Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0044

Direktiva 2007/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o izmjeni Direktive Vijeća 92/49/EEZ i direktiva 2002/83/EZ, 2004/39/EZ, 2005/68/EZ i 2006/48/EZ o pravilima postupanja i kriterijima procjene za bonitetnu procjenu stjecanja i povećanja udjela u financijskom sektoru Tekst značajan za EGP

OJ L 247, 21.9.2007, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 009 P. 164 - 179

No longer in force, Date of end of validity: 02/01/2018; stavljeno izvan snage 32014L0065 i Valjanost produžena 32016L1034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/44/oj

06/Sv. 9

HR

Službeni list Europske unije

164


32007L0044


L 247/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


DIREKTIVA 2007/44/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 5. rujna 2007.

o izmjeni Direktive Vijeća 92/49/EEZ i direktiva 2002/83/EZ, 2004/39/EZ, 2005/68/EZ i 2006/48/EZ o pravilima postupanja i kriterijima procjene za bonitetnu procjenu stjecanja i povećanja udjela u financijskom sektoru

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 47. stavak 2. i članak 55.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke (2),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (3),

budući da:

(1)

Direktiva Vijeća 92/49/EEZ od 18. lipnja 1992. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na izravno osiguranje osim životnog osiguranja (Treća direktiva o neživotnom osiguranju) (4), Direktiva 2002/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. studenoga 2002. o životnom osiguranju (5), Direktiva 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o tržištima financijskih instrumenata (6), Direktiva 2005/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2005. o reosiguranju i Direktiva 2006/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o osnivanju i obavljanju djelatnosti kreditnih institucija (preinačena) (7) uređuju situacije u kojima je fizička ili pravna osoba odlučila steći ili povećati kvalificirani udjel u kreditnoj instituciji, društvu za osiguranje ili reosiguranje ili investicijskom društvu.

(2)

Pravni okvir do sada nije predviđao niti detaljne kriterije za bonitetnu procjenu namjeravanog stjecanja niti postupak za njihovu primjenu. Kako bi se osigurala nužna pravna sigurnost, jasnoća i predvidljivost postupka procjene, kao i njegovih rezultata, potrebno je pojasniti kriterije i postupak za bonitetne procjene.

(3)

Uloga nadležnih tijela u domaćim i prekograničnim predmetima trebala bi biti izvršavanje bonitetne procjene u okviru jasnog i transparentnog postupka i ograničenog niza jasnih kriterija procjene strogo bonitetne prirode. Stoga je potrebno navesti kriterije za nadzornu procjenu imatelja udjela i uprave u vezi s namjeravanim stjecanjem te jasni postupak za njihovu primjenu. Ova Direktiva sprječava bilo kakvo izbjegavanje početnih uvjeta za odobrenje za rad stjecanjem kvalificiranog udjela u ciljanom subjektu u kojem je takvo stjecanje namjeravano. Ova Direktiva ne bi trebala spriječiti nadležna tijela da uzmu u obzir obveze na koje se obvezao namjeravani stjecatelj kako bi ispunio bonitetne zahtjeve na temelju kriterija procjene utvrđenih u ovoj Direktivi, pod uvjetom da to ne utječe na prava namjeravanog stjecatelja na temelju ove Direktive.

(4)

Bonitetna procjena namjeravanog stjecanja ne bi ni na koji način trebala obustaviti ili zamijeniti zahtjeve kontinuiranog bonitetnog nadzora te ostale mjerodavne odredbe koje se primjenjuju na ciljani subjekt od dobivanja početnog odobrenja za rad.

(5)

Ova Direktiva ne bi trebala ometati sudionike na tržištu u učinkovitom poslovanju na tržištu vrijednosnih papira. Stoga bi informacije koje su potrebne za procjenu namjeravanog stjecanja, kao i procjena usklađenosti s različitim kriterijima trebali biti, između ostalog, razmjerni ulozi namjeravanog stjecatelja u upravljanju subjektom u kojem je stjecanje namjeravano. Nadležna tijela bi u skladu s dobrom upravnom praksom trebala bez odlaganja dovršiti svoju procjenu te u svakom slučaju namjeravanog stjecatelja također obavijestiti o pozitivnoj procjeni, ako je to namjeravani stjecatelj zatražio.

(6)

Za tržišta koja se sve više povezuju i gdje strukture grupa sežu u različite države članice, stjecanje kvalificiranog udjela podliježe kontroli u više država članica. Stoga je neophodno maksimalno usklađenje postupka i bonitetnih procjena diljem Zajednice, pri čemu države članice ne utvrđuju stroža pravila. Stoga bi u najvećoj mjeri trebalo uskladiti pragove za obavješćivanje o namjeravanom stjecanju ili otpuštanju kvalificiranog udjela, postupak procjene, popis kriterija procjene i ostale odredbe ove Direktive koje se primjenjuju na bonitetnu procjenu namjeravanih stjecanja. Ova Direktiva ne bi trebala sprječavati države članice u njihovim zahtjevima da nadležna tijela moraju biti obaviještena o stjecanjima udjela ispod pragova utvrđenih u ovoj Direktivi, ako država članica u tu svrhu ne uvede više od jednog dodatnog praga ispod 10 %. Također ne bi trebala sprječavati nadležna tijela u pružanju općih smjernica o tome kada se smatra da bi takvi udjeli rezultirali značajnim utjecajem.

(7)

Kako bi se osigurala jasnoća i predvidljivost postupka procjene, potrebno je ograničiti najdulje razdoblje za dovršenje bonitetne procjene. Tijekom postupka procjene nadležna bi tijela trebala moći samo jednom prekinuti to razdoblje te isključivo u svrhu traženja dodatnih informacija, nakon čega bi tijela u svakom slučaju trebala dovršiti procjenu u roku najduljeg razdoblja procjene. Navedeno ne bi trebalo sprječavati nadležna tijela da zatraže daljnja pojašnjenja, čak i nakon vremenskog razdoblja određenog za dostavljanje zatraženih informacija, ili da dopuste namjeravanom stjecatelju da dostavi dodatne informacije u bilo kojem trenutku tijekom najduljeg razdoblja procjene, pod uvjetom da to vremensko razdoblje nije prekoračeno. Navedeno također ne bi trebalo spriječiti nadležna tijela da se prema potrebi u bilo kojem trenutku tijekom najduljeg razdoblja procjene suprotstave namjeravanom stjecanju. Stoga bi suradnja između namjeravanog stjecatelja i nadležnih tijela trebala biti bitna za čitavo razdoblje procjene. Redoviti kontakti između namjeravanog stjecatelja i tijela nadležnog za subjekt uređen propisima u kojem je stjecanje namjeravano, smiju započeti i prije službene obavijesti. Takva suradnja bi trebala podrazumijevati stvarne napore za međusobnu pomoć kako bi se, na primjer, izbjegli nepredviđeni zahtjevi za informacijama ili dostava informacija pri kraju razdoblja procjene.

(8)

U pogledu bonitetne procjene, kriterij koji se odnosi na „ugled namjeravanog stjecatelja” podrazumijeva utvrđivanje postoje li bilo kakve sumnje o poštenju i stručnosti namjeravanog stjecatelja te jesu li te sumnje utemeljene. Takve sumnje mogu proizlaziti iz, primjerice, proteklog poslovanja. Procjena ugleda je od posebne važnosti ako je namjeravani stjecatelj subjekt koji nije uređen propisima, međutim potrebno ju je pojednostavniti ako je stjecatelj dobio odobrenje za rad i podliježe nadzoru unutar Europske unije.

(9)

Popis koji sastavlja država članica trebao bi navoditi informacije koje bi mogle biti zatražene za potrebe procjena, strogo u skladu s kriterijima iz ove Direktive. Informacije bi trebale biti razmjerne i prilagođene prirodi namjeravanog stjecanja, posebno ako je namjeravani stjecatelj subjekt koji nije uređen propisima ili je osnovan u trećoj zemlji. Također bi trebalo predvidjeti mogućnost da se u opravdanim slučajevima zahtijevaju manje opsežne informacije.

(10)

Bitno je da nadležna tijela međusobno usko surađuju prilikom procjene prikladnosti namjeravanog stjecatelja koji je subjekt uređen propisima i koji je dobio odobrenje za rad u drugoj državi članici ili u drugom sektoru. Iako se smatra primjerenim da odgovornost za konačnu odluku o bonitetnoj procjeni ostane na nadležnom tijelu odgovornom za nadzor subjekta u kojem je stjecanje namjeravano, to bi nadležno tijelo u obzir moralo uzeti i mišljenje nadležnog tijela odgovornog za nadzor namjeravanog stjecatelja, posebno u pogledu kriterija procjene koji su izravno povezani s namjeravanim stjecateljem.

(11)

Komisija bi trebala u skladu s pravima i obvezama utvrđenima u Ugovoru moći pratiti primjenu odredbi o bonitetnoj procjeni stjecanja kako bi ispunila zadaće koje su joj dodijeljene u pogledu provedbe prava Zajednice. Uzimajući u obzir članak 296. Ugovora, države članice bi trebale surađivati s Komisijom tako da joj nakon dovršetka postupka procjene dostavljaju informacije koje se odnose na bonitetne procjene koje su izvršila njihova nadležna tijela, ako su te informacije zatražene isključivo za potrebe utvrđivanja jesu li države članice prekršile svoje obveze na temelju ove Direktive.

(12)

Kriteriji procjene bi mogli u budućnosti zahtijevati prilagodbe kako bi se u obzir uzeo razvoj događaja na tržištu te potreba za jedinstvenom primjenom diljem Zajednice. Takve tehničke prilagodbe je potrebno donositi u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (8).

