2.   Istraživački oktanski broj, bezolovni benzin:

3.2.4.   Napajanje gorivom

3.2.4.1.   S rasplinjačem (rasplinjačima): da/ne (1)

3.2.4.2.   S ubrizgavanjem goriva (samo za motore s kompresijskim paljenjem): da/ne (1)

3.2.4.2.2.   Radni postupak: izravno ubrizgavanje/pretkomora/vrtložna komora (1)

3.2.4.3.   S ubrizgavanjem goriva (samo za motore s vanjskim izvorom paljenja): da/ne (1)

3.2.7.   Sustav hlađenja: tekućina/zrak (1)

3.2.8.   Sustav za usisavanje

3.2.8.1.   Kompresor: da/ne (1)

3.2.12.   Mjere protiv onečišćivanja zraka

3.2.12.2.   Dodatne naprave protiv onečišćenja (ako postoje i ako nisu opisane u drugim točkama)

3.2.12.2.1.   Katalizator: da/ne (1)

3.2.12.2.2.   Osjetnik za kisik: da/ne (1)

3.2.12.2.3   Upuhivanje zraka: da/ne (1)

3.2.12.2.4.   Povrat ispušnih plinova: da/ne (1)

3.2.12.2.5.   Sustav za nadzor emisije isparivanjem: da/ne (1)

3.2.12.2.6.   Odvajač čestica: da/ne (1)

3.2.12.2.7.   Sustav automatske dijagnostike u vozilu (OBD): da/ne (1)

3.2.12.2.8.   Ostali sustavi (opis i način rada):

3.2.13.   Mjesto oznake koeficijenta apsorpcije (samo za motore s kompresijskim paljenjem):

3.2.15.   Sustav napajanja motora ukapljenim naftnim plinom: da/ne (1)

3.2.16.   Sustav napajanja motora prirodnim plinom: da/ne (1)

3.3.   Elektromotor

3.3.1.   Tip (način motanja, pobuda): …

3.3.1.1.   Najveća satna snaga … kW

3.3.1.2.   Radni napon: … V

3.3.2.   Akumulator

3.3.2.4.   Položaj:

3.6.5.   Temperatura maziva

najmanja: … K

najveća: … K

4.   PRIJENOSNIK SNAGE (v)

4.2.   Tip (mehanički, hidraulički, električni itd.):

4.5.   Mjenjač

4.5.1.   Tip (ručni/automatski/CVT (bezstupnjevit)) (1)

4.6.   Prijenosni omjeri

Stupanj prijenosa

Prijenosni omjeri u mjenjaču (prijenosni omjeri između motora i izlaznog vratila mjenjača)

Prijenosni omjer (omjeri) pogonske osovine (prijenosni omjeri između izlaznog vratila mjenjača i pogonskih kotača)

Ukupni prijenosni omjeri

Najveća vrijednost za CVT mjenjač

1

2

3

Najmanja vrijednost za CVT mjenjač

 

 

 

Vožnja unatrag

 

 

 

4.7.   Najveća brzina vozila (u km/h) (w):

5.   OSOVINE

5.1.   Opis svake osovine:

5.2.   Marka:

5.3.   Tip: …

5.4.   Položaj podizne osovine (osovina):

5.5.   Položaj opterećene osovine(opterećenih osovina):

6.   OVJES KOTAČA

6.2.   Tip i konstrukcija ovjesa svake osovine, skupine osovina ili kotača:

6.2.1.   Namještanje visine: da/ne/po izboru: da/ne (1)

6.2.3.   Zračni ovjes pogonske osovine (pogonskih osovina): da/ne (1)

6.2.3.1.   Ovjes pogonske osovine (pogonskih osovina) istovrijedan zračnom ovjesu: da/ne (1)

6.2.3.2.   Frekvencija i prigušenje oscilacija ovješene mase:

6.6.1.   Kombinacija (kombinacije) guma/kotač (za gume navesti oznaku veličine, najmanji indeks nosivosti, najmanju brzinsku kategoriju; za kotače navesti veličinu naplatka (veličine) i dubinu nalijeganja (dubine))

6.6.1.1.   Osovine

6.6.1.1.1.   Osovina 1.:

6.6.1.1.2.   Osovina 2.:

itd.

6.6.1.2.   Rezervan kotač, ako postoji:

6.6.2.   Gornja i donja granična vrijednost dinamičkog polumjera

6.6.2.1.   Osovina.1:

6.6.2.2.   Osovina 2.:

itd.

7.   UREĐAJ ZA UPRAVLJANJE

7.2.   Prijenosni mehanizam i naprava za upravljanje

7.2.1.   Tip prijenosnog mehanizma (navesti podatke za prednje i stražnje kotače, ako je primjenjivo):

7.2.2.   Veza s kotačima (uključujući i druge prijenose osim mehaničkih; navesti podatke za prednje i stražnje kotače, ako je primjenjivo):

7.2.3.   Vrsta pomoći pri upravljanju, ako postoji:

8.   SUSTAV KOČENJA

8.5.   Protublokirajuć kočni sustav: da/ne/po izboru (1)

8.9.   Kratak opis sustava kočenja (u skladu s točkom 1.6. dopune Dodatku 1. Prilogu IX. Direktivi 71/320/EEZ):

8.11.   Podaci o tipu (tipovima) sustava trajnog kočenja:

9.   NADOGRADNJA

9.1.   Vrsta nadogradnje:

9.3.   Vrata za putnike, brave i okovi

9.3.1.   Raspored i broj vrata:

9.9.   Retrovizori

9.9.1.   Retrovizori (podaci za svaki retrovizor)

9.9.1.1.   Marka:

9.9.1.2.   Oznaka EZ homologacije:

9.9.1.3.   Varijanta:

9.9.1.4.   Crtež, (crteži), koji prikazuju položaj retrovizora u odnosu na konstrukciju vozila:

9.9.1.5.   Podrobni podaci o načinu pričvršćivanja, uključujući dio konstrukcije vozila na koju je pričvršćen:

9.9.1.6.   Dodatna oprema koja može smanjivati stražnje vidno polje:

9.9.1.7.   Kratak opis elektroničkih sastavnih dijelova, (ako postoje), sustava za namještanje:

9.9.2.   Naprave za neposredno promatranje, osim retrovizora:

9.9.2.1.   Tip i značajke (poput cjelovitog opisa naprave):

9.9.2.1.1.   U slučaju naprave kamera-monitor, udaljenost detekcije (mm), kontrast, svjetlosni raspon, korekcija odsjaja, učinkovitost prikaza (crno-bijeli/u boji), frekvencija ponavljanja slike, svjetlosni domet monitora:

9.9.2.1.2.   Crteži dovoljno podrobni da omogućuju prikaz cijele naprave i upute za ugradnju, na crtežima mora biti označeno mjesto oznake EZ homologacije.

9.10.   Unutarnja oprema

9.10.3.   Sjedala

9.10.3.1.   Broj:

9.10.3.2.   Položaj i raspored:

9.10.3.2.1.   Broj mjesta za sjedenje:

9.10.3.2.2.   Sjedalo (sjedala) namijenjeno za uporabu samo kad vozilo miruje:

9.10.4.1.   Vrste naslona za glavu: neodvojivi/odvojivi/zasebni (1)

9.10.4.2.   Broj (brojevi) homologacije, ako je moguće:

9.12.2.   Vrsta i položaj dodatnih sustava za držanje (navesti da/ne/po izboru):

(L = lijeva strana, R = desna strana, C = sredina)

 

Prednji zračni jastuk

Bočni zračni jastuk

Naprava za zatezanje sigurnosnog pojasa

Prvi red sjedala

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

Drugi red sjedala (1)

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

9.17.   Obvezne oznake na vozilu (Direktiva 76/114/EEZ)

9.17.1.   Fotografije i/ili crteži položaja propisanih natpisnih pločica i natpisa te identifikacijske oznake vozila:

9.17.4.   Proizvođačeva izjava o sukladnosti sa zahtjevima iz točke 1.1.1. Priloga II. Direktivi 76/114/EEZ

9.17.4.1.   Treba objasniti značenje znakova u drugom i, prema potrebi, u trećem dijelu s obzirom na zahtjeve u točki 5.3 norme ISO 3779–1983:

9.17.4.2.   Kad su znakovi u drugom dijelu upotrijebljeni za ispunjavanje zahtjeva iz točke 5.4 norme ISO 3779–1983, treba ih navesti:

9.23.   Zaštita pješaka

9.23.1.   Treba se napraviti podroban opis, uključujući fotografije i/ili nacrte vozila s obzirom na konstrukciju, dimenzije, obris i materijale prednjeg dijela vozila (vanjski i unutarnji). Takav opis mora sadržavati podrobnosti o svakom ugrađenom aktivnom sustavu zaštite.

