EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1882

Uredba Komisije (EZ) br. 1882/2006 od 19. prosinca 2006. o utvrđivanju metoda uzorkovanja i analize za službenu kontrolu količine nitrata u pojedinoj hrani Tekst značajan za EGP

OJ L 364, 20.12.2006, p. 25–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 578–584 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 018 P. 188 - 194
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 018 P. 188 - 194
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 022 P. 87 - 93

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1882/oj

15/Sv. 22

HR

Službeni list Europske unije

87


32006R1882


L 364/25

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1882/2006

od 19. prosinca 2006.

o utvrđivanju metoda uzorkovanja i analize za službenu kontrolu količine nitrata u pojedinoj hrani

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi provjere poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja (1), a posebno njezin članak 11. stavak 4.,

budući da:

(1)

Uredba Komisije (EZ) br. 1881/2006 od 19. prosinca 2006. o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani (2) predviđa najvišu dopuštenu količinu za nitrate u špinatu, zelenoj salati, salati kristalki, dječjoj hrani i prerađenoj hrani na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu.

(2)

Uzorkovanje i postupci pripreme uzoraka bitni su za precizno utvrđivanje razina nitrata.

(3)

Potrebno je odrediti opće kriterije s kojima analitička metoda mora biti u skladu kako bi se osiguralo da laboratoriji koji provode kontrolu koriste podjednako uspješne metode analize.

(4)

Svježa zelena salata i špinat jako su kvarljivi proizvodi te u većini slučajeva nije moguće zadržati pošiljku do dobivanja rezultata laboratorijske analize provedene službene kontrole. Stoga bi u tim slučajevima nadležne vlasti mogle smatrati kako je prikladno i potrebno napraviti službeno uzorkovanje na polju prije branja.

(5)

Mjere koje se predviđaju ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uzorkovanje, priprava uzoraka i analize za službenu kontrolu razina nitrata u namirnicama navedenima u odsjeku 1. Priloga Uredbi (EZ) br. 1881/2006 provode se u skladu s metodama navedenima u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. ožujka 2007.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. prosinca 2006.

Za Komisiju

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  SL L 165, 30.4.2004., str. 1., kako je ispravljena u SL L 191, 28.5.2004., str. 1. Uredba kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 776/2006 (SL L 136, 24.5.2006., str. 3.).

(2)  SL L 364, 20.12.2006., str. 5.


PRILOG

METODE UZORKOVANJA, PRIPRAVA UZORAKA I ANALIZE ZA SLUŽBENU KONTROLU KOLIČINE NITRATA U POJEDINOJ HRANI

A.   OPĆE ODREDBE

Službene se kontrole provode u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 882/2004. Sljedeće se opće odredbe primjenjuju ne dovodeći u pitanje odredbe Uredbe (EZ) br. 882/2004.

A.1.   Područje primjene

Uzorci namijenjeni službenoj kontroli količine nitrata u hrani navedenoj u odsjeku 1. Priloga Uredbi (EZ) br. 1881/2006 uzimaju se u skladu s metodama propisanima u ovome Prilogu. Tako dobiveni zbirni uzorci, bilo izravno s polja ili iz serije, smatraju se reprezentativnim uzorcima serija.

Sukladnost se ocjenjuje na temelju količina određenih u laboratorijskim uzorcima.

A.2.   Definicije

Za potrebe ovog Priloga primjenjuju se sljedeće definicije:

A.2.1.

„serija” znači prepoznatljiva količina hrane koja se istodobno ubire ili dostavlja, a za koju osoba ovlaštena za provođenje službene kontrole utvrdi da ima određene zajedničke osobine poput podrijetla, tipa ili vrste tla na području ne većem od 2 hektara, oblika pakiranja, osobe koja pakira, dobavljača ili druge oznake;

A.2.2.

„podserija” znači dio velike serije na kojoj se provodi uzorkovanje; svaka podserija mora biti fizički odvojena i prepoznatljiva;

A.2.3.

„pojedinačni uzorak” znači količina materijala uzetog s jednog mjesta iz serije odnosno podserije. To može biti jedna glavica zelene salate odnosno špinata ili šaka mladog lišća, ili jedno pakiranje odrezanih listova;

A.2.4.