(13)

Budući da države članice ne mogu u dovoljnoj mjeri ostvariti cilj ove Direktive, odnosno donošenje usklađenih pravila postupanja i kriterija procjene diljem Zajednice, te se stoga zbog njegova opsega i učinaka može bolje ostvariti na razini Zajednice, Zajednica može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kako je utvrđeno u članku 5. Ugovora. U skladu s načelom razmjernosti, kako je utvrđeno u tom članku, ova Direktiva ne prelazi okvire koji su potrebni da bi se ostvario taj cilj.

(14)

Namjera Zajednice je držati svoja financijska tržišta otvorenima ostatku svijeta te na taj način poboljšati liberalizaciju svjetskih financijskih tržišta u trećim zemljama. Svim sudionicima na tržištu bi koristilo da imaju jednake mogućnosti ulaganja diljem svijeta. Države članice bi trebale izvještavati Komisiju o slučajevima kada kreditnim institucijama, investicijskim društvima, drugim financijskim institucijama ili društvima za osiguranje iz Zajednice koji stječu kreditne institucije, investicijska društva, druge financijske institucije ili društva za osiguranje sa sjedištem u trećim zemljama nije zajamčen jednaki tretman kao domaćim stjecateljima i kada su suočeni s većim preprekama. Komisija bi trebala predložiti mjere za otklanjanje takvih slučajeva ili ih iznijeti u odgovarajućem forumu.

(15)

U skladu s točkom 34. Međuinstitucionalnog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva (9), države članice se potiču da, za sebe i u interesu Zajednice, izrade i objave vlastite tablice koje pokazuju, koliko god je to moguće, korelaciju između ove Direktive i mjera za prenošenje.

(16)

Stoga je sukladno tome potrebno izmijeniti direktive 92/49/EEZ, 2002/83/EZ, 2004/39/EC, 2005/68/EZ i 2006/48/EZ,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Izmjene Direktive 92/49/EEZ

Direktiva 92/49/EEZ mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 1. točki (g) drugi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Za potrebe ove definicije, u kontekstu članaka 8. i 15. te drugih visina udjela iz članka 15., uzimaju se u obzir prava glasa iz članaka 9. i 10. Direktive 2004/109/EZ (*), kao i uvjeti o zbrajanju tih prava utvrđeni u članku 12. stavku 4. i 5. te Direktive.

Države članice ne uzimaju u obzir prava glasa ili udjele koje investicijska društva ili kreditne institucije moguće drže kao rezultat pružanja usluge pokroviteljstva izdanja financijskih instrumenata i/ili usluge provedbe ponude odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa iz točke 6. odjeljka A. Priloga I. Direktivi 2004/39/EZ (**), pod uvjetom da se, s jedne strane, ta prava ne ostvaruju ili koriste na neki drugi način kako bi se utjecalo na upravljanje izdavateljem i da se, s druge strane, otpuste u roku od jedne godine od stjecanja.

(*)  Direktiva 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o usklađivanju zahtjeva za transparentnošću u vezi s informacijama o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu (SL L 390, 31.12.2004., str. 38.)."

(**)  Direktiva 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o tržištima financijskih instrumenata (SL L 145, 30.4.2004., str. 1.). Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2007/44/EZ (SL L 247, 21.9.2007., str. 1.).”"

2.

Članak 15. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Države članice zahtijevaju da svaka fizička ili pravna osoba ili osobe koje djeluju zajednički (dalje u tekstu ,namjeravani stjecatelj’) i koje su donijele odluku da steknu, izravno ili neizravno, kvalificirani udjel u društvu za osiguranje ili da dodatno povećaju, izravno ili neizravno, takav kvalificirani udjel u društvu za osiguranje, čime bi njihov postotak prava glasa ili kapitala dosegao ili premašio 20 %, 30 % ili 50 % ili bi bio takav da bi društvo za osiguranje postalo njihovo društvo kći (dalje u tekstu ,namjeravano stjecanje’), najprije dostave u pisanom obliku obavijest nadležnim tijelima društva za osiguranje u kojem žele steći ili povećati kvalificirani udjel, navodeći visinu udjela kojeg namjeravaju steći i relevantne informacije iz članka 15.b stavka 4. Države članice ne moraju primijeniti prag od 30 % ako, u skladu s člankom 9. stavkom 3. točkom (a) Direktive 2004/109/EZ, primjenjuju prag od jedne trećine.”

(b)

stavak 1.a briše se;

(c)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Države članice zahtijevaju da svaka fizička ili pravna osoba koja je donijela odluku da otpusti, izravno ili neizravno, kvalificirani udjel u društvu za osiguranje najprije dostavi u pisanom obliku obavijest nadležnim tijelima matične države članice, navodeći visinu udjela kojeg namjerava otpustiti. Takva osoba također obavješćuje nadležna tijela ako je donijela odluku o smanjenju svog kvalificiranog udjela tako da bi postotak njezinih prava glasa ili kapitala pao ispod 20 %, 30 % ili 50 % ili bi bio takav da bi društvo za osiguranje prestalo biti njezino društvo kći. Države članice ne moraju primijeniti prag od 30 % ako, u skladu s člankom 9. stavkom 3. točkom (a) Direktive 2004/109/EZ, primjenjuju prag od jedne trećine.”

3.

umeću se sljedeći članci:

„Članak 15.a

1.   Nadležna tijela odmah, a u svakom slučaju u roku od dva radna dana nakon primitka obavijesti koja se traži na temelju članka 15. stavka 1., kao i nakon mogućeg naknadnog primitka informacija iz stavka 2. ovog članka, namjeravanom stjecatelju u pisanom obliku potvrđuju njihov primitak.

Nadležna tijela imaju na raspolaganju najviše 60 radnih dana od datuma pisane potvrde o primitku obavijesti i svih dokumenata za koje države članice traže da se prilože uz obavijest na temelju popisa iz članka 15.b stavka 4. (dalje u tekstu ‚razdoblje procjene’), za izvršenje procjene predviđene člankom 15.b stavkom 1. (‚dalje u tekstu procjena’).

Nadležna tijela prilikom potvrde primitka obavješćuju namjeravanog stjecatelja o datumu isteka razdoblja procjene.

2.   Nadležna tijela tijekom razdoblja procjene mogu, ako je to potrebno, ali ne kasnije od pedesetog radnog dana razdoblja procjene, zatražiti bilo koju daljnju informaciju koja je potrebna za dovršetak procjene. Takav zahtjev dostavlja se u pisanom obliku, a u njemu se navode potrebne dodatne informacije.

Razdoblje procjene prekida se za razdoblje između datuma zahtjeva nadležnih tijela za informacijama i primitka odgovora namjeravanog stjecatelja na taj zahtjev. Prekid ne smije trajati dulje od 20 radnih dana. Sve daljnje zahtjeve za dopunu ili pojašnjenje informacija nadležna tijela upućuju prema vlastitom nahođenju, ali ne smiju rezultirati prekidom razdoblja procjene.

3.   Nadležna tijela mogu produljiti prekid iz drugog podstavka stavka 2. do najviše 30 radnih dana, ako je namjeravani stjecatelj:

(a)

uređen propisima ili ima sjedište izvan Zajednice; ili

(b)

fizička ili pravna osoba koja ne podliježe nadzoru na temelju ove Direktive ili direktiva 85/611/EEZ (***), 2002/83/EZ (****), 2004/39/EZ, 2005/68/EZ (*****) ili 2006/48/EZ (10).

4.   Ako se nadležna tijela nakon dovršetka procjene odluče suprotstaviti namjeravanom stjecanju, o tome u pisanom obliku obavješćuju namjeravanog stjecatelja u roku od dva radna dana i prije isteka razdoblja procjene te navode razloge za tu odluku. Podložno nacionalnom pravu, odgovarajuće obrazloženje razloga za tu odluku može se na zahtjev namjeravanog stjecatelja javno objaviti. Navedeno ne sprječava državu članicu da nadležnom tijelu dopusti takvu objavu i bez zahtjeva namjeravanog stjecatelja.

5.   Ako se nadležna tijela u razdoblju procjene u pisanom obliku ne suprotstave namjeravanom stjecanju, ono se smatra odobrenim.

6.   Nadležna tijela mogu utvrditi krajnji rok do kojeg se namjeravano stjecanje mora provesti te ga prema potrebi i produžiti.

7.   Države članice ne smiju uvoditi zahtjeve za obavješćivanje nadležnih tijela ili za odobrenje od strane nadležnih tijela vezano uz izravno ili neizravno stjecanje prava glasa ili kapitala koji su stroži od onih utvrđenih ovom Direktivom.

Članak 15.b

1.   Prilikom procjene obavijesti predviđene člankom 15. stavkom 1. i informacija iz članka 15.a stavka 2., nadležna tijela, kako bi osigurala upravljanje društvom za osiguranje pažnjom dobrog stručnjaka u kojem je stjecanje namjeravano te uzimajući u obzir mogući utjecaj namjeravanog stjecatelja na društvo za osiguranje, ocjenjuju prikladnost namjeravanog stjecatelja i financijsku stabilnost namjeravanog stjecanja prema svim sljedećim kriterijima:

(a)

ugled namjeravanog stjecatelja;

(b)

ugled i iskustvo svake osobe koja će kao rezultat namjeravanog stjecanja voditi poslovanje društva za osiguranje;

(c)

financijsku stabilnost namjeravanog stjecatelja, posebno u vezi s vrstom poslova koje obavlja i koje planira u društvu za osiguranje u kojem je stjecanje namjeravano;

(d)

hoće li društvo za osiguranje moći poštovati i nastaviti poštovati bonitetne zahtjeve na temelju ove Direktive i, prema potrebi, ostalih direktiva, posebno Direktiva 73/239/EEZ, 98/78/EZ (******), 2002/13/EZ (*******) i 2002/87/EZ (********), a posebno ima li grupa čijim će dijelom postati strukturu koja omogućava provedbu učinkovitog nadzora, učinkovitu razmjenu informacija između nadležnih tijela te raspodjelu odgovornosti između nadležnih tijela;

(e)

postoje li opravdani razlozi za sumnju da se, u vezi s namjeravanim stjecanjem, radi ili se radilo o pranju novca ili financiranju terorizma ili je isto pokušano, u smislu članka 1. Direktive 2005/60/EZ (*********), ili bi namjeravano stjecanje moglo povećati takav rizik.