11.   VEZE IZMEĐU VUČNIH VOZILA, PRIKOLICA I POLUPRIKOLICA

11.1.   Razred i tip mehaničke spojnice koja je ugrađena ili će biti ugrađena:

11.3.   Upute za pričvršćivanje tipa mehaničke spojnice na vozilo i fotografije ili crteži veznih točaka na vozilu prema podacima proizvođača; dodatno objašnjenje ako je uporaba tipa mehaničke spojnice ograničena na određene varijante ili izvedbe tipa vozila:

11.4.   Uputa za pričvršćenje posebnih konzola) za vuču ili pričvrsnih ploča:

11.5.   Broj (brojevi) EZ homologacije:

12.7.1.   Vozilo opremljeno radarskom opremom kratkog dometa 24 GHz: Da/Ne (nepotrebno precrtati).

12.7.2.   Vozilo opremljeno radarskom opremom kratkog dometa 79 GHz: Da/Ne (nepotrebno precrtati).

13.   POSEBNE ODREDBE ZA VOZILA ZA PRIJEVOZ PUTNIKA S VIŠE OD OSAM SJEDALA, OSIM VOZAČEVA

13.1.   Razred vozila (razred I., razred II., razred III., razred A, razred B):

13.1.1.   Tipovi podvozja na koje se može montirati EZ homologirana nadogradnja (proizvođač(i), tip(ovi) vozila):

13.3.   Broj putnika (koji sjede i stoje)

13.3.1.   Ukupno (N):

13.3.2.   Na katu (Na) (1):

13.3.3.   Na donjoj razini (Nb) (1):

13.4.   Broj putnika (koji sjede)

13.4.1.   Ukupno (A):

13.4.2.   Na katu (Aa) (1):

13.4.3.   Na donjoj razini (Ab) (1):

B:   Za kategoriju O

0.   OPĆI PODACI

0.1.   Marka (trgovačka oznaka proizvođača):

0.2.   Tip:

0.2.1.   Trgovački naziv(i), (ako postoji):

0.3.   Identifikacijska oznaka tipa, ako je postavljena na vozilu (b):

0.3.1.   Mjesto te oznake:

0.4.   Kategorija vozila (c):

0.4.1.   Razredba, (razredbe), prema opasnosti tvari za čiji je prijevoz vozilo namijenjeno:

0.5.   Naziv i adresa proizvođača:

0.8.   Adresa(-e), pogona za sklapanje:

0.9.   Ime i adresa predstavnika proizvođača (ako postoji): …

1.   OPĆE KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE VOZILA

1.1.   Fotografije i/ili crteži vozila predstavnika:

1.3.   Broj osovina i kotača:

1.3.2.   Broj i položaj upravljanih osovina:

1.4.   Podvozje (ako postoji) (sveobuhvatan crtež):

2.   MASE I DIMENZIJE (e) (u kg i mm)

(prema potrebi pozvati se na odgovarajući crtež)

2.1.   Razmak (razmaci) osovina (pri punom opterećenju) (f):

2.3.1.   Razmak kotača svake upravljane osovine (i):

2.3.2.   Razmak kotača svih ostalih osovina (i):

2.4.   Vanjske dimenzije vozila

2.4.2.   Podvozja s nadogradnjom

2.4.2.1.   Duljina (j):

2.4.2.1.1.   Duljina površine za teret:

2.4.2.2.   Širina (k):

2.4.2.2.1.   Debljina zidova (za vozila za prijevoz robe s reguliranom temperaturom):

2.4.2.3.   Visina, (u voznom stanju), (l) (za vozila s visinom ovjesa koja se može namještati, navesti uobičajen položaj za vožnju):

2.6.   Masa vozila s nadogradnjom i, u slučaju vučnog vozila koje nije kategorije M1, s vučnom spojnicom ako ju je ugradio proizvođač, u voznom stanju, ili masa podvozja ili podvozja s kabinom, bez nadogradnje i/ili vučne spojnice, ako proizvođač ne ugrađuje nadogradnju i/ili vučnu spojnicu, (uključujući tekućine, alat, rezervni kotač, ako je ugrađen, i vozača), a kod autobusa i člana posade ako vozilo ima sjedalo za posadu)(o) (najveća i najmanja za svaku varijantu):

2.6.1.   Raspodjela takve mase po osovinama u slučaju poluprikolice ili prikolice sa središnjom osovinom, opterećenje na spojnici (najveće i najmanje za svaku varijantu):

2.7.   Najmanja masa dovršenog vozila prema podacima proizvođača, u slučaju nedovršenog vozila:

Tehnički dopuštena najveća ukupna masa vozila prema podacima proizvođača (y) (*):

2.8.1.   Raspodjela takve mase po osovinama, a u slučaju poluprikolice ili prikolice sa središnjom osovinom, opterećenje na spojnici (*):

2.9.   Tehnički dopuštena najveća masa na svakoj osovini:

2.10.   Tehnički dopuštena najveća masa na svakoj skupini osovina:

2.12.   Tehnički dopušteno najveće statičko opterećenje/masa na spojnici

2.12.2.   Poluprikolice ili prikolice sa središnjom osovinom

2.16.   Predviđena najveća dopuštena masa pri registraciji/u uporabi vozila (mogućnost po izboru: kad su te vrijednosti dane treba ih provjeriti u skladu sa zahtjevima u Prilogu IV. Direktivi 97/27/EZ):

2.16.1.   Predviđena najveća dopuštena ukupna masa pri registraciji/u uporabi (moguće je više podataka, za svaku pojedinu tehničku izvedbu vozila (#)):

2.16.2.   Predviđena najveća dopuštena masa pri registraciji/u uporabi za svaku osovinu i, u slučaju poluprikolice i prikolice sa središnjom osovinom, predviđeno opterećenje na vučnoj spojnici prema podacima proizvođača, ako je manje od tehnički dopuštene najveće mase na vučnoj spojnici (moguće je više podataka, za svaku pojedinu tehničku izvedbu vozila (#)):

2.16.3.   Predviđena najveća dopuštena masa pri registraciji/u uporabi za svaku skupinu osovina (moguće je više podataka, za svaku pojedinu tehničku izvedbu vozila (#)):

2.16.4.   Predviđena najveća dopuštena vučena masa pri registraciji/u uporabi (moguće je više podataka, za svaku pojedinu tehničku izvedbu vozila (#)):

2.16.5.   Predviđena najveća dopuštena masa skupa vozila pri registraciji/u uporabi (moguće je više podataka, za svaku pojedinu tehničku izvedbu vozila (#)):

5.   OSOVINE

5.1.   Opis svake osovine:

5.2.   Marka:

5.3.   Vrsta: …

5.4.   Položaj podizne osovine (podiznih osovina):

5.5.   Položaj opterećene osovine (opterećenih osovina):

6.   OVJES

6.2.   Tip i konstrukcija ovjesa svake osovine ili skupine osovina ili kotača:

6.2.1.   Namještanje visine: da/ne/po izboru (1)

6.6.1.   Kombinacija (kombinacije), guma/kotač (za gume navesti oznaku veličine, najmanji indeks nosivosti, najmanju brzinsku kategoriju; za kotače navesti veličinu(-e), naplatka i dubinu(e) nalijeganja)

6.6.1.1.   Osovine

6.6.1.1.1.   Osovina 1:

6.6.1.1.2.   Osovina 2:

itd.

6.6.1.2.   Rezervni kotač, ako postoji:

6.6.2.   Gornja i donja granica dinamičkog polumjera

6.6.2.1.   Osovina 1:

6.6.2.2.   Osovina 2:

itd.

7.   UREĐAJ ZA UPRAVLJANJE

7.2.   Prijenosni mehanizam i naprava za upravljanje

7.2.1.   Tip prijenosnog mehanizma (navesti podatke za prednje i stražnje kotače, ako je primjenjivo):

7.2.2.   Veza s kotačima (uključujući i druge prijenose osim mehaničkih; navesti podatke za prednje i stražnje kotače, ako je primjenjivo):

7.2.3   Vrsta pomoći pri upravljanju, ako postoji:

8.   SUSTAV KOČENJA

8.5.   Protublokirajući kočni sustav: da/ne/po izboru (1)

8.9.   Kratak opis sustava kočenja (u skladu s točkom 1.6. dopune Dodatku 1. Prilogu IX. Direktivi 71/320/EEZ):

9.   NADOGRADNJA

9.1.   Tip nadogradnje:

9.17.   Obvezne oznake na vozilu (Direktiva 76/114/EEZ)

9.17.1.   Fotografije i/ili crteži položaja propisanih natpisnih pločica i natpisa te identifikacijske oznake vozila:

9.17.4.   Proizvođačeva izjava o sukladnosti sa zahtjevima iz točke 1.1.1. Priloga II. Direktivi 76/114/EEZ

9.17.4.1.   Treba objasniti značenje znakova u drugom i, ako je primjenjivo, u trećem dijelu s obzirom na zahtjeve u točki 5.3. norme ISO 3779–1983:

9.17.4.2.   Kad su znakovi u drugom dijelu upotrijebljeni za ispunjavanje zahtjeva iz točke 5.4. norme ISO 3779–1983, treba ih navesti:

11.   VEZE IZMEĐU VUČNIH VOZILA, PRIKOLICA I POLUPRIKOLICA

11.1.   Razred i tip mehaničke spojnice, (spojnica), koja je ugrađena ili ju je potrebno ugraditi, (koje su ugrađene ili ih je potrebno ugraditi):

11.5.   Broj, (brojevi), EZ homologacije:

DIO II.

Matrica koja prikazuje dopuštene kombinacije u raznim izvedbama vozila za stavke iz I. dijela za koje postoji više mogućnosti. Stavke s više mogućnosti su označene su karakterističnim slovom, koje se u matrici upotrebljava za označivanje mogućnosti određene stavke koja se odnosi na određenu izvedbu.

Za svaku varijantu tipa vozila potrebno je izraditi posebnu matricu.

Stavke s više mogućnosti, za koje nema ograničenja pri kombinacijama unutar jedne varijante, moraju se upisati u stupac s nazivom „sve”.

