Help Print this page 

Document 32007D0756

Title and reference
2007/756/EZ: Odluka Komisije od 9. studenoga 2007. o donošenju zajedničke specifikacije nacionalnog registra vozila u skladu s člankom 14. stavcima 4. i 5. direktiva 96/48/EZ i 2001/16/EZ (priopćeno pod brojem dokumenta C(2007) 5357)
  • In force
OJ L 305, 23.11.2007, p. 30–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 017 P. 27 - 48

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/756/oj
Multilingual display
Text

13/Sv. 017

HR

Službeni list Europske unije

27


32007D0756


L 305/30

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

09.11.2007.


ODLUKA KOMISIJE

od 9. studenoga 2007.

o donošenju zajedničke specifikacije nacionalnog registra vozila u skladu s člankom 14. stavcima 4. i 5. direktiva 96/48/EZ i 2001/16/EZ

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2007) 5357)

(2007/756/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 96/48/EZ od 23. srpnja 1996. o interoperabilnosti transeuropskog željezničkog sustava velikih brzina (1), a posebno njezin članak 14. stavke 4. i 5.,

uzimajući u obzir Direktivu 2001/16/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2001. o interoperabilnosti konvencionalnog željezničkog sustava (2) a posebno članak 14. stavke 4. i 5.,

budući da:

(1)

Tamo gdje države članice odobre početak prometovanja željezničkih vozila, one moraju osigurati dodjelu identifikacijskog koda svakom pojedinom vozilu. Taj se kod tada treba unijeti u nacionalni registar vozila (u daljnjem tekstu: „NRV”). Taj registar mora biti dostupan za korištenje ovlaštenim predstavnicima nadležnih tijela i zainteresiranim stranama. Različiti nacionalni registri moraju biti usklađeni u pogledu sadržaja i uobličavanja podataka. Stoga ih je potrebno uspostaviti na temelju zajedničkih operativnih i tehničkih specifikacija.

(2)

Zajedničke specifikacije za NRV potrebno je donijeti na temelju nacrta specifikacije koju je pripremila Europska agencija za željeznice (u daljnjem tekstu: „Agencija”). Ti nacrti specifikacija moraju naročito uključivati definicije: sadržaja, funkcionalne i tehničke arhitekture, oblika zapisa podataka, načine djelovanja, uključujući pravila za unos podataka i služenje podacima.

(3)

Ova je Odluka pripremljena na temelju preporuke Agencije br. ERA/REC/INT/01-2006 od 28. srpnja 2006.

U NRV-u države članice moraju biti navedena sva vozila odobrena u toj državi članici. Međutim, teretni i putnički vagoni trebaju biti registrirani samo u NRV-u države članice u kojoj su prvotno bili stavljeni u promet.

(4)

U svrhu registracije vozila, potvrde registracije, promjene registracijske stavke (registracijskih stavki) i potvrde promjene (promjena) potrebno je koristiti standardni obrazac.

(5)

Svaka država članica treba izraditi NRV u elektroničkom obliku. Svi NRV-ovi moraju biti povezani sa središnjim Virtualnim registrom vozila (u daljnjem tekstu: „VRV”), kojim upravlja Agencija, kako bi se izradio registar dokumenata o interoperabilnosti u skladu s člankom 19. Uredbe (EZ) br. 881/2004. (3) VRV korisnicima treba omogućiti pristup svim NRV-ovima preko jedinstvenog portala te osigurati razmjenu podataka među nacionalnim NRV-ima. Međutim, iz tehničkih razloga poveznicu s VRV-om nije moguće odmah uspostaviti. Stoga od država članica treba zahtijevati da povežu svoje NVR-ove sa središnjim VRV-om tek nakon što se funkcioniranje VRV-a pokaže učinkovitim. S tom će namjenom Agencija provesti pilot-projekt.

(6)

Prema točki br. 8. zapisnika br. 40. sa zasjedanja regulativnog odbora, ustanovljenog u skladu s člankom 21. Direktive 2001/16/EZ, sva postojeća vozila treba upisati u NRV države članice u kojoj su prethodno bila registrirana. Kod prijenosa tih podataka potrebno je uzeti u obzir odgovarajuće prijelazno razdoblje i raspoloživost podataka.

(7)

U skladu s člankom 14. stavkom 4. točkom (b) Direktive 96/48/EZ i člankom 14. stavkom 4. točkom (b) Direktive 2001/16/EZ, NRV treba voditi i ažurirati tijelo koje je neovisno od bilo kojeg željezničkog prijevoznika. Države članice trebaju obavijestiti Komisiju i druge države članice o tijelu koje su imenovale za tu namjenu, među ostalim, radi olakšavanja razmjene podataka među tim tijelima.

(8)

Neke države članice imaju raširenu mrežu sa širinom kolosijeka od 1 520 mm, u kojoj se koriste vozila koja su zajednička državama iz Zajednice nezavisnih država (ZND). Takvu specifičnu situaciju valja prepoznati te utvrditi određena pravila kako bi se spriječio nedostatak dosljednosti kod obaveza u vezi s EU-om i CIS-om za isto vozilo.

(9)

Pravila utvrđena u Prilogu P. TSI-ju za odvijanje i upravljanje prometom upotrebljavaju se u vezi sa sustavom numeriranja vozila sa svrhom upisivanja u registar NRV-a. Agencija će razraditi vodič za usklađenu primjenu tih pravila.

(10)

Mjere iz ove Odluke u skladu su s mišljenjem odbora osnovanog prema članku 21. Direktive 96/48/EZ,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U skladu s člankom 14. stavkom 5. Direktive 96/48/EZ i člankom 14. stavkom 5. Direktive 2001/16/EZ donose se zajedničke specifikacije nacionalnog registra vozila, kako je utvrđeno u Prilogu.

Članak 2.