2.   Nadležna tijela se mogu suprotstaviti namjeravanom stjecanju samo ako za to postoje opravdani razlozi na temelju kriterija utvrđenih u stavku 1. ili ako su informacije koje je dostavio namjeravani stjecatelj nepotpune.

3.   Države članice ne smiju uvoditi nikakve prethodne uvjete u vezi s visinom udjela koji se mora steći niti dopustiti svojim nadležnim tijelima da namjeravano stjecanje ispituju u smislu gospodarskih potreba tržišta.

4.   Države članice javno objavljuju popis u kojem se navode informacije potrebne za izvršavanje procjene i koji se mora dostaviti nadležnim tijelima istodobno s obavijesti iz članka 15. stavka 1. Potrebne informacije moraju biti razmjerne i prilagođene prirodi namjeravanog stjecatelja i namjeravanog stjecanja. Države članice ne smiju zahtijevati informacije koje nisu relevantne za bonitetnu procjenu.

5.   Bez obzira na članak 15.a stavke 1., 2. i 3., ako je nadležno tijelo obaviješteno o dvije ili više namjera za stjecanje ili povećanje kvalificiranih udjela u istom društvu za osiguranje, s namjeravanim stjecateljima postupa na nediskriminirajući način.

Članak 15.c

1.   Odgovarajuća nadležna tijela međusobno se savjetuju prilikom izvršavanja procjene, ako je namjeravani stjecatelj:

(a)

kreditna institucija, društvo za osiguranje, društvo za reosiguranje, investicijsko društvo ili društvo za upravljanje u smislu članka 1.a točke 2. Direktive 85/611/EEZ (dalje u tekstu ,društvo za upravljanje UCITS-ima’), koji su dobili odobrenje za rad u drugoj državi članici ili u sektoru koji nije sektor u kojem je stjecanje namjeravano;

(b)

matično društvo kreditne institucije, društva za osiguranje, društva za reosiguranje, investicijskog društva ili društva za upravljanje UCITS-ima, koji su dobili odobrenje za rad u drugoj državi članici ili u sektoru koji nije sektor u kojem je stjecanje namjeravano; ili

(c)

fizička ili pravna osoba koja kontrolira kreditnu instituciju, društvo za osiguranje, društvo za reosiguranje, investicijsko društvo ili društvo za upravljanje UCITS-ima, koji su dobili odobrenje za rad u drugoj državi članici ili u sektoru koji nije sektor u kojem je stjecanje namjeravano.

2.   Nadležna tijela, bez nepotrebnih odgađanja, pružaju jedno drugom sve informacije koje su bitne ili relevantne za procjenu. U tom pogledu, nadležna tijela jedno drugom na zahtjev priopćavaju sve relevantne informacije, dok sve bitne informacije priopćavaju na vlastitu inicijativu. Odluka nadležnog tijela koje je izdalo odobrenje za rad društvu za osiguranje čiji se udjeli namjeravaju stjecati sadrži sva stajališta ili zadrške koje je izrazilo nadležno tijelo odgovorno za namjeravanog stjecatelja.

(***)  Direktiva Vijeća 85/611/EEZ od 20. prosinca 1985. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (SL L 375, 31.12.1985., str. 3.). Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2005/1/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 79, 24.3.2005., str. 9.)."

(****)  Direktiva 2002/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. studenoga 2002. o životnom osiguranju (SL L 345, 19.12.2002., str. 1.). Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2007/44/EZ."

(10)  Direktiva 2006/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o osnivanju i obavljanju djelatnosti kreditnih institucija (preinačena) (SL L 177, 30.6.2006., str. 1.). Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2007/44/EZ."

(******)  Direktiva 98/78/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 1998. o dodatnom nadzoru društava za osiguranje u grupi osiguravatelja (SL L 330, 5.12.1998., str. 1.). Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2005/68/EZ."

(*******)  Direktiva 2002/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. ožujka 2002. o izmjeni Direktive Vijeća 73/239/EEZ u vezi sa zahtjevima za granicu solventnosti za društva za osiguranje koja obavljaju poslove neživotnog osiguranja (SL L 77, 20.3.2002., str. 17.)."

(********)  Direktiva 2002/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2002. o dodatnom nadzoru kreditnih institucija, društava za osiguranje i investicijskih društava u financijskom konglomeratu (SL L 35, 11.2.2003., str. 1.). Direktiva kako je izmijenjena Direktivom 2005/1/EZ."

(*********)  Direktiva 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma (SL L 309, 25.11.2005., str. 15.).”;"

4.

u članku 51. dodaje se sljedeća alineja:

„—

prilagodbe kriterija utvrđenih u članku 15.b stavku 1., kako bi se uzeo u obzir budući razvoj događaja i osigurala jedinstvena primjena ove Direktive.”

Članak 2.

Izmjena Direktive 2002/83/EZ

Direktiva 2002/83/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 1. točki (j) drugi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Za potrebe ove definicije, u kontekstu članaka 8. i 15. te drugih visina udjela iz članka 15., uzimaju se u obzir prava glasa iz članaka 9. i 10. Direktive 2004/109/EZ (**********), kao i uvjeti o združivanju tih prava utvrđeni u članku 12. stavku 4. i 5. te Direktive.

Države članice ne uzimaju u obzir prava glasa ili udjele koje investicijska društva ili kreditne institucije moguće drže kao rezultat pružanja usluge pokroviteljstva izdanja financijskih instrumenata i/ili usluge provedbe ponude odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa iz točke 6. odjeljka A. Priloga I. Direktivi 2004/39/EZ (***********), pod uvjetom da se, s jedne strane, ta prava ne ostvaruju ili koriste na neki drugi način kako bi se utjecalo na upravljanje izdavateljem i da se, s druge strane, otpuste u roku od jedne godine od stjecanja.

(**********)  Direktiva 2004/109/EZ Europskog parlamenta i vijeća od 15. prosinca 2004. o usklađivanju zahtjeva za transparentnošću u vezi s informacijama o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu (SL L 390, 31.12.2004., str. 38.)."

(***********)  Direktiva 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o tržištima financijskih instrumenata (SL L 145, 30.4.2004., str. 1.). Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2007/44/EZ (SL L 247, 21.9.2007., str. 1.).”"

2.

Članak 15. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Države članice zahtijevaju da svaka fizička ili pravna osoba ili osobe koje djeluju zajednički (dalje u tekstu ,namjeravani stjecatelj’) i koje su donijele odluku da steknu, izravno ili neizravno, kvalificirani udjel u društvu za osiguranje ili da dodatno povećaju, izravno ili neizravno, takav kvalificirani udjel u društvu za osiguranje, čime bi njihov postotak prava glasa ili kapitala dosegao ili premašio 20 %, 30 % ili 50 % ili bi bio takav da bi društvo za osiguranje postalo njihovo društvo kći (dalje u tekstu ,namjeravano stjecanje’), najprije dostave u pisanom obliku obavijest nadležnim tijelima društva za osiguranje u kojem žele steći ili povećati kvalificirani udjel, navodeći visinu udjela kojeg namjeravaju steći i relevantne informacije iz članka 15.b stavka 4. Države članice ne moraju primijeniti prag od 30 % ako, u skladu s člankom 9. stavkom 3. točkom (a) Direktive 2004/109/EZ, primjenjuju prag od jedne trećine.”

(b)

stavak 1.a briše se;

(c)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Države članice zahtijevaju da svaka fizička ili pravna osoba koja je donijela odluku da otpusti, izravno ili neizravno, kvalificirani udjel u društvu za osiguranje najprije dostavi u pisanom obliku obavijest nadležnim tijelima matične države članice, navodeći visinu udjela kojeg namjerava otpustiti. Takva osoba također obavješćuje nadležna tijela ako je donijela odluku o smanjenju svog kvalificiranog udjela tako da bi postotak njezinih prava glasa ili kapitala pao ispod 20 %, 30 % ili 50 % ili bi bio takav da bi društvo za osiguranje prestalo biti njezino društvo kći. Države članice ne moraju primijeniti prag od 30 % ako, u skladu s člankom 9. stavkom 3. točkom (a) Direktive 2004/109/EZ, primjenjuju prag od jedne trećine.”

3.

umeću se sljedeći članci:

„Članak 15.a

Razdoblje procjene

1.   Nadležna tijela odmah, a u svakom slučaju u roku od dva radna dana nakon primitka obavijesti koja se traži na temelju članka 15. stavka 1., kao i nakon mogućeg naknadnog primitka informacija iz stavka 2. ovog članka, namjeravanom stjecatelju u pisanom obliku potvrđuju njihov primitak.

Nadležna tijela imaju na raspolaganju najviše 60 radnih dana od datuma pisane potvrde o primitku obavijesti i svih dokumenata za koje države članice traže da se prilože uz obavijest na temelju popisa iz članka 15.b stavka 4. (dalje u tekstu ,razdoblje procjene’), za izvršenje procjene predviđene člankom 15.b stavkom 1. (dalje u tekstu ‚procjena’).

Nadležna tijela prilikom potvrde primitka obavješćuju namjeravanog stjecatelja o datumu isteka razdoblja procjene.

2.   Nadležna tijela tijekom razdoblja procjene mogu, ako je to potrebno, ali ne kasnije od pedesetog radnog dana razdoblja procjene, zatražiti bilo koju daljnju informaciju koja je potrebna za dovršetak procjene. Takav zahtjev dostavlja se u pisanom obliku, a u njemu se navode potrebne dodatne informacije.