Stavka br.

Sve

Izvedba1.

Izvedba 2.

Itd.

Izvedba br.

 

 

 

 

 

 

Ovaj podatak može se prikazati u drugom obliku ili na drugi način, ako je zadržana prvobitna namjena ovog prikaza.

Svaka varijanta i izvedba moraju biti označene brojčanim kodom ili kodom koji se sastoji od slova i brojeva, koji također mora biti upisan u certifikat o sukladnosti, (Prilog IX.), za predmetno vozilo.

U slučaju varijanti u skladu s Prilogom XI. ili člankom 20. proizvođač mora dodijeliti poseban kod.

DIO III.

Brojevi homologacija

Navesti podatke zahtijevane u sljedećoj tablici s obzirom na primjenjive elemente (***) za određeno vozilo prema Prilogu IV. ili Prilogu XI. (Sve odgovarajuće homologacije za svaki predmet moraju biti uključene.)

Predmet homologacije

Broj homologacije

Država članica ili ugovorna strana (2) koja dodjeljuje homologaciju (3)

Datum produženja

Varijanta (-e)/izvedba (-e)

 

 

 

 

 

Potpis:

Položaj u poduzeću:

Datum:


(1)  Tablicu je potrebno proširiti za vozila s više od dva reda sjedala ili ako postoje više od tri sjedala po širini vozila.

(2)  

+

Ugovorna strana prema revidiranom Ugovoru iz 1958.

(3)  

++

Potrebno je navesti ako nije vidljivo iz broja homologacije.

PRILOG IV.

Popis zahtjeva za EZ homologaciju vozila

DIO I.

Popis regulatornih akata

(Prema potrebi, uzeti u obzir područje primjene i zadnju izmjenu svakog niže navedenog regulatornog akta. U pogledu Pravilnika Gospodarske komisije UN-a za Europu, (UNECE), upućivanje na regulatorni akt pokazuje odgovarajuću seriju izmjena Pravilnika UNECE-a kojem je Zajednica pristupila.)

Predmet homologacije

Oznaka regulatornog akta

Oznaka Službenog lista

Primjena

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1.

Razina buke

70/157/EEZ

L 42, 23.2.1970., str. 16.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

2.

Emisije

70/220/EEZ

L 76, 6.4.1970., str. 1.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

3.

Spremnici goriva/zaštita od podlijetanja odostraga

70/221/EEZ

L 76, 6.4.1970., str. 23.

X (5)

X (5)

X (5)

X (5)

X (5)

X (5)

X

X

X

X

4.

Prostor stražnje registarske pločice

70/222/EEZ

L 76, 6.4.1970., str. 25.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5.

Uređaj za upravljanje

70/311/EEZ

L 133, 18.6.1970., str. 10.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6.

Brave i šarke vrata

70/387/EEZ

L 176, 10.8.1970., str. 5.

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

7.

Zvučno upozorni uređaji i signali

70/388/EEZ

L 176, 10.8.1970., str. 12.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

8.

Retrovizori

2003/97/EZ (8)

L 25, 29.1.2004., str. 1.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

9.

Kočenje

71/320/EEZ

L 202, 6.9.1971., str. 37.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.

Elektromagnetske smetnje

72/245/EEZ

L 152, 6.7.1972., str. 15.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11.

Dimljenje dizelskih motora

72/306/EEZ

L 190, 20.8.1972., str. 1.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

12.

Unutrašnja opremljenost

74/60/EEZ

L 38, 11.2.1974., str. 2.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Zaštita od neovlaštene uporabe i imobilizacija vozila

74/61/EEZ

L 38, 11.2.1974., str. 22.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

14.

Zaštita vozača od upravljačkog mehanizma u slučaju sudara

74/297/EEZ

L 165, 20.6.1974., str. 16.

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

15.

Čvrstoća sjedala

74/408/EEZ

L 221, 12.8.1974., str. 1.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

16.

Vanjske izbočine

74/483/EEZ

L 256, 2.10.1974., str. 4.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Brzinomjeri i prijenos za vožnju unatrag

75/443/EEZ

L 196, 26.7.1975., str. 1.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

18.

Proizvođačeva pločica

76/114/EEZ

L 24, 30.1.1976., str. 1.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19.

Sidrišta sigurnosnih pojaseva

76/115/EEZ

L 24, 30.1.1976., str. 6.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

20.

Ugradba uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju

76/756/EEZ

L 262, 27.9.1976., str. 1.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21.

Katadiopteri

76/757/EEZ

L 262, 27.9.1976., str. 32.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22.

Gabaritna, prednja pozicijska, stražnja pozicijska i kočna svjetla, bočna svjetla za označivanje i svjetla za vožnju po danu

76/758/EEZ

L 262, 27.9.1976., str. 54.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23.

Pokazivači smjera

76/759/EEZ

L 262, 27.9.1976., str. 71.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24.

Svjetlo stražnje registarske ploče

76/760/EEZ

L 262, 27.9.1976., str. 85.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25.

Glavna svjetla (uključujući žarulje)

76/761/EEZ

L 262, 27.9.1976., str. 96.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26.

Prednja svjetla za maglu

76/762/EEZ

L 262, 27.9.1976., str. 122.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

27.

Vučne kuke

77/389/EEZ

L 145, 13.6.1977., str. 41.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

28.

Stražnja svjetla za maglu

77/538/EEZ

L 220, 29.8.1977., str. 60.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29.

Svjetla za vožnju unatrag

77/539/EEZ

L 220, 29.8.1977., str. 72.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30.

Parkirna svjetla

77/540/EEZ

L 220, 29.8.1977., str. 83.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31.

Sigurnosni pojasevi

77/541/EEZ

L 220, 29.8.1977., str. 95.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

32.

Vozačevo vidno polje

77/649/EEZ

L 267, 19.10.1977., str. 1.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

Oznake upravljanja, pokazne svjetiljke i indikatori

78/316/EEZ

L 81, 28.3.1978., str. 3.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

34.

Odmrzavanje/odmagljivanje

78/317/EEZ

L 81, 28.3.1978., str. 27.

X

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 

 

 

 

35.

Naprave za brisanje i pranje

78/318/EEZ

L 81, 28.3.1978., str. 49.

X

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 

 

36.

Sustavi grijanja

2001/56/EZ

L 292, 9.11.2001., str. 21.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

37.

Blatobrani

78/549/EEZ

L 168, 26.6.1978., str. 45.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

Nasloni za glavu

78/932/EEZ

L 325, 20.11.1978., str. 1.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.

Emisija CO2/potrošnja goriva

80/1268/EEZ

L 375, 31.12.1980., str. 36.

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

40.

Snaga motora

80/1269/EEZ

L 375, 31.12.1980., str. 46.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

41.

Emisija iz dizelskih motora

88/77/EEZ

L 36, 9.2.1988., str. 33.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

42.

Bočna zaštita

89/297/EEZ

L 124, 5.5.1989., str. 1.

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

43.

Zaštita od prskanja ispod kotača

91/226/EEZ

L 103, 23.4.1991., str. 5.

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

44.

Mase i dimenzije (osobni automobili)

92/21/EEZ

L 129, 14.5.1992., str. 1.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.

Sigurnosna stakla

92/22/EEZ

L 129, 14.5.1992., str. 11.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46.

Gume

92/23/EEZ

L 129, 14.5.1992., str. 95.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

47.

Uređaji za ograničavanje brzine

92/24/EEZ

L 129, 14.5.1992., str. 154.

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

48.

Mase i dimenzije (vozila osim navedenih pod točkom 44)

97/27/EZ

L 233, 28.8.1997., str. 1.

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49.

Vanjske izbočine na kabini gospodarskih vozila

92/114/EEZ

L 409, 31.12.1992., str. 17.

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

50.

Vučne spojnice

94/20/EZ

L 195, 29.7.1994., str. 1.

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X

X

X

X

51.

Zapaljivost

95/28/EZ

L 281, 23.11.1995., str. 1.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

52.

Autobusi

2001/85/EZ

L 42, 13.2.2002., str. 1.

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

53.

Prednji sudar

96/79/EZ

L 18, 21.1.1997., str. 7.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.

Bočni sudar

96/27/EZ

L 169, 8.7.1996., str. 1.

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

55.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.

Vozila namijenjena za prijevoz opasnih tvari

98/91/EZ

L 11, 16.1.1999., str. 25.

 

 

 

X (4)

X (4)

X (4)

X (4)

X (4)

X (4)

X (4)

57.

Zaštita od prednjeg podlijetanja

2000/40/EZ

L 203, 10.8.2000., str. 9.

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

58.

Zaštita pješaka

2003/102/EZ

L 321, 6.12.2003., str. 15.

X (6)

 

 

X (6)  (7)

 

 

 

 

 

 

X

:

Regulatorni akt koji se primjenjuje.

Dodatak

Popis zahtjeva za EZ homologaciju vozila kategorije M1, proizvedenih u malim serijama

(Prema potrebi uzeti u obzir zadnju izmjenu svakog regulatornog akta s donjeg popisa)

Predmet

Upućivanje na regulatorni akt

Upućivanje na Službeni list

M1

1.

Razina buke

70/157/EEZ

L 42, 23.2.1970., str. 16.

A

2.

Emisije, uz iznimku skupine zahtjeva koji se odnose na sustav automatske dijagnostike u vozilu (OBD)

70/220/EEZ

L 76, 6.4.1970., str. 1.