Pri registriranju vozila nakon stupanja ove Odluke na snagu, države članice koriste zajedničke specifikacije utvrđene u Prilogu.

Članak 3.

Države članice registriraju postojeća vozila kako je utvrđeno u odjeljku 4. Priloga.

Članak 4.

1.   U skladu s člankom 14. stavkom 4. točkom (b) Direktive 96/48/EZ i člankom 14. stavkom 4. točkom (b) Direktive 2001/16/EZ, države članice imenuju nacionalno tijelo odgovorno za vođenje i ažuriranje Nacionalnog registra vozila. To tijelo može biti nacionalno tijelo za sigurnost dotične države članice. Države članice osiguravaju suradnju i razmjenu podataka među tim tijelima kako bi se osiguralo pravovaljano obavještavanje o promjenama podataka.

2.   U roku od godinu dana nakon stupanja na snagu ove Odluke, države članice obavješćuju Komisiju i druge države članice o tijelu imenovanom u skladu sa stavkom 1.

Članak 5.

1.   Željeznička vozila koja su prvi puta stavljena u promet u Estoniji, Latviji ili Litvi i koja se namjeravaju koristiti izvan Europske unije kao dio vozila zajedničkog željezničkog sustava sa širinom kolosijeka od 1 520 mm, upisuju se u NRV i bazu podataka Vijeća za željeznički promet Zajednice nezavisnih država. U tom je slučaju moguće koristiti sustav numeriranja od 8 znamenki umjesto sustava numeriranja utvrđenog u Prilogu.

2.   Željeznička vozila, koja su prvi puta stavljena u promet u trećoj zemlji i koja se namjeravaju koristiti izvan Europske unije kao dio vozila zajedničkog željezničkog sustava sa širinom kolosijeka od 1 520 mm, ne upisuju se u NRV. Međutim, u skladu s člankom 14. stavkom 4. Direktive 2001/16/EZ mora biti moguće ponovo doći do podataka navedenih u članku 14. stavku 5. točkama (c), (d) i (e) iz baze podataka Vijeća za željeznički promet ZND-a.

Članak 6.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. studenoga 2007.

Za Komisiju

Jacques BARROT

Potpredsjednik


(1)  SL L 235, 17.9.1996., str. 6. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 2007/32/EZ (SL L 141, 2.6.2007., str. 63.).

(2)  SL L 110, 20.4.2001., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 2007/32/EZ.

(3)  SL L 164, 30.4.2004., str. 1., kako je ispravljeno u SL L 220, 21.6.2004., str. 3.


PRILOG

1.   PODACI

U sljedećem je popisu prikazan predloženi oblik zapisa podataka NRV-a.

Stavke su numerirane u skladu s predloženim standardnim obrascem za registraciju iz Dodatka 4.

Osim toga, moguće je dodati polje (polja) za komentare, kao što je identifikacija vozila pod istragom (vidjeti odjeljak 3.4.)

1.

Europski broj vozila

Obvezno

Sadržaj

Brojčani identifikacijski kod kako je definirano u Prilogu P. TSI-ja za „odvijanje i upravljanje prometom” (u daljnjem tekstu: „OPE TSI”) (1)

 

Oblik

1.1.

Broj

12 znamenki (2)

1.2.

Prijašnji broj (ako je primjenjivo, za iznova numerirana vozila)

12 znamenki (2)

2.

Država članica i nacionalno tijelo za sigurnost (NTS)

Obvezno

Sadržaj

Identifikacijska oznaka države članice i NTS-a gdje je vozilo odobreno. Za vozila iz treće zemlje unosi se država članica u kojoj je vozilo odobreno.

 

Oblik

2.1.

Brojčani kod države članice kako je definirano u Prilogu P. OPE TSI-ja

dvoznamenkasti kod

2.2.

Naziv NTS-a

tekst

3.

Godina proizvodnje

Obvezno

Sadržaj

Godina u kojoj je vozilo napustilo tvornicu.

 

Oblik

3.

Godina proizvodnje

GGGG

4.

Upućivanje na EZ

Obvezno

Sadržaj

Upućivanja na „EZ” izjavu o prijavi i tijelo za izdavanje (naručitelj)

 

Oblik

4.1.

Datum izjave

Datum

4.2.

Upućivanje na EZ

Tekst

4.3.

Naziv tijela za izdavanje (naručitelja)

Tekst

4.4.

Broj registriranog poduzeća

Tekst

4.5.

Naziv organizacije, ulica i broj

Tekst

4.6.

Grad

Tekst

4.7.

Kod države

ISO

4.8.

Poštanski broj

Alfanumerički kod

5.

Upućivanje na registar željezničkih vozila

Obvezno

Sadržaj

Upućivanje na subjekt koji je odgovoran za registar željezničkih vozila (3)

 

Oblik

5.1.

Subjekt odgovoran za registar

Tekst

5.2.

Naziv subjekta, ulica i broj

Tekst

5.3.

Grad

Tekst

5.4.

Kod države

ISO

5.5.

Poštanski broj

Alfanumerički kod

5.6.

Adresa elektroničke pošte

E-mail

5.7.

Upućivanje koje omogućuje pretraživanje relevantnih tehničkih podataka iz registra željezničkih vozila

Alfanumerički kod

6.

Ograničenja

Obvezno

Sadržaj

Sva ograničenja u pogledu uporabe vozila

 

Oblik

6.1.

Kodirana ograničenja

(vidjeti Dodatak 1.)

Kod

6.2.

Nekodirana ograničenja

Tekst

7.

Vlasnik

Neobvezno

Sadržaj

Identifikacija vlasnika vozila

 

Oblik

7.1.

Naziv organizacije

Tekst

7.2.

Broj registriranog poduzeća

Tekst

7.3.

Naziv organizacije, ulica i broj

Tekst

7.4.