„zbirni uzorak” znači zbroj svih pojedinačnih uzoraka uzetih iz serije odnosno podserije;

A.2.5.

„laboratorijski uzorak” znači uzorak namijenjen laboratorijskoj analizi;

A.2.6.

„polje” znači određena površina zemlje s istim tipom tla i načinom uzgoja, na kojem se nalazi samo jedna sorta zelene salate ili špinata u istoj fazi rasta. U opisu metode uzorkovanja riječ „polje” se također može zamijeniti riječju „serija”;

A.2.7.

„natkrivena površina” znači određena površina zemlje natkrivena staklenikom ili plastenikom (plastičnim ili polietilenskim tunelom odnosno staklenikom) s jednom sortom zelene salate ili špinata u istoj fazi rasta te s istim predviđenim vremenom berbe. U opisu metode uzorkovanja riječi „natkrivena površina” se također mogu zamijeniti riječju „serija”.

A.3.   Opće odredbe

A.3.1.   Osoblje

Uzorkovanje provodi ovlaštena osoba koju je odredila država članica.

A.3.2.   Materijali za uzorkovanje

Svaka serija predviđena za ispitivanje uzorkuje se zasebno. Velike serije (npr. one koje teže više od 30 tona ili one koje pokrivaju više od 3 hektara) dijele se na podserije koje se uzorkuju zasebno.

A.3.3.   Mjere opreza

Za vrijeme uzorkovanja i priprave uzoraka poduzimaju se mjere opreza kako bi se izbjegle sve promjene koje bi mogle utjecati na:

udio nitrata, nepovoljno utjecati na analizu ili učiniti skupne uzorke nereprezentativnima, npr. prisutnost tla u zelenoj salati ili špinatu tijekom pripreme uzorka,

sigurnost hrane odnosno cjelovitost serija za uzorkovanje.

Također se poduzimaju sve potrebne mjere za zaštitu osoba koje uzorkuju.

A.3.4.   Pojedinačni uzorci

Kad god je to moguće, pojedinačni se uzorci uzimaju s različitih mjesta u seriji ili podseriji. Svako odstupanje od ovakvoga postupka bilježi se u zapisnik opisan u točki A.3.8. ovog Priloga.

A.3.5.   Priprema skupnog uzorka

Skupni se uzorak dobiva objedinjavanjem pojedinačnih uzoraka.

A.3.6.   Ponovljeni uzorci

Ponovljeni se uzorci uzimaju u svrhu provedbe zakona, obrane ili usporedbe iz homogeniziranog skupnog uzorka, osim ako ovakav postupak nije u suprotnosti s propisima država članica, a u vezi s pravima subjekta u poslovanju s hranom.

A.3.7.   Pakiranje i dostava uzoraka

Svaki se uzorak stavlja u čistu, inertnu i čvrsto zatvorenu neprozirnu plastičnu vrećicu kako bi se spriječio gubitak vlage te kako bi se uzorak prikladno zaštitio od oštećenja ili zagađenja.

Uzorak se mora dostaviti laboratoriju unutar 24 sata od uzimanja te se tijekom prijevoza mora držati na hladnom. Ako to nije moguće, uzorak se treba duboko zamrznuti unutar 24 sata i čuvati zamrznut (najdulje šest tjedana).

Također je obvezno poduzeti sve dodatne mjere opreza kako bi se izbjegle sve promjene u sastavu uzorka do kojih bi moglo doći tijekom prijevoza odnosno skladištenja.

A.3.8.   Zatvaranje i označivanje uzoraka

Svaki uzorak uzet za službene potrebe čvrsto se zatvara na mjestu uzorkovanja i obilježava slijedeći propise država članica.

O svakom se uzorkovanju vode bilješke koje omogućavaju jasno prepoznavanje svake serije, dok osoba koja uzorkuje bilježi ime sorte, uzgajivača, način proizvodnje, datum, mjesto uzorkovanja, subjekta u poslovanju s hranom odgovornog za pošiljku, kao i sve ostale bitne podatke koji mogu poslužiti analitičaru.