A

3.

Spremnici goriva/zaštita od podlijetanja odostraga

70/221/EEZ

L 76, 6.4.1970., str. 23.

B

4.

Prostor stražnje registarske pločice

70/222/EEZ

L 76, 6.4.1970., str. 25.

B

5.

Uređaj za upravljanje

70/311/EEZ

L 133, 18.6.1970., str. 10.

C

6.

Brave i šarke vrata

70/387/EEZ

L 176, 10.8.1970., str. 5.

C

7.

Zvučno upozorni uređaji i signali

70/388/EEZ

L 176, 10.8.1970., str. 12.

B

8.

Retrovizori

2003/97/EZ (13)

L 25, 29.1.2004., str. 1.

X (10)

B (12)

9.

Kočenje

71/320/EEZ

L 202, 6.9.1971., str. 37.

A

10.

Elektromagnetske smetnje

72/245/EEZ

L 152, 6.7.1972., str. 15.

A (9)

C (11)

11.

Dimljenje iz dizelskih motora

72/306/EEZ

L 190, 20.8.1972., str. 1.

A

12.

Unutrašnja opremljenost

74/60/EEZ

L 38, 11.2.1974., str. 2.

C

13.

Zaštita od neovlaštene uporabe i imobilizacija vozila

74/61/EEZ

L 38, 11.2.1974., str. 22.

A

14.

Zaštita vozača od upravljačkog mehanizma u slučaju sudara

74/297/EEZ

L 165, 20.6.1974., str. 16.

C

15.

Čvrstoća sjedala

74/408/EEZ

L 221, 12.8.1974., str. 1.

C

16.

Vanjske izbočine

74/483/EEZ

L 266, 2.10.1974., str. 4.

C

17.

Brzinomjer i prijenos za vožnju unatrag

75/443/EEZ

L 196, 26.7.1975., str. 1.

B

18.

Proizvođačeva pločica

76/114/EEZ

L 24, 30.1.1976., str. 1.

B

19.

Sidrišta sigurnosnih pojaseva

76/115/EEZ

L 24, 30.1.1976., str. 6.

B

20.

Ugradba uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju

76/756/EEZ

L 262, 27.9.1976., str. 1.

B

21.

Katadiopteri

76/757/EEZ

L 262, 27.9.1976., str. 32.

X

22.

Gabaritna, prednja pozicijska, stražnja pozicijska i kočna svjetla, bočna svjetla za označivanje i svjetla za vožnju po danu

76/758/EEZ

L 262, 27.9.1976., str. 54.

X

23.

Pokazivači smjera

76/759/EEZ

L 262, 27.9.1976., str. 71.

X

24.

Svjetlo stražnje registarske ploče

76/760/EEZ

L 262, 27.9.1976., str. 85.

X

25.

Glavna svjetla (uključujući žarulje)

76/761/EEZ

L 262, 27.9.1976., str. 96.

X

26.

Prednja svjetla za maglu

76/762/EEZ

L 262, 27.9.1976., str. 122.

X

27.

Vučne kuke

77/389/EEZ

L 145, 13.6.1977., str. 41.

B

28.

Stražnja svjetla za maglu

77/538/EEZ

L 220, 29.8.1977., str. 60.

X

29.

Svjetla za vožnju unatrag

77/539/EEZ

L 220, 29.8.1977., str. 72.

X

30.

Parkirna svjetla

77/540/EEZ

L 220, 29.8.1977., str. 83.

X

31.

Sigurnosni pojasevi i sustavi za držanje putnika

77/541/EEZ

L 220, 29.8.1977., str. 95.

A (10)

B (12)

32.

Vozačevo vidno polje

77/649/EEZ

L 267, 19.10.1977., str. 1.

A

33.

Oznake upravljačkih naprava, pokazne svjetiljke i indikatori

78/316/EEZ

L 81, 28.3.1978., str. 3.

X

34.

Odmrzavanje/odmagljivanje

78/317/EEZ

L 81, 28.3.1978., str. 27.

C

35.

Naprave za brisanje i pranje

78/318/EEZ

L 81, 28.3.1978., str. 49.

C

36.

Sustavi grijanja

2001/56/EZ

L 292, 9.11.2001., str. 21.

C

37.

Blatobrani

78/549/EEZ

L 168, 26.6.1978., str. 45.

B

39.

Potrošnja goriva

80/1268/EEZ

L 375, 31.12.1980., str. 36.

A

40.

Snaga motora

80/1269/EEZ

L 375, 31.12.1980., str. 46.

C

41.

Emisije dizelskih motora

88/77/EEZ

L 36, 9.2.1988., str. 33.

A

44.

Mase i dimenzije (osobni automobili)

92/21/EEZ

L 129, 14.5.1992., str. 1.

C

45.

Sigurnosna stakla

92/22/EEZ

L 129, 14.5.1992., str. 11.

X (10)

B (12)

46.

Gume

92/23/EEZ

L 129, 14.5.1992., str. 95.

X (10)

B (12)

50.

Vučne spojnice

94/20/EZ

L 195, 29.7.1994., str. 1.

X (10)

A (12)

53.

Prednji sudar

96/79/EZ

L 18, 21.1.1997., str. 7.

N/A

54.

Bočni sudar

96/27/EZ

L 169, 8.7.1996., str. 1.

N/A

58.

Zaštita pješaka

2003/102/EZ

L 321, 6.12.2003., str. 15.

N/A

X

:

Potrebna je potpuna usklađenost s regulatornim aktom; potrebno je izdati certifikat o EZ homologaciji; potrebno je osigurati sukladnost proizvodnje.

A

:

Nisu dopušteni izuzeci osim onih koji su određeni u regulatornom aktu. Certifikat o homologaciji i oznaka homologacije nisu potrebni. Izvještaje o ispitivanjima treba izraditi prijavljena tehnička služba.

B

:

Potrebno je ispuniti tehničke zahtjeve iz regulatornog akta. Ispitivanja predviđena regulatornim aktom potrebno je provesti u cijelosti, u skladu s dogovorom s homologacijskim tijelom, može ih provesti sam proizvođač; može mu se dopustiti izdavanje tehničkog izvješća: nije potrebno izdati certifikat o homologaciji i ne zahtijeva se homologacija.

C

:

Proizvođač mora dokazati homologacijskom tijelu da su bitni zahtjevi regulatornog akta ispunjeni.

N/A

:

Navedeni se regulatorni akt ne primjenjuje (nema zahtjeva).

DIO II:

U slučaju poziva na zasebnu direktivu ili uredbu, homologacija izdana u skladu sa sljedećim Pravilnicima UNECE-a, (uzimajući u obzir područje primjene (14) te izmjene svakog od niže navedenih Pravilnika UNECE-a), priznaje se kao alternativa EZ homologaciji koja je dodijeljena u skladu s posebnom odgovarajućom direktivom ili uredbom s popisa u dijelu I.

Takvi Pravilnici UNECE-a su Pravilnici kojima je Zajednica pristupila u svojstvu ugovorne strane revidiranog Ženevskog sporazuma Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu iz 1958. godine na temelju Odluke Vijeća 97/836/EZ ili naknadnih odluka Vijeća u skladu s člankom 3. stavkom 3. ove Odluke.

Svaku dodatnu izmjenu niže navedenih Pravilnika UNECE-a treba smatrati istovrijednom, u skladu s odlukom Zajednice iz članka 4. stavka 2. Odluke 97/836/EZ (15).

Predmet

Br. temeljnog Pravilnika UNECE-a

Serija izmjena

1.

Razina buke

51

02

1.

Zamjenski ispušni sustavi za smanjenje buke

59

00

2.

Emisije

83

03

2.

Zamjenski katalizatori

103

00

3.

Zaštita od stražnjeg podlijetanja

58

01

3.

Spremnici goriva

34

01

3.

Spremnici goriva

67

01

3.

Spremnici goriva

110

00

5.

Uređaj za upravljanje

79

01

6.

Brave i šarke vrata

11

02

7.

Zvučno upozorni uređaji i signali

28

00

8.

Retrovizori

46

01

8.A

Naprave za neizravno gledanje

46

02

9.

Kočenje

13

09

9.

Kočenje

13H

00

9.

Kočenje (oblaganje)

90

01

10.

Elektromagnetske smetnje

10

02

11.

Dimljenje iz dizelskih motora

24

03

12.

Unutrašnja opremljenost

21

01

13.

Zaštita od neovlaštene uporabe

18

02

13.

Naprave za imobilizaciju vozila

97

00

13.

Alarmni sustavi

97

00

13.

Neovlaštena uporaba

116

00

14.

Ponašanje uređaja za upravljanje u slučaju sudara

12

03

15.

Čvrstoća sjedala

17

06

15.

Čvrstoća sjedala (autobusi)

80

01

16.

Vanjske izbočine

26

02

17.

Brzinomjeri

39

00

19.

Sidrišta sigurnosnih pojaseva

14

04

20.

Ugradba uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju

48

01

21.

Katadiopteri

3

02

22.

Gabaritna, prednja pozicijska, stražnja pozicijska i kočna svjetla

7

02

22.

Svjetla za vožnju po danu

87

00

22.

Bočna svjetla za označivanje

91

00

23.

Pokazivači smjera

6

01

24.

Svjetlo stražnje registarske pločice

4

00

25.

Glavna svjetla (R2 i HS1)

1

01

25.