Grad

Tekst

7.5.

Kod države

ISO

7.6

Poštanski broj

Alfanumerički kod

8.

Posjednik

Obvezno

Sadržaj

Identifikacija posjednika vozila

 

 

8.1.

Naziv organizacije

Tekst

8.2.

Broj registriranog poduzeća

Tekst

8.3.

Naziv organizacije, ulica i broj

Tekst

8.4.

Grad

Tekst

8.5.

Kod države

ISO

8.6.

Poštanski broj

Alfanumerički kod

8.7.

OKV - neobvezno

Alfanumerički kod

9.

Subjekt odgovoran za održavanje

Obvezno

Sadržaj

Upućivanje na subjekt odgovoran za održavanje (4)

 

Oblik

9.1.

Subjekt odgovoran za održavanje

Tekst

9.2.

Adresa subjekta, ulica i broj

Tekst

9.3.

Grad

Tekst

9.4.

Kod države

ISO

9.5.

Poštanski broj

Alfanumerički kod

9.6.

Adresa elektroničke pošte

E-mail

10.

Povlačenje

Obvezno kada je primjenjivo

Sadržaj

Datum službenog otpisa i/ili drugog načina povlačenja vozila i kod za način povlačenja

 

Oblik

10.1.

Način povlačenja

(vidjeti Dodatak 3.)

dvoznamenkasti broj

10.2.

Datum povlačenja

Datum

11.

Država članica u kojoj je vozilo odobreno

Obvezno

Sadržaj

Popis država članica u kojima je vozilo odobreno

 

Oblik

11.

Brojčani kod države članice kako je definirano u Prilogu P.4 OPE TSI-ja

Popis

12.

Broj odobrenja

Obvezno

Sadržaj

Broj usklađenog odobrenja za stavljanje u promet, kako ga je utvrdilo NTS.

 

Oblik

12.

Broj odobrenja

Alfanumerički kod temeljen na EBV-u, vidjeti Dodatak 2.

13.

Odobrenje stavljanja u promet

Obvezno

Sadržaj

Datum odobrenja za stavljanje u promet vozila (5) i njegova valjanost.

 

Oblik

13.1.

Datum odobrenja

Datum (GGGMMDD)

13.2.

Odobrenje važi do

datum (uključeno s)

13.3.

Privremena obustava odobrenja

Da/Ne

2.   ARHITEKTURA

2.1.   Poveznice s ostalim registrima

Nekoliko se registara uspostavlja kao posljedica novog zakonodavnog uređenja EU-a. U donjoj je tabeli sažeto prikazano koji bi registri i baze podataka mogli imati poveznice s NRV-om kada se budu provodili.

Registar ili baze podataka

Odgovoran subjekt

Ostali subjekti koji imaju pristup

NRV

(direktive o interoperabilnosti)

RS (6)/NTS

drugi NTS/RS/ŽP/UI/PO/RO/Posjednik/Vlasnik/ERA/OTIF

RŽVP

(direktive o interoperabilnosti)

odlučuje država članica

ŽU/UI/NTS/ERA/OTIF/Posjednik/Radionice

PBVP

(TAT TSI & SERP)

Posjednik

ŽP/UI/NTS/ERA/Posjednik/Radionice

OBPVIJ

(TAT TSI & SERP)

Još nije odlučeno

RU/IM/NTS/ERA/Posjednik/Radionice

Registar željezničkih vozila (7)

(Konvencija iz Cape Towna)

Registrator

Javnost

Registar OTIF-a

(COTIF (1999) – ATMF)

OTIF

Nadležna tijela/RU/IM/IB/RB/Posjednik/Vlasnik/ERA/OTIF/Tajništvo OTIF-a

Za izvođenje NRV-a nije moguće čekati na pripremu svih registara. Stoga specifikacija NRV-a mora omogućavati kasnije povezivanje s ostalim registrima. S tom namjenom:

RŽVP: u NRV-u se poziva na RŽVP uz navođenje subjekta koji je za njega odgovoran. Ključ za povezivanje obaju registara je stavka br. 5.7.,

BPŽVP: uključuje neke „upravne” stavke NRV-a. Pod specifikacijom u TAT TSI SEDP. SEDP uzima u obzir specifikaciju NRV-a,

OBPVIJ: uključuje podatke iz RSRD-a i podatke o održavanju. Poveznica s NRV-om nije predviđena,

ROKU: njime zajednički moraju upravljati ERA i OTIF (ERA za EU, a OTIF za sve države članice OTIF-a, koje nisu članice EU-a). Posjednik je upisan u NRV. TSI OPE utvrđuje druge svjetske središnje registre (kao što su kodovi za vrste vozila, kodovi interoperabilnosti, kodovi država itd.) kojima mora upravljati „središnje tijelo”, utvrđeno na temelju suradnje između ERA-e i OTIF-a,

registar željezničkih vozila (Konvencija iz Cape Towna); to je registracija financijskih operacija koje se odnose na pokretnu opremu. Taj se registar može razviti kao rezultat diplomatske konferencije koja će se održati u veljači 2007. Poveznica je moguća, s obzirom da registar UNIDROIT zahtijeva podatke o broju vozila i vlasniku. Ključ za povezivanje obaju registara mora biti EIB,

registar OTIF-a: registar OTIF-a bit će utvrđen uzimajući u obzir ovu Odluku i druge registre EU-a.

Definicija arhitekture cjelovitog sustava, kao i poveznice između NRV-a i ostalih registara, bit će utvrđena na način da se omogući pretraživanje traženih podataka kada to bude potrebno.

2.2.   Arhitektura globalnog NRV-a EU-a

Registri NRV-a provode se decentralizirano. Cilj je uspostavljanje tražilice poslanih podataka koristeći zajedničku aplikaciju programske podrške koja korisnicima omogućuje pretraživanje podataka iz svih lokalnih registara (LR) u državama članicama.