Razdoblje procjene prekida se za razdoblje između datuma zahtjeva nadležnih tijela za informacijama i primitka odgovora namjeravanog stjecatelja na taj zahtjev. Prekid ne smije trajati dulje od 20 radnih dana. Sve daljnje zahtjeve za dopunu ili pojašnjenje informacija nadležna tijela upućuju prema vlastitom nahođenju, ali ne smiju rezultirati prekidom razdoblja procjene.

3.   Nadležna tijela mogu produljiti prekid iz drugog podstavka stavka 2. do najviše 30 radnih dana, ako je namjeravani stjecatelj:

(a)

uređen propisima ili ima sjedište izvan Zajednice; ili

(b)

fizička ili pravna osoba koja ne podliježe nadzoru na temelju ove Direktive ili Direktiva 85/611/EEZ (************), 92/49/EEZ (*************), 2004/39/EZ, 2005/68/EZ ili 2006/48/EZ (**************).

4.   Ako se nadležna tijela nakon dovršetka procjene odluče suprotstaviti namjeravanom stjecanju, o tome u pisanom obliku obavješćuju namjeravanog stjecatelja u roku od dva radna dana i prije isteka razdoblja procjene te navode razloge za tu odluku. Podložno nacionalnom pravu, odgovarajuće obrazloženje razloga za tu odluku može se na zahtjev namjeravanog stjecatelja javno objaviti. Navedeno ne sprječava državu članicu da nadležnom tijelu dopusti takvu objavu i bez zahtjeva namjeravanog stjecatelja.

5.   Ako se nadležna tijela u razdoblju procjene u pisanom obliku ne suprotstave namjeravanom stjecanju, ono se smatra odobrenim.

6.   Nadležna tijela mogu utvrditi krajnji rok do kojeg se namjeravano stjecanje mora provesti te ga prema potrebi i produžiti.

7.   Države članice ne smiju uvoditi zahtjeve za obavješćivanje nadležnih tijela ili za odobrenje od strane nadležnih tijela vezano uz izravno ili neizravno stjecanje prava glasa ili kapitala koji su stroži od onih utvrđenih ovom Direktivom.

Članak 15.b

Procjena

1.   Prilikom procjene obavijesti predviđene člankom 15. stavkom 1. i informacija iz članka 15.a stavka 2., nadležna tijela, kako bi osigurala upravljanje društvom za osiguranje pažnjom dobrog stručnjaka u kojem je stjecanje namjeravano te uzimajući u obzir mogući utjecaj namjeravanog stjecatelja na društvo za osiguranje, ocjenjuju prikladnost namjeravanog stjecatelja i financijsku stabilnost namjeravanog stjecanja prema svim sljedećim kriterijima:

(a)

ugled namjeravanog stjecatelja;

(b)

ugled i iskustvo svake osobe koja će kao rezultat namjeravanog stjecanja voditi poslovanje društva za osiguranje;

(c)

financijsku stabilnost namjeravanog stjecatelja, posebno u vezi s vrstom poslova koje obavlja i koje planira u društvu za osiguranje u kojem je stjecanje namjeravano;

(d)

hoće li društvo za osiguranje moći poštovati i nastaviti poštovati bonitetne zahtjeve na temelju ove Direktive i, prema potrebi, ostalih direktiva, posebno Direktiva 98/78/EZ (***************) i 2002/87/EZ (****************), a posebno ima li grupa čijim će dijelom postati strukturu koja omogućava provedbu učinkovitog nadzora, učinkovitu razmjenu informacija između nadležnih tijela te raspodjelu odgovornosti između nadležnih tijela;

(e)

postoje li opravdani razlozi za sumnju da se, u vezi s namjeravanim stjecanjem, radi ili se radilo o pranju novca ili financiranju terorizma ili je isto pokušano, u smislu članka 1. Direktive 2005/60/EZ (*****************), ili bi namjeravano stjecanje moglo povećati takav rizik.

2.   Nadležna tijela se mogu suprotstaviti namjeravanom stjecanju samo ako za to postoje opravdani razlozi na temelju kriterija utvrđenih u stavku 1. ili ako su informacije koje je dostavio namjeravani stjecatelj nepotpune.

3.   Države članice ne smiju uvoditi nikakve prethodne uvjete u vezi s visinom udjela koji se mora steći niti dopustiti svojim nadležnim tijelima da namjeravano stjecanje ispituju u smislu gospodarskih potreba tržišta.

4.   Države članice javno objavljuju popis u kojem se navode informacije potrebne za izvršavanje procjene i koji se mora dostaviti nadležnim tijelima istodobno s obavijesti iz članka 15. stavka 1. Potrebne informacije moraju biti razmjerne i prilagođene prirodi namjeravanog stjecatelja i namjeravanog stjecanja. Države članice ne smiju zahtijevati informacije koje nisu relevantne za bonitetnu procjenu.

5.   Bez obzira na članak 15.a stavke 1., 2. i 3., ako je nadležno tijelo obaviješteno o dvije ili više namjera za stjecanje ili povećanje kvalificiranih udjela u istom društvu za osiguranje, s namjeravanim stjecateljima postupa na nediskriminirajući način.

Članak 15.c

Stjecanja od strane financijskih društava uređenih propisima

1.   Odgovarajuća nadležna tijela međusobno se savjetuju prilikom izvršavanja procjene, ako je namjeravani stjecatelj:

(a)

kreditna institucija, društvo za osiguranje, društvo za reosiguranje, investicijsko društvo ili društvo za upravljanje u smislu članka 1.a točke 2. Direktive 85/611/EEZ (dalje u tekstu ,društvo za upravljanje UCITS-ima’), koji su dobili odobrenje za rad u drugoj državi članici ili u sektoru koji nije sektor u kojem je stjecanje namjeravano;

(b)

matično društvo kreditne institucije, društva za osiguranje, društva za reosiguranje, investicijskog društva ili društva za upravljanje UCITS-ima, koji su dobili odobrenje za rad u drugoj državi članici ili u sektoru koji nije sektor u kojem je stjecanje namjeravano; ili

(c)

fizička ili pravna osoba koja kontrolira kreditnu instituciju, društvo za osiguranje, društvo za reosiguranje, investicijsko društvo ili društvo za upravljanje UCITS-ima, koji su dobili odobrenje za rad u drugoj državi članici ili u sektoru koji nije sektor u kojem je stjecanje namjeravano.

2.   Nadležna tijela, bez nepotrebnih odgađanja, pružaju jedno drugom sve informacije koje su bitne ili relevantne za procjenu. U tom pogledu, nadležna tijela jedno drugom na zahtjev priopćavaju sve relevantne informacije, dok sve bitne informacije priopćavaju na vlastitu inicijativu. Odluka nadležnog tijela koje je izdalo odobrenje za rad društvu za osiguranje čiji se udjeli namjeravaju stjecati sadrži sva stajališta ili zadrške koje je izrazilo nadležno tijelo odgovorno za namjeravanog stjecatelja.

(************)  Direktiva Vijeća 85/611/EEZ od 20. prosinca 1985. o usklađivanju zakona i drugih propisa koji se odnose na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (SL L 375, 31.12.1985., str. 3.). Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2005/1/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 79, 24.3.2005., str. 9.)."

(***************)  Direktiva 98/78/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 1998. o dodatnom nadzoru društava za osiguranje u grupi osiguravatelja (SL L 330, 5.12.1998., str. 1.). Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2005/68/EZ."

(****************)  Direktiva 2002/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2002. o dodatnom nadzoru kreditnih institucija, društava za osiguranje i investicijskih društava u financijskom konglomeratu (SL L 35, 11.2.2003., str. 1.). Direktiva kako je izmijenjena Direktivom 2005/1/EZ."

(*****************)  Direktiva 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma (SL L 309, 25.11.2005., str. 15.).”"

4.

u članku 64. dodaje se sljedeća alineja:

„—

prilagodbe kriterija utvrđenih u članku 15.b stavku 1., kako bi se uzeo u obzir budući razvoj događaja i osigurala jedinstvena primjena ove Direktive.”

Članak 3.

Izmjena Direktive 2004/39/EZ

Direktiva 2004/39/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 4. stavku 1. točka 27. zamjenjuje se sljedećim:

„(27)

,Kvalificirani udjel’ znači svaki izravni ili neizravni udjel u investicijskom društvu koji predstavlja 10 % ili više kapitala ili prava glasa, kako je utvrđeno u člancima 9. i 10. Direktive 2004/109/EZ (******************), uzimajući u obzir uvjete o zbrajanju tih udjela utvrđene u članku 12. stavku 4. i 5. te Direktive ili koji omogućava ostvarivanje značajnog utjecaja na upravljanje investicijskim društvom u kojem je taj udjel;

2.

u članku 10. stavci 3 i 4. zamjenjuju se sljedećim:

„3.   Države članice zahtijevaju da svaka fizička ili pravna osoba ili osobe koje djeluju zajednički (dalje u tekstu ,namjeravani stjecatelj’) i koje su donijele odluku da steknu, izravno ili neizravno, kvalificirani udjel u investicijskom društvu ili da dodatno povećaju, izravno ili neizravno, takav kvalificirani udjel u investicijskom društvu, čime bi njihov postotak prava glasa ili kapitala dosegao ili premašio 20 %, 30 % ili 50 % ili bi bio takav da bi investicijsko društvo postalo njihovo društvo kći (dalje u tekstu ,namjeravano stjecanje’), najprije dostave u pisanom obliku obavijest nadležnim tijelima investicijskog društva u kojem žele steći ili povećati kvalificirani udjel, navodeći visinu udjela kojeg namjeravaju steći i relevantne informacije iz članka 10.b stavka 4.

Države članice zahtijevaju da svaka fizička ili pravna osoba koja je donijela odluku da otpusti, izravno ili neizravno, kvalificirani udjel u investicijskom društvu najprije dostavi u pisanom obliku obavijest nadležnim tijelima, navodeći visinu udjela kojeg namjerava otpustiti. Takva osoba također obavješćuje nadležna tijela ako je donijela odluku o smanjenju svog kvalificiranog udjela tako da bi postotak njezinih prava glasa ili kapitala pao ispod 20 %, 30 % ili 50 % ili bi bio takav da bi investicijsko društvo prestalo biti njezino društvo kći.