Glavna svjetla (SB)

5

02

25.

Glavna svjetla (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, i/ili H8)

8

04

25.

Glavna svjetla (H4)

20

02

25.

Glavna svjetla (HSB)

31

02

25.

Žarulje sa žarnom niti za upotrebu u homologiranim svjetlima

37

03

25.

Glavna svjetla sa svjetlosnim izvorima s izbojem u plinu

98

00

25.

Svjetlosni izvori s izbojem u plinu za uporabu u homologiranim svjetlima

99

00

26.

Prednja svjetla za maglu

19

02

28.

Stražnja svjetla za maglu

38

00

29.

Svjetla za vožnju unatrag

23

00

30.

Parkirna svjetla

77

00

31.

Sigurnosni pojasevi

16

04

31.

Sigurnosni sustavi za držanje djece

44

03

38.

Nasloni za glavu (kombinirani sa sjedalima)

17

06

38.

Nasloni za glavu

25

04

39.

Potrošnja goriva

101

00

40.

Snaga motora

85

00

41.

Emisije dizelskih motora

49

02

42.

Bočna zaštita

73

00

45.

Sigurnosna stakla

43

00

46.

Gume za osobna vozila i njihove prikolice

30

02

46.

Gume, gospodarska vozila i njihove prikolice

54

00

46.

Rezervni kotači/gume za privremenu uporabu

64

00

46.

Buka kotrljanja

117

00

47.

Uređaji za ograničavanje brzine

89

00

50.

Vučne spojnice

55

01

51.

Zapaljivost

118

00

52.

Čvrstoća strukture (autobusi)

66

00

53.

Prednji sudar

94

01

54.

Bočni sudar

95

02

55.

Zaštita od prednjeg podlijetanja

93

00


(1)  U vozila ove kategorije ugrađuju se odgovarajuće naprave za odmrzavanje i odmagljivanje vjetrobranskog stakla.

(2)  U vozila ove kategorije ugrađuju se odgovarajuće naprave za pranje i brisanje vjetrobranskog stakla.

(3)  Zahtjevi iz Direktive 94/20/EZ primjenjuju se samo na vozila s vučnom spojnicom,

(4)  Zahtjevi iz Direktive 98/91/EZ primjenjuju se samo kad proizvođač podnosi zahtjev za homologaciju vozila za prijevoz opasnog tereta.

(5)  U slučaju vozila ukapljeni naftni plin (LPG) ili prirodni plin (CNG) do usvajanja odgovarajućih izmjena Direktive 70/221/EEZ koje se odnose na spremnike za LPG ili CNG, potrebna je homologacija vozila u skladu s Pravilnikom UNECE 67-01 ili 110.

(6)  Ne prelazi najveću masu od 2,5 tona.

(7)  Izvedeno iz kategorije vozila M1.

(8)  Za homologaciju vozila kao cjeline, do datuma iz članka 2. Direktive 2003/97/EZ, na snazi ostaju homologacije dodijeljene u skladu s Direktivom 71/127/EEZ.

(9)  Elektronički predsklop.

(10)  Sastavni dio.

(11)  Vozilo.

(12)  Upute za ugradnju.

(13)  Do 26. siječnja 2006. moguće je prihvatiti kao alternativu homologacije u skladu s Direktivom 71/127/EEZ.

Objašnjenje

X

:

Potrebna je potpuna usklađenost s regulatornim aktom; potrebno je izdati certifikat o EZ homologaciji; potrebno je osigurati sukladnost proizvodnje.

A

:

Nisu dopušteni izuzeci osim onih koji su određeni u regulatornom aktu. Certifikat o homologaciji i oznaka homologacije nisu potrebni. Izvještaje o ispitivanjima treba izraditi prijavljena tehnička služba.

B

:

Potrebno je ispuniti tehničke zahtjeve iz regulatornog akta. Ispitivanja predviđena regulatornim aktom potrebno je provesti u cijelosti, u skladu s dogovorom s homologacijskim tijelom, može ih provesti sam proizvođač; može mu se dopustiti izdavanje tehničkog izvješća: nije potrebno izdati certifikat o homologaciji i ne zahtijeva se homologacija.

C

:

Proizvođač mora dokazati homologacijskom tijelu da su bitni zahtjevi regulatornog akta ispunjeni.

N/A

:

Navedeni se regulatorni akt ne primjenjuje (nema zahtjeva).

(14)  Kad zasebna direktiva ili uredba sadrže zahtjeve za ugradnju, oni se također primjenjuju na sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice odobrene u skladu s UNECE pravilnicima.

(15)  

++

Za naknadne izmjene vidjeti UNECE TRANS/WP.29/343

PRILOG V.

Postupci za EZ homologaciju vozila

1.   U slučaju zahtjeva za homologaciju vozila kao cjeline, tijelo za homologaciju mora:

(a)

provjeriti jesu li svi izdani certifikati EZ homologacija u skladu s regulatornim aktima koji se primjenjuju na tip vozila i ispunjavaju li propisane zahtjeve;

(b)

na podlozi dostavljene dokumentacije, provjeriti jesu li obilježja vozila s podacima, sadržanim u l. dijelu opisnog dokumenta vozila, navedeni u opisnoj dokumentaciji i/ili certifikatima o homologaciji prema odgovarajućim regulatornim aktima; i kad neki podatak iz I. dijela opisnog dokumenta nije uključen u opisnoj dokumentaciji nekih od regulatornih akata, treba provjeriti jesu li odgovarajući dio ili značajka usklađeni s podacima iz opisne mape vozila;

(c)

na izabranom uzorku vozila tipa, za koji je zatražena homologacija, provesti ili organizirati pregled dijelova ili sustava radi provjere je li vozilo, (vozila), izrađeno, (izrađena), u skladu s odgovarajućim podacima u vjerodostojnoj opisnoj dokumentaciji za svaki odgovarajući certifikat o EZ homologaciji;

(d)

provesti ili organizirati provjeru ugradbe zasebnih tehničkih jedinica, kad je to potrebno;

(e)

provesti ili organizirati provjeru prisutnosti uređaja predviđenih u bilješkama (1) i (2) dijela I. Priloga IV., kad je to potrebno.

2.   Broj pregledanih vozila za potrebe stavka 1. točke (c) mora biti dovoljan da omogući pravilnu provjeru različitih kombinacija za homologaciju prema sljedećim kriterijima:

Kategorija vozila

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Kriteriji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motor

X

X

X

X

X

X

Mjenjač

X

X

X

X

X

X

Broj osovina

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pogonske osovine (broj, položaj, međusobna povezanost)

X

X

X

X

X

X

Upravljane osovine (broj, položaj)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Oblik nadogradnje

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Broj vrata

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Strana vožnje

X

X

X

X

X

X

Broj sjedala

X

X

X

X

X

X

Stupanj opremljenosti

X

X

X

X

X

X

3.   U slučaju kad ne postoje certifikati o homologaciji za neki od regulatornih akata, tijelo za dodjelu EZ homologacije mora:

(a)

organizirati potrebna ispitivanja i provjere koje zahtijeva svaki odgovarajući regulatorni akt;

(b)

provjeriti je li vozilo u skladu s pojedinačnim podacima u opisnoj mapi vozila i zadovoljava li tehničke zahtjeve svakog odgovarajućeg regulatornog akta;

(c)

provesti ili organizirati provođenje odgovarajućih provjera ugradbe zasebnih tehničkih jedinica, kad je to potrebno;

(d)

provesti ili organizirati provođenje potrebnih provjera prisutnosti uređaja predviđenih u bilješkama (1) i (2) dijela I. Priloga IV., kad je to potrebno.

PRILOG VI.

OBRAZAC A

Najveći format: A4 (210 × 297 mm)

CERTIFIKAT O EZ HOMOLOGACIJI

Pečat tijela za dodjelu EZ homologacije

Izjava o:

 

EZ homologaciji (1)

 

proširenju EZ homologacije (1)

 

odbijanju EZ homologacije (1)

 

povlačenju EZ homologacije (1)

za tip:

 

potpunog vozila (1)

 

dovršenog vozila (1)

 

nepotpunog vozila (1)

 

vozila s potpunim i nepotpunim varijantama (1)

 

vozila s dovršenim i nepotpunim varijantama (1)

u skladu s Direktivom 2007/46/EZ

Broj EZ homologacije:

Razlog za proširenje:

DIO I.

0.1.   Marka (tvornička oznaka proizvođača):

0.2.   Tip:

0.2.1.   Trgovački naziv (nazivi) (2):

0.3.   Identifikacijska oznaka tipa, ako je postavljena na vozilu:

0.3.1.   Mjesto te oznake:

0.4.   Kategorija vozila (3):

0.5.   Naziv i adresa proizvođača potpunog vozila (1):

Naziv i adresa proizvođača osnovnog vozila (1)  (4):

Naziv i adresa proizvođača posljednje faze nepotpunog vozila (1)  (4):

Naziv i adresa proizvođača dovršenog vozila (1)  (4):

0.8.   Adresa, (adrese), pogona za sklapanje:

0.9.   Naziv i adresa predstavnika proizvođača (ako postoji):

DIO II.

Niže potpisani, ovim potvrđuje točnost proizvođačevih podataka u priloženom opisnom dokumentu za gore opisano(-a) vozilo(-a) (uzorak(-ci) koji(-e) je tijelo za homologaciju izabralo i koji(-e) je proizvođač dostavio kao prototip(ove) za taj tip vozila) i da se priloženi rezultati ispitivanja odnose na taj tip vozila.