Podaci NRV-a pohranjeni su na nacionalnoj razini, a bit će dostupni preko mrežne aplikacije (s vlastitom web adresom).

Europski središnji virtualni registar vozila (ES VRV) sastoji se od dva podsustava:

Virtualnog registra vozila (VRV), koji je središnja tražilica u ERA-i,

nacionalnog (nacionalnih) registra (registara) vozila (NRV), koji je (su) LR u državama članicama.

Slika 1.

Arhitektura ES-VRV-a

Image

Ova se arhitektura temelji na dva dopunska podsustava koji omogućavaju traženje podataka pohranjenih lokalno u svim državama članicama, a sastoje se od:

uspostave računalnih registara na nacionalnoj razini i otvaranja istih za unakrsno pretraživanje,

zamjene registara u papirnatom obliku s računalnim zapisima. To će državama članicama omogućiti upravljanje i razmjenu podataka s drugim državama članicama,

omogućavanja povezivanja NRV-a i VRV-a, koristeći zajedničke standarde i terminologiju.

Glavna načela te arhitekture su:

svi NRV-i će postati dijelom mrežnog sustava u elektroničkom obliku,

sve države članice će pri pristupanju sustavu moći pogledati zajedničke podatke,

kada VRV bude uspostavljen, neće biti moguća dvostruka registracija podataka i s tim povezane moguće greške

ažurirani podaci.

Ta će se arhitektura provesti u sljedećim koracima:

donošenjem ove Odluke,

provedbom pilot-projekta Agencije, koji uključuje VRV-ove s najmanje tri NRV-a država članica koje su s njim povezane, uključujući uspješno povezivanje postojećeg NRV-a s uporabom programa za prevođenje,

ocjenom pilot-projekta i, tamo gdje je to primjereno, ažuriranjem ove Odluke,

objavljivanjem specifikacije od strane Agencije, koju će moći upotrebljavati države članice u povezivanju svoje NVR sa središnjim VRV-om,

kao posljednji korak, posebnom odlukom i nakon ocjene pilot-projekta, povezivanjem svih nacionalnih NRV-a sa središnjim VRV-om.

3.   NAČIN DJELOVANJA

3.1.   Uporaba NRV-a

NRV se koristi u sljedeće svrhe:

evidencija odobrenja,

evidencija EBV-a dodijeljenog vozilima,

traženje kratkih informacija na europskoj razini, povezanih s određenim vozilom,

praćenje pravnih aspekata poput obveza i pravnih informacija,

informacije za preglede uglavnom povezane sa sigurnošću i održavanjem,

omogućavanje kontakta s vlasnikom i posjednikom,

unakrsno provjeravanje nekih sigurnosnih zahtjeva prije izdavanja potvrde o sigurnosti,

praćenje određenog vozila.

3.2.   Obrasci zahtjeva

3.2.1.   Obrasci za registraciju

Obrazac koji treba koristiti nalazi se u Dodatku 4.

Subjekt koji postavlja zahtjev za registraciju vozila označava polje „nova registracija”. On tada u prvom dijelu ispunjava obrazac sa svim potrebnim podacima od stavke 2. do stavke 9. i stavku 11. i zatim šalje zahtjev:

RS-u države članice u kojoj želi registrirati vozilo,

RS-u prve države članice u kojoj želi koristiti vozilo koje dolazi iz treće zemlje.

3.2.2.   Registracija vozila i izdavanje europskog broja vozila.

U slučaju prve registracije, dotični RS izdaje europski broj vozila.

Moguće je upotrijebiti pojedinačni obrazac za registraciju pojedinog vozila ili jedan obrazac za čitav niz vozila iste serije ili narudžbu kojoj je priložen popis brojeva vozila.

RS poduzima razumne korake kako bi zajamčio točnost podataka koje unosi u NRV. U tu svrhu RS može zatražiti informacije od drugih RS-ova, naročito kada subjekt koji postavlja zahtjev za registracijom u državi članici nema poslovni nastan u toj državi članici.

3.2.3.   Izmjena jedne ili više stavaka registracije

Subjekt koji postavlja zahtjev za izmjenom registracijske stavke (stavaka):

označava polje „izmjena”,

ispunjava stvarni EBV (stavka br. 0.),

označava polje koje se odnosi na izmijenjenu stavku (stavke)

naznačava novi sadržaj promijenjene stavke (stavaka) i potom prosljeđuje obrazac RS-u u svim državama članicama u kojima je vozilo registrirano.

U nekim slučajevima uporaba standardnog obrasca možda nije dostatna. Ako je potrebno, dotičan RS može koristiti dodatne dokumente, bilo u papirnatom ili elektroničkom obliku.

U slučaju promjene posjednika, odgovornost je trenutačno registriranog posjednika da obavijesti RS, a RS mora obavijestiti novog posjednika o promjeni registracije. Bivši posjednik se briše iz NRV-a i razrješava svojih odgovornosti kada novi posjednik potvrdi promjenu statusa posjednika.

Nakon registracije promjena, NTS može dodijeliti novi broj odobrenja, a u nekim slučajevima i novi EBV.

3.2.4.   Ukidanje registracije

Subjekt koji podnosi zahtjev za ukidanje registracije, označava polje „ukidanje”. Nakon toga ispunjava stavku br. 10. i prosljeđuje zahtjev RS-u onoj državi članici u kojoj je vozilo registrirano.

RS potvrđuje ukidanje registracije upisivanjem datuma ukidanja i o tome obavještava dotični subjekt.

3.2.5.   Odobrenje u nekoliko država članica

Kada se vozilo koje je već odobreno i registrirano u jednoj državi članici odobri i u drugoj državi članici, potrebno ga je upisati u NRV potonje države članice. Međutim, u tom slučaju valja upisati samo podatke u vezi sa stavkama 1., 2., 6., 11., 12. i 13., budući da se samo ti podaci odnose na potonju državu članicu.