A.4.   Različiti tipovi serija

Hrana se može prodavati u rasutom obliku ili u kontejnerima, uključujući vreće, vrećice i sanduke, odnosno u pojedinačnim maloprodajnim pakiranjima. Uzorkovati se mogu svi navedeni različiti oblici prisutni na tržištu.

B.   METODA UZORKOVANJA

Kad god je to moguće, pojedinačni se uzorci uzimaju na različitim mjestima u seriji ili podseriji.

B.1.   Uzorkovanje na polju

Ako nadležno tijelo smatra potrebnim uzorkovati zelenu salatu ili špinat na polju, uzorkovanje se provodi prema sljedećem postupku:

Pojedinačni se uzorci ne smiju ubirati s površina koje nisu reprezentativni primjerci polja ili natkrivenih površina. Površine s različitim tipovima tla, na kojima se provode različiti načini uzgoja, odnosno na kojima se uzgajaju različiti tipovi zelene salate ili špinata, odnosno na kojima se zelena salata ili špinat beru u različito vrijeme, smatraju se odvojenim serijama ili poljima. Ako je polje veće od 3 hektara, dijeli ga se na podserije od 2 hektara, s time da se svaka podserija uzorkuje zasebno.

Pojedinačni se uzorci skupljaju slijedeći obrazac u obliku slova „W” ili „X” preko cijeloga polja. Kulture na uskim gredicama ili natkrivenim površinama beru se slijedeći obrazac u obliku slova „W” ili „X” za svaku gredicu i tvore zbirni uzorak.

Biljke se moraju odrezati neposredno do tla.

Uzorak mora sadržavati najmanje 10 biljaka, a zbirni uzorak od 10 biljaka mora težiti najmanje 1 kg. Uzorkuju se samo biljke koje veličinom odgovaraju onima koje se javljaju na tržištu (1). Tlo, nejestivi vanjski listovi i oštećeni listovi uklanjaju se sa svake uzorkovane biljke.

B.2.   Uzorkovanje serija špinata, zelene salate, dječje hrane i prerađene hrane na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu koje se javljaju na tržištu

Ova se metoda uzorkovanja primjenjuje na serije koje teže 25 tona ili manje.

U slučaju većih serija (serija > 30 tona), serija se dijeli na podserije od načelno 25 tona, pod uvjetom da se mogu fizički razdvojiti. Uzimajući u obzir da masa serije nije uvijek točan umnožak 25 tona, masa podserije može premašiti 25 tona za maksimalno 20 %. To znači da masa podserije može biti u rasponu od 15 do 30 tona. Ako se serija ne može fizički razdvojiti na podserije, uzorak se uzima iz serije.

Skupni uzorak mora težiti najmanje 1 kg, osim kada to nije moguće, npr. kod uzorkovanja jedne glavice ili pakiranja.

Najmanji broj pojedinačnih uzoraka koji se uzimaju iz serije mora odgovarati onome iz tablice 1.

Tablica 1.

Najmanji broj pojedinačnih uzoraka koji se uzimaju iz serije

Masa serije (kg)

Najmanji broj pojedinačnih uzoraka

Najmanja masa skupnog uzorka (kg)

< 50

3

1

50 do 500

5

1

> 500

10

1

Ako se serija sastoji od pojedinačnih pakiranja, tada broj pakiranja koji se uzorkuju za skupni uzorak mora odgovarati onome iz tablice 2.

Tablica 2.

Broj pakiranja (pojedinačnih uzoraka) koji se uzorkuju za skupni uzorak, ako se serija sastoji od pojedinačnih pakiranja

Broj pakiranja ili jedinica u seriji

Broj pakiranja ili jedinica koje treba uzorkovati

Najmanja masa skupnog uzorka (kg)

1 do 25

1 pakiranje ili jedinica

1

26 do 100

približno 5 %, a najmanje 2 pakiranja ili jedinice

1

> 100

približno 5 %, a najviše 10 pakiranja ili jedinice

1

Svaka serija ili podserija, čija se sukladnost provjerava, uzorkuje se zasebno. Međutim, u slučajevima kada bi navedena metoda uzorkovanja dovela do tržišno neprihvatljivih posljedica proizašlih iz oštećenja serije (zbog oblika pakiranja, prijevoza itd.), tada se može primijeniti alternativna metoda uzorkovanja, pod uvjetom da osigurava dovoljnu reprezentativnost skupnog uzorka uzetog iz serije te da je potpuno opisana i dokumentirana. Mjesto uzorkovanja u seriji najbolje je odabrati nasumce, ali, kada je to fizički neizvedivo, potrebno je nasumce odabrati mjesto za uzorkovanje s onih dijelova serije koji su dostupni.