Države članice ne moraju primijeniti prag od 30 % ako, u skladu s člankom 9. stavkom 3. točkom (a) Direktive 2004/109/EZ, primjenjuju prag od jedne trećine.

Prilikom utvrđivanja jesu li ispunjeni kriteriji za kvalificirani udjel iz ovog članka, države članice ne uzimaju u obzir prava glasa ili udjele koje investicijska društva ili kreditne institucije moguće drže kao rezultat pružanja usluge pokroviteljstva izdanja financijskih instrumenata i/ili usluge provedbe ponude odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa iz točke 6. odjeljka A. Priloga I., pod uvjetom da se, s jedne strane, ta prava ne ostvaruju ili koriste na neki drugi način kako bi se utjecalo u upravljanje izdavateljem i da se, s druge strane, otpuste u roku od jedne godine od stjecanja.

4.   Odgovarajuća nadležna tijela međusobno se savjetuju prilikom izvršavanja procjene predviđene u članku 10.b stavku 1. (dalje u tekstu ,procjena’), ako je namjeravani stjecatelj:

(a)

kreditna institucija, društvo za osiguranje, društvo za reosiguranje, investicijsko društvo ili društvo za upravljanje UCITS-ima, koji su dobili odobrenje za rad u drugoj državi članici ili u sektoru koji nije sektor u kojem je stjecanje namjeravano;

(b)

matično društvo kreditne institucije, društva za osiguranje, društva za reosiguranje, investicijskog društva ili društva za upravljanje UCITS-ima, koji su dobili odobrenje za rad u drugoj državi članici ili u sektoru koji nije sektor u kojem je stjecanje namjeravano; ili

(c)

fizička ili pravna osoba koja kontrolira kreditnu instituciju, društvo za osiguranje, društvo za reosiguranje, investicijsko društvo ili društvo za upravljanje UCITS-ima, koji su dobili odobrenje za rad u drugoj državi članici ili u sektoru koji nije sektor u kojem je stjecanje namjeravano.

Nadležna tijela, bez nepotrebnih odgađanja, pružaju jedno drugom sve informacije koje su bitne ili relevantne za procjenu. U tom pogledu, nadležna tijela jedno drugom na zahtjev priopćavaju sve relevantne informacije, dok sve bitne informacije priopćavaju na vlastitu inicijativu. Odluka nadležnog tijela koje je izdalo odobrenje za rad investicijskom društvu čiji se udjeli namjeravaju stjecati sadrži sva stajališta ili zadrške koje je izrazilo nadležno tijelo odgovorno za namjeravanog stjecatelja.”

3.

Umeću se sljedeći članci:

„Članak 10.a

Razdoblje procjene

1.   Nadležna tijela odmah, a u svakom slučaju u roku od dva radna dana nakon primitka obavijesti koja se traži na temelju prvog podstavka članka 10. stavka 3., kao i nakon mogućeg naknadnog primitka informacija iz stavka 2. ovog članka, namjeravanom stjecatelju u pisanom obliku potvrđuju njihov primitak.

Nadležna tijela imaju na raspolaganju najviše šezdeset radnih dana od datuma pisane potvrde o primitku obavijesti i svih dokumenata za koje države članice traže da se prilože uz obavijest na temelju popisa iz članka 10.b stavka 4. (dalje u tekstu ,razdoblje procjene’), za izvršenje procjene.

Nadležna tijela prilikom potvrde primitka obavješćuju namjeravanog stjecatelja o datumu isteka razdoblja procjene.

2.   Nadležna tijela tijekom razdoblja procjene mogu, ako je to potrebno, ali ne kasnije od pedesetog radnog dana razdoblja procjene, zatražiti bilo koju daljnju informaciju koja je potrebna za dovršetak procjene. Takav zahtjev dostavlja se u pisanom obliku, a u njemu se navode potrebne dodatne informacije.

Razdoblje procjene prekida se za razdoblje između datuma zahtjeva nadležnih tijela za informacijama i primitka odgovora namjeravanog stjecatelja na taj zahtjev. Prekid ne smije trajati dulje od 20 radnih dana. Sve daljnje zahtjeve za dopunu ili pojašnjenje informacija nadležna tijela upućuju prema vlastitom nahođenju, ali ne smiju rezultirati prekidom razdoblja procjene.

3.   Nadležna tijela mogu produljiti prekid iz drugog podstavka stavka 2. do najviše 30 radnih dana, ako je namjeravani stjecatelj:

(a)

uređen propisima ili ima sjedište izvan Zajednice; ili

(b)

fizička ili pravna osoba koja ne podliježe nadzoru na temelju ove Direktive ili direktiva 85/611/EEZ, 92/49/EEZ (*******************), 2002/83/EZ, 2005/68/EZ (********************) ili 2006/48/EZ (*********************).

4.   Ako se nadležna tijela nakon dovršetka procjene odluče suprotstaviti namjeravanom stjecanju, o tome u pisanom obliku obavješćuju namjeravanog stjecatelja u roku od dva radna dana i prije isteka razdoblja procjene te navode razloge za tu odluku. Podložno nacionalnom pravu, odgovarajuće obrazloženje razloga za tu odluku može se na zahtjev namjeravanog stjecatelja javno objaviti. Navedeno ne sprječava državu članicu da nadležnom tijelu dopusti takvu objavu i bez zahtjeva namjeravanog stjecatelja.

5.   Ako se nadležna tijela u razdoblju procjene u pisanom obliku ne suprotstave namjeravanom stjecanju, ono se smatra odobrenim.

6.   Nadležna tijela mogu utvrditi krajnji rok do kojeg se namjeravano stjecanje mora provesti te ga prema potrebi i produžiti.

7.   Države članice ne smiju uvoditi zahtjeve za obavješćivanje nadležnih tijela ili za odobrenje od strane nadležnih tijela vezano uz izravno ili neizravno stjecanje prava glasa ili kapitala koji su stroži od onih utvrđenih ovom Direktivom.

Članak 10.b

Procjena

1.   Prilikom procjene obavijesti predviđene člankom 10. stavkom 3. i informacija iz članka 10.a stavka 2., nadležna tijela, kako bi osigurala upravljanje investicijskim društvom pažnjom dobrog stručnjaka u kojem je stjecanje namjeravano te uzimajući u obzir mogući utjecaj namjeravanog stjecatelja na investicijsko društvo, ocjenjuju prikladnost namjeravanog stjecatelja i financijsku stabilnost namjeravanog stjecanja prema svim sljedećim kriterijima:

(a)

ugled namjeravanog stjecatelja;

(b)

ugled i iskustvo svake osobe koja će kao rezultat namjeravanog stjecanja voditi poslovanje investicijskog društva;

(c)

financijsku stabilnost namjeravanog stjecatelja, posebno u vezi s vrstom poslova koje obavlja i koje planira u investicijskom društvu u kojem je stjecanje namjeravano;

(d)

hoće li investicijsko društvo moći poštovati i nastaviti poštovati bonitetne zahtjeve na temelju ove Direktive i, prema potrebi, ostalih direktiva, posebno Direktiva 2002/87/EZ (**********************) i 2006/49/EZ (***********************), a posebno ima li grupa čijim će dijelom postati strukturu koja omogućava provedbu učinkovitog nadzora, učinkovitu razmjenu informacija između nadležnih tijela te raspodjelu odgovornosti između nadležnih tijela;

(e)

postoje li opravdani razlozi za sumnju da se, u vezi s namjeravanim stjecanjem, radi ili se radilo o pranju novca ili financiranju terorizma ili je isto pokušano, u smislu članka 1. Direktive 2005/60/EZ (************************), ili bi namjeravano stjecanje moglo povećati takav rizik.

Kako bi se uzeo u obzir budući razvoj događaja i osigurala jedinstvena primjena ove Direktive, Komisija, djelujući u skladu s postupkom iz članka 64. stavka 2., može donijeti provedbene mjere koje prilagođavaju kriterije utvrđene u prvom podstavku ovog stavka.

2.   Nadležna tijela se mogu suprotstaviti namjeravanom stjecanju samo ako za to postoje opravdani razlozi na temelju kriterija utvrđenih u stavku 1. ili ako su informacije koje je dostavio namjeravani stjecatelj nepotpune.

3.   Države članice ne smiju uvoditi nikakve prethodne uvjete u vezi s visinom udjela koji se mora steći niti dopustiti svojim nadležnim tijelima da namjeravano stjecanje ispituju u smislu gospodarskih potreba tržišta.

4.   Države članice javno objavljuju popis u kojem se navode informacije potrebne za izvršavanje procjene i koji se mora dostaviti nadležnim tijelima istodobno s obavijesti iz članka 10. stavka 3. Potrebne informacije moraju biti razmjerne i prilagođene prirodi namjeravanog stjecatelja i namjeravanog stjecanja. Države članice ne smiju zahtijevati informacije koje nisu relevantne za bonitetnu procjenu.

5.   Bez obzira na članak 10.a stavke 1., 2. i 3., ako je nadležno tijelo obaviješteno o dvije ili više namjera za stjecanje ili povećanje kvalificiranih udjela u istom investicijskom društvu, s namjeravanim stjecateljima postupa na nediskriminirajući način.

(*******************)  Direktiva Vijeća 92/49/EEZ od 18. lipnja 1992. o usklađivanju zakona i drugih propisa propisa u odnosu na izravno osiguranje osim životnog osiguranja (Treća direktiva o neživotnom osiguranju) (SL L 228, 11.8.1992., str. 1.). Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2007/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 247, 21.9.2007., str. 1.)."

(********************)  Direktiva 2005/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2005. o reosiguranju (SL L 323, 9.12.2005., str. 1.). Direktiva kako je izmijenjena Direktivom 2007/44/EZ."