Sve dok VRV i poveznica sa svim NRV-ima ne budu funkcionirali u potpunosti, dotični registracijski subjekti razmjenjuju podatke kako bi zajamčili sukladnost podataka u vezi s istim vozilom.

Teretni i putnički vagoni registriraju se samo u NRV-u države članice u kojoj su prvi puta pušteni u promet.

3.3.   Prava pristupa

Prava pristupa podacima iz NRV-a dotične države članice „XX” navedena su u donjoj tablici, u kojoj su kodovi pristupa definirani na sljedeći način:

Kod pristupa

Vrsta pristupa

0.

nema pristupa

1.

ograničeno pretraživanje (uvjeti u stupcu „Prava čitanja”)

2.

neograničeno pretraživanje

3.

ograničeno pretraživanje i ažuriranje

4.

neograničeno pretraživanje i ažuriranje

Svaki RS ima potpuni pristup i pravo ažuriranja samo onih podataka koji se nalaze u njegovoj vlastitoj bazi podataka. Stoga je kod pristupa prikazan kao 3.

Subjekt

Definicija

Pravo čitanja

Pravo ažuriranja

Stavka br. 7.

Sve ostale stavke

RS/NTS „XX”

registracijski subjekt/NTS u državi članici „XX”

Svi podaci

Svi podaci

4

4

Drugi NTS/RS-i

drugi NTS i/ili drugi registracijski subjekti

Svi podaci

Ne postoji

2

2

ERA

Europska agencija za željeznice

Svi podaci

Ne postoji

2

2

Posjednici

Posjednik vozila

Svi podaci o vozilima posjednika

Ne postoji

1

1

Upravitelji voznog parka

Upravitelj vozila kojeg imenuje posjednik

Svi podaci o vozilima za koja ih je imenovao posjednik

Ne postoji

1

1

Vlasnici

vlasnik vozila

Svi podaci o vozilima vlasnika

Ne postoji

1

1

ŽP

željeznički prijevoznik

Svi podaci o vozilima koji se temelje na broju vozila

Ne postoji

0

1

UI

upravitelj infrastrukture

Svi podaci o vozilima koji se temelje na broju vozila

Ne postoji

0

1

PO i RO

tijela za preglede i revizije koja prijavljuje država članica

Svi podaci o vozilima koja se pregledavaju ili revidiraju

Ne postoji

2

2

Ostali zakoniti korisnici

Svi uobičajeni korisnici koje priznaje NTS ili ERA

Za povremeno definiranje, trajanje se može ograničiti

Ne postoji

0

1

3.4   Arhivska evidencija

Svi podaci u NRV-u moraju se čuvati 10 godina od datuma kada je vozilo povučeno i registracija odjavljena. U najmanju ruku, podaci moraju biti dostupni na internetu prve tri godine. Nakon tri godine podaci se mogu čuvati u elektroničkom, papirnatom obliku ili nekom drugom sustavu pohrane. Ako se u bilo kojem trenutku u tijeku 10-godišnjeg razdoblja započne istraga koja uključuje jedno ili više vozila, podaci o tim vozilima moraju se čuvati i dulje od 10 godina, ako se tako zahtijeva.

Sve promjene u NRV-u moraju biti zabilježene. Upravljanje arhivskim promjenama moguće je putem tehničkih funkcija IT-ja.

4.   POSTOJEĆA VOZILA

4.1.   Sadržaj razmatranih podataka

Razmatra se svih 13 pohranjenih stavki kako bi se utvrdilo koje od njih su obvezne, a koje nisu.

4.1.1.    Stavka br. 1. – Europski broj vozila (obvezno)

a)   Vozila koja su već označena 12-znamenkastom identifikacijskom oznakom

Države u kojima postoji jedinstven kod: vozila bi trebala zadržati svoj trenutačni broj. 12-znamenkasti broj bi se trebao registrirati kao takav, bez promjena.

Države u kojima postoji glavni kod države i poseban kod koji je prethodno dodijeljen:

Njemačka s glavnim kodom države 80 i posebnim kodom za AAE (Ahaus Alstätter Eisenbahn),

Švicarska s glavnim kodom države 85 i posebnim kodom 63 za BLS (Bern–Lötschberg–Simplon Eisenbahn),

Italija s glavnim kodom države 83 i posebnim kodom 64 za FNME (Ferrovie Nord Milano Esercizio),

Mađarska s glavnim kodom države 55 i posebnim kodom 43 za GySEV/RoeEE (Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Részvénytársaság/Raab–Ödenburg–Ebenfurter Eisenbahn).

Vozila bi trebala zadržati svoj trenutačni broj. 12-znamenkasti broj mora biti registriran kao takav, bez promjena. (8)

IT sustav mora uzeti u obzir oba koda (glavni kod države i posebni kod), kako se upotrebljava u istoj državi.

b)   Vozila koja se koriste u međunarodnom prometu bez 12-znamenkaste identifikacijske oznake

Treba se koristiti postupak od dva koraka:

u NRV-u se dodjeljuje 12-znamenkasti broj (u skladu s OPE TSI), koji se utvrđuje prema značajkama vozila. IT sustav bi trebao povezati taj registrirani broj s trenutačnim brojem vozila,

fizičko postavljanje 12-znamenkastog broja na samo vozilo u razdoblju od 6 godina.

c)   Vozila koja se koriste u domaćem prometu bez 12-znamenkaste identifikacijske oznake

Gore spomenuti postupak može se koristiti za vozila koja se na dobrovoljnoj bazi isključivo koriste u domaćem prometu.