B.3.   Uzorkovanje iz maloprodaje

Kada je to moguće, uzorkovanje namirnica iz maloprodaje provodi se u skladu s odredbama iz dijela B.2.

Kada to nije moguće, primjenjuje se alternativna metoda uzorkovanja iz maloprodaje pod uvjetom da jamči dovoljnu reprezentativnost skupnog uzorka uzetog iz serije i da je potpuno opisana i dokumentirana (2).

B.4.   Ocjena sukladnosti serije ili podserije

prihvaćanje, ako je laboratorijski uzorak u skladu s maksimalnom dopuštenom količinom, uzimajući u obzir mjernu nesigurnost i korekciju za iskorištenje,

odbijanje, ako laboratorijski uzorak izvan svake sumnje premašuje maksimalnu dopuštenu količinu, uzimajući u obzir mjernu nesigurnost i korekciju za iskorištenje (tj. ako se za ocjenu sukladnosti koristi rezultat analize korigiran za iskorištenje te od kojeg je oduzeta proširena mjerna nesigurnost).

C.   PRIPRAVA UZORKA

1.

U slučaju uzorkovanja svježih plodova, po mogućnosti, uzorak se pripravlja unutar 24 sata od njegovog uzorkovanja. Ako to nije moguće, uzorak se čuva zamrznut (ne dulje od šest tjedana).

2.

Tlo, jako zaprljani i drugi nejestivi i oštećeni vanjski listovi uklanjaju se sa svake uzorkovane biljke. Nije dozvoljeno pranje uzoraka budući da se pranjem može sniziti sadržaj nitrata u uzorcima.

3.

Cijeli je uzorak potrebno homogenizirati (moguć je dodatak poznate količine vode). Ovisno o veličini miješalice/drobilice/rezalice, za homogenizaciju se može rabiti kombinacija jednog ili više uzoraka. Miješanje se može pospješiti zamrzavanjem i rezanjem uzoraka prije homogenizacije. Svakako je obvezno dokazati da je homogenizacijski postupak doveo do potpune homogenizacije uzorka. Potpuna je homogenizacija ključna za maksimalnu ekstrakciju i iskorištenje nitrata. Na ovaj se način uzorci jednako obrađuju, bez obzira na to jesu li dobiveni na polju ili u maloprodaji.

4.

Za analizu se uzima jedan ili više uzoraka iz homogeniziranog uzorka.

D.   ANALITIČKA METODA, IZVJEŠTAVANJE O REZULTATIMA ANALIZE I UVJETI LABORATORIJSKE KONTROLE

D.1.   Definicije

Za potrebe ovog Priloga primjenjuju se sljedeće definicije:

r

=

ponovljivost, za apsolutnu vrijednost razlike između dva rezultata dobivena u ponovljivim uvjetima, tj. isti uzorak, isti ispitivač, isti instrument, isti laboratorij te kratki vremenski razmak, za koju se očekuje da bude unutar određene vjerojatnosti (obično 95 %); gdje je r = 2,8 × sr.

sr

=

standardna devijacija izračunata iz rezultata dobivenih u ponovljivim uvjetima.

RSDr

=

relativna standardna devijacija izračunata iz rezultata dobivenih u ponovljivim uvjetimaFormula.

R

=

obnovljivost, za apsolutnu vrijednost razlike između pojedinačnih rezultata dobivenih u obnovljivim uvjetima, tj. na istome materijalu koji dobiju ispitivači u različitim laboratorijima koristeći standardizirane ispitne metode, očekuje se da bude unutar određene vjerojatnosti (obično 95 %); R = 2,8 × sR.

sR

=

standardna devijacija izračunata iz rezultata dobivenih u obnovljivim uvjetima.

RSDR

=

relativna standardna devijacija izračunata iz rezultata dobivenih u obnovljivim uvjetimaFormula.