(**********************)  Direktiva 2002/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2002. o dodatnom nadzoru kreditnih institucija, društava za osiguranje i investicijskih društava u financijskom konglomeratu (SL L 35, 11.2.2003., str. 1.). Direktiva kako je izmijenjena Direktivom 2005/1/EZ (SL L 79, 24.3.2005., str. 9.)."

(***********************)  Direktiva 2006/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o adekvatnosti kapitala investicijskih društava i kreditnih institucija (preinačena) (SL L 177, 30.6.2006., str. 201.)."

(************************)  Direktiva 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma (SL L 309, 25.11.2005., str. 15.).”"

Članak 4.

Izmjene Direktive 2005/68/EZ

Direktiva 2005/68/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 2. stavku 2. treći stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Za potrebe stavka 1. točke (j), u kontekstu članaka 12. i 19. do 23. te drugih visina udjela iz članka 19. do 23., uzimaju se u obzir prava glasa iz članaka 9. i 10. Direktive 2004/109/EZ (*************************), kao i uvjeti o zbrajanju tih prava utvrđeni u članku 12. stavku 4. i 5. te Direktive.

Države članice ne uzimaju u obzir prava glasa ili udjele koje investicijska društva ili kreditne institucije moguće drže kao rezultat pružanja usluge pokroviteljstva izdanja financijskih instrumenata i/ili usluge provedbe ponude odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa iz točke 6. odjeljka A. Priloga I. Direktivi 2004/39/EZ, pod uvjetom da se, s jedne strane, ta prava ne ostvaruju ili koriste na neki drugi način kako bi se utjecalo na upravljanje izdavateljem i da se, s druge strane, otpuste u roku od jedne godine od stjecanja.

(*************************)  Direktiva 2004/109/EZ Europskog parlamenta i vijeća od 15. prosinca 2004. o usklađivanju zahtjeva za transparentnošću u vezi s informacijama o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu (SL L 390, 31.12.2004., str. 38.).”"

2.

Članak 19. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 19.

Stjecanja

1.   Države članice zahtijevaju da svaka fizička ili pravna osoba ili osobe koje djeluju zajednički (dalje u tekstu ,namjeravani stjecatelj’) i koje su donijele odluku da steknu, izravno ili neizravno, kvalificirani udjel u društvu za reosiguranje ili da dodatno povećaju, izravno ili neizravno, takav kvalificirani udjel u društvu za reosiguranje, čime bi njihov postotak prava glasa ili kapitala dosegao ili premašio 20 %, 30 % ili 50 % ili bi bio takav da bi društvo za reosiguranje postalo njihovo društvo kći (dalje u tekstu ‚namjeravano stjecanje’), najprije dostave u pisanom obliku obavijest nadležnim tijelima društva za reosiguranje u kojem žele steći ili povećati kvalificirani udjel, navodeći visinu udjela kojeg namjeravaju steći i relevantne informacije iz članka 19.a stavka 4. Države članice ne moraju primijeniti prag od 30 % ako, u skladu s člankom 9. stavkom 3. točkom (a) Direktive 2004/109/EZ, primjenjuju prag od jedne trećine.

2.   Nadležna tijela odmah, a u svakom slučaju u roku od dva radna dana nakon primitka obavijesti, kao i nakon mogućeg naknadnog primitka informacija iz stavka 3., namjeravanom stjecatelju u pisanom obliku potvrđuju njihov primitak.

Nadležna tijela imaju na raspolaganju najviše 60 radnih dana od datuma pisane potvrde o primitku obavijesti i svih dokumenata za koje države članice traže da se prilože uz obavijest na temelju popisa iz članka 19.a stavka 4. (dalje u tekstu ,razdoblje procjene’), za izvršenje procjene predviđene člankom 19.a stavkom 1. (dalje u tekstu ,procjena).

Nadležna tijela prilikom potvrde primitka obavješćuju namjeravanog stjecatelja o datumu isteka razdoblja procjene.

3.   Nadležna tijela tijekom razdoblja procjene mogu, ako je to potrebno, ali ne kasnije od pedesetog radnog dana razdoblja procjene, zatražiti bilo koju daljnju informaciju koja je potrebna za dovršetak procjene. Takav zahtjev dostavlja se u pisanom obliku, a u njemu se navode potrebne dodatne informacije.

Razdoblje procjene prekida se za razdoblje između datuma zahtjeva nadležnih tijela za informacijama i primitka odgovora namjeravanog stjecatelja na taj zahtjev. Prekid ne smije trajati dulje od 20 radnih dana. Sve daljnje zahtjeve za dopunu ili pojašnjenje informacija nadležna tijela upućuju prema vlastitom nahođenju, ali ne smiju rezultirati prekidom razdoblja procjene.

4.   Nadležna tijela mogu produljiti prekid iz drugog podstavka stavka 3. do najviše 30 radnih dana, ako je namjeravani stjecatelj:

(a)

uređen propisima ili ima sjedište izvan Zajednice; ili

(b)

fizička ili pravna osoba koja ne podliježe nadzoru na temelju ove Direktive ili Direktiva 85/611/EEZ (**************************), 92/49/EEZ, 2002/83/EZ, 2004/39/EZ ili 2006/48/EZ (***************************).

5.   Ako se nadležna tijela nakon dovršetka procjene odluče suprotstaviti namjeravanom stjecanju, o tome u pisanom obliku obavješćuju namjeravanog stjecatelja u roku od dva radna dana i prije isteka razdoblja procjene te navode razloge za tu odluku. Podložno nacionalnom pravu, odgovarajuće obrazloženje razloga za tu odluku može se na zahtjev namjeravanog stjecatelja javno objaviti. Navedeno ne sprječava državu članicu da nadležnom tijelu dopusti takvu objavu i bez zahtjeva namjeravanog stjecatelja.

6.   Ako se nadležna tijela u razdoblju procjene u pisanom obliku ne suprotstave namjeravanom stjecanju, ono se smatra odobrenim.

7.   Nadležna tijela mogu utvrditi krajnji rok do kojeg se namjeravano stjecanje mora provesti te ga prema potrebi i produžiti.

8.   Države članice ne smiju uvoditi zahtjeve za obavješćivanje nadležnih tijela ili za odobrenje od strane nadležnih tijela vezano uz izravno ili neizravno stjecanje prava glasa ili kapitala koji su stroži od onih utvrđenih ovom Direktivom.

3.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 19.a

Procjena

1.   Prilikom procjene obavijesti predviđene člankom 19. stavkom 1. i informacija iz članka 19. stavka 3., nadležna tijela, kako bi osigurala upravljanje društvom za reosiguranje pažnjom dobrog stručnjaka u kojem je stjecanje namjeravano te uzimajući u obzir mogući utjecaj namjeravanog stjecatelja na društvo za reosiguranje, ocjenjuju prikladnost namjeravanog stjecatelja i financijsku stabilnost namjeravanog stjecanja prema svim sljedećim kriterijima:

(a)

ugled namjeravanog stjecatelja;

(b)

ugled i iskustvo svake osobe koja će kao rezultat namjeravanog stjecanja voditi poslovanje društva za reosiguranje;

(c)

financijsku stabilnost namjeravanog stjecatelja, posebno u vezi s vrstom poslova koje obavlja i koje planira u društvu za reosiguranje u kojem je stjecanje namjeravano;

(d)

hoće li društvo za reosiguranje moći poštovati i nastaviti poštovati bonitetne zahtjeve na temelju ove Direktive i, prema potrebi, ostalih direktiva, posebno Direktiva 98/78/EZ i 2002/87/EZ, a posebno ima li grupa čijim će dijelom postati strukturu koja omogućava provedbu učinkovitog nadzora, učinkovitu razmjenu informacija između nadležnih tijela te raspodjelu odgovornosti između nadležnih tijela;

(e)

postoje li opravdani razlozi za sumnju da se, u vezi s namjeravanim stjecanjem, radi ili se radilo o pranju novca ili financiranju terorizma ili je isto pokušano, u smislu članka 1. Direktive 2005/60/EZ (****************************), ili bi namjeravano stjecanje moglo povećati takav rizik.

2.   Nadležna tijela se mogu suprotstaviti namjeravanom stjecanju samo ako za to postoje opravdani razlozi na temelju kriterija utvrđenih u stavku 1. ili ako su informacije koje je dostavio namjeravani stjecatelj nepotpune.

3.   Države članice ne smiju uvoditi nikakve prethodne uvjete u vezi s visinom udjela koji se mora steći niti dopustiti svojim nadležnim tijelima da namjeravano stjecanje ispituju u smislu gospodarskih potreba tržišta.

4.   Države članice javno objavljuju popis u kojem se navode informacije potrebne za izvršavanje procjene i koji se mora dostaviti nadležnim tijelima istodobno s obavijesti iz članka 19. stavka 1. Potrebne informacije moraju biti razmjerne i prilagođene prirodi namjeravanog stjecatelja i namjeravanog stjecanja. Države članice ne smiju zahtijevati informacije koje nisu relevantne za bonitetnu procjenu.

5.   Bez obzira na članak 19. stavke 2., 3. i 4., ako je nadležno tijelo obaviješteno o dvije ili više namjera za stjecanje ili povećanje kvalificiranih udjela u istom društvu za reosiguranje, s namjeravanim stjecateljima postupa na nediskriminirajući način.

(****************************)  Direktiva 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma (SL L 309, 25.11.2005., str. 15.).”"

4.

Članak 20. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 20.