1.   Za potpuna i dovršena vozila/varijante (5):

Tip vozila ispunjava/ne ispunjava (5) tehničke zahtjeve svih odgovarajućih regulatornih akata kako je određeno u Prilogu IV. i Prilogu XI. (5)  (6) Direktivi 2007/46/EZ.

2.   Za nepotpuna vozila/varijante (5):

Tip vozila ispunjava/ne ispunjava (5) tehničke zahtjeve regulatornih akata iz tablice na strani 2.

3.   Homologacija se dodjeljuje/odbija/povlači (5).

4.   Homologacija se dodjeljuje u skladu s člankom 20. i njena je valjanost ograničena do dd/mm/gg.

(Mjesto)

(Potpis)

(Datum)


Priloženi dokumenti:

Opisna dokumentacija.

Rezultati ispitivanja (vidjeti Prilog VIII.).

Ime i uzorak potpisa osobe ovlaštene za potpisivanje certifikata o sukladnosti i izjava o njihovom položaju u poduzeću.

Napomena: Ako se ovaj obrazac koristi za homologaciju u skladu s člancima 20., 22. ili 23. ne smije imati zaglavlje „Certifikat o EZ homologaciji vozila”, osim:

u slučaju članka 20. gdje je Komisija odlučila državi članici dopustiti dodjelu homologacije u skladu s ovom Direktivom, te

u slučaju vozila kategorije M1, homologiranih u skladu s postupkom iz članka 22.

CERTIFIKAT O EZ HOMOLOGACIJI VOZILA

Stranica 2.

Ova se EZ homologacija za nepotpuna i dovršena vozila ili njihove varijante temelji na niže navedenoj homologaciji(-ama) za nepotpuna vozila:

Stupanj 1.: Proizvođač osnovnog vozila:

Broj EZ homologacije:

Datum:

Vrijedi za varijante:

Stupanj 2: Proizvođač:

Broj EZ homologacije:

Datum:

Vrijedi za varijante:

Stupanj 3: Proizvođač:

Broj EZ homologacije:

Datum:

Vrijedi za varijante:

Ako homologacija uključuje jednu ili više nepotpunih varijanta, treba popisati one varijante koje su potpune ili dovršene.

Potpune/dovršene varijante:

Popis zahtjeva koji su primjenjivi za homologaciju nepotpunog tipa vozila ili varijante (prema potrebi, uzimajući u obzir područje primjene i zadnju izmjenu svakom niže navedenom regulatornom aktu).

Stavka

Predmet homologacije

Broj regulatornog akta

Zadnja izmjena

Vrijedi za varijante

 

 

 

 

 

(Navesti u popisu samo predmete koji imaju EZ homologaciju.)

U slučaju vozila za posebnu namjenu, odobreni izuzeci ili posebne odredbe koje se primjenjuju u skladu s Prilogom XI. i izuzeci u skladu s člankom 20.:

Broj regulatornog akta

Stavka

Vrsta homologacije priroda izuzeća

Vrijedi za varijante

 

 

 

 

Dodatak

Popis regulatornih akata s kojima je u skladu tip vozila

(ispunjava se samo ako je homologacija u skladu s člankom 6. stavkom 3.)

Predmet

Upućivanje na regulatorni akt (7)

Izmijenjen

Primjenjuje se na varijante

1.

Razina zvuka

70/157/EEZ

 

 

2.

Emisije

70/220/EEZ

 

 

3.

Spremnici goriva/zaštita od podlijetanja odostraga

70/221/EEZ

 

 

4.

Prostor stražnje registarske pločice

70/222/EEZ

 

 

5.

Uređaj za upravljanje

70/311/EEZ

 

 

6.

Brave i šarke vrata

70/387/EEZ

 

 

7.

Zvučno upozorni uređaji i signali

70/388/EEZ

 

 

8.

Stražnja vidljivost

71/127/EEZ

 

 

8.A

Retrovizori

2003/97/EZ

 

 

9.

Kočenje

71/320/EEZ

 

 

10.

Elektromagnetske smetnje

72/245/EEZ

 

 

11.

Dimljenje iz dizelskih motora

72/306/EEZ

 

 

12.

Unutarnja oprema

74/60/EEZ

 

 

13.

Zaštita od neovlaštene uporabe i naprava za imobilizaciju

74/61/EEZ

 

 

14.

Zaštita od upravljača

74/297/EEZ

 

 

15.

Čvrstoća sjedala

74/408/EEZ

 

 

16.

Vanjske izbočine

74/483/EEZ

 

 

17.

Brzinomjer

75/443/EEZ

 

 

18.

Proizvođačeva pločica

76/114/EEZ

 

 

19.

Sidrišta sigurnosnih pojaseva

76/115/EEZ

 

 

20.

Ugradba uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju

76/756/EEZ

 

 

21.

Katadiopteri

76/757/EEZ

 

 

22.

Gabaritna, prednja pozicijska, stražnja pozicijska, kočna svjetla, bočna svjetla za označivanje i svjetla za vožnju po danu

76/758/EEZ

 

 

23.

Pokazivači smjera

76/759/EEZ

 

 

24.

Svjetlo stražnje registarske pločice

76/760/EEZ

 

 

25.

Glavna svjetla (uključujući žarulje)

76/761/EEZ

 

 

26.

Prednja svjetla za maglu

76/762/EEZ

 

 

27.

Vučne kuke

77/389/EEZ

 

 

28.

Stražnja svjetla za maglu

77/538/EEZ

 

 

29.

Svjetla za vožnju unatrag

77/539/EEZ

 

 

30.

Parkirna svjetla

77/540/EEZ

 

 

31.

Sigurnosni pojasevi i sustavi za zadržavanje putnika

77/541/EEZ

 

 

32.

Vozačevo vidno polje

77/649/EEZ

 

 

33.

Oznake upravljačkih naprava

78/316/EEZ

 

 

34.

Naprave za odmrzavanje/odmagljivanje

78/317/EEZ

 

 

35.

Naprave za brisanje i pranje

78/318/EEZ

 

 

36.

Sustavi grijanja

2001/56/EZ

 

 

37.

Blatobrani

78/549/EEZ

 

 

38.

Nasloni za glavu

78/932/EEZ

 

 

39.

Emisije CO2/potrošnja goriva

80/1268/EEZ

 

 

40.

Snaga motora

80/1269/EEZ

 

 

41.

Emisije dizelskih motora

88/77/EEZ

 

 

42.

Bočna zaštita

89/297/EEZ

 

 

43.

Zaštita od prskanja ispod kotača

91/226/EEZ

 

 

44.

Mase i mjere (osobni automobili)

92/21/EEZ

 

 

45.

Sigurnosna stakla

92/22/EEZ

 

 

46.

Gume

92/23/EEZ

 

 

47.

Uređaji za ograničavanje brzine

92/24/EEZ

 

 

48.

Mase i mjere (osim vozila iz točke 44.)

97/27/EZ

 

 

49.

Vanjske izbočine na kabini gospodarskih vozila

92/114/EEZ

 

 

50.

Vučne spojnice

94/20/EZ

 

 

51.

Zapaljivost

95/28/EZ

 

 

52.

Autobusi

2001/85/EZ

 

 

53.

Prednji sudar

96/79/EZ

 

 

54.

Bočni sudar

96/27/EZ

 

 

55.

Vozila za prijevoz opasnog tereta

98/91/EZ

 

 

56.

Zaštita od prednjeg podlijetanja

2000/40/EZ

 

 

57.

Zaštita pješaka

2003/102/EZ

 

 

OBRAZAC B

(upotrebljava se za homologaciju sustava ili vozila s obzirom na sustav)

Najveći format: A4 (210 × 297 mm)

CERTIFIKAT O EZ HOMOLOGACIJI

Pečat tijela za EZ homologaciju

Izvješće o:

 

EZ homologaciji (8)

 

proširenje EZ homologacije (8)

 

odbijanje EZ homologacije (8)

 

povlačenje EZ homologacije (8)

 

sustava/tipa vozila u odnosu na sustav (8)

u pogledu Direktive …/…/EZ/ Uredbe (EZ) br. …/… (9) kako je zadnje izmijenjena Direktivom …/…/EZ/ Uredba (EZ) br. …/… (9)

Broj EZ homologacije:

Razlog za proširenje:

ODJELJAK I.

0.1.   Marka (trgovačka oznaka proizvođača):

0.2.   Tip:

0.2.1.   Trgovački naziv (nazivi) (ako postoji):

0.3.   Identifikacijska oznaka tipa, ako je postavljena na vozilu (10):

0.3.1.   Mjesto te oznake:

0.4.   Kategorija vozila (11):

0.5.   Naziv i adresa proizvođača:

0.8.   Ime (imena) i adresa (adrese) pogona za sklapanje:

0.9.   Predstavnik proizvođača:

ODJELJAK II.

1.   Dodatni podaci (prema potrebi): vidjeti Dodatak

2.   Tehnička služba odgovorna za provođenje ispitivanja:

3.   Datum izvješća o ispitivanju:

4.   Broj izvješća o ispitivanju:

5.   Napomene (prema potrebi): vidjeti Dopunu

6.   Mjesto:

7.   Datum:

8.   Potpis:

Priloženi dokumenti:

Opisna dokumentacija.

Izvješće o ispitivanju.

