Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1663

Uredba Komisije (EZ) br. 1663/2006 od 6. studenoga 2006. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju posebnih pravila za organizaciju službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi Tekst značajan za EGP

OJ L 320, 18.11.2006, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 077 P. 44 - 45
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 077 P. 44 - 45
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 033 P. 214 - 215

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; Implicitno stavljeno izvan snage 32017R0625

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1663/oj

03/Sv. 033

HR

Službeni list Europske unije

214


32006R1663


L 320/11

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

06.11.2006.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1663/2006

od 6. studenoga 2006.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju posebnih pravila za organizaciju službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju posebnih pravila za organizaciju službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (1), a posebno njezin članak 17. stavak 1.,

budući da:

(1)

U skladu s Uredbom (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (2), dužnost je subjekta u poslovanju s hranom ukloniti tonzile nakon post mortem pregleda.

(2)

Uredbom (EZ) br. 853/2004 utvrđuju se zahtjevi za proizvodnju kolostruma. Stoga je potrebno vršiti službene kontrole dotične proizvodnje.

(3)

Prilogom VI. Uredbe (EZ) br. 854/2004 utvrđuju se opća načela koja je potrebno poštovati u vezi s certifikatima koji prate uvoz proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja. Tim se Prilogom posebno zahtjeva da certifikati budu sastavljeni barem na službenim jezicima treće zemlje iz koje se pošiljka otprema i države članice u koju se pošiljka unosi. Zbog velikog broja praktičnih i operativnih problema koje taj zahtjev postavlja, primjerenije je ograničiti te zahtjeve na osnovno načelo obveze sastavljanja certifikata barem na službenom jeziku ili jezicima države članice unosa. Međutim, s obzirom na potrebe koje se javljaju u određenim situacijama, potrebno je zadržati odredbu kojom se trećoj zemlji otpreme dopušta koristi se vlastitim službenim jezikom, u vidu mogućnosti nadopune gore navedenog načela. Stoga je Prilog VI. potrebno izmijeniti na odgovarajući način.

(4)

Uredbu (EZ) br. 854/2004 potrebno je izmijeniti na odgovarajući način.

(5)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi I., IV. i VI. Uredbi (EZ) br. 854/2004 mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. studenoga 2006.

Za Komisiju

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  SL L 139, 30.4.2004., str. 206. Ispravljeno u SL L 226, 25.6.2004., str. 83. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 2076/2005 (SL L 338, 22.12.2005., str. 83.).

(2)  SL L 139, 30.4.2004., str. 55. Ispravljeno u SL L 226, 25.6.2004., str. 22. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 2076/2005.


PRILOG

1.

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 854/2004 mijenja se kako slijedi:

(a)

U odjeljku IV. poglavlju I.:

i.

U dijelu A točki 1. riječi „uklanjanje tonzila” brišu se;

ii.

U dijelu B točki 1. rečenica „Tonzile se moraju ukloniti” briše se;

(b)

U odjeljku IV. poglavlju III. točki 1. rečenica „Tonzile se moraju ukloniti” briše se.

2.

Prilog IV. Uredbi (EZ) br. 854/2004 zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG IV.

SIROVO MLIJEKO, KOLOSTRUM, MLIJEČNI PROIZVODI I PROIZVODI NA OSNOVI KOLOSTRUMA

POGLAVLJE I.: KONTROLA GOSPODARSTAVA ZA PROIZVODNJU MLIJEKA I KOLOSTRUMA

1.

Životinje na gospodarstvima za proizvodnju mlijeka i kolostruma moraju se podvrgnuti službenoj kontroli radi provjere ispunjavanja zdravstvenih zahtjeva za proizvodnju sirovog mlijeka i kolostruma, a posebno radi provjere zdravstvenog stanja životinja i upotrebe veterinarskih lijekova.

Te se kontrole mogu vršiti prilikom veterinarskih provjera koje se obavljaju u skladu s odredbama Zajednice o zdravlju životinja ili javnom zdravstvu, ili o dobrobiti životinja, a može ih izvršiti ovlašteni veterinar.

2.

Ako postoji osnovana sumnja da se ne poštuju zahtjevi u vezi sa zdravljem životinja, potrebno je ispitati opće zdravstveno stanje životinja.

3.

Na gospodarstvima koja proizvode mlijeko i kolostrum potrebno je izvršiti službene kontrole radi provjere ispunjenja higijenskih zahtjeva. Dotične službene kontrole mogu obuhvatiti inspekcije i/ili nadgledanje kontrola koje vrše stručne organizacije. Ako se pokaže da je higijena nedovoljna, nadležno tijelo provjerava poduzimanje odgovarajućih mjera radi poboljšanja stanja.

POGLAVLJE II.: KONTROLA SIROVOG MLIJEKA I KOLOSTRUMA PRI PRIKUPLJANJU

1.

Glede sirovog mlijeka i kolostruma, nadležno tijelo nadgleda provjere koje se vrše u skladu s Prilogom III. odjeljkom IX. poglavljem I. dijelom III. Uredbe (EZ) br. 853/2004:

2.

Ako subjekt u poslovanju s hranom ne poboljša stanje u roku od tri mjeseca od prve obavijesti nadležnom tijelu o nepoštivanju kriterija u vezi s brojem mikroorganizama i/ili broja somatskih stanica, isporuka sirovog mlijeka i kolostruma s tog proizvodnog gospodarstva privremeno se obustavlja ili se – u skladu s posebnim odobrenjem ili općim uputama nadležnog tijela – na njih primjenjuju zahtjevi u vezi s njihovom obradom i upotrebom, koji su potrebni radi zaštite javnoga zdravlja. Privremena suspenzija ili dotični zahtjevi ostaju na snazi dok subjekt u poslovanju s hranom ne dokaže da sirovo mlijeko i kolostrum ponovno ispunjavaju kriterije.”;

3.

U Prilogu VI. Uredbi (EZ) br. 854/2000 točka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

Certifikati se sastavljaju barem na službenom jeziku ili jezicima države članice odredišta te na službenim jezicima države u kojoj se vrši granična kontrola, ili im mora biti priložen ovjereni prijevod na taj jezik ili jezike. Međutim, država članica može dopustiti upotrebu nekog drugog službenog jezika Zajednice, koji je različit od njezinog službenog jezika.”


Top