Stjecanja od strane financijskih društava uređenih propisima

1.   Odgovarajuća nadležna tijela međusobno se savjetuju prilikom izvršavanja procjene, ako je namjeravani stjecatelj:

(a)

kreditna institucija, društvo za osiguranje, društvo za reosiguranje, investicijsko društvo ili društvo za upravljanje u smislu članka 1.a točke 2. Direktive 85/611/EEZ (dalje u tekstu ,društvo za upravljanje UCITS-ima’), koji su dobili odobrenje za rad u drugoj državi članici ili u sektoru koji nije sektor u kojem je stjecanje namjeravano;

(b)

matično društvo kreditne institucije, društva za osiguranje, društva za reosiguranje, investicijskog društva ili društva za upravljanje UCITS-ima, koji su dobili odobrenje za rad u drugoj državi članici ili u sektoru koji nije sektor u kojem je stjecanje namjeravano; ili

(c)

fizička ili pravna osoba koja kontrolira kreditnu instituciju, društvo za osiguranje, društvo za reosiguranje, investicijsko društvo ili društvo za upravljanje UCITS-ima, koji su dobili odobrenje za rad u drugoj državi članici ili u sektoru koji nije sektor u kojem je stjecanje namjeravano.

2.   Nadležna tijela, bez nepotrebnih odgađanja, pružaju jedno drugom sve informacije koje su bitne ili relevantne za procjenu. U tom pogledu, nadležna tijela jedno drugom na zahtjev priopćavaju sve relevantne informacije, dok sve bitne informacije priopćavaju na vlastitu inicijativu. Odluka nadležnog tijela koje je izdalo odobrenje za rad društvu za reosiguranje čiji se udjeli namjeravaju stjecati sadrži sva stajališta ili zadrške koje je izrazilo nadležno tijelo odgovorno za namjeravanog stjecatelja.”

5.

U članku 21. drugi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Takva osoba također obavješćuje nadležna tijela ako je donijela odluku o smanjenju svog kvalificiranog udjela tako da bi postotak njezinih prava glasa ili kapitala pao ispod 20 %, 30 % ili 50 % ili bi bio takav da bi društvo za reosiguranje prestalo biti njezino društvo kći. Države članice ne moraju primijeniti prag od 30 % ako, u skladu s člankom 9. stavkom 3. točkom (a) Direktive 2004/109/EZ, primjenjuju prag od jedne trećine.”

6.

u članku 56. dodaje se sljedeća točka:

„(f)

prilagodbe kriterija utvrđenih u članku 19.a stavku 1., kako bi se uzeo u obzir budući razvoj događaja i osigurala jedinstvena primjena ove Direktive.”

Članak 5.

Izmjena Direktive 2006/48/EZ

Direktiva 2006/48/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 12. stavku 1. drugi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Prilikom utvrđivanja jesu li ispunjeni kriteriji za kvalificirani udjel u kontekstu ovog članka, uzimaju se u obzir prava glasa iz članaka 9. i 10. Direktive 2004/109/EZ (*****************************), kao i uvjeti o zbrajanju tih prava utvrđeni u članku 12. stavku 4. i 5. te Direktive.

Države članice ne uzimaju u obzir prava glasa ili udjele koje investicijska društva ili kreditne institucije moguće drže kao rezultat pružanja usluge pokroviteljstva izdanja financijskih instrumenata i/ili usluge provedbe ponude odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa iz točke 6. odjeljka A. Priloga I. Direktivi 2004/39/EZ (******************************), pod uvjetom da se, s jedne strane, ta prava ne ostvaruju ili koriste na neki drugi način kako bi se utjecalo na upravljanje izdavateljem i da se, s druge strane, otpuste u roku od jedne godine od stjecanja.

(*****************************)  Direktiva 2004/109/EZ Europskog parlamenta i vijeća od 15. prosinca 2004. o usklađivanju zahtjeva za transparentnošću u vezi s informacijama o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu (SL L 390, 31.12.2004., str. 38.)."

(******************************)  Direktiva 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o tržištima financijskih instrumenata (SL L 145, 30.4.2004., str. 1.). Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2007/44/EZ (SL L 247, 21.9.2007., str. 1.).”"

2.

Članak 19. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 19.

1.   Države članice zahtijevaju da svaka fizička ili pravna osoba ili osobe koje djeluju zajednički (dalje u tekstu ,namjeravani stjecatelj’) i koje su donijele odluku da steknu, izravno ili neizravno, kvalificirani udjel u kreditnoj instituciji ili da dodatno povećaju, izravno ili neizravno, takav kvalificirani udjel u kreditnoj instituciji, čime bi njihov postotak prava glasa ili kapitala dosegao ili premašio 20 %, 30 % ili 50 % ili bi bio takav da bi kreditna institucija postala njihovo društvo kći (dalje u tekstu ,namjeravano stjecanje’), najprije dostave u pisanom obliku obavijest nadležnim tijelima kreditne institucije u kojoj žele steći ili povećati kvalificirani udjel, navodeći visinu udjela kojeg namjeravaju steći i relevantne informacije iz članka 19.a stavka 4. Države članice ne moraju primijeniti prag od 30 % ako, u skladu s člankom 9. stavkom 3. točkom (a) Direktive 2004/109/EZ, primjenjuju prag od jedne trećine.

2.   Nadležna tijela odmah, a u svakom slučaju u roku od dva radna dana nakon primitka obavijesti, kao i nakon mogućeg naknadnog primitka informacija iz stavka 3., namjeravanom stjecatelju u pisanom obliku potvrđuju njihov primitak.

Nadležna tijela imaju na raspolaganju najviše šezdeset radnih dana od datuma pisane potvrde o primitku obavijesti i svih dokumenata za koje države članice traže da se prilože uz obavijest na temelju popisa iz članka 19.a stavka 4. (dalje u tekstu ,razdoblje procjene’), za izvršenje procjene predviđene člankom 19.a stavkom 1. (dalje u tekstu ,procjena).

Nadležna tijela prilikom potvrde primitka obavješćuju namjeravanog stjecatelja o datumu isteka razdoblja procjene.

3.   Nadležna tijela tijekom razdoblja procjene mogu, ako je to potrebno, ali ne kasnije od pedesetog radnog dana razdoblja procjene, zatražiti bilo koju daljnju informaciju koja je potrebna za dovršetak procjene. Takav zahtjev dostavlja se u pisanom obliku, a u njemu moraju biti navedene potrebne dodatne informacije.

Razdoblje procjene prekida se za razdoblje između datuma zahtjeva nadležnih tijela za informacijama i primitka odgovora namjeravanog stjecatelja na taj zahtjev. Prekid ne smije trajati dulje od 20 radnih dana. Sve daljnje zahtjeve za dopunu ili pojašnjenje informacija nadležna tijela upućuju prema vlastitom nahođenju, ali ne smiju rezultirati prekidom razdoblja procjene.

4.   Nadležna tijela mogu produljiti prekid iz drugog podstavka stavka 3. do najviše trideset radnih dana, ako je namjeravani stjecatelj:

(a)

uređen propisima ili ima sjedište izvan Zajednice; ili

(b)

fizička ili pravna osoba koja ne podliježe nadzoru na temelju ove Direktive ili Direktiva 85/611/EEZ (*******************************), 92/49/EEZ (********************************), 2002/83/EZ (*********************************), 2004/39/EZ ili 2005/68/EZ (**********************************)

5.   Ako se nadležna tijela nakon dovršetka procjene odluče suprotstaviti namjeravanom stjecanju, o tome u pisanom obliku obavješćuju namjeravanog stjecatelja u roku od dva radna dana i prije isteka razdoblja procjene te navode razloge za tu odluku. Podložno nacionalnom pravu, odgovarajuće obrazloženje razloga za tu odluku može se na zahtjev namjeravanog stjecatelja javno objaviti. Navedeno ne sprječava državu članicu da nadležnom tijelu dopusti takvu objavu i bez zahtjeva namjeravanog stjecatelja.

6.   Ako se nadležna tijela u razdoblju procjene u pisanom obliku ne suprotstave namjeravanom stjecanju, ono se smatra odobrenim.

7.   Nadležna tijela mogu utvrditi krajnji rok do kojeg se namjeravano stjecanje mora provesti te ga prema potrebi i produžiti.

8.   Države članice ne smiju uvoditi zahtjeve za obavješćivanje nadležnih tijela ili za odobrenje od strane nadležnih tijela vezano uz izravno ili neizravno stjecanje prava glasa ili kapitala koji su stroži od onih utvrđenih ovom Direktivom.

(*******************************)  Direktiva Vijeća 85/611/EEZ od 20. prosinca 1985. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (SL L 375, 31.12.1985., str. 3.). Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2005/1/EZ."

(********************************)  Direktiva Vijeća 92/49/EEZ od 18. lipnja 1992. o usklađivanju zakona i drugih propisa propisa u odnosu na izravno osiguranje osim životnog osiguranja (Treća direktiva o neživotnom osiguranju) (SL L 228, 11.8.1992., str. 1.). Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2007/44/EZ."

(*********************************)  Direktiva 2002/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. studenoga 2002. o životnom osiguranju (SL L 345, 19.12.2002., str. 1.). Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2007/44/EZ."

(**********************************)  Direktiva 2005/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2005. o reosiguranju (SL L 323, 9.12.2005., str. 1.). Direktiva kako je izmijenjena Direktivom 2007/44/EZ.”;"

3.