Dopuna

certifikatu o EZ homologaciji br. …

1.   Dodatni podaci

1.1.   […]:

1.1.1.   […]:

[…]

2.   Homologacijski broj svakog ugrađenog sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice u tip vozila u skladu s ovom Direktivom ili Uredbom.

2.1.   […]:

3.   Napomene

3.1.   […]:

OBRAZAC C

(upotrebljava se za homologaciju sastavnog dijela/zasebne tehničke jedinice)

Najveći format: A4 (210 × 297 mm)

CERTIFIKAT O EZ HOMOLOGACIJI

Pečat tijela za homologaciju

Izjava o:

 

EZ homologaciji (12)

 

proširenju EZ homologacije (12)

 

odbijanje EZ homologacije (12)

 

povlačenje EZ homologacije (12)

 

sastavnog dijela/zasebne tehničke jedinice (12)

u pogledu Direktive …/…/EZ/ Uredbe (EZ) br. …/… (12) kako je zadnje izmijenjena Direktivom …/…/EZ/ Uredba (EZ) br. …/… (12)

Broj EZ homologacije:

Razlog za produženje:

ODJELJAK I.

0.1.   Marka (trgovačka oznaka proizvođača):

0.2.   Tip:

0.3.   Identifikacijska oznaka tipa, ako je postavljena na vozilu (13)  (14):

0.3.1.   Mjesto te oznake:

0.5.   Naziv i adresa proizvođača:

0.7.   Mjesto i način postavljanja oznake europske homologacije za sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice:

0.8.   Ime (imena) i adresa (adrese) pogona za sklapanje:

0.9.   Ime i adresa predstavnika proizvođača (ako postoji):

ODJELJAK II.

1.   Dodatni podaci (prema potrebi): vidjeti Dopunu

2.   Tehnička služba odgovorna za provođenje ispitivanja:

3.   Datum izvješća o ispitivanju:

4.   Broj izvješća o ispitivanju:

5.   Napomene (prema potrebi): vidjeti dopunu

6.   Mjesto:

7.   Datum:

8.   Potpis

Priloženi dokumenti:

Opisna dokumentacija.

Izvješće o ispitivanju.

Dopuna

certifikata o EZ homologaciji br. …

1.   Dodatni podaci

1.1.   […]:

1.1.1.   […]:

[…]

2.   Ograničenje u pogledu uporabe naprave (ako postoje)

2.1.   […]:

3.   Napomene

3.1.   […]:


(1)  Prekrižiti nepotrebno.

(2)  Ako nije dostupna u vrijeme dodjele homologacije, ta se stavka dovršava najkasnije prilikom stavljanja vozila na tržište.

(3)  Kako je definirano u Prilogu II. A.

(4)  Vidjeti stranicu 2.

(5)  Prekrižiti nepotrebno.

(6)  Vidjeti stranicu 2.

(7)  Ili UNECE-ovi pravilnici, koji su istovrijedni.

(8)  Prekrižiti nepotrebno.

(9)  Prekrižiti nepotrebno.

(10)  Kad identifikacijska oznaka tipa sadrži znakove koji nisu bitni za opis tipa vozila, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice, sadržane u ovom opisnom dokumentu, takve znakove treba u dokumentaciji prikazati simbolom „?” (npr. ABC??123??).

(11)  Kako je definirano u Prilogu II. A.

(12)  Prekrižiti nepotrebno.

(13)  Prekrižiti nepotrebno.

(14)  Kad identifikacijska oznaka tipa sadrži znakove koji nisu bitni za opis tipa vozila, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice, sadržane u ovom opisnom dokumentu, takve znakove treba u dokumentaciji prikazati simbolom „?” (npr. ABC??123??).

PRILOG VII.

SUSTAV BROJČANOG OZNAČIVANJA CERTIFIKATA O EZ HOMOLOGACIJI (1)

1.   Broj certifikata o EZ homologaciji mora se sastojati od četiri dijela za homologaciju vozila kao cjeline i pet dijelova za homologaciju sustava, sastavnog dijela i zasebne tehničke jedinice, kao što je niže objašnjeno. U svi slučajevima, dijelovi moraju biti odvojeni znakom „*”:

Odjeljak 1.:

Malo slovo „e”, iza kojeg slijedi razlikovni broj države članice koja je izdala homologaciju:

 

1 za Njemačku;

 

2 za Francusku;

 

3 za Italiju;

 

4 za Nizozemsku;

 

5 za Švedsku;

 

6 za Belgiju;

 

7 za Mađarsku;

 

8 za Češku;

 

9 za Španjolsku;

 

11 za Ujedinjenu Kraljevinu;

 

12 za Austriju;

 

13 za Luksemburg;

 

17 za Finsku;

 

18 za Dansku;

 

19 za Rumunjsku;

 

20 za Poljsku;

 

21 za Portugal;

 

23 za Grčku;

 

24 za Irsku;

 

26 za Sloveniju;

 

27 za Slovačku;

 

29 za Estoniju;

 

32 za Latviju;

 

34 za Bugarsku;

 

36 za Litvu;

 

49 za Cipar;

 

50 za Maltu.

Odjeljak 2.:

Broj osnovne direktive ili uredbe.

Odjeljak 3.:

Broj zadnje direktive ili uredbe kojom je izmijenjena osnovna direktiva i koja se primjenjuje na EZ homologaciju.

U slučaju EZ homologacije cijelog vozila to znači zadnja direktiva ili uredba kojom se izmjenjuje članak ili članci Direktive 2007/46/EZ.

U slučaju EZ homologacija cijelog vozila koje su bile dodijeljene u skladu s postupkom iz članka 22., to znači zadnja direktiva ili uredba kojom se izmjenjuje članak ili članci Direktive 2007/46/EZ, osim što se prve dvije znamenke zamjenjuju velikim tiskanim slovima KS.

To znači zadnju direktivu ili uredbu koja sadrži važeće odredbe s kojima su u skladu sustav, sastavni dio i zasebna tehnička jedinica.

Ako direktiva ili uredba sadrže različite datume početka primjene koji se odnose na različite tehničke zahtjeve, potrebno je dodati jedno slovo kojim bi se odredio tehnički zahtjev na temelju kojeg je dodijeljena homologacija.

Odjeljak 4.:

Broj u nizu s četiri znamenke, (prema potrebi s nulama na početku), za označivanje EZ homologacije cijelog vozila ili s četiri ili pet znamenka za EZ homologacije prema zasebnoj direktivi ili uredbi za označivanje osnovnog homologacijskog broja. Niz započinje od 0001 za svaku osnovnu direktivu ili uredbu.

Odjeljak 5.:

Broj u nizu s dvije znamenke, (prema potrebi s nulom na početku), za označivanje proširenja. Niz započinje od 00 za svaki osnovni broj homologacije.

2.   U slučaju EZ homologacije za vozilo kao cjelinu odjeljak 2. je potrebno ispustiti.

U slučaju nacionalnih homologacija koje se dodjeljuju vozilima proizvedenim u malim serijama u skladu s člankom 23., odjeljak 2. zamjenjuje se velikim tiskanim slovima NKS.

3.   Odjeljak 5. se ispušta samo za proizvođačevu pločicu.

4.   Primjer za treću homologaciju sustava, (još bez proširenja), koju je izdala Francuska za homologaciju po direktivi koja se odnosi na kočenje:

e2*71/320*98/12*0003*00

ili

e2*88/77*91/542A*0003*00 za direktivu s dva stupnja primjene A i B.

5.   Primjer za drugo proširenje četvrte homologacije vozila koju je izdala Ujedinjena Kraljevina:

e11*98/14*0004*02

Direktiva 98/14/EZ koja je dosad zadnja direktiva kojom se izmjenjuju članci Direktive 70/156/EEZ.

6.   Primjer za EZ homologaciju vozila kao cjeline koja je dodijeljena vozilu proizvedenom u malim serijama, izdana u Luksemburgu u skladu s člankom 22.:

e13*KS […/…]*0001*00

7.   Primjer za nacionalnu homologaciju vozila koja je dodijeljena vozilu proizvedenom u maloj seriji, izdana u Nizozemskoj u skladu s člankom 23.:

e4*NKS*0001*00

8.   Primjer za broj EZ homologacije koji je utisnut na proizvođačevu pločicu vozila:

e11*98/14*0004

9.   Prilog VII. se ne primjenjuje na Pravilnike UNECE-a s popisa iz Priloga IV. ovoj Direktivi. Za homologacije dodijeljene u skladu s Pravilnicima UNECE-a i dalje se koristi odgovarajući sustav numeriranja predviđen predmetnim pravilnicima.


(1)  Sastavni dijelovi i zasebne tehničke jedinice označavaju se u skladu s odredbama i odgovarajućim regulatornim aktima.

PRILOG VIII.

REZULTATI ISPITIVANJA

(Ispunjava homologacijsko tijelo i prilaže se certifikatu o EZ homologaciji)

Iz podataka mora biti razvidno na koje se varijante ili izvedbe odnose. Jedna izvedba može imati samo jedan rezultat. Međutim, dopuštena je kombinacija više rezultata za istu izvedbu, ako se navede koji je rezultat najlošiji. U tom primjeru, treba u bilješci navesti da su za stavke označene simbolom (*) navedeni samo najlošiji rezultati.