D.2.   Opći uvjeti

Analitičke metode koje se koriste za kontrolu hrane moraju biti sukladne odredbama iz točke 1. i 2. Priloga III. Uredbi (EZ) br. 882/2004.

D.3.   Posebni uvjeti

D.3.1.   Postupak ekstrakcije

Potrebno je obratiti posebnu pozornost na primjenu postupka ekstrakcije. Nekoliko se postupaka ekstrakcije pokazalo najučinkovitijim u ekstrakciji nitrata, poput metode ekstrakcije s pomoću vruće vode ili metanola/vode (u omjeru 30:70). Ekstrakcija s pomoću hladne vode može se rabiti samo ako je uzorak za analizu prije ekstrakcije bio zamrznut.

D.3.2.   Izvedbeni kriteriji

Posebni kriteriji za metode analize koje se koriste za praćenje količine nitrata su:

Kriterij

Raspon koncentracija

Preporučena vrijednost

Najveća dopuštena vrijednost

Iskorištenje

< 500 mg/kg

60-120 %

 

≥ 500 mg/kg

90-110 %

 

Preciznost RSDR

Svi

vrijednost dobivena Horwitzovom jednadžbom

2× vrijednost dobivena Horwitzovom jednadžbom

Preciznost RSDr može se izračunati kao 0,66 puta preciznost RSDR za relevantnu koncentraciju.

Napomene u vezi s izvedbenim kriterijima

Rasponi koncentracija se ne navode, budući da se preciznost izračunava za relevantne koncentracije,

preciznost se izračunava Horwitzovom jednadžbom, tj.:

Formula

gdje je:

RSDR relativna standardna devijacija izračunata iz rezultata dobivenih u ponovljivim uvjetima Formula,

C je omjer koncentracija (tj. 1 = 100 g/100 g, 0,001 = 1 000 mg/kg).

D.4.   Izvještavanje o rezultatima, procjena mjerne nesigurnosti i izračun iskorištenja  (3)

Rezultati analize prikazuju se kao korigirani ili nekorigirani za iskorištenje. Obvezno je prikazati način prikazivanja i razinu iskorištenja. Za provjeru sukladnosti koriste se rezultati analize korigirani za iskorištenje.

Rezultati analize prikazuju se kao × +/–- U, gdje je × rezultat analize, a U je proširena mjerna nesigurnost.

U je proširena mjerna nesigurnost koja rabi faktor pokrivanja 2, čime se dobiva razina pouzdanosti od približno 95 %.

Postojeća pravila tumačenja rezultata analize u smislu prihvaćanja ili odbijanja serije primjenjuju se za rezultate analiza dobivene na uzorku za službenu kontrolu. Kada se radi o analizi u obrambene odnosno referentne svrhe, primjenjuju se nacionalni propisi.

D.5.   Norme kakvoće za laboratorije

Laboratoriji su obvezni raditi sukladno odredbama članka 12. Uredbe (EZ) br. 882/2004.


(1)  Veličina zelene salate te batavijske endivije kovrčavih i širokih listova kakve se pojavljuju na tržištu opisana je u Uredbi Komisije (EZ) br. 1543/2001 od 27. srpnja 2001. o utvrđivanju normi za stavljanje na tržište zelene salate i batavijske endivije kovrčavih i širokih listova (SL L 203, 28.7.2001., str. 9.), kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 6/2005 od 4. siječnja 2005. (SL L 2, 5.1.2005., str. 3.).

(2)  Ako je dio za uzorkovanje toliko malen da je nemoguće dobiti skupni uzorak od 1 kg, skupni uzorak može težiti i manje od 1 kg. Također, uzorkuje li se prerađena hrana na bazi žitarica i hrana za dojenčad i malu djecu, skupni uzorak može težiti 0,5 kg.

(3)  Više pojedinosti o postupcima procjene mjerne nesigurnosti te o postupcima procjene iskorištenja dostupno je u izvještaju „Izvještaj o odnosu između analitičkih rezultata, mjerne nesigurnosti, faktora iskorištenja i odredaba zakonodavstva EU-a o hrani i hrani za životinje” — http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/report-sampling_analysis_2004_en.pdf.


Top