4.1.2    Stavka br. 2. – Država članica i NTS (obvezno)

Stavka „država članica” mora se uvijek odnositi na državu članicu u čijem je NRV-u vozilo registrirano. Stavka „NTS” odnosi se na subjekt koji je izdao odobrenje za stavljanje vozila u promet.

4.1.3    Stavka br. 3. – Godina proizvodnje

Kada točna godina proizvodnje nije poznata, treba upisati približnu godinu.

4.1.4    Stavka br. 4. - Upućivanje na EZ

U uobičajenim uvjetima takvo upućivanje ne postoji za postojeća vozila, osim za nekolicinu koja se upotrebljavaju u željezničkom sustavu velikih brzina. Bilježi se samo ako je dostupno.

4.1.5    Stavka br. 5. – Upućivanje na registar željezničkih vozila

Bilježi se samo ako je dostupno.

4.1.6    Stavka br. 6. – Ograničenja

Bilježi se samo ako je dostupno.

4.1.7    Stavka br. 7. – Vlasnik

Bilježi se samo ako je dostupno i/ili obvezno.

4.1.8    Stavka br. 8. – Posjednik (obvezno)

Uglavnom je dostupno i obvezno.

4.1.9    Stavka br. 9. – Subjekt koji je odgovoran za uzdržavanje

Ova je stavka obvezna.

4.1.10    Stavka br. 10. – Ukidanje

Upotrebljava se u slučaju ukidanja.

4.1.11    Stavka br. 11. – Država članica u kojoj je vozilo odobreno

Uglavnom se vagoni RIV, putnički vagoni RIC i vozila u skladu s dvostranim ili višestranim sporazumima registriraju kao takvi. Ako je ta informacija dostupna, potrebno ju je sukladno tomu zabilježiti.

4.1.12    Stavka br. 12. – Broj odobrenja

Bilježi se samo ako je dostupan.

4.1.13    Stavka br. 13. – Stavljanje u promet (obvezno)

Tamo gdje nije poznat točan datum stavljanja u promet, treba upisati približnu godinu.

4.2.   Postupak

Subjekt koji je ranije bio dogovoran za registraciju vozila trebao bi sve informacije učiniti dostupnima NTS-u ili RS-u države u kojoj ima poslovni nastan.

Postojeći teretni vagoni ili putnički vagoni trebali bi biti registrirani samo u NRV-u države članice u kojoj prijašnji registracijski subjekt ima poslovni nastan.

Ako je postojeće vozilo bilo odobreno u nekoliko država članica, RS koji registrira to vozilo mora poslati relevantne podatke RS-u drugih dotičnih država članica.

NTS ili RS preuzima informacije u svoj NRV.

NTS ili RS obavještavaju sve uključene stranke po okončanju prijenosa podataka. Obavijestiti treba barem sljedeće subjekte:

subjekta koji je bio odgovoran za prijašnju registraciju,

posjednika,

ERA-u.

4.3.   Prijelazno razdoblje

4.3.1.    Stavljanje informacija o registraciji na raspolaganje NTS-u

Prijašnji registracijski subjekt odgovoran za registraciju vozila mora sve potrebne informacije dati na raspolaganje u skladu sa sporazumom s RS-om. Prijenos podataka mora biti završen najmanje u roku od 12 mjeseci nakon odluke Komisije. Ako je to moguće, treba koristiti podatke u elektroničkom obliku.

4.3.2    Vozila koja se koriste u međunarodnom prometu

RS svake države članice mora ta vozila uvesti u svoj NRV u roku od najviše dvije godine nakon odluke Komisije.

Vidjeti također 4.1.1 (b).

4.3.3.    Vozila koja se koriste u domaćem prometu

RS svake države članice mora uvesti ta vozila u svoj NRV u roku od najviše tri godine nakon odluke Komisije.


(1)  Komisija je 11. kolovoza 2006. donijela Odluku 2006/920/EZ o tehničkim specifikacijama interoperabilnosti podsustava „Odvijanje i upravljanje prometom” transeuropskog konvencionalnog željezničkog sustava (objavljena 14. kolovoza 2006.). Donošenje odgovarajućih TSI-ja za sustav velikih brzina očekuje se 2007. te se koristi isti sustav numeriranja.

(2)  U skladu s člankom 5.1 ove Odluke, moguće je primjenjivati i numerički sustav od 8 znamenki Vijeća željezničkog prometa Zajednice nezavisnih država.

(3)  Registri iz članka 22.a Direktive 96/48/EZ i članka 24. Direktive 2001/16/EZ.

(4)  Taj subjekt može biti željeznički prijevoznik koje rabi vozila, njegov podizvođač ili posjednik.

(5)  Odobrenje dodijeljeno u skladu s člankom 14. Direktive 96/48/EZ ili Direktive 2001/16/EZ.

(6)  Registracijski subjekt (u daljnjem tekstu: RS) jest subjekt koji je u skladu s člankom 14. stavkom 4. točkom (b) Direktive 96/48/EZ i člankom 14. stavkom 4. točkom (b) Direktive 2001/16/EZ svaka država članica imenovala za vođenje i ažuriranje NRV-a.

(7)  Kako je predviđeno u nacrtu Protokola Međunarodne konvencije o udjelima pokretne opreme u području posebnih željezničkih vozila.

(8)  Međutim, svim vozilima stavljenim u promet za AEE, BLS, FNME i GySEV/RoeEE moraju biti dodijeljeni standardni kodovi države.

Dodatak 1.

OZNAČIVANJE OGRANIČENJA

1.   NAČELA

Ograničenja (tehničke značajke), koja su već ubilježena u drugim registrima, a do kojima je NTS-ima dan pristup, ne moraju biti ponovljena u NRV-u.

Odobrenje u prekograničnom prometu temelji se na:

informacijama označenim u broju vozila,

abecednom označavanju,

i oznaci vozila.