1.   Rezultati mjerenja razine zvuka

Broj osnovnog regulatornog akta i zadnjeg regulatornog akta kojim se izmjenjuje osnovni regulatorni akt koji se primjenjuje na homologaciju. U slučaju kad propis ima dva ili više stupnja primjene, potrebno je također navesti stupanj u kojem je primijenjen:

Varijanta/izvedba

Buka u vožnji (dB(A)/E):

Buka u mirovanju (dB(A)/E):

pri (min–1):

2.   Rezultati mjerenja emisije ispušnih plinova

2.1.   Emisije motornih vozila

Navodi se zadnji regulatorni akt kojim se izmjenjuje osnovni regulatorni akt koji se primjenjuje na homologaciju. U slučaju kad regulatorni akt ima dva ili više stupnja primjene, potrebno je također navesti stupanj u kojem je primijenjen:

Gorivo(a) (1) … (dizelsko gorivo, benzin, ukapljeni naftni plin (LPG), zemni plin (NG), kombinacija dvaju goriva: benzin/ukapljeni naftni plin, kombinacija dvaju goriva: benzin/zemni plin, etanol …)

2.1.1.   Ispitivanja tipa I (2). – emisije vozila pri ispitnom ciklusu nakon pokretanja hladnog motora

Varijanta/izvedba

CO

HC

NOx

 

 

 

HC + NOx

 

 

 

Krute čestice

2.1.2.   Ispitivanje tipa II (2). – podaci o emisiji potrebni radi provjere tehničke ispravnosti vozila:

Tip II., ispitivanje na praznom hodu

Varijanta/izvedba

CO %

Brzina vrtnje motora

Temperatura ulja u motoru

Tip II. ispitivanje na povišenoj brzini vrtnje

Varijanta/izvedba

CO %

Lambda vrijednost

Brzina vrtnje motora

 

 

 

Temperatura ulja u motoru

2.1.3.   Rezultati ispitivanja tipa III. …

2.1.4   Rezultati ispitivanja tipa IV. (ispitivanje emisije isparavanjem): … g/test

2.1.5.   Rezultati ispitivanja tipa V. na trajnost:

Tip trajnosti: 80 000 km/100 000 km/nije primjenjivo (3)

Faktor starenja DF: računano/određeno (3)

Specificirana vrijednost:

CO: …

HC: …

NOx: …

2.1.6.   Rezultati ispitivanja tipa VI. – emisija pri niskoj temperaturi okoline:

Varijanta/izvedba

CO: g/km

 

 

 

HC: g/km

 

 

 

2.1.7.   OBD: da/ne (3)

2.2.   Emisije iz motora koji se upotrebljavaju u vozilima.

Navodi se zadnji regulatorni akt kojim se izmjenjuje osnovni regulatorni akt koji se primjenjuje na homologaciju. U slučaju kad regulatorni akt ima dva ili više stupnja primjene, potrebno je također navesti stupanj u kojem je primijenjen: …

Gorivo(-a) (4) … (dizelsko gorivo, benzin, ukapljeni naftni plin, zemni plin, etanol …)

2.2.1.   Rezultati ispitivanja ESC (5)

CO

:

g/kWh

THC

:

g/kWh

NOx

:

g/kWh

PT

:

g/kWh

2.2.2.   Rezultati ispitivanja ELR (5)

Vrijednost zacrnjenja: … m–1

2.2.3.   Rezultati ispitivanja ETC (6)

CO

:

g/kWh

THC

:

g/kWh (6)

NMHC

:

g/kWh (6)

CH4

:

g/kWh (6)

NOx

:

g/kWh (6)

PT

:

g/kWh (6)

2.3.   Dimljenje dizelskih motora.

Navodi se zadnji regulatorni akt kojim se izmjenjuje osnovni regulatorni akt koji se primjenjuje na homologaciju. U slučaju kad regulatorni akt ima dva ili više stupnja primjene, potrebno je također navesti stupanj u kojem je primijenjen:

2.3.1.   Rezultati ispitivanja pri slobodnom ubrzavanju

Varijanta/izvedba

Ispravljena vrijednost koeficijenta apsorpcije (m–1)

Uobičajena brzina vrtnje motora na praznom hodu

 

 

 

Najveća brzina vrtnje motora

 

 

 

Temperatura ulja (min./max.)

 

 

 

3.   Rezultati ispitivanja emisije CO2/potrošnja goriva (6)  (7)

Broj osnovnog regulatornog akta zadnjeg regulatornog akta kojim se izmjenjuje osnovni regulatorni akt koji se primjenjuje na homologaciju:

Varijanta/izvedba

Masa emisije CO2 (vožnja u naselju) (g/km)

Masa emisije CO2 (izvan gradska vožnja) (g/km)

Masa emisije CO2 (kombinirana vožnja) (g/km)

Potrošnja goriva (vožnja u naselju) (l/100 km) (8)

Potrošnja goriva (izvan gradska vožnja) (l/100 km) (8)

Potrošnja goriva (kombinirana vožnja) (l/100 km) (8)


(1)  Ako se koristi ograničenje za gorivo, potrebno ga je navesti (npr. za zemni plin opseg L ili opseg H).

(2)  Ponoviti za benzin i plinsko gorivo u slučaju vozila koje za gorivo koristi benzin ili plinsko gorivo. Vozila mogu za gorivo koristiti benzin jednako kao i plinsko gorivo, ali gdje je benzinski sustav ugrađen samo za uporabu u slučaju nužde ili za uključivanje motora, a spremnik za benzin ne sadrži više od 15 litara benzina, takva se vozila kod ispitivanja smatraju vozilima koja koriste samo plinsko gorivo.

(3)  Prekrižiti nepotrebno.

(4)  Ako se koristi ograničenje za gorivo, potrebno ga je navesti (npr. za zemni plin opseg L ili opseg H).

(5)  Prema potrebi.

(6)  Prema potrebi.

(7)  Ponoviti za benzin i plinsko gorivo u slučaju vozila koje za gorivo koristi benzin ili plinsko gorivo. Vozila mogu za gorivo koristiti benzin jednako kao i plinsko gorivo, ali gdje je benzinski sustav ugrađen samo za uporabu u slučaju nužde ili za uključivanje motora, a spremnik za benzin ne sadrži više od 15 litara benzina, takva se vozila kod ispitivanja smatraju vozilima koja koriste samo plinsko gorivo

(8)  Za vozila koja za gorivo upotrebljavaju zemni plin (NG) unos „l/100 km” zamjenjuje se sljedećim „m3/100 km”.

PRILOG IX.

EZ CERTIFIKAT O SUKLADNOSTI

Za potpuna/dovršena (1) vozila

DIO I.

(Najveći format: A4 (210 mm × 297 mm) ili složeno na taj format)

Stranica 1.

Dolje potpisani:

(ime i prezime)

ovim potvrđujem da vozilo:

0.1.   Marka (tvornička oznaka proizvođača):

Tip:

Varijanta (2):

Izvedba (2):

0.2.1.   Trgovački naziv:

0.4.   Kategorija:

0.5.   Naziv i adresa proizvođača osnovnog vozila:

Naziv i adresa proizvođača posljednje faze izrade vozila (1):

0.6.   Mjesto i način postavljanja propisanih pločica:

Identifikacijska oznaka vozila:

Mjesto identifikacijske oznake vozila na podvozju:

Na osnovi EZ homologacija opisanog (opisanih) tipa (tipova) vozila (1)

Osnovno vozilo:

Proizvođač:

Broj EZ homologacije:

Datum:

Stupanj 2.: Proizvođač:

Broj EZ homologacije:

 

Datum:

U skladu je u cijelosti potpunom/dovršenom (3) vozilu opisanom u

EZ homologaciji broj:

Datum:

Vozilo se može trajno registrirati bez dodatnih EZ homologacija u državama članicama za vožnju desnom/lijevom (4) stranom, koristeći metričke/anglosaksonske (5) mjerne jedinice za uređaj za mjerenje brzine.

(Mjesto) (Datum):

(Potpis) (Položaj)

Prilozi (samo za višestupanjsku homologaciju): Certifikat o sukladnosti za svaki stupanj.

Stranica 2.

Za potpuna ili dovršena vozila kategorije M1

(Niže navedene vrijednosti i jedinice su iste kao u dokumentaciji za homologaciju prema odgovarajućim regulatornim aktima. Kod provjere sukladnosti proizvodnje (COP), vrijednosti je potrebno provjeriti u skladu s metodama iz odgovarajućih regulatornih akata, vodeći računa o odstupanjima koje takvi regulatorni akti dopuštaju.)

1.   Broj osovina: … i kotača: …

2.   Pogonske osovine:

3.   Razmak između osovina: … mm

5.   Razmak između kotača: 1. … mm 2. … mm 3. … mm

6.1.   Duljina: … mm

7.1.   Širina: … mm

8.   Visina: … mm

11.   Stražnji prepust: … mm

12.1.   Masa vozila s nadogradnjom u voznom stanju: … kg

14.1.   Najveća tehnički dopuštena ukupna masa: … kg

14.2.   Raspodjela te mase po osovinama: 1. … kg 2. … kg 3. … kg itd.

14.3.   Najveća tehnički dopuštena opterećenja osovina: 1. … kg 2. … kg 3. … kg itd.

16.   Najveće tehnički dopušteno opterećenje krova: … kg

17.   Najveća masa prikolice (s kočnicom): … kg: (bez kočnice): … kg

18.   Najveća masa skupa vozila: … kg

19.1.   Najveće vertikalno