Umeću se sljedeći članci:

„Članak 19.a

1.   Prilikom procjene obavijesti predviđene člankom 19. stavkom 1. i informacija iz članka 19. stavka 3., nadležna tijela, kako bi osigurala upravljanje kreditnom institucijom pažnjom dobrog stručnjaka u kojoj je stjecanje namjeravano te uzimajući u obzir mogući utjecaj namjeravanog stjecatelja na kreditnu instituciju, ocjenjuju prikladnost namjeravanog stjecatelja i financijsku stabilnost namjeravanog stjecanja prema svim sljedećim kriterijima:

(a)

ugled namjeravanog stjecatelja;

(b)

ugled i iskustvo svake osobe koja će kao rezultat namjeravanog stjecanja voditi poslovanje kreditne institucije;

(c)

financijsku stabilnost namjeravanog stjecatelja, posebno u vezi s vrstom poslova koje obavlja i koje planira u kreditnoj instituciji u kojoj je stjecanje namjeravano;

(d)

hoće li kreditna institucija moći poštovati i nastaviti poštovati bonitetne zahtjeve na temelju ove Direktive i, prema potrebi, ostalih direktiva, posebno Direktiva 2000/46/EZ, 2002/87/EZ i 2006/49/EZ, a posebno ima li grupa čijim će dijelom postati strukturu koja omogućava provedbu učinkovitog nadzora, učinkovitu razmjenu informacija između nadležnih tijela te raspodjelu odgovornosti između nadležnih tijela;

(e)

postoje li opravdani razlozi za sumnju da se, u vezi s namjeravanim stjecanjem, radi ili se radilo o pranju novca ili financiranju terorizma ili je isto pokušano, u smislu članka 1. Direktive 2005/60/EZ (***********************************), ili bi namjeravano stjecanje moglo povećati takav rizik.

2.   Nadležna tijela se mogu suprotstaviti namjeravanom stjecanju samo ako za to postoje opravdani razlozi na temelju kriterija utvrđenih u stavku 1. ili ako su informacije koje je dostavio namjeravani stjecatelj nepotpune.

3.   Države članice ne smiju uvoditi nikakve prethodne uvjete u vezi s visinom udjela koji se mora steći niti dopustiti svojim nadležnim tijelima da namjeravano stjecanje ispituju u smislu gospodarskih potreba tržišta.

4.   Države članice javno objavljuju popis u kojem se navode informacije potrebne za izvršavanje procjene i koji se mora dostaviti nadležnim tijelima istodobno s obavijesti iz članka 19. stavka 1. Potrebne informacije moraju biti razmjerne i prilagođene prirodi namjeravanog stjecatelja i namjeravanog stjecanja. Države članice ne smiju zahtijevati informacije koje nisu relevantne za bonitetnu procjenu.

5.   Bez obzira na članak 19. stavke 2., 3. i 4., ako je nadležno tijelo obaviješteno o dvije ili više namjera za stjecanje ili povećanje kvalificiranih udjela u istoj kreditnoj instituciji, s namjeravanim stjecateljima postupa na nediskriminirajući način.

Članak 19.b

1.   Odgovarajuća nadležna tijela međusobno se savjetuju prilikom izvršavanja procjene, ako je namjeravani stjecatelj:

(a)

kreditna institucija, društvo za osiguranje, društvo za reosiguranje, investicijsko društvo ili društvo za upravljanje u smislu članka 1.a točke 2. Direktive 85/611/EEZ (dalje u tekstu ,društvo za upravljanje UCITS-ima’), koji su dobili odobrenje za rad u drugoj državi članici ili u sektoru koji nije sektor u kojem je stjecanje namjeravano;

(b)

matično društvo kreditne institucije, društva za osiguranje, društva za reosiguranje, investicijskog društva ili društva za upravljanje UCITS-ima, koji su dobili odobrenje za rad u drugoj državi članici ili u sektoru koji nije sektor u kojem je stjecanje namjeravano; ili

(c)

fizička ili pravna osoba koja kontrolira kreditnu instituciju, društvo za osiguranje, društvo za reosiguranje, investicijsko društvo ili društvo za upravljanje UCITS-ima, koji su dobili odobrenje za rad u drugoj državi članici ili u sektoru koji nije sektor u kojem je stjecanje namjeravano.

2.   Nadležna tijela, bez nepotrebnih odgađanja, pružaju jedno drugom sve informacije koje su bitne ili relevantne za procjenu. U tom pogledu, nadležna tijela jedno drugom na zahtjev priopćavaju sve relevantne informacije, dok sve bitne informacije priopćavaju na vlastitu inicijativu. Odluka nadležnog tijela koje je izdalo odobrenje za rad kreditnoj instituciji čiji se udjeli namjeravaju stjecati sadrži sva stajališta ili zadrške koje je izrazilo nadležno tijelo odgovorno za namjeravanog stjecatelja.

(***********************************)  Direktiva 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma (SL L 309, 25.11.2005., str. 15.).”"

4.

Članak 20. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 20.

Države članice zahtijevaju da svaka fizička ili pravna osoba koja je donijela odluku da otpusti, izravno ili neizravno, kvalificirani udjel u kreditnoj instituciji najprije dostavi u pisanom obliku obavijest nadležnim tijelima matične države članice, navodeći visinu udjela kojeg namjerava otpustiti. Takva osoba također obavješćuje nadležna tijela ako je donijela odluku o smanjenju svog kvalificiranog udjela tako da bi postotak njezinih prava glasa ili kapitala pao ispod 20 %, 30 % ili 50 % ili bi bio takav da bi kreditna institucija prestala biti njezino društvo kći. Države članice ne moraju primijeniti prag od 30 % ako, u skladu s člankom 9. stavkom 3. točkom (a) Direktive 2004/109/EZ, primjenjuju prag od jedne trećine.”;

5.

Članak 21. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Prilikom utvrđivanja jesu li ispunjeni kriteriji za kvalificirani udjel u kontekstu članaka 19. i 20. i ovog članka, uzimaju se u obzir prava glasa iz članaka 9. i 10. Direktive 2004/109/EZ, kao i uvjeti o zbrajanju tih prava utvrđeni u članku 12. stavku 4. i 5. te Direktive.

Prilikom utvrđivanja jesu li ispunjeni kriteriji za kvalificirani udjel iz ovog članka, države članice ne uzimaju u obzir prava glasa ili udjele koje investicijska društva ili kreditne institucije moguće drže kao rezultat pružanja usluge pokroviteljstva izdanja financijskih instrumenata i/ili usluge provedbe ponude odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa iz točke 6. odjeljka A. Priloga I. Direktivi 2004/39/EZ, pod uvjetom da se, s jedne strane, ta prava ne ostvaruju ili koriste na neki drugi način kako bi se utjecalo na upravljanje izdavateljem i da se, s druge strane, otpuste u roku od jedne godine od stjecanja.”

6.

U članku 150. stavku 2. dodaje se sljedeća točka:

„(f)

prilagodbe kriterija utvrđenih u članku 19.a stavku 1., kako bi se uzeo u obzir budući razvoj događaja i osigurala jedinstvena primjena ove Direktive.”

Članak 6.

Preispitivanje

Do 21. ožujka 2011. Komisija, u suradnji s državama članicama, preispituje primjenu ove Direktive te podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću, zajedno sa svim odgovarajućim prijedlozima.

Članak 7.

Prenošenje

1.   Države članice do 21. ožujka 2009. donose zakone i druge propise koji su potrebni za usklađivanje s ovom Direktivom. O tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice dostavljaju Komisiji tekst glavnih odredbi nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 8.

Stupanje na snagu

1.   Ova Direktiva stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

2.   Postupak procjene koji se primjenjuje na namjeravana stjecanja za koja su obavijesti iz članka 1. stavka 2., članka 2. stavka 2., članka 3. stavka 2., članka 4. stavka 2. i članka 5. stavka 2. nadležnim tijelima dostavljene prije stupanja na snagu zakona i drugih propisa koji su potrebni za usklađivanje s ovom Direktivom, izvršava se u skladu s nacionalnim pravom država članica koje je na snazi u trenutku obavijesti.

Članak 9.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 5. rujna 2007.

Za Europski parlament

Predsjednik

H.-G. PÖTTERING

Za Vijeće

Predsjednik

M. LOBO ANTUNES


(1)  SL C 93, 27.4.2007., str. 22.

(2)  SL C 27, 7.2.2007., str. 1.

(3)  Mišljenje Europskog parlamenta od 13. ožujka 2007. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 8. lipnja 2007.

(4)  SL L 228, 11.8.1992., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2005/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 323, 9.12.2005., str. 1.).

(5)  SL L 345, 19.12.2002., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Vijeća 2006/101/EZ (SL L 363, 20.12.2006., str. 238.).

(6)  SL L 145, 30.4.2004., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2006/31/EZ (SL L 114, 27.4.2006., str. 60.).

(7)  SL L 177, 30.6.2006., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 2007/18/EZ (SL L 87, 28.3.2007., str. 9.).

(8)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23. Direktiva kako je izmijenjena Odlukom 2006/512/EZ (SL L 200, 22.7.2006., str. 11.).

(9)  SL C 321, 31.12.2003., str. 1.

(*****)  Direktiva 2005/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2005. o reosiguranju (SL L 323, 9.12.2005., str. 1.) Direktiva kako je izmijenjena Direktivom 2007/44/EZ.

(*************)  Direktiva Vijeća 92/49/EEZ od 18. lipnja 1992. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na izravno osiguranje osim životnog osiguranja (Treća direktiva o neživotnom osiguranju) (SL L 228, 11.8.1992., str. 1.). Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2007/44/EZ.

(**************)  Direktiva 2006/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o osnivanju i obavljanju djelatnosti kreditnih institucija (preinačena) (SL L 177, 30.6.2006., str. 1.). Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2007/44/EZ.

(******************)  Direktiva 2004/109/EZ Europskog parlamenta i vijeća od 15. prosinca 2004. o usklađivanju zahtjeva za transparentnošću u vezi s informacijama o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu (SL L 390, 31.12.2004., str. 38.).”

(*********************)  Direktiva 2006/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o osnivanju i obavljanju djelatnosti kreditnih institucija (preinačena) (SL L 177, 30.6.2006., str. 1.). Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2007/44/EZ.

(**************************)  Direktiva Vijeća 85/611/EEZ od 20. prosinca 1985. o usklađivanju zakona i drugih propisa koji se odnose na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (SL L 375, 31.12.1985., str. 3.). Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2005/1/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 79, 24.3.2005., str. 9.).

(***************************)  Direktiva 2006/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o osnivanju i obavljanju djelatnosti kreditnih institucija (preinačena) (SL L 177, 30.6.2006., str. 1.). Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2007/44/EZ.”


Top