Stoga te informacije ne moraju biti ponovljene u NRV-u.

2.   STRUKTURA

Kodovi su razdijeljeni na tri razine:

1. razina: kategorija ograničenja,

2. razina: vrsta ograničenja,

3. razina: vrijednost ili specifikacija.

Označivanje ograničenja

Kategorija

Vrsta

Vrijednost

Naziv

1

 

 

Tehničko ograničenje u vezi s konstrukcijom

 

1

numerička (3)

Najmanji polumjer krivulje u metrima

 

2

Ograničenja strujnog kruga kolosijeka

 

3

numerička (3)

Ograničenja brzine u km/h (označena na vagonima i putničkim vagonima, ali ne na lokomotivama)

2

 

 

Geografska ograničenja

 

1

alfanumerička (3)

Kinematički profil (kodovi iz Priloga C. WAG TSI)

 

2

Označeni popis

Razmak između tračnica

 

 

1

Promjenjiva širina kolosijeka 1435/1520

 

 

2

Promjenjiva širina kolosijeka 1435/1668

 

3

Bez SNV-a na vozilu

 

4

ERTMS A na vozilu

 

5

numerička (3)

Sustav B na vozilu (1)

3

 

 

Ograničenja koja se odnose na okoliš

 

1

Označeni popis

Klimatsko područje EN50125/1999

 

 

1

T1

 

 

2

T2

 

 

3

T3

4

 

 

Ograničenja uporabe uključena u potvrdu o odobrenju

 

1

Ovisno o vremenu

 

2

Ovisno o uvjetima (prometna udaljenost, istrošenost itd.).


(1)  Ako je vozilo opremljeno s više od jednog sustava B, navodi se pojedinačni kod za svaki sustav.

Numerička je oznaka sastavljena od tri znaka, pri čemu:

1xx se upotrebljava za vozilo opremljeno signalizacijskim sustavom,

2xx se upotrebljava za vozilo opremljeno radiom,

Xx odgovara brojčanom kodiranju iz Priloga B. CCS TSI-ju.

Dodatak 2.

STRUKTURA I SADRŽAJ EBV-a

Kod za usklađeni brojčani sustav pod nazivom Europski broj vozila (EBV) za potvrde o sigurnosti i druge dokumente:

Primjer:

I

T

5

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Kod države

(dvije slova)

vrsta dokumenta

(dvije znamenke)

godina izdanja

(četiri znamenke)

brojač

(četiri znamenke)

Polje 1.

Polje 2.

Polje 3.

Polje 4.

POLJE 1. –   KOD DRŽAVE (DVA SLOVA)

Kodovi su službeno objavljeni i ažurirani na europskoj internetskoj stranici u Međuinstitucionalnom stilskom priručniku (http://publications.eu.int/code/en/en-50006000.htm)

Država

Kod

Austrija

AT

Belgija

BE

Bugarska

BG

Cipar

CY

Češka

CZ

Danska

DK

Estonija

EE

Finska

FI

Francuska

FR

Njemačka

DE

Grčka

EL

Mađarska

HU

Island

IS

Irska

IE

Italija

IT

Latvija

LV

Lihtenštajn

LI

Litva

LT

Luksemburg

LU

Norveška

NO

Malta

MT

Nizozemska

NL

Poljska

PL

Portugal

PT

Rumunjska

RO

Slovačka Republika

SK

Slovenija

SI

Španjolska

ES

Švedska

SE

Švicarska

CH

Ujedinjena Kraljevina

UK

Kod za višenacionalna tijela za sigurnost treba biti sastavljen na jednak način. Trenutačno postoji samo jedno tijelo: nadležno tijelo za sigurnost Eurotunela. Predlaže se korištenje sljedećeg koda:

Višenacionalno tijelo za sigurnost

Kod

Nadležno tijelo za sigurnost Eurotunela

CT

POLJE 2. –   VRSTA DOKUMENTA (DVOZNAMENKASTI BROJ)

Dvije znamenke omogućavaju utvrđivanje vrste dokumenta:

prva znamenka označava opće razvrstavanje dokumenta,

druga znamenka određuje podvrstu dokumenta.

Kada postoji potreba za drugim kodovima, taj se sustav označivanja može proširiti. U sljedećoj se tablici nalazi predloženi popis poznatih, mogućih kombinacija dvoznamenkastih oznaka, proširenih prijedlogom dozvole za početak prometovanja vozila:

Kombinacija znamenki za polje 2.

Vrsta dokumenta

Podvrsta dokumenta

[0 1]

Dozvole

Dozvole za željeznička poduzeća

[0 x]

Dozvole

Ostalo

[1 1]

Potvrda o sigurnosti

Dio A.

[1 2]

Potvrda o sigurnosti

Dio B.

[1 x]

Potvrda o sigurnosti

Ostalo

[2 1]

Odobrenje o sigurnosti

Dio A.

[2 2]

Odobrenje o sigurnosti

Dio B.

[2 x]

Odobrenje o sigurnosti

Ostalo

[3 x]

rezervirano npr. održavanje željezničkih vozila, infrastrukture ili sl.

 

[4 x]

rezervirano za prijavljena tijela

npr. različite vrste prijavljenih tijela

[5 1] i [5 5] (1)

Odobrenje za stavljanje u promet

Vučna vozila

[5 2] i [5 6] (1)

Odobrenje za stavljanje u promet

Vučena putnička vozila

[5 3] i [5 7] (1)

Odobrenje za stavljanje u promet

Vagoni

[5 4] i [5 8] (1)

Odobrenje za stavljanje u promet

Posebna vozila

[6 x] … [9 x]

Rezervirano (4 vrste dokumenta)

Rezervirano (10 podvrsta za svaki)

POLJE 3. –   GODINA IZDANJA (ČETVEROZNAMENKASTI BROJ)

To polje označuje godinu (u utvrđenom formatu gggg, t.j. četiri znamenke) u kojoj je odobrenje bilo izdano.

