Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1463

Uredba Vijeća (EZ) br. 1463/2006 od 19. lipnja 2006. o prilagodbi Uredbe (EZ) br. 1698/2005 o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) radi pristupanja Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji

OJ L 277, 9.10.2006, p. 1–1 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 076 P. 9 - 9
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 076 P. 9 - 9
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 027 P. 208 - 208

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; stavljeno izvan snage 32013R1305 . Latest consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1463/oj

03/Sv. 027

HR

Službeni list Europske unije

208


32006R1463


L 277/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

19.06.2006.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 1463/2006

od 19. lipnja 2006.

o prilagodbi Uredbe (EZ) br. 1698/2005 o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) radi pristupanja Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Ugovor o pristupanju Bugarske i Rumunjske potpisan u Luxembourgu 25. travnja 2005., a posebno njegov članak 4. stavak 3.,

uzimajući u obzir Akt o pristupanju Bugarske i Rumunjske, a posebno njegov članak 56.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (1) uvedena su opća pravila koja reguliraju potporu Zajednice politici ruralnog razvoja u programskom razdoblju 2007. - 2013. i određeni prioriteti i mjere ruralnog razvoja.

(2)

Ta bi opća pravila i mjere trebalo prilagoditi kako bi se omogućila njihova provedba u Bugarskoj i Rumunjskoj počevši od datuma pristupanja tih zemalja Europskoj uniji.

(3)

Uredbom (EZ) br. 1698/2005 se u okviru programa ruralnog razvoja utvrđuje obvezna os Leader, koja mora odgovarati minimalnom postotku doprinosa EPFRR-a programu. S obzirom na manjak iskustva Bugarske i Rumunjske u primjeni pristupa Leader, a kako bi se omogućila dovoljna osposobljenost za njegovu primjenu na lokalnoj razini, za navedene države za os Leader u razdoblju 2010. - 2013. trebalo bi primijeniti prosječni financijski doprinos od 2,5 %.

(4)

Kako bi Bugarska i Rumunjska do 2013. mogle koristiti prijelazne mjere koje se odnose na potporu djelomičnom održavanju poljoprivrednih gospodarstava i osnivanju proizvođačkih grupa, Bugarska i Rumunjska dodaju se popisu zemalja koje se koriste tim mjerama.

(4a)

Kako bi se Bugarskoj i Rumunjskoj omogućile jednake pogodnosti kao i državama članicama koje se pristupile Zajednici 1. svibnja 2004., a u vezi s maksimalnim intenzitetom potpore za ulaganja s ciljem ispunjavanja zahtjeva Uredbe Vijeća 91/676/EEZ od 12. prosinca 1991. o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora (2), Bugarsku i Rumunjsku trebalo bi dodati na popis zemalja na koje se primjenjuje maksimalna stopa od 75 %.

(5)

Uredbu (EZ) br. 1698/2005 bi stoga trebalo sukladno tome izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 1698/2005 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 17., stavku 2. dodaje se sljedeći podstavak:

„Za Bugarsku i Rumunjsku se u razdoblju 2010.—2013. koristi prosječni ukupni doprinos EPFRR-a za os 4 od najmanje 2,5 %. Svaki doprinos EPFRR-a toj osi u razdoblju 2007. - 2009. uzima se u obzir kod izračunavanja tog postotka.”

2.

Uvodni tekst u točki (d) članka 20. zamjenjuje se sljedećim:

„prijelazne mjere za Bugarsku, Češku Republiku, Estoniju, Cipar, Latviju, Litvu, Mađarsku, Poljsku, Rumunjsku, Sloveniju i Slovačku koje se odnose na:”.

3.

U četvrtom stupcu Priloga, u recima koji se odnose na članak 26. stavak 2., šesti stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Iznosa opravdanih ulaganja u državama članicama koje se pristupile Zajednici 1. svibnja 2004. te u Bugarskoj i Rumunjskoj, s ciljem provedbe Direktive Vijeća 91/676/EEZ (2) u razdoblju od najdulje 4 godine od pristupanja sukladno članku 3. stavku 2. i članku 5. stavku 1. te Direktive.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2007. podložno stupanju na snagu Ugovora o pristupanju Bugarske i Rumunjske.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 19. lipnja 2006.

Za Vijeće

Predsjednik

J. PRÖLL


(1)  SL L 277, 21.10.2005., str. 1.

(2)  SL L 375, 31.12.1991., str. 1. Direktiva kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 284, 31.10.2003., str. 1.).


Top