POLJE 4. –   BROJAČ

Brojač je rastući broj koji se povećava za jednu jedinicu svaki put kada se izda dokument, bez obzira radi li se o novom, obnovljenom ili ažuriranom/izmijenjenom odobrenju. Čak i u slučaju kada se dozvola povlači ili kada se odobrenje privremeno obustavlja, broj koji se na njih odnosi, ne može se ponovno koristiti.

Svake godine brojač počinje brojati od nule.


(1)  Ako se 4 brojke predviđene za polje 4 „brojač” u cijelosti iskoriste u jednoj godini, prve se dvije brojke u polju 2 pomiču:

[5 1] do [5 5] za vučna vozila,

[5 2] do [5 6] za vučena putnička vozila,

[5 3] do [5 7] za vagone,

[5 4] do [5 8] za posebna vozila.

Dodatak 3.

OZNAČIVANJE POVLAČENJA

Kod

Način povlačenja

Opis

00

Nema ukidanja

Vozilo ima valjanu registraciju.

10

Privremeno obustavljena registracija

Razlog nije naveden

Registracija vozila je obustavljena na zahtjev vlasnika ili posjednika ili odlukom NTS-a ili RS-a.

11

Privremeno obustavljena registracija

Vozilo je namijenjeno skladištenju u ispravnom radnom stanju kao neaktivna ili strateška rezerva.

20

Prenesena registracija

Za vozilo je poznato da je ponovno registrirano pod drugim brojem ili u drugom NRV-u za nastavak korištenja na (cijeloj ili na dijelu) europskoj željezničkoj mreži.

30

Odjava

Razlog nije naveden

Registracija vozila za prometovanje europskom željezničkom mrežom je istekla bez poznate ponovne registracije.

31

Odjava

Vozilo je namijenjeno daljnjoj uporabi kao željezničko vozilo izvan europske željezničke mreže.

32

Odjava

Vozilo je namijenjeno obnovi glavnih interoperabilnih sastavnih dijelova/modula/rezervnih dijelova ili opsežnoj preinaci.

33

Odjava

Vozilo je namijenjeno za rashodovanje i uklanjanje materijala (uključujući glavne rezervne dijelove) za recikliranje.

34

Odjava

Vozilo je namijenjeno za „povijesno očuvana željeznička vozila” za djelovanje na odvojenoj mreži ili kao statični eksponat izvan europske željezničke mreže.

Uporaba kodova

Ako razlog za ukidanje nije naveden, za naznačivanje promjene statusa registracije koriste se kodovi 10, 20 i 30,

ako je razlog za povlačenje poznat: kodovi 11, 31, 32, 33 i 34 su mogućnosti koje su dostupne unutar baze podataka u NRV-u. Ti se kodovi temelje isključivo na podacima koje je RS-u osigurao posjednik ili vlasnik.

Pitanja vezana uz registraciju

Vozilo čija je registracija privremeno obustavljena ili odjavljena ne smije prometovati europskom željezničkom mrežom pod zabilježenom registracijom,

za ponovnu aktivaciju registracije potrebno je novo odobrenje NTS-a, pod uvjetima koji se odnose na uzrok ili razlog za obustavljanje i odjavu,

prijenos registracije odvija se u skladu s direktivama EU-a za homologaciju vozila i dozvole za stavljanje u promet.

Dodatak 4.

STANDARDNI OBRAZAC ZA REGISTRACIJU

Image

Image

Image

Dodatak 5.

GLOSAR

Kratica

Definicija

CCS

Prometno-upravljački sustav

CIS

Zajednica nezavisnih država

COTIF

Konferencija o međunarodnom željezničkom prometu

CR

(Sustav) konvencionalnih željeznica

DB

Baza podataka

EK

Europska komisija

EC VVR

Europski središnji virtualni registar vozila

EIN

Europski identifikacijski broj

EN

Europski standard (euronorma)

EVN

Europski broj vozila

ERA

Europska agencija za željeznice, također se navodi i kao „Agencija”

ERTMS

Europski sustav upravljanja željezničkim prometom

EU

Europska unija

HS

Sustav velikih brzina

IB

Istražno tijelo

ISO

Međunarodna organizacija za standardizaciju

IM

Upravitelj infrastrukture

INF

Infrastruktura

IT

Informacijska tehnologija

LR

Lokalni registar

MS

Država članica Europske unije

NoBo

Prijavljeno tijelo

NSA

Nacionalno tijelo nadležno za sigurnost

NVR

Nacionalni registar vozila

OPE (TSI)

Odvijanje i upravljanje prometom (TSI)

OTIF

Međuvladina organizacija za međunarodni željeznički promet

RE

Registracijski subjekt, odnosno tijelo odgovorno za vođenje i ažuriranje NRV-a

RB

Regulatorno tijelo

RIC

Propisi kojima se uređuje uzajamno korištenje vagona i službenih vagona u međunarodnom prometu

RIV

Propisi kojima se uređuje uzajamno korištenje teretnih vagona u međunarodnom prometu

RS ili RST

Željeznička vozila

RSRD (TAF)

Baza referentnih podataka o željezničkim vozilima (TAF)

ŽP

Željeznički prijevoznik

SEDP (TAF)

Strateški europski razvojni plan (TAF)

TAF (TSI)

Telematski uređaji za teret (TSI)

TSI

Tehnička specifikacija interoperabilnosti

VKM

Oznaka posjednika vozila

VKMR

Registar oznaka posjednika vozila

VVR

Virtualni registar vozila

WAG (TSI)

Vagon (TSI)

WIMO (TAF)

Operativna baza podataka za vagone i intermodalne jedinice (TAF)


Top